32018D1203[1]

A Bizottság (EU) 2018/1203 végrehajtási határozata (2018. augusztus 21.) az Amerikai Egyesült Államokból származó vagy ott feldolgozott kőrisfa tekintetében a tagállamoknak a 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől való ideiglenes eltérés engedélyezése céljából adott felhatalmazásról, valamint az (EU) 2017/204 bizottsági végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2018) 5848. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1203 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2018. augusztus 21.)

az Amerikai Egyesült Államokból származó vagy ott feldolgozott kőrisfa tekintetében a tagállamoknak a 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől való ideiglenes eltérés engedélyezése céljából adott felhatalmazásról, valamint az (EU) 2017/204 bizottsági végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről

(az értesítés a C(2018) 5848. számú dokumentummal történt)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1), és különösen annak 15. cikke (1) bekezdésének első franciabekezdésére, valamint IV. melléklete A. része I. szakaszának 2.3., 2.4. és 2.5. pontjára,

mivel:

(1) A 2000/29/EK irányelv 5. cikkének az irányelv IV. melléklete A. része I. szakaszának 2.3. pontjával összefüggésben értelmezett (1) bekezdése külön követelményeket állapít meg az Amerikai Egyesült Államokból származó kőrisfa (Fraxinus L.) és más faanyagok Unióba való behozatalára.

(2) Az (EU) 2017/204 bizottsági végrehajtási határozat (2) engedélyezte a tagállamok számára, hogy ideiglenes eltérést biztosítsanak a 2000/29/EK irányelv 5. cikkének az irányelv IV. melléklete A. része I. szakaszának 2.3. pontjával összefüggésben értelmezett (1) bekezdése alól az Amerikai Egyesült Államokból származó kőrisfa (Fraxinus L.) Unióba történő behozatalára vonatkozó különleges követelmények tekintetében.

(3) Az (EU) 2017/204 végrehajtási határozat 2018. június 30-án lejárt. Ezért e határozatnak a szóban forgó határozat helyébe kell lépnie, hogy biztosítani lehessen e fa Unióba történő behozatalának folyamatosságát.

(4) Az (EU) 2017/204 végrehajtási határozat alkalmazása során szerzett tapasztalatok fényében helyénvaló továbbra is alkalmazni az e határozatban foglalt követelményeket.

(5) Ugyanakkor az Amerikai Egyesült Államokban 2018 januárjában egy bizottsági ellenőrzés során szerzett információk, valamint az Amerikai Egyesült Államok Nemzeti Növényvédelmi Szervezete által az ellenőrzés során és azt követően szolgáltatott információk alapján helyénvaló az Amerikai Egyesült Államokban szigorúbb ellenőrzést és felügyeletet kérni a kőrisfa tekintetében. E célból egyedi feltételeket kell meghatározni a jóváhagyott fűrésztelepeken végzett nyilvántartások, eljárások és címkézés, szállítás előtti vizsgálatok és nyomon követés ellenőrzésére.

(6) E határozat alkalmazásának jobb értékelése érdekében a tagállamoknak tájékoztatniuk kell a Bizottságot és a többi tagállamot a behozott termékekről.

(7) Az egyértelműség és a jogbiztonság érdekében az (EU) 2017/204 végrehajtási határozatot hatályon kívül kell helyezni,

(8) Ezt a határozatot 2020. június 30-ig kell alkalmazni annak érdekében, hogy az említett időpontig lehetővé váljon annak végrehajtásának felülvizsgálata.

(9) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Eltérés biztosítására vonatkozó felhatalmazás

A 2000/29/EK irányelv 5. cikkének az irányelv IV. melléklete A. része I. szakaszának 2.3. pontjával összefüggésben értelmezett (1) bekezdésétől eltérve a tagállamok engedélyezhetik az Amerikai Egyesült Államokból származó vagy ott feldolgozott olyan kőrisfa Fraxinus L. ("meghatározott faanyag") területükre történő behozatalát, amely az Amerikai Egyesült Államokból való kivitelét megelőzően megfelel az e határozat mellékletében megállapított feltételeknek.

2. cikk

Növényegészségügyi bizonyítvány

(1) A meghatározott faanyagot a 2000/29/EK irányelv 13a. cikkének (3) és (4) bekezdésével összhangban az Amerikai Egyesült Államokban kibocsátott növényegészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie, amely tanúsítja, hogy a fa az ellenőrzést követően mentes a károsítóktól.

(2) A növényegészségügyi bizonyítvány "Kiegészítő nyilatkozat" rovatának tartalmaznia kell a következőket:

a) "Megfelel az (EU) 2018/1203 bizottsági végrehajtási határozatban megállapított európai uniós követelményeknek." szövegezésű nyilatkozat;

b) az egyes exportált egyedi kötegeknek megfelelő kötegszám(ok);

c) az Amerikai Egyesült Államokban jóváhagyott létesítmény(ek) neve.

3. cikk

Az import jelentése

Az importőr tagállamnak minden évben december 31-ig tájékoztatnia kell a Bizottságot és a többi tagállamot az adott évben a meghatározott faanyagból e határozatnak megfelelően behozott szállítmányok mennyiségéről.

4. cikk

Értesítés a feltételeknek való meg nem felelésről

A tagállamok értesítik a Bizottságot és a többi tagállamot minden olyan szállítmányról, amely nem felel meg az e határozatban meghatározott feltételeknek. Az említett értesítésnek az ilyen szállítmány észlelésétől számított két munkanapon belül meg kell történnie.

5. cikk

Az (EU) 2017/204 végrehajtási határozat hatályon kívül helyezése

Az (EU) 2017/204 végrehajtási határozat hatályát veszti.

6. cikk

A hatályvesztés időpontja

Ez a határozat 2020. június 30-án hatályát veszti.

7. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2018. augusztus 21-én.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2) A Bizottság (EU) 2017/204 végrehajtási határozata (2017. február 3.) az Amerikai Egyesült Államokból származó vagy ott feldolgozott kőrisfa tekintetében a tagállamoknak a 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől való ideiglenes eltérés engedélyezése céljából adott felhatalmazásról, valamint az Amerikai Egyesült Államok egyes területeinek az Agrilus planipennis Fairmaire előfordulásától mentesként történő elismeréséről szóló (EU) 2015/2416 végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 32., 2017.2.7., 35. o.)

MELLÉKLET

1. Feldolgozási követelmények

A meghatározott faanyag feldolgozásának meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:

a) Kérgezés A meghatározott faanyag kérgezett, csupán olyan, láthatóan elkülönülő, egymással nem összefüggő kisebb kéregdarabok maradhatnak rajta, amelyek megfelelnek az alábbi követelmények valamelyikének:

i. 3 cm-nél keskenyebbek (hosszúságuktól függetlenül); vagy

ii. ha szélességük meghaladja a 3 cm-t, az egyes kéregdarabok teljes felülete kisebb mint 50 cm2.

b) Fűrészelés

A meghatározott faanyagból készült fűrészáru kérgezett hengeres fából származik.

c) Hőkezelés

A meghatározott faanyagot teljes vastagságában az Állat- és Növény-egészségügyi Ellenőrző Szolgálat (APHIS) vagy egy, az APHIS által elismert ügynökség által jóváhagyott hőkemencében 1 200 percen keresztül legalább 71 °C-ra melegítik.

d) Szárítás

A meghatározott faanyagot legalább két hétig az APHIS által elismert ipari szárítási eljárással szárítják.

A fa végső nedvességtartalma nem haladhatja meg a szárazanyag-tartalom 10 %-át.

2. A létesítményekre vonatkozó követelmények

A meghatározott faanyagot olyan létesítményben kell előállítani, kezelni vagy tárolni, amely megfelel a következő követelmények mindegyikének:

a) az APHIS vagy az APHIS által jóváhagyott ügynökség tanúsítási programja keretében az Agrilus planipennis Fairmaire károsítóra vonatkozóan tanúsítással rendelkezik;

b) az APHIS honlapján közzétett adatbázisban szerepel;

c) az APHIS vagy az APHIS által jóváhagyott ügynökség havonta legalább egyszer ellenőrzi, és az ellenőrzések során megállapítást nyert, hogy e melléklet követelményeinek megfelel. Abban az esetben, ha ezeket az ellenőrzéseket az APHIS által jóváhagyott ügynökség végzi, az APHIS félévente ellenőrzi e munkát. A féléves ellenőrzések magukban foglalják az ügynökség eljárásainak és dokumentációjának ellenőrzését, valamint a jóváhagyott létesítményekben végzett ellenőrzéseket;

d) a meghatározott faanyag kezeléséhez alkalmazott eszközöket folyamatosan a berendezések üzembentartási kézikönyvének megfelelően kalibrálják;

e) az APHIS vagy az APHIS által jóváhagyott ügynökség általi ellenőrzések céljára az alkalmazott eljárásokról - beleértve a fa kezelésének időtartamát, a kezelés ideje alatti hőmérsékletet, valamint minden exportálásra szánt köteg kapcsán a megfelelőség ellenőrzését és a fa végső nedvességtartalmát - nyilvántartást vezetnek.

3. Címkézés

A meghatározott faanyag minden kötegén jól láthatóan szerepelnie kell a köteg egyedi számának és az alábbi szöveget tartalmazó címkének: "HT-KD" vagy "Heat Treated-Kiln Dried" (hőkezelt, mesterségesen szárított). A jóváhagyott létesítmény kijelölt tisztségviselője vagy az ő felügyelete alatt egy alkalmazott azt követően állítja ki a címkét, hogy megbizonyosodott arról, hogy teljesülnek az 1. pont szerint a feldolgozási eljárásokra és a 2. pont szerint a létesítményekre vonatkozó követelmények.

4. A kivitelt megelőző ellenőrzések

Az Unióba szánt meghatározott faanyagot a kivitele előtt az APHIS-nak vagy az APHIS által jóváhagyott ügynökségnek meg kell vizsgálnia annak biztosítása érdekében, hogy a 1. és 3. pontban meghatározott követelmények teljesüljenek.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32018D1203 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32018D1203&locale=hu

Tartalomjegyzék