32013L0017[1]

A Tanács 2013/17/EU irányelve ( 2013. május 13. ) a környezetvédelem területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

A TANÁCS 2013/17/EU IRÁNYELVE

(2013. május 13.)

a környezetvédelem területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel Horvátország csatlakozási szerződésére és különösen annak 3. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel Horvátország csatlakozási okmányára és különösen annak 50. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) Horvátország csatlakozási okmányának 50. cikke szerint amennyiben az intézményeknek a csatlakozást megelőzően elfogadott jogi aktusait a csatlakozás miatt ki kell igazítani, és a csatlakozási okmány vagy annak mellékletei a szükséges kiigazításokról nem rendelkeznek, e célból a Tanács a Bizottság javaslatára - ha az eredeti jogi aktusokat nem a Bizottság fogadta el - minősített többséggel elfogadja a szükséges jogi aktusokat.

(2) Horvátország csatlakozási szerződését kidolgozó és elfogadó konferencia záróokmánya jelezte, hogy a Magas Szerződő Felek politikai megállapodásra jutottak az intézmények által elfogadott jogi aktusoknak a csatlakozás miatt szükségessé váló kiigazításait illetően, és felkérték a Tanácsot és a Bizottságot, hogy e kiigazításokat a csatlakozást megelőzően fogadják el, amennyiben szükséges az uniós jog fejlődésének figyelembevételével kiegészítve és naprakésszé téve azokat.

(3) A 92/43/EGK (1), a 2001/81/EK (2) és a 2009/147/EK (3) irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 92/43/EGK, a 2001/81/EK és a 2009/147/EK irányelv ezen irányelv mellékletnek megfelelően módosul.

2. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb Horvátország Unióhoz való csatlakozásának napjáig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Az említett rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Ezeket a rendelkezéseket Horvátország Unióhoz való csatlakozásának napjától alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv Horvátország csatlakozási szerződésétől függően és annak hatálybalépése napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2013. május 13-án.

a Tanács részéről

az elnök

S. COVENEY

(1) A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.).

(2) Az egyes légköri szennyezők nemzeti kibocsátási határértékeiről szóló, 2001. október 23-i 2001/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 309., 2001.11.27., 22. o.).

(3) A vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. november 30-i 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 20., 2010.1.26., 7. o.).

MELLÉKLET

A. RÉSZ

IPARI SZENNYEZÉSCSÖKKENTÉS ÉS KOCKÁZATKEZELÉS

A 2001/81/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az I. melléklet helyébe a következő szöveg lép: "I. MELLÉKLET 2010-RE ELÉRENDŐ NEMZETI KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEK A SO2-RA, NOx-RA, ILLÉKONY SZERVES VEGYÜLETEKRE ÉS NH3-RA (1) Ország SO2 kilotonna NOx kilotonna VOC kilotonna NH3 kilotonna Belgium 99 176 139 74 Bulgária (2) 836 247 175 108 Cseh Köztársaság 265 286 220 80 Dánia 55 127 85 69 Németország 520 1 051 995 550 Észtország 100 60 49 29 Írország 42 65 55 116 Görögország 523 344 261 73 Spanyolország 746 847 662 353 Franciaország 375 810 1 050 780 Horvátország (3) 70 87 90 30 Olaszország 475 990 1 159 419 Ciprus 39 23 14 9 Lettország 101 61 136 44 Litvánia 145 110 92 84 Luxemburg 4 11 9 7 Magyarország 500 198 137 90 Málta 9 8 12 3 Hollandia 50 260 185 128 Ausztria 39 103 159 66 Lengyelország 1 397 879 800 468 Portugália 160 250 180 90 Románia (2) 918 437 523 210 Szlovénia 27 45 40 20 Szlovákia 110 130 140 39 Finnország 110 170 130 31 Svédország 67 148 241 57 Egyesült Királyság 585 1 167 1 200 297 EU 28 8 367 9 090 8 938 4 324

2. A II. mellékletben a táblázat helyébe a következő lép:

„SO2
kilotonna
NOx
kilotonna
VOC
kilotonna
EU 28 (4)7 9028 2677 675

B. RÉSZ

TERMÉSZETVÉDELEM

1. A 92/43/EGK irányelv a következőképpen módosul:

a) Az I. melléklet helyébe a következő szöveg lép: "I. MELLÉKLET KÖZÖSSÉGI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETES ÉLŐHELYTÍPUSOK, AMELYEK MEGŐRZÉSÉHEZ KÜLÖNLEGES TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLETEK KIJELÖLÉSE SZÜKSÉGES Értelmezés Az élőhelytípusok értelmezésére a 20. cikk alapján létrehozott szakbizottság (»Élőhelyvédelmi Bizottság«) által jóváhagyott és az Európai Bizottság által kiadott, »Az Európai Unió élőhelyeinek értelmezési kézikönyve« című kiadvány szolgál (5). A kódok a Natura 2000-kódoknak felelnek meg. A »*« jel kiemelt jelentőségű élőhelytípusokat jelöl. 1. TENGERPARTI ÉS SÓTŰRŐ NÖVÉNYZETTEL BORÍTOTT ÉLŐHELYEK 11. Nyílt tengeri és árapályos területek 1110 Állandóan sekély tengervízzel fedett homokpadok 1120 * Neptunhínár-állományok (Posidonion oceanicae) 1130 Folyók tölcsértorkolatai 1140 A tengerből apálykor kiemelkedő iszap- és homokturzások 1150 * Parti lagúnák 1160 Nagy, sekély árapálycsatornák és -öblök 1170 Zátonyok 1180 Gázok feltörése által kialakított tengeralatti képződmények 12. Tengerparti sziklák, kavicsos és köves partok 1210 Hordaléksávok egyéves vegetációja 1220 Sziklapadok évelő vegetációja 1230 Az Atlanti- és a Balti-partvidék növényzettel borított sziklái 1240 A mediterrán partvidék sziklái endemikus sóvirágfajokkal (Limonium spp.) 1250 A makaronéziai partvidéki sziklák endemikus flórája 13. Atlanti-partvidéki és szárazföldi sós mocsarak és rétek 1310 Salicornia és más egyéves növények telepei iszapon és homokon 1320 Tengerparti zsinegfű gyepek (Spartinion maritimae) 1330 Atlanti-partvidéki sós rétek (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 1340 * Kontinentális sós rétek 14. Mediterrán és meleg atlanti-partvidéki sós mocsarak és rétek 1410 Mediterrán sós rétek (Juncetalia maritimi) 1420 Mediterrán és meleg atlanti-partvidéki sótűrő cserjések (Sarcocornetea fruticosi) 1430 Sótűrő és nitrogénkedvelő cserjések (Pegano-Salsoletea) 15. Sós és kalciumszulfátos kontinentális sztyeppek 1510 * Mediterrán sós sztyeppek (Limonietalia) 1520 * Ibériai kalciumszulfátos sztyeppek (Gypsophiletalia) 1530 * Pannon szikes sztyeppek és mocsarak 16. Boreális balti szigetvilág, tengerparti és emelkedésben lévő (szárazulattá váló) területek 1610 Balti eskerszigetek homokos, sziklás és kavicsos parti vegetációja és part menti növényzete 1620 Boreális balti szigetecskék és kisebb szigetek 1630 * Boreális balti tengerparti rétek 1640 Boreális balti homokpartok évelő növényzete 1650 Boreális balti keskeny öblök 2. TENGERPARTI HOMOKDŰNÉK ÉS SZÁRAZFÖLDI DŰNÉK 21. Atlanti, északi-tengeri és balti partvidékek parti dűnéi 2110 Vándorló partidűne-kezdemények 2120 Partvonal mentén vándorló dűnék (»fehér dűnék«) európai homoknáddal (Ammophila arenaria) 2130 * Lágyszárú vegetációval megkötött álló dűnék (»szürke dűnék«) 2140 * Kilúgozódott álló dűnék fekete varjúbogyóval (Empetrum nigrum) 2150 * Atlanti kilúgozódott álló dűnék (Calluno-Ulicetea) 2160 Homoktövissel (Hippophaë rhamnoides) borított dűnék 2170 Homoki fűzzel (Salix repens spp. Argentea) borított dűnék (Salicion arenariae) 2180 Az atlanti, kontinentális és boreális régió erdős dűnéi 2190 Nedves dűneközök 21A0 Machairek (* Írországban) 22. A mediterrán partvidék dűnéi 2210 Tengerparti szálkanyakkal (Crucianellion maritimae) borított parti álló dűnék 2220 Kutyatejjel (Euphorbia terracina) borított dűnék 2230 Tengeriviolás (Malcolmietalia) dűnegyepek 2240 Szálkaperjés (Brachypodietalia) dűnegyepek egyéves növényekkel 2250 * Partvidéki dűnék Juniperus spp. fajokkal 2260 Keménylombú bozóttal borított dűnék (Cisto-Lavenduletalia) 2270 * Mandulafenyővel (Pinus pinea) és/vagy tengerparti fenyővel (Pinus pinaster) borított erdős dűnék 23. Idős és kilúgozódott szárazföldi dűnék 2310 Száraz, homoki fenyérek Calluna- és Genista-fajokkal 2320 Száraz, homoki fenyérek Calluna-fajokkal és fekete varjúbogyóval (Empetrum nigrum) 2330 Szárazföldi dűnék nyílt Corynephorus- és Agrostis-gyepekkel 2340 * Pannon kilúgozódott dűnék 3. ÉDESVÍZI ÉLŐHELYEK 31. Állóvizek 3110 Homokos síkságok ásványi anyagokban rendkívül szegény oligotróf vizei (Littorelletalia uniflorae) 3120 A nyugati mediterraneum homokos talajú, ásványi anyagokban rendkívül szegény oligotróf vizei Isoetes spp. fajokkal 3130 Oligo-mezotróf állóvizek Littorelletea uniflorae és/vagy Isoëto-Nanojuncetea vegetációval 3140 Kemény oligo-mezotróf vizek Chara spp. fajok alkotta üledéklakó növényzettel 3150 Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition növényzettel 3160 Természetes disztróf tavak és tavacskák 3170 * Mediterrán időszakos tavacskák 3180 * Turloughok 3190 Gipszkarszttavak 31A0 * Erdélyi hőforrásos tündérrózsások 32. Folyóvizek és vízfolyások természetes vagy féltermészetes dinamikájú szakaszai (kis, közepes vagy nagy mederrel), amelyekben a víz minősége nem mutat jelentős romlást 3210 Fennoskandiai természetes folyók 3220 Magashegységi folyók és partjaik lágyszárú növényzete 3230 Magashegységi folyók és fásszárú vegetációjuk német csermelyciprussal (Myricaria germanica) 3240 Magashegységi folyók és fásszárú vegetációjuk parti fűzzel (Salix elaeagnos) 3250 Állandó mediterrán folyók sárga szarumákkal (Glaucium flavum) 3260 Alföldektől a hegyvidékekig előforduló vízfolyások Ranunculion fluitantis és Callitricho-Batrachion növényzettel 3270 Iszapos partú folyók részben Chenopodion rubri p.p. és részben Bidention p.p. növényzettel 3280 Állandó mediterrán folyók Paspalo-Agrostidion-fajokkal, Salix és fehér nyár (Populus alba) lombsátrával 3290 Időszakos mediterrán folyók (Paspalo-Agrostidion) 32A0 Karsztfolyók mésztufagátjai a Dinári-hegységben 4. MÉRSÉKELTÖVI FENYÉREK ÉS CSERJÉSEK 4010 Észak-atlanti nedves fenyérek keresztes hangával (Erica tetralix) 4020 * Közép-atlanti nedves fenyérek pillás és keresztes hangával (Erica ciliaris és Erica tetralix) 4030 Európai száraz fenyérek 4040 * Száraz-atlanti-partvidéki fenyérek nyugati hangával (Erica vagans) 4050 * Endemikus makaronéziai fenyérek 4060 Havasi és boreális fenyérek 4070 * Törpefenyő (Pinus mugo) és borzas havasszépe (Rhododendron hirsutum) cserjések (Mugo-Rhododendretum hirsuti) 4080 Szubarktikus bokorfüzesek (Salix spp.) 4090 Endemikus mediterrán hegyvidéki fenyérek sünzanóttal 40A0 * Szubkontinentális peri-pannon cserjések 40B0 Rhodope Potentilla fruticosa cserjések 40C0 * Ponto-szarmata lombhullató cserjések 5. SZKLEROFIL CSERJÉSEK (MATORRAL) 51. Szubmediterrán és mérsékelt övi cserjések 5110 Sziklás lejtők állandósult xero-termofil formációi puszpánggal (Buxus sempervirens) (részben Berberidion p.p.) 5120 Hegyvidéki hashajtózanót (Cytisus purgans) formációk 5130 Borókaformációk (Juniperus communis) fenyéreken vagy mészkedvelő gyepekben 5140 * Szuharformációk (Cistus palhinhae) nedves tengerparti fenyéreken 52. Mediterrán fás matorral 5210 Fás matorral borókafajokkal (Juniperus spp.) 5220 * Jujubás (Zyziphus) fás matorral 5230 * Babércserjés (Laurus nobilis) fás matorral 53. Meleg mediterrán és elősztyeppcserjés 5310 Babér (Laurus nobilis) -cserjések 5320 Alacsony Euphorbia-formációk sziklafalak mellett 5330 Meleg mediterrán és félsivatagi bozót 54. Phrygana 5410 Nyugat-mediterrán sziklatető-phrygana (Astragalo-Plantaginetum subulatae) 5420 Tövisesvérfű-phryganák (Sarcopoterium spinosum) 5430 Az Euphorbieto-Verbascion endemikus phryganái 6. TERMÉSZETES ÉS FÉLTERMÉSZETES GYEPEK 61. Természetes gyepek 6110 * Mészkedvelő vagy bazofil varjúhájas gyepek (Alysso-Sedion albi) 6120 * Száraz meszes homoki gyepek 6130 Violetalia calaminariae gyepek 6140 Pireneusi Festuca eskia szilikátgyepek 6150 Havasi és boreális szilikátgyepek 6160 Ibériai hegyvidéki Festuca indigesta szilikátgyepek 6170 Havasi és alhavasi mészkedvelő gyepek 6180 Makaronéziai mezofilgyepek 6190 Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis) 62. Féltermészetes száraz gyepek és alacsony cserjések 6210 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-Brometalia) (* fontos orchidea-lelőhelyek) 6220 * Pszeudosztyepp a Thero-Brachipodietea-hoz tartozó fűfélékkel és egyéves fajokkal 6230 * Fajgazdag Nardus-gyepek szilikátos alapkőzetű hegyvidéki területeken és kontinentális európai területek domb- és hegyvidékein 6240 * Szubpannon sztyeppek 6250 * Síksági pannon löszgyepek 6260 * Pannon homoki gyepek 6270 * Fennoskandiai alföldek fajgazdag száraz és üde-füves gyepei 6280 * Északi »alvar« és prekambriumi mészköves sziklaplatók 62A0 Keleti szubmediterrán száraz gyepek (Scorzoneratalia villosae) 62B0 * Ciprus szerpentin gyepjei 62C0 * Ponto-szarmatai sztyeppék 62D0 Moesiai hegyvidéki mészkerülő gyepek 63. Szklerofil legelőerdők (»dehesas«) 6310 Legelőerdők örökzöld tölgyfajokkal (Quercus spp.) 64. Féltermészetes, magasfüvű nedves rétek 6410 Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon (Molinion caeruleae) 6420 Molinio-Holoschoenion típusú mediterrán magasfüvű rétek 6430 Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós szegélytársulásai 6440 Folyóvölgyek Cnidion dubii-hoz tartozó mocsárrétjei 6450 Északi boreális mocsárrétek 6460 A Troodos-hegység tőzeggyepjei 65. Mezofil gyepek 6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 6520 Hegyi kaszálórétek 6530 * Fennoskandiai fás rétek 6540 Molinio-Hordeion secalini típusú szubmediterrán gyepek 7. DAGADÓLÁPOK, ÁTMENETI LÁPOK ÉS RÉTLÁPOK 71. Savanyú tőzegmohalápok 7110 * Dagadólápok 7120 Degradált dagadólápok, amelyek még képesek természetes úton regenerálódni 7130 Takarólápok (* csak az aktívak) 7140 Tőzegmohás lápok és ingólápok 7150 Tőzegkákás semlyékek (Rhynchosporion) 7160 Ásványi anyagokban gazdag fennoskandiai források és forráslápok 72. Meszes lápok 7210 * Meszes lápok télisással (Cladium mariscus) és a Caricion davallianae fajaival 7220 * Mésztufás források (Cratoneurion) 7230 Mészkedvelő üde láp- és sásrétek 7240 * A Caricion bicoloris-atrofuscae havasi pionír formációi 73. Boreális lápok 7310 * Aapa-lápok 7320 * Palsa-lápok 8. SZIKLÁS ÉLŐHELYEK ÉS BARLANGOK 81. Sziklatörmelék-lejtők 8110 Hegyvidéki szilikátos sziklatörmelék-lejtők a hóhatárig (Androsacetalia alpinae és Galeopsietalia ladani) 8120 Hegyvidéki mészkő- és mészpalatörmelék-lejtők a havasi régióig (Thlaspietea rotundifolii) 8130 Nyugat-mediterrán és meleg sziklatörmelék-lejtők 8140 Kelet-mediterrán sziklatörmelék-lejtők 8150 Közép-európai hegyvidéki szilikátos sziklatörmelék lejtők 8160 * Közép-Európa domb- és hegyvidéki mészkőtörmelék-lejtői 82. Sziklás lejtők sziklanövényzettel 8210 Mészkősziklás lejtők sziklanövényzettel 8220 Szilikátsziklás lejtők sziklanövényzettel 8230 Szilikátsziklák a Sedo-Scleranthion vagy a Sedo albi-Veronicion dillenii pionír növényzetével 8240 * Mészkőhasadékok 83. Egyéb sziklás élőhelyek 8310 Nagyközönség számára meg nem nyitott barlangok 8320 Lávamezők és természetes üregek 8330 Elárasztott vagy részben elárasztott tengeri barlangok 8340 Állandó gleccserek 9. ERDŐK Őshonos fajokból álló természetes (természetközeli) erdő, amely magas fákból állományokat képez, tipikus aljnövényzettel, továbbá eleget tesz a következő feltételnek: ritka vagy maradvány és/vagy közösségi jelentőségű fajoknak ad otthont 90. Európa boreális erdői 9010 * Nyugati tajga 9020 * Epifitonokban gazdag, természetes, idős, lomblevelű erdők (Quercus-, Tilia-, Acer-, Fraxinus- vagy Ulmus-fajokkal) Fennoskandia hemiboreális régiójában) 9030 * Az emelkedő partvidékek elsődleges szukcessziója során kialakult természetes erdők 9040 Északi szubalpin/szubarktikus erdők molyhos nyírrel (Betula pubescens spp. czerepanovii) 9050 Aljnövényzetben gazdag fennoskandinai erdők lucfenyővel (Picea abies) 9060 A glaciofluviális eskereken álló, illetve azokhoz csatlakozó tűlevelű erdők 9070 Fennoskandinai fás legelők 9080 * Fennoskandinai lombhullató mocsárerdők 91. Európa mérsékelt övi erdői 9110 Mészkerülő bükkösök (Luzulo-Fagetum) 9120 Atlanti mészkerülő bükkösök, cserjeszintben Ilex- és néha Taxus-fajokkal is (Quercion robori-petraeae vagy Ilici-Fagenion) 9130 Szubmontán és montán bükkösök (Asperulo-Fagetum) 9140 Közép-európai alhavasi bükkösök Acer-fajokkal és kontyviráglevelű sóskával (Rumex arifolius) 9150 A Cephalanthero-Fagion közép-európai sziklai bükkösei mészkövön 9160 A Carpinion betuli szubatlanti és közép-európai tölgyesei és gyertyános-tölgyesei 9170 Galio-Carpinetum gyertyános-tölgyesek 9180 * Lejtők és sziklatörmelékek Tilio-Acerion-erdői 9190 Idős, mészkerülő tölgyesek kocsányos tölggyel (Quercus robur) homokos síkságokon 91A0 Idős tölgyesek Ilex- és Blechnum-fajokkal a Brit-szigeteken 91B0 Melegkedvelő Fraxinus angustifolia-erdők, keskenylevelűkőris-erdők 91C0 * Kaledóniai erdők 91D0 * Láperdők 91E0 * Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91F0 Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia-fajokkal (Ulmenion minoris) 91G0 * Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraea-val és Carpinus betulus-szal 91H0 * Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescens-szel 91I0 * Euroszibériai erdőssztyepptölgyesek tölgy- (Quercus spp.) fajokkal 91J0 * A Brit-szigetek tiszafásai (Taxus baccata) 91K0 Illír bükkerdők (Fagus sylvatica, Aremonio-Fagion) 91L0 Illír gyertyános-tölgyesek (Erythronion-Carpinion) 91M0 Pannon cseres-tölgyesek 91N0 * Pannon homoki borókás-nyárasok (Junipero-Populetum albae) 91P0 Endemikus mészkerülő jegenyefenyves Lengyelországban (Abietetum polonicum) 91Q0 A Nyugati-Kárpátok mészkedvelő erdeifenyő-erdői (Pinus sylvestris) 91R0 A Dinári-hegységi dolomit erdeifenyő-erdői (Genisto januensis-Pinetum) 91S0 Szubmontán és montán bükkösök 91T0 Közép-európai zuzmós erdeifenyő-erdők 91U0 Szarmata sztyeppek fenyvesei 91V0 Dák bükkerdők (Symphyto-Fagion) 91W0 Moesiai bükkerdők 91X0 * Dobrogeai bükkerdők 91Y0 Dák tölgyesek és gyertyános-tölgyesek 91Z0 Moesiai ezüst hárserdő 91AA * Keleti fehér tölgyesek 91BA Moesiai jegenyefenyő erdők 91CA Rodopei és balkán-hegységi erdeifenyő-erdők 92. Mediterrán lombhullató erdők 9210 * Appenninekbeli bükkösök Taxus- és Ilex-fajokkal 9220 * Appenninekbeli bükkösök közönséges jegenyefenyővel (Abies alba) és bükkösök szicíliai jegenyefenyővel (Abies nebrodensis) 9230 Galíciai-portugál tölgyerdők kocsányos és pireneusi tölggyel (Quercus robur és Quercus pyrenaica) 9240 Ibériai-tölgy (Quercus faginea) és algériaitölgy-erdők (Quercus canariensis) 9250 Macedóntölgyerdők (Quercus trojana) 9260 Szelídgesztenyések (Castanea sativa) 9270 Hellén bükkösök macedón jegenyefenyővel (Abies borisii-regis) 9280 Magyar tölgyesek (Quercus frainetto) 9290 Cipruserdők (Cupressus) (Acero-Cupression) 92A0 Fehérfűz (Salix alba) és fehérnyár (Populus alba) alkotta galériaerdők 92B0 Időszakos mediterrán vízfolyások parti társulásai pontuszi hangarózsával (Rhododendron ponticum), Salix- és egyéb fajokkal 92C0 Keleti platán (Platanus orientalis) és keleti ámbrafa (Liquidambar orientalis) alkotta erdők (Platanion orientalis) 92D0 Déli folyóparti galériaerdők és cserjések (Nerio-Tamaricetea és Securinegion tinctoriae) 93. Mediterrán keménylombú erdők 9310 Égei molyhostölgyerdők (Quercus brachyphylla) 9320 Olea-erdők és Ceratonia-erdők 9330 Paratölgyerdők (Quercus suber) 9340 Magyaltölgy (Quercus ilex) és kereklevelű tölgy (Quercus rotundifolia) alkotta erdők 9350 Nagypikkelyű tölgyerdők (Quercus macrolepis) 9360 * Makaronéziai babérerdők (Laurus, Ocotea) 9370 * Phoenix-fajok alkotta pálmaligetek 9380 Közönséges magyalerdők (Ilex aquifolium) 9390 * Cserjés és bokorerdő-növényzet égerlevelű tölggyel (Quercus alnifolia) 93A0 Kurdisztánitölgy-erdőségek (Quercus infectoria) (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae) 94. Mérsékelt övi hegyvidéki tűlevelű erdők 9410 Mészkerülő hegyvidéki lucosok a havasi régióig (Vaccinio-Piceetea) 9420 Havasi-vörösfenyő (Larix decidua) és/vagy cirbolyafenyő (Pinus cembra) alkotta erdők 9430 Alhavasi és hegyi kampósfenyő (Pinus uncinata) alkotta erdők (* gipszen vagy mészkövön) 95. Mediterrán és makaronéziai hegyvidéki tűlevelű erdők 9510 * A Dél-Appenninek közönséges jegenyefenyőerdői (Abies alba) 9520 Andalúz jegenyefenyő-erdők (Abies pinsapo) 9530 * Mediterrán (szubmediterrán) fenyőerdők endemikus feketefenyővel 9540 Mediterrán fenyvesek endemikus Mesogean-fenyőkkel 9550 Kanári-szigeteki endemikus fenyvesek 9560 * Endemikus erdők borókafajokkal (Juniperus spp.) 9570 * Lakkciprus-erdők (Tetraclinis articulata) 9580 * Mediterrán tiszafa-erdők (Taxus baccata) 9590 * Ciprusicédrus-erdők (Cedrosetum brevifoliae) 95A0 Magas hegyvidéki mediterrán fenyvesek"

b) A II. melléklet helyébe a következő szöveg lép: "II. MELLÉKLET KÖZÖSSÉGI JELENTŐSÉGŰ ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYFAJOK, AMELYEK MEGŐRZÉSÉHEZ KÜLÖNLEGES TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLETEK KIJELÖLÉSE SZÜKSÉGES Értelmezés a) A II. melléklet az I. mellékletet kiegészítve megállapítja a különleges természetmegőrzési területek hálózatát. b) Az e mellékletben felsorolt fajok az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra: - a faj vagy az alfaj megnevezése, vagy - mindazon faj, amely egy magasabb rendszertani osztályba vagy ennek egy megjelölt részébe tartozik. A család vagy a nem, illetve nemzetség (genus) megnevezése után az »spp.« rövidítés jelöli az ehhez a családhoz vagy nemhez, illetve nemzetséghez tartozó összes fajt. c) Jelmagyarázat A faj megnevezése előtt található csillag (*) jelzi a kiemelt jelentőségű fajokat. Az e mellékletben található fajok többségét a IV. melléklet is tartalmazza. Amennyiben az adott faj szerepel a jelen mellékletben, de azt sem a IV. sem az V. melléklet nem tartalmazza, akkor a faj elnevezése után az (o) jelölés áll; amennyiben az adott faj szerepel ebben a mellékletben, valamint az V. mellékletben is, de azt a IV. melléklet nem tartalmazza, akkor az elnevezését követően a (V) jelölés található. a) ÁLLATOK GERINCESEK EMLŐSÖK INSECTIVORA Talpidae Galemys pyrenaicus CHIROPTERA Rhinolophidae Rhinolophus blasii Rhinolophus euryale Rhinolophus ferrumequinum Rhinolophus hipposideros Rhinolophus mehelyi Vespertilionidae Barbastella barbastellus Miniopterus schreibersii Myotis bechsteinii Myotis blythii Myotis capaccinii Myotis dasycneme Myotis emarginatus Myotis myotis Pteropodidae Rousettus aegyptiacus RODENTIA Gliridae Myomimus roachi Sciuridae * Marmota marmota latirostris * Pteromys volans (Sciuropterus russicus) Spermophilus citellus (Citellus citellus) * Spermophilus suslicus (Citellus suslicus) Castoridae Castor fiber (kivéve az észt, a lett, a litván, a finn és a svéd populációkat) Cricetidae Mesocricetus newtoni Microtidae Dinaromys bogdanovi Microtus cabrerae * Microtus oeconomus arenicola * Microtus oeconomus mehelyi Microtus tatricus Zapodidae Sicista subtilis CARNIVORA Canidae * Alopex lagopus * Canis lupus (kivéve az észt populációt; a görög populációkból: csak a 39. szélességi foktól délre találhatóak; a spanyol populációkból: csak a Duerotól délre találhatóak; a lett, a litván és a finn populációkat). Ursidae * Ursus arctos (kivéve az észt, a finn és a svéd populációkat) Mustelidae * Gulo gulo Lutra lutra Mustela eversmanii * Mustela lutreola Vormela peregusna Felidae Lynx lynx (kivéve az észt, a lett és a finn populációkat) * Lynx pardinus Phocidae Halichoerus grypus (V) * Monachus monachus Phoca hispida bottnica (V) * Phoca hispida saimensis Phoca vitulina (V) ARTIODACTYLA Cervidae * Cervus elaphus corsicanus Rangifer tarandus fennicus (o) Bovidae * Bison bonasus Capra aegagrus (természetes populációk) * Capra pyrenaica pyrenaica Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon) (természetes populációk - Korzika és Szardínia) Ovis orientalis ophion (Ovis gmelini ophion) * Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata) Rupicapra rupicapra balcanica * Rupicapra rupicapra tatrica CETACEA Phocoena phocoena Tursiops truncatus HÜLLŐK CHELONIA (TESTUDINES) Testudinidae Testudo graeca Testudo hermanni Testudo marginata Cheloniidae * Caretta caretta * Chelonia mydas Emydidae Emys orbicularis Mauremys caspica Mauremys leprosa SAURIA Lacertidae Dinarolacerta mosorensis Lacerta bonnali (Lacerta monticola) Lacerta monticola Lacerta schreiberi Gallotia galloti insulanagae * Gallotia simonyi Podarcis lilfordi Podarcis pityusensis Scincidae Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis) Gekkonidae Phyllodactylus europaeus OPHIDIA (SERPENTES) Colubridae * Coluber cypriensis Elaphe quatuorlineata Elaphe situla * Natrix natrix cypriaca Viperidae * Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri) Vipera ursinii (a Vipera ursinii rakosiensis és a Vipera ursinii macrops kivételével) * Vipera ursinii macrops * Vipera ursinii rakosiensis KÉTÉLTŰEK CAUDATA Salamandridae Chioglossa lusitanica Mertensiella luschani (Salamandra luschani) * Salamandra aurorae (Salamandra atra aurorae) Salamandrina terdigitata Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex) Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus) Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus) Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii) Triturus montandoni Triturus vulgaris ampelensis Proteidae * Proteus anguinus Plethodontidae Hydromantes (Speleomantes) ambrosii Hydromantes (Speleomantes) flavus Hydromantes (Speleomantes) genei Hydromantes (Speleomantes) imperialis Hydromantes (Speleomantes) strinatii Hydromantes (Speleomantes) supramontis ANURA Discoglossidae * Alytes muletensis Bombina bombina Bombina variegata Discoglossus galganoi (beleértve Discoglossus »jeanneae«-t) Discoglossus montalentii Discoglossus sardus Ranidae Rana latastei Pelobatidae * Pelobates fuscus insubricus HALAK PETROMYZONIFORMES Petromyzonidae Eudontomyzon spp. (o) Lampetra fluviatilis (V) (kivéve a finn és a svéd populációkat) Lampetra planeri (o) (kivéve az észt, a finn és a svéd populációkat) Lethenteron zanandreai (V) Petromyzon marinus (o) (kivéve a svéd populációkat) ACIPENSERIFORMES Acipenseridae * Acipenser naccarii * Acipenser sturio CLUPEIFORMES Clupeidae Alosa spp. (V) SALMONIFORMES Salmonidae Hucho hucho (természetes populációk) (V) Salmo macrostigma (o) Salmo marmoratus (o) Salmo salar (csak édesvízben) (V) (kivéve a finn populációkat) Salmothymus obtusirostris (o) Coregonidae * Coregonus oxyrhynchus (a tengerben ívó folyami halak populációi az Északi-tenger egyes övezeteiben) Umbridae Umbra krameri (o) CYPRINIFORMES Cyprinidae Alburnus albidus (o) (Alburnus vulturius) Aulopyge huegelii (o) Anaecypris hispanica Aspius aspius (V) (kivéve a finn populációkat) Barbus comiza (V) Barbus meridionalis (V) Barbus plebejus (V) Chalcalburnus chalcoides (o) Chondrostoma genei (o) Chondrostoma knerii (o) Chondrostoma lusitanicum (o) Chondrostoma phoxinus (o) Chondrostoma polylepis (o) (beleértve a C. willkommi-t) Chondrostoma soetta (o) Chondrostoma toxostoma (o) Gobio albipinnatus (o) Gobio kessleri (o) Gobio uranoscopus (o) Iberocypris palaciosi (o) * Ladigesocypris ghigii (o) Leuciscus lucumonis (o) Leuciscus souffia (o) Pelecus cultratus (V) Phoxinellus spp. (o) * Phoxinus percnurus Rhodeus sericeus amarus (o) Rutilus pigus (V) Rutilus rubilio (o) Rutilus arcasii (o) Rutilus macrolepidotus (o) Rutilus lemmingii (o) Rutilus frisii meidingeri (V) Rutilus alburnoides (o) Scardinius graecus (o) Squalius microlepis (o) Squalius svallize (o) Cobitidae Cobitis elongata (o) Cobitis taenia (o) (kivéve a finn populációkat) Cobitis trichonica (o) Misgurnus fossilis (o) Sabanejewia aurata (o) Sabanejewia larvata (o) (Cobitis larvata és Cobitis conspersa) SILURIFORMES Siluridae Silurus aristotelis (V) ATHERINIFORMES Cyprinodontidae Aphanius iberus (o) Aphanius fasciatus (o) * Valencia hispanica * Valencia letourneuxi (Valencia hispanica) PERCIFORMES Percidae Gymnocephalus baloni Gymnocephalus schraetzer (V) * Romanichthys valsanicola Zingel spp. ((o) kivéve a Zingel aspert és a Zingel zingelt (V)) Gobiidae Knipowitschia croatica (o) Knipowitschia (Padogobius) panizzae (o) Padogobius nigricans (o) Pomatoschistus canestrini (o) SCORPAENIFORMES Cottidae Cottus gobio (o) (kivéve a finn populációkat) Cottus petiti (o) GERINCTELENEK ÍZELTLÁBÚAK CRUSTACEA Decapoda Austropotamobius pallipes (V) * Austropotamobius torrentium (V) Isopoda * Armadillidium ghardalamensis INSECTA Coleoptera Agathidium pulchellum (o) Bolbelasmus unicornis Boros schneideri (o) Buprestis splendens Carabus hampei Carabus hungaricus * Carabus menetriesi pacholei * Carabus olympiae Carabus variolosus Carabus zawadszkii Cerambyx cerdo Corticaria planula (o) Cucujus cinnaberinus Dorcadion fulvum cervae Duvalius gebhardti Duvalius hungaricus Dytiscus latissimus Graphoderus bilineatus Leptodirus hochenwarti Limoniscus violaceus (o) Lucanus cervus (o) Macroplea pubipennis (o) Mesosa myops (o) Morimus funereus (o) * Osmoderma eremita Oxyporus mannerheimii (o) Pilemia tigrina * Phryganophilus ruficollis Probaticus subrugosus Propomacrus cypriacus * Pseudogaurotina excellens Pseudoseriscius cameroni Pytho kolwensis Rhysodes sulcatus (o) * Rosalia alpina Stephanopachys linearis (o) Stephanopachys substriatus (o) Xyletinus tremulicola (o) Hemiptera Aradus angularis (o) Lepidoptera Agriades glandon aquilo (o) Arytrura musculus * Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria (o) Catopta thrips Chondrosoma fiduciarium Clossiana improba (o) Coenonympha oedippus Colias myrmidone Cucullia mixta Dioszeghyana schmidtii Erannis ankeraria Erebia calcaria Erebia christi Erebia medusa polaris (o) Eriogaster catax Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia (o) Glyphipterix loricatella Gortyna borelii lunata Graellsia isabellae (V) Hesperia comma catena (o) Hypodryas maturna Leptidea morsei Lignyoptera fumidaria Lycaena dispar Lycaena helle Maculinea nausithous Maculinea teleius Melanargia arge * Nymphalis vaualbum Papilio hospiton Phyllometra culminaria Plebicula golgus Polymixis rufocincta isolata Polyommatus eroides Proterebia afra dalmata Pseudophilotes bavius Xestia borealis (o) Xestia brunneopicta (o) * Xylomoia strix Mantodea Apteromantis aptera Odonata Coenagrion hylas (o) Coenagrion mercuriale (o) Coenagrion ornatum (o) Cordulegaster heros Cordulegaster trinacriae Gomphus graslinii Leucorrhinia pectoralis Lindenia tetraphylla Macromia splendens Ophiogomphus cecilia Oxygastra curtisii Orthoptera Baetica ustulata Brachytrupes megacephalus Isophya costata Isophya harzi Isophya stysi Myrmecophilus baronii Odontopodisma rubripes Paracaloptenus caloptenoides Pholidoptera transsylvanica Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius ARACHNIDA Pseudoscorpiones Anthrenochernes stellae (o) PUHATESTŰEK GASTROPODA Anisus vorticulus Caseolus calculus Caseolus commixta Caseolus sphaerula Chilostoma banaticum Discula leacockiana Discula tabellata Discus guerinianus Elona quimperiana Geomalacus maculosus Geomitra moniziana Gibbula nivosa * Helicopsis striata austriaca (o) Hygromia kovacsi Idiomela (Helix) subplicata Lampedusa imitatrix * Lampedusa melitensis Leiostyla abbreviata Leiostyla cassida Leiostyla corneocostata Leiostyla gibba Leiostyla lamellosa * Paladilhia hungarica Sadleriana pannonica Theodoxus transversalis Vertigo angustior (o) Vertigo genesii (o) Vertigo geyeri (o) Vertigo moulinsiana (o) BIVALVIA Unionoida Margaritifera durrovensis (Margaritifera margaritifera) (V) Margaritifera margaritifera (V) Unio crassus Dreissenidae Congeria kusceri b) NÖVÉNYEK PTERIDOPHYTA ASPLENIACEAE Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy Asplenium adulterinum Milde BLECHNACEAE Woodwardia radicans (L.) Sm. DICKSONIACEAE Culcita macrocarpa C. Presl DRYOPTERIDACEAE Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata * Dryopteris corleyi Fraser-Jenk. Dryopteris fragans (L.) Schott HYMENOPHYLLACEAE Trichomanes speciosum Willd. ISOETACEAE Isoetes boryana Durieu Isoetes malinverniana Ces. & De Not. MARSILEACEAE Marsilea batardae Launert Marsilea quadrifolia L. Marsilea strigosa Willd. OPHIOGLOSSACEAE Botrychium simplex Hitchc. Ophioglossum polyphyllum A. Braun GYMNOSPERMAE PINACEAE * Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei ANGIOSPERMAE ALISMATACEAE * Alisma wahlenbergii (Holmberg) Juz. Caldesia parnassifolia (L.) Parl. Luronium natans (L.) Raf. AMARYLLIDACEAE Leucojum nicaeense Ard. Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley Narcissus calcicola Mendonça Narcissus cyclamineus DC. Narcissus fernandesii G. Pedro Narcissus humilis (Cav.) Traub * Narcissus nevadensis Pugsley Narcissus pseudonarcissus L. subsp. nobilis (Haw.) A. Fernandes Narcissus scaberulus Henriq. Narcissus triandrus L. subsp. capax (Salisb.) D. A. Webb. Narcissus viridiflorus Schousboe ASCLEPIADACEAE Vincetoxicum pannonicum (Borhidi) Holub BORAGINACEAE * Anchusa crispa Viv. Echium russicum J.F.Gemlin * Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes Myosotis lusitanica Schuster Myosotis rehsteineri Wartm. Myosotis retusifolia R. Afonso Omphalodes kuzinskyanae Willk. * Omphalodes littoralis Lehm. * Onosma tornensis Javorka Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci * Symphytum cycladense Pawl. CAMPANULACEAE Adenophora lilifolia (L.) Ledeb. Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm. * Campanula bohemica Hruby * Campanula gelida Kovanda Campanula romanica Săvul. * Campanula sabatia De Not. * Campanula serrata (Kit.) Hendrych Campanula zoysii Wulfen Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. serpentinica Pinto da Silva Jasione lusitanica A. DC. CARYOPHYLLACEAE Arenaria ciliata L. subsp. pseudofrigida Ostenf. & O.C. Dahl Arenaria humifusa Wahlenberg * Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter Arenaria provincialis Chater & Halliday * Cerastium alsinifolium Tausch Cerastium dinaricum G. Beck & Szysz. Dianthus arenarius L. subsp. arenarius * Dianthus arenarius subsp. bohemicus (Novak) O. Schwarz Dianthus cintranus Boiss. & Reuter subsp. cintranus Boiss. & Reuter * Dianthus diutinus Kit. * Dianthus lumnitzeri Wiesb. Dianthus marizii (Samp.) Samp. * Dianthus moravicus Kovanda * Dianthus nitidus Waldst. et Kit. Dianthus plumarius subsp. regis-stephani (Rapcs.) Baksay Dianthus rupicola Biv. * Gypsophila papillosa P. Porta Herniaria algarvica Chaudhri * Herniaria latifolia Lapeyr. subsp. litardierei Gamis Herniaria lusitanica (Chaudhri) subsp. berlengiana Chaudhri Herniaria maritima Link * Minuartia smejkalii Dvorakova Moehringia jankae Griseb. ex Janka Moehringia lateriflora (L.) Fenzl. Moehringia tommasinii Marches. Moehringia villosa (Wulfen) Fenzl Petrocoptis grandiflora Rothm. Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart. Petrocoptis pseudoviscosa Fernández Casas Silene furcata Rafin. subsp. angustiflora (Rupr.) Walters * Silene hicesiae Brullo & Signorello Silene hifacensis Rouy ex Willk. * Silene holzmanii Heldr. ex Boiss. Silene longicilia (Brot.) Otth. Silene mariana Pau * Silene orphanidis Boiss * Silene rothmaleri Pinto da Silva * Silene velutina Pourret ex Loisel. CHENOPODIACEAE * Bassia (Kochia) saxicola (Guss.) A. J. Scott * Cremnophyton lanfrancoi Brullo et Pavone * Salicornia veneta Pignatti & Lausi CISTACEAE Cistus palhinhae Ingram Halimium verticillatum (Brot.) Sennen Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday Helianthemum caput-felis Boiss. * Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira COMPOSITAE * Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter Artemisia campestris L. subsp. bottnica A.N. Lundström ex Kindb. * Artemisia granatensis Boiss. * Artemisia laciniata Willd. Artemisia oelandica (Besser) Komaror * Artemisia pancicii (Janka) Ronn. * Aster pyrenaeus Desf. ex DC * Aster sorrentinii (Tod) Lojac. Carlina onopordifolia Besser * Carduus myriacanthus Salzm. ex DC. * Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halacsy) Dostal * Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) Gugler * Centaurea akamantis T. Georgiadis & G. Chatzikyriakou * Centaurea attica Nyman subsp. megarensis (Halacsy & Hayek) Dostal * Centaurea balearica J. D. Rodriguez * Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas Goday * Centaurea citricolor Font Quer Centaurea corymbosa Pourret Centaurea gadorensis G. Blanca * Centaurea horrida Badaro Centaurea immanuelis-loewii Degen Centaurea jankae Brandza * Centaurea kalambakensis Freyn & Sint. Centaurea kartschiana Scop. * Centaurea lactiflora Halacsy Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link subsp. herminii (Rouy) Dostál * Centaurea niederi Heldr. * Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph. * Centaurea pinnata Pau Centaurea pontica Prodan & E. I. Nyárády Centaurea pulvinata (G. Blanca) G. Blanca Centaurea rothmalerana (Arènes) Dostál Centaurea vicentina Mariz Cirsium brachycephalum Juratzka * Crepis crocifolia Boiss. & Heldr. Crepis granatensis (Willk.) B. Blanca & M. Cueto Crepis pusilla (Sommier) Merxmüller Crepis tectorum L. subsp. nigrescens Erigeron frigidus Boiss. ex DC. * Helichrysum melitense (Pignatti) Brullo et al Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd. Hyoseris frutescens Brullo et Pavone * Jurinea cyanoides (L.) Reichenb. * Jurinea fontqueri Cuatrec. * Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss. Leontodon boryi Boiss. * Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link Ligularia sibirica (L.) Cass. * Palaeocyanus crassifolius (Bertoloni) Dostal Santolina impressa Hoffmanns. & Link Santolina semidentata Hoffmanns. & Link Saussurea alpina subsp. esthonica (Baer ex Rupr) Kupffer * Senecio elodes Boiss. ex DC. Senecio jacobea L. subsp. gotlandicus (Neuman) Sterner Senecio nevadensis Boiss. & Reuter * Serratula lycopifolia (Vill.) A. Kern Tephroseris longifolia (Jacq.) Griseb et Schenk subsp. moravica CONVOLVULACEAE * Convolvulus argyrothamnus Greuter * Convolvulus fernandesii Pinto da Silva & Teles CRUCIFERAE Alyssum pyrenaicum Lapeyr. * Arabis kennedyae Meikle Arabis sadina (Samp.) P. Cout. Arabis scopoliana Boiss * Biscutella neustriaca Bonnet Biscutella vincentina (Samp.) Rothm. Boleum asperum (Pers.) Desvaux Brassica glabrescens Poldini Brassica hilarionis Post Brassica insularis Moris * Brassica macrocarpa Guss. Braya linearis Rouy * Cochlearia polonica E. Fröhlich * Cochlearia tatrae Borbas * Coincya rupestris Rouy * Coronopus navasii Pau Crambe tataria Sebeok * Degenia velebitica (Degen) Hayek Diplotaxis ibicensis (Pau) Gómez-Campo * Diplotaxis siettiana Maire Diplotaxis vicentina (P. Cout.) Rothm. Draba cacuminum Elis Ekman Draba cinerea Adams Draba dorneri Heuffel. Erucastrum palustre (Pirona) Vis. * Erysimum pieninicum (Zapal.) Pawl. * Iberis arbuscula Runemark Iberis procumbens Lange subsp. microcarpa Franco & Pinto da Silva * Jonopsidium acaule (Desf.) Reichenb. Jonopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang. Rhynchosinapis erucastrum (L.) Dandy ex Clapham subsp. cintrana (Coutinho) Franco & P. Silva (Coincya cintrana (P. Cout.) Pinto da Silva) Sisymbrium cavanillesianum Valdés & Castroviejo Sisymbrium supinum L. Thlaspi jankae A. Kern. CYPERACEAE Carex holostoma Drejer * Carex panormitana Guss. Eleocharis carniolica Koch DIOSCOREACEAE * Borderea chouardii (Gaussen) Heslot DROSERACEAE Aldrovanda vesiculosa L. ELATINACEAE Elatine gussonei (Sommier) Brullo et al ERICACEAE Rhododendron luteum Sweet EUPHORBIACEAE * Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann Euphorbia transtagana Boiss. GENTIANACEAE * Centaurium rigualii Esteve * Centaurium somedanum Lainz Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet Gentianella anglica (Pugsley) E. F. Warburg * Gentianella bohemica Skalicky GERANIACEAE * Erodium astragaloides Boiss. & Reuter Erodium paularense Fernández-González & Izco * Erodium rupicola Boiss. GLOBULARIACEAE * Globularia stygia Orph. ex Boiss. GRAMINEAE Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb. Arctophila fulva (Trin.) N. J. Anderson Avenula hackelii (Henriq.) Holub Bromus grossus Desf. ex DC. Calamagrostis chalybaea (Laest.) Fries Cinna latifolia (Trev.) Griseb. Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb. Festuca duriotagana Franco & R. Afonso Festuca elegans Boiss. Festuca henriquesii Hack. Festuca summilusitana Franco & R. Afonso Gaudinia hispanica Stace & Tutin Holcus setiglumis Boiss. & Reuter subsp. duriensis Pinto da Silva Micropyropsis tuberosa Romero - Zarco & Cabezudo Poa granitica Br.-Bl. subsp. disparilis (E. I. Nyárády) E. I. Nyárády * Poa riphaea (Ascher et Graebner) Fritsch Pseudarrhenatherum pallens (Link) J. Holub Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribner + Merr. Puccinellia pungens (Pau) Paunero * Stipa austroitalica Martinovsky * Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz Stipa danubialis Dihoru & Roman * Stipa styriaca Martinovsky * Stipa veneta Moraldo * Stipa zalesskii Wilensky Trisetum subalpestre (Hartman) Neuman GROSSULARIACEAE * Ribes sardoum Martelli HIPPURIDACEAE Hippuris tetraphylla L. Fil. HYPERICACEAE * Hypericum aciferum (Greuter) N. K. B. Robson IRIDACEAE Crocus cyprius Boiss. et Kotschy Crocus hartmannianus Holmboe Gladiolus palustris Gaud. Iris aphylla L. subsp. hungarica Hegi Iris humilis Georgi subsp. arenaria (Waldst. et Kit.) A. et D. Löve JUNCACEAE Juncus valvatus Link Luzula arctica Blytt LABIATAE Dracocephalum austriacum L. * Micromeria taygetea P. H. Davis Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy * Nepeta sphaciotica P. H. Davis Origanum dictamnus L. Phlomis brevibracteata Turril Phlomis cypria Post Salvia veneris Hedge Sideritis cypria Post Sideritis incana subsp. glauca (Cav.) Malagarriga Sideritis javalambrensis Pau Sideritis serrata Cav. ex Lag. Teucrium lepicephalum Pau Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday * Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link Thymus carnosus Boiss. * Thymus lotocephalus G. López & R. Morales (Thymus cephalotos L.) LEGUMINOSAE Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra * Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge * Astragalus aquilanus Anzalone Astragalus centralpinus Braun-Blanquet * Astragalus macrocarpus DC. subsp. lefkarensis * Astragalus maritimus Moris Astragalus peterfii Jáv. Astragalus tremolsianus Pau * Astragalus verrucosus Moris * Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl. Genista dorycnifolia Font Quer Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci Melilotus segetalis (Brot.) Ser. subsp. fallax Franco * Ononis hackelii Lange Trifolium saxatile All. * Vicia bifoliolata J. D. Rodríguez LENTIBULARIACEAE * Pinguicula crystallina Sm. Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper LILIACEAE Allium grosii Font Quer * Androcymbium rechingeri Greuter * Asphodelus bento-rainhae P. Silva * Chionodoxa lochiae Meikle in Kew Bull. Colchicum arenarium Waldst. et Kit. Hyacinthoides vicentina (Hoffmans. & Link) Rothm. * Muscari gussonei (Parl.) Tod. Scilla litardierei Breist. * Scilla morrisii Meikle Tulipa cypria Stapf Tulipa hungarica Borbas LINACEAE * Linum dolomiticum Borbas * Linum muelleri Moris (Linum maritimum muelleri) LYTHRACEAE * Lythrum flexuosum Lag. MALVACEAE Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb. NAJADACEAE Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W.L. Schmidt Najas tenuissima (A. Braun) Magnus OLEACEAE Syringa josikaea Jacq. Fil. ex Reichenb. ORCHIDACEAE Anacamptis urvilleana Sommier et Caruana Gatto Calypso bulbosa L. * Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr. Cypripedium calceolus L. Dactylorhiza kalopissii E. Nelson Gymnigritella runei Teppner & Klein Himantoglossum adriaticum Baumann Himantoglossum caprinum (Bieb.) V. Koch Liparis loeselii (L.) Rich. * Ophrys kotschyi H.Fleischm. et Soo * Ophrys lunulata Parl. Ophrys melitensis (Salkowski) J. et P. Devillers-Terschuren Platanthera obtusata (Pursh) subsp. oligantha (Turez.) Hulten OROBANCHACEAE Orobanche densiflora Salzm. ex Reut. PAEONIACEAE Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk. Paeonia clusii F. C. Stern subsp. rhodia (Stearn) Tzanoudakis Paeonia officinalis L. subsp. banatica (Rachel) Soo Paeonia parnassica Tzanoudakis PALMAE Phoenix theophrasti Greuter PAPAVERACEAE Corydalis gotlandica Lidén Papaver laestadianum (Nordh.) Nordh. Papaver radicatum Rottb. subsp. hyperboreum Nordh. PLANTAGINACEAE Plantago algarbiensis Sampaio (Plantago bracteosa (Willk.) G. Sampaio) Plantago almogravensis Franco PLUMBAGINACEAE Armeria berlengensis Daveau * Armeria helodes Martini & Pold Armeria neglecta Girard Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld * Armeria rouyana Daveau Armeria soleirolii (Duby) Godron Armeria velutina Welw. ex Boiss. & Reuter Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze subsp. lusitanicum (Daveau) Franco * Limonium insulare (Beg. & Landi) Arrig. & Diana Limonium lanceolatum (Hoffmans. & Link) Franco Limonium multiflorum Erben * Limonium pseudolaetum Arrig. & Diana * Limonium strictissimum (Salzmann) Arrig. POLYGONACEAE Persicaria foliosa (H. Lindb.) Kitag. Polygonum praelongum Coode & Cullen Rumex rupestris Le Gall PRIMULACEAE Androsace mathildae Levier Androsace pyrenaica Lam. * Cyclamen fatrense Halda et Sojak * Primula apennina Widmer Primula carniolica Jacq. Primula nutans Georgi Primula palinuri Petagna Primula scandinavica Bruun Soldanella villosa Darracq. RANUNCULACEAE * Aconitum corsicum Gayer (Aconitum napellus subsp. corsicum) Aconitum firmum (Reichenb.) Neilr subsp. moravicum Skalicky Adonis distorta Ten. Aquilegia bertolonii Schott Aquilegia kitaibelii Schott * Aquilegia pyrenaica D. C. subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano * Consolida samia P. H. Davis * Delphinium caseyi B. L. Burtt Pulsatilla grandis Wenderoth Pulsatilla patens (L.) Miller * Pulsatilla pratensis (L.) Miller subsp. hungarica Soo * Pulsatilla slavica G. Reuss. * Pulsatilla subslavica Futak ex Goliasova Pulsatilla vulgaris Hill. subsp. gotlandica (Johanss.) Zaemelis & Paegle Ranunculus kykkoensis Meikle Ranunculus lapponicus L. * Ranunculus weyleri Mares RESEDACEAE * Reseda decursiva Forssk. ROSACEAE Agrimonia pilosa Ledebour Potentilla delphinensis Gren. & Godron Potentilla emilii-popii Nyárády * Pyrus magyarica Terpo Sorbus teodorii Liljefors RUBIACEAE Galium cracoviense Ehrend. * Galium litorale Guss. Galium moldavicum (Dobrescu) Franco * Galium sudeticum Tausch * Galium viridiflorum Boiss. & Reuter SALICACEAE Salix salvifolia Brot. subsp. australis Franco SANTALACEAE Thesium ebracteatum Hayne SAXIFRAGACEAE Saxifraga berica (Beguinot) D. A. Webb Saxifraga florulenta Moretti Saxifraga hirculus L. Saxifraga osloënsis Knaben Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl. SCROPHULARIACEAE Antirrhinum charidemi Lange Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange) Lange subsp. lusitanicum R. Fernandes * Euphrasia genargentea (Feoli) Diana Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches. Linaria algarviana Chav. Linaria coutinhoi Valdés Linaria loeselii Schweigger * Linaria ficalhoana Rouy Linaria flava (Poiret) Desf. * Linaria hellenica Turrill Linaria pseudolaxiflora Lojacono * Linaria ricardoi Cout. Linaria tonzigii Lona * Linaria tursica B. Valdés & Cabezudo Odontites granatensis Boiss. * Pedicularis sudetica Willd. Rhinanthus oesilensis (Ronniger & Saarsoo) Vassilcz Tozzia carpathica Wol. Verbascum litigiosum Samp. Veronica micrantha Hoffmanns. & Link * Veronica oetaea L.-A. Gustavsson SOLANACEAE * Atropa baetica Willk. THYMELAEACEAE * Daphne arbuscula Celak Daphne petraea Leybold * Daphne rodriguezii Texidor ULMACEAE Zelkova abelicea (Lam.) Boiss. UMBELLIFERAE * Angelica heterocarpa Lloyd Angelica palustris (Besser) Hoffm. * Apium bermejoi Llorens Apium repens (Jacq.) Lag. Athamanta cortiana Ferrarini * Bupleurum capillare Boiss. & Heldr. * Bupleurum kakiskalae Greuter Eryngium alpinum L. * Eryngium viviparum Gay * Ferula sadleriana Lebed. Hladnikia pastinacifolia Reichenb. * Laserpitium longiradium Boiss. * Naufraga balearica Constans & Cannon * Oenanthe conioides Lange Petagnia saniculifolia Guss. Rouya polygama (Desf.) Coincy * Seseli intricatum Boiss. Seseli leucospermum Waldst. et Kit Thorella verticillatinundata (Thore) Briq. VALERIANACEAE Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot VIOLACEAE Viola delphinantha Boiss. * Viola hispida Lam. Viola jaubertiana Mares & Vigineix Viola rupestris F. W. Schmidt subsp. relicta Jalas ALACSONYABB RENDŰ NÖVÉNYEK BRYOPHYTA Bruchia vogesiaca Schwaegr. (o) Bryhnia novae-angliae (Sull & Lesq.) Grout (o) * Bryoerythrophyllum campylocarpum (C. Müll.) Crum. (Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M. O. Hill) (o) Buxbaumia viridis (Moug.) Moug. & Nestl. (o) Cephalozia macounii (Aust.) Aust. (o) Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. (o) Dichelyma capillaceum (Dicks) Myr. (o) Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. (o) Distichophyllum carinatum Dix. & Nich. (o) Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus (Mitt.) Warnst. (o) Encalypta mutica (I. Hagen) (o) Hamatocaulis lapponicus (Norrl.) Hedenäs (o) Herzogiella turfacea (Lindb.) I. Wats. (o) Hygrohypnum montanum (Lindb.) Broth. (o) Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. (o) Mannia triandra (Scop.) Grolle (o) * Marsupella profunda Lindb. (o) Meesia longiseta Hedw. (o) Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull. (o) Ochyraea tatrensis Vana (o) Orthothecium lapponicum (Schimp.) C. Hartm. (o) Orthotrichum rogeri Brid. (o) Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees & Gott. (o) Plagiomnium drummondii (Bruch & Schimp.) T. Kop. (o) Riccia breidleri Jur. (o) Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont. (o) Scapania massolongi (K. Müll.) K. Müll. (o) Sphagnum pylaisii Brid. (o) Tayloria rudolphiana (Garov) B. & S. (o) Tortella rigens (N. Alberts) (o) MAKARONÉZIAI FAJOK PTERIDOPHYTA HYMENOPHYLLACEAE Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis DRYOPTERIDACEAE * Polystichum drepanum (Sw.) C. Presl. ISOETACEAE Isoetes azorica Durieu & Paiva ex Milde MARSILEACEAE * Marsilea azorica Launert & Paiva ANGIOSPERMAE ASCLEPIADACEAE Caralluma burchardii N. E. Brown * Ceropegia chrysantha Svent. BORAGINACEAE Echium candicans L. fil. * Echium gentianoides Webb & Coincy Myosotis azorica H. C. Watson Myosotis maritima Hochst. in Seub. CAMPANULACEAE * Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer Musschia aurea (L. f.) DC. * Musschia wollastonii Lowe CAPRIFOLIACEAE * Sambucus palmensis Link CARYOPHYLLACEAE Spergularia azorica (Kindb.) Lebel CELASTRACEAE Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb. CHENOPODIACEAE Beta patula Ait. CISTACEAE Cistus chinamadensis Banares & Romero * Helianthemum bystropogophyllum Svent. COMPOSITAE Andryala crithmifolia Ait. * Argyranthemum lidii Humphries Argyranthemum thalassophylum (Svent.) Hump. Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries * Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis Atractylis preauxiana Schultz. Calendula maderensis DC. Cheirolophus duranii (Burchard) Holub Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen & Sund. Cirsium latifolium Lowe Helichrysum gossypinum Webb Helichrysum monogynum Burtt & Sund. Hypochoeris oligocephala (Svent. & Bramw.) Lack * Lactuca watsoniana Trel. * Onopordum nogalesii Svent. * Onorpordum carduelinum Bolle * Pericallis hadrosoma (Svent.) B. Nord. Phagnalon benettii Lowe Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in Buch) Ditt Sventenia bupleuroides Font Quer * Tanacetum ptarmiciflorum Webb & Berth CONVOLVULACEAE * Convolvulus caput-medusae Lowe * Convolvulus lopez-socasii Svent. * Convolvulus massonii A. Dietr. CRASSULACEAE Aeonium gomeraense Praeger Aeonium saundersii Bolle Aichryson dumosum (Lowe) Praeg. Monanthes wildpretii Banares & Scholz Sedum brissemoretii Raymond-Hamet CRUCIFERAE * Crambe arborea Webb ex Christ Crambe laevigata DC. ex Christ * Crambe sventenii R. Petters ex Bramwell & Sund. * Parolinia schizogynoides Svent. Sinapidendron rupestre (Ait.) Lowe CYPERACEAE Carex malato-belizii Raymond DIPSACACEAE Scabiosa nitens Roemer & J. A. Schultes ERICACEAE Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D. A. Webb EUPHORBIACEAE * Euphorbia handiensis Burchard Euphorbia lambii Svent. Euphorbia stygiana H. C. Watson GERANIACEAE * Geranium maderense P. F. Yeo GRAMINEAE Deschampsia maderensis (Haeck. & Born.) Buschm. Phalaris maderensis (Menezes) Menezes GLOBULARIACEAE * Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel * Globularia sarcophylla Svent. LABIATAE * Sideritis cystosiphon Svent. * Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle Sideritis infernalis Bolle Sideritis marmorea Bolle Teucrium abutiloides L' Hér. Teucrium betonicum L' Hér. LEGUMINOSAE * Anagyris latifolia Brouss. ex. Willd. Anthyllis lemanniana Lowe * Dorycnium spectabile Webb & Berthel * Lotus azoricus P. W. Ball Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davis * Lotus kunkelii (E. Chueca) D. Bramwell & al. * Teline rosmarinifolia Webb & Berthel. * Teline salsoloides Arco & Acebes. Vicia dennesiana H. C. Watson LILIACEAE * Androcymbium psammophilum Svent. Scilla maderensis Menezes Semele maderensis Costa LORANTHACEAE Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw. MYRICACEAE * Myrica rivas-martinezii Santos. OLEACEAE Jasminum azoricum L. Picconia azorica (Tutin) Knobl. ORCHIDACEAE Goodyera macrophylla Lowe PITTOSPORACEAE * Pittosporum coriaceum Dryand. ex. Ait. PLANTAGINACEAE Plantago malato-belizii Lawalree PLUMBAGINACEAE * Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze Limonium dendroides Svent. * Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding * Limonium sventenii Santos & Fernández Galván POLYGONACEAE Rumex azoricus Rech. fil. RHAMNACEAE Frangula azorica Tutin ROSACEAE * Bencomia brachystachya Svent. Bencomia sphaerocarpa Svent. * Chamaemeles coriacea Lindl. Dendriopoterium pulidoi Svent. Marcetella maderensis (Born.) Svent. Prunus lusitanica L. subsp. azorica (Mouillef.) Franco Sorbus maderensis (Lowe) Dode SANTALACEAE Kunkeliella subsucculenta Kammer SCROPHULARIACEAE * Euphrasia azorica H. C. Watson Euphrasia grandiflora Hochst. in Seub. * Isoplexis chalcantha Svent. & O'Shanahan Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer Odontites holliana (Lowe) Benth. Sibthorpia peregrina L. SOLANACEAE * Solanum lidii Sunding UMBELLIFERAE Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Trelease Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel Chaerophyllum azoricum

Trelease Ferula latipinna Santos Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm. Monizia edulis Lowe Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb. Sanicula azorica Guthnick ex Seub. VIOLACEAE Viola paradoxa Lowe ALACSONYABB RENDŰ NÖVÉNYEK BRYOPHYTA * Echinodium spinosum (Mitt.) Jur. (o) * Thamnobryum fernandesii Sergio (o)."

c) A IV. melléklet helyébe a következő szöveg lép: "IV. MELLÉKLET KÖZÖSSÉGI JELENTŐSÉGŰ, SZIGORÚ VÉDELMET IGÉNYLŐ ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYFAJOK Az e mellékletben felsorolt fajok az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra: - a faj vagy az alfaj megnevezése, vagy - mindazon faj, amely egy magasabb rendszertani osztályba vagy ennek egy megjelölt részébe tartozik. A család vagy a nem, illetve nemzetség (genus) megnevezése után az »spp.« rövidítés jelöli az ehhez a családhoz vagy nemhez, illetve nemzetséghez tartozó összes fajt. a) ÁLLATOK GERINCESEK EMLŐSÖK INSECTIVORA Erinaceidae Erinaceus algirus Soricidae Crocidura canariensis Crocidura sicula Talpidae Galemys pyrenaicus MICROCHIROPTERA All species MEGACHIROPTERA Pteropodidae Rousettus aegyptiacus RODENTIA Gliridae A Glis glis és az Eliomys quercinus kivételével valamennyi faj Sciuridae Marmota marmota latirostris Pteromys volans (Sciuropterus russicus) Spermophilus citellus (Citellus citellus) Spermophilus suslicus (Citellus suslicus) Sciurus anomalus Castoridae Castor fiber (kivéve az észt, a lett, a litván, a lengyel, a finn és a svéd populációkat) Cricetidae Cricetus cricetus (kivéve a magyar populációkat) Mesocricetus newtoni Microtidae Dinaromys bogdanovi Microtus cabrerae Microtus oeconomus arenicola Microtus oeconomus mehelyi Microtus tatricus Zapodidae Sicista betulina Sicista subtilis Hystricidae Hystrix cristata CARNIVORA Canidae Alopex lagopus Canis lupus (kivéve a görög populációkat a 39. szélességi foktól északra; az észt populációkat, a spanyol populációkat a Duerotól északra; a bolgár, a lett, a litván, a lengyel, a szlovák populációkat és a finn populációkat a rénszarvastartási területen, a rénszarvastartásról szóló, 1990. szeptember 14-i 848/90. számú finn törvény 2. szakaszában meghatározottak szerint) Ursidae Ursus arctos Mustelidae Lutra lutra Mustela eversmanii Mustela lutreola Vormela peregusna Felidae Felis silvestris Lynx lynx (kivéve az észt populációkat) Lynx pardinus Phocidae Monachus monachus Phoca hispida saimensis ARTIODACTYLA Cervidae Cervus elaphus corsicanus Bovidae Bison bonasus Capra aegagrus (természetes populációk) Capra pyrenaica pyrenaica Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon) (természetes populációk - Korzika és Szardínia) Ovis orientalis ophion (Ovis gmelini ophion) Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata) Rupicapra rupicapra balcanica Rupicapra rupicapra tatrica CETACEA Minden faj HÜLLŐK TESTUDINATA Testudinidae Testudo graeca Testudo hermanni Testudo marginata Cheloniidae Caretta caretta Chelonia mydas Lepidochelys kempii Eretmochelys imbricata Dermochelyidae Dermochelys coriacea Emydidae Emys orbicularis Mauremys caspica Mauremys leprosa SAURIA Lacertidae Algyroides fitzingeri Algyroides marchi Algyroides moreoticus Algyroides nigropunctatus Dalmatolacerta oxycephala Dinarolacerta mosorensis Gallotia atlantica Gallotia galloti Gallotia galloti insulanagae Gallotia simonyi Gallotia stehlini Lacerta agilis Lacerta bedriagae Lacerta bonnali (Lacerta monticola) Lacerta monticola Lacerta danfordi Lacerta dugesi Lacerta graeca Lacerta horvathi Lacerta schreiberi Lacerta trilineata Lacerta viridis Lacerta vivipara pannonica Ophisops elegans Podarcis erhardii Podarcis filfolensis Podarcis hispanica atrata Podarcis lilfordi Podarcis melisellensis Podarcis milensis Podarcis muralis Podarcis peloponnesiaca Podarcis pityusensis Podarcis sicula Podarcis taurica Podarcis tiliguerta Podarcis wagleriana Scincidae Ablepharus kitaibelii Chalcides bedriagai Chalcides ocellatus Chalcides sexlineatus Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis) Chalcides viridianus Ophiomorus punctatissimus Gekkonidae Cyrtopodion kotschyi Phyllodactylus europaeus Tarentola angustimentalis Tarentola boettgeri Tarentola delalandii Tarentola gomerensis Agamidae Stellio stellio Chamaeleontidae Chamaeleo chamaeleon Anguidae Ophisaurus apodus OPHIDIA Colubridae Coluber caspius Coluber cypriensis Coluber hippocrepis Coluber jugularis Coluber laurenti Coluber najadum Coluber nummifer Coluber viridiflavus Coronella austriaca Eirenis modesta Elaphe longissima Elaphe quatuorlineata Elaphe situla Natrix natrix cetti Natrix natrix corsa Natrix natrix cypriaca Natrix tessellata Telescopus falax Viperidae Vipera ammodytes Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri) Vipera seoanni (kivéve a spanyol populációkat) Vipera ursinii Vipera xanthina Boidae Eryx jaculus KÉTÉLTŰEK CAUDATA Salamandridae Chioglossa lusitanica Euproctus asper Euproctus montanus Euproctus platycephalus Mertensiella luschani (Salamandra luschani) Salamandra atra Salamandra aurorae Salamandra lanzai Salamandrina terdigitata Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex) Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus) Triturus italicus Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii) Triturus marmoratus Triturus montandoni Triturus vulgaris ampelensis Proteidae Proteus anguinus Plethodontidae Hydromantes (Speleomantes) ambrosii Hydromantes (Speleomantes) flavus Hydromantes (Speleomantes) genei Hydromantes (Speleomantes) imperialis Hydromantes (Speleomantes) strinatii (Hydromantes (Speleomantes) italicus) Hydromantes (Speleomantes) supramontis ANURA Discoglossidae Alytes cisternasii Alytes muletensis Alytes obstetricans Bombina bombina Bombina variegata Discoglossus galganoi (beleértve a Discoglossus »jeanneae«-t) Discoglossus montalentii Discoglossus pictus Discoglossus sardus Ranidae Rana arvalis Rana dalmatina Rana graeca Rana iberica Rana italica Rana latastei Rana lessonae Pelobatidae Pelobates cultripes Pelobates fuscus Pelobates syriacus Bufonidae Bufo calamita Bufo viridis Hylidae Hyla arborea Hyla meridionalis Hyla sarda HALAK ACIPENSERIFORMES Acipenseridae Acipenser naccarii Acipenser sturio SALMONIFORMES Coregonidae Coregonus oxyrhynchus (a tengerben ívó folyami halak az Északi-tenger egyes övezeteiben, kivéve a finn populációkat) CYPRINIFORMES Cyprinidae Anaecypris hispanica Phoxinus percnurus ATHERINIFORMES Cyprinodontidae Valencia hispanica PERCIFORMES Percidae Gymnocephalus baloni Romanichthys valsanicola Zingel asper GERINCTELENEK ÍZELTLÁBÚAK CRUSTACEA Isopoda Armadillidium ghardalamensis INSECTA Coleoptera Bolbelasmus unicornis Buprestis splendens Carabus hampei Carabus hungaricus Carabus olympiae Carabus variolosus Carabus zawadszkii Cerambyx cerdo Cucujus cinnaberinus Dorcadion fulvum cervae Duvalius gebhardti Duvalius hungaricus Dytiscus latissimus Graphoderus bilineatus Leptodirus hochenwarti Pilemia tigrina Osmoderma eremita Phryganophilus ruficollis Probaticus subrugosus Propomacrus cypriacus Pseudogaurotina excellens Pseudoseriscius cameroni Pytho kolwensis Rosalia alpina Lepidoptera Apatura metis Arytrura musculus Catopta thrips Chondrosoma fiduciarium Coenonympha hero Coenonympha oedippus Colias myrmidone Cucullia mixta Dioszeghyana schmidtii Erannis ankeraria Erebia calcaria Erebia christi Erebia sudetica Eriogaster catax Fabriciana elisa Glyphipterix loricatella Gortyna borelii lunata Hypodryas maturna Hyles hippophaes Leptidea morsei Lignyoptera fumidaria Lopinga achine Lycaena dispar Lycaena helle Maculinea arion Maculinea nausithous Maculinea teleius Melanargia arge Nymphalis vaualbum Papilio alexanor Papilio hospiton Parnassius apollo Parnassius mnemosyne Phyllometra culminaria Plebicula golgus Polymixis rufocincta isolata Polyommatus eroides Proserpinus proserpina Proterebia afra dalmata Pseudophilotes bavius Xylomoia strix Zerynthia polyxena Mantodea Apteromantis aptera Odonata Aeshna viridis Cordulegaster heros Cordulegaster trinacriae Gomphus graslinii Leucorrhinia albifrons Leucorrhinia caudalis Leucorrhinia pectoralis Lindenia tetraphylla Macromia splendens Ophiogomphus cecilia Oxygastra curtisii Stylurus flavipes Sympecma braueri Orthoptera Baetica ustulata Brachytrupes megacephalus Isophya costata Isophya harzi Isophya stysi Myrmecophilus baronii Odontopodisma rubripes Paracaloptenus caloptenoides Pholidoptera transsylvanica Saga pedo Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius ARACHNIDA Araneae Macrothele calpeiana PUHATESTŰEK GASTROPODA Anisus vorticulus Caseolus calculus Caseolus commixta Caseolus sphaerula Chilostoma banaticum Discula leacockiana Discula tabellata Discula testudinalis Discula turricula Discus defloratus Discus guerinianus Elona quimperiana Geomalacus maculosus Geomitra moniziana Gibbula nivosa Hygromia kovacsi Idiomela (Helix) subplicata Lampedusa imitatrix Lampedusa melitensis Leiostyla abbreviata Leiostyla cassida Leiostyla corneocostata Leiostyla gibba Leiostyla lamellosa Paladilhia hungarica Patella ferruginea Sadleriana pannonica Theodoxus prevostianus Theodoxus transversalis BIVALVIA Anisomyaria Lithophaga lithophaga Pinna nobilis Unionoida Margaritifera auricularia Unio crassus Dreissenidae Congeria kusceri ECHINODERMATA Echinoidea Centrostephanus longispinus b) NÖVÉNYEK A IV. melléklet b) pontja a II. melléklet b) pontjában (6) felsorolt növényfajokat, továbbá az alábbiakat tartalmazza: PTERIDOPHYTA ASPLENIACEAE Asplenium hemionitis L. ANGIOSPERMAE AGAVACEAE Dracaena draco (L.) L. AMARYLLIDACEAE Narcissus longispathus Pugsley Narcissus triandrus L. BERBERIDACEAE Berberis maderensis Lowe CAMPANULACEAE Campanula morettiana Reichenb. Physoplexis comosa (L.) Schur. CARYOPHYLLACEAE Moehringia fontqueri Pau COMPOSITAE Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe subsp. succulentum (Lowe) C. J. Humphries Helichrysum sibthorpii Rouy Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman Santolina elegans Boiss. ex DC. Senecio caespitosus Brot. Senecio lagascanus DC. subsp. lusitanicus (P. Cout.) Pinto da Silva Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostal CRUCIFERAE Murbeckiella sousae Rothm. EUPHORBIACEAE Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter GESNERIACEAE Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss. Ramonda serbica Pancic IRIDACEAE Crocus etruscus Parl. Iris boissieri Henriq. Iris marisca Ricci & Colasante LABIATAE Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Maire Teucrium charidemi Sandwith Thymus capitellatus Hoffmanns. & Link Thymus villosus L. subsp. villosus L. LILIACEAE Androcymbium europaeum (Lange) K. Richter Bellevalia hackelli Freyn Colchicum corsicum Baker Colchicum cousturieri Greuter Fritillaria conica Rix Fritillaria drenovskii Degen & Stoy. Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix Fritillaria obliqua Ker-Gawl. Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker Ornithogalum reverchonii Degen & Herv.-Bass. Scilla beirana Samp. Scilla odorata Link ORCHIDACEAE Ophrys argolica Fleischm. Orchis scopulorum Simsmerh. Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard PRIMULACEAE Androsace cylindrica DC. Primula glaucescens Moretti Primula spectabilis Tratt. RANUNCULACEAE Aquilegia alpina L. SAPOTACEAE Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe SAXIFRAGACEAE Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk. Saxifraga portosanctana Boiss. Saxifraga presolanensis Engl. Saxifraga valdensis DC. Saxifraga vayredana Luizet SCROPHULARIACEAE Antirrhinum lopesianum Rothm. Lindernia procumbens (Krocker) Philcox SOLANACEAE Mandragora officinarum L. THYMELAEACEAE Thymelaea broterana P. Cout. UMBELLIFERAE Bunium brevifolium Lowe VIOLACEAE Viola athois W. Becker Viola cazorlensis Gandoger"

2. A 2009/147/EK irányelv II. melléklete helyébe a következő szöveg lép "II. MELLÉKLET A. RÉSZ ANSERIFORMES Anatidae Anser fabalis Anser anser Branta canadensis Anas penelope Anas strepera Anas crecca Anas platyrhynchos Anas acuta Anas querquedula Anas clypeata Aythya ferina Aythya fuligula GALLIFORMES Tetraonidae Lagopus lagopus scoticus et hibernicus Lagopus mutus Phasianidae Alectoris graeca Alectoris rufa Perdix perdix Phasianus colchicus GRUIFORMES Rallidae Fulica atra CHARADRIIFORMES Scolopacidae Lymnocryptes minimus Gallinago gallinago Scolopax rusticola COLUMBIFORMES Columbidae Columba livia Columba palumbus B. RÉSZ ANSERIFORMES Anatidae Cygnus olor Anser brachyrhynchus Anser albifrons Branta bernicla Netta rufina Aythya marila Somateria mollissima Clangula hyemalis Melanitta nigra Melanitta fusca Bucephala clangula Mergus serrator Mergus merganser GALLIFORMES Meleagridae Meleagris gallopavo Tetraonidae Bonasa bonasia Lagopus lagopus lagopus Tetrao tetrix Tetrao urogallus Phasianidae Francolinus francolinus Alectoris barbara Alectoris chukar Coturnix coturnix GRUIFORMES Rallidae Rallus aquaticus Gallinula chloropus CHARADRIIFORMES Haematopodidae Haematopus ostralegus Charadriidae Pluvialis apricaria Pluvialis squatarola Vanellus vanellus Scolopacidae Calidris canutus Philomachus pugnax Limosa limosa Limosa lapponica Numenius phaeopus Numenius arquata Tringa erythropus Tringa totanus Tringa nebularia Laridae Larus ridibundus Larus canus Larus fuscus Larus argentatus Larus cachinnans Larus marinus COLUMBIFORMES Columbidae Columba oenas Streptopelia decaocto Streptopelia turtur PASSERIFORMES Alaudidae Alauda arvensis Muscicapidae Turdus merula Turdus pilaris Turdus philomelos Turdus iliacus Turdus viscivorus Sturnidae Sturnus vulgaris Corvidae Garrulus glandarius Pica pica Corvus monedula Corvus frugilegus Corvus corone BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK Cygnus olor + + Anser brachyrhynchus + + + + Anser albifrons + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Branta bernicla + + Netta rufina + + Aythya marila + + + + + + + + + + Somateria mollissima + + + + + + Clangula hyemalis + + + + + + + + Melanitta nigra + + + + + + + + + Melanitta fusca + + + + + + + + Bucephala clangula + + + + + + + + + + + + + Mergus serrator + + + + + Mergus merganser + + + + Bonasa bonasia + + + + + + + + + Lagopus lagopus lagopus + + Tetrao tetrix + + + + + + + + + Tetrao urogallus + + + + + + + + + + Francolinus francolinus + Alectoris barbara + + Alectoris chukar + + + + Coturnix coturnix + + + + + + + + + + + Meleagris gallopavo + + + + Rallus aquaticus + + + Gallinula chloropus + + + + + + + + Haematopus ostralegus + + Pluvialis apricaria + + + + + + + + + Pluvialis squatarola + + + + Vanellus vanellus + + + + + + + + Calidris canutus + + Philomachus pugnax + + + Limosa limosa + + Limosa lapponica + + + Numenius phaeopus + + + Numenius arquata + + + + Tringa erythropus + + Tringa totanus + + + + Tringa nebularia + + Larus ridibundus + + + + + + + + + Larus canus + + + + + Larus fuscus + + Larus argentatus + + + + + + + Larus cachinnans + + Larus marinus + + + + + Columba oenas + + + + + + Streptopelia decaocto + + + + + + + + + + Streptopelia turtur + + + + + + + + + + Alauda arvensis + + + + + + Turdus merula + + + + + + + Turdus pilaris + + + + + + + + + + + + Turdus philomelos + + + + + + + + Turdus iliacus + + + + + + + + Turdus viscivorus + + + + + + + Sturnus vulgaris + + + + + + + + + Garrulus glandarius + + + + + + + + + + + + + + + Pica pica + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Corvus monedula + + + + + + + + + + Corvus frugilegus + + + + + + + + + + Corvus corone + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + AT = Österreich, BE = Belgique/België, BG = България, CY = Κύπρος, CZ = Česká republika, DE = Deutschland, DK = Danmark, EE = Eesti, ES = España, FI = Suomi/Finland, FR = France, EL = Ελλάδα, HR = Hrvatska, HU = Magyarország, IE = Ireland, IT = Italia, LT = Lietuva, LU = Luxembourg, LV = Latvija, MT = Malta, NL = Nederland, PL = Polska, PT = Portugal, RO = România, SE = Sverige, SI = Slovenija, SK = Slovensko, UK = United Kingdom + = Azon tagállamok, amelyek a 7. cikk (3) bekezdése alapján engedélyezhetik a listán szereplő fajok vadászatát."

(1) Ezek a nemzeti kibocsátási határértékek azzal a céllal kerültek kialakításra, hogy az 5. cikkben meghatározott átmeneti környezetvédelmi célok alapvetően teljesüljenek. Ezeknek a céloknak a teljesítése várhatóan a talaj eutrofizálódásának oly mértékű csökkenését eredményezi, hogy az Unió kritikus terheléseket meghaladó tápanyag-nitrogén lerakódással terhelt területe az 1990-es állapothoz képest hozzávetőlegesen 30 %-kal csökken.

(2) Ezek a nemzeti kibocsátási határértékek ideiglenes jellegűek, és nem érintik az ezen irányelv 10. cikkében meghatározott felülvizsgálatot, amelyet 2008-ban kell elvégezni.

(3) Horvátországnak a rá vonatkozó nemzeti kibocsátási határértékeket az Unióhoz való csatlakozásának napjáig teljesítenie kell."

(4) Ezek a kibocsátási határértékek ideiglenes jellegűek, és nem érintik az ezen irányelv 10. cikkében meghatározott felülvizsgálatot, amelyet 2008-ban kell elvégezni."

(5)

(+) Az Élőhelyvédelmi Bizottság által 1999. október 4-én elfogadott »Az Európai Unió élőhelyeinek értelmezési kézikönyve«-nek EUR 15/2-es változatát és az Élőhelyvédelmi Bizottság által (az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóságával írásban lefolytatott konzultációja után) 2002. április 24-én elfogadott »Módosítások 'Az Európai Unió élőhelyeinek értelmezési kézikönyvé'-hez az Európai Unió bővítésének fényében« (Hab. 01/11b-rev.1.);

(6) A II. melléklet b) pontjában található mohák kivételével.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32013L0017 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32013L0017&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére