31995R2236[1]

A Tanács 2236/95/EK rendelete (1995. szeptember 18.) a közösségi pénzügyi támogatás a transzeurópai hálózatok területén történő nyújtásának általános szabályairól

A TANÁCS 2236/95/EK RENDELETE

(1995. szeptember 18.)

a közösségi pénzügyi támogatás a transzeurópai hálózatok területén történő nyújtásának általános szabályairól

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 129d. cikke harmadik bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére ( 3 ),

a Szerződés 189c. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően ( 4 ),

mivel a Szerződés 3. cikkének n) bekezdése szerint a Közösség tevékenységeinek ki kell terjedniük a transzeurópai hálózatok létesítésének és fejlesztésének ösztönzésére is;

mivel a Szerződés 129b. cikke megállapítja, hogy a Szerződés 7a. és 130a. cikkében említett célkitűzések megvalósításának elősegítése érdekében a Közösségnek hozzá kell járulnia a transzeurópai hálózatok létrehozatalához és fejlesztéséhez a közlekedési, a távközlési és az energiaipari infrastruktúrák területén;

mivel a Szerződés 129b. cikke (2) bekezdésének célja a nemzeti hálózatok összekapcsolódásának és átjárhatóságának, valamint az ezekhez a hálózatokhoz való hozzáférésnek az előmozdítása, és különös figyelmet kell fordítani annak szükségességére, hogy a szigeteket, a tengerparttal nem rendelkező területeket és a peremterületeket összekössék a Közösség központi területeivel;

mivel a Szerződés 129c. cikke előírja, hogy a Közösség hozzon létre olyan iránymutatás-csomagot, amely kiterjed a transzeurópai hálózatok területén előirányzott intézkedések célkitűzéseire, prioritásaira és főbb irányvonalaira, és hogy támogathatja a tagállamok transzeurópai hálózatok létrehozására irányuló pénzügyi erőfeszítéseit;

mivel a transzeurópai hálózatok közösségi finanszírozásának általános szabályait meg kell állapítani, lehetővé téve ezáltal ennek a cikknek a végrehajtását;

mivel a Szerződés 129c. cikke szerint közösségi támogatás nyújtható az iránymutatások keretében meghatározott közös érdekű projekteknek;

mivel a Bizottság által javasolt, a Szerződés 129c. cikkének (1) bekezdésében említett iránymutatásokat az Európai Parlament és a Tanács fontolóra vette; mivel arra az esetre, ha az ezeknek az iránymutatásoknak az elfogadásáról szóló határozatok ennek a rendeletnek a hatálybalépésekor még nem lépnek hatályba, átmeneti jelleggel rendelkezni kell egyes elsőbbséget élvező projektekhez biztosítható lehetséges közösségi hozzájárulásról az 1995-ös pénzügyi év előirányzatainak keretein belül és legkésőbb 1995. december 31-ig;

mivel a magántőkét egyre jobban be kell vonni a transzeurópai hálózatok finanszírozásába, és fejleszteni kell a magán- és a közszektor közötti partneri viszonyt;

mivel a közösségi támogatás megjelenhet megvalósíthatósági tanulmányok, hitelgaranciák vagy kamattámogatások formájában, ezek a garanciák és támogatások különösen az Európai Beruházási Bank vagy más állami vagy magán pénzügyi szerv által nyújtott pénzügyi támogatással függnek össze; mivel egyes indokolt esetekben meg kell fontolni a befektetések közvetlen támogatását;

mivel a hitelgaranciákat az Európai Beruházási Alap vagy más pénzügyi szervezetek kereskedelmi alapon nyújtják; mivel a közösségi pénzügyi támogatás a garancia kedvezményezettjei által kifizetett díjakat teljes egészében vagy részben fedezheti;

mivel a közösségi támogatás fő célja, hogy a projekt kezdeti szakaszában felmerülő esetleges pénzügyi akadályokat elhárítsa;

mivel szükséges megszabni a közösségi támogatás határát a beruházás teljes költségének viszonylatában;

mivel a projekteknek biztosított közösségi támogatásnál figyelembe kell venni, hogy azok milyen mértékben járulnak hozzá a Szerződés 129b. cikkének célkitűzéseihez és a Szerződés 129c. cikkében említett iránymutatásokban foglalt egyéb célkitűzésekhez és prioritásokhoz; mivel figyelembe kell venni más szempontokat is, többek között az állami és magánfinanszírozásra gyakorolt ösztönző hatásukat, a projektek közvetlen és közvetett, különösen a foglalkoztatásra gyakorolt társadalmi-gazdasági hatásait, illetve környezeti következményeit;

mivel a Bizottságnak körültekintően kell értékelnie a projektek feltételezhető gazdasági megvalósíthatóságát, költség-haszon elemzések és egyéb megfelelő kritériumok segítségével, továbbá pénzügyi nyereségességüket;

mivel a Szerződés 129c. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzügyi támogatásnak összeegyeztethetőnek kell lennie a közösségi politikákkal, különösen a hálózatok, a környezetvédelem, a verseny és a közbeszerzési szerződések odaítélése tekintetében; mivel a környezetvédelem magában foglalja a környezeti hatásvizsgálatot is;

mivel a pénzügyi ellenőrzés tekintetében tisztázni kell a tagállamok és a Bizottság hatáskörét, illetve felelősségeit;

mivel a Bizottságnak megfelelően össze kell hangolnia valamennyi közösségi tevékenységet, különösen a transzeurópai hálózatok finanszírozását és a strukturális alapokból és a Kohéziós Alapból, az Európai Beruházási Alapból és az Európai Beruházási Bankból származó, a transzeurópai hálózatokat érintő finanszírozást;

mivel rendelkezni kell a közösségi támogatás értékelésére, nyomon követésére és ellenőrzésére szolgáló megfelelő módszerekről;

mivel a finanszírozott tevékenységek tekintetében megfelelő tájékoztatásra, nyilvánosságra és átláthatóságra van szükség;

mivel az 1995. március 6-i európai parlamenti, tanácsi és bizottsági nyilatkozat 2. pontjának értelmében ebben a rendeletben a végrehajtására szolgáló pénzügyi referenciaösszeg is szerepel, anélkül, hogy ez befolyásolná a költségvetési szervnek a Szerződésben meghatározott hatáskörét;

mivel az 1994-99-es időtartamra szóló pénzügyi terv végét megelőzően értékelést kell végezni azzal kapcsolatban, hogy az ebben a rendeletben előírt tevékenység mennyiben felel meg a Közösség igényeinek,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Fogalommeghatározás és hatály

Ez a rendelet a Szerződés 129c. cikke (1) bekezdésének megfelelő transzeurópai hálózatok terén a közlekedési, távközlési és energiaipari infrastruktúrákkal kapcsolatos közös érdekű projektekhez nyújtható közösségi támogatásra vonatkozó feltételeket és eljárásokat határozza meg.

2. cikk

Támogathatóság

(1) Közösségi támogatás kizárólag a Szerződés 129c. cikkének (1) bekezdésében említett iránymutatások keretében meghatározott közös érdekű projekteknek (a továbbiakban: projektek) nyújtható.

Az első cikk szerinti projektek részei is jogosultak lehetnek, amennyiben technikai és pénzügyi szempontból önálló egységet alkotnak.

4. cikk

A támogatás formái

(1) A projektekre irányuló közösségi támogatás formája a következők közül egy vagy több lehet:

a) a projektekre vonatkozó tanulmányok együttes finanszírozása, ideértve az előkészítő, megvalósíthatósági és értékelő tanulmányokat, valamint az ilyen tanulmányok egyéb műszaki támogató intézkedéseit. A közösségi részvétel általánosságban nem haladhatja meg a tanulmány teljes költségének 50 %-át.

A közösségi részvétel kivételes és megfelelően indokolt esetekben, a Bizottság kezdeményezésére és az érintett tagállamok jóváhagyásával meghaladhatja az 50 %-ot.

b) az Európai Beruházási Bank vagy más köz- vagy magántulajdonban lévő pénzügyi intézmény által nyújtott kölcsönök kamattámogatása. Általános szabályként a támogatás időtartama nem haladhatja meg az öt évet;

c) hozzájárulás az Európai Beruházási Alaptól vagy más pénzügyi intézménytől kapott kölcsön garanciadíjához;

d) közvetlen befektetési támogatás megfelelően indokolt esetekben;

e) kockázati tőkében való részvétel befektetési alapokhoz vagy hasonló pénzügyi intézményekhez, elsődlegesen a transzeurópai hálózati projektek céljából biztosított kockázati tőkére és jelentős magánszektorbeli befektetések bevonására összpontosítva; az ilyen kockázati tőkében való részvétel nem haladhatja meg a 18. cikk szerinti költségvetési források 1 %-át. A 17. cikkben meghatározott eljárással összhangban ez a korlát 2 %-ra emelkedhet 2003-tól, a Bizottság által ennek az eszköznek a működéséről az Európai Parlament és a Tanács részére benyújtandó felülvizsgálat fényében.

A kockázati tőkében való részvétel végrehajtásának további szabályait a melléklet tartalmazza.

A részvétel történhet közvetlenül az alapban vagy hasonló pénzügyi intézményben, vagy ugyanazon alapkezelők által igazgatott megfelelő társbefektetési eszközben;

f) a felhasznált költségvetési források által nyújtott ösztönzés maximalizálása érdekében - amely forrásokat a leggazdaságosabb módon kell felhasználni - az a)-e) pont szerint nyújtott közösségi támogatást megfelelő esetben kombinálják.

(2) A közösségi támogatás a)-e) pontban említett formáit szelektíven kell használni az érintett hálózatok különféle típusai konkrét jellemzőinek figyelembevétele érdekében, és biztosítsák, hogy ez a támogatás nem okoz torzulást a vállalkozások közötti versenyben az érintett ágazatban.

(3) A 18. cikkben említett időszak egésze alatt a közlekedési infrastruktúra-projektek támogatását úgy kell felhasználni, hogy annak legalább 55 %-a a vasútra (kombinált szállítással együtt) és legfeljebb 25 %-a a közutakra irányuljon.

(4) A Bizottság kifejezetten támogatja, hogy az e rendelet szerint finanszírozott projektek esetében a finanszírozás érdekében magánforrásokhoz forduljanak, ha a közösségi pénzügyi eszközök sokszorozó hatása magán- és állami befektetési társaságok útján maximalizálható. A Bizottság minden esetet külön vizsgál és megfelelő esetben figyelembe veszi a kizárólag közforrásokból történő finanszírozás lehetőségét. Minden egyes érintett tagállam támogatását megkövetelik minden egyes projekthez, a Szerződéssel összhangban.

5. cikk

A közösségi támogatás feltételei

(1) Közösségi támogatás elvben csak abban az esetben nyújtható, ha a projekt megvalósítása pénzügyi akadályokba ütközik.

(2) A közösségi támogatás nem haladhatja meg a projekt elindításához szükségesnek tekintett minimumot.

(3) A beavatkozás választott formájától függetlenül az e rendelet szerinti közösségi támogatás teljes összege nem haladhatja meg a befektetés teljes költségének 10 %-át. A közösségi támogatás teljes összege azonban kivételesen elérheti a befektetés teljes költségének 20 %-át a következő esetekben:

a) a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó közösségi iránymutatásokról szóló, 1996. július 23-i 1692/96/EK európai parlamenti és tanácsi határozat ( 5 ) 17. cikkében előírtak szerint a műholdas helymeghatározási és navigációs rendszerekre vonatkozó projektek;

b) az energiahálózatra vonatkozó kiemelt projektek;

c) az 1692/96/EK határozat III. mellékletében meghatározott európai jelentőségű projektek szakaszai a szűk keresztmetszetek megszüntetésének és/vagy a hiányzó szakaszok pótlásának céljából, feltéve, hogy a projektek 2010 előtt elkezdődnek, amennyiben ezek határokat átszelő vagy természeti akadályon áthaladó szakaszok és hozzájárulnak a kibővített Közösség belső piacának integrációjához, előmozdítják a biztonságot, biztosítják a nemzeti hálózatok kölcsönös átjárhatóságát és/vagy jelentősen hozzájárulnak a szállítási módok közötti kiegyensúlyozatlanság csökkentéséhez a leginkább környezetbarát közlekedési módok javára. Ezt a mértéket a más országokra, különösen a szomszédos országokra jutó előnyök szerint kell meghatározni.

A transzeurópai távközlő hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról szóló, 1997. június 17-i 1336/97/EK európai parlamenti és tanácsi határozat ( 6 ) I. mellékletében meghatározott közös érdekű projektek esetében az e rendelet értelmében nyújtott közösségi támogatás teljes összege elérheti a beruházás összköltségének 30 %-át.

(4) Az e rendelet szerint előírt pénzügyi forrásokat elvileg nem lehet olyan projektekhez, illetve olyan részprojektekhez rendelni, amelyek egyéb közösségi finanszírozásban részesülnek.

(5) A (3) bekezdésben említett projektek esetében az e rendelet keretein belül, a jogi kötelezettségvállalásnak többévesnek kell lennie és a költségvetési kötelezettségvállalást éves részletekben kell teljesíteni.

5a. cikk

Többéves indikatív közösségi program

(1) A 6. cikk alkalmazásának sérelme nélkül, a közösségi tevékenységek hatékonyságának javítása érdekében a Közösség a 17. cikkel meghatározott eljárással összhangban jelzésértékű, ágazatonkénti többéves programot dolgozhat ki (a továbbiakban: program) a Szerződés 155. cikkében említett iránymutatások alapján. A program a 8. cikk szerinti pénzügyi támogatás iránti kérelmeken alapul, valamint tükrözi többek között a tagállamok által rendelkezésre bocsátott információt, különösen a 9. cikkben megállapított információt.

(2) A program kizárólag közös érdekű projektekből és/vagy közös érdekű projektek összefüggő, a Szerződés 155. cikkének (1) bekezdésében említett iránymutatások keretein belül a korábbiakban meghatározott, csoportjaiból áll, hosszú távú, jelentős pénzügyi szükségletekkel bíró különleges területeken.

(3) A (2) bekezdésben említett minden egyes projekt vagy a projektek csoportja tekintetében a program megállapítja a költségvetési szerv éves határozatainak függvényében nyújtandó pénzügyi támogatás indikatív összegét. A 18. cikk szerinti költségvetési források legfeljebb 75 %-a használható fel a többéves jelzésértékű programok céljaira.

(4) A program referenciaként szolgál azokhoz az éves határozatokhoz, amelyek az éves költségvetési előirányzatokon belül elkülönítik a projektekre irányuló közösségi támogatást. A Bizottság rendszeres időközönként tájékoztatja a 17. cikkben említett bizottságot a programok előrehaladásáról és a projektekre közösségi támogatás kiutalására vonatkozó Bizottsági határozatokról. A Bizottság előzetes költségvetési tervezetét kísérő alátámasztó iratok magukba foglalják az egyes, többéves jelzésértékű programok végrehajtásának előrehaladásáról szóló jelentést a költségvetési rendelettel összhangban.

A programot át kell tekinteni legalább az időszak felénél vagy a projekt(ek) vagy projektcsoport(ok) hatékony előrehaladásának fényében, és megfelelő esetben felül kell vizsgálni a 17. cikkben megállapított eljárással összhangban.

A program ugyancsak jelzi az érintett projektek finanszírozására, különösen a más közösségi eszközök és az Európai Beruházási Bank által rendelkezésre bocsátott egyéb forrásokat is.

(5) Az érintett tagállam haladéktalanul értesíti a Bizottságot abban az esetben, ha a projekt(ek) vagy projektcsoport(ok) végrehajtásában jelentős változás történik.

A program által a projekt(ek)re vagy projektcsoport(ok)ra kialakított jelzésértékű globális összegek módosításáról, amely e változtatások után válhat szükségessé, a 17. cikkben említett eljárással összhangban határoznak.

6. cikk

A projektek kiválasztásának kritériumai

(1) A projekteket annak megfelelően támogatják, hogy azok milyen mértékben járulnak hozzá a Szerződés 129b. cikkében megállapított célkitűzésekhez, illetve a Szerződés 129c. cikkének (1) bekezdésében említett iránymutatásokban meghatározott más célkitűzésekhez és prioritásokhoz.

(1a) E rendelet végrehajtása során a Bizottság biztosítja a közösségi támogatás nyújtására vonatkozó határozatainak összhangját a Szerződés 155. cikkének (1) bekezdése szerint létrehozott, különböző ágazatokra vonatkozó iránymutatásokban megállapított prioritásokkal. Ez magában foglalja az ezekben az iránymutatásokban esetlegesen megállapított minden követelménnyel való összhangjukat a teljes közösségi támogatás százalékára nézve.

(2) A közösségi támogatást olyan beruházásokhoz kell hozzárendelni, amelyek gazdaságilag valószínűsíthetően megvalósíthatók, és amelyeknél az alkalmazás időpontjában a pénzügyi nyereségesség nem kielégítő.

(3) A közösségi támogatás nyújtására vonatkozó döntésnél figyelembe veszik a következőket:

- a projekt előrehaladottsága,

- a közösségi beavatkozás ösztönző hatása az állami és magánfinanszírozásra,

- a projektek pénzügyi megalapozottsága,

- közvetlen vagy közvetett társadalmi-gazdasági hatások, különösen a foglalkoztatás területén,

- környezeti következmények.

(4) Különösen a határokon átnyúló projektek esetében figyelembe kell venni a projekt különböző részei időzítésének összehangolását is.

7. cikk

Összeegyeztethetőség

Az e rendelet szerint finanszírozott projektek megfelelnek a közösségi jognak és a közösségi politikáknak, különösen a környezetvédelem, a verseny és a közbeszerzési szerződések odaítélése tekintetében.

8. cikk

Pénzügyi támogatás iránti kérelmek benyújtása

A pénzügyi támogatás iránti kérelmeket a Bizottsághoz az érintett tagállamok vagy, a tagállam(ok) egyetértésével, a közvetlenül érintett köz- vagy magánvállalkozások vagy szervek nyújtják be. A Bizottság megállapítja az érintett tagállamok egyetértését.

9. cikk

A kérelmek értékeléséhez és azonosításához szükséges információk

(1) Valamennyi pénzügyi támogatás iránti kérelem tartalmazza a projekt 5., 6. és 7. cikk szerinti vizsgálatához szükséges összes információt, és különösen a következőket:

a) abban az esetben, ha a kérelem valamely projektre vonatkozik:

- a projekt kivitelezéséért felelős szerv,

- az érintett projekt leírása és a tervezett közösségi támogatás típusa,

- a költség-haszon elemzések eredménye, beleértve az esetleges gazdasági megvalósíthatósági elemzéseket és pénzügyi jövedelmezőségi elemzéseket,

- a projekt helyzete a közlekedés területén az iránymutatásban meghatározott tengelyeken és csomópontokon,

- összeegyeztethetőség a regionális tervezéssel,

- az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelvvel ( 7 ) összhangban elvégzett értékelés alapján,

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy megvizsgálták az állami és magánfinanszírozás alternatív lehetőségeit, beleértve az Európai Beruházási Alapot és az Európai Beruházási Bankot,

- a pénzügyi csomag minden összetevőjét euróban vagy nemzeti pénznemben felsoroló pénzügyi terv, ideértve a Közösségtől kérelmezett pénzügyi támogatást, a 4. cikkben említett különböző formáiban, és a helyi, regionális vagy nemzeti önkormányzati szervektől, valamint magánforrásoktól kérelmezett pénzügyi támogatást, valamint a már nyújtott támogatást;

b) abban az esetben, ha a kérelem valamely tanulmányra vonatkozik, a tanulmány célkitűzése, célja és a tervezett módszerek és technikák;

c) a munka előzetes ütemterve;

d) az érintett tagállam által a kért összegek felhasználására alkalmazott ellenőrző intézkedések leírása.

(2) A kérelmezők a Bizottság rendelkezésére bocsátanak a Bizottság által megkövetelt minden további vonatkozó információt, mint pl. a költség-haszon elemzés alapját képező paramétereket, iránymutatásokat és feltételezéseket.

(3) A Bizottság kérheti bármely szakértő tanácsát, ha erre a kérelem értékeléséhez szüksége van, beleértve az Európai Beruházási Bank véleményét is.

10. cikk

Pénzügyi támogatás nyújtása

A Szerződés 274. cikkével összhangban a Bizottság határoz e rendelet értelmében a pénzügyi támogatás nyújtásáról, a kérelem értékelésének alapján a kiválasztási kritériumok szerint. Az 5a. cikk szerint kialakított vonatkozó többéves jelzésértékű programban azonosított projektek esetében a Bizottság éves határozatot hoz a támogatás nyújtásárólç az abban a programban előírt jelzésértékű pénzösszegek keretein belül. Egyéb projektek esetében a 17. cikkben megállapított eljárással összhangban fogadnak el intézkedéseket. A Bizottság határozatáról közvetlenül értesíti a kedvezményezetteket és a tagállamokat.

11. cikk

Pénzügyi rendelkezések

(1) A közösségi támogatás kizárólag a projekttel kapcsolatos, a kedvezményezettnél vagy a projekt végrehajtásáért felelős harmadik félnél jelentkező költségeket fedezheti.

(2) A közösségi támogatás nem terjed ki azokra a költségekre, amelyek azt megelőzően merültek fel, hogy a Bizottság kézhez kapta a pénzügyi támogatás iránti kérelmet.

(3) A Bizottság a 10. cikk szerinti, a támogatás nyújtására vonatkozó határozatai, mint a Költségvetés által engedélyezett költségekre vonatkozó kötelezettségvállalások, kötelező erejűek.

(4) Általános szabályként a kifizetéseket előleg, köztes kifizetés és végső kifizetés formájában teljesítik. Az előleg, amely rendes esetben nem haladja meg az első éves összeg 50 %-át, a kérelem jóváhagyásakor kerül kifizetésre. A köztes kifizetéseket a kifizetési kérelmek alapján teljesítik, a projekt vagy tanulmány végrehajtásának előrehaladását is figyelembe véve, illetve szükség esetén szigorúan és átlátható módon figyelembe véve az átdolgozott pénzügyi terveket.

(5) A kifizetéseknél figyelembe kell venni azt a tényt, hogy az infrastrukturális projekteket egy többéves időszak során fogják végrehajtani, és hogy ennek megfelelően többéves finanszírozásról kell rendelkezni.

(6) A Bizottság a végső kifizetést a projektről vagy tanulmányról szóló, a kedvezményezett által benyújtott, és a ténylegesen felmerült költségek tételes felsorolását tartalmazó végső jelentés elfogadását követően teljesíti.

(7) A 17. cikkben megállapított eljárás szerint a Bizottság megállapítja a kamattámogatások, garanciadíj-támogatások és kockázati tőkében való részvétel formájában történő kifizetések eljárásainak, ütemezésének és összegeinek kereteit a befektetési alapokra és hasonló pénzügyi vállalkozásokra nézve, elsődlegesen a transzeurópai hálózati projekteknek nyújtandó kockázati tőkére összpontosítva.

12. cikk

Pénzügyi ellenőrzés

(1) Az e rendelettel finanszírozott projektek sikeres befejezésének szavatolása érdekében a tagállamok és a Bizottság, saját hatáskörükben eljárva, megteszik a szükséges intézkedéseket a következők biztosítására:

- annak rendszeres igazolására, hogy a Közösség által finanszírozott projektek és tanulmányok kivitelezését megfelelően végrehajtották,

- a szabálytalanságok megelőzésére és az ellenük irányuló fellépésre,

- a szabálytalanság eredményeképpen elvesztett bármely összeg behajtása, ideértve a késedelmes visszafizetés miatti kamatot, a Bizottság által elfogadott szabályokkal összhangban. Kivéve, ha a tagállam és/vagy a végrehajtó hatóság bizonyítani tudja, hogy a szabálytalanságért nem terheli felelősség, a tagállam felelős a jogtalanul kifizetett összegek visszatérítéséért.

(2) A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az ebből a célból hozott intézkedésekről, és értesítik a Bizottságot különösen a projektek és tanulmányok hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében kialakított irányítási és ellenőrzési rendszerek leírásáról.

(3) A tagállamok a Bizottság rendelkezésére bocsátanak minden megfelelő nemzeti jelentést a projektek ellenőrzéséről.

(4) A tagállamok által a nemzeti törvényekkel, rendeletekkel és közigazgatási rendelkezésekkel összhangban végrehajtott ellenőrző intézkedések sérelme nélkül, továbbá a Szerződés 188a. cikkének rendelkezéseivel, valamint a Szerződés 209. cikkének c) bekezdésével összhangban végrehajtott ellenőrző intézkedések sérelme nélkül a bizottsági tisztviselők vagy alkalmazottak helyszíni ellenőrzéseket hajthatnak végre, beleértve a mintavételt is, az olyan projektek esetén, amelyeket ennek a rendeletnek megfelelően finanszíroznak, és megvizsgálhatják a nemzeti hatóságok által létrehozott ellenőrző rendszereket és intézkedéseket; ez utóbbiak tájékoztatják a Bizottságot az ebből a célból végrehajtott intézkedésekről.

(5) A Bizottság a helyszíni ellenőrzés elvégzését megelőzően értesíti az érintett tagállamot, hogy az biztosítsa a szükséges támogatást. Abban az esetben, ha a Bizottság értesítés nélkül végez helyszíni ellenőrzéseket, ezekre a költségvetési rendelet rendelkezéseivel összhangban kialakított megállapodások érvényesek. Az érintett tagállam tisztviselői vagy alkalmazottai részt vehetnek ezekben az ellenőrzésekben.

A Bizottság előírhatja az érintett tagállam számára, hogy helyszíni ellenőrzést végezzen, így igazolva a kifizetési kérelmek helyességét. Ezekben az ellenőrzésekben részt vehetnek bizottsági tisztviselők vagy alkalmazottak, illetve az érintett tagállam kérésére kötelesek részt venni az ellenőrzésekben.

A Bizottság meggyőződik arról, hogy az általa elvégzett valamennyi ellenőrzés összehangoltan zajlik, hogy elkerülhető legyen az azonos időszak alatt azonos témában folyó ellenőrzések ismétlődése. Az érintett tagállam és a Bizottság haladéktalanul kicserélik az elvégzett ellenőrzések eredményeivel kapcsolatos összes információt.

(6) A közvetlenül érintett köz- vagy magánvállalkozások vagy szervek részére nyújtott közösségi támogatás esetén az ellenőrző intézkedéseket a Bizottság szükség szerint a tagállamokkal együttműködve végzi.

(7) A közvetlenül érintett felelős szervek és hatóságok, valamint köz- vagy magánvállalkozások vagy szervek a projekttel kapcsolatos utolsó kifizetés időpontjától számított öt éven át a Bizottság számára hozzáférhetővé teszik a projekt költségeit alátámasztó iratokat.

13. cikk

A támogatás csökkentése, felfüggesztése és megszüntetése

(1) Amennyiben valamely művelet vagy valamely művelet egy részének végrehajtása láthatóan nem indokolja az arra előirányzott pénzügyi támogatást, a Bizottság elvégzi az ügy megfelelő vizsgálatát és különösen felkéri a tagállamot vagy a tagállam által kijelölt hatóságokat vagy szerveket arra, hogy végezze el a műveletet, és meghatározott határidőn belül nyújtsa be megjegyzéseit.

(2) A fenti (1) bekezdésben említett vizsgálatot követően a Bizottság csökkentheti, felfüggesztheti vagy megszüntetheti a szóban forgó műveletre vonatkozó támogatást, amennyiben a vizsgálat szabálytalanságot tár fel, vagy kimutatja, hogy nem teljesítették a támogatás nyújtásáról szóló határozatban megállapított feltételeket és különösen bármely, a projekt jellegét vagy kivitelezésének feltételeit befolyásoló jelentős változás esetén, amelyhez nem kérték a Bizottság jóváhagyását.

A támogatások indokolatlan halmozása az illetéktelenül kifizetett összegek visszatérítéséhez vezet.

(2a) A Bizottság által megfelelő módon indokolt esetek kivételével a Bizottság megszünteti az olyan projektekre nyújtott támogatásokat, amelyeket a támogatás nyújtására vonatkozó határozatban megjelölt várható kezdési időponttól számított két évet követően nem kezdtek el.

(3) A megfelelő jogosultság hiánya miatt visszatérítendő valamennyi összeget a Bizottság részére kell visszafizetni.

(4) Amennyiben 10 évvel a támogatás odaítélése után a kérdéses műveletek nem fejeződtek be, a Bizottság az arányosság elvét tiszteletben tartva követelheti a kifizetett támogatás visszatérítését valamennyi vonatkozó tényező figyelembevételével.

14. cikk

Összehangolás

A Bizottság felelős az e rendelet szerint vállalt, az 5a. cikk (1) bekezdésében említett projektek és programok, valamint a közösségi költségvetés, az Európai Beruházási Bank, az Európai Beruházási Alap és egyéb közösségi pénzügyi eszközök hozzájárulásának segítségével vállalt projektek összehangolásáért és azok koherenciájáért.

15. cikk

Becslés, ellenőrzés és értékelés

(1) A tagállamok és a Bizottság biztosítja, hogy az e rendelet szerinti projektek végrehajtása hatékony ellenőrzés és értékelés alá essen. A projektek az ellenőrzés és értékelés eredményei alapján kiigazíthatóak.

(2) A közösségi támogatás hatékony felhasználásának biztosítása érdekében a Bizottság és az érintett tagállamok szisztematikusan ellenőrzik a projektek előrehaladását, megfelelő esetben az Európai Beruházási Bank vagy más megfelelő szervek együttműködésével.

(3) A támogatás iránti kérelem kézhezvételekor, annak jóváhagyását megelőzően a Bizottság becslést végez annak megállapítására, hogy a projekt megfelel-e az 5. és 6. cikkben megállapított feltételeknek és kritériumoknak. Szükség esetén a Bizottság felkéri az Európai Beruházási Bankot vagy más megfelelő szervet, hogy járuljanak hozzá a becsléshez.

(4) A Bizottság és a tagállamok értékelik a projektek és programok alkalmazásának módját és értékelik végrehajtásuk hatásait, annak érdekében, hogy eldönthessék, az eredeti célok teljesíthetőek-e vagy teljesültek-e. Ez az értékelés többek között kiterjed a projektek környezetre gyakorolt hatásával, az érvényben lévő közösségi törvényekre való tekintettel. Az érintett tagállammal történt konzultációt követően a Bizottság kérheti a kedvezményezettet, hogy bocsássa rendelkezésre az e rendelet szerint támogatott projektek vagy projektcsoportok konkrét értékelését, vagy biztosítsa az ilyen projektek értékeléséhez szükséges információt és segítséget.

(5) Az ellenőrzést megfelelő esetben a fizikai és pénzügyi mutatókra való hivatkozással végzik. A mutatók a projektek egyedi jellegére és céljaira vonatkoznak. A mutatókat úgy rendezik, hogy azok megmutassák:

- a tervhez képest a projekt által elért szintet és az eredetileg megállapított működési célokat,

- az igazgatás részéről elért előrehaladást és bármely kapcsolódó problémát.

(6) Az egyéni támogatás iránti kérelmek vizsgálata során a Bizottság figyelembe veszi az e cikkel összhangban végzett becslések és értékelések eredményeit.

(7) A (4) és (5) bekezdésben előírt értékelő és ellenőrzési eljárásokat a projekteket jóváhagyó határozatokban és/vagy a pénzügyi támogatásra vonatkozó szerződéses rendelkezésekben állapítják meg.

16. cikk

Tájékoztatás és nyilvánosság

(1) A Bizottság értékelés céljából éves jelentést nyújt be az e rendelet keretében végzett tevékenységekről az Európai Parlament, a Tanács, a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága részére. A jelentés tartalmazza az alkalmazás különböző területein a közösségi támogatással elért eredmények értékelését az eredeti célkitűzések szempontjából, valamint tartalmaz egy fejezetet a jelenlegi többéves programok tárgyáról és végrehajtásáról, különös tekintettel az 5a. cikkben előírt felülvizsgálatok ismertetésére.

(2) A kedvezményezettek biztosítják, hogy az e rendelet szerinti támogatás megfelelő nyilvánosságot kapjon annak érdekében, hogy a nyilvánosságot tájékoztassák a Közösség szerepéről a projektek végrehajtásában. Ennek módjáról konzultálnak a Bizottsággal.

17. cikk

Bizottsági eljárás

(1) E rendelet végrehajtásáért a Bizottság a felelős.

(2) A Bizottságot egy bizottság segíti. Az Európai Beruházási Bank kijelöl egy képviselőt a bizottsághoz, aki nem szavazhat.

(3) Az e cikkre történő hivatkozáskor a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat ( 8 ) 5. és 7. cikke alkalmazandó figyelembe véve annak 8. cikkét.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időszak három hónap.

(4) A bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát.

18. cikk

Finanszírozás

Az e rendelet végrehajtására szolgáló pénzügyi keret a 2000-től 2006-ig terjedő időszakra 4874,88 millió euró.

Az éves előirányzatokat a költségvetési szerv engedélyezi a pénzügyi terv keretein belül.

A pénzek elosztását a végrehajtás minőségi és mennyiségi szintjéhez kell kötni.

19. cikk

Felülvizsgálati záradék

2006 vége előtt a Bizottság átfogó jelentést nyújt be az Európai Parlament és a Tanács részére a közösségi támogatás nyújtására vonatkozó, e rendelet szerinti mechanizmusokból és különösen a 4. cikkben megállapított mechanizmusokból és rendelkezésekből nyert tapasztalatokról. A Szerződés 156. cikkének első bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően az Európai Parlament és a Tanács megvizsgálja, hogy az ebben a rendeletben előírt intézkedéseket fogják-e folytatni vagy módosítani a 18. cikkben említett időszak végét követően, és milyen feltételek mellett.

20. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

A 4. cikk (1) bekezdésének e) pontjában említett végrehajtási módozatok

1. A kockázati tőkéhez való közösségi hozzájárulás feltételei

Az e rendelet 4. cikke (1) bekezdésének e) pontja szerinti pénzügyi támogatás iránti kérelmeknek tartalmazniuk kell a következő információt, a 17. cikkben említett bizottság számára elfogadható módon, a támogatásnyújtásról szóló határozat alapjaként:

- az alap kezelési szabályzatának lényegi rendelkezéseit, ideértve annak jogi és igazgatási szerkezetét tartalmazó tájékoztató emlékeztető,

- a részletes befektetési iránymutatót, ideértve a célprojektekre vonatkozó információ,

- magánbefektetők bevonására vonatkozó tájékoztatás,

- földrajzi lefedettségre vonatkozó információ,

- az alap pénzügyi életképességére vonatkozó információ,

- a befektetők jogorvoslati lehetőségére vonatkozó információ, abban az esetben, ha a részükre nyújtott kötelezettségvállalásokat az alap nem ismeri el,

- az alapból történő kilépési szabályokra és az alap megszüntetésére vonatkozó intézkedésekkel kapcsolatos információ,

- képviseleti jogokat a befektetői bizottságokban.

A támogatásra vonatkozó határozatot megelőzően a közvetítő befektetési alapnak vagy más hasonló pénzügyi intézménynek vállalnia kell, hogy nem kevesebb mint a közösségi hozzájárulás két és félszeresét fekteti be a Szerződés 155. cikke (1) bekezdése első albekezdésének első francia bekezdésével összhangban előzetesen közös érdekű projektként azonosított projektekbe.

Ha a befektetési alapokba vagy hasonló pénzügyi intézménybe irányuló közösségi támogatást kockázati tőkében való részvétel formájában biztosítják, azt alapvetően csak akkor bocsátják rendelkezésre, ha kockázat szerinti összehasonlításban a közösségi hozzájárulás egyenlő mértékű az alapban lévő más befektetőkével.

A fogadó befektetési alapoknak vagy hasonló pénzügyi intézményeknek hatékony és eredményes pénzügyi elveket kell követniük.

2. A beavatkozás és maximális befektetés korlátai

A rendelet 4. cikke (1) bekezdésének e) pontja szerinti hozzájárulások nem haladják meg a 18. cikkben említett időszakra vonatkozó teljes összeg 1 %-át. Ez a korlát azonban az említett 4. cikk (1) bekezdésének e) pontjával összhangban növelhető.

Az említett 4. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti közösségi támogatás nem haladja meg a befektetési alap vagy hasonló pénzügyi intézmény teljes tőkéjének 20 %-át.

3. A közösségi hozzájárulás kezelése

A közösségi hozzájárulás kezelését az Európai Beruházási Alap (EBA) biztosítja. A rendelet 4. cikke (1) bekezdésének e) pontja szerinti közösségi támogatás végrehajtására vonatkozó részletes feltételeket, ideértve annak nyomon követését és ellenőrzését, a Bizottság és az EBA közötti együttműködési megállapodásban határozzák meg, az ebben a mellékletben megállapított rendelkezések figyelembevételével.

4. Egyéb rendelkezések

A becslésre, ellenőrzésre és értékelésre vonatkozó, e rendeletben megállapított rendelkezéseket maradéktalanul alkalmazni kell annak 4. cikke (1) bekezdésének e) pontjára, ideértve a közösségi támogatás, a pénzügyi ellenőrzés, és a támogatás csökkentésének, felfüggesztésének és megszüntetésének feltételeire vonatkozó rendelkezéseket. Ezt többek között a Bizottság és az EBA közötti együttműködési megállapodás vonatkozó rendelkezései és a befektetői alapok vagy hasonló pénzügyi intézmények megfelelő megállapodásai biztosítják, amelyek szükséges ellenőrzést írnak elő a közös érdekű egyedi projektek szintjén. Megfelelő intézkedéseket kell tenni, hogy a Számvevőszék gyakorolhassa feladatát, különösen a kifizetések rendszerességének ellenőrzése érdekében.

A 4. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti kifizetésekre ugyanazon rendelet 11. cikkének (7) bekezdése vonatkozik, a 11. cikk (6) bekezdése ellenére. A befektetési időszak végén vagy annál korábban, az adott esettől függően, a befektetett tőke hozadékából vagy a haszon és tőkenyereség elosztásából, illetve a befektetőknek járó minden más osztalékfizetésből származó valamennyi egyenleget vissza kell fizetni a közösségi költségvetésbe.

A rendelet 4. cikke (1) bekezdésének e) pontja szerinti kockázati tőkében való részvétel biztosítására vonatkozó minden határozatot az annak a rendeletnek a 17. cikkében említett bizottságnak kell benyújtani.

A Bizottság rendszeresen jelentést küld az említett bizottságnak a rendelet 4. cikke (1) bekezdésének e) pontja szerinti kockázati tőkében való részvétel végrehajtásáról.

A Bizottság a rendelet 15. cikkének keretében 2006 vége előtt értékelést ad a rendelet 4. cikke (1) bekezdésének e) pontja szerint elvégzett tevékenységekről, különösen annak felhasználásáról és hatásairól a támogatott transzeurópai hálózati projektek végrehajtásában és magánbefektetők részvételéről a finanszírozott projektekben.

( 1 ) HL C 89., 1994.3.26., 8. o.

( 2 ) HL C 195., 1994.7.18., 74. o.

( 3 ) HL C 217., 1994.8.6., 36. o.

( 4 ) Az Európai Parlament 1994. november 30-i vélemény (HL C 363., 1994.12.19., 23. o.). A Tanács 1995. március 31-i közös álláspontja (HL C 130., 1995.5.29., 1. o.) és az Európai Parlament 1995. július 12-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 5 ) HL L 228., 1996.9.9., 1. o. Az 1346/2001/EK határozattal (HL L 185., 2001.7.6., 1. o.) módosított határozat.

( 6 ) HL L 183., 1997.7.11., 12. o. Az 1376/2002/EK határozattal (HL L 200., 2002.7.30., 1. o.) módosított határozat.

( 7 ) HL L 175., 1985.7.5., 40. o.

( 8 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31995R2236 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31995R2236&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01995R2236-20050811 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01995R2236-20050811&locale=hu

Tartalomjegyzék