32007R0830[1]

A Tanács 830/2007/EK rendelete ( 2007. július 16. ) a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról szóló, 817/2006/EK rendelet módosításáról

A TANÁCS 830/2007/EK RENDELETE

(2007. július 16.)

a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról szóló, 817/2006/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 60. és 301. cikkére,

tekintettel a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról szóló, 2006. április 27-i 2006/318/KKBP tanácsi közös álláspontra (1),

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel célszerű módosítani a 817/2006/EK tanácsi rendeletet (2) annak az illetékes hatóságok meghatározására és a köztük folyó információcserére vonatkozó közelmúltbeli tanácsi gyakorlattal történő összehangolása érdekében,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 817/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

a) a 4. cikk (1) bekezdésében a bevezető bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A 2. és 3. cikk rendelkezéseitől eltérően a II. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt illetékes hatóságok az általuk helyénvalónak ítélt feltételek mellett engedélyezhetik:";

b) a 7. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: "(1) A II. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt illetékes hatóságok az általuk helyénvalónak ítélt feltételek mellett engedélyezhetik bizonyos befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását, illetve bizonyos befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források rendelkezésre bocsátását, miután meggyőződtek arról, hogy a szóban forgó pénzeszközök vagy gazdasági források: A tagállamok az e bekezdés alapján kiadott minden engedélyről tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot.";

a) a III. mellékletben felsorolt személyek és eltartott családtagjaik alapvető szükségleteinek - beleértve az élelmiszereket, lakásbérleti díjakat vagy jelzálogkölcsön-részleteket, gyógyszereket és orvosi ellátást, adókat, biztosítási díjakat és közüzemi díjakat - kifizetéséhez szükségesek;

b) kizárólag az ésszerű szakértői díjak kifizetésére és a jogi szolgáltatások kapcsán felmerült költségek megtérítésére szolgálnak;

c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források szokásos eszköztartási és megtartási díjainak, valamint szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak;

d) rendkívüli kiadásokhoz szükségesek, feltéve, hogy az érintett tagállam legalább két héttel az engedély kiadása előtt értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot azon indokokról, amelyek alapján úgy ítéli meg, hogy az adott esetre vonatkozó engedélyt meg kell adni.

c) a 8. cikk (1) és (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: "(1) A tájékoztatásról, a bizalmas kezelésről és a szakmai titoktartásról szóló érvényben lévő szabályok sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, jogalanyok és szervek kötelesek: (2) A Bizottság a hozzá közvetlenül beérkezett minden további információt az érintett tagállam rendelkezésére bocsát.";

a) a II. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt, az állandó lakóhelyük vagy a székhelyük szerinti illetékes hatóságok részére azonnal megadni minden olyan információt, amely elősegíti e rendelet betartását, különösen a 6. cikknek megfelelően befagyasztott számlákra és pénzösszegekre vonatkozóan, és ezt az információt közvetlenül vagy ezen illetékes hatóságokon keresztül átadják a Bizottságnak;

b) az ilyen információ ellenőrzése tekintetében együttműködni a II. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt illetékes hatóságokkal.

d) a 9. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(5) Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt tilalom nem gátolja a IV. mellékletben felsorolt burmai állami vállalatokban lévő érdekeltség növelését, amennyiben az érdekeltség növelése az érintett burmai állami vállalattal 2004. október 25. előtt kötött megállapodás értelmében kötelező. A II. mellékletben felsorolt honlapon megjelölt illetékes hatóságot és a Bizottságot minden ilyen jellegű tranzakciót megelőzően tájékoztatni kell. A Bizottság értesíti a többi tagállamot.";

e) a rendelet a következő cikkel egészül ki:

"13a. cikk

(1) A tagállamok kijelölik az e rendeletben említett illetékes hatóságokat, és megjelölik azokat a II. mellékletben felsorolt honlapokon, vagy azokon keresztül.

(2) A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot az illetékes hatóságaikról és minden későbbi módosításról.";

f) a II. melléklet helyébe az e rendelet mellékletében szereplő szöveg lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. július 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. SILVA

(1) HL L 116., 2006.4.29., 77. o. A 2007/248/KKBP közös állásponttal (HL L 107., 2007.4.25., 8. o.) módosított közös álláspont.

(2) HL L 148., 2006.6.2., 1. o. A legutóbb a 481/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 111., 2007.4.28., 50. o.) módosított rendelet.

MELLÉKLET

"II. MELLÉKLET

A 4., 7., 8., 9., 12. és 13a. cikkben említett illetékes hatóságokra vonatkozó információkat tartalmazó honlapok és az Európai Bizottság címe az értesítések tekintetében

BELGIUM

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGÁRIA

http://www.mfa.government.bg

CSEH KÖZTÁRSASÁG

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNIA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

NÉMETORSZÁG

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ÉSZTORSZÁG

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ÍRORSZÁG

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

GÖRÖGORSZÁG

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

SPANYOLORSZÁG

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

OLASZORSZÁG

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CIPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MAGYARORSZÁG

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/nemzetkozi_szankciok.htm

MÁLTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

HOLLANDIA

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSZTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENGYELORSZÁG

http://www.msz.gov.pl

PORTUGÁLIA

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SZLOVÁKIA

http://www.foreign.gov.sk

FINNORSZÁG

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVÉDORSZÁG

http://www.ud.se/sanktioner

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Az Európai Bizottság értesítési címe:

Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A.2. Crisis management and conflict prevention

CHAR 12/108

B-1049 Brussels

Tel.: (32-2) 299 11 76/295 55 85

Fax: (32-2) 299 08 73"

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007R0830 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007R0830&locale=hu

Tartalomjegyzék