31996R1257[1]

A Tanács 1257/96/EK rendelete (1996. június 20.) a humanitárius segítségnyújtásról

A TANÁCS 1257/96/EK RENDELETE

(1996. június 20.)

a humanitárius segítségnyújtásról

I. FEJEZET

A humanitárius segítségnyújtás célkitűzései és általános elvei

1. cikk

A Közösség humanitárius segítségnyújtása magába foglalja a harmadik országbeli személyeknek, különösen közülük a legsebezhetőbbeknek, és prioritásként a fejlődő országokban élőknek, a természeti katasztrófák és ember által előidézett válságok, úgymint a háborúk vagy harcok, természeti vagy az ember által előidézett katasztrófákhoz hasonló rendkívüli helyzetek vagy körülmények áldozatai részére megkülönböztetés nélkül történő segítségnyújtást, valamint a segítésükre, megmentésükre és védelmükre irányuló műveleteket. Mindez az ezekből a különböző helyzetekből fakadó humanitárius követelményeknek való megfeleléshez szükséges ideig tart.

E segítségnyújtás magába foglalja a veszélyekre való felkészülést, vagy a katasztrófák vagy hasonló rendkívüli események megelőzésére irányuló műveleteket.

2. cikk

Az 1. cikkben említett humanitárius segítségnyújtás alapvető célkitűzései az alábbiak:

a) az emberi élet megmentése és megőrzése válságos helyzetek és azok közvetlen utóhatásai idején, valamint a komoly áldozattal, fizikai, pszichikai, szociális vagy anyagi károkkal járó természeti katasztrófák esetén;

b) a hosszabb távú, különösen harcok vagy háborúk kitöréséből származó, az a) pontban leírt következményekkel járó válságok által érintett személyek számára a szükséges segítségnyújtás és támogatás biztosítása, különösen akkor, ha saját kormányaik képtelenek segíteni vagy hatalmi űr keletkezik;

c) a segélyszállítás finanszírozásának segítése, valamint minden rendelkezésre álló logisztikai eszközzel, a segélyszállítmányok és a segítséget nyújtó személyzet védelmével, de a védelmi hatású tevékenységek kizárásával elősegíteni azon erőfeszítéseket, amelyek annak biztosítására irányulnak, hogy a segély hozzáférhető legyen azok számára, akiknek azt szánták;

d) rövid távú rehabilitációs és újjáépítési munkálatok kivitelezése a helyi alakulatokkal szoros együttműködésben, különös figyelemmel az infrastruktúrára és felszerelésekre, a segítség érkezésének megkönnyítése érdekében, és annak megelőzésére, hogy a válság hatása súlyosbodjon, valamint azért, hogy az érintetteknek segítséget nyújtsanak abban, hogy visszanyerjék az önellátás minimális szintjét, lehetőség szerint figyelembe véve a hosszú távú fejlesztési célkitűzéseket;

e) a természetes vagy ember által előidézett katasztrófák által előidézett lakossági mozgások (menekült és száműzöttek személyek mozgása, visszatérők) kezelése, a jelenlegi nemzetközi megállapodásokban előírt feltételek megvalósulása esetén a származási országba való visszatelepülést és az ott történő letelepedést segítő tevékenységek kivitelezése;

f) a természeti katasztrófákra vagy hasonló rendkívüli körülményekre való felkészültség biztosítása, valamint megfelelő, korai előrejelző és elhárítási rendszer használata;

g) a jelenleg érvényes nemzetközi megállapodásokkal összhangban a harcok és hasonló válságos helyzetek áldozatainak védelmére irányuló civil műveletek támogatása.

3. cikk

Az 1., 2., és 4. cikkben említett közösségi segély felhasználható a humanitárius műveletek végrehajtásához szükséges termék vagy felszerelés megvásárlásának és szállításának finanszírozására, beleértve lakás vagy menedékhely építését az áldozatok számára, az említett műveletek végrehajtására alkalmazott külső (emigráns vagy helybéli) személyzettel kapcsolatos költségek fedezését, a segélyszállítmányok tárolását, nemzetközi vagy országon belüli szállítását, utánpótlását és elosztását, valamint minden más, a segély címzettjei számára a segélyhez való szabad hozzáférés megkönnyítésére vagy elérésére irányuló tevékenységet.

A segély ugyancsak felhasználható minden más, a humanitárius műveletek végrehajtásához közvetlenül kapcsolódó költség fedezésére.

4. cikk

Az 1. és 2. cikkben említett közösségi segély ugyancsak felhasználható a következő területek finanszírozására:

- a humanitárius műveletekkel kapcsolatos előkészítő és megvalósíthatósági tanulmányok, valamint a humanitárius projektek és tervek kiértékelése,

- a humanitárius projektek és tervek ellenőrzésével (monitoring) kapcsolatos műveletek,

- képzési rendszerek és általános tanulmányok a humanitárius műveletek területén, ezek finanszírozása kisebb terjedelemben történik, többéves finanszírozás esetén csökkenő mértékben,

- a segítségnyújtás közösségi jellegének kiemelésével kapcsolatos költségek,

- a humanitárius kérdések megértésére irányuló felvilágosító és tájékoztató kampányok, különösen Európában és azon harmadik országokban, ahol a Közösség jelentős humanitárius műveleteket finanszíroz,

- a tagállamok, más támogató országok, nemzetközi humanitárius szervezetek és intézmények, nem kormányzati szervezetek és az ezeket képviselő szervezetek és a Közösség közti koordináció megerősítésére irányuló intézkedések,

- a humanitárius projektek végrehajtásához szükséges műszaki segítség, beleértve az európai humanitárius szervezetek és ügynökségek vagy hasonló testületek és a harmadik országok testületei közötti műszaki know-how és tapasztalat cseréjét,

- a humanitárius aknamentesítő műveletek, beleértve a helyi lakosságnak a gyalogsági aknákról való felvilágosítását célzó kampányokat.

5. cikk

Az e rendelet szerinti közösségi finanszírozás támogatás formájában valósul meg.

Az e rendelet alapján finanszírozott műveletek adó-, díj-, illeték- és vámmentesek.

II. FEJEZET

A humanitárius segítségnyújtás végrehajtására vonatkozó eljárások

6. cikk

A Közösség által finanszírozott humanitárius segélyműveleteket valamely tagállamból származó nemzetközi vagy nem kormányzati intézmény vagy szervezet, vagy a fogadó harmadik ország kérésére, vagy a Bizottság kezdeményezésére lehet végrehajtani.

7. cikk

(1) Az e rendelet alapján a műveletek végrehajtásának közösségi finanszírozására jogosult nem kormányzati szervezeteknek a következő követelményeknek kell megfelelniük:

a) a Közösség valamely tagállamában működő, az adott tagállamban hatályban lévő jogszabályok alapján autonóm, nonprofit szervezet;

b) a fő székhelyük a Közösség valamely tagállamában vagy a közösségi segélyt fogadó harmadik országában van. E székhelynek kell minden, az e rendelet értelmében finanszírozott műveletre vonatkozóan a hatékony döntéshozó központnak lennie. Kivételes esetben a székhely valamely harmadik, adományozó országban is lehet.

(2) A nem kormányzati szervezetek közösségi támogatásra való jogosultságának eldöntésekor a következő tényezőket kell figyelembe venni:

a) a közigazgatási és pénzügyi tevékenység kapacitása;

b) a tervezett műveletekkel kapcsolatos műszaki és logisztikai kapacitás;

c) a humanitárius segítségnyújtás területén szerzett tapasztalat;

d) az érintett szervezet által, különösen a Közösség finanszírozásával megvalósított korábbi műveletek eredményei;

e) amennyiben szükséges, a humanitárius műveletekhez létrehozott koordinációs rendszerben való részvételre való készség;

f) képesség és készség az érintett harmadik országbeli humanitárius szervezetekkel és alapszintű közösségekkel való közös munkára;

g) pártatlanság a humanitárius segítségnyújtás végrehajtásában;

h) adott esetben a humanitárius segélybe bevont harmadik országban szerzett korábbi tapasztalat.

8. cikk

A Közösség nemzetközi intézmények és szervezetek humanitárius műveleteit is finanszírozhatja.

9. cikk

A Közösség szükség esetén a Bizottság vagy a tagállamok szakosodott intézményei által végrehajtott humanitárius műveleteket is finanszírozhat.

10. cikk

(1) A közösségi és a nemzeti humanitárius segélyrendszerek hatékonyságának és összehangoltságának biztosítása és fokozása érdekében a Közösség megtehet bármely, a saját és a tagállamok tevékenysége szoros összehangolásának előmozdításához szükséges intézkedést mind a határozathozatal, mind a végrehajtás szintjén. Ennek érdekében a tagállamok és a Bizottság kölcsönös információcserét biztosító rendszert működtet.

(2) A Bizottság biztosítja, hogy a Közösség által finanszírozott humanitárius műveletek koordináltak és összhangban vannak a nemzetközi szervezetek és intézmények, különösen az Egyesült Nemzetek részét képező szervezetek és intézmények tevékenységeivel.

(3) A Bizottság törekszik a Közösség és az adományozó harmadik országok humanitárius segítségnyújtás területén való közreműködésének és együttműködésének fejlesztésére.

11. cikk

(1) A Bizottság megállapítja az e rendelet hatálya alá tartozó támogatások odaítélésének, mozgósításának és végrehajtásának feltételeit.

(2) Segítség akkor nyújtható, ha a címzett megfelel e feltételeknek.

12. cikk

Minden e rendelet alapján kötött finanszírozási megállapodás előírja, hogy a Bizottság által a hatályban lévő szabályok alapján megállapított szokásos eljárásnak megfelelően, és különösen az Európai Közösségek általános költségvetésére vonatkozó költségvetési rendelettel összhangban, a Bizottság és az Európai Számvevőszék a helyszínen és a humanitárius partnerek székhelyein ellenőrzést tarthat.

III. FEJEZET

A humanitárius műveletek végrehajtására vonatkozó eljárások

13. cikk

Azonnali intézkedés esetén a Bizottság dönt a 10 millió ECU-t meg nem haladó összegről.

A következő műveletek követelnek meg azonnali intézkedést:

- hirtelen bekövetkező természeti vagy ember által előidézett katasztrófák, úgymint árvíz, földrengés és harcok kitörése vagy hasonló helyzetek által okozott azonnali és előre nem látható humanitárius segítségnyújtás szükségessége,

- az előre nem látható vészhelyzetek esetén a sürgős reakció időtartamára korlátozott műveletek: a megfelelő támogatás fedezi az első francia bekezdésben említett humanitárius szükségletek kielégítésére irányuló tevékenységet a finanszírozásra vonatkozó határozatban megállapított, legfeljebb hathónapos időtartamra.

Amennyiben a műveletek megfelelnek e feltételeknek és több mint 2 millió ECU-t igényelnek a Bizottság:

- meghozza a határozatot,

- negyvennyolc órán belül írásban tájékoztatja erről a tagállamokat,

- soron következő ülésén beszámol a határozatról, különös tekintettel a sürgősségi eljárás használatának indoklására.

A sürgősségi eljárással elfogadott műveletek folytatására vonatkozóan a Bizottság a 17. cikk (2) bekezdésében megállapított irányítóbizottsági eljárásnak és a 15. cikk (2) bekezdésének második francia bekezdésében előírt korlátozásoknak megfelelően határoz.

14. cikk

Az e rendeletben szabályozott műveleteket a Bizottság a költségvetési és más hatályban lévő, különösen az Európai Közösségek általános költségvetésére vonatkozó költségvetési rendeletben megállapított eljárásokkal összhangban megvizsgálja, döntést hoz azokról, valamint irányítja, ellenőrzi és értékeli azokat.

15. cikk

(2) A 17. cikk (3) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban a Bizottság:

- dönt a 2. cikk c) pontjában említett humanitárius segítségnyújtásra irányuló védelmi intézkedések közösségi finanszírozásáról,

- dönt a közvetlen Bizottsági fellépésről vagy a tagállamok szakosodott intézményei fellépésének finanszírozásáról.

(3) A 17. cikk (2) bekezdésében említett irányítóbizottsági eljárással összhangban a Bizottság:

- jóváhagyja az olyan globális terveket, amelyek egy adott országban vagy régióban való cselekvésekre irányulnak, ahol a humanitárius válsághelyzet mértéke és összetettsége valószínűleg fennmarad, valamint az e tervekre vonatkozó költségvetést. Ezzel kapcsolatosan a Bizottság és a tagállamok megvizsgálják az e globális tervek végrehajtására megállapított prioritásokat,

- a 13. cikk sérelme nélkül dönt a 2 millió ECU-t meghaladó projektekről.

16. cikk

(1) A 17. cikkben említett bizottság évente egyszer megvitatja a soron következő évben végrehajtandó humanitárius műveletekre vonatkozó, a Bizottság képviselője által bemutatott általános iránymutatásokat, és megvizsgálja a közösségi és a tagállami humanitárius segítségnyújtás összehangolásának teljes kérdéskörét, valamint bármely, a közösségi segítségnyújtás e területre vonatkozó általános vagy sajátos kérdéseit.

(2) A Bizottság a humanitárius segítségnyújtás kezelésére irányuló eszközök (ideértve a partnerségi keret-megállapodást) fejlesztésére vonatkozó információkat is közli a 17. cikkben említett bizottsággal.

(3) A 17. cikkben említett bizottságot ugyancsak tájékoztatni kell a Bizottságnak a humanitárius műveletek kiértékelésére vonatkozó szándékairól, és lehetőség szerint annak ütemtervéről.

17. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében meghatározott határidő egy hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő egy hónap.

18. cikk

(1) A Bizottság rendszeresen értékeli a Közösség által finanszírozott humanitárius segélyműveleteket annak megállapítása érdekében, hogy az intézkedések célkitűzései megvalósultak-e, illetve az elkövetkező műveletek hatékonyságának növelésére vonatkozó iránymutatások megfogalmazása érdekében. A Bizottság az elvégzett értékelésről összefoglalót nyújt be a bizottságnak, amely az alkalmazott szakértők jogállását is tartalmazza, és amelyet a bizottság szükség esetén megvizsgálhat. A kiértékelő jelentések kérésre a tagállamok számára hozzáférhetők.

(2) A tagállamok megkeresésére a Bizottság a tagállamok részvételével kiértékelheti a közösségi humanitárius műveletek és tervek eredményeit is.

19. cikk

A Bizottság minden költségvetési év végén az adott év során finanszírozott műveletek összefoglalóját tartalmazó jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Az összefoglaló tartalmazza a humanitárius műveletek végrehajtásában részvevőkre vonatkozó információkat.

A jelentés tartalmazza bármely olyan külső értékelés áttekintését is, amelyet specifikus műveletekkel kapcsolatban végeztek.

E rendelet 13. cikkének sérelme nélkül a határozathozataltól számított egy hónapon belül a Bizottság értesíti a tagállamokat a jóváhagyott műveletekről, megjelölve a megítélt összeget, a művelet jellegét, a segélyben részesülő népességcsoportokat és az érintett partnereket.

20. cikk

E rendelet hatályba lépésétől számított három év elteltével a Bizottság az e rendelet alapján a Közösség által finanszírozott műveletekre vonatkozó átfogó értékelést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a rendelet jövőjére, és amennyiben szükséges, annak módosítására vonatkozó javaslatokkal együtt.

21. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31996R1257 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31996R1257&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01996R1257-20190726 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01996R1257-20190726&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére