Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32019R0777[1]

A Bizottság (EU) 2019/777 végrehajtási rendelete (2019. május 16.) a vasúti infrastruktúra nyilvántartásának közös előírásairól és a 2014/880/EU végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg.)

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/777 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. május 16.)

a vasúti infrastruktúra nyilvántartásának közös előírásairól és a 2014/880/EU végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

1. cikk

Az infrastruktúra-nyilvántartásra vonatkozó közös előírások

2. cikk

Az infrastruktúra-nyilvántartási alkalmazás

3. cikk

Átmenet

4. cikk

Adatbenyújtás és -frissítés

5. cikk

Nemzeti nyilvántartó szerv

A tagállamok kijelölhetnek egy nemzeti nyilvántartó szervet, amely a területükön tevékenységet folytató pályahálózat-működtetők támogatása és koordinálása céljából kapcsolattartó pontként jár el az Ügynökség és a pályahálózat-működtetők között, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti a 4. cikk szerinti adatok rendelkezésre állását.

6. cikk

A jövőben várható fejlemények

Az Ügynökség 2024. december 15-ig aktualizálja a RINF-alkalmazást annak érdekében, hogy:

a) lehetővé tegye a módosított paraméter(ek)nek megfelelő adatok részleges aktualizálását azért, hogy a pályahálózat-működtetők naprakésszé tehessék a vonatkozó módosított információkat, amint azok rendelkezésre állnak;

b) a hálózaton belüli útvonalszámítást még pontosabban meghatározza mikroszintű leírással;

c) célzott üzenetet küldjön a vasúti társaságoknak a RINF-alkalmazás azon hálózatokat érintő változásairól, amelyekkel kapcsolatban a vasúti társaságok jelezték tájékoztatási igényüket, valamint hogy a rendszer visszaigazolást adjon a pályahálózat-működtetőnek;

d) biztosítsa az érvényességi időpontok meghatározását, modellezését és végrehajtását a felhasználási esetek teljesítése érdekében;

e) az infrastruktúra leírására szolgáló helyszínek összehangolása a telematikai alkalmazásokat érintő információcsere céljából használt uniós helyszínekkel;

f) integrálja a vasúti társaságok rendelkezésére álló (a Hálózati Üzletszabályzat részét képező ( 1 )) infrastruktúra jellegére és a vasúti kiszolgáló létesítmények műszaki jellemzőire vonatkozó infrastruktúra-leírást ( 2 ).

7. cikk

Útmutató a közös előírások alkalmazásához

Az Ügynökség legkésőbb 2019. június 16-ig útmutatót tesz közzé az infrastruktúra-nyilvántartásra vonatkozó közös előírások alkalmazásáról (alkalmazási útmutató). Az Ügynökség naprakészen tartja az alkalmazási útmutatót. Az alkalmazási útmutató minden paraméterre vonatkozóan hivatkozást tartalmaz az átjárhatósági műszaki előírások megfelelő pontjaira.

7a. cikk

ERA-glosszárium

Az "ERA-glosszárium" az Ügynökség által az (EU) 2016/797 irányelv 4. cikkének (8) bekezdése alapján kiadott olyan műszaki dokumentum, amely a vasúti rendszer minden egyes adatelemére vonatkozóan ember és gép által olvasható adatmeghatározásokat és -megjelenítéseket, valamint azokhoz kapcsolódó minőségi és pontossági követelményeket állapít meg (ontológia).

Az Ügynökség gondoskodik az ERA-glosszárium karbantartásáról annak érdekében, hogy a glosszárium kellően tükrözze a vasúti rendszert érintő szabályozási és műszaki fejleményeket.

8. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2014/880/EU végrehajtási határozat hatályát veszti.

9. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2019. június 16-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

1. MŰSZAKI HATÁLY

Ezen előírások az uniós vasúti rendszer következő strukturális alrendszereiről szóló adatokra vonatkoznak:

a) az infrastruktúra strukturális alrendszer;

b) az energia alrendszer;

c) a pálya menti ellenőrző-irányító-jelző alrendszer.

2. CÉL

Az infrastruktúra-nyilvántartás legfőbb célja, hogy biztosítsa a hálózat jellemzőinek átláthatóságát, valamint az, hogy referencia-adatbázisként szolgáljon.

2.1. Az infrastruktúra-nyilvántartás által támogatandó folyamatok

Az infrastruktúra-nyilvántartás a következő folyamatokat támogatja:

a) az (EU) 2016/797 irányelv 23. cikke szerinti, az engedélyezett járművek használatát megelőző ellenőrzések;

b) mobil alrendszerek tervezése;

c) a vasúti szolgáltatások megvalósíthatóságának ellenőrzése;

d) a szigorúan helyi jellegű szabályok és korlátozások közzététele az (EU) 2016/797 irányelv 14. cikkének (11) bekezdésével összhangban;

e) a helyhez kötött berendezések műszaki összeegyeztethetőségének ellenőrzése az (EU) 2016/797 irányelv 18. cikke (4) bekezdésének b) pontjával összhangban;

f) az uniós vasúti rendszer átjárhatósága terén elért haladás nyomon követése;

g) az infrastruktúra jellegével kapcsolatos hálózati üzletszabályzat létrehozása;

h) a 6. cikk (2) bekezdésével összhangban az (EU) 2019/773 végrehajtási rendelet] D2. függelékében említett útvonalkönyv összeállítása;

i) az infrastruktúra-nyilvántartásban foglalt adatok más informatikai eszközökben történő újrafelhasználása.

2.2. Az infrastruktúra-nyilvántartásra vonatkozó egyedi követelmények

Az infrastruktúra-nyilvántartás:

a) megadja a jármű és az útvonal műszaki összeegyeztethetőségének ellenőrzéséhez használandó paraméterek értékét;

b) releváns adatokat szolgáltat a tervezett felhasználási terület infrastruktúra-jellemzőinek azonosításához, valamint a vasúti járművek tervezésének és a vasúti szolgáltatások megvalósíthatósági ellenőrzésének megkönnyítéséhez;

c) lehetővé teszi a tagállamok számára a szigorúan helyi jellegű szabályok és korlátozások felvételét az infrastruktúra-nyilvántartásba;

d) releváns adatokat szolgáltat a helyhez kötött alrendszer és azon rendszer műszaki összeegyeztethetősége ellenőrzésének megkönnyítéséhez, amelybe a szóban forgó alrendszert integrálják, valamint a vasúti helyhez kötött berendezések közötti átjárhatóság alakulásának nyomon követéséhez;

e) megadja az útvonalkönyvhöz szükséges információkat;

f) lehetővé teszi az infrastruktúra-nyilvántartás referencia-adatbázisként történő használatát a hálózati üzletszabályzat vagy más informatikai eszközök tekintetében.

3. KÖZÖS JELLEMZŐK

Az e mellékletben meghatározott jellemzőket az uniós vasúti rendszer egészében olyan közös szójegyzékként kell alkalmazni, amely lehetővé teszi, hogy:

1. a pályahálózat-működtetők közzétegyék a vasúti hálózatra vonatkozó adataikat;

2. a vasúti társaságok és az infrastruktúra bármely más adatfelhasználója hozzáférjen ezekhez az adatokhoz és felhasználja őket.

3.1. Fogalommeghatározások

E melléklet alkalmazásában:

1.

"vonalszakasz" : a vonal szomszédos szolgálati helyei között található rész, amely több vágányból is állhat;

2.

"szolgálati hely" : vasúti szolgáltatások helye, ahol egy ilyen szolgáltatás kezdődhet, végződhet vagy útvonalat módosíthat, és ahol személyszállítási vagy árufuvarozási szolgáltatások nyújthatók; magában foglalja továbbá a tagállamok vagy a pályahálózat-működtetők közötti, a határoknál lévő helyeket;

3.

"tartózkodási hely" (LP) : egy vonalszakasz bármely olyan konkrét pontja, ahol valamely paraméter értéke megváltozik;

4.

"fővágány" : vonatközlekedésre használt bármely vágány; nem foglalja magában a csak a vonatüzemeltetéshez szükséges, átmenő vonalakon vagy pályacsatlakozásoknál található megkerülő vágánykapcsolatokat és összekötő vágányokat;

5.

"mellékvágány" : egy szolgálati helyen belül a vonatközlekedésben nem használt vágány;

6.

"közös jellemzők csoportja" : a vonalszakaszok és/vagy szolgálati helyek közös elemeinek egy csoportja.

3.2. A vasúthálózat szerkezete az infrastruktúra-nyilvántartás céljára

3.2.1.

Az infrastruktúra-nyilvántartás céljára minden pályahálózat-működtető legalább vonalszakaszok és szolgálati helyek, illetve adott esetben közös jellemzők csoportjai alapján ismerteti vasúthálózatát.

3.2.2.

Az infrastruktúra, az energia és a pálya menti ellenőrző-irányító-jelző alrendszerhez kapcsolódó "vonalszakasz" tekintetében közzéteendő elemeket a "fővágány" infrastruktúra-elemhez rendelik hozzá.

3.2.3.

Az infrastruktúra alrendszerhez kapcsolódó "szolgálati hely" tekintetében közzéteendő elemeket a "fővágány" és a "mellékvágány" infrastruktúra-elemhez rendelik hozzá.

3.3. Elemek az infrastruktúra-nyilvántartás céljára

3.3.1.

Az elemeket az 1. táblázatnak megfelelően kell közzétenni.

3.3.2.

Az infrastruktúra-nyilvántartásra vonatkozó, a 7. cikkben említett alkalmazási útmutató meghatározza az 1. táblázatban felsorolt, az alábbi módok valamelyikén megjelenített adatok konkrét formátumát és irányítási folyamatát: a)

egyetlen vagy többszörös választás előre meghatározott listáról; b)

karakterlánc vagy előre meghatározott karakterlánc; c)

szögletes zárójelben feltüntetett szám.

3.3.3. Egy paraméter értékét akkor kell megadni, ha az 1. táblázatban szereplő határidők szerint meghatározott hálózat tartalmazza a vonatkozó elemet. Az 1. táblázatban felsorolt paraméterekre vonatkozó adatok megjelenítésének meg kell felelnie a 7a. cikkben és az A-1. függelék [A] jelzésű sorában említett ERA-glosszáriumnak. A paraméterek szempontjából lényeges információkat az 1. táblázat tartalmazza. Ha az 1. táblázat a pályahálózat-működtető valamely dokumentumára hivatkozik, az 5. cikknek megfelelően a pályahálózat-működtető a szóban forgó dokumentumot elektronikus formátumban nyújtja be az Ügynökségnek. Az 1.1.1.1.2.4.4., az 1.1.1.1.6.4., az 1.1.1.1.6.5., az 1.1.1.3.7.1.3. és az 1.1.1.3.11.3. számok alatt említett dokumentumokat két uniós nyelven kell benyújtani. 1. tábla Elemek az infrastruktúra-nyilvántartás (RINF) céljára Szám Cím Meghatározás A paraméter megadásának határideje 1. TAGÁLLAM 1.1. VONALSZAKASZ 1.1.0.0.0. Általános információk 1.1.0.0.0.1. A pályahálózat-működtető kódja Pályahálózat-működtető: a vasúti infrastruktúra vagy annak egy része létrehozásáért és karbantartásáért felelős szervezet vagy vállalkozás. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.0.0.0.2. Nemzeti vonalazonosító Egyedi vonalazonosító vagy egyedi vonalszám a tagállamon belül. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.0.0.0.3. A vonalszakasz kezdetén lévő szolgálati hely A vonalszakasz kezdetén lévő szolgálati hely egyedi azonosítója (a kilométerek száma a vonalszakasz kezdetén lévő szolgálati helytől a vonalszakasz végén lévő szolgálati helyig növekszik). A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.0.0.0.4. A vonalszakasz végén lévő szolgálati hely A vonalszakasz végén lévő szolgálati hely egyedi azonosítója (a kilométerek száma a vonalszakasz kezdetén lévő szolgálati helytől a vonalszakasz végén lévő szolgálati helyig növekszik). A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.0.0.0.5. A vonalszakasz hossza A vonalszakasz kezdetén és végén lévő szolgálati helyek közötti távolság A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.0.0.0.6. A vonalszakasz jellege A vonalszakasz jellege a megjelenített adatok méretének kifejezésével, ami attól függ, hogy a vonalszakasz egy nagy csomópont több szolgálati helyre osztásával keletkezett szolgálati helyeket köt-e össze, vagy sem. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.0.0.1. Útvonalkönyv-specifikus paraméterek (meghatározott műszaki jellemzők) 1.1.0.0.1.1. Ipari kockázatok - olyan helyek, ahol a mozdonyvezető számára veszélyes a kiszállás Well Known Text, sokszög alak 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.1.0.0.1.2. Munkanyelv A pályahálózat-működtető által a napi üzemelés közben a pályahálózat-működtető és a vasúti társaság személyzete között az üzemeltetéssel vagy a biztonsággal kapcsolatos üzenetek váltására használt, valamint a Hálózati Üzletszabályzatban közzétett egy vagy több nyelv. 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.1.0.0.1.3. Működési rendszer A kettős vágány típusa 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.1.1. FŐVÁGÁNY 1.1.1.0.0. Általános információk 1.1.1.0.0.1. A vágány azonosítója Egyedi vágányazonosító vagy egyedi vágányszám a vonalszakaszon belül A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.0.0.2. Normál menetirány A normál menetirány: - a vonalszakasz kezdete és vége által meghatározott iránnyal megegyező irány: (N) - a vonalszakasz kezdete és vége által meghatározott iránnyal ellentétes irány: (O) - mindkét irány: (B) A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.0.0.3. Pálya menti távolságjelzés (gyakoriság, megjelenés és elhelyezés) [NNNN] gyakoriság méterben Megjelenés - választható lista [J/B] - a pálya azon oldala, ahol a pálya menti jelzés található (bal vagy jobb) 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.1.1.0.1. Topológiai információk 1.1.1.0.1.1. Pontos földrajzi leírás A vágány földrajzi alakját ábrázoló Well Known Text vonallánc 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.1.1.0.1.2. A vágányok összeköttetése a szolgálati helyekkel Az első karakterlánc egyedileg azonosítja az azon szolgálati helyen belüli vágányt, amely a kezdőpontnál kapcsolódik ehhez a vágányhoz A második karakterlánc egyedileg azonosítja az azon szolgálati helyen belüli vágányt, amely a végpontnál kapcsolódik ehhez a vágányhoz 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.1.1.1. Infrastruktúra alrendszer 1.1.1.1.1. A vágányra vonatkozó hitelesítési nyilatkozatok 1.1.1.1.1.1. A vágányra vonatkozó EK-hitelesítési nyilatkozat az infrastruktúra alrendszerre vonatkozó átjárhatósági műszaki előírások (ÁME-k) követelményeinek való megfelelés igazolásához Az EK-nyilatkozatok egyedi száma az (EU) 2019/250 bizottsági végrehajtási rendeletnek (1) megfelelően. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.1.1.2. A vágányra vonatkozó MI-igazolási nyilatkozat (a 2014/881/EU bizottsági ajánlás (2) értelmében) az infrastruktúra alrendszerre vonatkozó ÁME-k követelményeinek való megfelelés igazolásához Az MI-igazolási nyilatkozatok egyedi száma az (EU) 2019/250 bizottsági végrehajtási rendelet VII. mellékletében az EK-nyilatkozatok tekintetében meghatározott formai követelmények szerint. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.1.2. Teljesítményparaméter 1.1.1.1.2.1. A vágány TEN-besorolása A transzeurópai hálózat azon részének feltüntetése, amelyhez a vonal tartozik. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.1.2.1.2. TEN földrajzi információs rendszer azonosító (GIS ID) A TEN-T adatbázis azon szakaszának GIS ID-je, amelyhez a vágány tartozik 2021. január 1. 1.1.1.1.2.2. Vonalkategória Az INF ÁME szerinti vonalbesorolás A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.1.2.3. Vasúti árufuvarozási folyosó része Annak feltüntetése, hogy a vonalat kijelölték-e vasúti árufuvarozási folyosóhoz. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.1.2.4. Terhelhetőség A vonalkategória, valamint a vágány leggyengébb pontján elért sebesség kombinációja. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.1.2.4.1. A terhelhetőség nemzeti besorolása A terhelhetőség nemzeti besorolása 2020. január 16. 1.1.1.1.2.4.2. A szerkezetek megfelelése a nagysebességű terhelési modellnek (High Speed Load Model: HSLM) Azon vonalszakaszok esetében, amelyeken a legnagyobb megengedett sebesség legalább 200 km/h. Az alkalmazandó dinamikus összeegyeztethetőségi ellenőrzési eljárásra vonatkozó információk 2020. január 16. 1.1.1.1.2.4.3. Különleges ellenőrzéseket igénylő szerkezetek vasúti helye Különleges ellenőrzéseket igénylő szerkezetek helyének meghatározása 2020. január 16. 1.1.1.1.2.4.4. Az útvonallal való összeegyeztethetőség statikus és dinamikus ellenőrzési eljárását/eljárásait ismertető dokumentum A PM által rendelkezésre bocsátott és az Ügynökség által tárolt, két uniós nyelven elérhető elektronikus dokumentum az alábbi információkkal: - az útvonallal való összeegyeztethetőség statikus és dinamikus ellenőrzésének pontos eljárásai - Vagy - releváns információk az egyedi szerkezetek ellenőrzésének elvégzéséhez. 2020. január 16. 1.1.1.1.2.5. Legnagyobb megengedett sebesség Névleges legnagyobb üzemi sebesség a vonalon az infrastruktúra, az energia és az ellenőrző-irányító-jelző alrendszerek jellemzőinek eredményeként, kilométer/órában kifejezve. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.1.2.6. Hőmérsékleti tartomány Európai szabvány szerinti hőmérsékleti tartomány a vonalhoz való korlátlan hozzáféréshez. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.1.2.7. Maximális tengerszint feletti magasság A vonalszakasz tengerszint feletti legmagasabb pontja a szokásos amszterdami vízszinthez (Normal Amsterdam's Peil, NAP) képest. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.1.2.8. Súlyos éghajlati viszonyok megléte A vonalon tapasztalható éghajlati viszonyok európai szabvány szerint súlyosak. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.1.3. A vonal kialakítása 1.1.1.1.3.1.1. Méretezés Európai szabványban meghatározott űrszelvény vagy más helyi űrszelvény, beleértve az alsó vagy felső részt is. A LOC-PAS ÁME 7.3.2.2. pontjának megfelelően az Egyesült Királyság hálózatához tartozó vonalszakaszokon nem lehet űrszelvény-referenciaprofil. 2020. január 16. 1.1.1.1.3.1.2. Különleges ellenőrzéseket igénylő meghatározott pontok vasúti helye Az 1.1.1.1.3.1.1. pontban említett méretezéstől való eltérések miatt különleges ellenőrzéseket igénylő meghatározott pontok helye. 2020. január 16. 1.1.1.1.3.1.3. Különleges ellenőrzéseket igénylő meghatározott pontok keresztirányú szelvényét tartalmazó dokumentum A PM által rendelkezésre bocsátott és az Ügynökség által tárolt, az 1.1.1.1.3.1.1. pontban említett méretezéstől való eltérések miatt különleges ellenőrzéseket igénylő meghatározott pontok keresztirányú szelvényét tartalmazó elektronikus dokumentum. Adott esetben a meghatározott pont ellenőrzésére vonatkozó iránymutatás csatolható a keresztirányú szelvényt tartalmazó dokumentumhoz. 2020. január 16. 1.1.1.1.3.4. Cserélhető konténerekre vonatkozó egységes kombinált szállítási profilszám Cserélhető konténeres kombinált szállítási kód (minden teher- és vegyes forgalmú vonal esetében) az A-1. függelék [B] jelzésű sorában említett előírás szerint Legkésőbb 2019. március 16-ig a TEN-hez tartozó vonalak esetében (1.1.1.1.2.1.). Amennyiben TEN-en kívüli vonalak (1.1.1.1.2.1.) esetében még nem bocsátottak rendelkezésre adatokat, indokolt kérésre: - ha rendelkezésre állnak adatok, a kód közzététele egy hónappal a kérelem benyújtását követően, - ha nem állnak rendelkezésre adatok, és helyszíni mérésekre van szükség, a kód közzététele egy évvel a kérelem benyújtását követően. 1.1.1.1.3.5. Félpótkocsikra vonatkozó egységes kombinált szállítási profilszám Félpótkocsikra vonatkozó kombinált szállítási kód (minden teher- és vegyes forgalmú vonal esetében) az A-1. függelék [B] jelzésű sorában említett előírás szerint Legkésőbb 2019. március 16-ig a TEN-hez tartozó vonalak esetében (1.1.1.1.2.1.). Amennyiben TEN-en kívüli vonalak (1.1.1.1.2.1.) esetében még nem bocsátottak rendelkezésre adatokat, indokolt kérésre: - ha rendelkezésre állnak adatok, a kód közzététele egy hónappal a kérelem benyújtását követően, - ha nem állnak rendelkezésre adatok, és helyszíni mérésekre van szükség, a kód közzététele egy évvel a kérelem benyújtását követően. 1.1.1.1.3.5.1. Konkrét információk A vonal kialakításával kapcsolatban a PM-től kapott bármely lényeges információ 2021. január 1. 1.1.1.1.3.6. Lejtési profil Lejtési értékek sorozata és a lejtés változásának helyei. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.1.3.7. Legkisebb vízszintes ívsugár A vágány méterben kifejezett legkisebb vízszintes ívsugara. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.1.3.8. Konténerekre vonatkozó egységes kombinált szállítási profilszám Konténerekre vonatkozó kombinált szállítási kód (minden teher- és vegyes forgalmú vonal esetében) az A-1. függelék [B] jelzésű sorában említett előírás szerint A TEN-hez tartozó vonalak esetében 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató elfogadása után (1.1.1.1.2.1.) Amennyiben TEN-en kívüli vonalak (1.1.1.1.2.1.) esetében még nem bocsátottak rendelkezésre adatokat, indokolt kérésre: - ha rendelkezésre állnak adatok, a kód közzététele egy hónappal a kérelem benyújtását követően, - ha nem állnak rendelkezésre adatok, és helyszíni mérésekre van szükség, a kód közzététele egy évvel a kérelem benyújtását követően. 1.1.1.1.3.9. Görgős egységekre vonatkozó egységes kombinált szállítási profilszám Vasúti járművekre vonatkozó kombinált szállítási kód (minden teher- és vegyes forgalmú vonal esetében) az A-1. függelék [B] jelzésű sorában említett előírás szerint A TEN-hez tartozó vonalak esetében 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató elfogadása után (1.1.1.1.2.1.) Amennyiben TEN-en kívüli vonalak (1.1.1.1.2.1.) esetében még nem bocsátottak rendelkezésre adatokat, indokolt kérésre: - ha rendelkezésre állnak adatok, a kód közzététele egy hónappal a kérelem benyújtását követően, - ha nem állnak rendelkezésre adatok, és helyszíni mérésekre van szükség, a kód közzététele egy évvel a kérelem benyújtását követően. 1.1.1.1.4. Vágányparaméterek 1.1.1.1.4.1. Névleges nyomtávolság A nyomtávot azonosító, milliméterben kifejezett érték. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.1.4.2. Túlemeléshiány Milliméterben kifejezett legnagyobb túlemeléshiány meghatározása: a vágányon alkalmazott túlemelés és a magasabb egyensúlyi helyzethez szükséges túlemelés (melyre a vonalat tervezték) közötti különbség. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.1.4.3. Síndőlés A vágány sínfejének a futófelülethez képesti dőlését meghatározó szög. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.1.4.4. Zúzottkő megléte Annak pontosítása, hogy a vágányt a talpfák közé ágyazott zúzottkővel építették-e. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.1.5. Váltók és keresztezések 1.1.1.1.5.1. A váltókra és keresztezésekre vonatkozó üzemi határértékek ÁME-knak való megfelelősége A váltókat és keresztezéseket az ÁME-kban előírt üzemi határértékek alapján tartják karban. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.1.5.2. Legkisebb kerékátmérő fix tompaszögű keresztezésekben A fix tompaszögű keresztezések maximális vezetetlen hossza a minimális üzemi kerékátmérő alapján, milliméterben kifejezve. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.1.6. A vágány alkalmazott terheléssel szembeni ellenállása 1.1.1.1.6.1. Maximális vonatlassulás A vágány hosszanti irányú erőkkel szembeni ellenállására vonatkozó határérték, maximális engedélyezett vonatlassulásként megadva és méter per négyzetmásodpercben kifejezve. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.1.6.2. Örvényáramú fékek használata Az örvényáramú fékek használatára vonatkozó korlátozások feltüntetése A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.1.6.3. Mágnesfékek használata A mágnesfékek használatára vonatkozó korlátozások feltüntetése A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.1.6.4. Az örvényáramú fékek használatának feltételeit tartalmazó dokumentum A PM által rendelkezésre bocsátott és az Ügynökség által tárolt, az 1.1.1.1.6.2. pontban megadott, az örvényáramú fékek használatának feltételeit tartalmazó, két uniós nyelven elérhető elektronikus dokumentum. 2020. január 16. 1.1.1.1.6.5. A mágnesfékek használatának feltételeit tartalmazó dokumentum A PM által rendelkezésre bocsátott és az Ügynökség által tárolt, az 1.1.1.1.6.3. pontban megadott, a mágnesfékek használatának feltételeit tartalmazó, két uniós nyelven elérhető elektronikus dokumentum. 2020. január 16. 1.1.1.1.7. Egészség, biztonság és környezet 1.1.1.1.7.1. Nyomkarimakenő használata tilos Annak feltüntetése, hogy fedélzeti nyomkarimakenő eszköz használata tilos-e. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.1.7.2. Szintbeli keresztezések megléte Annak feltüntetése, hogy vannak-e szintbeli keresztezések (a gyalogos vágányátjárókat is ideértve) a vonalszakaszon. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.1.7.3. Szintbeli keresztezés közelében megengedett gyorsulás Szintbeli keresztezés közelében megálló vagy sebességét visszanyerő vonat gyorsulására vonatkozó határérték megléte, meghatározott gyorsulási referenciagörbén kifejezve. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.1.7.4. Pálya menti hőnfutásjelző (HABD) megléte Pálya menti hőnfutásjelző megléte 2020. január 16. 1.1.1.1.7.5. A pálya menti hőnfutásjelző az ÁME-knak megfelelő. A francia, az olasz és a svéd hálózat esetében. A pálya menti hőnfutásjelző az ÁME-knak megfelelő. 2020. január 16. 1.1.1.1.7.6. A pálya menti hőnfutásjelző azonosítása A francia, az olasz és a svéd hálózat esetében. Akkor alkalmazandó, ha a pálya menti hőnfutásjelző nem felel meg az ÁME-knak, a pálya menti hőnfutásjelző azonosítása. 2020. január 16. 1.1.1.1.7.7. A pálya menti hőnfutásjelző generációja A francia, az olasz és a svéd hálózat esetében. A pálya menti hőnfutásjelző generációja 2020. január 16. 1.1.1.1.7.8. A pálya menti hőnfutásjelző vasúti helye A francia, az olasz és a svéd hálózat esetében. Akkor alkalmazandó, ha a pálya menti hőnfutásjelző nem felel meg az ÁME-knak, a pálya menti hőnfutásjelző helyének meghatározása. 2020. január 16. 1.1.1.1.7.9. A pálya menti hőnfutásjelző mérésének iránya A francia, az olasz és a svéd hálózat esetében. Akkor alkalmazandó, ha a pálya menti hőnfutásjelző nem felel meg az ÁME-knak, a pálya menti hőnfutásjelző mérésének iránya. Ha a mérés iránya: - a vonalszakasz kezdete és vége által meghatározott iránnyal megegyező irány: (N) - a vonalszakasz kezdete és vége által meghatározott iránnyal ellentétes irány: (O) - mindkét irány: (B) 2020. január 16. 1.1.1.1.7.10. Vörös fénnyel folyamatosan világító lámpák szükségesek Azon szakaszok, ahol az OPE ÁME értelmében két darab vörös fénnyel folyamatosan világító lámpára van szükség. 2021. január 1. 1.1.1.1.7.11. Csendesebb útvonalhoz való tartozás A NOI ÁME 5b. cikke szerinti "csendesebb útvonalhoz" tartozik. 2021. január 1. 1.1.1.1.7.12. Fényvisszaverő lemezek használatára vonatkozó engedély Azok a szakaszok, ahol a jelenlegi szűk keresztmetszetek kiemelt kezelése érdekében engedélyezett a fényvisszaverő lemezek használata a vasúti árufuvarozási folyosókon. Belgium, Franciaország, Olaszország, Portugália és Spanyolország esetében 2026. január 1-jéig 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.1.1.1.7.12.1. A fényvisszaverő lemezek használati feltételei A fényvisszaverő lemezek árufuvarozási folyosókon történő használatára irányadó feltételek részletei Portugália és Spanyolország esetében 2025. január 1-jéig, Belgium és Franciaország esetében pedig 2026. január 1-jéig 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.1.1.1.8. Alagút 1.1.1.1.8.1. Pályahálózat-működtető kódja Pályahálózat-működtető: a vasúti infrastruktúra vagy annak egy része létrehozásáért és karbantartásáért felelős szervezet vagy vállalkozás. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.1.8.2. Alagút azonosítója Egyedi alagút-azonosító vagy egyedi szám a tagállamon belül A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.1.8.3. Alagút kezdete Tizedfokokban kifejezett földrajzi koordináták és a vonal kilométerszáma az alagút kezdeténél. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.1.8.4. Alagút vége Tizedfokokban kifejezett földrajzi koordináták és a vonal kilométerszáma az alagút végénél. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.1.8.5. EK-hitelesítési nyilatkozat a vasúti alagútra vonatkozó ÁME-knak való megfelelésre vonatkozóan Az EK-nyilatkozatok egyedi száma az (EU) 2019/250 bizottsági végrehajtási rendeletnek megfelelően. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.1.8.6. MI-igazolási nyilatkozat (a 2014/881/EU ajánlás értelmében) a vasúti alagútra vonatkozó ÁME-k követelményeinek való megfelelés igazolásához Az MI-igazolási nyilatkozatok egyedi száma az (EU) 2019/250 bizottsági végrehajtási rendelet VII. mellékletében az EK-nyilatkozatok tekintetében meghatározott formai követelmények szerint. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.1.8.7. Alagút hossza Az alagút méterben megadott hossza a belépési kapuzattól a kilépési kapuzatig. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.1.8.8. Keresztmetszeti terület Az alagút legkisebb keresztmetszeti területe négyzetméterben kifejezve. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.1.8.8.1. Az alagút megfelelése az INF ÁME-nek Az alagút megfelelése az INF ÁME-nek a legnagyobb megengedett sebesség mellett 2021. január 1. 1.1.1.1.8.8.2. A PM által rendelkezésre bocsátott, az alagút pontos leírását tartalmazó dokumentum A PM által rendelkezésre bocsátott és az Ügynökség által tárolt, az alagút űrszelvényének és geometriájának pontos leírását tartalmazó elektronikus dokumentum 2021. január 1. 1.1.1.1.8.9. Vészhelyzeti terv megléte Annak feltüntetése, hogy létezik-e vészhelyzeti terv. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.1.8.10. A jármű előírt tűzbiztonsági kategóriája A személyszállító vonat tűzbiztonsági kategóriája megfelel a LOC-PAS ÁME 4.1.4. pontjának A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.1.8.11. A jármű előírt nemzeti tűzbiztonsági kategóriája Arra vonatkozó kategória, hogy ha egy személyszállító vonat fedélzetén tűz üt ki, hogyan üzemel tovább egy meghatározott ideig. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.1.8.12. Gyalogjárók megléte A gyalogjárók meglétének jelzése 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.1.1.1.8.12.1. A gyalogjárók helye A gyalogjáró kezdetének kilométerszelvénye és a gyalogjáró hossza m-ben. Az egyes helyekre vonatkozóan ismételhetők az értékek. 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.1.1.1.8.13. Evakuálási és mentési pontok megléte Evakuálási és mentési pontok meglétének jelzése 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.1.1.1.8.13.1. Az evakuálási és mentési pontok helye Az evakuálási és mentési pontok kezdetének kilométerszelvénye és a szóban forgó pontok hossza m-ben. Az egyes helyekre vonatkozóan ismételhetők az értékek. 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.1.1.2. Energia alrendszer 1.1.1.2.1. A vágányra vonatkozó hitelesítési nyilatkozatok 1.1.1.2.1.1. A vágányra vonatkozó EK-hitelesítési nyilatkozat az energia alrendszerre vonatkozó ÁME-k követelményeinek való megfelelés igazolásához Az EK-nyilatkozatok egyedi száma az (EU) 2019/250 bizottsági végrehajtási rendeletnek megfelelően. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.2.1.2. A vágányra vonatkozó MI-igazolási nyilatkozat (a 2014/881/EU bizottsági ajánlás értelmében) az energia alrendszerre vonatkozó ÁME-k követelményeinek való megfelelés igazolásához Az MI-igazolási nyilatkozatok egyedi száma az (EU) 2019/250 bizottsági végrehajtási rendelet VII. mellékletében az EK-nyilatkozatok tekintetében meghatározott formai követelmények szerint. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.2.2. Munkavezeték-rendszer 1.1.1.2.2.1.1. Munkavezeték-rendszer típusa A munkavezeték-rendszer típusának feltüntetése. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.2.2.1.2. Energiaellátó rendszer (feszültség és frekvencia) A vontatási energiaellátó rendszer feltüntetése (névleges feszültség és frekvencia) A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.2.2.1.3. Umax2 a francia hálózat esetében. A legnagyobb nem állandó feszültség (Umax2) az A-2. függelék [1] jelzőszámú sorában említett előírásban meghatározott értékeknek meg nem felelő franciaországi vonalak esetében. 2020. január 16. 1.1.1.2.2.2. A vonat legnagyobb áramerőssége A vonat amperben kifejezett legnagyobb megengedhető áramerősségének feltüntetése. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.2.2.3. Álló helyzetben áramszedőnként felvett legnagyobb áramerősség A vonat amperben kifejezett, álló helyzetbeli legnagyobb megengedhető áramerősségének feltüntetése. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. egyenáramú rendszerek esetében 2024. június 30. váltakozó áramú rendszerek esetében 1.1.1.2.2.4. Visszatápláló fékezés engedélyezése Annak feltüntetése, hogy a visszatápláló fékezés megengedett, nem megengedett, vagy meghatározott feltételek mellett megengedett. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.2.2.4.1. A visszatápláló fékezésre vonatkozó feltételek A regeneratív fékezésre vonatkozó feltételeket meghatározó dokumentum címe és/vagy az arra történő hivatkozás 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.1.1.2.2.5. A munkavezeték legnagyobb magassága A munkavezeték méterben kifejezett legnagyobb magasságának feltüntetése. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.2.2.6. A munkavezeték legkisebb magassága A munkavezeték méterben kifejezett legkisebb magasságának feltüntetése. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.2.3. Áramszedő 1.1.1.2.3.1. Az ÁME-nek megfelelő, elfogadott áramszedőfejek Az ÁME-nek megfelelő, használatra engedélyezett áramszedőfejek feltüntetése. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.2.3.2. Egyéb elfogadott áramszedőfejek A használatra engedélyezett áramszedőfejek feltüntetése. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.2.3.3. A felemelt áramszedők számára és a köztük lévő távolságra vonatkozó előírások a megadott sebességnél A felemelt áramszedők engedélyezett maximális számának feltüntetése vonatonként, valamint az áramszedő középvonala és az áramszedőfej középvonala közötti, méterben kifejezett legkisebb távolság feltüntetése a megadott sebességnél. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.2.3.4. Engedélyezett csúszóbetétanyag A használatra engedélyezett csúszóbetétanyagok feltüntetése. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.2.4. Felsővezeték-határok 1.1.1.2.4.1.1. Fázishatár A fázishatár meglétének és az előírt információknak a feltüntetése. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.2.4.1.2. A fázishatárra vonatkozó információ A fázishatárra vonatkozóan előírt több információ feltüntetése. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.2.4.2.1. Rendszerhatár Rendszerhatár meglétének feltüntetése. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.2.4.2.2. A rendszerhatárra vonatkozó információ A rendszerhatárra vonatkozóan előírt több információ feltüntetése. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.2.4.3. A jelzőtábla és a fázishatár vége közötti távolság Az útvonallal való összeegyeztethetőségnek a francia hálózaton végzett ellenőrzése esetében. A járművezetőt a fázishatár elhagyása után az áramszedő felemelésére vagy az áramkör-megszakító bezárására feljogosító jelzőtábla és a fázishatár vége közötti távolság. 2020. január 16. 1.1.1.2.5. A járművekre vonatkozó követelmények 1.1.1.2.5.1. A fedélzeti előírt áramerősségre vagy teljesítményre vonatkozó korlátozás Annak feltüntetése, hogy a jármű fedélzetén előírás-e az áramerősséget vagy a teljesítményt korlátozó funkció. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.2.5.2. Engedélyezett sarunyomás A newtonban kifejezett engedélyezett sarunyomás feltüntetése. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.2.5.3. Előírt automatikus leengedő készülék Annak feltüntetése, hogy a járművön előírás-e az automatikus leengedő készülék. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.2.5.4. Meghatározott elektromos vontatóegységek áramfogyasztásával kapcsolatban korlátozást megállapító dokumentum A meghatározott elektromos vontatóegység(ek) energiafogyasztásával kapcsolatos korlátozás(oka)t megállapító dokumentum címe és/vagy az arra történő hivatkozás 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.1.1.2.5.5. Olyan dokumentum, amely több vontatóegység esetében korlátozásokat állapít meg a felsővezetéki kapcsolat pozíciójára vonatkozóan. Több vontatóegység esetében a felsővezetéki kapcsolat pozíciójára vonatkozóan korlátozásokat megállapító dokumentum címe és/vagy az arra történő hivatkozás 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.1.1.3. Ellenőrző-irányító-jelző alrendszer 1.1.1.3.1. A vágányra vonatkozó hitelesítési nyilatkozatok 1.1.1.3.1.1. A vágányra vonatkozó EK-hitelesítési nyilatkozat az ellenőrző-irányító-jelző alrendszerre vonatkozó ÁME-k követelményeinek való megfelelés igazolásához Az EK-nyilatkozatok egyedi száma az (EU) 2019/250 bizottsági végrehajtási rendeletnek megfelelően. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.3.1.2. A fedélzeti rendszerhez szükséges ERTMS-hibajavítások A pályahálózat-működtető hálózatát érintő olyan elfogadhatatlan hibák listája, amelyeket a CCS ÁME 7.2.10.3. pontja szerint meg kell oldani a fedélzeten 12 hónappal a CCS ÁME hatálybalépése után és legalább 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.1.1.3.2. Az ÁME-knak megfelelő vonatbefolyásoló rendszer (ETCS) 1.1.1.3.2.1. Európai Vonatbefolyásoló Rendszer (ETCS) szintje A pálya menti berendezésekhez kapcsolódó ETCS-alkalmazási szint. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.3.2.2. ETCS-alapverzió Pálya menti ETCS-alapverzió. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.3.2.3. A vonalhozzáféréshez szükséges ETCS-infill Annak feltüntetése, hogy biztonsági okokból szükséges-e infill a vonalhozzáféréshez. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.3.2.4. Pálya menti ETCS-infill Információ a hurok vagy a páneurópai vasúti digitális nyalábolt rendszer (GSM-R) révén az 1. szintű berendezések számára információt átadni képes pálya menti berendezésről. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.3.2.5. Végrehajtott nemzeti ETCS-alkalmazások (44-es csomag) Annak feltüntetése, hogy a pálya és a vonat között sor kerül-e nemzeti alkalmazások adatainak átvitelére. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.3.2.6. Üzemeltetési korlátozások vagy feltételek megléte Annak feltüntetése, hogy léteznek-e a CCS ÁME-nak való részleges megfelelésből adódó korlátozások vagy feltételek. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.3.2.8. A vonatintegritás fedélzetről (nem a járművezetőt által) történő, a vonalhozzáféréshez szükséges megerősítése Annak feltüntetése, hogy a vonalhozzáféréshez biztonsági okokból szükséges-e a vonatintegritás fedélzetről történő megerősítése. 2020. január 16. 1.1.1.3.2.9. Az ETCS rendszer összeegyeztethetősége A műszaki összeegyeztethetőség igazolására használt ETCS-követelmények 2020. január 16. 1.1.1.3.2.10. ETCS M_version Az A-1. függelék [C] jelzésű sorában említett előírás szerinti ETCS M_version 2021. január 1. 1.1.1.3.2.11. A vonalhoz és a SIL-hez való hozzáféréshez szükséges, a fedélzeten tárolt, a jármű hosszára vonatkozó biztonsági adatok Annak feltüntetése, hogy a fedélzeten tárolt, a jármű hosszára vonatkozó biztonsági adatok szükségesek-e a vonalhoz biztonsági okokból való hozzáféréshez és a biztonsági integritás előírt szintjéhez. 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.1.1.3.2.12. A pálya menti ETCS beren

dezés úgy van-e kialakítva, hogy közvetítse a pálya adatait? Az A-1. függelék [C] jelzésű sorában említett előírás szerint Ha a pálya menti berendezés nem adja meg a pálya adatait, a járművezetőt alternatív módszerekkel kell tájékoztatni azokról. 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.1.1.3.2.12.1. Továbbítható pályaadatok Az A-1. függelék [C] jelzésű sorában említett előírás szerint 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.1.1.3.2.13. A pálya menti ETCS berendezés szintbeli keresztezési eljárást vagy azzal egyenértékű megoldást alkalmaz. Ha a pálya menti berendezés nem alkalmaz megoldást a hibás (általában műszaki rendszer által védett) LX-ekre, akkor a járművezetők kötelesek követni a más forrásokból kapott utasításokat. 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.1.1.3.2.14. Az alapvető SSP-hez használt túlemeléshiány Alapvető információk olyan vonatok vezetői számára, amelyek túlemeléshiánya rosszabb (alacsonyabb), mint azoké, amelyek esetében a pálya menti ETCS berendezés statikus sebességprofilokat (SSP-ket) biztosít az 1.1.1.3.2.14.1. ponttal összefüggésben. Az A-1. függelék [C] jelzésű sorában említett előírás szerint 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.1.1.3.2.14.1. Egyéb túlemeléshiányos vonatkategóriák, amelyek esetében a pálya menti ETCS berendezést SSP biztosítására konfigurálták. Alapvető információk olyan vonatok vezetői számára, amelyek túlemeléshiánya rosszabb (alacsonyabb), mint azoké, amelyek esetében a pálya menti ETCS berendezés statikus sebességprofilokat (SSP-ket) biztosít az 1.1.1.3.2.14. ponttal összefüggésben. Az A-1. függelék [C] jelzésű sorában említett előírás szerint 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.1.1.3.2.15. Azok az okok, amelyek miatt az ETCS rádiós irányítóközpont elutasíthatja a vonatot Azon esetek jegyzéke, amelyek a PM által az A-1. függelék [C] jelzésű sorában említett előírás szerint hozott rendszertervezési döntések hatálya alá tartoznak 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.1.1.3.2.16. Nemzeti ETCS-értékek 1.1.1.3.2.16.1. D_NVROLL A fedélzeti ETCS által a megfutamodás elleni védelem és a hátramenet elleni védelem mellett megtehető távolság felügyeletére szolgáló, méterben kifejezett paraméter Az A-1. függelék [C] jelzésű sorában említett előírás szerint 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.1.1.3.2.16.2. Q_NVEMRRLS - Annak meghatározására szolgáló minősítő, hogy visszavonható-e a vészféknek a befékezéstől eltérő okból történő működtetése, amint megszűnnek vészfék működtetését kiváltó feltételek, vagy miután a vonat teljesen megállt. Az A-1. függelék [C] jelzésű sorában említett előírás szerint 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.1.1.3.2.16.3. V_NVALLOWOVTRP - Sebességhatár, amely lehetővé teszi a járművezető számára, hogy kiválassza a hatástalanító funkciót km/h-ban Az A-1. függelék [C] jelzésű sorában említett előírás szerint 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.1.1.3.2.16.4. V_NVSUPOVTRP - A hatástalanító funkció bekapcsolásakor érvényes sebességkorlátozás, amelyet akkor kell felügyelni, amikor a hatástalanító funkció aktív, km/h-ban Az A-1. függelék [C] jelzésű sorában említett előírás szerint 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.1.1.3.2.16.5. D_NVOVTRP A vonat befékezésének hatástalanításához szükséges legnagyobb távolság méterben Az A-1. függelék [C] jelzésű sorában említett előírás szerint 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.1.1.3.2.16.6. T_NVOVTRP - A vonat befékezésének hatástalanításához szükséges maximális idő másodpercben Az A-1. függelék [C] jelzésű sorában említett előírás szerint 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.1.1.3.2.16.7. D_NVPOTRP - A fék feloldása után a jármű által hátramenetben megtett legnagyobb távolság méterben. Az A-1. függelék [C] jelzésű sorában említett előírás szerint 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.1.1.3.2.16.8. T_NVCONTACT - A rádiós irányítóközpontból érkező, biztonságot megerősítő üzenet hiányában a vonat reagálásáig tartó maximális időtartam másodpercben. Az A-1. függelék [C] jelzésű sorában említett előírás szerint 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.1.1.3.2.16.9. M_NVCONTACT - A fedélzeti rendszer reakciója a T_NVCONTACT lejártakor Az A-1. függelék [C] jelzésű sorában említett előírás szerint 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.1.1.3.2.16.10 M_NVDERUN - Menet közben megengedett a mozdonyvezető-azonosító bejegyzése Az A-1. függelék [C] jelzésű sorában említett előírás szerint 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.1.1.3.2.16.11 Q_NVDRIVER_ADHES - Annak meghatározására szolgáló minősítő, hogy a járművezető módosíthatja-e a fedélzeti ETCS által a fékezési görbék kiszámításához használt tapadási tényezőt Az A-1. függelék [C] jelzésű sorában említett előírás szerint 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.1.1.3.2.16.12 Q_NVSBTSMPERM Az üzemi fék használatának engedélyezése a célsebesség-ellenőrzés során 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.1.1.3.2.16.13 A fékmodellhez használt nemzeti értékek Az ETCS fedélzeti rendszer által kiszámított fékezési görbéknek a pályahálózat-működtető által előírt pontossághoz, teljesítményhez és biztonsági tűréshatárokhoz való igazítására szolgáló paraméter-készlet. Átmásolja a 3. csomag vagy a 203. csomag tartalmát az A-1. függelék [C] jelzésű sorában említett előírásban meghatározottak szerint. 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.1.1.3.2.17. Az ERTMS/ETCS rádiós irányítóközpont azonosítója és telefonszáma Egyedi RBC-azonosító (NID_C+NID_RBC) és hívószám (NID_RADIO) az A-1. függelék [C] jelzésű sorában említett előírásban meghatározottak szerint 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.1.1.3.2.18. Nagy fémtömeg A helyszín közelében található olyan fémtömeg meglétének jelzése, amely alkalmas arra, hogy megzavarja a balízok fedélzeti rendszer általi leolvasását. 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.1.1.3.2.19. Az ETCS rendszer 2.2 vagy 3.0 verziójának a következő 5 évre előírt funkciói Az ETCS rendszer 2.2 vagy 3.0 verziójában szereplő, a következő 5 évre előírt funkciók listája a CCS ÁME 6.1.1.2. pontja és a G. függelék szerint 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.1.1.3.3. Az ÁME-nek megfelelő rádió (RMR) 1.1.1.3.3.1. GSM-R verzió A pálya menti GSM-R funkcionáliskövetelmény-előírásának és rendszerkövetelmény-előírásának verziószáma az A-1. függelék [E], illetve [F] jelzésű sorában említett előírás szerint. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.3.3.2. Azon aktív, fedélzeti GSM-R mobilkészülékek (EDOR) vagy egyidejű kommunikációs munkamenetek száma az ETCS 2. szintje esetében, amelyekre szükség van a rádiós irányítóközpont általi, működési zavar nélküli átadásokhoz A vonat zökkenőmentes üzemeltetéséhez szükséges egyidejű fedélzeti kommunikációs munkamenetek száma a 2. szintű ETCS esetében. Ez a kommunikációs munkamenetek rádiós irányítóközpont (RBC) általi kezeléséhez kapcsolódik. A biztonság szempontjából nem kritikus, és nem átjárhatósági kérdés. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.3.3.3. Opcionális GSM-R funkciók A vonal üzemelését esetlegesen javító opcionális GSM-R-funkciók használata. Csak információs célt szolgálnak, és nem jelentenek hálózati hozzáférési kritériumot. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.3.3.3.1. A hálózati jellemzőkre vonatkozó további információk A PM által rendelkezésre bocsátott és az Ügynökség által tárolt, a hálózati jellemzőkre vagy a vonatkozó dokumentumra vonatkozó bármely további információ, például: kiegészítő fedélzeti védelem ajánlásához vezető interferenciaszint 2021. január 1. 1.1.1.3.3.3.2. ETCS-hez tartozó GPRS Annak feltüntetése, hogy használható-e GPRS az ETCS-ben 2021. január 1. 1.1.1.3.3.3.3. A GPRS alkalmazási területe Annak a területnek a megjelölése, ahol a GPRS használható az ETCS-ben 2021. január 1. 1.1.1.3.3.4. Az 555-ös csoport alkalmazása a GSM-R-ben Annak feltüntetése, hogy használják-e az 555-ös csoportot 2020. január 16. 1.1.1.3.3.5. Barangolási megállapodás hatálya alá tartozó GSM-R hálózatok Barangolási megállapodás hatálya alá tartozó GSM-R hálózatok jegyzéke 2020. január 16. 1.1.1.3.3.6. A nyilvános hálózatok irányába történő GSM-R barangolás megléte Nyilvános hálózat irányába történő barangolás megléte Igen válasz esetében az 1.1.1.3.3.7. pontban meg kell adni a nyilvános hálózat nevét: 2021. január 1. 1.1.1.3.3.7. A nyilvános hálózatok irányába történő GSM-R barangolás részletei Ha a nyilvános hálózatok irányába történő barangolást konfigurálták, kérjük megadni, hogy mely hálózatokra, mely felhasználókra és mely területekre vonatkozóan. 2021. január 1. 1.1.1.3.3.8. GSMR-lefedettség hiánya Annak feltüntetése, hogy nincs GSMR-lefedettség 2021. január 1. 1.1.1.3.3.9 A rádiórendszer hangfunkciójának összeférhetősége A hangfunkció műszaki összeegyeztethetőségének igazolására használt rádiós követelmények 2020. január 16. 1.1.1.3.3.10. A rádiórendszer adatfunkciójának összeférhetősége Az adatfunkció műszaki összeegyeztethetőségének igazolására használt rádiós követelmények 2020. január 16. 1.1.1.3.3.11. Kialakításánál fogva a GSM-R hálózat lehetővé teszi egy funkcionális szám valamely másik járművezető általi kényszerű törlését Ez a funkció meghatározza a járművezetőkre és a diszpécserekre vonatkozó üzemeltetési szabályokat a rossz számon regisztrált fedélzeti rádiók kezelése során. 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.1.1.3.3.12. A rádióhálózat azonosítója Azon GSM-R hálózat egyedi azonosítója, amelybe a hívó mobilállomásnak regisztrálnia kell az A-1. függelék [C] jelzésű sorában említett előírásban meghatározottak szerint 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.1.1.3.4. A frekvenciasávok alapján meghatározott vonatérzékelő rendszerek 1.1.1.3.4.1. Az ÁME-nek teljes mértékben megfelelő vonatérzékelő rendszerek megléte Annak feltüntetése, hogy van-e telepített vonatérzékelő rendszer, és az teljes mértékben megfelel-e a CCS ÁME követelményeinek. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.3.7.1.1. A vonatérzékelő rendszer típusa A telepített vonatérzékelő rendszerek típusainak feltüntetése. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.3.4.2. Érzékelési frekvenciasávok A vonatérzékelő rendszerek frekvenciagazdálkodási sávjai az A-1. függelék [D] jelzésű sorában említett előírásban meghatározottak szerint, valamint a CCS ÁME 13. cikkében említett egyedi esetekben vagy műszaki dokumentumokban meghatározottak szerinti sávok, amennyiben rendelkezésre állnak 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.1.1.3.4.2.1. Az interferenciaáram legnagyobb erőssége A sínáramkörökben egy meghatározott frekvenciasávban megengedett legnagyobb interferenciaáram-határértékek. Az ÁME-knak megfelelő vonatérzékelő rendszer esetében: 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően. Az ÁME-knak meg nem felelő vonatérzékelő rendszer esetében: a CCS ÁME 13. cikkének vonatkozásában 1.1.1.3.4.2.2. A járművek impedanciája Impendancia az A-1. függelék [D] jelzésű sorában említett előírásban meghatározottak szerint Az ÁME-knak megfelelő vonatérzékelő rendszer esetében 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzététele után. Az ÁME-knak meg nem felelő vonatérzékelő rendszer esetében: a CCS ÁME 13. cikkének vonatkozásában 1.1.1.3.4.2.3. Maximális mágneses mező A tengelyszámlálók esetében a mágneses mező legnagyobb megengedett határértékei (dBμA/m-ben) egy meghatározott frekvenciasávban. Ezt az adatot három irány vonatkozásában kell megadni. Az ÁME-knak megfelelő vonatérzékelő rendszer esetében 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzététele után. Az ÁME-knak meg nem felelő vonatérzékelő rendszer esetében: a CCS ÁME 13. cikkének vonatkozásában 1.1.1.3.5. Hagyományos vonatbefolyásoló rendszerek 1.1.1.3.5.3. Hagyományos vonatbefolyásoló rendszer Annak feltüntetése, hogy melyik B. besorolású rendszert telepítették. 2020. január 16. 1.1.1.3.6. Hagyományos rádiórendszerek 1.1.1.3.6.1. Egyéb telepített rádiórendszerek (hagyományos rádiórendszerek) A telepített hagyományos rádiórendszerek feltüntetése. 2020. január 16. 1.1.1.3.7. Egyéb vonatérzékelő rendszerek 1.1.1.3.7.1.2. Olyan sínáramkör- vagy tengelyszámláló-típusok, amelyek esetében különleges ellenőrzésekre van szükség Hivatkozás a vonatérzékelő rendszer műszaki előírásaira az A-1. függelék [D] jelzésű sorában említett előírások szerint 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.1.1.3.7.1.3. Az 1.1.1.3.7.1.2. pontban bejelentett vonatérzékelő rendszerek típusával kapcsolatos eljárás(ok)at ismertető dokumentum A PM által kibocsátott, az Ügynökség által tárolt, a CCS ÁME 13. cikke és az A-1. függelék [D] jelzésű sorában említett előírás szerinti pontos értékeket tartalmazó elektronikus dokumentum a vonatérzékelő rendszereknek az 1.1.1.3.7.1.2. pont szerinti különleges ellenőrzése céljából. a CCS ÁME 13. cikkének megfelelően és 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.1.1.3.7.1.4. Vonatérzékelési korlátozás hatálya alá tartozó szakasz Az útvonallal való összeegyeztethetőségnek a francia hálózaton végzett ellenőrzése esetében. 2020. január 16. 1.1.1.3.8. Rendszerek közötti átmenet 1.1.1.3.8.1. A különféle biztosítási, ellenőrzési és figyelmeztető rendszerek közötti átkapcsolás üzemelés közben Annak feltüntetése, hogy lehetséges-e a különböző rendszerek közötti átkapcsolás üzemelés közben. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.3.8.1.1. A különféle B. osztályú vonatbefolyásoló, ellenőrzési és figyelmeztető rendszerek közötti átkapcsolás különleges feltételei A különféle B. osztályú vonatbefolyásoló, ellenőrzési és figyelmeztető rendszerek közötti átkapcsolás feltételei 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.1.1.3.8.2. A különféle rádiórendszerek közötti átkapcsolás lehetősége Annak feltüntetése, hogy üzemelés közben lehetséges-e a különböző rádiórendszerek közötti átkapcsolás úgy, hogy nincs kommunikációs rendszer. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.3.8.2.1. A különféle rádiórendszerek közötti átkapcsolásra vonatkozó különleges utasítások A különböző rádiórendszerek közötti átkapcsolásra vonatkozó különleges utasításokat meghatározó dokumentum címe és/vagy az arra történő hivatkozás 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.1.1.3.8.3. A különféle B. osztályú rendszerek és az ERTMS/ETCS közötti átkapcsolás különleges műszaki feltételei Az ERTMS/ETCS és a B. osztályú rendszerek közötti átkapcsoláshoz szükséges különleges műszaki feltételeket meghatározó dokumentum címe és/vagy az arra történő hivatkozás 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.1.1.3.9. Az elektromágneses interferenciákkal kapcsolatos paraméterek 1.1.1.3.9.1. A jármű által kibocsátott mágneses mezőre vonatkozó szabályok létezése és ÁME-knak való megfelelése Annak feltüntetése, hogy a szabályok léteznek-e és megfelelnek-e az ÁME-nek. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.3.9.2. A járművek vontatási áramában lévő harmonikus hullámokra vonatkozó határértékek létezése és ÁME-knak való megfelelése Annak feltüntetése, hogy a szabályok léteznek-e és megfelelnek-e az ÁME-nek. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.3.10. Pálya menti rendszer meghibásodás esetén 1.1.1.3.10.1. ETCS-szint meghibásodás esetén A pálya menti berendezésekhez kapcsolódó ERTMS-/ETCS-alkalmazási szint meghibásodás esetén. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.3.10.2. Egyéb vonatbefolyásoló, ellenőrzési és figyelmeztető rendszerek meghibásodás esetén Annak feltüntetése, hogy létezik-e meghibásodás esetén használható, az ETCS-től eltérő rendszer. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.3.11. A fékkel kapcsolatos paraméterek 1.1.1.3.11.1. Előírt legnagyobb féktávolság A vonat féktávolságának (méterben kifejezett) legnagyobb értéke a legnagyobb vonali sebességhez. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.1.1.3.11.2. További információk rendelkezésre állása a PM részéről További információk rendelkezésre állása a PM részéről az OPE ÁME 4.2.2.6.2. (2) pontjában meghatározottak szerint 2020. január 16. 1.1.1.3.11.3. A PM részéről rendelkezésre álló, a fékteljesítményre vonatkozó dokumentumok A PM által rendelkezésre bocsátott és az Ügynökség által tárolt, további információkat tartalmazó elektronikus dokumentum az OPE ÁME 4.2.2.6.2. (2) pontjában meghatározottak szerint 2020. január 16. 1.1.1.3.12. Szándékosan üres 1.1.1.3.13. Automatikus vonatüzemeltetés (ATO) 1.1.1.3.13.1. Az ATO automatizálási fokozata A pálya menti automatizálás ATO-fokozata. 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.1.1.3.13.2. Az ATO rendszerverziója Az A-1. függelék [C] jelzésű sorában említett előírás szerinti ATO-rendszerverzió 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.1.1.3.13.3. Az ATO kommunikációs rendszere Pálya menti, támogatott ATO kommunikációs rendszerek 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.1.1.3.14. Jelző 1.1.1.3.14.1. A jelző neve A jelző azonosítója. 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.1.1.3.14.2. A jelző típusa Jelzési információk az útvonalkönyv összeállításához. 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.1.1.3.14.3. Elhelyezkedés és tájolás Az 1.1.0.0.0.2. paraméter alatt azonosított vonalhoz viszonyított relatív helyzet km-ben megadva, és annak feltüntetése, hogy a jelző normál vagy ellentétes vágányirányra vonatkozik-e 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.1.1.3.14.4. A fedezendő hely relatív távolsága A fedezendő helytől mért távolság méterben 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.1.1.3.14.5. A nem megállási terület hossza Az a méterben megadott hossz, ahol tilos megállítani a járművet 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.1.1.3.14.6. A jelző földrajzi elhelyezkedése Általában a jelző földrajzi helyzetére vonatkozóan megadott, tizedfokokban kifejezett földrajzi koordináták 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.1.1.4. Szabályok és korlátozások 1.1.1.4.1. Szigorúan helyi jellegű szabályok és korlátozások megléte Szigorúan helyi jellegű szabályok és korlátozások megléte 2021. január 1. 1.1.1.4.2. A PM részéről rendelkezésre álló, a szigorúan helyi jellegű szabályokra és korlátozásokra vonatkozó dokumentumok A PM által rendelkezésre bocsátott és az Ügynökség által tárolt, további információkat tartalmazó elektronikus dokumentum 2021. január 1. 1.1.1.5. Olyan járművek, amelyek esetében ellenőrzik az útvonallal való összeegyeztethetőséget 1.1.1.5.1. Azon járműtípusok jegyzéke, amelyekről már megállapítást nyert, hogy összeegyeztethetők az infrastruktúra forgalmi terhelésével és terhelhetőségével, valamint a vonatérzékelő rendszerekkel. A pályahálózat-működtetők a RINF-en keresztül megadják a vasúti társaságnak az olyan útvonalakkal összeegyeztethető járműtípusok jegyzékével kapcsolatos információkat, amelyek esetében "Az infrastruktúra forgalmi terhelése és terhelhetősége és vonatérzékelő rendszerek" paraméter tekintetében már végeztek összeegyeztethetőségi ellenőrzést, amennyiben ilyen információk rendelkezésre állnak. 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.1.1.5.2. Azon járművek jegyzéke, amelyekről már megállapítást nyert, hogy összeegyeztethetők az infrastruktúra forgalmi terhelésével és terhelhetőségével, valamint a vonatérzékelő rendszerekkel. A pályahálózat-működtetők a RINF-en keresztül megadják a vasúti társaságnak az olyan útvonalakkal összeegyeztethető jármű(vek) jegyzékével kapcsolatos információkat vagy dokumentumokat, amelyek esetében "Az infrastruktúra forgalmi terhelése és terhelhetősége és vonatérzékelő rendszerek" paraméter tekintetében már végeztek összeegyeztethetőségi ellenőrzést, amennyiben ilyen információk rendelkezésre állnak. 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2. SZOLGÁLATI HELY 1.2.0.0.0. Általános információk 1.2.0.0.0.1. Szolgálati hely neve Általában a városhoz, a faluhoz vagy a forgalom-ellenőrzési célhoz kapcsolódó név. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.2.0.0.0.2. Szolgálati hely egyedi azonosítója Az országkódból és a szolgálati hely alfanumerikus kódjából álló kód. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.2.0.0.0.3. A szolgálati hely elsődleges helykódja A telematikai alkalmazások alrendszerére vonatkozó ÁME-kkal összhangban információcsere céljára kifejlesztett elsődleges helykód A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.2.0.0.0.4. Szolgálati hely típusa A létesítmény típusa a domináns üzemeltetési funkciókra vonatkoztatva. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.2.0.0.0.4.1. A nyomtávolság-váltó berendezés típusa A nyomtávolság-váltó berendezés típusa 2020. január 16. 1.2.0.0.0.5. A szolgálati hely földrajzi elhelyezkedése Általában a szolgálati hely középpontjára vonatkozóan megadott, tizedfokokban kifejezett földrajzi koordináták. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.2.0.0.0.6. A szolgálati hely vasúti létesítménye A vonalazonosítóhoz kapcsolódó kilométerszám, mely meghatározza a szolgálati hely földrajzi helyét. Ez általában a szolgálati hely középpontját jelenti. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.2.0.0.0.7. A szolgálati hely vázlatos áttekintése digitális formában A szolgálati hely vázlatos áttekintésének megléte digitális formában 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.0.0.0.7.1. A szolgálati hely vázlatos áttekintése A szolgálati hely vázlatos áttekintését tartalmazó dokumentum 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.0.0.0.7.2. Vázlatos áttekintés digitális formában A szolgálati hely vázlatos ábrázolása Well Known Text vonallánc segítségével 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.0.0.0.8. Munkanyelv A pályahálózat-működtető által a napi üzemelés közben a pályahálózat-működtető és a vasúti társaság személyzete között az üzemeltetéssel vagy a biztonsággal kapcsolatos üzenetek váltására használt, valamint a Hálózati Üzletszabályzatban közzétett egy vagy több nyelv. 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1. FŐVÁGÁNY 1.2.1.0.0. Általános információk 1.2.1.0.0.1. Pályahálózat-működtető kódja Pályahálózat-működtető: a vasúti infrastruktúra vagy annak egy része létrehozásáért és karbantartásáért felelős szervezet vagy vállalkozás. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.2.1.0.0.2. A vágány azonosítója Egyedi vágányazonosító vagy egyedi vágányszám a szolgálati helyen belül. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.2.1.0.1. A vágányra vonatkozó hitelesítési nyilatkozatok 1.2.1.0.1.1. A vágányra vonatkozó EK-hitelesítési nyilatkozat az infrastruktúra alrendszerre vonatkozó ÁME-k követelményeinek való megfelelés igazolásához Az EK-nyilatkozatok egyedi száma az (EU) 2019/250 bizottsági végrehajtási rendeletnek megfelelően. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.2.1.0.1.2. MI-igazolási nyilatkozat (a 2014/881/EU ajánlás értelmében) az infrastruktúra alrendszerre vonatkozó ÁME-k követelményeinek való megfelelés igazolásához Az MI-igazolási nyilatkozatok egyedi száma az (EU) 2019/250 bizottsági végrehajtási rendelet VII. mellékletében az EK-nyilatkozatok tekintetében meghatározott formai követelmények szerint. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.2.1.0.2. Teljesítményparaméterek 1.2.1.0.2.1. A vágány TEN-besorolása A transzeurópai hálózat azon részének feltüntetése, amelyhez a vágány tartozik. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.2.1.0.2.2. Vonalkategória: Az INF ÁME szerinti vonalbesorolás A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.2.1.0.2.3. Vasúti árufuvarozási folyosó része Annak feltüntetése, hogy a vonalat kijelölték-e vasúti árufuvarozási folyosóhoz. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.2.1.0.3. A vonal kialakítása 1.2.1.0.3.4. Méretezés Európai szabványban meghatározott űrszelvény vagy más helyi űrszelvény, beleértve az alsó vagy felső részt is. 2020. január 16. 1.2.1.0.3.5. Különleges ellenőrzéseket igénylő meghatározott pontok vasúti helye Az 1.2.1.0.3.4. pontban említett méretezéstől való eltérések miatt különleges ellenőrzéseket igénylő meghatározott pontok helye. 2020. január 16. 1.2.1.0.3.6. Különleges ellenőrzéseket igénylő meghatározott pontok keresztirányú szelvényét tartalmazó dokumentum A PM által rendelkezésre bocsátott és az Ügynökség által tárolt, az 1.2.1.0.3.4. pontban említett méretezéstől való eltérések miatt különleges ellenőrzéseket igénylő meghatározott pontok keresztirányú szelvényét tartalmazó elektronikus dokumentum. Adott esetben a meghatározott pont ellenőrzésére vonatkozó iránymutatás csatolható a keresztirányú szelvényt tartalmazó dokumentumhoz. 2020. január 16. 1.2.1.0.4. Vágányparaméterek 1.2.1.0.4.1. Névleges nyomtávolság A nyomtávot azonosító, milliméterben kifejezett egyetlen érték. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.2.1.0.4.2. Örvényáramú fékek használata Az örvényáramú fékek használatára vonatkozó korlátozások feltüntetése 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.0.4.3. Mágnesfékek használata A mágnesfékek használatára vonatkozó korlátozások feltüntetése 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.0.5. Alagút 1.2.1.0.5.1. Pályahálózat-működtető kódja Pályahálózat-működtető: a vasúti infrastruktúra vagy annak egy része létrehozásáért és karbantartásáért felelős szervezet vagy vállalkozás. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.2.1.0.5.2. Alagút azonosítója Egyedi alagútazonosító vagy egyedi alagútszám a tagállamon belül A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.2.1.0.5.3. Az alagútra vonatkozó EK-hitelesítési nyilatkozat a vasúti alagútra vonatkozó ÁME-knak való megfelelésre vonatkozóan Az EK-nyilatkozatok egyedi száma az (EU) 2019/250 bizottsági végrehajtási rendeletnek megfelelően. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.2.1.0.5.4. Az alagútra vonatkozó MI-igazolási nyilatkozat (a 2014/881/EU ajánlás értelmében) a vasúti alagútra vonatkozó ÁME-k követelményeinek való megfelelés igazolásához Az MI-igazolási nyilatkozatok egyedi száma az (EU) 2019/250 bizottsági végrehajtási rendelet VII. mellékletében az EK-nyilatkozatok tekintetében meghatározott formai követelmények szerint. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.2.1.0.5.5. Alagút hossza Az alagút méterben megadott hossza a belépési kapuzattól a kilépési kapuzatig. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.2.1.0.5.6. Vészhelyzeti terv megléte Annak feltüntetése, hogy létezik-e vészhelyzeti terv. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.2.1.0.5.7. A jármű előírt tűzbiztonsági kategóriája Arra vonatkozó kategória, hogy egy személyszállító vonat, amelynek a fedélzetén tűz üt ki, hogyan üzemel tovább egy meghatározott ideig. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.2.1.0.5.8. A jármű előírt nemzeti tűzbiztonsági kategóriája Arra vonatkozó kategória, hogy egy személyszállító vonat, amelynek fedélzetén tűz üt ki, hogyan üzemel tovább egy meghatározott ideig a nemzeti szabályoknak megfelelően (ha vannak). A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.2.1.0.5.9. Dízel- vagy más belsőégésű vontatás megengedett Annak feltüntetése, hogy alkalmazható-e dízel- vagy más belsőégésű vontatás az alagútban 2021. január 1. 1.2.1.0.5.10. Gyalogjárók megléte A gyalogjárók meglétének jelzése 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.0.5.10.1. A gyalogjárók helye A gyalogjáró kezdetének kilométerszelvénye és a gyalogjáró hossza m-ben. Az egyes helyekre vonatkozóan ismételhetők az értékek. 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.0.5.11. Evakuálási és mentési pontok megléte Evakuálási és mentési pontok meglétének jelzése 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.0.5.11.1. Az evakuálási és mentési pontok helye Az evakuálási és mentési pontok kezdetének kilométerszelvénye és a szóban forgó pontok hossza m-ben. Az egyes helyekre vonatkozóan ismételhetők az értékek. 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.0.6. Peron 1.2.1.0.6.1. Pályahálózat-működtető kódja Pályahálózat-működtető: a vasúti infrastruktúra vagy annak egy része létrehozásáért és karbantartásáért felelős szervezet vagy vállalkozás. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.2.1.0.6.2. A peron azonosítója Egyedi peronazonosító vagy egyedi peronszám a szolgálati helyen belül. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.2.1.0.6.3. A peron TEN-besorolása A transzeurópai hálózat azon részét jelzi, amelyhez a peron tartozik. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.2.1.0.6.4. A peron hasznos hossza A peron azon részének (méterben kifejezett) legnagyobb folyamatos hossza, amely mellett a vonat normál üzemi körülmények között, utasok fel- és leszállása céljából történő megállását tervezik, a megállási tűréshatárnak megfelelő hossz ráhagyásával. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.2.1.0.6.5. Peron magassága A peron felső része és a szomszédos vágány futófelülete közötti távolság. Névleges érték milliméterben kifejezve. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.2.1.0.6.6. A vonatnak a peronról való elindítására szolgáló berendezés megléte Annak feltüntetése, hogy a vonat személyzetét támogatja-e berendezés vagy személyzet a vonat elindításában. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.2.1.0.6.7. A peronon lévő, felszállást segítő eszközök használatának köre A vonat azon megközelítési szintjére vonatkozó információ, amelynél a felszállást segítő eszközök használhatók. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.2.1.0.6.8. A peron görbülete Annak feltüntetése, hogy a peronnak van-e görbülete 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.0.7. Munkavezeték-rendszer 1.2.1.0.7.1. Engedély vontatási célú elektromosenergia-tároló álló helyzetben történő töltésére Az a pont, ahol a PM engedélyezi a vontatási célú elektromosenergia-tároló álló helyzetben történő töltését Legkésőbb 2024. június 30-ig 1.2.1.0.7.2. A vontatási célú elektromosenergia-tároló álló helyzetben történő töltésére megengedett feltételek A pályahálózat-működtetők által szabványosított dokumentum alapján meghatározott feltételek Legkésőbb 2024. június 30-ig 1.2.1.0.8. Jelző 1.2.1.0.8.1. A jelző neve A jelző azonosítója 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.0.8.2. A jelző típusa Jelzési információk az útvonalkönyv összeállításához. Ennek a listának tartalmaznia kell a "fedezendő hely védelmét szolgáló rögzített jelzőket" 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.0.8.3. Elhelyezkedés és tájolás A nemzeti vonal relatív helyzete km-ben megadva, és annak feltünte

tése, hogy a jelző normál vagy ellentétes vágányirányra vonatkozik-e 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.0.8.4. A fedezendő hely relatív távolsága A fedezendő helytől mért távolság méterben 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.0.8.5. A jelző földrajzi elhelyezkedése Általában a jelző földrajzi helyzetére vonatkozóan megadott, tizedfokokban kifejezett földrajzi koordináták 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1. Ellenőrző-irányító és jelző alrendszer 1.2.1.1.1. Az ÁME-knak megfelelő vonatbefolyásoló rendszer (ETCS) 1.2.1.1.1.1. Európai Vonatbefolyásoló Rendszer (ETCS) szintje A pálya menti berendezésekhez kapcsolódó ETCS-alkalmazási szint. 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.1.2. ETCS-alapverzió Pálya menti ETCS-alapverzió. 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.1.3. A vonalhozzáféréshez szükséges ETCS-infill Annak feltüntetése, hogy biztonsági okokból szükséges-e infill a vonalhozzáféréshez. 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.1.4. Pálya menti ETCS-infill Információ a hurok vagy a páneurópai vasúti digitális nyalábolt rendszer (GSM-R) révén az 1. szintű berendezések számára információt átadni képes pálya menti berendezésről. 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.1.5. Végrehajtott nemzeti ETCS-alkalmazások (44-es csomag) Annak feltüntetése, hogy a pálya és a vonat között sor kerül-e nemzeti alkalmazások adatainak átvitelére. 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.1.6. Üzemeltetési korlátozások vagy feltételek megléte Annak feltüntetése, hogy léteznek-e a CCS ÁME-nak való részleges megfelelésből adódó korlátozások vagy feltételek. 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.1.8. A vonatintegritás fedélzetről (nem a járművezetőt által) történő, a vonalhozzáféréshez szükséges megerősítése Annak feltüntetése, hogy a vonalhozzáféréshez biztonsági okokból szükséges-e a vonatintegritás fedélzetről történő megerősítése. 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.1.9. Az ETCS rendszer összeegyeztethetősége A műszaki összeegyeztethetőség igazolására használt ETCS-követelmények 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.1.10. ETCS M_version Az A-1. függelék [C] jelzésű sorában említett előírás szerinti ETCS M_version 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.1.11. A vonalhoz és a SIL-hez való hozzáféréshez szükséges, a fedélzeten tárolt, a jármű hosszára vonatkozó biztonsági adatok Annak feltüntetése, hogy a fedélzeten tárolt, a jármű hosszára vonatkozó biztonsági adatok szükségesek-e a vonalhoz biztonsági okokból való hozzáféréshez és a biztonsági integritás előírt szintjéhez. 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.1.12. A pálya menti ETCS berendezés úgy van-e kialakítva, hogy közvetítse a pálya adatait? Az A-1. függelék [C] jelzésű sorában említett előírás szerint Ha a pálya menti berendezés nem adja meg a pálya adatait, a járművezetőt alternatív módszerekkel kell tájékoztatni azokról. 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.1.12.1. Továbbítható pályaadatok Az A-1. függelék [C] jelzésű sorában említett előírás szerint 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.1.13. A pálya menti ETCS berendezés szintbeli keresztezési eljárást vagy azzal egyenértékű megoldást alkalmaz. Ha a pálya menti berendezés nem alkalmaz megoldást a hibás (általában műszaki rendszer által védett) LX-ekre, akkor a járművezetők kötelesek követni a más forrásokból kapott utasításokat. 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.1.14. Az alapvető SSP-hez használt túlemeléshiány Alapvető információk olyan vonatok vezetői számára, amelyek túlemeléshiánya rosszabb (alacsonyabb), mint azoké, amelyek esetében a pálya menti ETCS berendezés statikus sebességprofilokat (SSP-ket) biztosít az 1.2.1.1.1.14.1. ponttal összefüggésben. Az A-1. függelék [C] jelzésű sorában említett előírás szerint 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.1.14.1. Egyéb túlemeléshiányos vonatkategóriák, amelyek esetében a pálya menti ETCS berendezést SSP biztosítására konfigurálták. Alapvető információk olyan vonatok vezetői számára, amelyek túlemeléshiánya rosszabb (alacsonyabb), mint azoké, amelyek esetében a pálya menti ETCS berendezés statikus sebességprofilokat (SSP-ket) biztosít az 1.2.1.1.1.14. ponttal összefüggésben. Az A-1. függelék [C] jelzésű sorában említett előírás szerint 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.1.15. Azok az okok, amelyek miatt az ETCS rádiós irányítóközpont elutasíthatja a vonatot Azon esetek jegyzéke, amelyek a PM által az A-1. függelék [C] jelzésű sorában említett előírás szerint hozott rendszertervezési döntések hatálya alá tartoznak 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.1.16. Nemzeti ETCS-értékek 1.2.1.1.1.16.1. D_NVROLL A fedélzeti ETCS által a megfutamodás elleni védelem és a hátramenet elleni védelem mellett megtehető távolság felügyeletére szolgáló, méterben kifejezett paraméter Az A-1. függelék [C] jelzésű sorában említett előírás szerint 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.1.16.2. Q_NVEMRRLS Annak meghatározására szolgáló minősítő, hogy visszavonható-e a vészféknek a befékezéstől eltérő okból történő működtetése, amint megszűnnek vészfék működtetését kiváltó feltételek, vagy miután a vonat teljesen megállt. Az A-1. függelék [C] jelzésű sorában említett előírás szerint 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.1.16.3. V_NVALLOWOVTRP Sebességhatár, amely lehetővé teszi a járművezető számára, hogy kiválassza a hatástalanító funkciót km/h-ban Az A-1. függelék [C] jelzésű sorában említett előírás szerint 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.1.16.4. V_NVSUPOVTRP A hatástalanító funkció bekapcsolásakor érvényes sebességkorlátozás, amelyet akkor kell felügyelni, amikor a hatástalanító funkció aktív, km/h-ban Az A-1. függelék [C] jelzésű sorában említett előírás szerint 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.1.16.5. D_NVOVTRP A vonat befékezésének hatástalanításához szükséges legnagyobb távolság méterben Az A-1. függelék [C] jelzésű sorában említett előírás szerint 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.1.16.6. T_NVOVTRP A vonat befékezésének hatástalanításához szükséges maximális idő másodpercben Az A-1. függelék [C] jelzésű sorában említett előírás szerint 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.1.16.7. D_NVPOTRP A fék feloldása után a jármű által hátramenetben megtett legnagyobb távolság méterben. Az A-1. függelék [C] jelzésű sorában említett előírás szerint 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.1.16.8. T_NVCONTACT A rádiós irányítóközpontból érkező, biztonságot megerősítő üzenet hiányában a vonat reagálásáig tartó maximális időtartam másodpercben. Az A-1. függelék [C] jelzésű sorában említett előírás szerint 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.1.16.9. M_NVCONTACT A fedélzeti rendszer reakciója a T_NVCONTACT lejártakor Az A-1. függelék [C] jelzésű sorában említett előírás szerint 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.1.16.10. M_NVDERUN Menet közben megengedett a mozdonyvezető-azonosító bejegyzése Az A-1. függelék [C] jelzésű sorában említett előírás szerint 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.1.16.11. Q_NVDRIVER_ADHES Annak meghatározására szolgáló minősítő, hogy a járművezető módosíthatja-e a fedélzeti ETCS által a fékezési görbék kiszámításához használt tapadási tényezőt Az A-1. függelék [C] jelzésű sorában említett előírás szerint 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.1.16.12. Q_NVSBTSMPERM Az üzemi fék használatának engedélyezése a célsebesség-ellenőrzés során 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.1.16.13. A fékmodellhez használt nemzeti értékek Az ETCS fedélzeti rendszer által kiszámított fékezési görbéknek a pályahálózat-működtető által előírt pontossághoz, teljesítményhez és biztonsági tűréshatárokhoz való igazítására szolgáló paraméter-készlet. Átmásolja a 3. csomag vagy a 203. csomag tartalmát az A-1. függelék [C] jelzésű sorában említett előírásban meghatározottak szerint. 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.1.17. Az ERTMS/ETCS rádiós irányítóközpont azonosítója és telefonszáma Egyedi RBC-azonosító (NID_C+NID_RBC) és hívószám (NID_RADIO) az A-1. függelék [C] jelzésű sorában említett előírásban meghatározottak szerint 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.1.18. Nagy fémtömeg A helyszín közelében található olyan fémtömeg meglétének jelzése, amely alkalmas arra, hogy megzavarja a balízok fedélzeti rendszer általi leolvasását. 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.1.19. A fedélzeti rendszerhez szükséges ETCS-hibajavítások A pályahálózat-működtető hálózatát érintő olyan elfogadhatatlan hibák listája, amelyeket a CCS ÁME 7.2.10.3. pontja szerint meg kell oldani a fedélzeten 12 hónappal a CCS ÁME hatálybalépése után és legalább 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.1.20. Az ETCS rendszer 2.2 vagy 3.0 verziójának a következő 5 évre előírt funkciói Az ETCS rendszer 2.2 vagy 3.0 verziójában szereplő, a következő 5 évre előírt funkciók listája a CCS ÁME 6.1.1.2. pontja és a G. függelék szerint 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.2. Az ÁME-nek megfelelő rádió (RMR) 1.2.1.1.2.1. GSM-R verzió A pálya menti GSM-R funkcionáliskövetelmény-előírásának és rendszerkövetelmény-előírásának verziószáma az A-1. függelék [E], illetve [F] jelzésű sorában említett előírás szerint. 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.2.2. Azon aktív, fedélzeti GSM-R mobilkészülékek (EDOR) vagy egyidejű kommunikációs munkamenetek száma az ETCS 2. szintje esetében, amelyekre szükség van a rádiós irányítóközpont általi, működési zavar nélküli átadásokhoz A vonat zökkenőmentes üzemeltetéséhez szükséges egyidejű fedélzeti kommunikációs munkamenetek száma a 2. szintű ETCS esetében. Ez a kommunikációs munkamenetek rádiós irányítóközpont (RBC) általi kezeléséhez kapcsolódik. A biztonság szempontjából nem kritikus, és nem átjárhatósági kérdés. 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.2.3. Opcionális GSM-R funkciók A vonal üzemelését esetlegesen javító opcionális GSM-R-funkciók használata. Csak információs célt szolgálnak, és nem jelentenek hálózati hozzáférési kritériumot. 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.2.3.1. A hálózati jellemzőkre vonatkozó további információk A PM által rendelkezésre bocsátott és az Ügynökség által tárolt, a hálózati jellemzőkre vagy a vonatkozó dokumentumra vonatkozó bármely további információ, például: kiegészítő fedélzeti védelem ajánlásához vezető interferenciaszint 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.2.3.2. ETCS-hez tartozó GPRS Annak feltüntetése, hogy használható-e GPRS az ETCS-ben 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.2.3.3. A GPRS alkalmazási területe Annak a területnek a megjelölése, ahol a GPRS használható az ETCS-ben 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.2.4. Az 555-ös csoport alkalmazása a GSM-R-ben Annak feltüntetése, hogy használják-e az 555-ös csoportot 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.2.5. Barangolási megállapodás hatálya alá tartozó GSM-R hálózatok Barangolási megállapodás hatálya alá tartozó GSM-R hálózatok jegyzéke 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.2.6. A nyilvános hálózatok irányába történő GSM-R barangolás megléte Nyilvános hálózat irányába történő barangolás megléte Igen válasz esetében az 1.2.1.1.2.7. pontban meg kell adni a nyilvános hálózat nevét: 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.2.7. A nyilvános hálózatok irányába történő GSM-R barangolás részletei Ha a nyilvános hálózatok irányába történő barangolást konfigurálták, kérjük megadni, hogy mely hálózatokra, mely felhasználókra és mely területekre vonatkozóan. 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.2.8. GSMR-lefedettség hiánya Annak feltüntetése, hogy nincs GSMR-lefedettség 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.2.9. A rádiórendszer hangfunkciójának összeférhetősége A hangfunkció műszaki összeegyeztethetőségének igazolására használt rádiós követelmények 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.2.10. A rádiórendszer adatfunkciójának összeférhetősége Az adatfunkció műszaki összeegyeztethetőségének igazolására használt rádiós követelmények 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.2.11. Kialakításánál fogva a GSM-R hálózat lehetővé teszi egy funkcionális szám valamely másik járművezető általi kényszerű törlését Ez a funkció meghatározza a járművezetőkre és a diszpécserekre vonatkozó üzemeltetési szabályokat a rossz számon regisztrált fedélzeti rádiók kezelése során. 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.2.12. A GSM-R hálózat üzemeltetője által a kizárólag vonalkapcsolt módban működőképes ETCS fedélzeti egységekre vonatkozóan előírt sajátos korlátok Ezek a korlátok adott esetben a rádiós irányítóközpont által egyidejűleg kezelhető korlátozott számú, vonalkapcsolt rádiókapcsolatot hivatottak irányítani 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.2.13. A rádióhálózat azonosítója Azon GSM-R hálózat egyedi azonosítója, amelybe a hívó mobilállomásnak regisztrálnia kell az A-1. függelék [C] jelzésű sorában említett előírásban meghatározottak szerint 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.3. A frekvenciasávok alapján meghatározott vonatérzékelő rendszerek 1.2.1.1.3.1. Az ÁME-nek teljes mértékben megfelelő vonatérzékelő rendszerek megléte Annak feltüntetése, hogy van-e telepített vonatérzékelő rendszer, és az teljes mértékben megfelel-e a CCS ÁME követelményeinek. 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.3.1.1. A vonatérzékelő rendszer típusa A telepített vonatérzékelő rendszerek típusainak feltüntetése. 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.3.2. Érzékelési frekvenciasávok A vonatérzékelő rendszerek frekvenciagazdálkodási sávjai az A-1. függelék [D] jelzésű sorában említett előírásban meghatározottak szerint, valamint a CCS ÁME 13. cikkében említett egyedi esetekben vagy műszaki dokumentumokban meghatározottak szerinti sávok, amennyiben rendelkezésre állnak 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.3.2.1. Az interferenciaáram legnagyobb erőssége A sínáramkörökben egy meghatározott frekvenciasávban megengedett legnagyobb interferenciaáram-határértékek. 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.3.2.2. A járművek impedanciája Impendancia az A-1. függelék [D] jelzésű sorában említett előírásban meghatározottak szerint 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.3.2.3. Maximális mágneses mező A tengelyszámlálók esetében a mágneses mező legnagyobb megengedett határértékei (dBμA/m-ben) egy meghatározott frekvenciasávban. Ezt az adatot három irány vonatkozásában kell megadni. 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.4. Hagyományos vonatbefolyásoló rendszerek 1.2.1.1.4.1. Hagyományos vonatbefolyásoló rendszer Annak feltüntetése, hogy melyik B. besorolású rendszert telepítették. 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.5. Hagyományos rádiórendszerek 1.2.1.1.5.1. Egyéb telepített rádiórendszerek (hagyományos rádiórendszerek) A telepített hagyományos rádiórendszerek feltüntetése. 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.6. Egyéb vonatérzékelő rendszerek 1.2.1.1.6.1. Olyan sínáramkör- vagy tengelyszámláló-típusok, amelyek esetében különleges ellenőrzésekre van szükség Hivatkozás a vonatérzékelő rendszer műszaki előírásaira az A-1. függelék [D] jelzésű sorában említett előírások szerint 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.6.2. Az 1.2.1.1.6.1. pontban bejelentett vonatérzékelő rendszerek típusával kapcsolatos eljárás(ok)at ismertető dokumentum A PM által kibocsátott, az Ügynökség által tárolt, a CCS ÁME 13. cikke és az A-1. függelék [D] jelzésű sorában említett előírás szerinti pontos értékeket tartalmazó elektronikus dokumentum az 1.2.1.1.6.1. pontban meghatározott vonatérzékelő rendszerek célzott ellenőrzése céljából. 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.6.3. Vonatérzékelési korlátozás hatálya alá tartozó szakasz Az útvonallal való összeegyeztethetőségnek a francia hálózaton végzett ellenőrzése esetében. 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.7. Rendszerek közötti átmenet 1.2.1.1.7.1. A különféle biztosítási, ellenőrzési és figyelmeztető rendszerek közötti átkapcsolás üzemelés közben Annak feltüntetése, hogy lehetséges-e a különböző rendszerek közötti átkapcsolás üzemelés közben. 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.7.1.1. A különféle B. osztályú vonatbefolyásoló, ellenőrzési és figyelmeztető rendszerek közötti átkapcsolás különleges feltételei A különféle B. osztályú vonatbefolyásoló, ellenőrzési és figyelmeztető rendszerek közötti átkapcsolás feltételei 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.7.2. A különféle rádiórendszerek közötti átkapcsolás lehetősége Annak feltüntetése, hogy üzemelés közben lehetséges-e a különböző rádiórendszerek közötti átkapcsolás úgy, hogy nincs kommunikációs rendszer. 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.7.2.1. A különféle rádiórendszerek közötti átkapcsolásra vonatkozó különleges utasítások A különböző rádiórendszerek közötti átkapcsolásra vonatkozó különleges utasításokat meghatározó dokumentum címe és/vagy az arra történő hivatkozás 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.7.3. A különféle B. osztályú rendszerek és az ERTMS/ETCS közötti átkapcsolás különleges műszaki feltételei Az ERTMS/ETCS és a B. osztályú rendszerek közötti átkapcsoláshoz szükséges különleges műszaki feltételeket meghatározó dokumentum címe és/vagy az arra történő hivatkozás 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.8. Az elektromágneses interferenciákkal kapcsolatos paraméterek 1.2.1.1.8.1. A jármű által kibocsátott mágneses mezőre vonatkozó szabályok létezése és ÁME-knak való megfelelése Annak feltüntetése, hogy a szabályok léteznek-e és megfelelnek-e az ÁME-nek. 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.8.2. A járművek vontatási áramában lévő harmonikus hullámokra vonatkozó határértékek létezése és ÁME-knak való megfelelése Annak feltüntetése, hogy a szabályok léteznek-e és megfelelnek-e az ÁME-nek. 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.9. Pálya menti rendszer meghibásodás esetén 1.2.1.1.9.1. ETCS-szint meghibásodás esetén A pálya menti berendezésekhez kapcsolódó ERTMS-/ETCS-alkalmazási szint meghibásodás esetén. 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.9.2. Egyéb vonatbefolyásoló, ellenőrzési és figyelmeztető rendszerek meghibásodás esetén Annak feltüntetése, hogy létezik-e meghibásodás esetén használható, az ETCS-től eltérő rendszer. 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.10. Automatikus vonatüzemeltetés (ATO) 1.2.1.1.10.1. Az ATO automatizálási fokozata A pálya menti automatizálás ATO-fokozata. 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.10.2. Az ATO rendszerverziója Az A-1. függelék [C] jelzésű sorában említett előírás szerinti ATO-rendszerverzió 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.1.1.10.3. Az ATO kommunikációs rendszere Pálya menti, támogatott ATO kommunikációs rendszerek 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.2. MELLÉKVÁGÁNY 1.2.2.0.0. Általános információk 1.2.2.0.0.1. Pályahálózat-működtető kódja Pályahálózat-működtető: a vasúti infrastruktúra vagy annak egy része létrehozásáért és karbantartásáért felelős szervezet vagy vállalkozás. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.2.2.0.0.2. A mellékvágány azonosítója Egyedi mellékvágány-azonosító vagy egyedi mellékvágányszám a szolgálati helyen belül. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.2.2.0.0.3. Mellékvágány TEN-besorolása A transzeurópai hálózat azon részét jelzi, amelyhez a mellékvágány tartozik. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.2.2.0.1. A mellékvágányra vonatkozó hitelesítési nyilatkozat 1.2.2.0.1.1. A mellékvágányra vonatkozó EK-hitelesítési nyilatkozat az infrastruktúra alrendszerre vonatkozó ÁME-k követelményeinek való megfelelés igazolásához Az EK-nyilatkozatok egyedi száma az (EU) 2019/250 bizottsági végrehajtási rendeletnek megfelelően. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.2.2.0.1.2. A mellékvágányra vonatkozó MI-igazolási nyilatkozat (a 2014/881/EU ajánlás értelmében) az infrastruktúra alrendszerre vonatkozó ÁME-k követelményeinek való megfelelés igazolásához Az MI-igazolási nyilatkozatok egyedi száma az (EU) 2019/250 bizottsági végrehajtási rendelet VII. mellékletében az EK-nyilatkozatok tekintetében meghatározott formai követelmények szerint. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.2.2.0.2. Teljesítményparaméter 1.2.2.0.2.1. A mellékvágány hasznos hossza A mellékvágány/tárolóvágány méterben kifejezett teljes hossza, ahol a vonatot biztonságosan lehet félreállítani. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.2.2.0.3. A vonal kialakítása 1.2.2.0.3.1. Tárolóvágányok lejtése A lejtés milliméter per méterben kifejezett maximális értéke. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.2.2.0.3.2. Legkisebb vízszintes ívsugár A méterben kifejezett legkisebb vízszintes ívsugár. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.2.2.0.3.3. Legkisebb függőleges ívsugár A méterben kifejezett legkisebb függőleges ívsugár. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.2.2.0.4. A vonatokat kiszolgáló, helyhez kötött berendezések 1.2.2.0.4.1. WC-tartály-ürítő berendezés megléte Annak feltüntetése, hogy létezik-e az INF ÁME-ban meghatározottak szerinti WC-tartály-ürítő berendezés (a vonatokat kiszolgáló, helyhez kötött berendezés). A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.2.2.0.4.2. Külső tisztításra szolgáló eszközök megléte Annak feltüntetése, hogy létezik-e az INF ÁME-ban meghatározottak szerint a külső tisztításra szolgáló létesítmény (a vonatokat kiszolgáló, helyhez kötött berendezés). A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.2.2.0.4.3. Vízfeltöltés megléte Annak feltüntetése, hogy létezik-e az INF ÁME-ban meghatározottak szerinti vízfeltöltő létesítmény (a vonatokat kiszolgáló, helyhez kötött berendezés). A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.2.2.0.4.4. Üzemanyag-feltöltés megléte Annak feltüntetése, hogy létezik-e az INF ÁME-ban meghatározottak szerinti üzemanyag-feltöltő létesítmény (a vonatokat kiszolgáló, helyhez kötött berendezés). A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.2.2.0.4.5. Homokfeltöltés megléte Annak feltüntetése, hogy létezik-e homokfeltöltő létesítmény (a vonatokat kiszolgáló, helyhez kötött berendezés). A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.2.2.0.4.6. Pálya menti áramellátás megléte Annak feltüntetése, hogy létezik-e pálya menti áramellátást biztosító létesítmény (a vonatokat kiszolgáló, helyhez kötött berendezés). A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.2.2.0.5. Alagút 1.2.2.0.5.1. Pályahálózat-működtető kódja Pályahálózat-működtető: a vasúti infrastruktúra vagy annak egy része létrehozásáért és karbantartásáért felelős szervezet vagy vállalkozás. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.2.2.0.5.2. Alagút azonosítója Egyedi alagút-azonosító vagy egyedi szám a tagállamon belül A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.2.2.0.5.3. Az alagútra vonatkozó EK-hitelesítési nyilatkozat a vasúti alagútra vonatkozó ÁME-knak való megfelelésre vonatkozóan Az EK-nyilatkozatok egyedi száma az (EU) 2019/250 bizottsági végrehajtási rendeletnek megfelelően. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.2.2.0.5.4. Az alagútra vonatkozó MI-igazolási nyilatkozat (a 2014/881/EU ajánlás értelmében) a vasúti alagútra vonatkozó ÁME-k követelményeinek való megfelelés igazolásához Az MI-igazolási nyilatkozatok egyedi száma az (EU) 2019/250 bizottsági végrehajtási rendelet VII. mellékletében az EK-nyilatkozatok tekintetében meghatározott formai követelmények szerint. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.2.2.0.5.5. Alagút hossza Az alagút méterben megadott hossza a belépési kapuzattól a kilépési kapuzatig. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.2.2.0.5.6. Vészhelyzeti terv megléte Annak feltüntetése, hogy létezik-e vészhelyzeti terv. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.2.2.0.5.7. A jármű előírt tűzbiztonsági kategóriája Arra vonatkozó kategória, hogy ha egy személyszállító vonat fedélzetén tűz üt ki, hogyan üzemel tovább egy meghatározott ideig. A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.2.2.0.5.8. A jármű előírt nemzeti tűzbiztonsági kategóriája Arra vonatkozó kategória, hogy egy személyszállító vonat, amelynek fedélzetén tűz üt ki, hogyan üzemel tovább egy meghatározott ideig a nemzeti szabályoknak megfelelően (ha vannak). A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16. 1.2.2.0.5.9. Gyalogjárók megléte A gyalogjárók meglétének jelzése 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.2.0.5.9.1. A gyalogjárók helye A gyalogjáró kezdetének kilométerszelvénye és a gyalogjáró hossza m-ben. Az egyes helyekre vonatkozóan ismételhetők az értékek. 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.2.0.5.10. Evakuálási és mentési pontok megléte Evakuálási és mentési pontok meglétének jelzése 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.2.0.5.10.1. Az evakuálási és mentési pontok helye Az evakuálási és mentési pontok kezdetének kilométerszelvénye és a szóban forgó pontok hossza m-ben. Az egyes helyekre vonatkozóan ismételhetők az értékek. 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően 1.2.2.0.6. Munkavezeték-rendszer 1.2.2.0.6.1. Álló helyzetben áramszedőnként felvett legnagyobb áramerősség A vonat amperben kifejezett, álló helyzetbeli legnagyobb megengedhető áramerősségének feltüntetése. 2020. január 16. egyenáramú rendszerek esetében 2024. június 30. váltakozó áramú rendszerek esetében 1.2.3. Szabályok és korlátozások 1.2.3.1. Szigorúan helyi jellegű szabályok és korlátozások megléte Szigorúan helyi jellegű szabályok és korlátozások megléte 2021. január 1. 1.2.3.2. A PM részéről rendelkezésre álló, a szigorúan helyi jellegű szabályokra és korlátozásokra vonatkozó dokumentumok A PM által rendelkezésre bocsátott és az Ügynökség által tárolt, további információkat tartalmazó elektronikus dokumentum 2021. január 1. 1.2.4. Irányíthatóság 1.2.4.1. Belső kapcsolat A szolgálati hely vágányai közötti belső kapcsolatot írja le, és azt a kiindulási pont és a végpont közötti olyan hálózati kapcsolati viszonyként mutatja be, ahol a kiindulási pont és a végpont azon vágányok neve, amelyek egymáshoz kapcsolódnak. 12 hónappal a 7. cikk szerinti útmutató közzétételét követően

4. A MAGAS SZINTŰ RENDSZER ÁTTEKINTÉSE

4.1. Infrastruktúra-nyilvántartási rendszer

Az infrastruktúra-nyilvántartási rendszer felépítése a következő:

1. ábra

Infrastruktúra-nyilvántartási (RINF) rendszer

4.2. Az infrastruktúra-nyilvántartási alkalmazás kezelése

4.2. Az infrastruktúra-nyilvántartási alkalmazás (RINF) az Ügynökség által létrehozott, kezelt és karbantartott web alapú alkalmazás.

Az Ügynökség a pályahálózat-működtetők rendelkezésére bocsátja az adatok RINF-be való bevitelére használandó alábbi adatállományokat és dokumentumokat:

a) a felhasználói kézikönyv;

b) az adatállományok szerkezetének leírása az adatátvitelhez;

c) az adatállományok elkészítéséhez használt kódok leírása - a továbbított adatállományok hitelesítési folyamatát ismertető adatszolgáltatási útmutató;

d) az ERA-glosszárium.

4.3. Az infrastruktúra-nyilvántartási alkalmazás minimálisan előírt funkciói

Az infrastruktúra-nyilvántartási alkalmazás legalább az alábbi funkciókat biztosítja:

a) felhasználókezelés: az Ügynökségnek képesnek kell lennie a felhasználók hozzáférési jogosultságainak kezelésére;

b) információellenőrzés: A RINF-alkalmazásnak lehetővé kell tennie a regisztrált felhasználók tevékenységi naplóinak megtekintését, valamint az összekapcsolást és a hitelesítést;

c) csatlakozás és hitelesítés: az infrastruktúra-nyilvántartási alkalmazás regisztrált felhasználóinak képesnek kell lenniük arra, hogy interneten keresztül csatlakozzanak az infrastruktúra-nyilvántartási alkalmazáshoz, és a jogosultságaiknak megfelelően használják annak funkcióit;

d) szolgálati helyeket és/vagy vonalszakaszokat tartalmazó infrastruktúra-nyilvántartási adatok lekérdezése;

e) az infrastruktúra-nyilvántartási adatok tematikus térképek közzétételét lehetővé tevő vizuális megjelenítése;

f) a felhasználó által meghatározott útvonal részét képező vonalszakaszok és szolgálati helyek felsorolása és a vonatkozó jellemzők exportálása;

g) időbélyegzővel ellátott exportfájl kiállítása minden alkalommal, amikor a lekérdezés eredményeként exportált jellemzőket az (EU) 2016/797 irányelv 23. cikkének (1) bekezdésével összhangban vasúti társaság általi felhasználásra szánják;

h) alkalmazásprogramozási felület (API) és/vagy nyílt lekérdezési végpont;

i) a pályahálózat-működtető által megadott teljes adatkészletek validálása, feltöltése és fogadása.

4.4. Működési üzemmód

Az infrastruktúra-nyilvántartási rendszer három fontos felületet biztosít a RINF-alkalmazáson keresztül:

a) egyet a pályahálózat-működtetők használnak adatkészleteik benyújtásához;

b) egyet a RINF-alkalmazás felhasználói használnak a rendszerhez való csatlakozáshoz és az adatok kinyeréséhez;

c) egyet a vasúti társaságokok használnak az általuk üzemeltetett infrastruktúrát érintő változásokról szóló értesítésekre való előfizetéshez.

A RINF-alkalmazás központi adatbázisa módosítás nélkül nyilvánosan hozzáférhetővé teszi a pályahálózat-működtetők által rendelkezésre bocsátott adatokat.

A RINF-alkalmazás alapfunkciója lehetővé teszi a felhasználók számára az infrastruktúra-nyilvántartási adatok lekérdezését és kinyerését.

A RINF-alkalmazás a pályahálózat-működtetők által megküldött adatokról teljes időrendi nyilvántartást vezet. E nyilvántartásokat az adatok visszavonásának időpontjától számított két évig őrzik.

Az Ügynökség a RINF-alkalmazás rendszergazdájaként kérésre hozzáférést biztosít a felhasználók számára. A RINF-alkalmazás felhasználói által kezdeményezett megkeresésekre 24 órán belül választ kell adni. A pályahálózat-működtetőknek képesnek kell lenniük arra, hogy adataikat az 1. táblázat előírásainak megfelelően közvetlenül a infrastruktúra-nyilvántartásban frissítsék, majd az 5. cikknek megfelelően feltöltsék az adatokat a RINF-alkalmazásba.

A pályahálózat-működtetők az e művelethez biztosított külön felületen keresztül töltik fel az adatállományokat a RINF-alkalmazásba. Egy külön modul segíti az adatok validálását és feltöltését.

4.5. Elérhetőség

Az infrastruktúra-nyilvántartási alkalmazás a hét minden napján elérhető. A rendszer karbantartás idején minimális ideig nem elérhető.

Az Ügynökség rendes munkaidején kívüli meghibásodás esetén a szolgáltatás helyreállítását célzó intézkedések az Ügynökség következő munkanapján kezdődnek meg.

5. A KÖZÖS ELŐÍRÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ

A közös előírások alkalmazásáról szóló, a 7. cikkben említett útmutatót az Ügynökség a honlapján nyilvánosan hozzáférhetővé teszi és szükség szerint naprakésszé teszi a 7a. cikkben és az A-1. függelék [A] jelzésű sorában említett ERA-glosszáriumnak megfelelően.

Az útmutató tartalmazza az infrastruktúra-nyilvántartás tételeinek és paramétereinek részletes meghatározását, valamint a vasúthálózat modellezéséhez kapcsolódó leggyakoribb helyzetekre és megoldásokra vonatkozó útmutatást.

Különösen pedig a következőket tartalmazza:

b) a 3.3. pontban és az 1. táblázatban meghatározott elemek és azok leírása. Az egyes mezők esetében legalább a formátum, a határérték, a paraméter alkalmazására és kötelező voltára vonatkozó feltételek, a paraméterek értékeire vonatkozó vasúti műszaki szabályok, az ÁME-kre és más, az infrastruktúra-nyilvántartás elemeihez kapcsolódó műszaki adatokra való hivatkozások;

c) a paraméterek részletes meghatározása és leírása;

d) a hálózat modellezésére és az adatgyűjtésre vonatkozó rendelkezések bemutatása megfelelő magyarázatokkal és példákkal;

e) a tagállami infrastruktúra-nyilvántartásokból az infrastruktúra-nyilvántartási alkalmazáshoz továbbított adatok validálására és benyújtására irányuló eljárások.

Az alkalmazási útmutató kifejti az e mellékletben említett, az infrastruktúra-nyilvántartási rendszer megfelelő fejlesztéséhez szükséges előírásokat.

A. függelék

Az e rendeletben említett műszaki előírások

A-1. műszaki dokumentumok (elérhetők az ERA weboldalán)

JelzésVizsgálandó jellemzőkRINF pontA kötelező műszaki dokumentum pontja
[A]ERA-glosszárium
ERA/TD/Vocabulary, 3.0.0 verzió (a kibocsátás dátuma: 2023.3.29.)
[B]A kombinált szállítás kodifikálásáról szóló ERA műszaki dokumentum
ERA/TD/2023-01/CCT, 1.1 verzió (a kibocsátás dátuma: 2023.3.21.)
[B.1]Vonalak kodifikálása1. táblázat
1.1.1.1.3.4.
1.1.1.1.3.5.
1.1.1.1.3.8.
1.1.1.1.3.9.
2.1
[C]SUBSET-026
Rendszerkövetelmény-előírások
CCS ÁME, A. függelék, [4] jelzés
[C.1]ETCS M_version1. táblázat
1.1.1.3.2.10.
1.2.1.1.1.10.
7. fejezet, 7.5.1.79. pont
[C.2]Kialakításánál fogva a pálya menti ETCS berendezés lehetővé teszi a pálya adatainak közvetítését1. táblázat
1.1.1.3.2.12.
1.1.1.3.2.12.1.
1.2.1.1.1.12.
1.2.1.1.1.12.1.
5. fejezet, 5.18.1.1. pont
[C.3]Az alapvető statikus sebességprofilhoz (SSP) használt túlemeléshiány1. táblázat
1.1.1.3.2.14.
1.1.1.3.2.14.1.
1.2.1.1.1.14.
1.2.1.1.1.14.1.
7. fejezet, 7.5.1.82.1. pont
[C.4]A vonat elutasítása az ETCS rádiós irányítóközpont által1. táblázat
1.1.1.3.2.15.
1.2.1.1.1.15.
5. fejezet, 5.4. pont
[C.5]Nemzeti ETCS-értékek1. táblázat
1.1.1.3.2.16.1.
1.2.1.1.1.16.1.
7. fejezet, 7.5.1.17. pont
1. táblázat
1.1.1.3.2.16.2.
1.2.1.1.1.16.2.
7. fejezet, 7.5.1.123. pont
1. táblázat
1.1.1.3.2.16.3.
1.2.1.1.1.16.3.
7. fejezet, 7.5.1.161. pont
1. táblázat
1.1.1.3.2.16.4.
1.2.1.1.1.16.4.
7. fejezet, 7.5.1.163. pont
1. táblázat
1.1.1.3.2.16.5.
1.2.1.1.1.16.5.
7. fejezet, 7.5.1.15. pont
1. táblázat
1.1.1.3.2.16.6.
1.2.1.1.1.16.6.
7. fejezet, 7.5.1.149. pont
1. táblázat
1.1.1.3.2.16.7.
1.2.1.1.1.16.7.
7. fejezet, 7.5.1.16. pont
1. táblázat
1.1.1.3.2.16.8.
1.2.1.1.1.16.8.
7. fejezet, 7.5.1.148. pont
1. táblázat
1.1.1.3.2.16.9.
1.2.1.1.1.16.9.
7. fejezet, 7.5.1.74. pont
1. táblázat
1.1.1.3.2.16.10.
1.2.1.1.1.16.10.
7. fejezet, 7.5.1.75. pont
1. táblázat
1.1.1.3.2.16.11.
1.2.1.1.1.16.11.
7. fejezet, 7.5.1.122. pont
1. táblázat
1.1.1.3.2.16.13.
1.2.1.1.1.16.13.
— 3. csomag (2.0 feletti M_VERSION esetében): 7. fejezet, 7.4.2.1.1.
— 203. csomag (1.1 feletti M_VERSION esetében): SRS, 6. fejezet, 6.5.1.5.22.
[C.6]Az ERTMS/ETCS rádiós irányítóközpont azonosítója és telefonszáma1. táblázat
1.1.1.3.2.17.
1.2.1.1.1.17.
7. fejezet, 7.5.1.86., 7.5.1.95. és 7.5.1.96.
[C.7]GSM-R verzió1. táblázat
1.1.1.3.3.1.
1.2.1.1.2.1.
Vonatkozó pont(ok)
[C.8]A rádióhálózat azonosítója1. táblázat
1.1.1.3.3.13.
1.2.1.1.2.13.
7. fejezet, 7.5.1.91.1.
[C.9]Az ATO rendszerverziója1. táblázat
1.1.1.3.13.2.
1.2.1.1.10.2.
1. fejezet, 1.0.0.
[D]ERA/ERTMS/033281 - V 5.0
A pálya menti ellenőrző-irányító-jelző alrendszer és az egyéb alrendszerek kapcsolódási pontjai
CCS ÁME, A. függelék, [77] jelzőszám
[D.1]Érzékelési frekvenciasávok1. táblázat
1.1.1.3.4.2.
1.2.1.1.3.2.
Vonatkozó pont(ok)
[D.2]A járművek impedanciája1. táblázat
1.1.1.3.4.2.2.
1.2.1.1.3.2.2.
3.2.2.1.
[D.3]A sínáramkörök típusa1. táblázat
1.1.1.3.7.1.2.
1.2.1.1.6.1.
Vonatkozó pont(ok)
[D.4]A tengelyszámlálók típusa1. táblázat
1.1.1.3.7.1.2.
1.2.1.1.6.1.
Vonatkozó pont(ok)
[E]EIRENE FRS
GSM-R funkcionáliskövetelmény-előírás
CCS ÁME, A. függelék, [32] jelzőszám
[E.1]GSM-R verzió1.1.1.3.3.1.
1.2.1.1.2.1.
Vonatkozó pont(ok)
[F]EIRENE SRS
GSM-R rendszerkövetelmény-előírás
CCS ÁME, A. függelék, [33] jelzés
[F.1]GSM-R verzió1.1.1.3.3.1.
1.2.1.1.2.1.
Vonatkozó pont(ok)

A-2. szabványok

JelzésVizsgálandó jellemzőkRINF pontA kötelező műszaki dokumentum pontja
[1]EN50163:2004
A vontatási rendszerek tápfeszültségei
[1.1]Umax21. táblázat
1.1.1.2.2.1.3.
1. táblázat

( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2012/34/EU irányelve (2012. november 21.) az egységes európai vasúti térség létrehozásáról (átdolgozás)(HL L 343., 2012.12.14., 32. o.)

( 2 ) A Bizottság (EU) 2017/2177 végrehajtási rendelete (2017. november 22.) a kiszolgáló létesítményekhez és a vasúthoz kapcsolódó szolgáltatásokhoz való hozzáférésről, C/2017/7692 (HL L 307., 2017.11.23., 1. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32019R0777 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32019R0777&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02019R0777-20230928 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02019R0777-20230928&locale=hu

Tartalomjegyzék