32004R1763[1]

A Tanács 2004/1763/EK rendelete (2004. október 11.) a volt Jugoszláviában elkövetett humanitárius bűncselekményeket vizsgáló nemzetközi törvényszék (ICTY) megbízatása hatékony végrehajtásának támogatására irányuló egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről

A TANÁCS 2004/1763/EK RENDELETE

(2004. október 11.)

a volt Jugoszláviában elkövetett humanitárius bűncselekményeket vizsgáló nemzetközi törvényszék (ICTY) megbízatása hatékony végrehajtásának támogatására irányuló egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre és különösen annak 60., 301. és 308. cikkére,

tekintettel a volt Jugoszláviában elkövetett humanitárius bűncselekményeket vizsgáló nemzetközi törvényszék (ICTY) megbízatása hatékony végrehajtásának támogatására irányuló további intézkedésekről szóló 2004/694/KKBP közös álláspontra ( 1 ),

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

(1)

A volt Jugoszláviában elkövetett humanitárius bűncselekményeket vizsgáló Nemzetközi Törvényszék (ICTY) létrehozása az ENSZ Biztonsági Tanács 808/1993. és 827/1993. számú határozata útján történt, amelyek alapjául az ENSZ Alapokmányának VII. fejezete szolgál. Az ICTY hatáskörébe tartozik a volt Jugoszlávia területén 1991. óta elkövetett, a nemzetközi humanitárius jogot súlyosan sértő cselekményekért felelős személyek felelősségre vonása. A Biztonsági Tanács azt állította, hogy a nemzetközi humanitárius jog széleskörű és nyilvánvaló megsértése a volt Jugoszlávia területén veszélyt jelent a nemzetközi békére és biztonságra, és a nemzetközi törvényszék ad hoc intézkedéssel történő létrehozása és a nemzetközi humanitárius jog súlyos megsértéséért felelős személyek felelősségre vonása hozzájárul a béke helyreállításához és fenntartásához.

(2)

2003. augusztus 28-án az ENSZ Biztonsági Tanács 1503/2003 határozata felszólította az ICTY-t valamennyi feladat 2010-ben történő befejezésére, az államokat pedig az ICTY-vel való együttműködés megerősítésére és az ICTY-nek minden szükséges segítség megadására, különösen minden szökésben lévő vád alá helyezett személynek az ICTY elé állítására.

(3)

A 2004/694/KKBP közös álláspont előírja egyes pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztását az ICTY megbízatása hatékony végrehajtásának támogatására. Ezen kiegészítő megszorító intézkedések az ICTY által vád alá helyezett, de még mindig szabadlábon lévő személyek által birtokolt pénzeszközökkel és gazdasági erőforrásokkal való minden ügylet ellenőrzésére, valamint minden olyan támogatás tiltására szolgálnak, amit ezek a személyek a Közösségen belül kaphatnak.

(4)

Ezen intézkedések a Szerződés hatálya alá tartoznak, ezért - a verseny bármilyen torzításának elkerülése érdekében - közösségi jogalkotás szükséges ezen intézkedések végrehajtásához annyiban, amennyiben a Közösség érintett. E rendelet alkalmazásában a Közösség területe magába foglalja a tagállamoknak a Szerződés hatálya alá tartozó területeit, a Szerződésben meghatározott feltételek mellett.

(5)

A kellő gyorsaság érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni e rendelet mellékleteinek módosítására.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(7)

A Szerződés 60. és 301. cikke felhatalmazza a Tanácsot, hogy - bizonyos feltételek mellett - a kifizetések, vagy a tőkemozgás, valamint a harmadik államokkal való gazdasági kapcsolatok megszakítására vagy csökkentésére vonatkozó intézkedéseket hozzon. Az e rendeletben meghatározott - harmadik ország kormányához közvetlenül nem kapcsolódó magánszemélyekre irányuló - intézkedések szükségesek a Közösség ezen célkitűzésének eléréséhez, és a Szerződés 308. cikke felhatalmazza a Tanácsot ilyen intézkedések meghozatalára, amennyiben a Szerződés más különleges hatáskört nem irányoz elő,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E határozat alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1. "pénzeszközök": befektetett pénzügyi eszközök és mindennemű gazdasági előny, beleértve, de nem korlátozva az alábbiakra:

a) készpénz, csekk, pénzkövetelés, váltó, fizetési megbízás és egyéb fizetési eszközök;

b) pénzügyi szervezeteknél vagy egyéb szervezeteknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, követelések és adóskötelezvények;

c) nyilvánosan és zárt körben forgalmazott értékpapírok és adósságlevelek, beleértve a részvényeket és üzletrészeket, értékpapírokat megtestesítő igazolásokat, kötvényeket, váltókat, opciós utalványokat, zálogleveleket és származtatott ügyleteket;

d) kamat, osztalékok, vagy vagyoni eszközökből származó vagy azok által képzett jövedelem, vagy értéktöbblet;

e) hitel, beszámítási jog, garanciák, teljesítési kötelezvények és egyéb pénzügyi kötelezettségvállalások;

f) hitellevelek, hajóraklevelek, adásvételi szerződések;

g) pénzeszközökben vagy pénzügyi forrásokban fennálló érdekeltséget bizonyító okiratok;

h) az exportfinanszírozás bármilyen más eszközei;

2. "pénzeszközök befagyasztása": a pénzeszközök bármilyen mozgásának, átutalásának, módosításának, felhasználásának, vagy az azokhoz való hozzáférésnek, illetve bármely olyan kezelésének a megakadályozása, amely bármilyen változást vagy módosulást eredményezne a pénzeszközök volumene, összege, elhelyezkedése, tulajdonlása, birtoklása, jellege, rendeltetése tekintetében, vagy más változást okozna, amely lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, ideértve a portfoliókezelést is.

3. "gazdasági erőforrások": bármilyen materiális vagy immateriális, ingó vagy ingatlan eszköz, amely nem minősül pénzeszköznek, de felhasználható pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére.

4. "gazdasági erőforrások befagyasztása": annak megakadályozása, hogy ezen erőforrásokat pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére - beleértve, de nem korlátozva azok eladására, bérbeadására, vagy jelzáloggal való megterhelésére - használják fel.

2. cikk

(1) Minden pénzeszközt és gazdasági erőforrást be kell fagyasztani, amely olyan természetes személyhez tartozik, annak tulajdonában, vagy birtokában van, aki ellen az ICTY eljárást indított és akit az I. melléklet felsorol.

(2) Semmilyen pénzeszközhöz vagy gazdasági erőforráshoz nem biztosítható - sem közvetlenül, sem közvetve - hozzáférés a mellékletben felsorolt természetes személyek számára, illetve azok javára.

(3) Tilos a tudatos és szándékos részvétel az olyan tevékenységekben, amelyeknek közvetlen vagy közvetett célja vagy eredménye az (1) bekezdésben említett intézkedések megkerülése.

3. cikk

(1) A 2. cikktől eltérve, a II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett tagállami illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek vélt feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, vagy az azokhoz való hozzáférést, annak megállapítása után, hogy az érintett pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

a) alapvető kiadások fedezéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, a bérlet vagy a jelzálog, a gyógyszerek és az orvosi kezelések, az adók, a biztosítási díjak és a közművek költségeit;

b) kizárólag ésszerű szakértői díjak és jogi szolgáltatások költségeivel kapcsolatos térítések kifizetésére szolgálnak;

c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos eszköztartási és megtartási díjainak, valamint szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak; vagy

d) rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy az érintett tagállam az engedély megadását megelőzően legalább két héttel közölte a többi tagállammal és a Bizottsággal a különleges engedély megadása alapjául szolgáló indokokat.

(2) A tagállamok tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot az (1) bekezdés alapján megadott engedélyekről.

4. cikk

(1) A 2. cikktől eltérve, a II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett tagállami illetékes hatóságok engedélyezhetik bizonyos befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek:

a) a pénzeszközök vagy a gazdasági erőforrások azon időpont előtt létrehozott bírói, közigazgatási vagy választott bírósági zálogjog tárgyát képezik, amikor a 2. cikkben említett természetes személyt felvették az I. mellékletbe, vagy azokra ugyanezen időpont előtt hozott bírói, közigazgatási vagy választott bírósági ítélet vonatkozik;

b) a pénzeszközök vagy a gazdasági erőforrások felhasználása kizárólag az ilyen jelzálog által fedezett, vagy az ilyen ítéletben érvényesnek elismert igények kielégítésére történik, az ilyen igényekkel rendelkező személyek jogait szabályozó alkalmazandó törvények és rendeletek által állított korlátokon belül;

c) a zálogjog vagy ítélet nem az I. mellékletben felsorolt természetes személy javát szolgálja;

d) a zálogjog vagy ítélet elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével.

(2) A tagállamok tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot az (1) bekezdés alapján megadott engedélyekről.

5. cikk

A 2. cikk (2) bekezdése nem alkalmazható a befagyasztott számla egyenlegének alábbi növekményeire:

i. az említett számlákon lévő kamat, vagy egyéb hozamok, illetve

ii. olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyeket azelőtt kötöttek, vagy amelyek azon időpontot megelőzően merültek fel, amikor az említett számlák e rendelet hatálya alá kerültek,

feltéve hogy az ilyen kamat, egyéb hozamok és kifizetések továbbra is a 2. cikk (1) bekezdésének hatálya alá esnek.

6. cikk

A 2. cikk (2) bekezdése nem akadályozza, hogy a pénzügyi szervezetek a harmadik felek által a listán szereplő személy vagy szervezet számlájára átutalt pénzeszközöket a befagyasztott számlán jóváírják, feltéve hogy az ilyen számlákon jelentkező növekményeket is befagyasztják. A pénzügyi szervezet az ilyen tranzakciókról haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságokat.

7. cikk

(1) A jelentésekre, a bizalmas kezelésre és a szakmai titoktartásra vonatkozó szabályok rendelkezéseinek sérelme nélkül, a természetes és jogi személyek, a szervezetek és testületek:

a) az állandó lakóhelyük vagy székhelyük szerinti tagállamnak a II. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett illetékes hatóságai részére haladéktalanul megadnak minden olyan információt, amely elősegíti e rendelet betartását, például a 2. cikknek megfelelően befagyasztott számlákra és pénzösszegekre vonatkozóan, és ezt az információt közvetlenül vagy a II. mellékletben felsorolt weboldalakon megjelölt illetékes hatóságon keresztül továbbítják a Bizottságnak; valamint

b) ezen információk ellenőrzése során együttműködnek az említett illetékes hatósággal.

(2) A közvetlenül a Bizottsághoz beérkezett bármely információt az érintett tagállamok rendelkezésére kell bocsátani.

(3) Az e cikkel összhangban rendelkezésre átadott és átvett információkat kizárólag azokra a célokra lehet felhasználni, amelyekre azokat átadták vagy átvették.

8. cikk

A pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása, vagy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátásának megtagadása - amennyiben ez a döntés jóhiszeműen került meghozatalra, abban a meggyőződésben, hogy az ilyen intézkedés e rendelettel összhangban áll - semmilyen felelősséget nem von maga után az azt végrehajtó természetes vagy jogi személy vagy szervezet, vagy annak igazgatói vagy alkalmazottai részéről, kivéve ha bizonyítást nyer, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása gondatlanság eredménye.

9. cikk

A Bizottság és a tagállamok haladéktalanul tájékoztatják egymást az e rendelet keretében hozott intézkedésekről, és átadják egymásnak a rendelkezésükre álló, e rendelettel összefüggő egyéb lényeges információkat, különösen az e rendelet megsértésének és végrehajtásának problémájával és a nemzeti bíróságok által hozott ítéletekkel kapcsolatos információkat.

10. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap:

a) az I. melléklet módosítására, a 2004/694/KKBP közös álláspont végrehajtására vonatkozó tanácsi határozatokra figyelemmel, valamint

b) a II. melléklet módosítására a tagállamok által biztosított információk alapján.

11. cikk

A tagállamok meghatározzák az e rendelet rendelkezéseinek megszegése esetén alkalmazandó szankciók szabályait, és megtesznek minden szükséges intézkedést azok végrehajtásának biztosítására. A megállapított szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot ezekről a szabályokról, valamint azok minden további módosításáról.

11a. cikk

(1) A tagállamok kijelölik a 3., 4. és 7. cikkben említett illetékes hatóságokat, és feltüntetik megnevezésüket a II. mellékletben felsorolt weboldalakon. A tagállamok a Bizottságot a II. mellékletben felsorolt weboldalaik címeinek megváltozásáról e változások megvalósulását megelőzően értesítik.

(2) A tagállamok 2010. július 15-ig értesítik a Bizottságot illetékes hatóságaikról - ideértve illetékes hatóságaik elérhetőségét is -, és bármilyen későbbi módosításról is haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

12. cikk

E rendelet alkalmazandó:

a) az Unió területén, beleértve annak légterét is;

b) valamely tagállam joghatósága alá eső bármely légi vagy vízi jármű fedélzetén;

c) az Unió területén vagy azon kívül tartózkodó bármely személyre, aki valamelyik tagállam állampolgára;

d) valamely tagállam joga szerint alapított vagy létrehozott jogi személyre, szervezetre vagy testületre;

e) bármely olyan jogi személyre, szervezetre vagy testületre, amely üzleti tevékenységét teljes egészében vagy részben az Unión belül folytatja.

13. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A 2. cikkben említett személyek jegyzéke

6. Hadzic, Goran. Születési dátum; 1958.9.7. Születési hely: Vinkovci, Horvát Köztársaság. Állampolgárság: szerbia és montenegrói.

II. MELLÉKLET

A 3., 4. és 7. cikkben említett illetékes hatóságokra vonatkozó információkat tartalmazó honlapok és az Európai Bizottság értesítési címe

BELGIUM

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGÁRIA

http://www.mfa.government.bg

CSEH KÖZTÁRSASÁG

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNIA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

NÉMETORSZÁG

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ÉSZTORSZÁG

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ÍRORSZÁG

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

SPANYOLORSZÁG

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/SancionesInternacionales/Paginas

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

OLASZORSZÁG

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CIPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MAGYARORSZÁG

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

MÁLTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

HOLLANDIA

http://www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instanties_algemeen

AUSZTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENGYELORSZÁG

http://www.msz.gov.pl

PORTUGÁLIA

http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SZLOVÁKIA

http://www.foreign.gov.sk

FINNORSZÁG

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVÉDORSZÁG

http://www.ud.se/sanktioner

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/

Az Európai Bizottság értesítési címe:

European Commission (Európai Bizottság)

DG External Relations (Külkapcsolati Főigazgatóság)

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP (A. Igazgatóság - Válságplatform és közös kül- és biztonságpolitikai koordináció)

Unit A2. (A2. csoport) Crisis Response and PEACE Building (Válsághelyzetek kezelése és békeépítés)

CHAR 12/106

B-1049 Brussels/Brüsszel (Belgium)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32-2) 295 55 85

Fax: (32-2) 299 08 73

( 1 ) Lásd ezen Hivatalos Lap 52 oldalát.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004R1763 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004R1763&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02004R1763-20110723 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02004R1763-20110723&locale=hu

Tartalomjegyzék