32014D0431[1]

2014/431/EU: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2014. június 26. ) a 91/271/EGK tanácsi irányelv végrehajtását célzó nemzeti programokról szóló jelentéstétel formanyomtatványairól (az értesítés a C(2014) 4208. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2014. június 26.)

a 91/271/EGK tanácsi irányelv végrehajtását célzó nemzeti programokról szóló jelentéstétel formanyomtatványairól

(az értesítés a C(2014) 4208. számú dokumentummal történt)

(2014/431/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 17. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1) A tagállamok kötelesek a 91/271/EGK irányelv végrehajtását célzó nemzeti programjaikról jelentést készíteni, és a naprakész információkat szükség esetén minden második év június 30-ig megküldeni a Bizottságnak, a Bizottság által meghatározott formanyomtatványok alapján.

(2) Az Unió elkötelezett aziránt, hogy a hatékonyabb végrehajtás útján maximalizálja a környezetre vonatkozó uniós szabályozás előnyeit, e törekvés jegyében többek között biztosítja azt, hogy a végrehajtás módjáról egyértelmű információk álljanak a nyilvánosság rendelkezésére. Az ilyen információkat terjesztő rendszereket nemzeti szinten kell létrehozni és azokhoz az egyes tagállamok teljesítményének uniós szintű felülvizsgálatának kell társulnia (2).

(3) A Bizottság a "Minden embernek joga van a vízhez és a megfelelő higiénés körülményekhez! A víz közjó, nem árucikk!" (3) európai polgári kezdeményezésről szóló közleményében vállalta, hogy a települési szennyvízről szóló tájékoztatást hozzáférhetőbbé teszi a lakosság számára, különösen az adatok egyszerűsített és átlátható kezelése és terjesztése révén.

(4) Az e határozat által bevezetett módosítások a strukturált végrehajtási és információs keretrendszert meghatározó kísérleti programra épülnek, melyet a Bizottság azon törekvéseinek részeként hozott létre, hogy a vállalkozások, a munkavállalók és a polgárok számára egyszerű, világos, stabil és kiszámítható szabályozási keretet biztosítson, az adminisztratív terhek csökkentése és az átláthatóság növelése céljából (4).

(5) A 93/481/EGK bizottsági határozat (5) által elfogadott formanyomtatványokat felül kell vizsgálni, figyelembe véve az egyszerűsítésre és a jobb átláthatóságra, az adminisztratív teher csökkentésére, valamint az adatkezelés és a jelentéstétel új megközelítéseire irányuló igényt. Az említett határozatot ennek megfelelően fel kell váltani.

(6) Az ebben a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 91/271/EGK irányelv 18. cikke szerint létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 91/271/EGK irányelv végrehajtására vonatkozó nemzeti programokról történő jelentéstételre szolgáló, a mellékletben szereplő formanyomtatványok elfogadásra kerültek.

2. cikk

A 93/481/EGK határozat hatályát veszti.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2014. június 26-án.

a Bizottság részéről

Janez POTOČNIK

a Bizottság tagja

(1) HL L 135., 1991.5.30., 40. o.

(2) Az Európai Parlament és a Tanács 2013. november 20-i 1386/2013/EU határozata a "Jólét bolygónk felélése nélkül" elnevezésű, 2020-ig tartó időszakra szóló általános uniós környezetvédelmi cselekvési programról (HL L 354., 2013.12.28., 171. o.).

(3) COM(2014) 177 final.

(4) COM(2012) 746 final.

(5) A Bizottság 1993. július 28-i 93/481/EGK határozata a 91/271/EGK tanácsi irányelv 17. cikke által előírt nemzeti programok bemutatására szolgáló formanyomtatványokról (HL L 226., 1993.9.7., 23. o.).

MELLÉKLET

A 91/271/EGK IRÁNYELV VÉGREHAJTÁSÁNAK PROGRAMJA

1. táblázat

Alapvető információk

Tagállam:
A jelentéstétel dátuma:
A nem megfelelés vagy a függőben lévő határidők azonosítására szolgáló referencia-időpont (2. és 3. táblázat):
A jelentéstételért felelős kapcsolattartó személy neve (1):
Intézmény:
Utca:
Irányítószám:
Város:
Tel.:
E-mail cím:
Egyéb megjegyzések:

2. táblázat

A - A 2000 lakosegyenértékű és a 2000 lakosegyenérték feletti, a referencia-időpontban nem megfelelő agglomerációk gyűjtőrendszerei vagy ER/MI (2)

Az agglomeráció alapadataiA 3. cikk szerinti gyűjtőrendszerekhez és ER/MI-hez kapcsolódó rehabilitációs intézkedés(ek)
Az agglomeráció azonosítója (3)Az agglomeráció megnevezéseAz agglomeráció státuszaA nem megfelelés azonosított oka(i)A. 3. cikknek való megfelelés érdekében tervezett intézkedés(ek) (gyűjtőrendszerek és ER/MI)A gyűjtőrendszerekhez vagy az ER/MI-hez kapcsolódó előkészítő intézkedések befejezésének időpontja vagy várható időpontja (tervezés, kialakítás, beszerzés, jóváhagyás a tagállami előírások alapján stb.) (4)A gyűjtőrendszerek vagy az ER/MI munkálatainak kezdő időpontja vagy várható kezdő időpontjaA gyűjtőrendszer vagy az ER/MI munkálatainak várható befejező időpontjaA gyűjtőrendszer vagy az ER/MI előrejelzett beruházási költsége (a nemzeti tervnek megfelelően)A gyűjtőrendszer vagy az ER/MI megvalósításához felhasználni tervezett uniós finanszírozás megnevezése (amennyiben van ilyen) (5)A gyűjtőrendszer vagy az ER/MI megvalósításához várhatóan igényelt az uniós finanszírozás (tervezett) összege (amennyiben van ilyen) (5)A gyűjtőrendszerrel vagy az ER/MI-vel kapcsolatos egyéb megjegyzés
Nem megfelelő (NM)(éééé/hh)(éééé/hh)(éééé/hh)EUREUR
NM
NM

B - A 2000 lakosegyenértékű és a 2000 lakosegyenérték feletti agglomerációk gyűjtőrendszerei vagy ER/MI, melyekhez a referencia-időpontban függőben lévő határidők kapcsolódtak (6)

Az agglomeráció alapadataiA 3. cikk szerinti gyűjtőrendszerekhez és ER/MI-hez kapcsolódó rehabilitációs intézkedés(ek)
Az agglomeráció azonosítója (7)Az agglomeráció megnevezéseAz agglomeráció státuszaA. 3. cikknek való megfelelés érdekében tervezett intézkedés(ek) (gyűjtőrendszerek és ER/MI)A gyűjtőrendszerekhez vagy az ER/MI-hez kapcsolódó előkészítő intézkedések befejezésének időpontja vagy várható időpontja (tervezés, kialakítás, beszerzés, jóváhagyás a tagállami előírások alapján stb.) (8)A gyűjtőrendszerek vagy az ER/MI munkálatainak kezdő időpontja vagy várható kezdő időpontjaA gyűjtőrendszer vagy az ER/MI munkálatainak várható befejező időpontjaA gyűjtőrendszer vagy az ER/MI előrejelzett beruházási költsége (a nemzeti tervnek megfelelően)A gyűjtőrendszer vagy az ER/MI megvalósításához felhasználni tervezett uniós finanszírozás megnevezése (amennyiben van ilyen) (9)A gyűjtőrendszer vagy az ER/MI megvalósításához várhatóan igényelt az uniós finanszírozás (tervezett) összege (amennyiben van ilyen) (9)A gyűjtőrendszerrel vagy az ER/MI-vel kapcsolatos egyéb megjegyzés
Függőben lévő határidők (FH)(éééé/hh)(éééé/hh)(éééé/hh)EUREUR
FH
FH

3. táblázat

A - A 2000 lakosegyenértékű és a 2000 lakosegyenérték feletti, a referencia-időpontban nem megfelelő agglomerációk települési szennyvíztisztító telepei vagy ER/MI (10)

A települési szennyvíztisztító telep alapadataiA települési szennyvíztisztító teleppel kapcsolatos helyreállítási intézkedések, 4. 5. cikk és 7. cikk (11)
A települési szennyvíztisztító telep azonosítója (12)A települési szennyvíztisztító telep megnevezéseA kiszolgált agglomeráció(k) azonosítója/azonosítóiA kiszolgált agglomeráció(k) neve(i)A települési szennyvíztisztító telep státuszaA nem megfelelés azonosított oka(i)A települési szennyvíztisztító telep megfelelőségének elérése érdekében szükséges intézkedés(ek)A települési szennyvíztisztító telepre a megfelelés várható időpontjában beérkező mennyiség (tervezett)A települési szennyvíztisztító telep összes szerves tervezési kapacitása (tervezett)A települési szennyvíztisztító telepen alkalmazott kezelési mód (tervezett)Az előkészítő intézkedések befejezésének időpontja vagy várható időpontja (tervezés, kialakítás stb.) (13)A munkálatok megkezdésének vagy tervezett megkezdésének időpontjaA munkálatok befejezésének vagy tervezett befejezésének időpontjaA megfelelés várható időpontja (12 havi minta)A települési szennyvíztisztító telep előrejelzett beruházási költsége (a nemzeti tervnek megfelelően)A tervezett uniós finanszírozás megnevezése (amennyiben van ilyen) (14)A szükséges uniós finanszírozás (tervezett) összegeA települési szennyvíztisztító teleppel kapcsolatos egyéb megjegyzés
Nem megfelelő (NM)Pl. nem megfelelő kialakítás/elavulás/új követelmények/mennyiség növekedése/hibás működés/stb.LELE1, 2, 3-N, 3-P, 3-mikrobiológia, 3-egyéb(éééé/hh)(éééé/hh)(éééé/hh)(éééé/hh)EUREUR
NM
NM

B - A 2000 lakosegyenértékű és a 2000 lakosegyenérték feletti agglomerációk települési szennyvíztisztító telepei, melyekhez a referencia-időpontban (15) függőben lévő határidők (16) kapcsolódtak

A települési szennyvíztisztító telep alapadataiA települési szennyvíztisztító teleppel kapcsolatos helyreállítási intézkedések, 4. 5., és 7. cikk
A települési szennyvíztisztító telep azonosítója (17)A települési szennyvíztisztító telep megnevezéseA kiszolgált agglomeráció(k) azonosítója/azonosítóiA kiszolgált agglomeráció(k) neve(i)A települési szennyvíztisztító telep státuszaA települési szennyvíztisztító telep megfelelőségének elérése érdekében szükséges intézkedés(ek)A települési szennyvíztisztító telepre a megfelelés várható időpontjában beérkező mennyiség (tervezett)A települési szennyvíztisztító telep összes szerves tervezési kapacitása (tervezett)A települési szennyvíztisztító telepen alkalmazott kezelési mód (tervezett)Az előkészítő intézkedések befejezésének időpontja vagy várható időpontja (tervezés, kialakítás stb.) (18)A munkálatok megkezdésének vagy tervezett megkezdésének időpontjaA munkálatok befejezésének vagy tervezett befejezésének időpontjaA megfelelés várható időpontja (12 havi minta)A települési szennyvíztisztító telep előrejelzett beruházási költsége (a nemzeti tervnek megfelelően)A települési szennyvíztisztító teleppel kapcsolatos tervezett uniós finanszírozás megnevezése (amennyiben van ilyen) (19)A szükséges uniós finanszírozás (tervezett) összegeA települési szennyvíztisztító teleppel kapcsolatos egyéb megjegyzés
Függőben lévő határidőkLELE1, 2, 3-N, 3-P, 3-mikrobiológia, 3-egyéb(éééé/hh)(éééé/hh)(éééé/hh)(éééé/hh)EUREUR
FH
FH

4. táblázat

Jelenlegi és várható összes szerves tervezési kapacitás és beruházási költség nemzeti színten

Lefedett időszakJelenlegi és várható helyzetAz összes települési szennyvíztisztító telep jelenlegi vagy várható összes szerves tervezési kapacitása az időszak végénA gyűjtőrendszerek jelenlegi vagy várható beruházási költségei (új építés és felújítás)A hulladékkezelő létesítmények jelenlegi vagy várható beruházási költségei (új építés és felújítás)
Jelenlegi/várhatóLEmillió euró (21)millió euró (21)
xxxx. január 1-jétől xxxx végéig (20)Jelenleg
xxxx. január 1-jétől xxxx végéigVárható
xxxx. január 1-jétől xxxx végéigVárható
xxxx. január 1-jétől xxxx végéigVárható
xxxx. január 1-jétől xxxx végéigVárható
xxxx. január 1-jétől xxxx végéigVárható
xxxx. január 1-jétől xxxx végéigVárható
xxxx. január 1-jétől xxxx végéigVárható

5. táblázat

A nemzeti program megtervezése során mérlegelendő egyéb szempontok

Az esetleges releváns információkat szabad szövegként kell feltüntetni (22)

TémakörMegjelenése a programban
A nemzeti program státuszaMikor hozták létre a nemzeti programot, és adott esetben mikor aktualizálták utoljára?
A nemzeti programot jogilag kötelező erejű eszközként fogadták-e el? Ha igen, milyen eszközként?
Meddig tart a nemzeti program végrehajtása?
Fő ösztönzőkMelyek a nemzeti programok fő ösztönzői: megfelelés, karbantartás és felújítás biztosítása stb.?
Lehetséges-e a kapcsolódó költségek egyenként való lebontása?
Más uniós jogszabályokkal való kapcsolatA 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (23) említett vízgyűjtő-gazdálkodási tervek milyen mértékben tartalmazzák a nemzeti program intézkedéseit?
A 91/271/EGK irányelvben kijelölt érzékeny területektől eltérve a nemzeti programok tartalmaznak-e a 2000/60/EK irányelv IV. mellékletében említett védett területekkel kapcsolatban elrendelt intézkedéseket (fürdővizek, Natura 2000, kagylók védelme, ivóvíz…)? Ha igen, kérjük, részletezzék ezen intézkedéseket.
Elvégezték-e a nemzeti programnak a 2001/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (24) szerinti értékelését? Ha igen, kérjük ismertessék a részleteket.
A nemzeti program kapcsolódik-e a veszélyes anyagok bevezetéseinek, kibocsátásának és veszteségeinek fokozatos csökkentésére, továbbá a különösen veszélyes anyagok bevezetéseinek, kibocsátásának és veszteségeinek megszüntetésére vagy fokozatos kivonására irányuló intézkedésekhez (2000/60/EK irányelv 4. cikke)? Ha igen, részletezzék az intézkedéseket.
A nemzeti program kapcsolódik-e a 2008/56/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (25) (pl. a tengeri hulladék csökkentése)? Ha igen, kérjük ismertessék a részleteket.
A nemzeti program kapcsolódik-e nemzetközi egyezményekhez vagy bizottságokhoz? Ha igen, kérjük, ismertessék e kapcsolatokat.
Hoztak-e intézkedést a 91/271/EGK irányelv II. melléklete A. szakaszának c) pontja szerinti további érzékeny területek kialakítására? Ha igen, részletezzék ezen intézkedéseket.
Tervezik-e szigorúbb kezelést alkalmazó intézkedés bevezetését a 91/271/EGK irányelv 4. cikke (3) bekezdésének vagy 5. cikke (3) bekezdésének és I. melléklete B. szakasza 4. pontjának való megfelelés érdekében? Ha igen, kérjük ismertessék a részleteket.
Uniós finanszírozás igénybevételeMi a nemzeti programokban szereplő intézkedések végrehajtására szolgáló uniós finanszírozás várható összege?
Hogyan kerül felosztásra az igénybe vett uniós finanaszírozás?
Információs rendszerekA nemzeti programokat közzétették-e online formában? Hol?
Van-e olyan online rendszer, amely lehetővé teszi a nemzeti program végrehajtásának rendszeres nyomon követését? Kérjük, ismertessék a részleteket.
A 91/271/EGK irányelv egyéb követelményeiVan-e olyan intézkedés, amelyet szükségesnek tartanak a települési szennyvíztisztító telep megfelelő teljesítményének biztosítása érdekében, normális időjárási viszonyok mellett (10. cikk és az I. melléklet B. szakasza)?
Terveznek-e intézkedéseket a csapadékidei túlfolyás csökkentésére (3. cikk (2) bekezdése és az I. melléklet A. szakasza)?
Hoztak-e intézkedést a 7. cikk végrehajtására?
Terveznek-e intézkedést a kezelt szennyvíz újrafelhasználásának ösztönzésére?
Hoztak-e intézkedést a 14. cikknek a szennyvíziszap kezelése tekintetében történő végrehajtására?
Terveznek-e intézkedéseket az ipari szennyvíz gyűjtőrendszerekbe való bejutásának csökkentésére az I. melléklet C. szakaszának való megfelelés érdekében?
EgyébRészletezzenek minden, a szennyvízpolitika innovatív fejlesztéseire irányuló, folyamatban lévő vagy tervezett kutatást.
Igénybe vesznek-e uniós finanszírozást e területen?

(1) A személyes adatok (név, telefonszám stb.) az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelet 2. cikke b) pontjának megfelelően kerülnek rögzítésre (HL L 8., 2001.1.12., 1-22. o.).

(2) Egyedi rendszerek vagy megfelelő intézkedések (ER/MI) (az irányelv 3. cikkének (1) bekezdése)

(3) A 15. cikk (4) bekezdésében előírt jelentéstételnél használttal megegyező agglomerációs azonosító

(4) Csak akkor szükséges, ha az összegyűjtő rendszer vagy ER/MI építését még nem kezdték meg a referencia-időpontban

(5) Pl. Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), Kohéziós Alap, Európai Beruházási Bank (EBB) kölcsön, Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) kölcsön, Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Alap, Európai Szociális Alap (ESZA) stb.

(6) Beleértve a csatlakozási szerződésekben meghatározott határidőket is

(7) A 15. cikk (4) bekezdésében előírt jelentéstételnél használttal megegyező agglomerációs azonosító

(8) Csak akkor szükséges, ha az összegyűjtő rendszer vagy ER/MI építését még nem kezdték meg a referencia-időpontban

(9) Pl. Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), Kohéziós Alap, Európai Beruházási Bank (EBB) kölcsön, Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) kölcsön, Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Alap, Európai Szociális Alap (ESZA) stb.

(10) A 10 000 lakosegyenérték feletti agglomerációk esetében a nitrogén vagy a foszfor eltávolítás hiánya tekintetében a telepen mért értékről szóló tájékoztatást az irányelv nem ír elő az érzékeny területeken, ha igazolható hogy az ebben a körzetben lévő összes települési szennyvíztisztító telepről származó teljes terhelés minimális csökkentési százaléka a referenciaidőszakban legalább a teljes foszformennyiség 75 %-a és legalább a teljes nitrogénmennyiség 75 %-a.

(11) A 7. cikk csak a kevesebb mint 10 000 lakosegyenértékű, a parti vizekbe kibocsátó agglomerációkra vonatkozik

(12) A 15. cikk (4) bekezdésében előírt jelentéstételnél használttal megegyező települési szennyvíztisztító telep azonosítója

(13) Csak akkor szükséges, ha a települési szennyvíztisztító telep nem kezdte meg a működését a referencia-időpontban

(14) Pl. Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), Kohéziós Alap, Európai Beruházási Bank (EBB) kölcsön, Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) kölcsön, Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Alap, Európai Szociális Alap (ESZA) stb.

(15) Beleértve a csatlakozási szerződésekben vagy az új érzékeny területek kijelölésekor (5. cikk) meghatározott határidőket is

(16) A 10 000 lakosegyenérték feletti agglomerációk esetében a nitrogén vagy a foszfor eltávolítás hiánya tekintetében a telepen mért értékről szóló tájékoztatást az irányelv nem ír elő az érzékeny területeken, ha igazolható hogy az ebben a körzetben lévő összes települési szennyvíztisztító telepről származó teljes terhelés minimális csökkentési százaléka a referenciaidőszakban legalább a teljes foszformennyiség 75 %-a és legalább a teljes nitrogénmennyiség 75 %-a.

(17) A 15. cikk (4) bekezdésében előírt jelentéstételnél használttal megegyező települési szennyvíztisztító telep azonosítója

(18) Csak akkor szükséges, ha a települési szennyvíztisztító telep nem kezdte meg a működését a referencia-időpontban

(19) Pl. Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), Kohéziós Alap, Európai Beruházási Bank (EBB) kölcsön, Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) kölcsön, Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Alap, Európai Szociális Alap (ESZA) stb.

(20) Válassza ki a legutóbbi ismert időszakot vagy évet

(21) Jelezze folyó áron az összeget euróban, adja meg a referencia-időpontot (éééé/hh), és hogy az összeg tartalmaz-e héá-t.

(22) Pl. egy létező nemzeti program említése az 5. táblázat kérdéseire adott válasznak tekintendő

(23) Az Európai Parlament és a Tanács 2000. október 23-i 2000/60/EK irányelve a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (HL L 327., 2000.12.22., 1. o).

(24) Az Európai Parlament és a Tanács 2001. június 27-i 2001/42/EK irányelve bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (HL L 197., 2001.7.21., 30. o.).

(25) Az Európai Parlament és a Tanács 2008. június 17-i 2008/56/EK irányelve a tengeri környezetvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (HL L 164., 2008.6.25., 19. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32014D0431 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32014D0431&locale=hu

Tartalomjegyzék