32007R1525[1]

A Tanács 1525/2007/EK rendelete ( 2007. december 17. ) az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, EURATOM rendelet módosításáról

A TANÁCS 1525/2007/EK RENDELETE

(2007. december 17.)

az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 279. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

tekintettel a Számvevőszék véleményére,

mivel:

(1) Az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól szóló, 2003. november 4-i 2004/2003/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet (1) többek között szabályokat állapított meg arra vonatkozóan, hogy az európai szintű politikai pártok finanszírozása az Európai Unió általános költségvetéséből történik.

(2) A 2004/2003/EK rendelet 12. cikke előírja, hogy az Európai Parlament jelentést tesz közzé a rendelet alkalmazásáról, adott esetben jelezve a finanszírozási rendszerben megvalósítandó esetleges módosításokat is.

(3) Az európai parlamenti pártokról szóló, 2006. március 23-i állásfoglalásában (2) az Európai Parlament úgy ítélte meg, hogy a rendelet - a 2004-es hatálybalépését követően szerzett tapasztalatok fényében - számos ponton fejlesztésre szorul.

(4) Az európai szintű politikai pártok finanszírozására vonatkozó szabályokat ki kell igazítani, hogy azok jobban tekintetbe vegyék azon különleges körülményeket, amelyek között a politikai pártok működnek, ideértve a költségvetési kihatásokkal járó, változó politikai kihívásokat és napirendeket, amelyeket a politikai pártok éves költségvetésük és munkaprogramjuk készítésekor nem tudnak előre megjósolni. E célból meg kell teremteni a források átvitelének lehetőségét az adott évről a következő év első negyedére.

(5) A pártok hosszú távú pénzügyi tervezési lehetőségeinek bővítése érdekében, figyelembe véve az évről évre változó finanszírozási szükségleteket, valamint a pártok arra való ösztönzésének erősítése érdekében, hogy ne kizárólag a közpénzekből történő finanszírozástól függjenek, az európai szintű politikai pártok részére biztosítani kell korlátozott mértékű pénzügyi tartalékok képzésének lehetőségét az EU általános költségvetésén kívüli forrásokból származó saját forrásokból. A fent említett eltérések a nem haszonszerzési célú szabálytól kivételt képeznek, és nem teremtenek precedenst.

(6) Az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletet (3) ennek megfelelően kell módosítani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 109. cikke a következő bekezdéssel egészül ki:

"(4) Ha egy európai szintű politikai párt a pénzügyi év végén, amelyre működési támogatásban részesült, bevételi többletet ér el, a (2) bekezdésben foglalt nonprofit szabálytól eltérően a bevételi többlet egy része az adott éves összes bevétel 25 %-áig átvihető a következő évre azzal a feltétellel, hogy e következő év első negyedének vége előtt felhasználásra kerül.

A nem haszonszerzési szabály ellenőrzése alkalmazásában a saját forrásokat, különösen az európai szintű politikai párt éves működése során felhalmozódott adományokat és tagsági díjakat, amelyek meghaladják a kedvezményezettet terhelő támogatható költség 15 %-át, nem kell figyelembe venni.

Az előző bekezdés rendelkezései nem alkalmazandók abban az esetben, ha az európai szintű politikai párt pénzügyi tartalékai meghaladják ez utóbbi átlagos éves bevételének 100 %-át."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. SILVA

(1) HL L 297., 2003.11.15., 1. o. A legutóbb a 1524/2007/EK rendelettel (lásd e Hivatalos Lap 5. oldalát) módosított rendelet.

(2) HL C 292. E, 2006.12.1., 127. o.

(3) HL L 248., 2002.9.16., 1. o. Az 1995/2006/EK, Euratom rendelettel (HL L 390., 2006.12.30., 1. o.) módosított rendelet.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007R1525 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007R1525&locale=hu