Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

31998L0007[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 98/7/EK irányelve (1998. február 16.) a fogyasztói hitelre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 87/102/EGK irányelv módosításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 98/7/EK irányelve

(1998. február 16.)

a fogyasztói hitelre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 87/102/EGK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 189b. cikkében [3] megállapított eljárásnak megfelelően,

mivel a belső piac létrejöttének és működésének előmozdítása, illetve a fogyasztók magas szintű védelmének biztosítása érdekében kívánatos, hogy a fogyasztói hitel éves, százalékban kifejezett hiteldíja mértékének számítására az egész Közösség területén egységes módszert alkalmazzanak;

mivel a 87/102/EGK irányelv [4] 5. cikke rendelkezik a fogyasztói hitel éves, százalékban kifejezett hiteldíja mértékének számítására alkalmazandó közösségi számítási módszerről vagy módszerekről;

mivel ennek az egységes számítási módnak a bevezetése érdekében kívánatos egyetlen közös matematikai képlet meghatározása a fogyasztói hitel éves, százalékban kifejezett hiteldíja mértékének számítására, valamint a számítás során figyelembe veendő, illetve figyelembe nem veendő hitelköltség-elemeket is meg kell jelölni;

mivel a 87/102/EGK irányelv II. melléklete már bevezetett egy matematikai képletet a fogyasztói hitel éves, százalékban kifejezett hiteldíjának számítására, és ugyanezen irányelv 1a. cikkének (2) bekezdése megadta, hogy melyek azok a díjak, amelyeket nem kell figyelembe venni a "fogyasztónak nyújtott hitel teljes költsége" kiszámításához;

mivel azok a tagállamok, amelyek 1990. március 1-jét megelőzően olyan jogszabályokat alkalmaztak, amelyek megengedték valamely más matematikai képlet használatát a fogyasztói hitelek éves, százalékban kifejezett hiteldíjának számítására, engedélyt kaptak arra, hogy e jogszabályaikat továbbra is alkalmazhassák egy 1993. január 1-jével kezdődő 3 éves átmeneti időszak alatt;

mivel a Bizottság jelentést nyújtott be a Tanácsnak, amely szerint a tapasztalatok fényében megvalósítható az egységes matematikai képlet alkalmazása a Közösség területén a fogyasztói hitelek éves, százalékban kifejezett hiteldíjának számítására;

mivel egyetlen tagállam sem élt a 87/102/EGK irányelv 1a. cikkének (3) bekezdésében adott lehetőséggel, hogy bizonyos tagállamokban egyes költségeket kizárjanak a fogyasztói hitelek éves, százalékban kifejezett hiteldíjának számításából, és így ez a bekezdés feleslegessé vált;

mivel legalább egy tizedesjegyes pontosság szükséges;

mivel egy évet 365 napból vagy 365,25 napból vagy (szökőév esetén) 366 napból, 52 hétből vagy 12 egyenlő hónapból állónak; mivel egy ilyen hónapot 30,41666 napból állónak feltételezünk;

mivel kívánatos az, hogy a fogyasztók felismerhessék az egyes tagállamokban a "fogyasztói hitelek éves, százalékban kifejezett, hiteldíjára" utaló megnevezéseket;

mivel haladéktalanul megvizsgálandó, hogy milyen mértékben szükséges tovább harmonizálni a fogyasztói hitelek költségelemeit annak érdekében, hogy az európai fogyasztó könnyebben össze tudja hasonlítani a különböző tagállamokban működő pénzintézetek tényleges százalékban kifejezett hiteldíjait, ezzel is elősegítve a belső piac harmonikus működését,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 87/102/EGK irányelv a következőképpen módosul:

a) Az 1a. cikk (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

- az irányelv görög nyelvű változatában:

"Το συνολικό ετήσιο πραγματικό ποσοστό επιβάρυνσης που εξισώνει σε ετήσια βάση τις παρούσες αξίες του συνόλου των τρεχουσών ή μελλοντικών υποχρεώσεων (δανείων, εξοφλήσεων και επιβαρύνσεων) που έχουν αναληφθεί από το δανειστή και το (δανειζόμενο) καταναλωτή, υπολογίζεται σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο που παρατίθεται στο παράτημα ΙΙ.",

- az irányelv angol nyelvű változatában:

"The annual percentage rate of charge which shall be that rate, on an annual basis which equalizes the present value of all commitments (loans, repayments ans charges), future or existing, agreed by the creditor and the borrower, shall be calculated in accordance with the mathematical formula set out in Annex II.";

b) Az 1a. cikk (3) bekezdését el kell hagyni;

c) Az 1a. cikk (5) bekezdését el kell hagyni;

d) A 3. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"A megtévesztő reklámra vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 1984. szeptember 10-i 84/450/EGK tanácsi irányelvének [5], valamint a tisztességtelen reklámra vonatkozó szabályok és alapelvek sérelme nélkül, az üzlethelységekben kihelyezett olyan hirdetésnek vagy ajánlatnak, amelyben egy személy hitelt vagy a hitelszerződés megkötésében való közreműködést ajánl, és amelyben feltüntetik a hitel kamatát vagy a hitel költségére vonatkozó bármilyen számértéket, tartalmaznia kell az éves hiteldíj mértékét is, szükség szerint egy jelképes példán keresztül bemutatva."

e) A II. melléklet helyébe az ehhez az irányelvhez csatolt I. melléklet szövege lép;

f) A III. melléklet helyébe az ehhez az irányelvhez csatolt II. melléklet szövege lép.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti, közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek a hatálybalépését követő két éven belül megfeleljenek. Erről tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadtak el.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1998. február 16-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. M. Gil-robles

a Tanács részéről

az elnök

J. Cunningham

[1] HL C 235., 1996.8.13., 8. o. és HL C 137., 1997.5.3., 9. o.

[2] HL C 30., 1997.1.30., 94. o.

[3] Az Európai Parlament 1997. február 20-i véleménye (HL C 85., 1997.3.17., 108. o.), a Tanács 1997. július 7-i közös állásfoglalása (HL C 284., 1997.9.19., 1. o.), és az Európai Parlament 1997. november 19-i határozata, illetve a Tanács 1997. december 18-i határozata.

[4] HL L 42., 1987.2.12., 48. o. A 90/88/EGK irányelvvel (HL L 61., 1990.3.10., 14. o.) módosított irányelv.

[5] .HL L 250., 1984.9.12., 17. o. A 97/55/EK irányelvvel (HL L 280., 1997.10.23., 18. o.) módosított irányelv.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

II. MELLÉKLET

A KÖLCSÖNÖK, ILLETVE A TÖRLESZTÉSEK ÉS DÍJAK ÖSSZEGÉNEK EGYENLŐSÉGÉT KIFEJEZŐ ALAPEGYENLET

t

= ∑

t

A betűk és szimbólumok jelentése:

K a kölcsön száma

K′ a hiteltörlesztés vagy díjfizetés száma

AK a K számú kölcsön összege

A′K′ a K′ számú hiteltörlesztés összege

∑ összegzést jelent

m a legutolsó kölcsön száma

m′ a legutolsó hiteltörlesztés vagy díjfizetés száma

tK az 1. számú kölcsön időpontjától a 2-től m-ig terjedő számú kölcsön időpontja közötti időtartam években vagy egy év töredékében kifejezve

tK′ az 1. számú kölcsön időpontjától az 1-től m'-ig terjedő időpontig terjedő hiteltörlesztések és díjfizetések közötti időtartam években vagy egy év töredékében kifejezve

i az a százalékos arány, amelyet (számtani úton, közelítéssorozatok segítségével vagy számítógépes program által) egyetlen ismeretlenként ki lehet számolni a fenti egyenletből, ha annak többi tényezője (az adott kölcsönszerződésből vagy más forrásból) ismert.

Megjegyzések:

a) A két fél által különböző alkalmakkor kifizetett összegek nem feltétlenül egyeznek meg, és nem is feltétlenül egyenlő időközönként kerülnek kifizetésre.

b) A kezdő időpont az első kölcsön kezdő időpontja.

c) A számítások során figyelembe vett dátumok közötti időtartamokat években vagy tört évben kell kifejezni. Feltételezzük, hogy egy év 365 napból vagy 365,25 napból vagy (szökőév esetén) 366 napból, 52 hétből vagy 12 egyenlő hónapból áll. Egy ilyen hónapot 30,41666 (= 365/12) napból állónak feltételezünk.

d) A számítás eredményét legalább egy tizedes pontossággal kell megadni. A következő szabály alapján történik a kerekítés adott tizedesre:

Ha a következő tizedes helyén álló számjegy 5 vagy annál nagyobb, akkor az adott tizedes helyén álló számjegyhez egyet kell hozzáadni.

e) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a megoldási módszerek olyan eredményt adjanak, amely megegyezik a III. mellékletben megadott példák végeredményével.

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

III. MELLÉKLET

SZÁMÍTÁSI PÉLDÁK

A. AZ ÉVES, SZÁZALÉKBAN KIFEJEZETT HITELDÍJ MÉRTÉKÉNEK SZÁMÍTÁSA NAPTÁRI ALAPON (1 ÉV = 365 NAP VAGY SZÖKŐÉVEKBEN 366 NAP)

Első példa

Az 1994. január 1-jén folyósított kölcsön összege: S = 1000 ECU.

A kölcsönt egy összegben (1200 )ECU törlesztik 1995. július 1-jén, azaz 1,5 évvel, vagyis 546 (= 365 + 181) nappal a kölcsön nyújtásának dátuma után.

Az egyenlet ilyen formában írható fel:

1000 = 1200

546

365

vagyis:

1 + i546/365 = 1,2

1 + i = 1,1296204

i = 0,1296204

Ezt az értéket 13 %-ra kerekítjük (illetve két tizedesjegy pontosság kívánalma esetén 12,96 %-ra).

Második példa

A kölcsön összege most: S = 1000 ECU, de a hitelező adminisztratív kiadások fejében visszatart belőle 50 ECU-t, így tehát a ténylegesen átadott kölcsön összege 950 ECU; az 1200 ECU-s törlesztés most is egy összegben történik, dátuma ismét 1995. július 1.

Az egyenlet ilyen formában írható fel:

950 = 1200

546

365

vagyis:

1 + i546/365 = 1,263157

1 + i = 1,169026

i = 0,169026

Ezt az értéket pedig 16,9 %-ra kerekítjük.

Harmadik példa

A kölcsön összege 1000 ECU, a folyósítás dátuma 1994. január 1. A törlesztés két 600 ECU értékű részletben történik, amelyek a folyósítás után 1, illetve 2 évvel esedékesek.

Az egyenlet ilyen formában írható fel:

1000 =

+

730

365

=

+

Az egyenlet megoldásaként azt kapjuk, hogy i = 0,1306623, amelyet 13,1 %-ra kerekítünk (illetve két tizedesjegy pontosság kívánalma esetén 13,07 %-ra).

Negyedik példa

A kölcsön összege S = 1000 ECU, a folyósítás dátuma 1994 január 1., a felvevő az alábbi részletekben törleszt:

3 hónap (0,25 év, azaz 90 nap) után: | 272 ECU |

6 hónap (0,5 év, azaz 181 nap) után: | 272 ECU |

12 hónap (1 év, azaz 365 nap) után: | 544 ECU |

Összesen: | 1088 ECU |

Az egyenlet ilyen formában írható fel:

1000 =

90

365

+

181

365

+

365

365

Ezen egyenlet alapján i-t közelítéssorozattal is ki lehet számolni, amely eljárás zsebszámológépbe programozható.

Az eredmény i = 0,13226 lesz, amelyet 13,2 %-ra kerekítünk (vagy két tizedesjegy pontosság kívánalma esetén 13,23 %-ra.)

B. AZ ÉVES, SZÁZALÉKBAN KIFEJEZETT HITELDÍJ MÉRTÉKÉNEK SZÁMÍTÁSA STANDARD ÉVEK ALAPJÁN (1 ÉV = 365 NAP VAGY 365,25 NAP, 52 HÉT VAGY 12 EGYENLŐ HOSSZÚSÁGÚ HÓNAP)

Első példa

Folyósított kölcsön: S = 1000 .ECU

A kölcsönt egy összegben (1200 )ECUtörlesztik 1,5 évvel (azaz 1,5 × 365 = 547,5 vagy 1,5 × 365,25 = 547,875 vagy 1,5 × 366 = 549 nappal vagy 1,5 x 12 = 18 hónappal; 1,5 × 52 = 78 héttel) a kölcsön nyújtásának dátuma után.

Az egyenlet ilyen formában írható fel:

1000 =

547,5

365

=

547,875

365,25

=

18

12

=

78

52

vagyis:

1 + i1,5 = 1,2

1 + i = 1,129243

i = 0,129243

Ezt az értéket 12,9 %-ra kerekítjük (illetve két tizedesjegy pontosság kívánalma esetén 12,92 %-ra).

Második példa

A kölcsön összege most: S = 1000 ECU, de a hitelező adminisztratív kiadások fejében visszatart belőle 50 ECU-t, így tehát a ténylegesen átadott kölcsön összege 950 ECU; az 1200 ECU-s törlesztés most is egy összegben történik, ezúttal is 1,5 évvel a folyósítás után.

Az egyenlet ilyen formában írható fel:

950 =

547,5

365

=

547,875

365,25

=

18

12

=

78

52

vagyis:

= 1200

950

= 1,263157

1 + i = 1,168526

i = 0,168526

Ezt az értéket 16,9 %-ra kerekítjük (illetve két tizedesjegy pontosság kívánalma esetén 16,85 %-ra).

Harmadik példa

A kölcsön összege 1000 ECU, a törlesztés két 600 ECU értékű részletben történik, amelyek a folyósítás után 1, illetve 2 évvel esedékesek.

Az egyenlet ilyen formában írható fel:

1000 =

365

365

+

730

365

=

365,25

365,25

+

730,5

365,25

=

12

12

+

24

12

=

52

52

+

104

52

=

+

Az egyenlet megoldásaként azt kapjuk, hogy i = 0,13066, amelyet 13,1 %-ra kerekítünk (illetve két tizedesjegy pontosság kívánalma esetén 13,07 %-ra).

Negyedik példa

A kölcsön összege: S = 1000 ECU és az alábbi részletekben fizetendő vissza:

3 hónap (0,25 év/13 hét/91,25 nap/91,3125 nap) után: | 272 ECU |

6 hónap (0,5 év/26 hét/182,5 nap/182,625 nap) után: | 272 ECU |

12 hónap (1 év/52 hét/365 nap/365,25 nap) után: | 544 ECU |

Összesen: | 1088 ECU |

Az egyenlet ilyen formában írható fel:

1000 =

91,25

365

+

182,5

365

+

365

365

=

91,3125

365,25

+

182,625

365,25

+

365,25

365,25

=

3

12

+

6

12

+

12

12

=

13

52

+

26

52

+

52

52

=

+

+

Ezen egyenlet alapján i-t közelítéssorozattal is ki lehet számolni, amely eljárás zsebszámológépbe programozható.

Az eredmény i = 0,13185 lesz, amelyet 13,2 %-ra kerekítünk (vagy két tizedesjegy pontosság kívánalma esetén 13,19 %-ra.)

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31998L0007 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31998L0007&locale=hu

Tartalomjegyzék