31999R0609[1]

A Bizottság 609/1999/EK rendelete (1999. március 19.) a komlótermelőknek nyújtott támogatásra vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

A Bizottság 609/1999/EK rendelete

(1999. március 19.)

a komlótermelőknek nyújtott támogatásra vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb az 1554/97/EK rendelettel [1] módosított, a komló piacának közös szervezéséről szóló, 1971. július 26-i 1696/71/EGK tanácsi rendeletre [2] és különösen annak 13. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a komlóra vonatkozó különleges ideiglenes intézkedések bevezetéséről szóló, 1998. május 25-i 1098/98/EK tanácsi rendeletre [3] és különösen annak 3. cikkére,

mivel a legutóbb az 1136/98/EK rendelettel [4] módosított, a komlótermelőknek nyújtott támogatásra vonatkozó szabályokról szóló, 1972. június 28-i 1350/72/EGK bizottsági rendelet [5] több alkalommal alapjaiban módosult; mivel még további módosítások végrehajtása szükséges, emiatt az átláthatóság érdekében az említett rendeletet át kell dolgozni;

mivel az 1604/91/EGK rendelettel [6] módosított, a komlótermelőknek nyújtott támogatásra és e támogatás finanszírozására vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló, 1972. május 18-i 1037/72/EGK tanácsi rendelet [7] előírja, hogy tagállamoknak létre kell hozniuk egy, a beültetett területek bejelentésére és nyilvántartására szolgáló rendszert; mivel annak céljából, hogy a különböző tagállamok rendszerei összhangban álljanak, meg kell határozni a termelők nyilatkozataiban közlendő adatokat;

mivel az 1098/98/EK rendelet kompenzáció kifizetését írja elő az 1998-2002. évek esetében azon területekre, amelyeken ideiglenes pihentetési és/vagy kivágási intézkedéseket alkalmaztak; mivel ezeket a területeket emiatt ugyanúgy kell bejelenteni, mint a beültetett területeket;

mivel a beültetett területeket a betakarítás évében legkésőbb május 31-éig be kell jelenteni; mivel az Egyesült Királyságban a termelési módszerek fejlődése miatt ez gondokat okoz, mert a dugványokból szaporított növényeket az ültetés évében be lehet takarítani; mivel az ültetés júniusban, és nem májusban fejeződik be; mivel az ezzel a módszerrel szaporított komló az Egyesült Királyságban csak a teljes komlóterület kis részét teszi ki; mivel azonban ügyelni kell az említett módszert alkalmazó és emiatt a támogatástól eleső termelők diszkriminációjának elkerülésére; mivel e célból az Egyesült Királyság esetében az eltérésről rendelkezést kell hozni, mely tartalmazza a területek bejelentési határidejének a betakarítás évének június 30-i időpontban történő rögzítését;

mivel a komlóterületek meghatározásának módszerei régiónként eltérhetnek; mivel a "beültetett terület" fogalmát közösségi szinten kell meghatározni annak biztosítása érdekében, hogy a támogatásra jogosult területek kiszámítása egységesen történjen;

mivel fokozott óvatossággal kell eljárni a rovarirtó szerek nyilvántartásában, és a termelőknek ennek megfelelően ügyelniük kell arra, hogy az egyéb növények védelme céljából a szélső komlósorokat a tábla belseje felé eső irányban permetezzék; mivel ennek megfelelően juttatást kell nyújtani a komlótáblák oldalai mentén egy külön védősáv kialakítására; mivel a komlótermesztést könnyítendő a komlósorok végein a fordulósávot - amely a mezőgazdasági gépek manőverezéséhez szükséges - nyolcméteres méretben határozzák meg, mivel a jelenleg használt gépek hosszabbak és nagyobb manőverezési helyre van szükségük;

mivel a támogatást csak a komlótobozok után kell nyújtani, és nem a palántakertekben nevelt egész fiatal növények után;

mivel a támogatás kifizetéséhez olyan feltételeket kell szabni, amelyek biztosítják, hogy csak a komlót megfelelően gondozó és betakarító termelők lehetnek jogosultak a támogatásra;

mivel a legutóbb a 820/97/EK rendelettel [8] módosított, egyes közösségi támogatási programok integrált igazgatási és ellenőrzési rendszerének létrehozásáról szóló, 1992. november 27-i 3508/92/EGK tanácsi rendelettel [9] és a legutóbb az 1678/98/EK rendelettel [10] módosított, az egyes közösségi támogatási rendszerekre vonatkozó integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1992. december 23-i 3887/92/EGK bizottsági rendelettel [11] összhangban, egy, a támogatás indokoltságát és a kétszeres kifizetések kizárását biztosító hatékony rendszert kell bevezetni; mivel a kérelmek szignifikáns mintáján helyszíni ellenőrzéseket kell végrehajtani;

mivel a Bizottságnak ismernie kell a területek nyilvántartásáért felelős szervek nevét és címét, valamint a tagállamok által a komlótermelők támogatási rendszerének alkalmazása céljából hozott intézkedéseket;

mivel bizonyos esetekben támogatás nyújtható közvetlenül az elismert termelői csoportoknak és társulásainak; mivel az ilyen esetekben rendelkezni kell, hogy a Bizottság értesüljön a támogatás felhasználásának módjáról, vagy arról, hogy az elismert termelői csoportok különböző céljaik elérésére a támogatást hogyan használják fel;

mivel a komlópiac új közös szervezése szerint december 31-e a legalkalmasabb határidő arra, hogy a tagállamok közöljék a támogatásnak a termelői csoportok általi felhasználására vonatkozó információkat;

mivel biztosítani kell, hogy a bejelentett területek pontosak legyenek; mivel a megelőzés érdekében, valamint szabálytalanságok és csalás esetén a szabálytalanság súlyának megfelelő, hatékony büntetések kiszabása céljából rendelkezéseket kell elfogadni;

mivel az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Komlópiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A betakarítás évében, május 31-éig - az Egyesült Királyságban június 30-áig - a komlótermelők benyújtják a beültetett területekről és az 1098/98/EK rendeletben előírtak szerint különleges ideiglenes pihentetésre vagy kivágásra vonatkozó intézkedések hatálya alá eső területekről szóló nyilatkozatokat.

(2) A nyilatkozatoknak legalább a következőket kell tartalmaznia:

a) a bejelentő nevét és címét;

b) az egyes fajták vagy kísérleti vonalak esetében:

i. a beültetett, vagy a különleges pihentetési és/vagy kivágási intézkedések hatálya alá tartozó területet;

ii. a terület helyrajzi számát vagy a 3887/92/EK rendeletben előírt integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer szerinti hivatkozását; amennyiben az érintett területre vonatkozóan nem létezik ilyen hivatkozás, akkor ezzel egyenértékű hivatalos azonosítást és szükség esetén a fajta vagy a kísérleti vonal lokalizálását lehetővé tevő további adatokat;

c) annak az elismert termelői csoportnak a nevét, amelyben a bejelentő komlótermelés céljából tag.

(3) A "beültetett terület":

a) a b) pont rendelkezéseinek sérelme nélkül az oszlopok külső támasztékait összekötő vonal által bekerített terület; amennyiben komlónövények találhatók ezen a vonalon, akkor a parcellán belüli művelőutak átlagos szélességével azonos szélességű sávot kell hozzáadni az adott terület oldalaihoz; a kiegészítő sáv nem lehet közforgalmú út része;

b) a komlósorok végein lévő - a mezőgazdasági gépek manőverezéséhez szükséges - két fordulósáv, feltéve hogy egyik fordulósáv hosszúsága sem haladja meg a nyolc métert, és azok nem közforgalmú utak részei.

2. cikk

(1) A támogatási kérelmeket - azokban a tagállamokban, amelyek ideiglenes pihentetési intézkedések alkalmazásáról döntöttek, az 1098/98/EK rendelet 2. cikke szerinti kompenzáció iránti kérelmeket - a termelők, vagy azok képviseletében a termelői csoportjuk nyújtja be a tagállam által meghatározott határidőig, amely határidő legkésőbb a betakarítás évének október 31-e lehet. Végleges kivágás esetén a kompenzáció iránti kérelmeket a rendszer első alkalmazási évében október 31-éig kell benyújtani.

(2) Támogatás csak az 1. cikk (3) bekezdésének a) pontjában említett bejegyzett területek után nyújtható, amelyeket a szóban forgó termésre vonatkozóan:

a) egységes, kettős kitámasztás esetében legalább 1500 növény/hektár sűrűségben telepítettek, vagy egyszeres kitámasztás esetében legalább 2000 növény/hektár sűrűségben telepítettek;

b) az 1. cikk szerint bejelentettek;

c) szokásos módon gondoztak és takarítottak be; a főként telepítési célból nevelt komlópalántákat ki kell zárni.

Kompenzációt csak azon nyilvántartott területek után lehet nyújtani, amelyek:

a) a szóban forgó termésre vonatkozóan az 1. cikk szerint bejelentettek;

b) 1997-ben művelés alatt álltak, továbbá amelyekre különleges pihentetési és/vagy kivágási intézkedések vonatkoztak.

3. cikk

(1) A támogatás vagy kompenzáció iránti kérelmeknek, a kérelemben szereplő területekről legalább az 1. cikk (2) bekezdésében említett információkat kell tartalmazniuk, valamint a 2. cikk (2) bekezdésének első albekezdésében említett területek esetében egy nyilatkozatot arról, hogy e területeken végrehajtották a betakarítást.

(2) A tagállamok előírhatják, hogy a támogatás vagy kompenzáció iránti kérelmeknek tartalmazniuk kell az 1. cikk szerinti nyilatkozatot, valamint egy nyilatkozatot arról, hogy a kérelemben szereplő területeken végrehajtották a betakarítást.

4. cikk

Adminisztratív és helyszíni ellenőrzéseket hajtanak végre a támogatás- és kompenzációnyújtási feltételek betartásának ellenőrzése céljából.

Az adminisztratív ellenőrzések maguk után vonják a bejelentett komlóparcellák és a 3508/92/EGK rendelet 2. cikkében előírt adatbázis keresztellenőrzését is.

A helyszíni ellenőrzéseket kockázatelemzést követően hajtják végre, és az ellenőrzések a bejelentések és kérelmek szignifikáns mintájára terjednek ki, amely a területbejelentések legalább 5 %-át és a támogatás vagy kompenzáció iránti kérelmek legalább 5 %-át öleli fel.

5. cikk

(1) Minden tagállam közli a Bizottsággal az 1696/71/EGK rendelet 13. cikke (1) bekezdésének második albekezdése szerint kijelölt szervek nevét és címét, valamint értesíti a Bizottságot az általuk a komlótermelők támogatási és kompenzációs rendszerének alkalmazása céljából hozott intézkedésekről.

(2) A tagállamok minden évben megküldenek a területükön működő elismert termelői csoportokra vonatkozóan minden adatot, tekintettel arra, hogy e csoportok hogyan használták fel a számukra kifizetett támogatást és kompenzációt, és amennyiben indokolt, az általuk az 1696/71/EGK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének e) pontja szerint végrehajtott intézkedésekre vonatkozó részleteket. Ezeket az adatokat a szóban forgó betakarítási évet követő év december 31-éig kell továbbítani.

6. cikk

(1) Amennyiben a megállapított terület nagyobbnak bizonyul a bejelentett területnél, a támogatást vagy kompenzációt a bejelentett terület alapján számítják ki.

(2) Amennyiben a bejelentett terület bizonyul nagyobbnak a megállapított területnél, a támogatást vagy kompenzációt az ellenőrzés során megállapított terület alapján számítják ki. Azonban - vis maior esetének kivételével - amennyiben a különbség több, mint 3 % vagy két hektár, de nem több, mint a megállapított terület 20 %-a, a megállapított területet a bejelentett területtől való eltérés kétszeresével kell csökkenteni.

Amennyiben a bejelentett területtől való eltérés több, mint a megállapított terület 20 %-a, a területhez kötődően nem nyújtható támogatás vagy kompenzáció.

A csökkentést nem kell végrehajtani, ha a termelő bizonyítani tudja, hogy az általa készített bejelentésben megfelelően támaszkodott a hatáskörrel rendelkező hatóság által elismert adatokra.

(3) Amennyiben a helytelen nyilatkozat súlyos gondatlanság miatt történt, az érintett termelő a szóban forgó termésre vonatkozóan a támogatási és kompenzációs rendszerből nem jogosult támogatásra.

Amennyiben a helytelen nyilatkozat szándékosan készült, az érintett termelő a szóban forgó, valamint a következő termésre vonatkozó támogatási és kompenzációs rendszerből sem jogosult támogatásra.

7. cikk

A 3887/92/EGK rendelet következő rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni:

a) a 6. cikk (3) bekezdésének második albekezdését, amennyiben egy régióban vagy egy régió egy részében lényeges szabálytalanságok derülnek ki;

b) a 8. cikk (1) bekezdésének első albekezdését, amennyiben a területbejelentéseket és/vagy támogatás vagy kompenzáció iránti kérelmeket késedelmesen nyújtják be;

c) a vis maior esetére vonatkozóan a 11. cikket;

d) az ellenőrzési jelentésekre vonatkozóan a 12. cikket;

e) abban az esetben, amelyben helyszíni ellenőrzés nem lehetséges, a 13. cikket;

f) a téves kifizetésekre vonatkozóan a 14. cikket.

8. cikk

Az 1350/72/EGK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre vonatkozó hivatkozásokat az e rendeletre való hivatkozásoknak kell tekinteni.

9. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1999. március 19-én.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 208., 1997.8.2., 1. o.

[2] HL L 175., 1971.8.4., 1. o.

[3] HL L 157., 1998.5.30., 7. o.

[4] HL L 157., 1998.5.30., 104. o.

[5] HL L 148., 1972.6.30., 11. o.

[6] HL L 149., 1991.6.14., 13. o.

[7] HL L 118., 1972.5.20., 19. o.

[8] HL L 117., 1997.5.7., 1. o.

[9] HL L 355., 1992.12.5., 1. o.

[10] HL L 212., 1998.7.30., 23. o.

[11] HL L 391., 1992.12.31., 36. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31999R0609 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31999R0609&locale=hu