Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

31998D0500[1]

A Bizottság határozata (1998. május 20.) a szociális partnerek közötti európai szintű párbeszéd előmozdítására irányuló ágazati párbeszédbizottságok létrehozásáról (az értesítés a C(1998) 2334. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg.

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(1998. május 20.)

a szociális partnerek közötti európai szintű párbeszéd előmozdítására irányuló ágazati párbeszédbizottságok létrehozásáról

(az értesítés a C(1998) 2334. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(98/500/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

mivel a Szerződés 118b. cikke értelmében a Bizottságnak törekednie kell a szociális partnerek közötti európai szintű párbeszéd fejlesztésére, és ez a folyamat - amennyiben ezt mindkét fél úgy kívánja - szerződéses kapcsolatokhoz vezethet;

mivel a munkavállalók alapvető szociális jogairól szóló közösségi charta leszögezi, hogy a munkaadóknak vagy a munkaadók szervezeteinek egyik részről, valamint a munkavállalók szervezeteinek másik részről megfelelő jogosítványokkal kell rendelkezniük ahhoz, hogy tárgyalásokat folytassanak egymással és kollektív szerződéseket kössenek, a tagállamok jogszabályaival és a kialakult gyakorlattal összhangban. A szociális partnerek közötti európai szintű párbeszéd, amennyiben a felek ezt úgy kívánják, különösen szakmaközi és ágazati szintű szerződéses jogviszonyt is eredményezhet;

mivel a Bizottság a közösségi szinten megvalósuló szociális párbeszéd előmozdításáról szóló 1996. szeptember 18-i közleményre ( 1 ) válaszként erőteljes támogatást kapott valamennyi érdekelttől arra a javaslatára, miszerint meg kell szilárdítani az ágazati szociális párbeszédet;

mivel az Európai Parlament a Bizottság fent említett közleményére vonatkozó 1997. július 18-i állásfoglalásában ( 2 ) felszólított arra, hogy kiemelt figyelmet kell szentelni az ágazati szociális párbeszédnek, hiszen az egyes gazdasági ágazatokban a szociális párbeszéden keresztül lehet a legpontosabban felmérni a szabályozásnak és/vagy deregulációnak a foglalkoztatásra gyakorolt hatását;

mivel a Gazdasági és Szociális Bizottság a Bizottság fent említett közleményére vonatkozó 1997. január 29-i véleményében ( 3 ) megállapította, hogy az ágazati párbeszédnek hatékonynak, eredményesnek és célirányosnak kell lennie;

mivel a különböző tagállamokban kialakult helyzet egyértelműen alátámasztja annak szükségességét, hogy a szociális partnereknek részt kell venniük az élet- és munkakörülmények javításával kapcsolatos tárgyalásokban; mivel a Bizottság mellett működő ágazati párbeszédbizottság - a Közösség szintjén működő, szociális és gazdasági érdekek képviseletét ellátó képviseleti fórumként - ennek a részvételnek a legmegfelelőbb eszköze;

mivel a Bizottságnak törekednie kell arra, hogy az ágazati párbeszédbizottságoknak az összetétele és tevékenységei hozzájáruljanak a nők és férfiak esélyegyenlőségének megteremtéséhez;

mivel az ágazati párbeszédbizottságok felváltják a meglévő vegyes bizottságokat; mivel ezért hatályon kívül kell helyezni az ilyen bizottságok létrehozásáról szóló határozatokat,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Ágazati párbeszédbizottságokat (a továbbiakban: bizottságok) hoznak létre azokban az ágazatokban, ahol a szociális partnerek közösen indítványozták, hogy részt vesznek egy európai szintű párbeszédben, és ahol az ágazat mindkét oldalát képviselő szervezetek megfelelnek a következő kritériumoknak:

a) konkrét ágazathoz vagy szakmához tartoznak és európai szinten is szervezettek;

b) olyan szervezetekből állnak, amelyek maguk is integrált és elismert részei a tagállamok szociális partneri struktúráinak és jogosultak megállapodások tárgyalására, és amelyek több tagállamban reprezentatívak;

c) rendelkeznek azokkal a megfelelő struktúrákkal, amelyek lehetővé teszik hatékony részvételüket a konzultációs eljárásban.

2. cikk

Az általuk képviselt ágazatok tevékenységével kapcsolatosan az egyes bizottságok:

a) véleményét kikérik a szociális következményekkel járó, közösségi szintű fejleményekről, és

b) fejlesztik és támogatják az ágazati szintű szociális párbeszédet.

3. cikk

Minden egyes bizottság ülésén a szociális partnerek képviseletében legfeljebb 66 fő vehet részt úgy, hogy a munkaadók és a munkavállalók szervezetei egyenlő számban képviseltetik magukat.

4. cikk

A Bizottság az 1. cikkben említett igényüket bejelentő szociális partnerszervezetek javaslata alapján hívja meg a képviselőket a bizottságok üléseire.

5. cikk

(1) Minden bizottság a Bizottsággal együtt fogadja el saját eljárási szabályzatát.

(2) A bizottságok elnöki tisztét a munkaadók vagy a munkavállalók küldöttségeinek képviselője vagy - a két küldöttség közös felkérése alapján - a Bizottság képviselője látja el.

(3) A bizottságok évente legalább egy alkalommal üléseznek. A szociális partnerek képviseletében a bizottság ülésén részt vevő legfeljebb 56 fő napidíjban és utazási költségtérítésben részesül.

(4) A Bizottság a szociális partnerekkel egyeztetve rendszeresen megvizsgálja a különböző ágazatokban tevékenykedő ágazati bizottságok működését.

6. cikk

A Szerződés 214. cikke rendelkezéseinek sérelme nélkül a bizottság tagjai nem hozhatják nyilvánosságra a bizottság ülésén vagy a bizottság titkárságán tudomásukra jutott információkat azokban az esetekben, amikor a Bizottság arról tájékoztatja a bizottságot, hogy egy napirendi pont bizalmas jellegű tárgyra vonatkozik.

7. cikk

(1) Az ágazati párbeszédbizottságok a meglévő vegyes bizottságok, nevezetesen az alábbi vegyes bizottságok helyébe lépnek:

a) a 87/467/EGK bizottsági határozattal ( 4 ) létrehozott, tengerhajózási vegyes bizottság;

b) a 90/449/EGK bizottsági határozattal ( 5 ) létrehozott, polgári repülési vegyes bizottság;

c) a 80/991/EGK bizottsági határozattal ( 6 ) létrehozott, belvízi hajózási vegyes bizottság;

d) a 85/516/EGK bizottsági határozattal ( 7 ) létrehozott, közúti szállítási vegyes bizottság;

e) a 85/13/EGK bizottsági határozattal ( 8 ) létrehozott, vasúti vegyes bizottság;

f) a 90/450/EGK bizottsági határozattal ( 9 ) létrehozott, távközlési szolgáltatási vegyes bizottság;

g) a 74/442/EGK bizottsági határozattal ( 10 ) létrehozott, a mezőgazdasági munkavállalók szociális problémáival foglalkozó vegyes bizottság;

h) a 74/441/EGK bizottsági határozattal ( 11 ) létrehozott, a tengeri halászat terén felmerülő szociális problémákkal foglalkozó vegyes bizottság;

i) a 94/595/EK bizottsági határozattal ( 12 ) létrehozott, postai szolgáltatások vegyes bizottsága.

A fenti határozatokkal létrehozott bizottságok azonban tovább működnek mindaddig, amíg az ezzel a határozattal létrehozott ágazati bizottságok nem kezdik meg tevékenységüket, legkésőbb azonban 1998. december 31-ig.

(2) Az 1. cikkre is tekintettel az ágazati párbeszédbizottság azoknak az egyéb informális munkacsoportoknak a helyébe is lép, amelyeken keresztül a Bizottság támogatta a szociális párbeszédet olyan ágazatokban, amelyekre nem vonatkoztak a vegyes bizottságok felállításáról hozott határozatok.

(3) Az (1) bekezdés a)-i) pontjában említett határozatok 1999. január 1-jével hatályukat vesztik.

( 1 ) COM(96) 448 végleges.

( 2 ) HL C 286., 1997.9.22., 338. o.

( 3 ) HL C 89., 1997.3.19., 27. o.

( 4 ) HL L 253., 1987.9.4., 20. o.

( 5 ) HL L 230., 1990.8.24., 22. o.

( 6 ) HL L 297., 1980.11.6., 28. o.

( 7 ) HL L 317., 1985.11.28., 33. o.

( 8 ) HL L 8., 1985.1.10., 26. o.

( 9 ) HL L 230., 1990.8.24., 25. o.

( 10 ) HL L 243., 1974.9.5., 22. o.

( 11 ) HL L 243., 1974.9.5., 19. o.

( 12 ) HL L 225., 1994.8.31., 31. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31998D0500 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31998D0500&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01998D0500-20130701 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01998D0500-20130701&locale=hu