31995L0057[1]

A Tanács 95/57/EK irányelve (1995. november 23.) az idegenforgalomra vonatkozó statisztikai információgyűjtésről

A TANÁCS 95/57/EK IRÁNYELVE

(1995. november 23.)

az idegenforgalomra vonatkozó statisztikai információgyűjtésről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 213. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel az 1991. június 11-i ( 1 ) és 1994. január 18-i ( 2 ) európai parlamenti állásfoglalások hangsúlyozzák, hogy a Közösségnek meghatározó szerepe van az idegenforgalmi statisztika fejlesztésében;

mivel a Gazdasági és Szociális Bizottság jóváhagyta egy olyan irányelv ( 3 ) kidolgozását, amely a jelenleg nemzeti szinten szétaprózódott erőfeszítések összefogását célozza;

mivel a 90/655/EGK határozatban ( 4 ) kidolgozásra került a közösségi idegenforgalmi statisztika összeállításának módszertani kerete;

mivel a 90/655/EGK határozat szerinti, a közösségi idegenforgalmi statisztika fejlesztésére irányuló kétéves (1991-1992) program eredményei kiemelik a magán- és a közszféra felhasználóinak igényeit a közösségi szintű idegenforgalmi keresletre és kínálatra vonatkozó, mielőbb rendelkezésre álló, megbízható és összehasonlítható statisztikák iránt;

mivel az idegenforgalomra vonatkozó közösségi statisztikák fejlesztését az idegenforgalom elősegítésére irányuló közösségi cselekvési tervről szóló, 1992. július 13-i 92/421/EGK tanácsi határozat ( 5 ) prioritásként ismerte el;

mivel az idegenforgalomnak a fejlődésben játszott elismerten húzóágazati szerepe és a társadalmi-gazdasági integráció jobban biztosítható az alapjaiban összekapcsolt, nevezetesen regionális szinten felállított statisztikák ismeretében;

mivel a Közösség idegenforgalmi ágazata versenyképességének megítéléséhez szükség van arra, hogy pontosabb ismereteket lehessen szerezni az idegenforgalom nagyságáról, jellemzőiről, a turisták összetételéről és kiadásairól;

mivel havi adatokra van szükség ahhoz, hogy felmérhető legyen a kereslet szezonális befolyása az idegenforgalmi szálláshelyek befogadóképességére, és ezzel támogatni lehessen az állami hatóságokat és a gazdasági szereplőket abban, hogy megfelelőbb stratégiákat és politikát dolgozzanak ki az üdülések szezonális eloszlásának és az idegenforgalmi tevékenységnek a fejlesztésére;

mivel további, a szubszidiaritás elvével összhangban álló pragmatikus megközelítésen alapuló közösségi tevékenységet kell folytatni ezen a területen;

mivel az idegenforgalomra hatással lévő nemzeti, nemzetközi és közösségi szintű idegenforgalmi statisztikai projektek között biztosítani kell a szükséges együttműködést annak érdekében, hogy csökkenthető legyen az adatgyűjtés terhe;

mivel az olyan egyéb nemzetközi szervezetekkel, mint a Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szervezete és az Idegenforgalmi Világszervezet együttműködésben folytatott módszertani munkát, valamint az ENSZ Statisztikai Bizottsága által 1993. márciusában elfogadott ajánlásokat figyelembe kell venni annak érdekében, hogy világszinten is biztosítható legyen az idegenforgalmi statisztikák jobb összehasonlíthatósága;

mivel az idegenforgalmi kereslet és kínálat szerkezetének és alakulásának megbízható és hatékony figyelemmel kísérését jelentősen javítani lehet megfelelő és elismert közösségi keret létrehozásával;

mivel egy ilyen rendszer nagyságrendi megtakarításokat teremt, miközben olyan adatokat eredményez, amelyek minden tagállam és érintett fél hasznára válnak;

mivel egy közösségi eszköz megkönnyítheti az összehasonlítható idegenforgalmi statisztikák terjesztését;

mivel a statisztikai adatszolgáltatás terén a kiemelt intézkedések 1993-1997 közötti időszakra vonatkozó keretprogramjáról szóló, 1993. július 22-i 93/464/EGK tanácsi határozat ( 6 ) rendelkezik az idegenforgalmi keresletre és kínálatra vonatkozó információs rendszer felállításáról;

mivel egy tanácsi irányelv közös keretet biztosíthat a különböző, nemzeti szintű intézkedések előnyeinek maximalizálásához;

mivel a közösségi rendszer keretében összeállított statisztikai adatoknak megbízhatóknak és a tagállamok közötti összehasonlíthatóság biztosítására alkalmasnak kell lenniük; mivel ennélfogva szükséges együttesen megállapítani azokat a szempontokat, amelyek e követelmények teljesülését lehetővé teszik,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Cél

A közösségi szintű idegenforgalmi statisztikákkal kapcsolatos adatrendszer létrehozása céljából a tagállamok elvégzik az idegenforgalmi keresletre és kínálatra vonatkozó, harmonizált közösségi statisztikai adatok gyűjtését, összeállítását, feldolgozását és továbbítását.

2. cikk

Az adatgyűjtés köre és az alapvető fogalmak meghatározása

Ezen irányelv alkalmazásában az összeállítandó adatok a következőkre vonatkoznak:

a) a csoportos idegenforgalmi szálláshelyek befogadóképessége:

A szóban forgó csoportos szállások típusai a következők:

1. szállodák és hasonló létesítmények

2. egyéb csoportos szálláshelyek, többek között:

2.1. kempingek

2.2. nyaralóházak

2.3. egyéb csoportos szállások

b) a csoportos szálláshelyek vendégforgalma:

Az adatgyűjtés kiterjed a belső idegenforgalomra, azaz a belföldi idegenforgalomra és a bejövő idegenforgalomra; a "belföldi idegenforgalom" csak az adott ország lakóinak az országon belüli utazásait jelenti, a "bejövő idegenforgalom" az országban lakóhellyel nem rendelkezők utazásait jelenti az adott országon belül;

c) az idegenforgalmi kereslet:

Az adatgyűjtés kiterjed a nemzeti idegenforgalomra, azaz a belföldi idegenforgalomra és kimenő idegenforgalomra; a "kimenő idegenforgalom" az ország lakóinak más országokban történő utazásait jelenti. Az idegenforgalmi keresletre vonatkozó adatok azokra az utakra vonatkoznak, amelyek fő célja üdülés vagy üzleti célú, és amelyek legalább egy, vagy több egymást követő, a szokásos lakóhelytől eltérő helyen töltött éjszakát foglalnak magukban.

3. cikk

Az adatgyűjtés ismérvei

(1) Az adatgyűjtés ismérveinek felsorolása, gyakoriságuk és területi bontásuk feltüntetésével együtt, a mellékletben található.

(2) Az adatgyűjtés ismérveire alkalmazandó megnevezéseket és az adatgyűjtés ismérvei felsorolásának bárminemű kiigazítását a Bizottság határozza meg. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló intézkedéseket, a 12. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

4. cikk

A statisztikai adatok pontossága

(1) A statisztikai adatgyűjtésnek lehetőleg biztosítania kell, hogy az eredmények megfeleljenek a szükséges minimális pontossági követelményeknek. Ezeket a követelményeket és a rendszerbeli eltérések harmonizált kezelésének biztosítását szolgáló eljárásokat a Bizottság határozza meg. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ilyen intézkedéseket a 12. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. A minimális pontossági követelményeket nemzeti szinten különösen a szálláshelyen eltöltött éjszakák éves számát figyelembe véve kell meghatározni.

(2) Ami az adatgyűjtés alapját illeti, a tagállamok minden olyan intézkedést meghoznak, amelyet megfelelőnek tartanak az eredmények minőségének és összehasonlíthatóságának fenntartásához.

5. cikk

A statisztikai adatok gyűjtése

(1) A tagállamok adott esetben a 3. cikkben említett statisztikai adatok gyűjtését meglévő adatokra, forrásokra és rendszerekre alapozhatják.

(2) Az éves gyakoriságú jellemzőknél a tárgyidőszak 1996. január 1-jén kezdődik. A melléklet B és C szakaszában megjelenő, a havi és negyedéves adatok oszlopához kapcsolódó ismérveknél az első tárgyidőszak 1997. január 1-jével kezdődik.

6. cikk

Adatkezelés

A tagállamok a 3. cikk szerint összegyűjtött adatokat a 4. cikkben említett pontossági követelményekkel és a Bizottság által elfogadott részletes szabályokkal összhangban kezelik. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó intézkedéseket a 12. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. A regionális szint összhangban áll az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala által kiadott statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájával (NUTS).

7. cikk

Az adatok továbbítása

(1) A tagállamoknak a 6. cikkel összhangban kezelt adatokat, beleértve a tagállamok által a statisztikai adatok bizalmas kezelésére vonatkozó nemzeti jogszabályoknak vagy gyakorlatnak megfelelően bizalmasnak nyilvánított adatokat, a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatalához történő továbbításáról szóló 1990. június 11-i 1588/90/EGK, Euratom tanácsi rendelettel ( 7 ) összhangban kell továbbítaniuk. Az említett rendelet vonatkozik az adatok bizalmas kezelésére.

(2) Az előzetes éves adatokat a tárgyidőszak végétől számított hat hónapon belül, az ellenőrzött éves eredményeket pedig a tárgyidőszak végétől számított legkésőbb 12 hónapon belül kell továbbítani. Az előzetes havi és negyedéves adatokat a megfelelő tárgyidőszak végétől számított legfeljebb három hónapon belül, az ellenőrzött havi és negyedéves eredményeket pedig a megfelelő tárgyidőszak végétől számított legfeljebb hat hónapon belül kell továbbítani.

(3) A 12. cikk (1) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban a Bizottság, azzal a céllal, hogy megkönnyítse az adatszolgáltatásért felelős felek feladatát, szabványosított adattovábbítási eljárásokat állapíthat meg, valamint megteremtheti az automatizált adatkezelés és az elektronikus adatátvitel növekvő mértékű felhasználásának feltételeit.

8. cikk

Jelentések

(1) A tagállamok a Bizottság kérelmére kötelesek minden, a statisztikai adatok minőségének, összehasonlíthatóságának és teljeskörűségének értékeléséhez szükséges adatot megadni. A tagállamok ugyancsak tájékoztatják a Bizottságot az alkalmazott módszerekben bekövetkező későbbi változásokról.

(2) Hároméves adatgyűjtés után a Bizottság az Európai Parlament, a Tanács, valamint a Gazdasági és Szociális Bizottság számára jelentést nyújt be az ezen irányelvnek megfelelően elvégzett munka folyamán szerzett tapasztalatokról.

9. cikk

Az eredmények terjesztése

Az adatok Bizottság által történő terjesztésére vonatkozó intézkedéseket a 12. cikk (1) bekezdésében szavak lépnek megállapított eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

10. cikk

Átmeneti időszak

(1) A 13. cikk sérelme nélkül, a tagállamok megtesznek minden, a közösségi információs rendszer működőképességéhez szükséges intézkedést azon átmeneti időszak alatt, amely az ezen irányelv hatálybalépését követően a havi és az éves adatok esetében három évvel, a negyedéves adatok esetében pedig öt évvel ér véget.

(2) Az átmeneti időszak alatt a Bizottság a 12. cikkben megállapított eljárással összhangban ezen irányelv rendelkezéseitől való eltéréseket fogadhat el, amennyiben a nemzeti statisztikai rendszerek kiigazításokat igényelnek az idegenforgalom területén.

11. cikk

Bizottság

Ami az ezen irányelv végrehajtására vonatkozó eljárásokat, valamint a gazdasági és műszaki fejleményekhez való igazítást szolgáló intézkedéseket illeti, különösen a következőkkel kapcsolatban:

- az adatgyűjtés ismérveire alkalmazandó fogalommeghatározások és minden, az adatgyűjtés ismérveinek felsorolásában végzett kiigazítás (3. cikk), amennyiben a kiigazítások miatt az adatgyűjtési eljárás nem válik nehezebbé,

- pontosságra vonatkozó követelmények és a rendszerbeli eltérések harmonizált feldolgozása (4. cikk),

- adatkezelés (6. cikk), adattovábbítási eljárások (7. cikk) és az eredmények terjesztése (9. cikk),

- eltérések ezen irányelv rendelkezéseitől az átmeneti időszak alatt (10. cikk),

a Bizottság munkáját, a 12. cikkben meghatározott rendelkezésekkel összhangban, a 89/382/EGK, Euratom határozattal ( 8 ) létrehozott statisztikai programbizottság (a továbbiakban: bizottság) segíti.

Az ezen irányelv 3., 4. és 6. cikke nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló intézkedéseket a 12. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A 7. és 9. cikkre vonatkozó intézkedéseket a 12. cikk (1) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

12. cikk

(1) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat ( 9 ) 4. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

13. cikk

Az irányelv végrehajtása

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy ennek az irányelvnek 1996. november 23. előtt megfeleljenek.

14. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

15. cikk

Záró rendelkezés

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ STATISZTIKAI ADATOK

Megjegyzés: A B.1.3., a C.1.1.2. és a C.1.1.4. pont alatt kért adatokhoz a nemzetközi földrajzi bontásának listája e melléklet végén található.

A. A csoportos idegenforgalmi szálláshelyek befogadóképessége: a nemzeti területen belül található helyi egységek

A.1. Évente továbbítandó adatok

SzámSzállás szerinti bontásVáltozókFöldrajzi bontás (1)
A.1.1.Szállodák és hasonló létesítményekLétesítmények száma
Szobák száma
Fekvőhelyek száma
Nemzeti és regionális NUTS III
A.1.2.Egyéb csoportos szálláshelyek:
— kempingek
— nyaralóházak
— egyéb csoportos szállás
Létesítmények száma
Fekvőhelyek száma (2)
Nemzeti és regionális NUTS III
(1) NUTS III szinten a szobák és ágyak számáról szóló adatok tartalmazhatnak becsléseket; egyértelműen jelölni kell, ha becsült értékekről van szó.
(2) Ahol a kempingek tekintetében a tagállam nem rendelkezik saját szabvánnyal, ott egy sátorhelyet négy fekvőhellyel egyenértékűnek lehet tekinteni.

B. A csoportos szálláshelyek vendégforgalma: belföldi és bejövő idegenforgalom

B.1. Évente továbbítandó adatok

SzámSzállás szerinti bontásVáltozókFöldrajzi bontás
B.1.1.Szállodák és hasonló létesítményekBelföldi érkezők
Belföldiek által eltöltött éjszakák
Külföldi érkezők
Külföldiek által eltöltött éjszakák
Nemzeti és regionális NUTS II
B.1.2.Egyéb csoportos szálláshelyek:
— kempingek
— nyaralóházak
— egyéb csoportos szállás
Belföldi érkezők
Belföldiek által eltöltött éjszakák
Külföldi érkezők
Külföldiek által eltöltött éjszakák
Nemzeti és regionális NUTS II
B.1.3.Szállodák és hasonló létesítmények
Egyéb csoportos szálláshelyek
Az állandó lakóhely országa szerint (naptári hónap szerinti bontásban):
— külföldi érkezők
— külföldiek által eltöltött éjszakák
Nemzeti

B.2. Havonta továbbítandó adatok

SzámSzállás szerinti bontásVáltozókFöldrajzi bontás
B.2.1.Szállodák és hasonló létesítmények
Egyéb csoportos szálláshelyek
Belföldi érkezők
Belföldiek által eltöltött éjszakák
Külföldi érkezők
Külföldiek által eltöltött éjszakák
Nemzeti
B.2.2.Szállodák és hasonló létesítményekFekvőhelyek kihasználtsága:
— bruttó
— nettó
Nemzeti

C. Idegenforgalmi kereslet: belföldi és kimenő idegenforgalom (az egynapos utakat nem ideértve)

C.1. Nemzeti szinten továbbítandó adatok

Éves adatokNegyedéves adatokSzámVáltozókBontás
Négy vagy több éjszakás utazások (1)Üdü-lések (2)Üzleti utak (3)
C.1.1.Az idegen-forgalom volumenére vonatkozó adatok
C.1.1.1.A turisták (idegen-forgalomban résztvevők) számaÖsszes
— belföldi
— kimenő
— belföldi és kimenő
C.1.1.2.A turistautak számaÖsszes
— belföldi
— kimenő:—
nemzetközi földrajzi bontás (nemzeti szint)
ÉAÉA
C.1.1.3.A turistautak száma (az indulás hónapja szerint)Az egyes naptári hónapok során:
— összes
— belföldi
— kimenő
C.1.1.4.Az idegen-forgalmi éjszakák számaÖsszes
— belföldi
— kimenő:—
nemzetközi földrajzi bontás (nemzeti szint)
ÉAÉA
C.1.2.Az utazások jellemzőire vonatkozó adatok
C.1.2.1.Az ott-tartózkodás időtartamaÉjszakák
— 1-től 3-igNK
— 4 vagy több egymást követő éjszakaNK
— 4-től 7-igNKNK
— 8-tól 14-igNKNK
— 15-től 28-igNKNK
— 29-től 91-igNKNK
— 92-től 365-igNKNK
C.1.2.2.Az ott-tartózkodás megszervezéseKözvetlen helyfoglalás a közlekedési eszköz/szállás üzemeltetőjénélNKNK
Utazásközvetítő, utazásszervező igénybevétele:NKNK
— beleértve az ún. package utakatNKNK
C.1.2.3.A felhasznált fő közlekedési módLégiNKNK
VíziNKNK
Szárazföld:NKNK
— vasútNKNK
— busz, távolsági busz (menetrend-szerinti, turista)NKNK
— magán és bérelt járművekNKNK
— egyébNKNK
C.1.2.4.Az igénybevett fő idegen forgalmi szállás- típusok:
— belföldi
— külföldi
Szállodák és hasonló létesítmények
Egyéb csoportos szálláshelyek:
— kempingekNKNK
— nyaralóházakNKNK
— egyéb csoportos szállásokNKNK
Szakosodott létesítmények
Idegenforgalmi magán- szállás:
— bérelt szállásNKNK
— második lakóhelyNKNK
— egyéb magánszállás- típusokNKNK
C.1.3.A turistákra vonatkozó adatok
C.1.3.1.A turisták számaNemek szerint:
— férfi
— nő
C.1.3.2.A turisták számaÉletkor szerint:
— 0-14 év (választható)NKNK
— 15-24 évNKNK
— 25-44 évNKNK
— 45-64 évNKNK
— 65 év és feletteNKNK
C.1.4.A turisták kiadásaira vonatkozó adatok
C.1.4.1.A turista- utakra költött kiadások (nemzeti valutában):
— belföldi
— turista utak
Összes,
beleértve:
— utazások, üdülések és az ún. package utazások
NKNK
(1) Ebben az oszlopban a hosszabb utak (vagyis a négy vagy több egymást követő, a szokásos tartózkodási helytől távol töltött éjszaka, mely utak fő célja üdülés, pihenés vagy szabadidő eltöltése) szerepelnek
(2) Ebben az oszlopban az idegenforgalmi üdülésekre vonatkozó adatok (vagyis legalább egy, vagy ennél több egymást követő, a szokásos tartózkodási helytől távol töltött éjszaka, mely utak fő célja nyaralás, pihenés vagy szabadidő eltöltése) szerepelnek.
(3) Ebben az oszlopban az üzleti idegenforgalomra vonatkozó adatok (vagyis legalább egy vagy ennél több egymást követő, a szokásos tartózkodási helytől távol töltött éjszaka, mely utak fő célja üzleti és szakmai utazás) szerepelnek.Megjegyzés:
Az ÉA rövidítés azt jelenti, hogy ezeket az adatokat ÉVENTE, és nem negyedévente kell továbbítani. Az idegenforgalom különböző területeire nem kért adat NK rövidítéssel szerepel.

FÖLDRAJZI TERÜLETEK SZERINTI BONTÁS

1. A kínálati oldal statisztikái

A világ összesen

Az Európai Gazdasági Térség összesen

Az Európai Unió (27) összesen

Belgium

Bulgária

Cseh Köztársaság

Dánia

Németország

Észtország

Görögország

Spanyolország

Franciaország

Írország

Olaszország

Ciprus

Lettország

Litvánia

Luxemburg

Magyarország

Málta

Hollandia

Ausztria

Lengyelország

Portugália

Románia

Szlovénia

Szlovákia

Finnország

Svédország

Egyesült Királyság

Az EFTA összesen

Izland

Norvégia

Svájc (beleértve Liechtensteint)

Egyéb európai országok összesen

ebből:

Oroszország

Törökország

Ukrajna

Afrika összesen

ebből:

Dél-Afrika

Észak-Amerika összesen

ebből:

Amerikai Egyesült Államok

Kanada

Dél- és Közép-Amerika összesen

ebből:

Brazília

Ázsia összesen

ebből:

Kínai Népköztársaság

Japán

Dél-Koreai Köztársaság

Ausztrália, Óceánia és más területek összesen

ebből:

Ausztrália

Külön meg nem határozott

2. A keresleti oldal statisztikái

A világ összesen

Az Európai Gazdasági Térség összesen

Az Európai Unió (27) összesen

Belgium

Bulgária

Cseh Köztársaság

Dánia

Németország

Észtország

Görögország

Spanyolország

Franciaország

Írország

Olaszország

Ciprus

Lettország

Litvánia

Luxemburg

Magyarország

Málta

Hollandia

Ausztria

Lengyelország

Portugália

Románia

Szlovénia

Szlovákia

Finnország

Svédország

Egyesült Királyság

Az EFTA összesen

Izland

Norvégia

Svájc (beleértve Liechtensteint)

Egyéb európai országok összesen

ebből:

Oroszország

Törökország

Afrika összesen

ebből:

Dél-Afrika

Maghreb-országok

Észak-Amerika összesen

ebből:

Amerikai Egyesült Államok

Dél- és Közép-Amerika összesen

ebből:

Argentína

Brazília

Ázsia összesen

ebből:

Kínai Népköztársaság

Japán

Dél-Koreai Köztársaság

Ausztrália, Óceánia és más területek összesen

ebből:

Ausztrália

Külön meg nem határozott

( 1 ) HL C 183., 1991.7.15., 74. o.

( 2 ) HL C 44., 1994.2.14., 61. o.

( 3 ) HL C 52., 1994.2.19., 22. o.

( 4 ) HL L 358., 1990.12.21., 89. o.

( 5 ) HL L 231., 1992.8.13., 26. o.

( 6 ) HL L 219., 1993.8.28., 1. o.

( 7 ) HL L 151., 1990.6.15., 1. o.

( 8 ) HL L 181., 1989.6.23., 47. o.

( 9 ) A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31995L0057 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31995L0057&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01995L0057-20081211 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01995L0057-20081211&locale=hu

Tartalomjegyzék