32007R0303[1]

A Bizottság 303/2007/EK rendelete ( 2007. március 21. ) a sertéshúsra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

A BIZOTTSÁG 303/2007/EK RENDELETE

(2007. március 21.)

a sertéshúsra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a sertéshús piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2759/75/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1) A 2759/75/EGK rendelet 13. cikkének (1) bekezdése szerint az említett rendelet 1. cikkében felsorolt termékek világpiaci ára és a Közösségen belüli ára közti különbséget export-visszatérítéssel lehet fedezni.

(2) A sertéshús piacának jelenlegi helyzetére tekintettel ezért export-visszatérítést kell biztosítani a 2759/75/EGK rendelet 13. cikkében meghatározott szabályokkal és kritériumokkal összhangban.

(3) A 2759/75/EGK rendelet 13. cikkének (3) bekezdése értelmében a 2759/75/EGK rendelet 1. cikkében felsorolt termékekre vonatkozó visszatérítések mértéke rendeltetési helytől függően eltérő lehet, amennyiben a világpiaci helyzet vagy egyes piacok speciális követelményei ezt szükségessé teszik.

(4) Visszatérítés csak olyan termékek esetében nyújtható, amelyek szabadon mozoghatnak a Közösségen belül, és amelyeken szerepel az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 5. cikke (1) bekezdésének a) pontjában előírt egészségügyi jelölés. E termékeknek meg kell felelniük az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3), valamint az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) követelményeinek is.

(5) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Sertéshúspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A 2759/75/EGK rendelet 13. cikkében foglaltaknak megfelelően export-visszatérítést kell nyújtani az e rendelet mellékletében meghatározott termékekre az ugyanott meghatározott összegek erejéig, az e cikk (2) bekezdésében előírt feltétel mellett.

(2) Azoknak a termékeknek, amelyekre az (1) bekezdés értelmében visszatérítés nyújtható, meg kell felelniük a 852/2004/EK és a 853/2004/EK rendelet vonatkozó előírásainak, nevezetesen az engedélyezett létesítményben történő előállításra, valamint a 854/2004/EK rendelet III. fejezete I. szakaszának I. mellékletében az egészségügyi jelölés tekintetében megállapított előírásoknak való megfelelésre vonatkozó követelményeknek.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. március 22-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. március 21-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és december főigazgató

(1) HL L 282., 1975.11.1., 1. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 139., 2004.4.30., 55. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

(3) HL L 139., 2004.4.30., 1. o.

(4) HL L 139., 2004.4.30., 206. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel módosított rendelet.

MELLÉKLET

A 2007. március 22-től alkalmazandó export-visszatérítések a sertéshúságazatban

TermékkódRendeltetési helyMértékegységA visszatérítés összege
0210 11 31 9110A00EUR/100 kg54,20
0210 11 31 9910A00EUR/100 kg54,20
0210 19 81 9100A00EUR/100 kg54,20
0210 19 81 9300A00EUR/100 kg54,20
1601 00 91 9120A00EUR/100 kg19,50
1601 00 99 9110A00EUR/100 kg15,20
1602 41 10 9110A00EUR/100 kg29,00
1602 41 10 9130A00EUR/100 kg17,10
1602 42 10 9110A00EUR/100 kg22,80
1602 42 10 9130A00EUR/100 kg17,10
1602 49 19 9130A00EUR/100 kg17,10
Megj.: A termékkódok és az „A” sorozatú rendeltetésihely-kódok a módosított 3846/87/EGK bizottsági rendeletben (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.) kerültek meghatározásra.
A rendeltetésihely-kódok az 1833/2006/EK rendeletben (HL L 354, 2006.12.14., 19. o.) kerültek meghatározásra.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007R0303 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007R0303&locale=hu

Tartalomjegyzék