31994D0370[1]

A Tanács határozata (1994. június 21.) az állat-egészségügyi kiadásokról szóló 90/424/EGK határozat módosításáról

A Tanács határozata

(1994. június 21.)

az állat-egészségügyi kiadásokról szóló 90/424/EGK határozat módosításáról

(94/370/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a tapasztalatok alapján javítani kell az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 1990. június 26-i 90/424/EGK tanácsi határozatban [4] előírt egyes mechanizmusokon;

mivel, különösen az állatbetegségek felszámolására és figyelemmel kísérésére irányuló programoknál, bizonyos zoonózisok elleni védekezésre irányuló programoknál, valamint a belső piaccal összefüggésben az állat-egészségügyi struktúrák javítására vonatkozó programoknál, a különböző műveletekhez időbeli ütemezést kell megállapítani, a tagállamoknak az ilyen programok végrehajtását megelőző évben elő kell terjeszteniük a programokat, ki kell dolgozniuk a következő évre kiválasztott programok listáját, jóvá kell hagyatni az egyes programokat, meg kell határozni a közösségi hozzájárulás mértékét és ennek maximális összegét, rendelkezni kell a visszatérítések progresszív csökkentéséről olyan esetekben, amikor nem tartják be a határidőket, valamint meg kell határozni a biztonsági intézkedésekre vonatkozó visszatérítések minimális szintjét;

mivel a melléklet 1. csoportjában szereplő betegségek listáját ki kell egészíteni a klasszikus sertéspestissel és a sertések hólyagos betegségével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 90/424/EGK határozat a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk (1) bekezdése a következő két francia bekezdéssel egészül ki:

"- afrikai sertéspestis,

- szarvasmarhák ragadós tüdőlobja";

2. A 4. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A 3. cikk rendelkezéseit kell alkalmazni a 3. cikk (1) bekezdésében említett betegségek által okozott, az Unióra nézve súlyos egészségügyi kockázatok elleni védekezés során, még akkor is, ha az a terület, ahol a betegség előfordul, a 24. cikkel összhangban mentesítési program alatt áll.";

3. A határozat a következő cikkel egészül ki:

"10a. cikk

Nem nyújtható közösségi pénzügyi hozzájárulás, ha az intézkedés összköltsége kevesebb, mint 10000 ECU.";

4. A 11. cikk (6) bekezdésben az "1995. január 1." helyébe "1998. január 1." lép;

5. A 16. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"Ez a hozzájárulás nem vonatkozik a más nemzetközi szervezetek által szolgáltatott információkra, sem az ilyen információk másolataira.";

6. A 19. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"A Közösség megteszi, vagy segítséget nyújt a tagállamoknak abban, hogy megtegyék a Közösség állat-egészségügyi jogszabályainak továbbfejlesztéséhez, továbbá az állat-egészségügyi oktatás vagy képzés fejlesztéséhez szükséges műszaki és tudományos intézkedéseket.";

7. A 24. cikkben a (3)-(9) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A tagállamoknak minden évben legkésőbb június 1-jéig, de az első alkalommal legkésőbb 1994. augusztus 1-ig, a Bizottság elé kell terjeszteniük azokat a programokat, amelyekhez közösségi pénzügyi hozzájárulást kívánnak kapni.

Ennek során a tagállamok:

i. rendelkezésre bocsátják az összes megfelelő pénzügyi információt;

ii. megjelölik valamennyi előterjesztett program becsült költségét;

iii. többéves program esetében megjelölik a program időtartamát és az egyes évekre vonatkozó pénzügyi előirányzatokat.

Nem részesülhetnek a következő évi finanszírozásban a június 1-je után, illetve az első alkalommal 1994. augusztus 1-je után előterjesztett programok.

Ha egy tagállam több évig tartó programot terjeszt be (többéves program), a fent említett információkat az első évre és minden további évre vonatkozóan meg kell adnia.

(4) A Bizottság az előterjesztett programokat állat-egészségügyi és pénzügyi szempontból is megvizsgálja. A tagállamok minden további információt megadnak a Bizottságnak, amelyet az a program értékeléséhez kér. A programok elbírálása minden évben szeptember 1-jén fejeződik be.

A kiegészítő információkat a Bizottság minden évben legkésőbb július 15-ig kéri be.

(5) A 42. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően, minden év október 15-ig össze kell állítani a következő évben közösségi pénzügyi hozzájárulásra jogosult programok listáját, és minden programra vonatkozóan meg kell határozni a hozzájárulás javasolt mértékét és összegét. E határozatban figyelembe kell venni a folyamatban lévő programok többéves programként történő finanszírozásának lehetőségét is.

(6) Az (5) bekezdésben említett listán szereplő minden programot - adott esetben a (4) és az (5) bekezdésben említett vizsgálatra tekintettel módosítva - december 1-jéig egyedileg jóvá kell hagyni, a 42. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően. Ugyanezzel az eljárással összhangban minden programra meg kell határozni a közösségi pénzügyi hozzájárulás mértékét, annak esetleges feltételeit, és a hozzájárulás felső határát.

(7) Minden programot egy éves időtartamra kell jóváhagyni, és azokat minden évben január 1. és december 31. között kell végrehajtani. A tagállamok minden folyamatban levő programról június 1-jéig előzetes műszaki és pénzügyi értékelést terjesztenek a Bizottság elé. Ehhez az értékeléshez a (3) bekezdéssel összhangban csatolható egy az intézkedés folytatására irányuló kérelem. A Bizottság tájékoztatja a tagállamokat a helyzetről, az (5) bekezdésben előírt határozat elfogadása tekintetében.

(8) Az adott tagállamban egy adott program kapcsán felmerült kiadásokra vonatkozó kifizetés iránti kérelmeket, a program befejeződését követő évben június 1-jéig kell megküldeni a Bizottságnak. Amennyiben nem tartják be ezt a határidőt, a Közösség pénzügyi hozzájárulása az adott év július 1-jétől 25 %-kal, szeptember 1-jétől 50 %-kal, október 1-jétől 75 %-kal, november 1-jétől 100 %-kal csökken.

(9) A Bizottság október 15-ig határoz a támogatásról. A Bizottság november 1-jéig, az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében tájékoztatja a tagállamokat a határozatról, hogy azok megtehessék észrevételeiket.

(10) A Bizottság az illetékes nemzeti hatóságokkal együttműködve helyszíni ellenőrzéseket végezhet a közösségi pénzügyi hozzájárulásban részesülő programok végrehajtása tekintetében. Ennek érdekében a Bizottság szervezeti egységei a gazdaságok reprezentatív hányadának ellenőrzésével meggyőződhetnek arról, hogy az illetékes hatóságok figyelemmel kísérik-e a programok végrehajtását.

A fent említett ellenőrzések a Bizottság szakértői által az állat-egészségügyi jogszabályokkal összhangban végzett egyéb ellenőrzésekkel egyidejűleg is elvégezhetők.

A Bizottság tájékoztatja a tagállamokat az elvégzett ellenőrzések eredményéről.

(11) E cikk és különösen annak (8) bekezdése alkalmazásának részletes szabályait a 41. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(12) A Bizottság által már jóváhagyott programokra, valamint azokra, amelyeket az 1994. július 1-je és 1994. december 31-edike közötti időszakra hagynak jóvá, továbbra is a 24. cikk, állat-egészségügyi kiadásokról szóló 90/424/EGK határozat módosításáról szóló, 1994. június 21-i 94/370/EK tanácsi határozat [5] által elrendelt módosítása előtt alkalmazandó rendelkezései irányadók. A fent említett programoknak azonban legkésőbb 1994. december 31-ig be kell fejeződniük."

8. A 25. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

"(3) Az 1994-ben jóváhagyásra kerülő finanszírozandó programoknál azonban a Közösség pénzügyi hozzájárulása 50 %-nál kevesebb is lehet.

(4) A Tanács, a Bizottság javaslata alapján minősített többséggel eljárva a szerzett tapasztalatok, valamint a belső piac megvalósítása céljának tükrében legkésőbb 1995. december 31-ig felülvizsgálja ezt a cikket.";

9. A 26. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"26. cikk

Az e címben meghatározott intézkedésekhez szükséges előirányzatok összegét minden évben a költségvetési eljárás keretében kell meghatározni.";

10. A 30. és a 31. cikket el kell hagyni;

11. A 32. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"32. cikk

E fejezet alkalmazásában a 24. cikk (3)-(11) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni.";

12. A 36. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

"Az ilyen továbbképző tanfolyamok és megbeszélések lehetőség szerint - az illetékes hatóságok kérése alapján, és a Bizottság hozzájárulását követően - nyitva állhatnak olyan harmadik országok szakemberei számára is, amelyek az Unióval együttműködési megállapodásokat kötöttek az állat-egészségügyi ellenőrzés területén, valamint az állatorvosi diplomával rendelkezők számára annak érdekében, hogy képzésük a közösségi szabályok területére is kiterjedjen.";

13. A 38. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(3) E cikk alkalmazásában a 24. cikk (3)-(11) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni.";

14. A 40. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"40. cikk

A kifizetések ECU-ben történnek, a kifizetés iránti kérelem beérkezése hónapjának első munkanapján az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában nközzétett árfolyamon.";

15. A határozat a következő cikkel egészül ki:

"43a. cikk

A Bizottság háromévenként jelentést terjeszt a Tanács és az Európai Parlament elé e határozat végrehajtásának állásáról.";

16. A melléklet 1. csoportja a következő francia bekezdésekkel egészül ki:

"- sertések hólyagos betegsége,

- endémiás jellegű klasszikus sertéspestis,

- fertőző vérképzőszervi elhalás (IHN)."

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 1994. június 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

G. Moraitis

[1] HL C 4., 1994.1.6., 5. o.

[2] HL C 91., 1994.3.28.

[3] HL C 148., 1994.5.30., 23. o.

[4] HL L 224., 1990.8.18., 19. o. A legutóbb a 94/77/EK bizottsági határozattal (HL L 36., 1994.2.8., 15. o.) módosított határozat.

[5] HL L 168., 1994.7.2., 31. o.;

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31994D0370 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31994D0370&locale=hu