32017R1105[1]

A Bizottság (EU) 2017/1105 végrehajtási rendelete (2017. június 12.) a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletben hivatkozott formanyomtatványok kiállításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1105 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. június 12.)

a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletben hivatkozott formanyomtatványok kiállításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 88. cikkére,

az (EU) 2015/848/EK rendelet 89. cikkének (1) bekezdése szerint létrehozott bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1) Annak érdekében, hogy az (EU) 2015/848 rendelet alkalmazása egységes feltételek mellett történjék, több formanyomtatvány meghatározására van szükség.

(2) Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló 21. jegyzőkönyv 3. cikkével összhangban Írország és az Egyesült Királyság részt vett az (EU) 2015/848 rendelet elfogadásában. Ezért Írország és az Egyesült Királyság részt vesz a jelen rendelet elfogadásában.

(3) Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 1. és 2. cikke értelmében Dánia nem vett részt az (EU) 2015/848 rendelet elfogadásában. Ezért Dánia nem vesz részt a jelen rendelet elfogadásában,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) Az érintett ismert külföldi hitelezőknek a fizetésképtelenségi eljárás megindításáról való tájékoztatására szolgáló, az (EU) 2015/848 rendelet 54. cikke (3) bekezdésében hivatkozott egységes formanyomtatványt e rendelet I. melléklete tartalmazza.

(2) A külföldi hitelezők által a követeléseik előterjesztésére használható, az (EU) 2015/848 rendelet 55. cikke (1) bekezdésében hivatkozott egységes formanyomtatványt e rendelet II. melléklete tartalmazza.

(3) A valamely csoportos koordinációs eljárásban egy cégcsoport tagjai tekintetében kijelölt fizetésképtelenségi szakértő általi kifogás előterjesztésére szolgáló, az (EU) 2015/848 rendelet 64. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében hivatkozott egységes formanyomtatványt e rendelet III. melléklete tartalmazza.

(4) Az európai igazságügyi portálon keresztül elektronikus úton benyújtott egyéni információkérések előterjesztésére szolgáló, az (EU) 2015/848/EU rendelet 27. cikke (4) bekezdésének első albekezdésében hivatkozott egységes formanyomtatványt e rendelet IV. melléklete tartalmazza.

2. cikk

Ez a rendelet 2017. június 26-án lép hatályba.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Brüsszelben, 2017. június 12-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

(1) HL L 141., 2015.6.5., 19. o.

I. MELLÉKLET

BG

ES

CS

DA

DE

EN

ET

EL

FR

GA

HR

IT

LV

LT

HU

MT

NL

PL

PT

RO

SK

SL

FI

SV

(A fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet 54. cikkének (3) bekezdése - HL L 141., 2015.6.5., 19. o.).

FONTOS TÁJÉKOZTATÁS A HITELEZŐK SZÁMÁRA

A fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet 54. cikkével összhangban tájékoztatjuk Önt, hogy egy másik tagállamban fizetésképtelenségi eljárás (1) indult az Ön adósával szemben (az e formanyomtatvány 1. pontjában foglaltak szerint).

Kérjük, terjessze be adósával szemben fennálló követeléseit az alábbiakban ismertetett módon.

Önt a Bizottság adott esetben felkérheti, hogy egy későbbi időpontban külön értesítés formájában nyújtsa be az adósával szemben fennálló követeléseit, feltéve, hogy a követelés előterjesztésére vonatkozó nemzeti jogszabályokban foglalt követelmények telje

Nem szükséges a követeléseit egyenként előterjesztenie.

Amennyiben a Bizottság felszólítja, hogy terjessze elő követeléseit, ezt a követelések előterjesztésére szolgáló egységes formanyomtatvány útján teheti meg, amely

ezen értesítés mellékletében található; vagy

letölthető az alábbi internetcímen:

Nyelv

A követeléseket az Európai Unió intézményeinek bármelyik hivatalos nyelvén elő lehet terjeszteni. Ettől függetlenül Önt a Bizottság a későbbiekben felkérheti, hogy nyújtsa be a formanyomtatvány fordítását az eljárás megindításának helye szerinti tagállam hivatalos nyelvén, vagy amennyiben a szóban forgó tagállamnak több hivatalos nyelve is van, a fizetésképtelenségi eljárás megindításának helye szerinti hivatalos nyelven vagy hivatalos nyelvek egyikén, vagy pedig egy másik, a szóban forgó tagállam által elfogadható nyelvként megjelölt nyelven (a tagállamok által megjelölt nyelvek a következő internetcímen találhatók: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-hu.do?clang=hu] (2)).

További információk

A tagállamok fizetésképtelenségi eljárásaira vonatkozó bővebb információkért kattintson ide: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-hu.do?clang=hu] (2)

Az ezen értesítés tárgyát képező adott fizetésképtelenségi eljárásra vonatkozó információkat az európai igazságügyi portál alábbi honlapján keresheti meg: [...] (2) (3)

(1) "Fizetésképtelenségi eljárás": a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 141., 2015.6.5., 19. o.) 1. cikkében említett eljárás. Ezen eljárások listáját az említett rendelet A. melléklete tartalmazza.

(2) E formanyomtatvány használata során kérjük, mindig arra a hiperlinkre hivatkozzék, amely ténylegesen az európai igazságügyi portál vonatkozó oldalára mutat.

(3) Felhívjuk figyelmét, hogy az európai igazságügyi portál e funkciója csak 2019. június 26-ától lesz működőképes (lásd az (EU) 2015/848 rendelet 92. cikkét).

ÚTMUTATÓ A FORMANYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ

Ezt az egységes értesítési formanyomtatványt az adóssal szembeni fizetésképtelenségi eljárások megindítására hatáskörrel rendelkező bíróságnak vagy az e bíróság által az ilyen eljárások lefolytatására kijelölt fizetéskép-telenségi szakértőnek kell kitöltenie.

A formanyomtatványt meg kell küldeni a más tagállamokban található ismert hitelezők részére.

A formanyomtatvány nyelve

Ezt az értesítési formanyomtatványt az eljárás megindításának helye szerinti állam hivatalos nyelvén kell továbbítani, vagy abban az esetben, ha a szóban forgó tagállamnak több hivatalos nyelve is van, a fizetésképtelenségi eljárás megindításának helye szerinti hivatalos nyelven vagy több hivatalos nyelv esetén e hivatalos nyelvek egyikén, vagy pedig egy másik, a szóban forgó állam által az (EU) 2015/848 rendelet 55. cikkének (5) bekezdésével összhangban elfogadható nyelvként megjelölt nyelven, amennyiben feltételezhető, hogy ez a nyelv a külföldi hitelezők számára könnyebben érthető.

Az értesítés módja

Annak biztosítása érdekében, hogy az információk mielőbb eljussanak az Európai Unió valamely más tagállamában tartózkodási vagy székhellyel rendelkező hitelezőkhöz, az iratkézbesítésről szóló 1393/2007/EK európai parlamenti és a tanácsi rendeletet (1) nem kell alkalmazni a hitelezők tájékoztatására vonatkozó kötelezettség tekintetében.

Útmutató a formanyomtatvány egyes pontjaihoz

A formanyomtatvány 2. szakaszát csak abban az esetben kell kitölteni, ha ezzel az értesítéssel Ön egyben felszólítja a hitelezőt is az adóssal szemben fennálló követelései előterjesztésére. Amennyiben Ön nem tölti ki a 2. szakaszt, egy másik értesítést kell küldenie a külföldi hitelezőknek, amint az alkalmazandó fizetésképtelenségi jogszabályból fakadó azon kötelezettség életbe lép, miszerint az érintett hitelezőknek egyénileg kell előterjeszteniük követeléseiket az eljárásban.

A formanyomtatvány egy adott szakaszának kitöltésekor kérjük, tartsa szem előtt a következőket:

- A csillaggal (*) jelölt pontok kitöltése kötelező.

- A kettős csillaggal (**) jelölt pontok kitöltése bizonyos feltétellel kötelező. Ez a feltétel vagy az érintett pont alatt zárójelben, vagy pedig a pontot megelőző mondatban szerepel.

- A külön jelölés nélküli pontok kitöltése nem kötelező.

Amikor Ön e formanyomtatvány kitöltésekor egy tagállamra hivatkozik, kérjük, használja az alábbi országkódokat: Ausztria (AT) Belgium (BE) Bulgária (BG) Ciprus (CY) Cseh Köztársaság (CZ) Észtország (EE) Finnország (FI) Franciaország (FR) Görögország (EL) Hollandia (NL) Horvátország (HR) Írország (IE) Lettország (LV) Litvánia (LT) Luxemburg (LU) Magyarország (HU) Málta (MT) Németország (DE) Lengyelország (PL) Olaszország (IT) Portugália (PT) Románia (RO) Spanyolország (ES) Svédország (SE) Szlovákia (SK) Szlovénia (SI) Egyesült Királyság (UK)

Az 1.2. pontban említett "nyilvántartási szám" alatt a nemzeti jog szerint a gazdálkodó egységhez vagy személyhez rendelt egyéni azonosító szám értendő. Amennyiben az adós társaság vagy jogi személy, ez a szám a megfelelő nemzeti (cég- vagy egyesületi) nyilvántartásban szereplő azonosító számnak felel meg. Ha az adós önálló üzleti vagy szakmai tevékenységet végző természetes személy ("vállalkozó"), ez a fizetésképtelenségi eljárás megindításának helye szerinti tagállamban kapott azonosító szám, amelyen az érintett az üzleti vagy szakmai tevékenységét végzi. Amennyiben a fizetésképtelenségi eljárás megindításának helye szerinti tagállam fizetésképtelenségi jogszabályai értelmében az adós adószáma vagy személyazonosító száma szolgál az önálló üzleti vagy szakmai tevékenységet végző természetes személy azonosítására, ezt a számot kell megadni.

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 1393/2007/EK rendelete (2007. november 13.) a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről ("iratkézbesítés"), és az 1348/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 324., 2007.12.10., 79. o.).

A 2.1. pontban "a fizetésképtelenségi eljárás típusát" az (EU) 2015/848 rendelet A. mellékletében felsorolt nemzeti eljárások közül az adott esetben indított megfelelő eljárásra és - ha alkalmazandó - a nemzeti jog szerint indított ilyen eljárások megfelelő altípusára hivatkozva kell megadni.

A 2.3. pontban "a fizetésképtelenségi eljárást megindító bíróság" alatt a valamely tagállam nemzeti joga szerint fizetésképtelenségi eljárások megindítására, az eljárás megindításának megerősítésére vagy az ilyen eljárások során határozathozatalra hatáskörrel rendelkező igazságügyi vagy egyéb szerv értendő.

Az 5. pontban említett dátum vagy a határidő utolsó napja nem lehet 30 napnál korábbi azt az időpontot követően, amikor a fizetésképtelenségi eljárás megindítását közzéteszik az eljárás megindításának helye szerinti tagállam fizetésképtelenségi nyilvántartásában, vagy amennyiben az adósra vonatkozó információk nem szerepelnek a nemzeti nyilvántartásban, azt az időpontot követően, amikor a hitelező ezt az értesítést kézhez veszi.

I. SZAKASZ

Az ügy részletei

1. ADÓS

1.1. Név (*)

1.1.1. Név (ha az adós társaság vagy jogi személy):

vagy

1.1.2. Családi név:

1.1.3. Utónév (utónevek):

(ha a hitelező természetes személy)

1.2. Nyilvántartási szám (kitöltendő abban az esetben, ha a fizetésképtelenségi eljárás megindításának helye szerinti tagállam nemzeti joga szerint létezik ilyen szám) (**):

1.3. Cím (kivéve, ha az 1.5. pont alkalmazandó) (**):

1.3.1. Utca és házszám/postafiók:

1.3.2. Helység és irányítószám:

1.3.3. Ország:

1.4. Alternatív cím:

1.4.1. Utca és házszám/postafiók:

1.4.2. Helység és irányítószám:

1.4.3. Ország:

1.5. Születési idő és hely (kitöltendő abban az esetben, ha az adós természetes személy, és a címe védett) (**):

1.6. Az adós személyazonosságával kapcsolatos egyéb információk:

1.6.1. Az adós személyi azonosító száma:

1.6.2. Anyja teljes leánykori neve:

1.6.3. Apja neve:

1.6.4. Állampolgárság:

1.6.5. Egyéb (kérjük, fejtse ki):

(*)-gal jelölt pontok: az információ megadása kötelező.

(**)-gal jelölt pontok: az információ megadása bizonyos feltétellel kötelező.

Külön jelölés nélküli pontok: az információ megadása fakultatív/nem kötelező.

2. AZ ÉRINTETT FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁS

2.1. Az adóssal szemben indított fizetésképtelenségi eljárás típusa (*):

2.2. A fizetésképtelenségi eljárás megindításának időpontja (az (EU) 2015/848 rendelet értelmében) (*):

2.3. A fizetésképtelenségi eljárást megindító bíróság (1) (*):

2.3.1. Név:

2.3.2. Cím:

2.3.2.1. Utca és házszám/postafiók:

2.3.2.2. Helység és irányítószám:

2.3.2.3. Ország:

2.4. Nyilvántartási szám (kitöltendő, ha van ilyen) (**):

2.5. Az eljárásban kijelölt fizetésképtelenségi szakértő (kitöltendő, ha van ilyen) (**):

2.5.1. Név:

2.5.2. Cím:

2.5.2.1. Utca és házszám/postafiók:

2.5.2.2. Helység és irányítószám:

2.5.2.3. Ország:

2.5.2.4. E-mail-cím:

(*)-gal jelölt pontok: az információ megadása kötelező.

(**)-gal jelölt pontok: az információ megadása bizonyos feltétellel kötelező.

Külön jelölés nélküli pontok: az információ megadása fakultatív/nem kötelező.

(1) Ebben a pontban "bíróság" alatt - a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikke (6) bekezdésének ii. pontjával összhangban - a tagállamban fizetésképtelenségi eljárás meg-indítására, a megindítás jóváhagyására vagy az ilyen eljárások során határozathozatalra felhatalmazott igazságügyi vagy bármely egyéb, hatáskörrel rendelkező szerv értendő.

II. SZAKASZ

A követelések előterjesztésére vonatkozó információk

3. A KÖVETELÉSEK ÁTVÉTELÉRE JOGOSULT SZERV VAGY HATÓSÁG (*)

Az e formanyomtatvány 2.3. pontjában megnevezett bíróság;

vagy

Az e formanyomtatvány 2.5. pontjában megnevezett fizetésképtelenségi szakértő;

vagy

A követelések átvételére jogosult szerv vagy hatóság nem azonos az e formanyomtatvány 2.3., illetve 2.5. pontjában megnevezett személlyel/szervvel. Adatai a következők:

3.1. Név (kitöltendő abban az esetben, ha a követelések átvételére jogosult szerv vagy hatóság nem az e formanyomtatvány 2.3. pontjában megnevezett bíróság vagy 2.5. pontjában megnevezett fizetés-képtelenségi szakértő) (**):

3.2. Cím (kitöltendő abban az esetben, ha a követelések átvételére jogosult szerv vagy hatóság nem az e formanyomtatvány 2.3. pontjában megnevezett bíróság vagy 2.5. pontjában megnevezett fizetés-képtelenségi szakértő) (**):

3.2.1. Utca és házszám/postafiók:

3.2.2. Helység és irányítószám:

3.2.3. Ország:

3.3. Telefonszám:

3.4. E-mail-cím:

4. A KÖVETELÉSEK ELŐTERJESZTÉSÉNEK LEHETSÉGES MÓDJA (*)

postai úton (a 3. pontban szereplő postacímre)

kizárólag ajánlott levélpostai küldeményként

vagy

faxon (a következő faxszámra):

vagy

e-mailben (a következő e-mail-címre):

(*)-gal jelölt pontok: az információ megadása kötelező.

(**)-gal jelölt pontok: az információ megadása bizonyos feltétellel kötelező.

Külön jelölés nélküli pontok: az információ megadása fakultatív/nem kötelező.

kizárólag a következő technikai szabványok betartásával (kérjük, fejtse ki):

vagy

egyéb (kérjük, fejtse ki):

5. A KÖVETELÉSEK ELŐTERJESZTÉSÉNEK HATÁRIDEJE (KITÖLTENDŐ ABBAN AZ ESETBEN, HA VAN ILYEN) (**)

a követelések előterjesztésének legkésőbbi időpontja:

vagy

hivatkozás a határidő kiszámítási kritériumaira:

6. A KÖVETELÉSEK 5. PONTBAN EMLÍTETT HATÁRIDŐN BELÜLI ELŐTERJESZTÉSÉNEK ELMULASZTÁSÁVAL JÁRÓ KÖVETKEZMÉNYEK (*)

Önnek viselnie kell a késedelmes benyújtással kapcsolatos esetleges pluszköltségeket.

Ön nem részesedik a követelése előterjesztését (vagy elfogadását) megelőző (évközi vagy végső) felosztásokból

Ön elveszíti szavazati jogát a követelése előterjesztését megelőző döntéshozatali folyamatokban vagy hitelezői találkozókon.

Önnek egyedi beadványt kell intéznie a bírósághoz, amelyben kéri a követelése elfogadását.

A követelésén alapuló adósságot az eljárással összefüggésben elévültnek fogják tekinteni.

A követelését adott esetben nem veszik figyelembe az eljárás során.

Ön elveszíti a követeléssel összefüggő, biztosított vagy elsőbbségi jogait.

Egyéb (kérjük, fejtse ki):

7. A KÖVETELÉS ELŐTERJESZTÉSÉNEK TOVÁBBI FELTÉTELEI:

A fizetésképtelenségi eljárások tekintetében alkalmazandó jogszabályok értelmében a követelés összegét (a "követelések előterjesztése" egységes formanyomtatvány 6.1.8. pontja) és az adott követelés érvényesítéséből fakadó költségeket (a "követelések előterjesztése" egységes formanyomtatvány 6.4.3. pontja) a fizetésképtelenségi eljárás megindításának helye szerinti tagállam pénznemében kell megadni. Ez a pénznem a következő:

euro (EUR) bolgár leva (BGN) cseh korona (CZK) horvát kuna (HRK) magyar forint (HUF) lengyel zloty (PLN) román lej (RON) svéd korona (SEK) egyesült királysági font sterling (GBP)

(*)-gal jelölt pontok: az információ megadása kötelező.

(**)-gal jelölt pontok: az információ megadása bizonyos feltétellel kötelező.

Külön jelölés nélküli pontok: az információ megadása fakultatív/nem kötelező

Egyéb (kérjük, fejtse ki):

8. A DOLOGI JOG HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ ELSŐBBSÉGI VAGY BIZTOSÍTOTT KÖVETELÉSSEL RENDELKEZŐ HITELEZŐNEK AZ ALÁBBIAK SZERINT KELL ELJÁRNIA (*)

a követelés előterjesztésében kifejezetten meg kell jelölnie a követelés sajátos jellegét, vagy

a követeléseit elő kell terjesztenie, vagy

nem szükséges a követeléseit előterjesztenie, vagy

kizárólag a követelésének arra a részére vonatkozóan kell előterjesztenie követelését, amelyre nem terjed ki a biztosíték vagy elsőbbség értéke, vagy

meg kell adnia azt a maximális összeget, ameddig a követelés valószínűleg biztosított,

Egyéb (kérjük, fejtse ki):

9. HÁTRÁBB SOROLT KÖVETELÉSEK

A hátrább sorolt vagy alárendelt követeléseket kizárólag akkor kell előterjeszteni, ha ezt a fizetés-képtelenségi bíróság kifejezetten kéri.

10. A HITELEZŐ SZÁMÁRA ESETLEG RELEVÁNS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

(*)-gal jelölt pontok: az információ megadása kötelező.

(**)-gal jelölt pontok: az információ megadása bizonyos feltétellel kötelező.

Külön jelölés nélküli pontok: az információ megadása fakultatív/nem kötelező.

III. SZAKASZ

Dátum és aláírás

Jelen értesítést kiállította:

Név:

Az alábbi minőségben:

a fizetésképtelenségi eljárás megindítására hatáskörrel rendelkező bíróság

a fizetésképtelenségi eljárásban kijelölt fizetésképtelenségi szakértő

Kelt -ban/ben (hely), -én (dátum).

Aláírás és/vagy bélyegző

II. MELLÉKLET

BG

ES

CS

DA

DE

ET

EL

EN

FR

GA

HR

IT

LV

LT

HU

MT

NL

PL

PT

RO

SK

SL

FI

SV

(A fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 141., 2015.6.5., 19. o.) 55. cikkének (1)-(3) bekezdése)

Hivatkozással az alábbi fizetésképtelenségi eljárásra, előterjesztem követelésemet a fizetésképtelenségi eljárás alá vont vagyonnal szemben, a következők szerint:

ÚTMUTATÓ A FORMANYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ

Ez az egységes formanyomtatvány a követelések előterjesztésére szolgál, a fizetésképtelenségi eljárásról szóló (EU) 2015/848 rendelet IV. fejezetével összhangban. Az egyes javaknak az adós vagyonából való kizárására irányuló kérelmeket a nemzeti jognak megfelelően kell benyújtani.

A követelések előterjesztésére szolgáló jelen egységes formanyomtatvány használata fakultatív jellegű. Mindazonáltal, amennyiben a követelést ezen egységes formanyomtatvány útján terjesztik elő, a követelésnek valamennyi olyan információt tartalmaznia kell, amelynek megadása a formanyomtatványban foglaltak szerint kötelező.

Nyelv

A követeléseket az Európai Unió intézményeinek bármely hivatalos nyelvén elő lehet terjeszteni. Ettől függetlenül Önt a Bizottság a későbbiekben felkérheti, hogy nyújtsa be a formanyomtatvány fordítását az eljárás megindításának helye szerinti tagállam hivatalos nyelvén, vagy amennyiben a szóban forgó tagállamnak több hivatalos nyelve is van, a fizetésképtelenségi eljárás megindításának helye szerinti hivatalos nyelven vagy hivatalos nyelvek egyikén, vagy pedig egy másik, a szóban forgó tagállam által elfogadható nyelvként megjelölt nyelven (a tagállamok által megjelölt nyelvek a következő internetcímen találhatók: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-en.do?clang=hu] (1)

Amikor Ön e formanyomtatvány kitöltésekor egy tagállamra hivatkozik, kérjük, használja az alábbi országkódokat: Ausztria (AT) Belgium (BE) Bulgária (BG) Ciprus (CY) Cseh Köztársaság (CZ) Észtország (EE) Finnország (FI) Franciaország (FR) Görögország (EL) Hollandia (NL) Horvátország (HR) Írország (IE) Lettország (LV) Litvánia (LT) Luxemburg (LU) Magyarország (HU) Málta (MT) Németország (DE) Lengyelország (PL) Olaszország (IT) Portugália (PT) Románia (RO) Spanyolország (ES) Svédország (SE) Szlovákia (SK) Szlovénia (SI) Egyesült Királyság (UK)

A formanyomtatvány egy adott szakaszának kitöltésekor kérjük, tartsa szem előtt a következőket:

- A csillaggal (*) jelölt pontok kitöltése kötelező.

- A kettős csillaggal (**) jelölt pontok kitöltése bizonyos feltétellel kötelező. Ez a feltétel az érintett pont alatt zárójelben szerepel.

- A külön jelölés nélküli pontok kitöltése nem kötelező.

Amennyiben egyidejűleg több követelést kíván előterjeszteni, kérjük, minden egyes követelésre vonatkozóan töltse ki a 6-10. pontot.

Az 1. és 2. pontra vonatkozóan hasznos információkat találhat annak a formanyomtatványnak az 1. szakaszában, amellyel a külföldi fizetésképtelenségi eljárásról értesítést kapott. A formanyomtatvány az "Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról" címet viseli, és azt a fizetésképtelenségi eljárást megindító külföldi bíróság, vagy az e bíróság által az eljárás lefolytatására kijelölt fizetésképtelenségi szakértő küldte meg Önnek.

Az 1.1. pontban "az eljárást megindító bíróság" alatt a valamely tagállam nemzeti joga szerint fizetésképtelenségi eljárások megindítására, az eljárás megindításának megerősítésére vagy az ilyen eljárások során határozathozatalra hatáskörrel rendelkező igazságügyi vagy egyéb szerv értendő.

Az 1.2. pontot csak abban az esetben kell kitölteni, ha a fizetésképtelenségi eljárások rendelkeznek nyilvántartási számmal az eljárás megindításának helye szerinti tagállamban. Az 1.3. pontot csak abban az esetben kell kitölteni, ha az ügyben fizetésképtelenségi szakértő kijelölésére került sor.

A 2.2. és 3.3. pontban említett "nyilvántartási szám" alatt a nemzeti jog szerint a gazdálkodó egységhez vagy személyhez rendelt egyéni azonosító szám értendő. Amennyiben az adós társaság vagy jogi személy, ez a szám a megfelelő nemzeti (cég- vagy egyesületi) nyilvántartásban szereplő azonosító számnak felel meg. Ha az adós önálló üzleti vagy szakmai tevékenységet végző természetes személy (vállalkozó), ez a fizetésképtelenségi eljárás megindításának helye szerinti tagállamban kapott azonosító szám, amelyen az érintett az üzleti vagy szakmai tevékenységét végzi. Amennyiben a fizetésképtelenségi eljárás megindításának helye szerinti tagállam fizetésképtelenségi jogszabályai értelmében az adós adószáma vagy személyazonosító száma szolgál az önálló üzleti vagy szakmai tevékenységet végző természetes személy azonosítására, ezt a számot kell megadni.

(1) E formanyomtatvány használata során kérjük, mindig arra a hiperlinkre hivatkozzék, amely ténylegesen az az európai igazságügyi portál vonatkozó oldalára mutat.

A 4. pontban - kizárólag abban az esetben, ha a hitelező természetes személy - azt az első opciót kell bejelölnie, amely a hitelező által a 3. pontban megnevezett személyre utal. Amennyiben a 3. pontban megnevezett személytől eltérő személyre utaló második opciót jelöli be, elvileg ki kell töltenie a 4.1-4.6. pontokat, amelyek közül a 4.1., a 4.2. és a 4.6. pont kitöltése kötelező.

A 6.2. pontban "a követelés keletkezésének dátuma" alatt az az időpont értendő, amikor az adós hitelezővel szembeni kötelezettségét megállapítják (szerződéskötés, káresemény vagy sérülés bekövetkezése). A 6.3. pontban "a követelés esedékességének dátuma" alatt az az időpont értendő, amikor az adósnak a kötelezettsége alapján a követelést teljesítenie kell (a kifizetés esedékessé válása). Késedelmes fizetés esetén a jogszabályban előírt bírságot, amely a követelt tőkeösszeg százalékában számítandó ki, törvényes kamatnak kell tekinteni (lásd a 6.1.3. pontot).

A 7. pontban, amennyiben Ön elsőbbségi hitelezői státusszal rendelkezik, az Ön követeléseit a nemzeti jog szerint elsőbbséggel kell kiegyenlíteni bizonyos más kategóriájú követelésekkel szemben. A 8. pontban "dologi biztosíték" alatt bármely olyan biztosíték értendő, amellyel Ön a követelése tekintetében rendelkezik az adóssal szemben. Az ilyen biztosítékok különböző formát ölthetnek, például egy adott eszközre vonatkozó rögzített díj vagy egy eszközcsoportra vonatkozó vagyont terhelő ("lebegő") zálogjog.

A 9. pontban említett beszámítás tekintetében, amennyiben a hitelező egy pénzügyi intézmény és az adóstól beszámítást kér, az érintett bankszámlák adatait is meg kell adnia. A 9.1-9.5 pontokat kizárólag abban az esetben kell kitölteni, ha Ön beszámítást kér.

10. pont: a formanyomtatványhoz csatolni kell valamennyi igazoló dokumentum másolatát.

II. MELLÉKLET

1. AZ ÉRINTETT FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁS

1.1. A fizetésképtelenségi eljárást megindító bíróság neve (*):

1.2. Az ügy nyilvántartási száma (kitöltendő, ha van ilyen) (**):

1.3. Az eljárásban kijelölt fizetésképtelenségi szakértő(k) neve(i) (kitöltendő, ha van ilyen) (**):

2. ADÓS:

2.1. Név (*):

2.1.1. Név (ha az adós társaság vagy jogi személy):

vagy

2.1.2. Családi név:

2.1.3. Utónév (utónevek):

(ha a hitelező természetes személy)

2.2. Nyilvántartási szám (kitöltendő abban az esetben, ha az adós fő érdekeltségeinek központja szerinti tagállam nemzeti joga szerint létezik ilyen szám) (**):

2.3. Cím (kivéve, ha a 2.4. pont alkalmazandó) (**):

2.3.1. Utca és házszám/postafiók:

2.3.2. Helység és irányítószám:

2.3.3. Ország:

2.4. Születési idő és hely (kitöltendő abban az esetben, ha az adós természetes személy, és a címe védett) (**):

3. A KÖVETELÉSSEL RENDELKEZŐ HITELEZŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK:

3.1. Név (*):

3.1.1. Név:

3.1.2. Jogi képviselő:

(ha a hitelező társaság vagy jogi személy)

vagy

3.1.3. Családi név:

3.1.4. Utónév (utónevek):

(ha a hitelező természetes személy)

(*)-gal jelölt pontok: az információ megadása kötelező.

(**)-gal jelölt pontok: az információ megadása bizonyos feltétellel kötelező.

Külön jelölés nélküli pontok: az információ megadása fakultatív/nem kötelező.

II. MELLÉKLET

3.2. Postacím (*):

3.2.1. Utca és házszám/postafiók:

3.2.2. Helység és irányítószám:

3.2.3. Ország:

3.3. Személyi azonosító szám vagy nyilvántartási szám (ha valamelyik alkalmazandó):

3.4. Kapcsolattartó személy

3.4.1. Név (ha nem azonos Önnel):

3.4.2. E-mail:

3.4.3. Telefonszám:

3.5. A hitelező nyilvántartási száma:

4. A KÖVETELÉST A 3. PONTBAN EMLÍTETT HITELEZŐ NEVÉBEN ELŐTERJESZTŐ SZEMÉLYRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK:

megegyezik a 3. pontban említett személlyel;

vagy

nem azonos a 3. pontban említett hitelezővel, adatai a következők:

4.1. Név (*):

4.2. Postacím (*):

4.2.1. Utca és házszám/postafiók:

4.2.2. Helység és irányítószám:

4.2.3. Ország:

4.3. E-mail:

4.4. Telefonszám:

4.5. Faxszám:

4.6. Kapcsolata a 3. pontban említett hitelezővel (*):

jogász (meghatalmazás alapján); vagy

a hitelező igazgatója vagy a hitelező más, a hatályos társasági jog által biztosított jogi felhatalmazással rendelkező képviselője; vagy

(*)-gal jelölt pontok: az információ megadása kötelező.

(**)-gal jelölt pontok: az információ megadása bizonyos feltétellel kötelező.

Külön jelölés nélküli pontok: az információ megadása fakultatív/nem kötelező.

II. MELLÉKLET

a hitelező alkalmazottja; vagy

hitelezői érdekvédelmi szövetség; vagy

területi/másodlagos eljárásban kijelölt fizetésképtelenségi szakértő; vagy

főeljárásban kijelölt fizetésképtelenségi szakértő; vagy

egyéb (kérjük, fejtse ki):

5. ANNAK A BANKSZÁMLÁNAK AZ ADATAI, AMELYRE AZ ELŐTERJESZTETT KÖVETELÉS ALAPJÁN BÁRMELY KIFIZETÉST TELJESÍTENI KELL

5.1. A számlatulajdonos neve:

5.2. A bankszámla vezetésének helye szerinti tagállam (kérjük, tüntesse fel az országkódot):

5.3. bankszámlaszám:

5.3.1. IBAN-kód:

5.3.2. BIC-kód:

6. AZ ELŐTERJESZTETT KÖVETELÉS

6.1. A követelés összege (*):

6.1.1. Tőkeösszeg (*):

6.1.2. Igényt tartanak-e kamatra? (*)

Nem

Igen

6.1.3. Amennyiben igen, a kamat:

Szerződéses kamat; vagy

Törvényes kamat

Amennyiben törvényes kamat, azt a következő törvénnyel összhangban kell kiszámítani (kérjük, adja meg a vonatkozó törvényt):

6.1.4. Kamat esedékességének kezdete: (időpont [év/hónap/nap] vagy esemény)

vége: (időpont [év/hónap/nap] vagy esemény).

6.1.5. Kamatláb

6.1.5.1. ... % (dátum)-tól/től (dátum)-ig

6.1.5.2. ... % (dátum)-tól/től (dátum)-ig

6.1.5.3. ... % (dátum)-tól/től (dátum)-ig

(*)-gal jelölt pontok: az információ megadása kötelező.

(**)-gal jelölt pontok: az információ megadása bizonyos feltétellel kötelező.

Külön jelölés nélküli pontok: az információ megadása fakultatív/nem kötelező.

II. MELLÉKLET

6.1.6. A kamat tőkésített összege:

6.1.7. A követelés teljes összege (6.1.1. pont + 6.1.6. pont) (*):

6.1.8. Pénznem (*):

euro (EUR) bolgár leva (BGN) cseh korona (CZK) horvát kuna (HRK) magyar forint (HUF) lengyel zloty (PLN) román lej (RON) svéd korona (SEK) egyesült királysági font sterling (GBP) egyéb (kérjük, adja meg az ISO-kódot):

6.2. A követelés keletkezésének dátuma (*):

6.3. A követelés esedékességének dátuma (ha a 6.2. ponttól eltérő):

6.4. A fizetésképtelenségi eljárás megindítása előtt az adott követelés érvényesítéséből fakadó költségek (kitöltendő, ha van ilyen követelés) (**):

6.4.1. a vonatkozó költségek összege:

6.4.2. a költségek részletezése:

6.4.3. Pénznem:

euro (EUR) bolgár leva (BGN) cseh korona (CZK) horvát kuna (HRK) magyar forint (HUF) lengyel zloty (PLN) román lej (RON) svéd korona (SEK) egyesült királysági font sterling (GBP) egyéb (kérjük, adja meg az ISO-kódot):

6.5. A követelés jellege (*):

a követelés az adós szerződéses kötelezettségéhez kapcsolódik

az adós szándékos károkozási cselekményből fakadó felelőssége

más szerződésen kívüli kötelezettségből fakad

a hitelező dologi jogához kapcsolódik

[kötelező tartásdíjhátralék, amelyet az adós a kötelességét megszegve szándékosan nem fizetett meg]

munkaszerződésből fakadó követelés

adókövetelés

a társadalombiztosítási szerveknek fizetendő hozzájárulással kapcsolatos követelés

egyéb (kérjük, fejtse ki)

7. IGÉNYT TART-E ELSŐBBSÉGI HITELEZŐI STÁTUSZRA?(*)

nem

igen

Ha igen, kérjük, részletezze:

(*)-gal jelölt pontok: az információ megadása kötelező.

(**)-gal jelölt pontok: az információ megadása bizonyos feltétellel kötelező.

Külön jelölés nélküli pontok: az információ megadása fakultatív/nem kötelező.

II. MELLÉKLET

8. IGÉNYEL-E

dologi biztosítékot?

tulajdon-fenntartást?

bármely más jogot, amely az adós bizonyos tételeiből külön kielégítést nyújt?

8.1. a biztosíték, a tulajdon-fenntartás vagy az adós bizonyos tételeiből külön kielégítést nyújtó szóban forgó más jog által fedezett eszközök leírása:

8.2. a díj, jelzálog, egyéb biztosíték (kérjük, nevezze meg), tulajdonjog-fenntartás vagy a külön kielégítést nyújtó más jog hivatalos megadásának időpontja:

8.3. Amennyiben a biztosítékot, a tulajdonjog-fenntartást vagy a külön kielégítést nyújtó más jogot nyilvántartásba vették a megfelelő közigazgatási szervnél, a nyilvántartásba vétel időpontja és helye és a nyilvántartásra vonatkozó bármilyen szám (*):

9. FENNÁLL-E AZ ADÓSNAK OLYAN KÖVETELÉSE ÖNNEL (MINT HITELEZŐVEL) SZEMBEN, AMELY BESZÁMÍTÁST EREDMÉNYEZHET? (*):

igen (ebben az esetben kérjük, lent részletezze)

nem

9.1. A fizetésképtelenségi eljárás megindításának időpontjában az adós követelésének összege, amely beszá-mítást eredményezhet a hitelezővel szemben:

9.2. Az adós 9.1. pont szerinti követelése keletkezésének dátuma:

9.3. A követelt beszámítás nettó összege (a 6.1.7-9.1. pont):

9.4. Pénznem:

euro (EUR) bolgár leva (BGN) cseh korona (CZK) horvát kuna (HRK) magyar forint (HUF) lengyel zloty (PLN) román lej (RON) svéd korona (SEK) egyesült királysági font sterling (GBP) egyéb (kérjük, adja meg az ISO-kódot):

9.5. Az adós követelésének azonosítása, amely tekintetében a hitelező beszámítást kér:

10. A CSATOLT IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA:

(*)-gal jelölt pontok: az információ megadása kötelező.

(**)-gal jelölt pontok: az információ megadása bizonyos feltétellel kötelező.

Külön jelölés nélküli pontok: az információ megadása fakultatív/nem kötelező.

Kijelentem, hogy a kérelemben szereplő információk a legjobb tudomásom szerint a valóságnak megfelelnek és teljesek.

Kelt -ban/ben (hely), -én (dátum)

Aláírás

III. MELLÉKLET

Kifogás a csoportos koordinációs eljárással szemben

A fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet 64. cikkének (2) bekezdése - HL L 141., 2015.6.5., 19. o.

Alulírott, úgymint egy cégcsoport egyik tagja tekintetében kijelölt fizetésképtelenségi szakértő, mely tagtársaság értesítést kapott a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet 63. cikkének (1) bekezdése szerinti "csoportos koordinációs eljárás" megindításáról, kijelentem, hogy

kifogást emelek

a) annak a fizetésképtelenségi eljárásnak a csoportos koordinációs eljárásba történő felvételével szemben, amelynek a lefolytatására kijelöltek; vagy

b) a koordinátornak javasolt személy ellen.

III. MELLÉKLET

1. A CÉGCSOPORT TAGTÁRSASÁGÁVAL SZEMBEN INDÍTOTT AZON FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK, AMELYNEK A LEFOLYTATÁSÁRA KIJELÖLTEK (*)

1.1. Az adóssal szemben indított fizetésképtelenségi eljárás típusa:

1.2. A fizetésképtelenségi eljárás megindításának időpontja (az (EU) 2015/848 rendelet értelmében):

1.3. A fizetésképtelenségi eljárást megindító bíróság:

1.3.1. Név:

1.3.2. Cím:

1.3.2.1. Utca és házszám/postafiók:

1.3.2.2. Helység és irányítószám:

1.3.2.3. Ország:

1.4. Az ügy nyilvántartási száma (kitöltendő, ha van ilyen):

1.5. Elérhetőségeim:

1.5.1. Név:

1.5.2. Cím:

1.5.2.1. Utca és házszám/postafiók:

1.5.2.2. Helység és irányítószám:

1.5.2.3. Ország:

1.5.3. E-mail:

1.6. ADÓS:

1.6.1. Név:

1.6.2. Nyilvántartási szám (kitöltendő, ha van ilyen):

1.6.3. Cím:

1.6.3.1. Utca és házszám/postafiók:

1.6.3.2. Helység és irányítószám:

1.6.3.3. Ország:

III. MELLÉKLET

2. A KÉRT "CSOPORTOS KOORDINÁCIÓS ELJÁRÁSRA" VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

2.1. A csoportos koordinációs eljárás megindítása iránti kérelemmel megkeresett bíróság (amelyhez ezt a kifogást címezni kell)

2.1.1. Név (*):

2.1.2. Cím (*):

2.1.2.1. Utca és házszám/postafiók:

2.1.2.2. Helység és irányítószám:

2.1.2.3. Ország:

2.1.3. E-mail-cím:

2.1.4. Faxszám:

2.2. Az ügy nyilvántartási száma a csoportos koordinációs eljárás megindítása iránti kérelemmel megkeresett bíróságon (*):

2.3. A csoportos koordinátornak javasolt személy:

2.3.1. Név:

2.3.2. Cím:

2.3.2.1. Utca és házszám/postafiók:

2.3.2.2. Helység és irányítószám:

2.3.2.3. Ország:

3. A 2.1. PONTBAN EMLÍTETT, A CSOPORTOS KOORDINÁCIÓS ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEMMEL MEGKERESETT BÍRÓSÁG ÁLTAL KÜLDÖTT ÉRTESÍTÉS KÉZHEZVÉTELÉNEK IDŐPONTJA (*)

4. A KIFOGÁST ALÁTÁMASZTÓ ÉSZREVÉTELEK

5. A CSATOLT IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA (ADOTT ESETBEN)

Kelt -ban/ben (hely), -én (dátum)

Aláírás

III. MELLÉKLET

FONTOS TÁJÉKOZTATÁS

A kifogások benyújtására szolgáló jelen egységes formanyomtatvány használata fakultatív jellegű.

A kifogást az e formanyomtatvány 2.1. pontjában említett bírósághoz kell benyújtani.

A kifogást egy, a "csoportos koordinációs eljárás" megindítása iránti kérelemben foglalt tagtársaság tekintetében kijelölt fizetésképtelenségi szakértőnek kell benyújtania.

A kifogás legfeljebb 30 nappal azt az időpontot követően nyújtható be, amikor a fizetésképtelenségi szakértő a csoportos koordinációs eljárás megindítása iránti kérelemről szóló értesítést kézhez vette.

Mielőtt döntést hozna arról, hogy részt vesz-e a "csoportos koordinációs eljárásban", a fizetésképtelenségi szakértőnek be kell szereznie valamennyi jóváhagyást, amelyet annak az eljárásnak a megindítása szerinti állam joga ír elő, amelynek a lefolytatására kijelölték.

A csillaggal (*) jelölt pontok kitöltése kötelező.

A formanyomtatvány 1.1. pontjában "a fizetésképtelenségi eljárás típusát" az (EU) 2015/848 rendelet A. mellékletében felsorolt nemzeti eljárások közül az adott esetben indított megfelelő eljárásra és - ha alkalmazandó - a nemzeti jog szerint indított ilyen eljárások megfelelő altípusára hivatkozva kell megadni.

Az 1.3. pontban "a fizetésképtelenségi eljárást megindító bíróság" alatt a valamely tagállam nemzeti joga szerint fizetésképtelenségi eljárások megindítására, az eljárás megindításának megerősítésére vagy az ilyen eljárások során határozathozatalra hatáskörrel rendelkező igazságügyi vagy egyéb szerv értendő.

Az 1.6.2. pontban említett "nyilvántartási szám" alatt a nemzeti jog szerint a gazdálkodó egységhez vagy személyhez rendelt egyéni azonosító szám értendő. Amennyiben az adós társaság vagy jogi személy, ez a szám a megfelelő nemzeti (cég- vagy egyesületi) nyilvántartásban szereplő azonosító számnak felel meg.

Felhívjuk figyelmét, hogy csak abban az esetben lehet szükséges a 4. és az 5. pont kitöltése, ha kifogást emel a koordinátornak javasolt személy ellen.

IV. MELLÉKLET

Információkhoz való hozzáférés iránti kérelem

A [az érintett tagállamok neve (1)] fizetésképtelenségi nyilvántartásaiban szereplő valamely természetes személyre vonatkozó információkhoz való hozzáférés feltétele az illetékes hatósághoz benyújtott kérelem. Emellett [az érintett tagállamok neve (2)]-ban/-ben a kérelmező csak abban az esetben kaphat hozzáférés az ilyen információkhoz, ha ahhoz jogos érdeke fűződik. (A fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet 27. cikkének (4) bekezdése).

Fenti tagállamok kizárólag abban az esetben köthetik ilyen feltételekhez az információkhoz való hozzáférést, amennyiben az ún. "fogyasztói adósokra" vonatkozik, azaz olyan természetes személyekre, akik önálló üzleti vagy szakmai tevékenységet nem végeznek, vagy akik végeznek ugyan ilyen üzleti vagy szakmai tevékenységet, de az nem kapcsolódik ahhoz a fizetésképtelenségi eljáráshoz, amelynek a tárgyát képezik (az (EU) 2015/848 rendelet 27. cikkének (3) bekezdése).

Ilyen információkhoz való hozzáférés az érintett tagállam illetékes hatóságainak benyújtott alábbi formanyomtatvány útján kérhető.

E formanyomtatvány az Európai Unió hivatalos nyelveinek bármelyikén kitölthető, és ahhoz e nyelveken írt vagy ezekre lefordított igazoló dokumentumokat lehet csatolni.

Kérelmét elektronikus úton, az európai igazságügyi portálon keresztül nyújthatja be bármely érintett tagállam illetékes hatóságának, a formanyomtatvány alján található "Küldés" gombra kattintva.

Az európai igazságügyi portál kizárólag a kérelem elektronikus úton történő benyújtásához nyújt segítséget. Kérelmének az érintett tagállam illetékes hatóságához történő benyújtását követően az Ön és a szóban forgó tagállami hatóságok közötti kommunikáció (ideértve - pozitív elbírálás esetén - a kért információkhoz való hozzáférést is) kétoldalú szinten történik, az Ön által a formanyomtatvány kitöltése során megadott kapcsolattartási címen.

Felhívjuk figyelmét, hogy a kérelem benyújtását követően

- a megkeresett hatóságnak 3 munkanapon belül válaszolnia kell az Ön kérelmére,

- Önt nem kötelezhetik arra, hogy benyújtsa a kérelmét alátámasztó dokumentumok fordítását, vagy viselje az illetékes hatóságnál esetlegesen felmerülő fordítási költségeket.

(1) Az európai igazságügyi portál honlapján található formanyomtatvány ténylegesen tükrözi azon tagállamok listáját, amelyek úgy döntöttek, hogy élnek az (EU 2015/848 rendelet 27. cikkének (4) bekezdésében foglalt lehetőséggel, miszerint az információkhoz való hozzáférést a hatóságaikhoz benyújtott egyéni kérelemhez kötik.

(2) Az európai igazságügyi portál honlapján található formanyomtatvány ténylegesen tükrözi azon tagállamok listáját, amelyek úgy döntöttek, hogy élnek az (EU 2015/848 rendelet 27. cikkének (4) bekezdésében foglalt lehetőséggel, miszerint az információkhoz való hozzáférést ahhoz a feltételhez kötik, hogy a kérelmezőnek jogos érdeke fűződik-e a kért információkhoz való hozzáféréshez.

IV. MELLÉKLET

1. TAGÁLLAM, AMELYHEZ A KÉRELMET BENYÚJTJÁK

2. KÉRELMEZŐ SZEMÉLY

2.1. Név

2.1.1. Családi név:

2.1.2. Utónév (utónevek):

2.2. Elérhetőségek:

2.2.1. E-mail-cím:

vagy

2.2.2. Faxszám:

vagy

2.2.3. Postacím:

2.2.3.1. Utca és házszám/postafiók:

2.2.3.2. Helység és irányítószám:

2.2.3.3. Ország:

3. ADÓS, AKIRŐL AZ INFORMÁCIÓKAT KÉRIK

3.1. Név:

3.1.1. Családi név:

3.1.2. Utónév (utónevek):

3.2. További információk, amelyek segíthetik az adós azonosítását (ezt a pontot csak abban az esetben kell kitöltenie, ha rendelkezik ilyen információkkal); mindazonáltal ilyen információk hiányában előfordulhat, hogy az érintett személyt nem sikerül azonosítani):

3.2.1. Az adós személyi azonosító száma:

3.2.2. Születési hely és idő:

3.2.3. Állampolgárság:

4. AZ INFORMÁCIÓKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉST IGAZOLÓ JOGOS ÉRDEK (1)

4.1. Azon tények rövid leírása, amelyek alátámasztják, hogy Önnek jogos érdeke fűződik a kért információkhoz való hozzáféréshez.

4.2. A kérelemhez csatolt dokumentummásolatok száma:

(1) Ezt a mezőt kizárólag abban az esetben kell kitöltenie, ha a megkeresett tagállam, ahhoz hogy az Ön kérelmének eleget tegyen, megköveteli a jogos érdek igazolását. [az érintett tagállamok neve]).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32017R1105 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32017R1105&locale=hu

Tartalomjegyzék