32018D1511[1]

A Bizottság (EU) 2018/1511 végrehajtási határozata (2018. október 9.) az (EU) 2015/789 végrehajtási határozatnak a Xylella fastidiosa (Wells et al.) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedések tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2018) 6452. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1511 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2018. október 9.)

az (EU) 2015/789 végrehajtási határozatnak a Xylella fastidiosa (Wells et al.) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedések tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2018) 6452. számú dokumentummal történt)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (3) bekezdésének negyedik mondatára,

mivel:

(1) Az (EU) 2015/789 bizottsági végrehajtási határozat (2) 9. cikkének (8) bekezdése meghatározza a körülhatárolt területeken soha nem nevelt egyes gazdanövények szállítására vonatkozó feltételeket, valamint az egyes gazdanövényekre, többek között a Polygala myrtifolia L. ültetésre szánt növényeire vonatkozó specifikusabb feltételeket is.

(2) A tapasztalat azt mutatja, hogy a Polygala myrtifolia L. ültetésre szánt növényei különösen fogékonyak a Xylella fastidiosa (Wells et al.) fajra (a továbbiakban: a meghatározott szervezet). Az Unió területén a növényegészségügyi védelem magasabb szintjének biztosítása érdekében helyénvaló előírni, hogy a növényeket a termelési helyükről való első elszállításuk előtt a szállításhoz lehető legközelebbi időpontban szemrevételezéssel történő vizsgálatnak, mintavételnek és tesztelésnek vessék alá. Ugyanezt a követelményt kell alkalmazni a Polygala myrtifolia L. azon, ültetésre szánt növényei esetében is, amelyeket olyan harmadik országból hoznak be az Unióba, ahol a meghatározott szervezet nincs jelen.

(3) Az (EU) 2015/789 végrehajtási határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az (EU) 2015/789 végrehajtási határozat a következőképpen módosul:

1. A 9. cikk (8) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Azonban a Coffea, a Lavandula dentata L., a Nerium oleander L., az Olea europaea L., a Polygala myrtifolia L. és a Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb ültetésre szánt példányai (a magok kivételével) csak akkor szállíthatók az Unión belül, ha a Xylella fastidiosa felmérésére vonatkozó, a Bizottság honlapján közzétett szakmai iránymutatásoknak megfelelő éves hatósági szemlének és mintavételnek alávetett területről származnak, továbbá a mintákon sor került a meghatározott szervezet kimutatására alkalmas, a nemzetközi szabványoknak megfelelő vizsgálatok elvégzésére, és e vizsgálatok kizárták a meghatározott szervezet jelenlétét, a követett mintavételi módszer pedig 99 %-os megbízhatósággal képes volt kimutatni a fertőzött növények 5 %-os vagy annál nagyobb arányú jelenlétét. Ezen túlmenően a Polygala myrtifoliaL. növényeinek minden egyes, az Unión belül szállítandó, ültetésre szánt tételét a termelési helyről történő első elszállításuk előtt a szállításhoz lehető legközelebbi időpontban szemrevételezéssel történő hatósági vizsgálatnak és mintavételnek kell alávetni - figyelembe véve a Bizottság honlapján a Xylella fastidiosa felmérésére vonatkozóan közzétett szakmai iránymutatásokat -, valamint el kell végezni azokon a meghatározott szervezet kimutatására szolgáló, a nemzetközi szabványoknak megfelelő laboratóriumi vizsgálatokat is a meghatározott szervezet jelenlétének kizárása céljából egy olyan mintavételi módszert követve, amely 99 %-os megbízhatósággal képes kimutatni a fertőzött növények 5 %-os vagy annál nagyobb arányú jelenlétét. A 3. cikk (2) bekezdésének első albekezdésétől eltérve a meghatározott szervezet jelenlétét egy laboratóriumi vizsgálattal kell szűrni, és pozitív eredmény esetén a nemzetközi szabványoknak megfelelő legalább egy pozitív molekuláris vizsgálattal kell azonosítani. Az említett vizsgálatoknak szerepelniük kell a meghatározott szervezet és annak alfajai kimutatására használható vizsgálatok Bizottság által vezetett adatbázisában."

2. A 16. cikk második bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A Coffea, a Lavandula dentata L., a Nerium oleander L., az Olea europaea L., a Polygala myrtifolia L., és a Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb ültetésre szánt példányai - a magok kivételével - csak akkor hozhatók be az Unió területére, ha éves hatósági szemlének alávetett területről származnak, ahol a mintákon a megfelelő időpontokban sor került a meghatározott szervezet kimutatására alkalmas, a nemzetközi szabványoknak megfelelő laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére, és e vizsgálatok kizárták a meghatározott szervezet jelenlétét egy olyan mintavételi módszert alkalmazva, amely 99 %-os megbízhatósággal képes kimutatni a fertőzött növények 5 %-os jelenlétét. Ezen túlmenően a Polygala myrtifolia L. ültetésre szánt növényeinek minden egyes tételét a termelési helyről történő első elszállításuk előtt a szállításhoz lehető legközelebbi időpontban szemrevételezéssel történő hatósági vizsgálatnak és mintavételnek, valamint a meghatározott szervezet kimutatására alkalmas, a nemzetközi szabványoknak megfelelő laboratóriumi vizsgálatoknak kell alávetni, amelyek kizárják a meghatározott szervezet jelenlétét, egy olyan mintavételi módszert alkalmazva, amely 99 %-os megbízhatósággal képes kimutatni a fertőzött növények 5 %-os jelenlétét."

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2018. október 9-én.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2) A Bizottság (EU) 2015/789 végrehajtási határozata (2015. május 18.) a Xylella fastidiosa (Wells et al.) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedésekről (HL L 125., 2015.5.21., 36. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32018D1511 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32018D1511&locale=hu