32007R1393

Az Európai Parlament és a Tanács 1393/2007/EK rendelete (2007. november 13.) a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről (iratkézbesítés), és az 1348/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

2007.12.10. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 324/79

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

AZ EURÓPAI PARLAMENTÉS A TANÁCS 1393/2007/EK RENDELETE

(2007. november 13.)

a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről („iratkézbesítés”), és az 1348/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 61. cikke c) pontjára, valamint 67. cikke (5) bekezdésének második francia bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),[1]

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),[2]

mivel:

(1) Az Unió azt a célt tűzte maga elé, hogy fenntartja és fejleszti az Uniót mint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló olyan térséget, ahol biztosított a személyek szabad mozgása. Egy ilyen térség létrehozásához a Közösségnek egyebek mellett el kell fogadnia a belső piac megfelelő működéséhez szükséges, polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos intézkedéseket.

(2) A belső piac megfelelő működése szükségessé teszi a bírósági és bíróságon kívüli iratok továbbításának javítását és meggyorsítását a polgári vagy kereskedelmi ügyekben a tagállamok közötti kézbesítés során.

(3) A Tanács egy 1997. május 26-i jogi aktussal (3) egyezményt dolgozott ki az Európai Unió tagállamaiban polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről, és annak elfogadását ajánlotta a tagállamoknak a vonatkozó alkotmányos követelményeiknek megfelelően. Az egyezmény nem lépett hatályba. Biztosítani kell az egyezmény megkötése érdekében folytatott tárgyalások eredményeinek folytonosságát.[3]

(4) A Tanács 2000. május 29-én elfogadta a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló 1348/2000/EK rendeletet (4). A rendelet lényegi tartalma az egyezményen alapul.[4]

(5) A Bizottság 2004. október 1-jén jelentést fogadott el az 1348/2000/EK rendelet alkalmazásáról. A jelentés következtetése szerint az 1348/2000/EK rendelet alkalmazása a 2001-es hatálybalépés óta általában javította és gyorsabbá tette az iratok tagállamok közötti továbbítását és kézbesítését, ugyanakkor egyes rendelkezéseinek alkalmazása nem teljesen kielégítő.

(6) A polgári peres eljárások hatékonysága és gyorsasága megköveteli, hogy a bírósági és bíróságon kívüli iratokat közvetlenül és gyors módon továbbítsák a tagállamok által kijelölt helyi szervek között. A tagállamok jelezhetik azon szándékukat, hogy csak egy áttevő vagy átvevő intézményt vagy mindkét feladatot ellátó intézményt kívánnak kijelölni ötéves időtartamra. Ez a kijelölés azonban ötévenként megújítható.

(7) A továbbítás gyorsasága érdekében megengedhető minden arra alkalmas eszköz használata, feltéve, hogy figyelembe veszik bizonyos követelmények teljesülését az átvett irat olvashatóságát és megbízhatóságát illetően. A továbbítás biztonsága megköveteli, hogy a továbbítandó iratot formanyomtatvány kísérje, amelyet a kézbesítés helyének hivatalos nyelvén vagy hivatalos nyelvei egyikén, illetve az adott tagállam által elfogadott bármely más nyelven töltenek ki.

(8) E rendelet nem alkalmazandó az eljárás helye szerinti tagállamban a fél meghatalmazott képviselője részére történő iratkézbesítésre, függetlenül a fél lakóhelyétől.

(9) Az iratkézbesítést a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb az átvevő intézmény általi átvételtől számított egy hónapon belül, kell elvégezni.

(10) E rendelet eredményességének biztosítása érdekében az iratkézbesítés visszautasításának lehetőségét kivételes esetekre kell korlátozni.

(11) Az iratok tagállamok közötti továbbításának és kézbesítésének megkönnyítése érdekében az e rendelet mellékleteiben foglalt formanyomtatványokat kell használni.

(12) Az átvevő intézmény formanyomtatvány útján írásban tájékoztatja a címzettet arról, hogy megtagadhatja a kézbesítendő irat átvételét a kézbesítés alkalmával, illetve az iratnak egy héten belül az átvevő intézménynek történő visszaküldésével, amennyiben az a címzett által nem értett nyelven, vagy nem a kézbesítés helyének hivatalos nyelvén, illetve hivatalos nyelvei egyikén készült. Ez a szabály az ismételt kézbesítésre is vonatkozik, amennyiben a címzett már gyakorolta az átvétel megtagadásához való jogát. Az átvétel megtagadására vonatkozó szabályok a diplomáciai vagy konzuli kézbesítésre, valamint a postai szolgáltatás útján történő kézbesítésre és a közvetlen kézbesítésre is vonatkoznak. Rendelkezni kell arról, hogy az irat átvételének megtagadása orvosolható legyen az irat fordításának a címzett részére való kézbesítésével.

(13) A gyors továbbítás biztosítja, hogy az iratokat az irat átvételét követően néhány napon belül kézbesítik. Amennyiben az iratot egy hónap elteltével sem kézbesítik, az átvevő intézménynek értesítenie kell az áttevő intézményt. Ennek az időtartamnak a lejárta nem jelenti azt, hogy a kérelmet vissza kell küldeni az áttevő intézményhez, ha egyértelmű, hogy a kézbesítés ésszerű időn belül teljesíthető.

(14) Az átvevő intézménynek továbbra is meg kell tennie minden szükséges lépést az irat kézbesítése érdekében akkor is, ha nincs lehetőség az egy hónapon belüli kézbesítésre, például azért, mert az alperes otthonától, illetve munkahelyétől távol van, szabadságon vagy üzleti úton tartózkodik. Annak elkerülése érdekében azonban, hogy az átvevő intézményt korlátlan időtartamú kötelezettség terhelje az iratkézbesítés teljesítését illetően, az áttevő intézménynek lehetővé kell tenni a formanyomtatványon azon időtartam megjelölését, amelyen túl az irat kézbesítését nem kéri.

(15) Figyelembe véve a tagállamok közötti különbségeket az eljárási szabályaikat illetően, a kézbesítés vonatkozásában tekintetbe vett időpont tagállamonként eltérő. Tekintetbe véve az ilyen helyzeteket és az esetlegesen felmerülő nehézségeket, e rendelet olyan szabályozást vezet be, amely szerint a kézbesítés időpontját az átvevő tagállam joga határozza meg. Ha azonban valamely tagállam joga szerint az iratot meghatározott időtartamon belül kell kézbesíteni, akkor a kérelmező tekintetében az e tagállam joga által meghatározott időpontot kell figyelembe venni. Az e kétféle időpontot tekintetbe vevő szabályozás csak korlátozott számú tagállamban létezik. Azon tagállamok, ahol ilyen szabályozást alkalmaznak, tájékoztatják erről a Bizottságot, a Bizottság pedig közzéteszi ezt az Európai Unió Hivatalos Lapjában, valamint hozzáférhetővé teszi a 2001/470/EK tanácsi határozattal (5) polgári és kereskedelmi ügyekben létrehozott Európai Igazságügyi Hálózaton keresztül.[5]

(16) Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében a bírósági tisztviselő, illetve az átvevő tagállam joga szerint illetékes személy tevékenysége révén felmerülő költségeknek meg kell felelniük az adott tagállam által előzetesen megállapított, egységes díjnak, amely tiszteletben tartja az arányosság és a megkülönböztetésmentesség elvét. A megállapított, egységes díjra vonatkozó követelmény nem akadályozza a tagállamokat abban, hogy - a fenti elvek tiszteletben tartása mellett - különböző kézbesítési módokra különböző díjakat állapítsanak meg.

(17) Minden tagállamnak rendelkeznie kell azzal a lehetőséggel, hogy az iratokat más tagállamban lakóhellyel rendelkező személyeknek közvetlenül postai szolgáltatás útján, tértivevényes ajánlott levélben vagy ennek megfelelő módon kézbesítsék.

(18) Lehetővé kell tenni, hogy a bírósági eljárásban érdekelt személyek az iratokat közvetlenül az átvevő tagállam bírósági tisztviselőjén, köztisztviselőjén vagy más illetékes személyén keresztül kézbesíthessék, amennyiben a közvetlen kézbesítést az adott tagállam joga megengedi.

(19) A Bizottság kézikönyvet készít az e rendelet megfelelő alkalmazására vonatkozó információkról, amelyet a polgári és kereskedelmi ügyek Európai Igazságügyi Hálózatán keresztül hozzáférhetővé tesz. A Bizottság és a tagállamok megtesznek minden tőlük telhetőt azért, hogy biztosítsák az információk naprakész jellegét és teljességét, különösen az átvevő és áttevő intézmények elérhetősége tekintetében.

(20) Az e rendeletben előírt időtartamok és határidők számításánál az időtartamokra, időpontokra és határidőkre vonatkozó szabályok meghatározásáról szóló, 1971. június 3-i 1182/71/EGK, Euratom tanácsi rendeletet (6) kell alkalmazni.[6]

(21) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (7) összhangban kell elfogadni.[7]

(22) A Bizottságot különösen fel kell hatalmazni a mellékletekben foglalt formanyomtatványok naprakésszé tételére vagy technikai módosítására. Mivel ezen intézkedések általános hatályúak, és e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására/elhagyására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(23) E rendelet elsőbbséget élvez a tagállamok által azonos tárgykörben kötött két- vagy többoldalú megállapodások rendelkezéseivel - és különösen az 1968. szeptember 27-én kelt Brüsszeli Egyezményhez csatolt jegyzőkönyvvel (8) és az 1965. november 15-én kelt Hágai Egyezménnyel (9) - szemben a megállapodásokban részes tagállamok közötti kapcsolatokban. E rendelet nem akadályozza a tagállamokat olyan megállapodások fenntartásában vagy megkötésében, amelyek meggyorsítják vagy egyszerűsítik az iratok továbbítását, amennyiben azok e rendelettel összeegyeztethetőek.[8]

(24) Az e rendelet alapján továbbított információknak megfelelő védelmet kell biztosítani. Ez a kérdés a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (10), valamint az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ("Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv") (11) hatálya alá tartozik.[9]

(25) Legkésőbb 2011. június 1-jéig és azt követően ötévente a Bizottság felülvizsgálja e rendelet alkalmazását, és adott esetben javaslatot tesz a szükséges módosításokra.

(26) Mivel e rendelet céljait a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért azok az intézkedés léptéke vagy hatása miatt közösségi szinten jobban megvalósíthatók, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően e rendelet nem lépi túl a célok eléréséhez szükséges mértéket.

(27) A rendelkezések hozzáférhetőségének és olvashatóságának megkönnyítése érdekében hatályon kívül kell helyezni az 1348/2000/EK rendeletet, és annak helyébe e rendeletnek kell lépnie.

(28) Az Egyesült Királyság és Írország az Európai Unióról szóló szerződéshez, valamint az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyv 3. cikkével összhangban részt vesz e rendelet elfogadásában és alkalmazásában.

(29) Dánia az Európai Unióról szóló szerződéshez, valamint az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban nem vesz részt e rendelet elfogadásában, és e rendelet nem kötelezi és nem alkalmazható rá,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk[10]

2. cikk[11]

3. cikk[12]

II. FEJEZET

BÍRÓSÁGI IRATOK

1. szakasz

Bírósági iratok továbbítása és kézbesítése

4. cikk

Az iratok továbbítása

(1) A bírósági iratokat közvetlenül és a lehető legrövidebb időn belül továbbítani kell a 2. cikk szerint kijelölt intézmények között.

(2) Az iratok, kérelmek, visszaigazolások, átvételi elismervények, tanúsítványok és más dokumentumok továbbítása az áttevő és az átvevő intézmények között bármilyen arra megfelelő eszközzel elvégezhető, feltéve, hogy az átvett irat tartalma helyesen és megbízhatóan tükrözi az elküldött iratot, és a benne lévő összes információ könnyen olvasható.

(3) A továbbítandó irathoz az I. mellékletben található formanyomtatvány felhasználásával kiállított kérelmet kell csatolni. A formanyomtatványt az átvevő tagállam hivatalos nyelvén kell kitölteni, vagy amennyiben annak a tagállamnak több hivatalos nyelve is van, akkor a kézbesítés helyének hivatalos nyelvén vagy hivatalos nyelveinek egyikén, vagy az adott tagállam által elfogadhatónak megjelölt más nyelven. Mindegyik tagállam megjelöli, hogy saját hivatalos nyelvén kívül az Európai Unió intézményeinek mely hivatalos nyelvén, illetve nyelvein fogadja el a formanyomtatvány kitöltését.

(4) A továbbított iratok és valamennyi dokumentum mentesül a hitelesítés vagy bármely hasonló alaki követelmény alól.

(5) Amennyiben az áttevő intézmény igényt tart a 10. cikkben említett igazolással ellátott iratmásolat visszaküldésére, az iratot két példányban kell elküldenie.

5. cikk[13]

6. cikk

Iratok átvétele az átvevő intézmény által

(1) Az irat átvételét követően az átvevő intézmény a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb az átvételt követő hét napon belül, a lehető leggyorsabb módon átvételi elismervényt küld az áttevő intézménynek az I. mellékletben található formanyomtatvány alkalmazásával.

(2) Amennyiben a kézbesítési kérelem a továbbított információk vagy iratok alapján nem teljesíthető, az átvevő intézmény a lehető leggyorsabb módon érintkezésbe lép az áttevő intézménnyel a hiányzó információk vagy iratok beszerzése érdekében.

(3) Ha a kérelmezett kézbesítés nyilvánvalóan nem tartozik e rendelet hatálya alá, vagy ha az előírt alaki feltételek teljesítésének elmulasztása lehetetlenné teszi a kézbesítést, a kérelmet és a továbbított iratokat az átvételt követően azonnal vissza kell küldeni az áttevő intézményhez a visszaküldésről szóló értesítéssel együtt az I. mellékletben található formanyomtatvány felhasználásával.

(4) Ha az átvevő intézmény olyan iratot kap kézbesítésre, amelynek a kézbesítésére nem illetékes, az iratot a kérelemmel együtt átadja az ugyanabban a tagállamban illetékes átvevő intézménynek, amennyiben a kérelem megfelel a 4. cikk (3) bekezdésében megállapított feltételeknek, és erről tájékoztatja az áttevő intézményt az I. mellékletben található formanyomtatvány felhasználásával. Az irat átvételekor az illetékes átvevő intézmény az (1) bekezdésben előírt módon tájékoztatja az áttevő intézményt.

7. cikk[14]

8. cikk[15]

9. cikk[16]

10. cikk[17]

11. cikk[18]

2. szakasz

Bírósági iratok egyéb továbbítási és kézbesítési módjai

12. cikk[19]

13. cikk[20]

14. cikk[21]

15. cikk[22]

III. FEJEZET

BÍRÓSÁGON KÍVÜLI IRATOK

16. cikk[23]

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. cikk[24]

18. cikk[25]

19. cikk[26]

20. cikk[27]

21. cikk[28]

22. cikk[29]

23. cikk[30]

24. cikk[31]

25. cikk[32]

26. cikk[33]

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

M. LOBO ANTUNES

I. MELLÉKLET[34]

II. MELLÉKLET[35]

III. MELLÉKLET[36]

Lábjegyzetek:

[1] (1) HL C 88., 2006.4.11., 7. o.

[2] (2) Az Európai Parlament 2006. július 4-i véleménye (HL C 303. E, 2006.12.13., 69. o.), a Tanács 2007. június 28-i közös álláspontja (HL C 193. E, 2007.8.21., 13. o.) és az Európai Parlament 2007. október 24-i álláspontja.

[3] (3) HL C 261., 1997.8.27., 1. o. Az egyezmény kidolgozása napján a Tanács tudomásul vette az egyezményről készített magyarázó jelentést, amely a Hivatalos Lap fent említett számának 26. oldalán jelent meg.

[4] (4) HL L 160., 2000.6.30., 37. o.

[5] (5) HL L 174., 2001.6.27., 25. o.

[6] (6) HL L 124., 1971.6.8., 1. o.

[7] (7) HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

[8] (8) 1968. szeptember 27-i brüsszeli egyezmény a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról és a bírósági határozatok végrehajtásáról (HL L 299., 1972.12.31., 32. o.; egységes szerkezetbe foglalt változat, HL C 27., 1998.1.26., 1. o.). (9) 1965. november 15-i hágai egyezmény a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok külföldi kézbesítéséről.

[9] (10) HL L 281., 1995.11.23., 31. o. Az 1882/2003/EK rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv. (11) HL L 201., 2002.7.31., 37. o. A 2006/24/EK irányelvvel (HL L 105., 2006.4.13., 54. o.) módosított irányelv.

[10] Hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1784 rendeletének 36. cikk (1) bekezdése, 32020R1784. Hatálytalan 2022.07.01.

[11] Hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1784 rendeletének 36. cikk (1) bekezdése, 32020R1784. Hatálytalan 2022.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1784 rendeletének 36. cikk (1) bekezdése, 32020R1784. Hatálytalan 2022.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1784 rendeletének 36. cikk (1) bekezdése, 32020R1784. Hatálytalan 2022.07.01.

[14] Hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1784 rendeletének 36. cikk (1) bekezdése, 32020R1784. Hatálytalan 2022.07.01.

[15] Hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1784 rendeletének 36. cikk (1) bekezdése, 32020R1784. Hatálytalan 2022.07.01.

[16] Hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1784 rendeletének 36. cikk (1) bekezdése, 32020R1784. Hatálytalan 2022.07.01.

[17] Hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1784 rendeletének 36. cikk (1) bekezdése, 32020R1784. Hatálytalan 2022.07.01.

[18] Hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1784 rendeletének 36. cikk (1) bekezdése, 32020R1784. Hatálytalan 2022.07.01.

[19] Hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1784 rendeletének 36. cikk (1) bekezdése, 32020R1784. Hatálytalan 2022.07.01.

[20] Hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1784 rendeletének 36. cikk (1) bekezdése, 32020R1784. Hatálytalan 2022.07.01.

[21] Hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1784 rendeletének 36. cikk (1) bekezdése, 32020R1784. Hatálytalan 2022.07.01.

[22] Hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1784 rendeletének 36. cikk (1) bekezdése, 32020R1784. Hatálytalan 2022.07.01.

[23] Hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1784 rendeletének 36. cikk (1) bekezdése, 32020R1784. Hatálytalan 2022.07.01.

[24] Hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1784 rendeletének 36. cikk (1) bekezdése, 32020R1784. Hatálytalan 2022.07.01.

[25] Hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1784 rendeletének 36. cikk (1) bekezdése, 32020R1784. Hatálytalan 2022.07.01.

[26] Hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1784 rendeletének 36. cikk (1) bekezdése, 32020R1784. Hatálytalan 2022.07.01.

[27] Hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1784 rendeletének 36. cikk (1) bekezdése, 32020R1784. Hatálytalan 2022.07.01.

[28] Hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1784 rendeletének 36. cikk (1) bekezdése, 32020R1784. Hatálytalan 2022.07.01.

[29] Hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1784 rendeletének 36. cikk (1) bekezdése, 32020R1784. Hatálytalan 2022.07.01.

[30] Hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1784 rendeletének 36. cikk (1) bekezdése, 32020R1784. Hatálytalan 2022.07.01.

[31] Hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1784 rendeletének 36. cikk (1) bekezdése, 32020R1784. Hatálytalan 2022.07.01.

[32] Hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1784 rendeletének 36. cikk (1) bekezdése, 32020R1784. Hatálytalan 2022.07.01.

[33] Hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1784 rendeletének 36. cikk (1) bekezdése, 32020R1784. Hatálytalan 2022.07.01.

[34] Hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1784 rendeletének 36. cikk (1) bekezdése, 32020R1784. Hatálytalan 2022.07.01.

[35] Hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1784 rendeletének 36. cikk (1) bekezdése, 32020R1784. Hatálytalan 2022.07.01.

[36] Hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1784 rendeletének 36. cikk (1) bekezdése, 32020R1784. Hatálytalan 2022.07.01.

Tartalomjegyzék