31995R2197[1]

A Bizottság 2197/95/EK rendelete (1995. szeptember 18.) a tagállamok által a gabonafélék termesztéséről szolgáltatandó statisztikai adatokról szóló 837/90/EGK, valamint a tagállamok által a gabonaféléken kívüli növényi termékekről szolgáltatandó statisztikai adatokról szóló 959/93/EGK tanácsi rendelet mellékleteinek módosításáról

A Bizottság 2197/95/EK rendelete

(1995. szeptember 18.)

a tagállamok által a gabonafélék termesztéséről szolgáltatandó statisztikai adatokról szóló 837/90/EGK, valamint a tagállamok által a gabonaféléken kívüli növényi termékekről szolgáltatandó statisztikai adatokról szóló 959/93/EGK tanácsi rendelet mellékleteinek módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tagállamok által a gabonafélék termesztéséről szolgáltatandó statisztikai adatokról szóló, 1990. március 26-i 837/90/EGK rendeletre [1], valamint a rendeletet módosító 3570/90/EGK rendeletre [2] és különösen annak 6. cikkére,

tekintettel a tagállamok által a gabonaféléken kívüli növényi termékekről szolgáltatandó statisztikai adatokról szóló, 1993. április 5-i 959/93/EGK tanácsi rendeletre [3] és különösen annak 10. cikkére,

mivel Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozása miatt a fent említett mellékletekben bizonyos technikai kiigazítások váltak szükségessé, valamint bizonyos eltérési lehetőségek hatályát ki kell terjeszteni az új tagállamokra;

mivel az e rendeletben előirányzott intézkedések összhangban vannak a Tanács 72/279/EGK határozatával [4] felállított Agrárstatisztikai Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Tanács 837/90/EGK rendeletének III. melléklete az alábbiakkal egészül ki:

"Ausztria: | Bundesländer |

Finnország: | Etelä-Suomi |

Sisä-Suomi |

Pohjanmaa |

Pohjois-Suomi |

Svédország: | 8 Riksområden" |

2. cikk

A Tanács 959/93/EGK rendeletének II. mellékletében az (5) lábjegyzet új szövege a következő:

"(5) A konyhakert céljára felhasznált területekre vonatkozó adatok szolgáltatása Dánia, Hollandia, Ausztria, Finnország, Svédország és az Egyesült Királyság számára nem kötelező."

3. cikk

A Tanács 959/93/EGK rendeletének III. melléklete az alábbiakkal egészül ki:

"Ausztria: | Bundesländer |

Finnország: | Etelä-Suomi |

Sisä-Suomi |

Pohjanmaa |

Pohjois-Suomi |

Svédország: | 8 Riksområden" |

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való megjelenését követő 20. napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1995. szeptember 18-án.

a Bizottság részéről

Yves-Thibault De Silguy

a Bizottság tagja

[1] HL L 88., 1990.4.3., 1. o.

[2] HL L 353., 1990.12.17., 8. o.

[3] HL L 98., 1993.4.24., 1. o.

[4] HL L 179., 1972.8.7., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31995R2197 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31995R2197&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére