32001L0116[1]

A Bizottság 2001/116/EK irányelve (2001. december 20.) a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 70/156/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításárólEGT vonatkozású szöveg.

A bizottság 2001/116/EK Irányelve

(2001. december 20.)

a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 70/156/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2000/40/EK tanácsi és európai parlamenti irányelvvel [1] módosított, a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/156/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 13. cikkének (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A 70/156/EGK irányelvet és annak mellékleteit többször módosították, és - mivel a mellékletek további módosítására van szükség - az áttekinthetőség érdekében ezeket a módosításokat egységes szerkezetbe kell foglalni.

(2) A teljes járművek típusjóváhagyásához szükséges, a mellékletekben szereplő igazgatási dokumentumokra vonatkozó rendelkezéseket az M1 kategóriába tartozó, belső égésű motorral rendelkező járművekre is alkalmazni kell.

(3) Az ezen irányelvvel módosított 70/156/EGK irányelv mellékletei a nem az M1 kategóriába tartozó teljes járművek típusjóváhagyásához szükséges igazgatási dokumentumokat is meghatározzák. Ezeket a jóváhagyásokat azonban csak a 70/156/EGK irányelvet hatályon kívül helyező és azt felváltó irányelv hatálybalépésétől, valamint a vonatkozó külön irányelveknek a nem az M1 kategóriába tartozó járművekre történő alkalmazásához szükséges módosítások hatálybalépésétől kezdve lehet megadni.

(4) A jóváhagyási számok kiosztására szintén egységes intézkedéseket kell előírni.

(5) Ennek megfelelően a 70/156/EGK irányelvet módosítani kell.

(6) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a 70/156/EGK irányelv által létrehozott, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítással foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Az 1970/156/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. a 4. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében a következő szöveget el kell hagyni: "a VII. mellékletben foglaltaknak megfelelően különleges számmal ellátni";

2. a 8. cikk (2) bekezdése c) pontjának hatodik albekezdésében a következő szöveget el kell hagyni: "és a különleges jóváhagyási számokat rendes jóváhagyási számokkal kell felváltani";

3. a 70/156/EGK irányelv mellékletei helyébe ennek az irányelvnek a mellékletei lépnek.

2. cikk

(1) A gépjárművek típusjóváhagyása tekintetében a tagállamok az ezen irányelvvel módosított 70/156/EGK irányelvet csak az M1 kategóriába tartozó, belső égésű motorral rendelkező járművekre alkalmazzák.

(2) Az M1 kategóriába tartozó, különleges célt szolgáló járművek típusjóváhagyása tekintetében a tagállamok az 1998/14/EK irányelvvel [3] módosított 70/156/EGK irányelv 4. cikkének (1) bekezdését csak a gyártó kérésére alkalmazzák.

(3) A 87/358/EGK irányelvvel [4] módosított 70/156/EGK irányelv 10. cikkét továbbra is alkalmazni kell az (1) bekezdésben nem említett járművek típusjóváhagyására.

3. cikk

(1) Az EK-típusjóváhagyást követő megfelelőségi igazolás kiadása tekintetében a meglévő mintákat 2003. június 30-ig lehet használni.

(2) Az irányelv nem teszi érvénytelenné a hatálybalépése előtt kiadott jóváhagyásokat, és nem akadályozza meg az azon irányelv alapján történő kiterjesztésüket, amely feltételei szerint azokat kiadták.

4. cikk

(1) A tagállamok elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2002. július 1. előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot. Ezeket a rendelkezéseket 2002. július 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

5. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

6. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2001. december 20-án.

a Bizottság részéről

Erkki Liikanen

a Bizottság tagja

[1] HL L 292., 2001.11.9., 21. o.

[2] HL L 42., 1970.2.23., 1. o.

[3] HL L 91., 1998.3.25., 1. o.

[4] HL L 192., 1987.7.11., 51. o.

--------------------------------------------------

A MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

I. melléklet | A járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó adatok teljes jegyzéke |

II. melléklet | A jármű-kategóriák és a járműtípusok meghatározása |

III. melléklet | Adatközlő lap a járművek EK-típusjóváhagyásához |

IV. melléklet | A jármű EK-típusjóváhagyására vonatkozó követelmények jegyzéke |

V. melléklet | A jármű EK-típusjóváhagyása során követendő eljárás |

VI. melléklet | EK-jármű-típusbizonyítvány |

VII. melléklet | Az EK-típusbizonyítvány számozási rendszere |

VIII. melléklet | Vizsgálati eredmények |

IX. melléklet | EK megfelelőségi igazolás |

X. melléklet | A gyártási eljárások megfelelősége |

XI. melléklet | Különleges rendeltetésű járművek jellemzője és az azokra vonatkozó rendelkezések |

XII. melléklet | A kis- és kifutó sorozatgyártásra megengedett legnagyobb darabszámok |

XIII. melléklet | A külön irányelvek szerint megadott EK-típusjóváhagyások jegyzéke |

XIV. melléklet | A többlépcsős EK-típusjóváhagyási eljárás |

XV. melléklet | A jármű származási igazolása - a gyártó nyilatkozata az M1-től eltérő kategóriájú alap/nem teljes járművekről |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001L0116 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001L0116&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.