32008L0080[1]

A Bizottság 2008/80/EK irányelve ( 2008. július 28.) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a ciklohexil-hidroxidiazén-1-oxid, káliumsó (K-HDO) hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 2008/80/EK IRÁNYELVE

(2008. július 28.)

a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a ciklohexil-hidroxidiazén-1-oxid, káliumsó (K-HDO) hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1) A biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett 10 éves munkaprogram második szakaszáról szóló, 2007. december 4-i 1451/2007/EK bizottsági rendelet (2) megállapítja azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 98/8/EK irányelv I., I.A., illetőleg I.B. mellékletébe való felvétel lehetősége szempontjából meg kell vizsgálni. E jegyzékben szerepel a ciklohexil-hidroxidiazén-1-oxid, káliumsó (K-HDO).

(2) Az 1451/2007/EK rendelet értelmében, a 98/8/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdésével összhangban megtörtént a K-HDO értékelése a 98/8/EK irányelv V. melléklete szerinti 8. terméktípusban, azaz faanyagvédő szerben történő felhasználása vonatkozásában.

(3) Ausztriát jelölték referens tagállamnak, amely az 1451/2007/EK rendelet 14. cikke (4) és (6) bekezdésének megfelelően 2006. március 22-én benyújtotta a Bizottságnak az illetékes hatóság jelentését és egy kapcsolódó ajánlást.

(4) Az illetékes hatóság jelentését a tagállamok és a Bizottság felülvizsgálták. Az 1451/2007/EK rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban a vizsgálat eredményeit a Biocid Termékek Állandó Bizottsága 2008. február 22-én értékelő jelentésben foglalta össze.

(5) Bár a kockázatbecslés nagyon specifikus alkalmazási rendszerekre korlátozódott, a vizsgálatokból kitűnik, hogy a faanyagvédő szerként felhasznált, K-HDO-t tartalmazó biocid termékek várhatóan megfelelnek a 98/8/EK irányelv 5. cikkében megfogalmazott követelményeknek. Ennek megfelelően indokolt a K-HDO felvétele az I. mellékletbe, biztosítva ezzel, hogy a faanyagvédő szerként felhasznált, K-HDO-t tartalmazó biocid termékekre vonatkozó engedélyek valamennyi tagállamban a 98/8/EK irányelv 16. cikkének (3) bekezdése alapján kiadhatók, módosíthatók és visszavonhatók legyenek.

(6) Közösségi szinten nem értékelték valamennyi lehetséges felhasználási módot. Ezért indokolt, hogy a tagállamok külön figyelmet fordítsanak a közösségi szintű kockázatértékelés során nem reprezentatív módon vizsgált környezeti elemeket és népességcsoportokat fenyegető kockázatokra, továbbá a termékek engedélyezésekor gondoskodniuk kell a megfelelő intézkedések foganatosításáról vagy meghatározott feltételek bevezetéséről annak érdekében, hogy a feltárt kockázatokat elfogadható szintre csökkentsék.

(7) A környezetet és a dolgozókat érintő lehetséges kockázatokra tekintettel a termékeknek különösen a nem ipari, nem teljesen automatizált és nem zárt rendszerekben történő használatához nem szabad az engedélyeket kiadni, kivéve, ha a termék engedélyeztetéséhez benyújtott kérelem bizonyítja, hogy a 98/8/EK irányelv 5. cikkének és VI. mellékletének megfelelően a kockázatokat elfogadható szintre lehet csökkenteni.

(8) Az értékelő jelentés eredményeinek fényében helyénvaló a megfelelő védőszerelés használatát előírni a K-HDO-tartalmú termékekkel foglalkozók esetében. A gyermekekre vonatkozóan megállapított kockázat ismeretében indokolt azt is előírni, hogy a gyermekekkel közvetlen kapcsolatba kerülő faanyag kezelésére ne használjanak K-HDO-t.

(9) Fontos, hogy ezen irányelv előírásait valamennyi tagállamban egyidejűleg alkalmazzák, mert így biztosítható a K-HDO-t tartalmazó biocid termékekkel kapcsolatos egyenlő bánásmód, és általában véve így segíthető elő a biocid termékek piacának megfelelő működése.

(10) Egy adott hatóanyagnak az I. mellékletbe való felvételét megelőzően indokolt ésszerű időt hagyni arra, hogy a tagállamok és az érdekeltek felkészülhessenek a felvételből fakadó új követelmények teljesítésére; ezzel egyúttal az is biztosítható, hogy a dokumentációt benyújtó kérelmezők teljes mértékben élvezhessék a tízéves adatvédelmi időszakot, amely a 98/8/EK irányelv 12. cikke (1) bekezdése c) pontjának ii. alpontja alapján a felvétel napjával veszi kezdetét.

(11) A felvételt követően indokolt ésszerű időt hagyni arra, hogy a tagállamok végrehajtsák a 98/8/EK irányelv 16. cikkének (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket, és különösen oly módon adhassák meg, módosíthassák és vonhassák vissza a 8. terméktípusba tartozó, K-HDO-t tartalmazó biocid termékekre vonatkozó engedélyeket, hogy azok megfeleljenek a 98/8/EK irányelv előírásainak.

(12) A 98/8/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(13) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Biocid Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 98/8/EK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Átültetés a nemzeti jogba

(1) A tagállamok legkésőbb 2009. június 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek az irányelvnek való megfeleléshez. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Ezeket a rendelkezéseket 2010. július 1-jétől alkalmazzák.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az irányelv tárgykörében fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 28-án.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja

(1) HL L 123., 1998.4.24., 1. o. A legutóbb a 2008/31/EK irányelvvel (HL L 81., 2008.3.20., 57. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 325., 2007.12.11., 3. o.

MELLÉKLET

A 98/8/EK irányelv I. melléklete a következő "10. sz." bejegyzéssel egészül ki:

SZÖVEG HIÁNYZIK

(1) A VI. mellékletben előírt közös elvek alkalmazásához az értékelő jelentések tartalma és következtetései a Bizottság internetes oldalán olvashatók: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008L0080 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008L0080&locale=hu

Tartalomjegyzék