1044/2001. (IV. 20.) Korm. határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyarországi Baptista Egyház között 1998. december 10-én aláírt megállapodás közzétételéről

A Kormány

1. e határozat mellékleteként közzéteszi a Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyarországi Baptista Egyház között 1998. december 10-én aláírt megállapodást;

2. felhívja az érintett minisztereket, hogy a megállapodásban foglaltak végrehajtásáról gondoskodjanak.

Felelős: érintett miniszterek

Határidő: folyamatos

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Melléklet az 1044/2001. (IV. 20.) Korm. határozathoz

Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyarországi Baptista Egyház között

Preambulum

A Magyar Köztársaság Kormánya (továbbiakban: Kormány) és a Magyarországi Baptista Egyház (a továbbiakban: Egyház; a továbbiakban együttesen: Felek) az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény rendelkezéseiből következően megállapodást kötnek egymással.

A Kormány nagyra értékeli az Egyház történelmi hagyományait, magyarországi missziójának 1523-ra datálható kezdetét, ennek 475 éves jubileumát, a nemzet erkölcsi és szellemi felemelése érdekében tett, hitéből fakadó erőfeszítéseit, részvételét a magyar szabadságküzdelmekben, az ország polgárosodása és az európai kultúrába való bekapcsolódása terén vállalt szerepét, szolgálatát a nemzet identitásának és kultúrájának megőrzése és fejlesztése érdekében.

A Kormány üdvözli, hogy az Egyház oktatás-nevelési, kulturális, szociális és más közéleti intézményeket működtet, és ezáltal részt vállal a közszolgálati feladatok ellátásában, a közjó előmozdításában.

A Kormány elismeri az Egyház azon közéleti törekvéseit, amelyek hozzájárultak és hozzájárulnak ahhoz, hogy a Magyar Köztársaság megbecsült tagja legyen az európai nemzetek közösségének, hogy a Magyar Köztársaság elősegítse a határon kívül élő magyarság identitásának és kultúrájának megőrzésére, fejlesztésére irányuló erőfeszítését, és együttműködhessen a világ valamennyi népével és országával.

1. Egyház a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény előírásainak figyelembevételével összeállította azon volt ingatlanai jegyzékét, amelyeket természetben nem igényel. A jegyzékben feltüntetett ingatlanok értéke igazságügyi szakértő által meghatározásra került. A jegyzékben a következő ingatlanok szerepelnek:

- Gyomaendrőd, Bajcsy-Zsilinszky u. 48., Petőfi u. 40/1 (407-408 hrsz.) 2 (kettő) millió Ft,

- Budapest XI. ker., Alsóhegy u. 13-15. (4889 hrsz.) 119 (egyszáztizenkilenc) millió Ft,

mindösszesen: 121(egyszázhuszonegy) millió Ft értékben.

A Kormány az 1. pontban említett jegyzéket és a szakértő által megállapított értéket elfogadja.

2. A Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott értéket járadék forrásává alakítják, amely az Egyház hitéleti és közcélú tevékenységének finanszírozására használható fel. A járadék mértéke az 1997. évi CXXIV. törvény 3. §-a szerint 121 millió Ft 4,5%-a (1998-ban 5,445 millió Ft) 1998. és 2001. évek között, a 2001. évtől pedig 5%-a, amely összeget a Kormány 1999. január 1-jétől mindösszesen 20 millió Ft-ra egészít ki.

3. A hivatkozott törvényi előírás figyelembevételével az előzőekben meghatározott járadék összegét évente - a forint átlagos leértékelésének az állami költségvetés éves tervezésekor számított ütemének megfelelő mértékben - növelni, és az állami költségvetés végrehajtásáról szóló törvény elfogadását követően a tényleges leértékelés mértékének megfelelően módosítani kell.

4. A járadékot negyedévenként, az adott negyedév első hónapjának 10. napjáig kell rendelkezésre bocsátani, a szükséges korrekciót pedig egy összegben kell rendezni az állami költségvetés végrehajtásáról szóló törvény elfogadását követő hónap utolsó napjáig.

5. A járadék folyósítása az Egyház jogutód nélküli megszűnéséig tart.

Az Egyház az 1991. évi XXXII. törvényen alapuló - a hivatkozott törvény 2. § (5) bekezdése alapján rendezendő - ingatlanigényekért járó kártalanítást a jelen Megállapodásban foglaltak teljesítésével kielégítettnek tekinti.

6. Kormány az Egyház fenntartásában működő közoktatási, felsőoktatási, valamint szociális és egészségügyi intézmények beruházási, felújítási feladataihoz az állami költségvetés keretében támogatást nyújt.

A Kormány az Egyház felsőoktatási intézményeinek a mindenkor hatályos törvények szerint biztosítja az állami költségvetési támogatást.

A Kormány az Egyház felsőoktatási intézményeiben tanuló államilag finanszírozott hallgatók számára az állami felsőoktatási intézményben tanuló államilag finanszírozott hallgatókkal azonos jogcímeken és azonos mértékben biztosítja az állami költségvetési támogatást.

Az államilag finanszírozott hallgatói létszám - amelyről évente történik megállapodás - nem lehet kevesebb, mint az 1998/99-es tanévben államilag finanszírozott hallgatók száma.

7. Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjának a járadék alapjául szolgáló ingatlanok értékén túlmenően meghatározott, járadék kiegészítéséről szóló rendelkezései az 1997. évi CXXIV. törvény vonatkozó előírásainak értelemszerű módosításával egyidejűleg lépnek hatályba. A Kormány kötelezettséget vállal arra, hogy e módosításokat kezdeményezi a Magyar Köztársaság Országgyűlésénél. A Megállapodás egyéb részei az aláírást követően hatályosak és végrehajthatóak.

A Magyar Köztársaság Kormánya nevében

A Magyarországi Baptista Egyház nevében

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére