32003R2004[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/2003/EK rendelete (2003. november 4.) az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/2003/EK RENDELETE

(2003. november 4.)

az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 191. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően ( 1 ),

(1)

A Szerződés 191. cikke kimondja, hogy az európai szintű politikai pártok az Unión belüli integráció fontos tényezői, és hozzájárulnak az európaiságtudat kialakításához és az uniós polgárok politikai akaratának kinyilvánításához.

(2)

Számos alapvető szabályt kell előírások formájában megállapítani az európai szintű politikai pártok és különösen azok finanszírozása tekintetében. Az e rendelet alkalmazása során szerzett tapasztalatoknak kell megmutatniuk, hogy ki kell-e egészíteni ezen előírásokat további szabályokkal, és ha igen, milyen mértékben.

(3)

A tapasztalat azt mutatja, hogy európai szintű politikai párt tagjaivá azon polgárok válnak, amelyek korábban politikai pártba tömörültek, vagy azon politikai pártok válnak, amelyek korábban pártszövetséget alkottak. Ezért tisztázni kell az e rendeletben használt "politikai párt" és "politikai pártok szövetsége" fogalmakat.

(4)

Annak érdekében, hogy egy "európai szintű politikai pártot" azonosítani lehessen, fontos meghatározni bizonyos feltételeket. Az európai szintű politikai pártoknak különösen tiszteletben kell tartaniuk az Európai Unió alapját képező elveket, amelyeket a Szerződésekben állapítottak meg és az Európai Unió alapjogi chartájában ismertek el.

(5)

Meg kell állapítani az e rendelet alapján finanszírozásban részesülni kívánó, európai szintű politikai pártok által követendő eljárást.

(6)

Rendelkezni kell az egyes európai szintű politikai pártok azonosítása céljából alkalmazandó feltételek rendszeres ellenőrzéséről.

(7)

Az e rendelet alapján finanszírozásban részesülő európai szintű politikai pártoknak alá kell vetniük magukat a finanszírozási források átláthatóságát biztosító kötelezettségeknek.

(8)

A Nizzai Szerződés záróokmányához csatolt, az Európai Közösséget létrehozó szerződés 191. cikkéről szóló 11. sz. nyilatkozatnak megfelelően az e rendelet alapján nyújtott finanszírozás a nemzeti szinten működő politikai pártok finanszírozására sem közvetlenül, sem közvetett módon nem használható fel. Az említett nyilatkozat értelmében az európai szintű politikai pártok finanszírozására vonatkozó rendelkezéseket ugyanazon az alapon az Európai Parlamentben képviselt valamennyi politikai erőre alkalmazni kell.

(9)

Meg kell határozni, hogy milyen jellegű kiadásokat lehet finanszírozni e rendelet alapján.

(10)

Az éves költségvetési eljárással összhangban meg kell határozni az e rendelet alapján nyújtott finanszírozásra elkülönített előirányzatokat.

(11)

Biztosítani kell a lehető legnagyobb mértékű átláthatóságot és az Európai Unió általános költségvetéséből finanszírozott európai szintű politikai pártok pénzügyi ellenőrzését.

(12)

Meg kell határozni az egyes években rendelkezésre álló előirányzatok elosztásának rendjét, figyelembe véve egyrészről a kedvezményezettek, másrészről az Európai Parlament megválasztott tagjainak számát.

(13)

Az Európai Parlament által az európai szintű politikai pártoknak biztosított technikai segítségnyújtás esetében az egyenlő bánásmód elve az irányadó.

(14)

E rendelet alkalmazását és a finanszírozott tevékenységeket az Európai Parlamentnek meg kell vizsgálnia egy jelentésben, amelyet közzé kell tenni.

(15)

A Bíróság joghatósága alá tartozó bírósági felülvizsgálat segíti e rendelet helyes alkalmazását.

(16)

Az új szabályokra való áttérés megkönnyítése érdekében el kell halasztani e rendelet egyes rendelkezéseinek alkalmazását, amíg a 2004. júniusi választásokat követően meg nem alakul az Európai Parlament,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és alkalmazási kör

Ez a rendelet szabályokat állapít meg az európai szintű politikai pártokra vonatkozó rendelkezésekre és finanszírozásukra.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. "politikai párt": polgárok egyesülése,

- amely politikai célokat követ, és

- amely legalább egy tagállam jogrendje által elismert vagy azzal összhangban létesült;

2. "politikai pártok szövetsége": legalább két politikai párt közötti szervezett együttműködés;

3. "európai szintű politikai párt": a 3. cikkben említett feltételeknek megfelelő politikai párt vagy politikai pártok szövetsége;

4. "európai szintű politikai alapítvány": valamely tagállamban jogi személyiséggel rendelkező szervezet vagy szervezetek hálózata, amely valamely európai szintű politikai párthoz kapcsolódik, és amely tevékenysége révén - az Európai Unió céljai és alapvető értékei keretében - támogatja és kiegészíti az európai szintű politikai párt céljait, különösen az alábbi feladatok ellátásával:

- közérdekű európai politikai kérdésekről és az európai integráció folyamatáról szóló vita megfigyelése, elemzése és a vitához való hozzájárulás,

- közérdekű európai politikai kérdésekhez kapcsolódó tevékenységek, mint például szemináriumok, képzések, konferenciák és tanulmányok szervezése és támogatása az érdekelt felek részvételével, ideértve az ifjúsági szervezeteket és a civil társadalom más képviselőit is,

- a demokrácia előmozdítása érdekében hasonló szervezetekkel folytatott együttműködés,

- keret biztosítása a nemzeti politikai alapítványok, a tudományos élet képviselői és egyéb érdekelt felek európai szintű együttműködéséhez;

5. "az Európai Unió általános költségvetéséből származó támogatás": az 1605/2002/EK, Euratom rendelet ( 2 ) (a továbbiakban: a költségvetési rendelet) 108. cikkének (1) bekezdése értelmében folyósított támogatás.

3. cikk

Feltételek

(1) Az európai szintű politikai párt megfelel a következő feltételeknek:

a) jogi személyiséggel rendelkezik azon tagállamban, amelyben a székhelye található;

b) képviselteti magát európai parlamenti képviselői révén a tagállamok legalább egynegyedében, illetve a nemzeti vagy a regionális parlamentekben vagy a regionális gyűlésekben, vagy

a legutóbbi európai parlamenti választásokon a tagállamok legalább egynegyedében megkapta az adott tagállamokban leadott szavazatok legalább három százalékát;

c) különösen programjában és tevékenysége során tiszteletben tartja azon elveket, amelyeken az Európai Unió alapul, azaz a szabadság, a demokrácia, az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának, valamint a jogállamiság elvét;

d) részt vett az európai parlamenti választásokon vagy kifejezte erre irányuló szándékát.

(2) Az európai szintű politikai alapítványnak a következő feltételeknek kell megfelelnie:

a) az (1) bekezdés szerint elismert európai szintű politikai párthoz kell kapcsolódnia, amit a pártnak kell igazolnia;

b) jogi személyiséggel kell rendelkeznie azon tagállamban, amelyben a székhelye található. E jogi személyiség elkülönül annak az európai szintű politikai pártnak a jogi személyiségétől, amelyhez az alapítvány kapcsolódik;

c) különösen programjában és tevékenysége során tiszteletben tartja azon elveket, amelyeken az Európai Unió alapul, azaz a szabadság, a demokrácia, az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának, valamint a jogállamiság elvét;

d) nem törekszik haszonszerzésre;

e) irányító testületének személyi összetétele földrajzi szempontból kiegyensúlyozott.

(3) E rendelet keretein belül az európai szintű politikai pártok és alapítványok a nemzeti jogszabályokkal összhangban maguk határozzák meg kapcsolatuk részletes szabályait, beleértve a napi irányítás és a vezetési struktúra megfelelő mértékű szétválasztását egyrészt az európai szintű politikai alapítvány, másrészt az azon európai szintű politikai párt között, amelyhez az alapítvány kapcsolódik.

4. cikk

Finanszírozási kérelem

(1) Az európai szintű politikai párt minden évben kérelmet nyújt be az Európai Parlamenthez, hogy finanszírozásban részesülhessen az Európai Unió általános költségvetéséből.

Az Európai Parlament három hónapon belül meghozza döntését, valamint engedélyezi és kezeli a megfelelő előirányzatokat.

(2) Az első kérelmet a következő dokumentumokkal együtt kell benyújtani:

a) azok a dokumentumok, amelyek igazolják, hogy a kérelmező megfelel a 2. és 3. cikkben foglalt feltételeknek;

b) politikai program, amely ismerteti az európai szintű politikai párt célkitűzéseit;

c) alapokmány, amely meghatározza különösen a politikai és pénzügyi vezetésért felelős szerveket, továbbá az érintett tagállamokban a törvényes képviselettel, különösen az ingó és ingatlan vagyon megszerzésével és elidegenítésével, valamint a bíróság előtti eljárással megbízott szerveket vagy természetes személyeket.

(3) A (2) bekezdésben említett dokumentumokat, különösen a politikai programot vagy az alapszabályt érintő módosításról két hónapon belül értesítik az Európai Parlamentet. E tájékoztatási kötelezettség elmulasztása esetén a finanszírozást felfüggesztik.

(4) Az európai szintű politikai alapítvány az Európai Unió általános költségvetéséből való finanszírozás iránti kérelmét kizárólag azon európai szintű politikai párton keresztül nyújthatja be, amelyhez kapcsolódik.

(5) Az európai szintű politikai alapítványnak járó finanszírozás az alapítványnak egy európai szintű politikai párthoz való kapcsolódása alapján kerül megállapításra, a 10. cikk (1) bekezdésére figyelemmel. Az így megállapított támogatásra a 9. és 9a. cikk alkalmazandó.

(6) Az európai szintű politikai alapítvány részére biztosított források csak a 2. cikk 4. pontjával összhangban folytatott tevékenységének finanszírozásához használhatók fel. E források semmiképpen sem használhatók fel választási vagy népszavazási kampányok finanszírozására.

(7) Az (1) és a (3) bekezdés megfelelően alkalmazandó az európai szintű politikai alapítványokra az Európai Unió általános költségvetéséből származó finanszírozás iránti kérelmek elbírálása során.

5. cikk

Ellenőrzés

(1) Az Európai Parlament rendszeresen ellenőrzi, hogy az európai szintű politikai pártok továbbra is betartják-e a 3. cikk a) és b) pontjában megállapított feltételeket.

(2) A 3. cikk c) pontjában meghatározott feltételek tekintetében az Európai Parlament a képviselők egynegyedének kérésére - akik az Európai Parlamentben legalább három politikai csoportot képviselnek - a képviselők többsége által ellenőrzi, hogy az európai szintű politikai párt továbbra is megfelel-e a kérdéses feltételeknek.

Az ilyen ellenőrzés elvégzése előtt az Európai Parlament meghallgatja az érintett európai szintű politikai párt képviselőit, és felkér egy független személyekből álló bizottságot, hogy ésszerű határidőn belül alkosson véleményt az adott kérdésről.

A bizottság három tagból áll, akik közül egyet az Európai Parlament, egyet a Tanács és egyet a Bizottság jelöl ki. A bizottság titkárságát és finanszírozását az Európai Parlament biztosítja.

(3) Amennyiben az Európai Parlament úgy találja, hogy a 3. cikk a), b) és c) pontjában említett feltételek már nem teljesülnek, az érintett európai szintű politikai pártot, amely ezen okból elveszítette ilyen minőségét, kizárják az e rendelet alapján biztosított finanszírozásból.

(4) A (2) bekezdés megfelelően alkalmazandó az európai szintű politikai alapítványokra.

(5) Ha az európai szintű politikai párt, amelyhez európai szintű politikai alapítvány kapcsolódik, elveszíti ezt a jogállását, az érintett európai szintű politikai alapítványt kizárják az e rendelet alapján biztosított finanszírozásból.

(6) Ha az Európai Parlament úgy találja, hogy a 3. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett feltételek valamelyike már nem teljesül, az érintett európai szintű politikai alapítványt kizárják az e rendelet alapján biztosított finanszírozásból.

6. cikk

A finanszírozáshoz kapcsolódó kötelezettségek

(1) Az európai szintű politikai párt és az európai szintű politikai alapítvány:

a) évente közzéteszi bevételeit és kiadásait, valamint eszközeinek és forrásainak kimutatását;

b) megnevezi a finanszírozási forrásait, egy olyan lista elkészítésével, amely feltünteti adományozóit és az egyes adományozóktól kapott adományokat, kivéve az évente és adományozónként 500 EUR összeget meg nem haladó adományokat.

(2) Az európai szintű politikai párt és az európai szintű politikai alapítvány nem fogad el:

a) névtelen adományokat;

b) az Európai Parlamentben működő politikai csoportok költségvetéséből származó adományokat;

c) olyan vállalkozástól származó adományokat, amely felett valamely hatóság közvetlen vagy közvetett módon meghatározó befolyást gyakorolhat tulajdonjoga, pénzügyi részesedése vagy az adott vállalkozásra irányadó szabályok alapján;

d) a (3) és (4) bekezdés sérelme nélkül, évente és adományozónként 12 000 EUR összeget meghaladó adományt bármely természetes vagy - a c) pontban említett vállalkozáson kívüli - jogi személytől;

e) harmadik ország hatóságától származó adományokat, ideértve az olyan vállalkozásokat is, amelyek felett valamely hatóság közvetlen vagy közvetett módon meghatározó befolyást gyakorolhat tulajdonjoga, pénzügyi részesedése vagy az adott vállalkozásra irányadó szabályok alapján.

(3) Az európai szintű politikai párt tagjának minősülő nemzeti politikai pártoktól vagy európai szintű politikai párt természetes személy tagjától származó hozzájárulásokat az európai szintű politikai párt elfogadhat. Az európai szintű politikai párt részére nyújtott, nemzeti politikai pártoktól vagy természetes személyektől származó hozzájárulások nem haladhatják meg az európai szintű politikai párt éves költségvetésének 40 %-át.

(4) Az európai szintű politikai alapítvány tagjának minősülő nemzeti politikai alapítványoktól, valamint az európai szintű politikai pártoktól származó hozzájárulásokat az európai szintű politikai alapítvány elfogadhat. Ezek a hozzájárulások nem haladhatják meg az európai szintű politikai alapítvány éves költségvetésének 40 %-át, és nem származhatnak olyan forrásokból, amelyeket valamely európai szintű politikai párt e rendelet szerint az Európai Unió általános költségvetéséből kapott.

A bizonyítási teher az adott európai szintű politikai pártot terheli.

7. cikk

Finanszírozási tilalom

(1) Európai szintű politikai párt részére az Európai Unió általános költségvetéséből vagy más forrásból biztosított finanszírozást nem lehet felhasználni más politikai párt, különösen nemzeti politikai párt vagy jelölt közvetlen vagy közvetett finanszírozására. Ezekre a nemzeti politikai pártokra és jelöltekre továbbra is a nemzeti rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2) Az európai szintű politikai alapítvány részére az Európai Unió általános költségvetéséből vagy bármely más forrásból biztosított finanszírozást nem lehet felhasználni sem európai, sem nemzeti szintű politikai párt, vagy jelölt, sem nemzeti szintű alapítvány közvetlen vagy közvetett finanszírozására.

8. cikk

A kiadások jellege

A politikai alapítványok finanszírozására vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, az Európai Unió általános költségvetéséből e rendelettel összhangban kapott előirányzatokat csak a 4. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett politikai programban meghatározott célokkal közvetlenül kapcsolatos kiadásokra lehet fordítani.

Ilyen kiadások többek között az igazgatási kiadások, valamint a technikai segítségnyújtással, értekezletekkel, kutatással, határokon átnyúló rendezvényekkel, tanulmányokkal, tájékoztatással és kiadványokkal kapcsolatos kiadások.

Az európai szintű politikai pártok kiadásaihoz tartozhatnak továbbá az európai szintű politikai pártok által a 3. cikk (1) bekezdésének d) pontja alapján az európai parlamenti választások keretében folytatott kampányok finanszírozásával kapcsolatos kiadások. A 7. cikkel összhangban, ezen előirányzatok nem fordíthatók a nemzeti politikai pártok vagy jelöltek közvetlen vagy közvetett finanszírozására.

E kiadások nem fordíthatók népszavazási kampányok finanszírozására.

Összhangban azonban az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány 8. cikkével, az európai parlamenti választások költségeinek finanszírozását és korlátozását az összes párt és jelölt számára minden tagállamban a nemzeti rendelkezések szabályozzák.

9. cikk

Végrehajtás és ellenőrzés

(1) Az európai szintű politikai pártok és az európai szintű politikai alapítványok finanszírozására szolgáló előirányzatokat az éves költségvetési eljárás alapján határozzák meg, és a költségvetési rendelettel és végrehajtási rendelkezéseivel összhangban hajtják végre.

Az e rendelet végrehajtására vonatkozó eljárásokat az engedélyezésre jogosult tisztviselő határozza meg.

(2) Az ingó és ingatlan vagyon értékelését és értékcsökkenési leírását a költségvetési rendelet 133. cikkében meghatározott, az intézményekre vonatkozó rendelkezésekkel összhangban hajtják végre.

(3) Az e rendelet alapján nyújtott finanszírozás ellenőrzését a költségvetési rendelettel és végrehajtási rendelkezéseivel összhangban kell gyakorolni.

Az ellenőrzést külső és független könyvvizsgáló által végrehajtott éves tanúsítás alapján is elvégezik. E tanúsítást az adott pénzügyi év végétől számított hat hónapon belül megküldik az Európai Parlamentnek.

(4) E rendelet alkalmazásával kapcsolatos további szabály, hogy egy európai szintű politikai párt által az Európai Unió általános költségvetéséből jogtalanul kapott valamennyi pénzeszközt visszafizetik a költségvetésbe.

(5) Az e rendelet alapján finanszírozásban részesülő európai szintű politikai pártok a Számvevőszék kérésére annak rendelkezésére bocsátják a feladatai ellátásához szükséges valamennyi dokumentumot és információt.

Amennyiben egy európai szintű politikai párt nemzeti politikai pártokkal és más szervezetekkel közösen viselik kiadásokat, a Számvevőszék rendelkezésére bocsátják az európai szintű politikai pártot terhelő kiadásokra vonatkozó igazolásokat.

(6) Az európai szintű politikai pártoknak általános európai célokat szem előtt tartó szervezetként történő finanszírozása nem tartozik a költségvetési rendelet 113. cikkében szereplő, a finanszírozás csökkentésével kapcsolatos rendelkezések hatálya alá.

9a. cikk

Átláthatóság

Az Európai Parlament honlapján az erre létrehozott részben együttesen közzéteszi az alábbi dokumentumokat:

- éves jelentést és az egyes európai szintű politikai pártoknak, illetve európai szintű politikai alapítványoknak költségvetési évenként fizetett támogatások összegét tartalmazó táblázatot,

- az Európai Parlament e rendelet alkalmazásáról és a finanszírozott tevékenységekről szóló jelentését a 12. cikkben említettekkel összhangban,

- e rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket.

10. cikk

Az előirányzatok elosztása

(1) A rendelkezésre álló előirányzatokat a következőképpen osztják el azon európai szintű politikai pártok között, amelyeknek a 4. cikkben említett finanszírozási kérelmét elfogadták:

a) 15 %-ot egyenlő részekben osztanak el;

b) 85 %-ot azok között osztanak el, amelyek az Európai Parlamentben megválasztott képviselőkkel rendelkeznek, az elosztás aránya megegyezik a megválasztott képviselőkével.

E rendelkezések alkalmazásában az Európai Parlament egy képviselője csak egyetlen európai szintű politikai párt tagja lehet.

(2) Az Európai Unió általános költségvetését terhelő finanszírozás mértéke nem haladhatja meg az európai szintű politikai párt vagy európai szintű politikai alapítvány támogatható költségeinek 85 %-át. A bizonyítási teher az adott európai szintű politikai pártot terheli.

11. cikk

Technikai támogatás

Az Európai Parlament által az európai szintű politikai pártoknak nyújtott valamennyi technikai támogatás az egyenlő bánásmód elvén alapul. Az ilyen jellegű támogatás feltételei nem lehetnek kedvezőtlenebbek a hasonló lehetőségben részesíthető más külső szervezeteknek és társaságoknak biztosított technikai támogatás feltételeinél; a támogatást számlára és fizetés ellenében nyújtják.

Az Európai Parlament éves jelentésben teszi közzé, hogy az egyes európai szintű politikai pártok milyen technikai támogatásban részesültek.

12. cikk

Értékelés

Az Európai Parlament 2011. február 15-ig jelentést tesz közzé e rendelet alkalmazásáról és a finanszírozott tevékenységekről. E jelentésben adott esetben jelzik a finanszírozási rendszer esetleges módosításait is.

13. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését három hónappal követően lép hatályba.

A 4.-10. cikket a 2004. júniusi európai parlamenti választásokat követő első ülésszak megnyitásának napjától kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) Az Európai Parlament 2003. június 19-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2003. szeptember 29-i határozata.

( 2 ) A Tanács 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom rendelete az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.). A legutóbb az 1525/2007/EK rendelettel (HL L 343., 2007.12.27., 9. o.) módosított rendelet.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32003R2004 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32003R2004&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02003R2004-20071227 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02003R2004-20071227&locale=hu