31993L0024[1]

A Tanács 93/24/EGK irányelve (1993. június 1.) a szarvasmarha-tenyésztéssel kapcsolatos statisztikai felmérésekről

A TANÁCS 93/24/EGK IRÁNYELVE

(1993. június 1.)

a szarvasmarha-tenyésztéssel kapcsolatos statisztikai felmérésekről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament állásfoglalására ( 2 ),

mivel a tagállamok által elkészítendő, a szarvasmarha-állományra vonatkozó statisztikai felmérésekről, a vágás céljából rendelkezésre álló szarvasmarhákra vonatkozó becslésekről, valamint a levágott szarvasmarhákra vonatkozó statisztikákról szóló, 1973. május 15-i 73/132/EGK tanácsi irányelvet ( 3 ) és a tagállamok által elkészítendő, a szarvasmarha-állományra vonatkozó statisztikai felmérésekkel kapcsolatos kiegészítő rendelkezések megállapításáról szóló, 1977. december 19-i 78/53/EGK tanácsi irányelvet ( 4 ) több ízben módosították; mivel további módosításokra van szükség, ezért az áttekinthetőség érdekében ezeknek az irányelveknek a rendelkezéseit újra kell fogalmazni;

mivel azokban a tagállamokban, amelyekben a szarvasmarha-állomány a Közösség teljes állományának csak csekély hányadát teszi ki, célszerű rendelkezni az éves felmérések számának csökkentéséről;

mivel - különösen a marha- és borjúhús piaca tekintetében - a közös agrárpolitika megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottságnak rendszeres adatokra van szüksége az állatállomány és a marha-, illetve borjúhústermelés alakulásáról;

mivel mind az adatgyűjtés és -feldolgozás, mind pedig a felmérések országos szinten történő megszervezése továbbra is a tagállamok statisztikai hivatalainak hatáskörébe tartozik, és a Bizottság a statisztikai információ európai szintű összehangolásáért és harmonizációjáért, valamint a Közösség politikai döntéseinek végrehajtásához szükséges összehangolt módszertan kialakításáért felelős;

mivel az irányelv végrehajtásának elősegítése érdekében a tagállamok és a Bizottság között szoros együttműködésre van szükség, amelyet különösen a 72/279/EGK határozattal ( 5 ) létrehozott Agrárstatisztikai Állandó Bizottságon keresztül kell megvalósítani,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I. SZAKASZ

ÁLLOMÁNYFELMÉRÉS

A.

Tagállami szinten

Gyakoriság - Az adatfelvétel területe

1. cikk

(1) A tagállamok minden évben egy május-júniusi, valamint egy november-decemberi napra vonatkozóan statisztikai felmérést végeznek a területükön élő szarvasmarha-állományról.

A tagállamok engedélyt kaphatnak arra, hogy a május-júniusi felmérést egy áprilisi felméréssel helyettesítsék, ha ugyanazon év szeptember 30-át megelőzően június első napjainak egyikére vonatkozó szarvasmarhaállomány-becslést juttatnak el a Bizottság részére.

(2) A tagállamok, saját kérésükre, engedélyt kaphatnak arra, hogy a május-júniusi vagy a november-decemberi felméréseket kiválasztott régiókban végezzék el, azzal a feltétellel, hogy ezek a felmérések lefedik a szarvasmarha-állomány legalább 70 %-át.

Azok a tagállamok, amelyeknek szarvasmarha-állománya kevesebb, mint 1,5 millió egyedből áll, engedélyt kaphatnak az (1) bekezdésben szabályozott két felmérés egyikének teljes elhagyására vagy arra, hogy azt csak kiválasztott régiókban végezzék el.

A tagállamok, saját kérésükre, engedélyt kaphatnak az (1) bekezdés szerinti statisztikai felmérések helyett adminisztratív források felhasználására.

(3) A (2) bekezdésben említett kérések elbírálásakor a Bizottság a 17. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően határoz, miközben figyelembe veszi a 6. cikkből eredő kötelezettségeket is.

2. cikk

(1) Ezen irányelv alkalmazásában a "szarvasmarha" kifejezés a Bos taurus, Bubalus bubalus és Beefalo fajokhoz tartozó háziállatokat jelöli.

(2) Az 1. cikkben említett felmérések kiterjednek valamennyi, a 17. cikkben szabályozott eljárással meghatározott, gazdaságokban tartott szarvasmarhára. A felméréseknek elegendő számú gazdaságra kell kiterjedniük a legutóbbi mezőgazdasági üzemszerkezeti összeírás alapján meghatározott szarvasmarha-állomány legalább 95 %-ának számbavételéhez.

(3) Amennyire lehetséges, a tagállamok a (2) bekezdésben előírt felmérések eredményét kiegészítik a felmérésekből kimaradt szarvasmarha-állomány becsült nagyságával.

Kategóriák szerinti bontás

3. cikk

(1) Az 1. cikkben említett felméréseket olyan módon kell elvégezni, hogy az a szarvasmarha-állománynak legalább az alábbi kategóriák szerinti megoszlását tükrözze:

A. 1 évesnél fiatalabb szarvasmarha:

a) vágásra szánt állatok;

b) egyéb:

ba) bika;

bb) üsző;

B. 1 és 2 év közötti korú fiatal szarvasmarha:

a) bika;

b) üsző:

ba) vágásra szánt állatok;

bb) egyéb;

C. 2 éves és annál idősebb szarvasmarha:

a) bika;

b) nőivarú:

a) üsző:

1. vágásra szánt állatok;

2. egyéb;

b) tehén:

1. tejelő tehén;

2. egyéb;

D. bivaly:

a) nőivarú tenyészállatok;

b) egyéb.

(2) Az (1) bekezdésben említett kategóriák a 17. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően módosíthatók.

(3) A kategóriákat a 17. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

Pontosság

4. cikk

(1) Az 1. cikkben említett felméréseket teljes körű felmérések vagy reprezentatív mintavétel formájában kell lebonyolítani.

(2) Az egyes tagállamok esetében a 2. cikk (2) bekezdésében előírt felmérések mintavételi hibái nem haladhatják meg a teljes szarvasmarha-állomány 1 %-át és az összes tehén számának 1,5 %-át (68 %-os konfidencia-intervallum).

(3) A mintavételi kereteken és a 2. cikk (3) bekezdésében említett becsléseken túlmenően a tagállamok meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyeket a felmérési eredmények minőségének biztosítása érdekében szükségesnek tartanak.

Adatszolgáltatási határidő

5. cikk

(1) A tagállamok a Bizottságot az alábbi időpontokban értesítik a felmérések előzetes eredményeiről és a kiegészítő becslésekről:

- a májusi/júniusi felmérésről ugyanazon év szeptember 30-a előtt,

- a november-decemberi felmérésről a következő év február 15-e előtt.

(2) A tagállamok a Bizottságot az alábbi időpontokban értesítik a 4. cikk (2) bekezdésében meghatározott felmérések eredményeiről és a kiegészítő becslésekről:

- a májusi/júniusi felmérésről ugyanazon év október 15-e előtt,

- a november-decemberi felmérésről a következő év április 1-je előtt.

B.

Regionális szinten

Területi felosztás

6. cikk

(1) A november-decemberi felmérés végleges eredményét a területi felosztás alapján, a 17. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően meghatározottak szerint kell összesíteni.

(2) A Bizottság a 17. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően valamely tagállam kérésére engedélyezheti, hogy az illető tagállam a májusi/júniusi felmérés végleges eredményéhez az (1) bekezdésben említett regionális bontást alkalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben említett területi felosztást a 17. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően módosítani lehet.

Adatszolgáltatási határidő

7. cikk

A tagállamok a referenciahónapot követő év május 15-ét megelőzően tájékoztatják a Bizottságot a 6. cikkben említett adatokról.

C.

Az állatállomány mérete szerinti bontás

Méretosztályok

8. cikk

(1) Páratlan években a tagállamok a november-decemberi adatfelvételek végleges eredményeit országos szinten a 17. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően meghatározott méretosztályok szerinti bontásban adják meg.

(2) A Bizottság a 17. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően valamely tagállam kérésére engedélyezheti, hogy az illető tagállam az (1) bekezdésben említett méretosztályok szerinti bontást a páros évek és/vagy a májusi/júniusi felmérés végleges eredményeire alkalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott méretosztályokat a 17. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően módosítani lehet.

Adatszolgáltatási határidő

9. cikk

A tagállamok a Bizottságot a referenciahónapot követő év május 15-ét megelőzően tájékoztatják a 8. cikkben említett adatokról.

II. SZAKASZ

VÁGÁSI STATISZTIKÁK

10. cikk

(1) A tagállamok havi statisztikákat készítenek a területükön található vágóhidakon levágott azon szarvasmarhák számáról és hasított súlyáról, amelyek húsát emberi fogyasztásra alkalmasnak minősítették.

Annak érdekében, hogy a statisztikák a területükön levágott valamennyi szarvasmarhára kiterjedjenek, a tagállamok szükség esetén becsléseket is szolgáltatnak a jelentésből kimaradt vágásokra vonatkozóan.

(2) Az (1) bekezdésben említett statisztikákat az alábbi kategóriák szerint kell elkészíteni::

A. borjú;

B. üsző;

C. tehén;

D. bika;

E. ökör.

(3) Az (1) bekezdésben említett hasított súly és a (2) bekezdésben említett kategóriák a 17. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően kerülnek meghatározásra.

Adatszolgáltatási határidő

11. cikk

A tagállamok a referencia-hónapot követő két hónapon belül tájékoztatják a Bizottságot a 10. cikk (1) bekezdésében említett statisztikák eredményéről.

III. SZAKASZ

TERMELÉSI ELŐREJELZÉSEK

12. cikk

(1) A tagállamok a felmérések eredményei és egyéb rendelkezésükre álló információk alapján minden egyes naptári évre előrejelzést készítenek a termelésről a szarvasmarha-állomány vonatkozásában.

A termelési mutató bruttó hazai termelésként kifejezve tartalmazza az összes levágott szarvasmarha számát, valamint a Közösségbe, illetve az onnan kifelé irányuló élőszarvasmarha-kereskedelem egyenlegét.

Az (1) bekezdésben említett előrejelzéseket az alábbi kategóriákban kell elkészíteni:

A. borjú;

B. üsző;

C. tehén;

D. bika és ökör;

Ezt a bontást a 17. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően módosítani lehet.

(3) Az (1) bekezdésben említett termelési mutató és a (2) bekezdésben említett kategória meghatározását a 17. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően módosítani lehet.

Adatszolgáltatási határidő

13. cikk

A tagállamok az alábbi hat hónapos időszakokra a következő időpontokban továbbítják a 12. cikk (1) bekezdésében említett előrejelzéseket a Bizottságnak:

a) február 15. előtt a következő év első hat hónapjára vonatkozó előrejelzéseket;

b) október 1. előtt a következő év második hat hónapjára vonatkozó előrejelzéseket;

IV. SZAKASZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14. cikk

A tagállamok az 5., 7., 9., 11. és 13. cikkekben említett adatokat a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó, a statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatalához történő továbbításáról szóló, 1990. június 11-i 1588/90/Euratom, EGK tanácsi rendeletnek ( 6 ) megfelelően nyújtják be a Bizottsághoz.

15. cikk

A Bizottság, a tagállamokkal konzultálva megvizsgálja:

a) a közölt eredményeket;

b) azon technikai nehézségeket, amelyek különösen az adatfelvételek és becslések előkészítéséből és lebonyolításából erednek;

c) a felmérések eredményeinek és a becsléseknek a megbízhatóságát.

16. cikk

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot minden olyan módszertani, vagy egyéb változásról, amely lényegesen befolyásolhatja a statisztikai eredményeket. E tájékoztatásnak az adott változás életbe lépését követő három hónapon belül kell megtörténnie. Az ilyen bejelentésekről a Bizottság a megfelelő munkacsoportokban értesíti a többi tagállamot.

17. cikk

(1) A Bizottságot az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat ( 7 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

18. cikk

(1) A 73/132/EGK és a 78/53/EGK irányelvek 1994. január 1-jével hatályukat vesztik.

(2) A hatályon kívül helyezett irányelvekre történő hivatkozásokat a továbbiakban erre az irányelvre való hivatkozásként kell értelmezni.

19. cikk

A tagállamok az ennek az irányelvnek a betartásához szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási előírásokat 1994. január 1-jéig hatályba léptetik.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedések, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

20. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

( 1 ) HL C 18., 1993.1.23., 19. o.

( 2 ) HL C 115., 1993.4.26.

( 3 ) HL L 153., 1973.6.9., 25. o. A legutóbb az 1057/91/EGK rendelettel (HL L 107., 1991.4.27., 11. o.) módosított irányelv.

( 4 ) HL L 16., 1978.1.20., 20. o. A legutóbb a 86/80/EGK irányelvvel (HL L 77., 1986.3.22., 27. o.) módosított irányelv.

( 5 ) HL L 179., 1972.8.7., 1. o.

( 6 ) HL L 151., 1990.6.15., 1. o.

( 7 ) A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31993L0024 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31993L0024&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01993L0024-20031120 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01993L0024-20031120&locale=hu