31999R1655[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 1655/1999/EK rendelete (1999. július 19.) a közösségi pénzügyi támogatás a transzeurópai hálózatok területén történő nyújtásának általános szabályairól szóló 2236/95/EK rendelet módosításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 1655/1999/EK rendelete

(1999. július 19.)

a közösségi pénzügyi támogatás a transzeurópai hálózatok területén történő nyújtásának általános szabályairól szóló 2236/95/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 156. cikke első bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

tekintettel a Régiók Bizottsága véleményére [3],

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [4],

(1) mivel a 2236/95/EK rendelet [5] alkalmazásából eredő tapasztalat megmutatta, hogy azon számos módosítást kell végrehajtani;

(2) mivel egyes projektek finanszírozását úgy kell elősegíteni, hogy magukba foglalják a támogatás lehetséges formái közül a kockázati tőke képzéséhez való hozzájárulást; mivel kívánatos a magánfinanszírozásból származó hozzájárulás maximalizálása céljából a 2236/95/EK rendeletben előírt pénzügyi források felhasználása;

(3) mivel egy projekt finanszírozási csomagjában a kockázati tőke egy rétege hozzájárulhat a transzeurópai hálózati projektekben a köz- és a magánszférabeli partnerségek elindításához; mivel a transzeurópai hálózatok kockázatitőke-ellátottsága korlátozott, különösen azok korai szakaszában;

(4) mivel helyénvaló a kockázati tőke részvételét a befektetési alapokban lehetővé tenni, elsődlegesen összpontosítva a kockázati tőkének a transzeurópai hálózati projektek számára történő biztosítására a 2000 és 2006 közötti időszakra eső teljes összeg 1 %-ának erejéig annak érdekében, hogy erről az új finanszírozási formáról tapasztalatokat nyerjenek; mivel miután felülvizsgálták ennek az eszköznek a működését, ezt a korlátot 2 %-ra lehet emelni; mivel helyénvaló megvizsgálni a kiterjesztésének jövőbeli lehetőségeit is;

(5) mivel az átláthatóság növelése, és a hosszú távon jelentős pénzügyi igényű projektekre, illetve projektcsoportokra vonatkozó elvárásoknak való megfelelés céljából kívánatos egyes ágazatokban vagy területeken többéves, jelzésértékű programok létrehozása; mivel ezeknek a programoknak jelezniük kell az ilyen projektre, illetve projektcsoportra egy adott időszakban előirányozható támogatás teljes és éves mértékét, és amely referenciaként szolgálhat az éves költségvetési előirányzatok keretében nyújtandó pénzügyi támogatásra vonatkozó éves döntésekhez, amennyiben azok összhangban állnak a vonatkozó többéves jelzésértékű programokkal; mivel azonban az ezekben a programokban jelzett éves összegek nem érik el a költségvetési elkötelezettségek összegét;

(6) mivel lehetővé kell tenni, hogy a projektek, illetve projektcsoportok részesüljenek az egymást követő pénzügyi támogatásra vonatkozó döntésekből;

(7) mivel egy projekt pénzügyi támogatás iránti kérelméhez csatolni kell a Közösségtől és a nemzeti, regionális és helyi önkormányzati szervektől kapott hozzájárulások forrásainak becsült részletezését, valamint a magánszférából származó pénzügyi hozzájárulások mértékét;

(8) mivel a kellőképpen indokolt esetek kivételével meg kell szüntetni a nyújtott pénzügyi támogatást, ha a kérdéses cselekvést nem kezdték meg egy meghatározott időpontig;

(9) mivel az Európai Beruházási Alap tevékenységeinek a közösségi pénzügyi eszközök részét kell képezniük, amelyekkel a 2236/95/EK rendelet szerinti cselekvéseket össze kell hangolni;

(10) mivel a Bizottságnak képesnek kell lennie arra, hogy kötelezze a kedvezményezetteket a 2236/95/EK rendelet értelmében támogatott projektek értékelésére vagy a szükséges információ rendelkezésre bocsátására ahhoz, hogy a Bizottság elvégezhesse saját értékelését;

(11) mivel a 87/373/EGK tanácsi határozat [6] megállapítja a Tanács által a Bizottságra ruházott hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárásokat az általa elfogadott aktusok végrehajtására; mivel az ebben a rendeletben megállapított eljárások figyelembe veszik az intézményközi megállapodás, illetve a 87/373/EGK határozat által megállapított meglévő intézkedések lehetséges módosításait;

(12) mivel a transzeurópai hálózatok fontossága miatt helyénvaló a 2236/95/EK rendeletbe az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 1995. március 6-i nyilatkozata 1. pontjának értelmében egy 4600 millió EUR összegű pénzügyi keretet belefoglalni annak 2000 és 2006 közötti végrehajtására;

(13) mivel helyénvaló, hogy a Tanács megvizsgálja a 2236/95/EK rendelet szerinti intézkedések folytatásának vagy módosításának lehetőségét, a Bizottság 2006 vége előtt benyújtott átfogó jelentésének fényében;

(14) mivel az 1999. január 1-jétől 2001. december 31-ig tartó átmeneti időszakban minden esetben, ahol az euróra hivatkoznak, az eurót, mint monetáris egységet kell érteni, ahogy arra az euró bevezetéséről szóló, 1998. május 3-i 974/98/EK tanácsi rendelet [7] utal;

(15) mivel a 2236/95/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2236/95/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

2. A 3. cikket el kell hagyni.

3. A 4. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. cikk

A támogatás formái

(1) A projektekre irányuló közösségi támogatás formája a következők közül egy vagy több lehet:

a) a projektekre vonatkozó tanulmányok együttes finanszírozása, ideértve az előkészítő, megvalósíthatósági és értékelő tanulmányokat, valamint az ilyen tanulmányok egyéb műszaki támogató intézkedéseit. A közösségi részvétel általánosságban nem haladhatja meg a tanulmány teljes költségének 50 %-át.

A közösségi részvétel kivételes és megfelelően indokolt esetekben, a Bizottság kezdeményezésére és az érintett tagállamok jóváhagyásával meghaladhatja az 50 %-ot.

b) az Európai Beruházási Bank vagy más köz- vagy magántulajdonban lévő pénzügyi intézmény által nyújtott kölcsönök kamattámogatása. Általános szabályként a támogatás időtartama nem haladhatja meg az öt évet;

c) hozzájárulás az Európai Beruházási Alaptól vagy más pénzügyi intézménytől kapott kölcsön garanciadíjához;

d) közvetlen befektetési támogatás megfelelően indokolt esetekben;

e) kockázati tőkében való részvétel befektetési alapokhoz vagy hasonló pénzügyi intézményekhez, elsődlegesen a transzeurópai hálózati projektek céljából biztosított kockázati tőkére és jelentős magánszektorbeli befektetések bevonására összpontosítva; az ilyen kockázati tőkében való részvétel nem haladhatja meg a 18. cikk szerinti költségvetési források 1 %-át. A 17. cikkben meghatározott eljárással összhangban ez a korlát 2 %-ra emelkedhet 2003-tól, a Bizottság által ennek az eszköznek a működéséről az Európai Parlament és a Tanács részére benyújtandó felülvizsgálat fényében.

A kockázati tőkében való részvétel végrehajtásának további szabályait a melléklet tartalmazza.

A részvétel történhet közvetlenül az alapban vagy hasonló pénzügyi intézményben, vagy ugyanazon alapkezelők által igazgatott megfelelő társbefektetési eszközben;

f) a felhasznált költségvetési források által nyújtott ösztönzés maximalizálása érdekében - amely forrásokat a leggazdaságosabb módon kell felhasználni - az a)-e) pont szerint nyújtott közösségi támogatást megfelelő esetben kombinálják.

(2) A közösségi támogatás a)-e) pontban említett formáit szelektíven kell használni az érintett hálózatok különféle típusai konkrét jellemzőinek figyelembevétele érdekében, és biztosítsák, hogy ez a támogatás nem okoz torzulást a vállalkozások közötti versenyben az érintett ágazatban.

(3) A 18. cikkben említett időszak egésze alatt a közlekedési infrastruktúra-projektek támogatását úgy kell felhasználni, hogy annak legalább 55 %-a a vasútra (kombinált szállítással együtt) és legfeljebb 25 %-a a közutakra irányuljon.

(4) A Bizottság kifejezetten támogatja, hogy az e rendelet szerint finanszírozott projektek esetében a finanszírozás érdekében magánforrásokhoz forduljanak, ha a közösségi pénzügyi eszközök sokszorozó hatása magán- és állami befektetési társaságok útján maximalizálható. A Bizottság minden esetet külön vizsgál és megfelelő esetben figyelembe veszi a kizárólag közforrásokból történő finanszírozás lehetőségét. Minden egyes érintett tagállam támogatását megkövetelik minden egyes projekthez, a Szerződéssel összhangban."

4. Az 5. cikk (3) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

"Kivételesen, az 1692/96/EK határozat [8] 17. cikke rendelkezéseinek megfelelően navigációs és helymeghatározó műholdrendszerekre vonatkozó projektek esetében, felülvizsgálatot követően az e rendelet szerinti közösségi támogatás teljes összege 2003. január 1-jétől elérheti a teljes befektetési költség 20 %-át."

5. A rendelet a következő cikkel egészül ki:

"5a. cikk

Többéves indikatív közösségi program

(1) A 6. cikk alkalmazásának sérelme nélkül, a közösségi tevékenységek hatékonyságának javítása érdekében a Közösség a 17. cikkel meghatározott eljárással összhangban jelzésértékű, ágazatonkénti többéves programot dolgozhat ki (a továbbiakban: program) a Szerződés 155. cikkében említett iránymutatások alapján. A program a 8. cikk szerinti pénzügyi támogatás iránti kérelmeken alapul, valamint tükrözi többek között a tagállamok által rendelkezésre bocsátott információt, különösen a 9. cikkben megállapított információt.

(2) A program kizárólag közös érdekű projektekből és/vagy közös érdekű projektek összefüggő, a Szerződés 155. cikkének (1) bekezdésében említett iránymutatások keretein belül a korábbiakban meghatározott, csoportjaiból áll, hosszú távú, jelentős pénzügyi szükségletekkel bíró különleges területeken.

(3) A (2) bekezdésben említett minden egyes projekt vagy a projektek csoportja tekintetében a program megállapítja a költségvetési szerv éves határozatainak függvényében nyújtandó pénzügyi támogatás indikatív összegét. A 18. cikk szerinti költségvetési források legfeljebb 75 %-a használható fel a többéves jelzésértékű programok céljaira.

(4) A program referenciaként szolgál azokhoz az éves határozatokhoz, amelyek az éves költségvetési előirányzatokon belül elkülönítik a projektekre irányuló közösségi támogatást. A Bizottság rendszeres időközönként tájékoztatja a 17. cikkben említett bizottságot a programok előrehaladásáról és a projektekre közösségi támogatás kiutalására vonatkozó Bizottsági határozatokról. A Bizottság előzetes költségvetési tervezetét kísérő alátámasztó iratok magukba foglalják az egyes, többéves jelzésértékű programok végrehajtásának előrehaladásáról szóló jelentést a költségvetési rendelettel összhangban.

A programot át kell tekinteni legalább az időszak felénél vagy a projekt(ek) vagy projektcsoport(ok) hatékony előrehaladásának fényében, és megfelelő esetben felül kell vizsgálni a 17. cikkben megállapított eljárással összhangban.

A program ugyancsak jelzi az érintett projektek finanszírozására, különösen a más közösségi eszközök és az Európai Beruházási Bank által rendelkezésre bocsátott egyéb forrásokat is.

(5) Az érintett tagállam haladéktalanul értesíti a Bizottságot abban az esetben, ha a projekt(ek) vagy projektcsoport(ok) végrehajtásában jelentős változás történik.

A program által a projekt(ek)re vagy projektcsoport(ok)ra kialakított jelzésértékű globális összegek módosításáról, amely e változtatások után válhat szükségessé, a 17. cikkben említett eljárással összhangban határoznak."

6. A 6. cikk a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) E rendelet végrehajtása során a Bizottság biztosítja a közösségi támogatás nyújtására vonatkozó határozatainak összhangját a Szerződés 155. cikkének (1) bekezdése szerint létrehozott, különböző ágazatokra vonatkozó iránymutatásokban megállapított prioritásokkal. Ez magában foglalja az ezekben az iránymutatásokban esetlegesen megállapított minden követelménnyel való összhangjukat a teljes közösségi támogatás százalékára nézve."

7. A 8. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. cikk

Pénzügyi támogatás iránti kérelmek benyújtása

A pénzügyi támogatás iránti kérelmeket a Bizottsághoz az érintett tagállamok vagy, a tagállam(ok) egyetértésével, a közvetlenül érintett köz- vagy magánvállalkozások vagy szervek nyújtják be. A Bizottság megállapítja az érintett tagállamok egyetértését."

8. A 9. cikk (1) bekezdése a) pontja nyolcadik francia bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"- a pénzügyi csomag minden összetevőjét euróban vagy nemzeti pénznemben felsoroló pénzügyi terv, ideértve a Közösségtől kérelmezett pénzügyi támogatást, a 4. cikkben említett különböző formáiban, és a helyi, regionális vagy nemzeti önkormányzati szervektől, valamint magánforrásoktól kérelmezett pénzügyi támogatást, valamint a már nyújtott támogatást."

9. A 9. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kérelmezők a Bizottság rendelkezésére bocsátanak a Bizottság által megkövetelt minden további vonatkozó információt, mint pl. a költség-haszon elemzés alapját képező paramétereket, iránymutatásokat és feltételezéseket."

10. A 10. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. cikk

Pénzügyi támogatás nyújtása

A Szerződés 274. cikkével összhangban a Bizottság határoz e rendelet értelmében a pénzügyi támogatás nyújtásáról, a kérelem értékelésének alapján a kiválasztási kritériumok szerint. Az 5a. cikk szerint kialakított vonatkozó többéves jelzésértékű programban azonosított projektek esetében a Bizottság éves határozatot hoz a támogatás nyújtásárólç az abban a programban előírt jelzésértékű pénzösszegek keretein belül. Egyéb projektek esetében a 17. cikkben megállapított eljárással összhangban fogadnak el intézkedéseket. A Bizottság határozatáról közvetlenül értesíti a kedvezményezetteket és a tagállamokat."

11. A 11. cikk (7) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(7) A 17. cikkben megállapított eljárás szerint a Bizottság megállapítja a kamattámogatások, garanciadíj-támogatások és kockázati tőkében való részvétel formájában történő kifizetések eljárásainak, ütemezésének és összegeinek kereteit a befektetési alapokra és hasonló pénzügyi vállalkozásokra nézve, elsődlegesen a transzeurópai hálózati projekteknek nyújtandó kockázati tőkére összpontosítva."

12. A 12. cikkben:

a) az (1) bekezdés bevezető mondatának helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Az e rendelettel finanszírozott projektek sikeres befejezésének szavatolása érdekében a tagállamok és a Bizottság, saját hatáskörükben eljárva, megteszik a szükséges intézkedéseket a következők biztosítására:".

b) az (1) bekezdés harmadik francia bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"- a szabálytalanság eredményeképpen elvesztett bármely összeg behajtása, ideértve a késedelmes visszafizetés miatti kamatot, a Bizottság által elfogadott szabályokkal összhangban. Kivéve, ha a tagállam és/vagy a végrehajtó hatóság bizonyítani tudja, hogy a szabálytalanságért nem terheli felelősség, a tagállam felelős a jogtalanul kifizetett összegek visszatérítéséért."

c) a (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(6) A közvetlenül érintett köz- vagy magánvállalkozások vagy szervek részére nyújtott közösségi támogatás esetén az ellenőrző intézkedéseket a Bizottság szükség szerint a tagállamokkal együttműködve végzi."

d) a (7) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(7) A közvetlenül érintett felelős szervek és hatóságok, valamint köz- vagy magánvállalkozások vagy szervek a projekttel kapcsolatos utolsó kifizetés időpontjától számított öt éven át a Bizottság számára hozzáférhetővé teszik a projekt költségeit alátámasztó iratokat."

13. A 13. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A Bizottság által megfelelő módon indokolt esetek kivételével a Bizottság megszünteti az olyan projektekre nyújtott támogatásokat, amelyeket a támogatás nyújtására vonatkozó határozatban megjelölt várható kezdési időponttól számított két évet követően nem kezdtek el."

14. A 14. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. cikk

Összehangolás

A Bizottság felelős az e rendelet szerint vállalt, az 5a. cikk (1) bekezdésében említett projektek és programok, valamint a közösségi költségvetés, az Európai Beruházási Bank, az Európai Beruházási Alap és egyéb közösségi pénzügyi eszközök hozzájárulásának segítségével vállalt projektek összehangolásáért és azok koherenciájáért."

15. A 15. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. cikk

Becslés, ellenőrzés és értékelés

(1) A tagállamok és a Bizottság biztosítja, hogy az e rendelet szerinti projektek végrehajtása hatékony ellenőrzés és értékelés alá essen. A projektek az ellenőrzés és értékelés eredményei alapján kiigazíthatóak.

(2) A közösségi támogatás hatékony felhasználásának biztosítása érdekében a Bizottság és az érintett tagállamok szisztematikusan ellenőrzik a projektek előrehaladását, megfelelő esetben az Európai Beruházási Bank vagy más megfelelő szervek együttműködésével.

(3) A támogatás iránti kérelem kézhezvételekor, annak jóváhagyását megelőzően a Bizottság becslést végez annak megállapítására, hogy a projekt megfelel-e az 5. és 6. cikkben megállapított feltételeknek és kritériumoknak. Szükség esetén a Bizottság felkéri az Európai Beruházási Bankot vagy más megfelelő szervet, hogy járuljanak hozzá a becsléshez.

(4) A Bizottság és a tagállamok értékelik a projektek és programok alkalmazásának módját és értékelik végrehajtásuk hatásait, annak érdekében, hogy eldönthessék, az eredeti célok teljesíthetőek-e vagy teljesültek-e. Ez az értékelés többek között kiterjed a projektek környezetre gyakorolt hatásával, az érvényben lévő közösségi törvényekre való tekintettel. Az érintett tagállammal történt konzultációt követően a Bizottság kérheti a kedvezményezettet, hogy bocsássa rendelkezésre az e rendelet szerint támogatott projektek vagy projektcsoportok konkrét értékelését, vagy biztosítsa az ilyen projektek értékeléséhez szükséges információt és segítséget.

(5) Az ellenőrzést megfelelő esetben a fizikai és pénzügyi mutatókra való hivatkozással végzik. A mutatók a projektek egyedi jellegére és céljaira vonatkoznak. A mutatókat úgy rendezik, hogy azok megmutassák:

- a tervhez képest a projekt által elért szintet és az eredetileg megállapított működési célokat,

- az igazgatás részéről elért előrehaladást és bármely kapcsolódó problémát.

(6) Az egyéni támogatás iránti kérelmek vizsgálata során a Bizottság figyelembe veszi az e cikkel összhangban végzett becslések és értékelések eredményeit.

(7) A (4) és (5) bekezdésben előírt értékelő és ellenőrzési eljárásokat a projekteket jóváhagyó határozatokban és/vagy a pénzügyi támogatásra vonatkozó szerződéses rendelkezésekben állapítják meg."

16. A 16. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Bizottság értékelés céljából éves jelentést nyújt be az e rendelet keretében végzett tevékenységekről az Európai Parlament, a Tanács, a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága részére. A jelentés tartalmazza az alkalmazás különböző területein a közösségi támogatással elért eredmények értékelését az eredeti célkitűzések szempontjából, valamint tartalmaz egy fejezetet a jelenlegi többéves programok tárgyáról és végrehajtásáról, különös tekintettel az 5a. cikkben előírt felülvizsgálatok ismertetésére."

17. A 18. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. cikk

Költségvetési források

Ennek a rendeletnek a 2000 és 2006 közötti időszakban történő végrehajtására rendelkezésre álló pénzügyi keret 4600 millió EUR.

Az éves előirányzatokat a költségvetési szerv engedélyezi a pénzügyi terv keretein belül."

18. A 19. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"19. cikk

Felülvizsgálati záradék

2006 vége előtt a Bizottság átfogó jelentést nyújt be az Európai Parlament és a Tanács részére a közösségi támogatás nyújtására vonatkozó, e rendelet szerinti mechanizmusokból és különösen a 4. cikkben megállapított mechanizmusokból és rendelkezésekből nyert tapasztalatokról. A Szerződés 156. cikkének első bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően az Európai Parlament és a Tanács megvizsgálja, hogy az ebben a rendeletben előírt intézkedéseket fogják-e folytatni vagy módosítani a 18. cikkben említett időszak végét követően, és milyen feltételek mellett."

19. A "ECU" kifejezés helyébe a teljes szövegben az "euró" kifejezés lép.

20. A rendelet az e rendelet mellékletében található szöveggel egészül ki.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

Az 1. cikk 19. pontját 1999. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1999. július 19-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. M. Gil-robles

a Tanács részéről

az elnök

T. Halonen

[1] HL C 175., 1998.6.9., 7. o.és HL C 27., 1999.2.2., 18. o.

[2] HL C 407., 1998.12.28., 120. o.

[3] HL L 93., 1999.4.6., 29. o.

[4] Az Európai Parlament 1998. november 19-i véleménye (HL C 379., 1998.12.7., 186. o.), a Tanács 1998. december 21-i közös álláspontja (HL C 49., 1999.2.22., 4. o.) és az Európai Parlament 1999. május 6-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé). A Tanács 1999. június 7-i határozata.

[5] HL L 228., 1995.9.23., 1. o.

[6] HL L 197., 1987.7.18., 33. o.

[7] HL L 139., 1998.5.11., 1. o.

[8] HL L 228., 1996.9.9., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

MELLÉKLET

A 4. cikk (1) bekezdésének e) pontjában említett végrehajtási módozatok

1. A kockázati tőkéhez való közösségi hozzájárulás feltételei

Az e rendelet 4. cikke (1) bekezdésének e) pontja szerinti pénzügyi támogatás iránti kérelmeknek tartalmazniuk kell a következő információt, a 17. cikkben említett bizottság számára elfogadható módon, a támogatásnyújtásról szóló határozat alapjaként:

- az alap kezelési szabályzatának lényegi rendelkezéseit, ideértve annak jogi és igazgatási szerkezetét tartalmazó tájékoztató emlékeztető,

- a részletes befektetési iránymutatót, ideértve a célprojektekre vonatkozó információ,

- magánbefektetők bevonására vonatkozó tájékoztatás,

- földrajzi lefedettségre vonatkozó információ,

- az alap pénzügyi életképességére vonatkozó információ,

- a befektetők jogorvoslati lehetőségére vonatkozó információ, abban az esetben, ha a részükre nyújtott kötelezettségvállalásokat az alap nem ismeri el,

- az alapból történő kilépési szabályokra és az alap megszüntetésére vonatkozó intézkedésekkel kapcsolatos információ,

- képviseleti jogokat a befektetői bizottságokban.

A támogatásra vonatkozó határozatot megelőzően a közvetítő befektetési alapnak vagy más hasonló pénzügyi intézménynek vállalnia kell, hogy nem kevesebb mint a közösségi hozzájárulás két és félszeresét fekteti be a Szerződés 155. cikke (1) bekezdése első albekezdésének első francia bekezdésével összhangban előzetesen közös érdekű projektként azonosított projektekbe.

Ha a befektetési alapokba vagy hasonló pénzügyi intézménybe irányuló közösségi támogatást kockázati tőkében való részvétel formájában biztosítják, azt alapvetően csak akkor bocsátják rendelkezésre, ha kockázat szerinti összehasonlításban a közösségi hozzájárulás egyenlő mértékű az alapban lévő más befektetőkével.

A fogadó befektetési alapoknak vagy hasonló pénzügyi intézményeknek hatékony és eredményes pénzügyi elveket kell követniük.

2. A beavatkozás és maximális befektetés korlátai

A rendelet 4. cikke (1) bekezdésének e) pontja szerinti hozzájárulások nem haladják meg a 18. cikkben említett időszakra vonatkozó teljes összeg 1 %-át. Ez a korlát azonban az említett 4. cikk (1) bekezdésének e) pontjával összhangban növelhető.

Az említett 4. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti közösségi támogatás nem haladja meg a befektetési alap vagy hasonló pénzügyi intézmény teljes tőkéjének 20 %-át.

3. A közösségi hozzájárulás kezelése

A közösségi hozzájárulás kezelését az Európai Beruházási Alap (EBA) biztosítja. A rendelet 4. cikke (1) bekezdésének e) pontja szerinti közösségi támogatás végrehajtására vonatkozó részletes feltételeket, ideértve annak nyomon követését és ellenőrzését, a Bizottság és az EBA közötti együttműködési megállapodásban határozzák meg, az ebben a mellékletben megállapított rendelkezések figyelembevételével.

4. Egyéb rendelkezések

A becslésre, ellenőrzésre és értékelésre vonatkozó, e rendeletben megállapított rendelkezéseket maradéktalanul alkalmazni kell annak 4. cikke (1) bekezdésének e) pontjára, ideértve a közösségi támogatás, a pénzügyi ellenőrzés, és a támogatás csökkentésének, felfüggesztésének és megszüntetésének feltételeire vonatkozó rendelkezéseket. Ezt többek között a Bizottság és az EBA közötti együttműködési megállapodás vonatkozó rendelkezései és a befektetői alapok vagy hasonló pénzügyi intézmények megfelelő megállapodásai biztosítják, amelyek szükséges ellenőrzést írnak elő a közös érdekű egyedi projektek szintjén. Megfelelő intézkedéseket kell tenni, hogy a Számvevőszék gyakorolhassa feladatát, különösen a kifizetések rendszerességének ellenőrzése érdekében.

A 4. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti kifizetésekre ugyanazon rendelet 11. cikkének (7) bekezdése vonatkozik, a 11. cikk (6) bekezdése ellenére. A befektetési időszak végén vagy annál korábban, az adott esettől függően, a befektetett tőke hozadékából vagy a haszon és tőkenyereség elosztásából, illetve a befektetőknek járó minden más osztalékfizetésből származó valamennyi egyenleget vissza kell fizetni a közösségi költségvetésbe.

A rendelet 4. cikke (1) bekezdésének e) pontja szerinti kockázati tőkében való részvétel biztosítására vonatkozó minden határozatot az annak a rendeletnek a 17. cikkében említett bizottságnak kell benyújtani.

A Bizottság rendszeresen jelentést küld az említett bizottságnak a rendelet 4. cikke (1) bekezdésének e) pontja szerinti kockázati tőkében való részvétel végrehajtásáról.

A Bizottság a rendelet 15. cikkének keretében 2006 vége előtt értékelést ad a rendelet 4. cikke (1) bekezdésének e) pontja szerint elvégzett tevékenységekről, különösen annak felhasználásáról és hatásairól a támogatott transzeurópai hálózati projektek végrehajtásában és magánbefektetők részvételéről a finanszírozott projektekben.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31999R1655 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31999R1655&locale=hu

Tartalomjegyzék