Tippek

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

32009R1185[1]

Az Európai Parlament és a Tanács1185/2009/EK rendelete ( 2009. november 25. ) a peszticidekre vonatkozó statisztikákról (EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1185/2009/EK RENDELETE

(2009. november 25.)

a peszticidekre vonatkozó statisztikákról

(EGT-vonatkozású szöveg)

1. cikk

Tárgy, hatály és célok

A statisztikák a következőkre vonatkoznak:

- az I. mellékletnek megfelelően forgalomba hozott peszticidek éves mennyisége,

- a II. mellékletnek megfelelően felhasznált peszticidek éves mennyisége.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározások alkalmazandók:

a) "peszticidek": i. a 1107/2009/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében meghatározott növényvédő szer; ii. a 98/8/EK irányelv 2. cikkének (1) bekezdésében meghatározott biocid termék;

b) "anyagok": a 1107/2009/EK rendelet 3. cikkének 2. pontjában meghatározott anyagok, ideértve a hatóanyagokat, az ellenanyagokat és a kölcsönhatás-fokozókat;

c) "hatóanyagok": a 1107/2009/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett hatóanyagok;

d) "védőanyagok": a 1107/2009/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének a) pontjában említett védőanyagok;

e) "kölcsönhatás-fokozók": a 1107/2009/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének b) pontjában említett kölcsönhatás-fokozók;

f) "forgalomba hozatal": a 1107/2009/EK rendelet 3. cikke 9. pontjában meghatározott forgalomba hozatal;

g) "az engedély jogosultja": a 1107/2009/EK rendelet 3. cikkének 24. pontjában meghatározott engedélyjogosult;

h) "mezőgazdasági felhasználás": egy növényvédő szer bármely olyan alkalmazása, amely egy mezőgazdasági üzem gazdasági tevékenysége keretében közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódik növényi termékek előállításához;

i) "hivatásos felhasználó": 2009/128/EK irányelv 3. cikkének 1. pontjában meghatározott hivatásos felhasználó;

j) "mezőgazdasági üzem": a gazdaságszerkezeti felmérésekről és a mezőgazdasági termelési módszereket vizsgáló felmérésről szóló, 2008. november 19-i 1166/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben ( 1 ) meghatározott mezőgazdasági üzem.

3. cikk

Adatgyűjtés, -átvitel és -feldolgozás

A tagállamok az I. mellékletben felsorolt jellemzők meghatározásához szükséges adatokat évente, és a II. mellékletben felsorolt jellemzők meghatározásához szükséges adatokat ötéves időszakonként a következő eszközök segítségével gyűjtik össze:

- felmérések,

- a peszticidek forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó információk, különös tekintettel a 1107/2009/EK rendelet 67. cikke szerinti kötelezettségekre,

- adminisztratív források, vagy

- ezen eszközök kombinációja, beleértve a szakértői véleményeken vagy modelleken alapuló statisztikai becslési eljárásokat.

4. cikk

Minőségértékelés

5. cikk

Végrehajtási intézkedések

Az adattovábbítás megfelelő technikai formáját a 6. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A Bizottság szükség esetén módosíthatja az I. és II. melléklet 6. szakaszában leírt minőségi jelentések benyújtására vonatkozó követelményeket. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 6. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

6. cikk

A bizottsági eljárás

Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel a 8. cikkének rendelkezéseire is.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított határidő három hónap.

7. cikk

Jelentés

A Bizottság ötévente jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz a rendelet végrehajtásáról. A jelentés értékeli különösen a benyújtott adatok minőségét - a 4. cikkel összhangban -, az adatgyűjtési módszereket, a vállalkozásokra, a mezőgazdasági üzemekre és a nemzeti közigazgatásra háruló terheket, valamint a statisztikáknak a peszticidek fenntartható használatáról szóló tematikus stratégia szempontjából való hasznosságát, különösen az 1. cikkben foglalt célok vonatkozásában. A jelentés adott esetben javaslatokat tartalmaz az adatminőség és az adatgyűjtési módszerek további javítására, javítva ezáltal az adatok rendelkezésre állását, és összehasonlíthatóságát, csökkentve továbbá a vállalkozásokra, a mezőgazdasági üzemekre és a nemzeti közigazgatásra háruló terheket.

Az első jelentést 2016. december 31-ig kell benyújtani.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A PESZTICIDEK FORGALOMBA HOZATALÁRA VONATKOZÓ STATISZTIKÁK

1. szakasz

Lefedettség

A statisztikák az egyes tagállamokban forgalomba hozott peszticidekben található, a III. mellékletben felsorolt anyagokra vonatkoznak. Külön figyelmet kell fordítani arra, hogy a termék átalakítása vagy az engedélynek egy másik engedélybirtokosra való átruházása esetén elkerüljék a kétszeres elszámolást.

2. szakasz

Változók

A forgalomba hozott peszticidekben található, a III. mellékletben felsorolt minden egyes anyag mennyiségét minden tagállamban össze kell gyűjteni.

3. szakasz

Jelentési mértékegységek

Az anyagokra vonatkozó adatokat kilogrammban kell megadni.

4. szakasz

Referencia-időszak

A referencia-időszak a naptári év.

5. szakasz

Az első referencia-időszak, gyakoriság és az eredmények továbbítása

1. Az első referencia-időszak a 2009. december 30.-t követő második naptári év.

2. A tagállamok az első referencia-időszakot követően minden naptári évre vonatkozóan szolgáltatnak adatokat. Ezeket az adatokat a nyilvánosság tájékoztatása érdekében közzéteszik, különösen az interneten, a 223/2009/EK rendeletben leírt, a statisztikai adatok bizalmas kezelésére vonatkozó követelményeknek megfelelően.

3. Az adatokat a referenciaév végétől számított 12 hónapon belül kell továbbítani a Bizottságnak (Eurostat).

6. szakasz

Minőségi jelentés

A tagállamok eljuttatják a Bizottsághoz (Eurostat) a 4. cikkben említett minőségi jelentést, amely a következőket tartalmazza:

- az adatgyűjtési módszer;

- a vonatkozó minőségi szempontok, figyelembe véve az adatgyűjtési módszert;

- az alkalmazott becslések, adatösszesítések és kizárásos módszerek leírása.

A jelentést a referenciaév végétől számított 15 hónapon belül kell továbbítani a Bizottsághoz (Eurostat).

II. MELLÉKLET

A PESZTICIDEK MEZŐGAZDASÁGI FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ STATISZTIKÁK

1. szakasz

Lefedettség

1. A statisztikák az egyes tagállamokban az egyes kiválasztott növényeken alkalmazott peszticidekben található, a III. mellékletben felsorolt anyagokra vonatkoznak.

2. Minden egyes tagállam meghatározza azon növények listáját, amelyekre vonatkozóan az 5. szakaszban említett ötéves időszak során statisztikát kell vezetni. E listának az adott tagállamban termesztett növényeket és a felhasznált anyagokat kell reprezentálnia. A növények listájának figyelembe kell vennie a 2009/128/EK irányelv 4. cikkében említett nemzeti cselekvési tervek szerinti legfontosabb növényeket.

2. szakasz

Változók

Minden egyes kiválasztott növény vonatkozásában az alábbi változókkal kapcsolatban kell adatokat gyűjteni:

a) az adott növényen alkalmazott peszticidekben található, a III. mellékletben felsorolt minden egyes anyag mennyisége, és

b) az egyes anyagokkal kezelt területek nagysága.

3. szakasz

Jelentési mértékegységek

1. A felhasznált anyagokra vonatkozó mennyiségeket kilogrammban kell megadni.

2. A kezelt területek nagyságát hektárban kell megadni.

4. szakasz

Referencia-időszak

1. A referencia-időszak elvben az adott növénnyel közvetlenül vagy közvetetten kapcsolatos valamennyi növényvédő szeres kezelés vonatkozásában legfeljebb 12 hónap.

2. Referencia-időszakként azt az évet kell megadni, amelyben a betakarítást megkezdték.

5. szakasz

Az első referencia-időszak, gyakoriság és az eredmények továbbítása

1. A tagállamok minden ötéves időszakra a 4. szakaszban meghatározott referencia-időszakon belül statisztikákat állítanak össze a peszticidek felhasználására vonatkozóan az egyes kiválasztott növények szerinti lebontásban.

2. A tagállamok szabadon kiválaszthatják a referencia-időszakot az ötéves időszakon belül. Minden egyes kiválasztott növényre vonatkozóan külön választható a referencia-időszak.

3. Az első ötéves időszak a 2009. december 30. -tkövető első naptári évben kezdődik.

4. A tagállamok minden ötéves időszakra vonatkozóan szolgáltatnak adatokat.

5. Az adatokat minden ötéves időszak végétől számított 12 hónapon belül kell továbbítani a Bizottságnak (Eurostat), és azokat a nyilvánosság tájékoztatása érdekében közzé kell tenni, különösen az interneten, a 223/2009/EK rendeletben leírt, a statisztikai adatok bizalmas kezelésére vonatkozó követelményeknek megfelelően.

6. szakasz

Minőségi jelentés

Az eredmények továbbításával egyidejűleg a tagállamok eljuttatják a Bizottsághoz (Eurostat) a 4. cikkben említett minőségi jelentést, amely a következőket tartalmazza:

- a mintavételi módszer leírása;

- az adatgyűjtési módszer;

- a statisztikák által lefedett növények viszonylagos jelentőségének becslése a felhasznált peszticidek teljes mennyiségére vonatkoztatva;

- a vonatkozó minőségi szempontok, figyelembe véve az adatgyűjtési módszert;

- az ötéves időszakban felhasznált peszticidekre vonatkozó adatok összehasonlítása az ugyanezen időszakban forgalomba hozott peszticidek adataival;

- a Bizottság (Eurostat) által elvégzendő kísérleti tanulmányok keretében előállított peszticidek nem mezőgazdasági célú kereskedelmi felhasználásának összefoglaló leírása.

III. MELLÉKLET

ANYAGOK HARMONIZÁLT BESOROLÁSA

FőcsoportTermékkategóriaKódKémiai osztályAnyag Közhasználatú Neve
Közös Nómenklatúra
CAS (1)CIPAC (2)
Forgalomba hozott peszticidek összesenPPM_TOT
Foglalkozásszerű felhasználók számára forgalomba hozott peszticidek (3)PPM_PU
— Ebből mezőgazdasági felhasználásra szánt (4)PPM_AGRI
— Ebből erdőgazdálkodási felhasználásra szánt (5)PPM_FORE
— Ebből egyéb foglalkozásszerű felhasználásra szánt (6)PPM_AMU
— Ebből kizárólag tárolásra szánt (6)PPM_STOR
Az 1107/2009/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) 22. és 24. cikkével összhangban forgalomba hozott peszticidek
1. csoport – Kis kockázatú hatóanyagok az 1107/2009/EK rendelet 22. cikke szerint (8)GRP1
3. csoport – Helyettesítésre jelölt anyagok az 1107/2009/EK rendelet 24. cikke szerint (9)GRP3
Forgalomba hozott peszticidek, a 2009/128/EK irányelv IV. mellékletében meghatározott csoportok és kategóriák
2. csoport – Az 1107/2009/EK rendelet alapján jóváhagyott, vagy jóváhagyottnak tekintendő hatóanyagok, amelyek nem tartoznak más kategóriába, és amelyek szerepelnek az 540/2011/EU végrehajtási rendelet (10) mellékletének A. és B. részébenGRP2
4. csoport – Azok a hatóanyagok, amelyeket az 1107/2009/EK rendelet alapján nem hagytak jóvá, és ezért nem szerepelnek az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletébenGRP4
A és C kategória: Nem vegyi hatóanyagokCAT_A_C
B, D, E, F kategória: Vegyi hatóanyagokCAT_B_D-F
Gomba- és baktériumölő szerekPES_F
Szervetlen gombaölő szerekF01
F01_01RÉZVEGYÜLETEK
F01_01_01BORDÓI KEVERÉK8011-63-044.604
F01_01_02RÉZ-HIDROXID20427-59-244.305
F01_01_03RÉZ(I)-OXID1317-39-144.603
F01_01_04RÉZ-OXI-KLORID1332-65-6
1332-40-7
44.602
F01_01_05HÁROMBÁZISÚ RÉZ-SZULFÁT12527-76-344.306
F01_01_06MÁS RÉZ-SÓK
F01_02SZERVETLEN KÉN
F01_02_01KÉN7704-34-918
F01_99MÁS SZERVETLEN GOMBAÖLŐ SZEREK
F01_99_01MÉSZKÉN (KALCIUM-POLISZULFID)1344-81-617
F01_99_02KÁLIUM-JODID7681-11-0773
F01_99_03KÁLIUM-FOSZFONÁT (KORÁBBAN KÁLIUM-FOSZFIT)13977-65-6
13492-26-7
756
F01_99_04KÁLIUM-TIOCIANÁT333-20-0772
F01_99_06DINÁTRIUM-FOSZFONÁT13708-85-5808
F01_99_07KÁLIUM-HIDROGÉN-KARBONÁT298-14-6853
F01_99_08NÁTRIUM-HIDROGÉN-KARBONÁT144-55-8
F01_99_99MÁS SZERVETLEN GOMBAÖLŐ SZEREK, MÁSHOVÁ NEM SOROLT
Karbamát- és ditiokarbamátalapú gombaölő szerekF02
F02_01KARBANILÁT GOMBAÖLŐ SZEREK
F02_01_01DIETOFENKARB87130-20-9513
F02_02KARBAMÁT GOMBAÖLŐ SZEREK
F02_02_01BENTIAVALIKARB413615-35-7744
F02_02_02IPROVALIKARB140923-17-7620
F02_02_03PROPAMOKARB24579-73-5399
F02_03DITIOKARBAMÁT GOMBAÖLŐ SZEREK
F02_03_01MANKOZEB8018.1.7.34
F02_03_02MANEB12427-38-261
F02_03_03METIRAM9006-42-2478
F02_03_04PROPINEB12071-83-9177
F02_03_05TIRAM137-26-824
F02_03_06ZIRAM137-30-431
F02_99MÁS KARBAMÁT- ÉS DITIOKARBAMÁTALAPÚ GOMBAÖLŐ SZEREK
F02_99_99MÁS KARBAMÁT- ÉS DITIOKARBAMÁTALAPÚ GOMBAÖLŐ SZEREK, MÁSHOVÁ NEM SOROLT
Benzimidazol-alapú gombaölő szerekF03
F03_01BENZIMIDAZOL GOMBAÖLŐ SZEREK
F03_01_01KARBENDAZIM10605-21-7263
F03_01_02FUBERIDAZOL3878-19-1525
F03_01_03TIABENDAZOL148-79-8323
F03_01_04TIOFANÁT-METIL23564-05-8262
F03_99MÁS BENZIMIDAZOL-ALAPÚ GOMBAÖLŐ SZEREK
F03_99_99MÁS BENZIMIDAZOL-ALAPÚ GOMBAÖLŐ SZEREK, MÁSHOVÁ NEM SOROLT
Imidazol- és triazolalapú gombaölő szerekF04
F04_01KONAZOL GOMBAÖLŐ SZEREK
F04_01_01BITERTANOL55179-31-2386
F04_01_02BROMUKONAZOL116255-48-2680
F04_01_03CIPROKONAZOL94361-06-5600
F04_01_04DIFENOKONAZOL119446-68-3687
F04_01_05EPOXIKONAZOL106325-08-0609
F04_01_06ETRIDIAZOL2593-15-9518
F04_01_07FENBUKONAZOL114369-43-6694
F04_01_08FLUKINKONAZOL136426-54-5474
F04_01_09FLUZILAZOL85509-19-9435
F04_01_10FLUTRIAFOL76674-21-0436
F04_01_11IMAZALIL (ENILKONAZOL)35554-44-0335
F04_01_12IPKONAZOL125225-28-7
115850-69-6
115937-89-8
798
F04_01_13METKONAZOL125116-23-6706
F04_01_14MIKLOBUTANIL88671-89-0442
F04_01_15PENKONAZOL66246-88-6446
F04_01_16PROPIKONAZOL60207-90-1408
F04_01_17PROTIOKONAZOL178928-70-6745
F04_01_18TEBUKONAZOL107534-96-3494
F04_01_19TETRAKONAZOL112281-77-3726
F04_01_20TRIADIMENOL55219-65-3398
F04_01_21TRIFLUMIZOL99387-89-0730
F04_01_22TRITIKONAZOL131983-72-7652
F04_01_23MEFENTRIFLUCONAZOL1417782-03-61004
F04_02IMIDAZOL GOMBAÖLŐ SZEREK
F04_02_01CIAZOFAMID120116-88-3653
F04_02_02FENAMIDON161326-34-7650
F04_02_03TRIAZOXID72459-58-6729
F04_99MÁS IMIDAZOL- ÉS TRIAZOLALAPÚ GOMBAÖLŐ SZEREK
F04_99_01AMETOKTRADIN865318-97-4818
F04_99_02AMISZULBRÓM348635-87-0789
F04_99_03TRICIKLAZOL41814-78-2547
F04_99_99MÁS IMIDAZOL- ÉS TRIAZOLALAPÚ GOMBAÖLŐ SZEREK, MÁSHOVÁ NEM SOROLT
Morfolinalapú gombaölő szerekF05
F05_01MORFOLIN GOMBAÖLŐ SZEREK
F05_01_01DIMETOMORF110488-70-5483
F05_01_02DODEMORF1593-77-7300
F05_01_03FENPROPIMORF67564-91-4427
F05_99MÁS MORFOLINALAPÚ GOMBAÖLŐ SZEREK
F05_99_99MÁS MORFOLINALAPÚ GOMBAÖLŐ SZEREK, MÁSHOVÁ NEM SOROLT
Mikrobiológiai vagy botanikai eredetű gombaölő szerekF06
F06_01MIKROBIOLÓGIAI GOMBAÖLŐ SZEREK
F06_01_01AMPELOMYCES QUISQUALIS, AQ10 TÖRZS589
F06_01_021AUREOBASIDIUM PULLULANS, DSM 14940 TÖRZS809
F06_01_022AUREOBASIDIUM PULLULANS, DSM 14941 TÖRZS810
F06_01_03BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS (KORÁBBI SUBTILIS QST 713), AQ 713 TÖRZS661
F06_01_04CONIOTHYRIUM MINITANS, CON/M/91-08 TÖRZS614
F06_01_05CLONOSTACHYS ROSEA (KORÁBBI GLIOCLADIUM CATENULATUM), J1446 TÖRZS624
F06_01_08PSEUDOMONAS CHLORORAPHIS, MA342 TÖRZS574
F06_01_09PSEUDOZYMA FLOCCULOSA669
F06_01_111TRICHODERMA HARZIANUM, T-22 TÖRZS1007
F06_01_112TRICHODERMA HARZIANUM, ITEM 908 TÖRZS1008
F06_01_12CANDIDA OLEOPHILA, O TÖRZS947
F06_01_141PHLEBIOPSIS GIGANTEA, FOC PG 410.3 TÖRZS930
F06_01_142PHLEBIOPSIS GIGANTEA, VRA 1835 TÖRZS921
F06_01_143PHLEBIOPSIS GIGANTEA, VRA 1984 TÖRZS922
F06_01_15PSEUDOMONAS SP., DSMZ 13134 TÖRZS935
F06_01_16PYTHIUM OLIGANDRUM, M1 TÖRZS936
F06_01_17STREPTOMYCES (KORÁBBAN STREPTOMYCES GRISEOVIRIDIS), K61 TÖRZS937
F06_01_181TRICHODERMA ASPERELLUM (KORÁBBAN T. HARZIANUM), ICC012 TÖRZS938
F06_01_182TRICHODERMA ASPERELLUM (KORÁBBAN T. VIRIDE), T25 TÖRZS1010
F06_01_183TRICHODERMA ASPERELLUM (KORÁBBAN T. VIRIDE), TV1 TÖRZS940
F06_01_19TRICHODERMA ASPERELLUM (T34 TÖRZS)941
F06_01_201TRICHODERMA ATROVIRIDE (KORÁBBAN T. HARZIANUM), IMI 206040 TÖRZS942
F06_01_202TRICHODERMA ATROVIRIDE (KORÁBBAN T. HARZIANUM), T11 TÖRZS943
F06_01_21TRICHODERMA ATROVIRIDE, I-1237 TÖRZS944
F06_01_22TRICHODERMA GAMSII (KORÁBBAN T. VIRIDE), ICC080 TÖRZS945
F06_01_23TRICHODERMA POLYSPORUM (IMI 206039)946
F06_01_24VERTICILLIUM ALBO-ATRUM (KORÁBBAN VERTICILLIUM DAHLIAE), WCS850 TÖRZS948
F06_01_25BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS, MBI 600 TÖRZS1011
F06_01_26BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS, FZB24 TÖRZS1012
F06_01_27SACCHAROMYCES CEREVISIAE, LAS02 TÖRZS1016
F06_01_28TRICHODERMA ATROVIRIDE, SC1 TÖRZS988
F06_01_29BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS, D747 TÖRZS1013
F06_01_30BACILLUS PUMILUS QST, 2808 TÖRZS1014
F06_01_31METSCHNIKOWIA FRUCTICOLA, NRRL Y-27328 TÖRZS
F06_01_32STREPTOMYCES LYDICUS WYEC 108
F06_01_33ABE-IT 56
F06_01_34BACILLUS SUBTILIS, IAB/BS03 TÖRZS
F06_01_35ASPERGILLUS FLAVUS, MUCL 54911 TÖRZS
F06_01_36VERTICILLIUM NONALFAFAE
F06_02BOTANIKAI GOMBAÖLŐ SZEREK
F06_02_01EUGENOL97-53-0967
F06_02_02GERANIOL106-24-1968
F06_02_03TIMOL89-83-8969
F06_02_04TEAFA-KIVONAT68647-73-4914
F06_02_05LAMINARIN9008-22-4671
F06_02_06FEN 560 (GÖRÖGSZÉNAMAGPOR)858
F06_02_07REYNOUTRIA SACCHALINENSIS KIVONAT
F06_99MÁS MIKROBIOLÓGIAI VAGY BOTANIKAI GOMBAÖLŐ SZEREK
F06_99_01CEREVISANE980
F06_99_99MÁS MIKROBIOLÓGIAI VAGY BOTANIKAI GOMBAÖLŐ SZEREK, MÁSHOVÁ NEM SOROLT
F07BAKTÉRIUMÖLŐ SZEREK
F07_01SZERVETLEN BAKTÉRIUMÖLŐ SZEREK
F07_01_01NÁTRIUM-HIPOKLORIT7681-52-9848
F07_01_02ALUMÍNIUM-SZULFÁT10043-01-3849
F07_99MÁS BAKTÉRIUMÖLŐ SZEREK
F07_99_01KASUGAMICIN6980-18-3
19408-46-9
703
F07_99_02SZTREPTOMICIN57-92-1312
F07_99_03ALUMÍNIUM-KÁLIUM-SZULFÁT DODEKAHIDRÁT7784-24-9
Más gomba- és baktériumölő szerekF99
F99_01NITROGÉNTARTALMÚ ALIFÁS GOMBAÖLŐ SZEREK
F99_01_01CIMOXANIL57966-95-7419
F99_01_02DODIN2439.10.3.101
F99_01_03GUAZATIN108173-90-6361
F99_02AMID GOMBAÖLŐ SZEREK
F99_02_01CIFLUFENAMID180409-60-3759
F99_02_02FLUOPIKOLID239110-15-7787
F99_02_03PROKLORÁZ67747-09-5407
F99_02_04SZILTIOFAM175217-20-6635
F99_02_05ZOXAMID156052-68-5640
F99_02_06MANDIPROPAMID374726-62-2783
F99_02_07PENTIOPIRÁD183675-82-3824
F99_02_08BENZOVINDIFLUPIR1072957-71-1981
F99_02_09IZOFETAMID875915-78-9972
F99_02_10MANDESZTROBIN173662-97-0
F99_02_11FLUOPIRAM658066-35-4807
F99_03ANILID GOMBAÖLŐ SZEREK
F99_03_01benalaxil71626-11-4416
F99_03_02BOSZKALID188425-85-6673
F99_03_03KARBOXIN5234-68-4273
F99_03_04FENHEXAMID126833-17-8603
F99_03_05FLUTOLANIL66332-96-5524
F99_03_06METALAXIL-M70630-17-0580
F99_03_07METALAXIL57837-19-1365
F99_03_08BENALAXIL-M98243-83-5766
F99_03_09BIXAFEN581809-46-3819
F99_03_12IZOPIRAZAM881685-58-1
683777-13
683777-14-2
963
F99_03_13FLUXAPIROXÁD907204-31-3828
F99_03_14PENFLUFÉN494793-67-8826
F99_03_15SZEDAXÁN874967-67-6
599197-38-3
599194-51-1
833
F99_05AROMÁS GOMBAÖLŐ SZEREK
F99_05_01KLÓRTALONIL1897-45-6288
F99_05_02DIKLORAN99-30-9150
F99_05_032,5-DIKLÓR-BENZOESAV-METIL-ÉSZTER2905-69-3686
F99_06DIKARBOXIMID GOMBAÖLŐ SZEREK
F99_06_01iprodion36734-19-7278
F99_07DINITRO-ANILIN GOMBAÖLŐ SZEREK
F99_07_01FLUAZINAM79622-59-6521
F99_08DINITRO-FENOL GOMBAÖLŐ SZEREK
F99_08_01DINOKAP39300-45-398
F99_08_02MEPTILDINOKAP6119-92-2811
F99_09FOSZFORTARTALMÚ SZERVES GOMBAÖLŐ SZEREK
F99_09_01FOSZETIL15845-66-6384
F99_09_02TOLKLOFOSZ-METIL57018-04-9479
F99_10OXAZOL GOMBAÖLŐ SZEREK
F99_10_01FAMOXADON131807-57-3594
F99_10_02HIMEXAZOL10004-44-1528
F99_10_03OXATIAPIPROLIN1003318-67-9985
F99_11FENIL-PIRROL GOMBAÖLŐ SZEREK
F99_11_01FLUDIOXONIL131341-86-1522
F99_12FTÁLIMID GOMBAÖLŐ SZEREK
F99_12_01KAPTÁN133-06-240
F99_12_02FOLPET133-07-375
F99_13PIRIMIDIN GOMBAÖLŐ SZER
F99_13_01BUPIRIMÁT41483-43-6261
F99_13_02CIPRODINIL121552-61-2511
F99_13_03MEPANIPIRIM110235-47-7611
F99_13_04PIRIMETANIL53112-28-0714
F99_14KINOLIN GOMBAÖLŐ SZEREK
F99_14_018-HIDROXI-KINOLIN148-24-3677
F99_14_02KINOXIFEN124495-18-7566
F99_15KINON GOMBAÖLŐ SZEREK
F99_15_01DITIANON3347-22-6153
F99_16STROBILURIN GOMBAÖLŐ SZEREK
F99_16_01AZOXISTROBIN131860-33-8571
F99_16_02DIMOXISTROBIN149961-52-4739
F99_16_03FLUOXASTROBIN361377-29-9746
F99_16_04KREZOXIM-METIL143390-89-0568
F99_16_05PIKOXISZTROBIN117428-22-5628
F99_16_06PIRAKLOSZTROBIN175013-18-0657
F99_16_07TRIFLOXISTROBIN141517-21-7617
F99_16_08FENPIKOXAMID (KORÁBBAN LYSERPHENVALPYR)517875-34-2991
F99_17KARBAMID GOMBAÖLŐ SZEREK
F99_17_01PENCIKURON66063-05-6402
F99_17_02KARBAMID57-13-6913
F99_99MÁSHOVA NEM SOROLT GOMBAÖLŐ SZEREK
F99_99_012-FENIL-FENOL (A SÓKAT, PÉLDÁUL A NÁTRIUMSÓT IS IDEÉRTVE)90-43-7246
F99_99_02ACIBENZOLAR-S-METIL135158-54-2597
F99_99_04L-ASZKORBINSAV50-81-7774
F99_99_05BENZOESAV65-85-0622
F99_99_06FENPROPIDIN67306-00-7520
F99_99_08METRAFENON220899-03-6752
F99_99_09PIRIOFENON688046-61-9827
F99_99_10SPIROXAMIN118134-30-8572
F99_99_11DIDECIL-DIMETIL-AMMÓNIUM-KLORID859
F99_99_12PROKINAZID189278-12-4764
F99_99_13VALIFENALÁT (KORÁBBAN VALIFENAL)283159-90-0857
F99_99_14DIMETIL-DISZULFID624-92-0
F99_99_15COS-OGA979
F99_99_16FLUTIANIL958647-10-4835
F99_99_17FENPIRAZAMIN473798-59-3832
F99_99_99MÁS GOMBA- ÉS BAKTÉRIUMÖLŐ SZEREK, MÁSHOVÁ NEM SOROLT
Herbicidek, gyom- és mohairtó szerekPES_H
Fenoxi-fitohormon-alapú herbicidekH01
H01_01FENOXI HERBICIDEK
H01_01_012,4-D94-75-71
H01_01_022,4-DB94-82-683
H01_01_03DIKLÓRPROP-P15165-67-0476
H01_01_04MCPA94-74-62
H01_01_05MCPB94-81-550
H01_01_06MEKOPROP7085-19-051
H01_01_07MEKOPROP-P16484-77-8475
H01_99MÁS FENOXI-FITOHORMON-ALAPÚ HERBICIDEK
H01_99_99MÁS FENOXI-FITOHORMON-ALAPÚ HERBICIDEK, MÁSHOVÁ NEM SOROLT
Triazin- és triazinonalapú herbicidekH02
H02_02TRIAZIN HERBICIDEK
H02_02_01TERBUTILAZIN5915-41-3234
H02_02_02HEXAZINONE51235-04-2374
H02_03TRIAZINON HERBICIDEK
H02_03_01METAMITRON41394-05-2381
H02_03_02METRIBUZIN21087-64-9283
H02_99MÁS TRIAZIN- ÉS TRIAZINONALAPÚ HERBICIDEK
H02_99_99MÁS TRIAZIN- ÉS TRIAZINONALAPÚ HERBICIDEK, MÁSHOVÁ NEM SOROLT
Amid- és anilidalapú herbicidekH03
H03_01AMID HERBICIDEK
H03_01_01BEFLUBUTAMID113614-08-7662
H03_01_02DIMETENAMID-P163515-14-8638
H03_01_03IZOXABEN82558-50-7701
H03_01_04NAPROPAMID15299-99-7271
H03_01_05PENOXSZULAM219714-96-2758
H03_01_06PETOXAMID106700-29-2665
H03_01_07PROPIZAMID23950-58-5315
H03_01_08PIROXSZULAM422556-08-9793
H03_02ANILID HERBICIDEK
H03_02_01DIFLUFENIKAN83164-33-4462
H03_02_02FLORASZULAM145701-23-1616
H03_02_03FLUFENACET142459-58-3588
H03_02_04METAZAKLÓR67129-08-2411
H03_02_05METOSZULAM139528-85-1707
H03_02_06PROPANIL709-98-8205
H03_03KLÓR-ACETANILID HERBICIDEK
H03_03_01ACETOKLÓR34256-82-1496
H03_03_02DIMETAKLÓR50563-36-5688
H03_03_03PROPIZOKLÓR86763-47-5836
H03_03_04S-METOLAKLÓR87392-12-9
178961-20-1
607
H03_03_05PRETILAKLÓR51218-49-6711
H03_99MÁS AMID – ÉS ANILIDALAPÚ HERBICIDEK
H03_99_99MÁS AMID – ÉS ANILIDALAPÚ HERBICIDEK, MÁSHOVÁ NEM SOROLT
Karbamát- és bisz-karbamát-alapú herbicidekH04
H04_01BISZ-KARBAMÁT HERBICIDEK
H04_01_01KLÓRPROFAM101-21-343
H04_01_02DEZMEDIFAM13684-56-5477
H04_01_03FENMEDIFAM13684-63-477
H04_02KARBAMÁT HERBICIDEK
H04_02_01ASZULAM3337-71-1240
H04_02_02KARBETAMID16118-49-395
H04_99MÁS KARBAMÁT ÉS BISZ-KARBAMÁT-ALAPÚ HERBICIDEK
H04_99_99MÁS KARBAMÁT ÉS BISZ-KARBAMÁT-ALAPÚ HERBICIDEK, MÁSHOVÁ NEM SOROLT
Dinitro-anilin-származék-alapú herbicidekH05
H05_01DINITRO-ANILIN HERBICIDEK
H05_01_01BENFLURALIN1861-40-1285
H05_01_02PENDIMETALIN40487-42-1357
H05_01_03ORIZALIN19044-88-3537
H05_99MÁS DINITRO-ANILIN-SZÁRMAZÉK-ALAPÚ HERBICIDEK
H05_99_99MÁS DINITRO-ANILIN-SZÁRMAZÉK-ALAPÚ HERBICIDEK, MÁSHOVÁ NEM SOROLT
Karbamid-, uracil- vagy szulfonil-karbamid-származék alapú herbicidekH06
H06_01SZULFONIL-KARBAMID HERBICIDEK
H06_01_01AMIDOSZULFURON120923-37-7515
H06_01_02AZIMSZULFURON120162-55-2584
H06_01_03BENSZULFURON-METIL83055-99-6502.201
H06_01_04KLÓRSZULFURON64902-72-3391
H06_01_05ETOXISZULFURON126801-58-9591
H06_01_06FLAZASZULFURON104040-78-0595
H06_01_07FLUPIRSZULFURON-METIL150315-10-9
1447440-54-5
577
H06_01_08FORAMSZULFURON173159-57-4659
H06_01_09IMAZOSZULFURON122548-33-8590
H06_01_10JÓD-SZULFURON (JÓD-SZULFURON-METIL-NÁTRIUM)185119-76-0
144550-36-7
634
634.501
H06_01_11MEZOSZULFURON (MEZOSZULFURON-METIL)400852-66-6
208465-21-8
663
663.201
H06_01_12METSZULFURON-METIL74223-64-6441.201
H06_01_13NIKOSZULFURON111991-09-4709
H06_01_14OXASZULFURON144651-06-9626
H06_01_15PROSZULFURON94125-34-5579
H06_01_16RIMSZULFURON122931-48-0716
H06_01_17SZULFOSZULFURON141776-32-1601
H06_01_18TIFENSZULFURON-METIL79277-27-3452
H06_01_19TRIASZULFURON82097-50-5480
H06_01_20TRIBENURON (EREDETI)106040-48-6546
H06_01_21TRIFLUSZULFURON126535-15-7731
H06_01_22TRITOSZULFURON142469-14-5735
H06_01_23ORTOSZULFAMURON213464-77-8781
H06_01_24ETAMETSZULFORON-METIL97780-06-8834.201
H06_01_25HALOSZULFURON-METIL100784-20-1785.201
H06_01_26TRIFLOXISZULFURON145099-21-4617
H06_02URACIL HERBICIDEK
H06_02_01LENACIL2164-08-1163
H06_02_02TERBACIL5902-51-2272
H06_03KARBAMID HERBICIDEK
H06_03_01KLÓRTOLURON15545-48-9217
H06_03_02DIURON330-54-1100
H06_03_03FLUOMETURON2164-17-2159
H06_03_04IZOPROTURON34123-59-6336
H06_03_05LINURON330-55-276
H06_03_06METOBROMURON3060-89-7168
H06_99MÁS KARBAMID-, URACIL- VAGY SZULFONIL-KARBAMID-SZÁRMAZÉK ALAPÚ HERBICIDEK
H06_99_99MÁS KARBAMID-, URACIL- VAGY SZULFONIL-KARBAMID-SZÁRMAZÉK ALAPÚ HERBICIDEK, MÁSHOVÁ NEM SOROLT
Más herbicidekH99
H99_01ARILOXI-FENOXI-PROPION HERBICIDEK
H99_01_01KLODINAFOP114420-56-3683
H99_01_02CIHALOFOP-BUTIL122008-85-9596
H99_01_03DIKLOFOP (DIKLOFOP-METIL)40843-25-2
257-141-8
358
358.201
H99_01_04FENOXAPROP-P113158-40-0484
H99_01_05FLUAZIFOP-P83066-88-0467
H99_01_06HALOXIFOP-P (HALOXIFOP-P METIL-ÉSZTER)95977-29-0
72619-32-0
526
526.201
H99_01_07PROPAKIZAFOP111479-05-1713
H99_01_08KIZALOFOP-P94051-08-8641
H99_01_09KIZALOFOP-P-ETIL100646-51-3641.202
H99_01_10KIZALOFOP-P-TEFURIL119738-06-6641.226
H99_02BENZOFURÁN HERBICIDEK
H99_02_01ETOFUMESZÁT26225-79-6233
H99_03BENZOESAV HERBICIDEK
H99_03_01DIKAMBA1918-00-985
H99_03_02PIRITIOBAK-NÁTRIUM123343-16-8
H99_04BIPIRIDILIUM HERBICIDEK
H99_04_01DIKVAT85-00-755
H99_05CIKLOHEXÁNDION HERBICIDEK
H99_05_01KLETODIM99129-21-2508
H99_05_02CIKLOXIDIM101205-02-1510
H99_05_03PROFOXIDIM139001-49-3621
H99_05_04TEPRALOXIDIM149979-41-9608
H99_05_05TRALKOXIDIM87820-88-0544
H99_06DIAZIN HERBICIDEK
H99_06_01PIRIDÁT55512-33-9447
H99_07DIKARBOXIMID HERBICIDEK
H99_07_01CINIDON-ETIL142891-20-1598
H99_07_02FLUMIOXAZIN103361-09-7578
H99_08DIFENIL-ÉTER HERBICIDEK
H99_08_01AKLONIFEN74070-46-5498
H99_08_02BIFENOX42576-02-3413
H99_08_03OXIFLUORFEN42874-03-3538
H99_09IMIDAZOLINON HERBICIDEK
H99_09_01IMAZAMOX114311-32-9619
H99_10SZERVETLEN HERBICIDEK
H99_10_01VAS-SZULFÁT7720-78-7
17375-41-6
7782-63-0
837
H99_11IZOXAZOL HERBICIDEK
H99_11_01IZOXAFLUTOL141112-29-0575
H99_11_02TOPRAMEZON210631-68-8800
H99_13NITRIL HERBICIDEK
H99_13_01BRÓMXINIL1689-84-587
H99_13_02DIKLOBENIL1194-65-673
H99_13_03JOXINIL1689-83-4
3861-47-0
86
H99_14FOSZFORTARTALMÚ SZERVES HERBICIDEK
H99_14_01GLUFOZINÁT-AMMÓNIUM51276-47-2
77182-82-2
437
H99_14_02GLIFOZÁT1071-83-6284
H99_15FENILPIRAZOL HERBICIDEK
H99_15_01PINOXADEN243973-20-8776
H99_15_02PIRAFLUFEN-ETIL129630-19-9605.202
H99_16PIRIDAZINON HERBICIDEK
H99_16_01KLORIDAZON1698-60-8111
H99_16_02FLURTAMON96525-23-4569
H99_17PIRIDIN-KARBOXAMID HERBICIDEK
H99_17_01PIKOLINAFEN137641-05-5639
H99_18PIRIDINKARBONSAV HERBICIDEK
H99_18_01KLOPIRALID1702-17-6455
H99_18_02PIKLORAM1918.2.1.174
H99_18_03HALAUXIFEN-METIL943831-98-9970.201
H99_18_04AMINOPIRALID150114-71-9771
H99_18_05FLORPIRAUXIFEN-BENZIL1390661-72-9990.227
H99_19PIRIDIL-OXI-ECETSAV HERBICIDEK
H99_19_02FLUROXIPIR69377-81-7431
H99_19_03TRIKLOPIR55335-06-3376
H99_20KINOLIN HERBICIDEK
H99_20_01KINMERAK90717-03-6563
H99_20_02KINKLORAK84087-01-4493
H99_21TIADIAZIN HERBICIDEK
H99_21_01BENTAZON25057-89-0366
H99_22TIOKARBAMÁT HERBICIDEK
H99_22_01MOLINÁT2212-67-1235
H99_22_02PROSZULFOKARB52888-80-9539
H99_22_03TRIALLÁT2303-17-597
H99_23TRIAZOL HERBICIDEK
H99_23_01AMITROL61-82-590
H99_24TRIAZOLINON HERBICIDEK
H99_24_01KARFENTRAZON-ETIL128639-02-1587.202
H99_25TRIAZOLON HERBICIDEK
H99_25_01PROPOXIKARBAZON (PROPOXIKARBAZON-NÁTRIUM)145026-81-9
181274-15-7
655
655.011
H99_25_02TIENKARBAZON317815-83-1797
H99_26TRIKETON HERBICIDEK
H99_26_01MEZOTRION104206-82-8625
H99_26_02SZULKOTRION99105-77-8723
H99_26_03TEMBOTRION335104-84-2790
H99_99MÁSHOVA NEM SOROLT HERBICIDEK
H99_99_01ECETSAV64-19-7838
H99_99_02BISZPIRIBAK125401-75-4748
H99_99_03KLOMAZON81777-89-1509
H99_99_04FLUROKLORIDON61213-25-0430
H99_99_05OXADIARGIL39807-15-3604
H99_99_06OXADIAZON19666-30-9213
H99_99_07PELARGONSAV112-05-0888
H99_99_08KINOKLAMIN2797-51-5648
H99_99_99EGYÉB OSZTÁLYOZATLAN HERBICIDEK, GYOM- ÉS MOHAIRTÓ SZEREK, MÁSHOVÁ NEM SOROLT
Rovar- és atkaölő szerekPES_I
Piretroidalapú rovarölő szerekI01
I01_01PIRETROID ROVARÖLŐ SZEREK
I01_01_01AKRINATRIN101007-06-1678
I01_01_02ALFA-CIPERMETRIN67375-30-8454
I01_01_03BÉTA-CIFLUTRIN68359-37-5482
I01_01_04BIFENTRIN82657-04-3415
I01_01_05CIFLUTRIN68359-37-5385
I01_01_06CIPERMETRIN52315-07-8332
I01_01_07DELTAMETRIN52918-63-5333
I01_01_08ESZFENVALERÁT66230-04-4481
I01_01_09ETOFÉNPROX80844-07-1471
I01_01_10GAMMA-CIHALOTRIN76703-62-3768
I01_01_11LAMBDA-CIHALOTRIN91465-08-6463
I01_01_12TAU-FLUVALINÁT102851-06-9786
I01_01_13TEFLUTRIN79538-32-2451
I01_01_14ZÉTA-CIPERMETRIN52315-07-8733
I01_01_15BÉTA-CIPERMETRIN65731-84-2
72204-43-4
65732-07-2
83860-31-5
632
I01_99MÁS PIRETROIDALAPÚ ROVARÖLŐ SZEREK
I01_99_99MÁS PIRETROIDALAPÚ ROVARÖLŐ SZEREK, MÁSHOVÁ NEM SOROLT
Klórozottszénhidrogén-alapú rovarölő szerekI02
I02_01ANTRANIL-DIAMID ROVARÖLŐ SZEREK
I02_01_01CIÁNTRANILIPROL736994-63-1998
I02_99MÁS KLÓROZOTTSZÉNHIDROGÉN-ALAPÚ ROVARÖLŐ SZEREK
I02_99_99MÁS KLÓROZOTTSZÉNHIDROGÉN-ALAPÚ ROVARÖLŐ SZEREK, MÁSHOVÁ NEM SOROLT
Karbamát és oxim-karbamát-alapú rovarölő szerekI03
I03_01OXIM-KARBAMÁT ROVARÖLŐ SZEREK
I03_01_01METOMIL16752-77-5264
I03_01_02OXAMIL23135-22-0342
I03_02KARBAMÁT ROVARÖLŐ SZEREK
I03_02_01FENOXIKARB79127-80-3425
I03_02_02FORMETANÁT23422-53-9697
I03_02_03METIOKARB2032-65-7165
I03_02_04PIRIMIKARB23103-98-2231
I03_99MÁS KARBAMÁT ÉS OXIM-KARBAMÁT-ALAPÚ ROVARÖLŐ SZEREK
I03_99_99MÁS KARBAMÁT ÉS OXIM-KARBAMÁT-ALAPÚ ROVARÖLŐ SZEREK, MÁSHOVÁ NEM SOROLT
Szervesfoszfát-alapú rovarölő szerekI04
I04_01FOSZFORTARTALMÚ SZERVES ROVARÖLŐ SZEREK
I04_01_01KLÓRPIRIFOSZ2921-88-2221
I04_01_02KLÓRPIRIFOSZ-METIL5589-13-0486
I04_01_03DIMETOÁT60-51-559
I04_01_04ETOPROFOSZ13194-48-4218
I04_01_07MALATION121-75-512
I04_01_08FOSZMET732-11-6318
I04_01_09PIRIMIFOSZ-METIL29232-93-7239
I04_01_10DIKLÓRFOSZ62-73-711
I04_99MÁS SZERVESFOSZFÁT-ALAPÚ ROVARÖLŐ SZEREK
I04_99_99MÁS SZERVESFOSZFÁT-ALAPÚ ROVARÖLŐ SZEREK, MÁSHOVÁ NEM SOROLT
Mikrobiológiai vagy botanikai eredetű rovarölő szerekI05
I05_01MIKROBIOLÓGIAI ROVARÖLŐ SZEREK
I05_01_01ADOXOPHYES ORANA GRANULOVIRUS, BV-0001 TÖRZS782
I05_01_03BACILLUS THURINGIENSIS SSP. ISRAELENSIS (SZEROTÍPUS H-14), AM65-52 TÖRZS770
I05_01_04METARHIZIUM ANISOPLIAE VAR. ANISOPLIAE, BIPESCO 5/F52 TÖRZS1020
I05_01_05PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS, FE 9901 TÖRZS778
I05_01_081BACILLUS THURINGIENSIS, AIZAWAI ALFAJ, ABTS-1857 TÖRZS949
I05_01_082BACILLUS THURINGIENSIS SSP. AIZAWAI, GC-91 TÖRZS950
I05_01_091BACILLUS THURINGIENSIS SSP. KURSTAKI, ABTS 351 TÖRZS951
I05_01_092BACILLUS THURINGIENSIS SSP. KURSTAKI, PB 54 TÖRZS952
I05_01_093BACILLUS THURINGIENSIS SSP. KURSTAKI, SA 11 TÖRZS953
I05_01_094BACILLUS THURINGIENSIS SSP. KURSTAKI, SA 12 TÖRZS954
I05_01_095BACILLUS THURINGIENSIS SSP. KURSTAKI, SA 2348 TÖRZS955
I05_01_10BACILLUS THURINGIENSIS SSP. TENEBRIONIS, NB 176 (TM 141) TÖRZS956
I05_01_111BEAUVERIA BASSIANA, ATCC 74040 TÖRZS957
I05_01_112BEAUVERIA BASSIANA, GHA TÖRZS958
I05_01_12CYDIA POMONELLA GRANULOVÍRUS (CPGV)959
I05_01_13HELICOVERPA ARMIGERA SEJTMAG-POLIÉDER-VÍRUS (HEARNPV)960
I05_01_14LECANICILLIUM MUSCARIUM (KORÁBBAN VERTICILLIUM LECANII), VE 6 TÖRZS961
I05_01_15SPODOPTERA LITTORALIS SEJTMAG-POLIÉDER-VÍRUS962
I05_01_16BEAUVERIA BASSIANA, 147 TÖRZS1017
I05_01_17BEAUVERIA BASSIANA, NPP111B005 TÖRZS1018
I05_01_18ISARIA FUMOSOROSEA, APOPKA 97 TÖRZS (KORÁBBAN PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS)573
I05_01_19SPODOPTERA EXIGUA SEJTMAG-POLIÉDER-VÍRUS592
I05_01_20BEAUVERIA BASSIANA, IMI389521 TÖRZS
I05_01_21BEAUVERIA BASSIANA, PPRI 5339 TÖRZS
I05_01_22BACULOVÍRUS GV
I05_01_23BEAUVERIA BASSIANA, BB1 TÖRZS
I05_01_24BEAUVERIA BRONGNIARTII
I05_01_25PHTHORIMAEA OPERCULELLA GRANULOVÍRUS (PHOPGV)
I05_01_26SPODOPTERA EXIGUA MULTICAPSID SEJTMAG-POLIÉDER-VÍRUS (SEMNPV)
I05_01_27BEAUVERIA BASSIANA, 203 TÖRZS
I05_01_28METARHIZIUM BRUNNEUM, CB15-III TÖRZS
I05_02BOTANIKAI ROVARÖLŐ SZEREK
I05_02_01NARANCSOLAJ8028-48-6
5989-27-5
902
I05_02_02TAGETES OLAJ903
I05_02_03AZADIRACHTIN11141-17-6627
I05_02_04PIRETRINEK8003-34-732
I05_99MÁS MIKROBIOLÓGIAI VAGY BOTANIKAI ROVARÖLŐ SZEREK
I05_99_99MÁS MIKROBIOLÓGIAI VAGY BOTANIKAI ROVARÖLŐ SZEREK, MÁSHOVÁ NEM SOROLT
Atkaölő szerekI06
I06_01PIRAZOL ATKAÖLŐ SZEREK
I06_01_01FENPIROXIMÁT134098-61-6695
I06_02TETRAZIN ATKAÖLŐ SZEREK
I06_02_01KLOFENTEZIN74115-24-5418
I06_02_02FLUFENZIN162320-67-4734
I06_99MÁS ATKAÖLŐ SZEREK
I06_99_01ACEKINOCIL57960-19-7760
I06_99_02CIFLUMETOFEN400882-07-7821
I06_99_99MÁS ATKAÖLŐ SZEREK, MÁSHOVÁ NEM SOROLT
Más rovarölő szerekI99
I99_01ERJESZTÉSSEL ELŐÁLLÍTOTT ROVARÖLŐ SZEREK
I99_01_01ABAMEKTIN, AVERMEKTIN B1A, AVERMEKTIN B1B (ABAMEKTINBEN KIFEJEZVE)71751-41-2
65195-55-3
65195-56-4
495
I99_01_02MILBEMEKTIN51596-10-2
51596-11-3
660
I99_01_03SPINOZAD168316-95-8
131929-60-7
131929-63-0
636
I99_01_04EMAMEKTIN119791-41-2
155569-91-8
791
I99_01_05SPINETORAM935545-74-7802
I99_03BENZOIL-KARBAMID ROVARÖLŐ SZEREK
I99_03_01DIFLUBENZURON35367-38-5339
I99_03_02FLUFENOXURON01463-69-8470
I99_03_03LUFENURON103055-07-8704
I99_03_04NOVALURON116714-46-6672
I99_03_05TEFLUBENZURON83121-18-0450
I99_03_06TRIFLUMURON64628-44-0548
I99_04KARBAZÁT ROVARÖLŐ SZEREK
I99_04_01BIFENAZÁT149877-41-8736
I99_05DIAZIL-HIDRAZIN ROVARÖLŐ SZEREK
I99_05_01METOXIFENOZID161050-58-4656
I99_05_02TEBUFENOZID112410-23-8724
I99_05_03KROMAFENOZID143807-66-3775
I99_06ROVARFEJLŐDÉS-SZABÁLYOZÓ SZEREK
I99_06_01CIROMAZIN66215-27-8420
I99_06_02BUPROFEZIN953030-84-7681
I99_06_03HEXITIAZOX78587-05-0439
I99_08NITRO-GUANIDIN ROVARÖLŐ SZEREK
I99_08_01KLOTIANIDIN210880-92-5738
I99_08_02TIAMETOXAM153719-23-4637
I99_09ÓNTARTALMÚ SZERVES ROVARÖLŐ SZEREK
I99_09_01FENBUTATIN-OXID13356-08-6359
I99_10OXADIAZIN ROVARÖLŐ SZEREK
I99_10_01INDOXAKARB173584-44-6612
I99_11FENIL-ÉTER ROVARÖLŐ SZEREK
I99_11_01PIRIPROXIFEN95737-68-1715
I99_12PIRAZOL (FENIL-) ROVARÖLŐ SZEREK
I99_12_02FIPRONIL120068-37-3581
I99_12_03TEBUFENPIRAD119168-77-3725
I99_12_04KLÓRANTRANILIPROL500008-45-7794
I99_13PIRIDIN ROVARÖLŐ SZEREK
I99_13_01PIMETROZIN123312-89-0593
I99_13_02FLONIKAMID (IKI-220)158062-67-0763
I99_13_03SZULFOXAFLÓR946578-00-3820
I99_14PIRIDIL-METIL-AMIN ROVARÖLŐ SZEREK
I99_14_01ACETAMIPRID135410-20-7649
I99_14_02IMIDAKLOPRID138261-41-3582
I99_14_03TIAKLOPRID111988-49-9631
I99_14_04FLUPIRADIFURON951659-40-8987
I99_15SZULFIT-ÉSZTER ROVARÖLŐ SZEREK
I99_15_01PROPARGIT2312-35-8216
I99_17TETRONSAV ROVARÖLŐ SZEREK
I99_17_01SPIRODIKLOFEN148477-71-8737
I99_17_02SPIROMEZIFEN283594-90-1747
I99_18ROVARCSALOGATÓ SZEREK EGYENES LÁNCÚ LEPIDOPTERA FEROMONOK (SCLPS)
I99_18_01(E,E)-8,10-DODEKADIÉN-1-OL33956-49-9860
I99_18_02(Z)-9-DODECÉN-1-IL-ACETÁT16974-11-1
112-66-3
422
I99_18_03(Z)-8-DODECÉN-1-IL-ACETÁT28079-04-1861
I99_18_04(2E,13Z)-OKTADEKADIÉN-1-IL-ACETÁT86252-65-5862
I99_18_05(7E,9E)-DODEKADIÉN 1-IL-ACETÁT54364-63-5863
I99_18_06(7E,9Z)-DODEKADIÉN 1-IL-ACETÁT55774-32-8864
I99_18_07(7Z,11E)-HEXADEKADIÉN-1-IL-ACETÁT51606-94-4865
I99_18_08(7Z,11Z)-HEXADEKADIÉN-1-IL-ACETÁT53042-79-8
52207-99-5
866
I99_18_09(9Z,12E)-TETRADEKADIÉN-1-IL-ACETÁT31654-77-0867
I99_18_10(E)-11-TETRADECÉN-1-IL-ACETÁT33189-72-9868
I99_18_11(E)-5-DECÉN-1-OL56578-18-8869
I99_18_12(E)-5-DECÉN-1-IL-ACETÁT38421-90-8870
I99_18_13(E)-8-DODECÉN-1-IL-ACETÁT38363-29-0871
I99_18_14(E/Z)-8-DODECÉN-1-IL-ACETÁT38363-29-0
28079-04-1
872
I99_18_15(Z)-11-HEXADECÉN-1-OL56683-54-6873
I99_18_16(Z)-11-HEXADECÉN-1-IL-ACETÁT34010-21-4874
I99_18_17(Z)-11-HEXADECENAL53939-28-9875
I99_18_18(Z)-11-TETRADECÉN-1-IL-ACETÁT20711-10-8876
I99_18_19(Z)-13-OKTADECENAL58594-45-9878
I99_18_20(Z)-7-TETRADECENAL65128-96-3879
I99_18_21(Z)-8-DODECÉN-1-OL40642-40-8880
I99_18_22(Z)-9-HEXADECENAL56219-04-6881
I99_18_23(Z)-9-TETRADECÉN-1-IL-ACETÁT16725-53-4882
I99_18_24DODECIL-ACETÁT112-66-3884
I99_18_25TETRADECAN-1-OL112-72-1856
I99_18_26DODECAN-1-OL112-53-8
I99_18_27(E/Z)-9-DODECÉN-1-IL-ACETÁT16974-34-8
I99_18_28(E,Z,Z)-3,8,11-TETRADEKATRIÉN-1-IL-ACETÁT163041-94-9
I99_18_29(E,Z)-3,8-OKTADEKADIÉN-1-IL-ACETÁT
I99_18_30N-TETRADECIL-ACETÁT638-59-5
I99_18_31(Z,E)-9,11-TETRADEKADIÉN-1-IL-ACETÁT50767-79-8
I99_18_32(E,Z)-3,13-OKTADEKADIENIL-ACETÁT53120-26-6
I99_18_33(Z,Z)-3,13-OKTADEKADIENIL-ACETÁT53120-26-7
I99_18_34N-HEXADEKANIL-ACETÁT629-70-9
I99_18_35(Z)-8-TETRADECÉN-1-OL64470-32-2
I99_18_36(Z)-8-TETRADECÉN-1-IL-ACETÁT35835-80-4
I99_18_37(E,E)-8,10-DODEKADIÉN-1-IL-ACETÁT53880-51-6
I99_19MÁS ROVARCSALOGATÓ SZEREK
I99_19_01AMMÓNIUM-ACETÁT631-61-8
I99_19_02PUTRESZCIN-(1,4-DIAMINO-BUTÁN)110-60-1842
I99_19_03TRIMETIL-AMIN-HIDROKLORID593-81-7848
I99_19_04(Z)-13-HEXADECÉN-11IN-1-IL-ACETÁT78617-58-0
I99_19_05(Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-DOKOZATETRAÉN-1-IL-IZOBUTIRÁT135459-81-3883
I99_19_06RESZKALÚRA67601-06-3
I99_19_07HIDROLIZÁLT FEHÉRJÉK901
I99_19_08LAVANDULIL-SZENECIOÁT23960-07-8
I99_19_09(Z)-3-METIL-6-IZOPROPENIL-9-DECÉN-1-IL-ACETÁT67601-06-3
I99_19_102,6,6-TRIMETIL-BICIKLO[3.1.1]HEPT-2-ÉN (ALFA-PINÉN)7785-70-8
I99_19_112-ETIL-1,6-DIOXASPIRO (4,4) NONÁN (CHALCOGRAN)38401-84-2
I99_19_122-METIL-3-BUTÉN-2-OL115-18-4
I99_19_132-METIL-6-METILÉN-2,7-OKTADIÉN-4-OL (IPSDIENOL)14434-41-4
I99_19_144,6,6-TRIMETIL-BICIKLO[3.1.1]HEPT-3-ÉN-OL,((S)-CISZ-VERBENOL)1845-30-3
I99_19_158-METIL-2-DEKANOL PROPANOÁT81931-28-4
I99_99MÁSHOVA NEM SOROLT ROVAR- ÉS ATKAÖLŐ SZEREK
I99_99_03ETOXAZOL153233-91-1623
I99_99_04C7–C18 ÉS TELÍTETLEN C18 ZSÍRSAVAK KÁLIUMSÓI67701-09-1889
I99_99_05C8–C10 ZSÍRSAVAK METIL-ÉSZTEREI85566-26-3890
I99_99_06FENAZAKIN120928-09-8693
I99_99_07KOVAFÖLD (DIATÓMAFÖLD)61790-53-2647
I99_99_08LAURINSAV143-07-7885
I99_99_09METAFLUMIZON139968-49-3779
I99_99_10METIL-DEKANOÁT110-42-9892
I99_99_11METIL-OKTANOÁT111-11-5893
I99_99_12OLAJSAV112-80-1894
I99_99_13PARAFFINOLAJ (CAS-SZÁM: 64742-46-7)64742-46-7896
I99_99_14PARAFFINOLAJ (CAS-SZÁM: 72623-86-0)72623-86-0897
I99_99_15PARAFFINOLAJ (CAS-SZÁM: 8042-47-5)8042-47-5898
I99_99_16PARAFFINOLAJ (CAS-SZÁM: 97862-82-3)97862-82-3899
I99_99_17FOSZFÁN7803-51-2127
I99_99_18PIRIDABEN96489-71-3583
I99_99_19PIRIDALIL179101-81-6792
I99_99_20SPIROTETRAMÁT203313-25-1795
I99_99_21SZULFURIL-FLUORID2699-79-8757
I99_99_27ALUMÍNIUM-FOSZFID20859-73-8227
I99_99_28MAGNÉZIUM-FOSZFID12057-74-8228
I99_99_29SZÉN-DIOXID124-38-9844
I99_99_30MALTODEXTRIN9050-36-6801
I99_99_31QRD 460 TERPENOID KEVERÉK982
I99_99_32FLUBENDIAMID272451-65-7788
I99_99_33ETÁNDINITRIL460-19-5
I99_99_99MÁS ROVAR-ÉS ATKAÖLŐ SZEREK, MÁSHOVÁ NEM SOROLT
Csigaölő szerekPES_M
Csigaölő szerekM01
M01_01CSIGAÖLŐ SZEREK
M01_01_01VAS-FOSZFÁT10045-86-0629
M01_01_03METALDEHID108-62-3
9002-91-9
62
M01_01_04VAS-PIROFOSZFÁT10058-44-3
M01_01_99MÁS CSIGAÖLŐ SZEREK, MÁSHOVÁ NEM SOROLT
Növényfejlődés-szabályozó szerekPES_PGR
Fiziológiai hatású növényfejlődés-szabályozó szerekPGR01
PGR01_01FIZIOLÓGIAI HATÁSÚ NÖVÉNYFEJLŐDÉS-SZABÁLYOZÓ SZEREK
PGR01_01_011-METIL-CIKLOPROPÉN3100.4.7.767
PGR01_01_02KLÓRMEKVÁT ÉS KLÓRMEKVÁT-KLORID (KLÓRMEKVÁTBAN KIFEJEZVE)7003-89-6
999-81-5
143
143.302
PGR01_01_03CIKLANILID113136-77-9586
PGR01_01_04DAMINOZID1596-84-5330
PGR01_01_05ETEFON16672-87-0373
PGR01_01_06ETOXIKIN91-53-2517
PGR01_01_07ETILÉN74-85-1839
PGR01_01_08FORKLÓRFENURON68157-60-8633
PGR01_01_09GIBBERELLINSAV77-06-5307
PGR01_01_10GIBBERELLINEK468-44-0
510-75-8
8030-53-3
904
PGR01_01_11IMAZAKIN81335-37-7699
PGR01_01_12MALEIN-HIDRAZID123-33-1310
PGR01_01_13MEPIKVAT15302-91-7440
PGR01_01_14PAKLOBUTRAZOL76738-62-0445
PGR01_01_15PROHEXADION-KALCIUM127277-53-6567
567.020
PGR01_01_16NÁTRIUM-5-NITRO-GUAJAKOLÁT67233-85-6718
PGR01_01_17NÁTRIUM-O-NITROFENOLÁT824-39-5720
PGR01_01_18NÁTRIUM-P-NITROFENOLÁT824-78-2721
PGR01_01_19TRINEXAPAK104273-73-6732
PGR01_01_20DIFENILAMIN122-39-4460
PGR01_01_21FLURPRIMIDOL56425-91-3696
PGR01_01_22FLUMETRALIN62924-70-3971
PGR01_01_23TIDIAZURON51707-55-2727
PGR01_99MÁS FIZIOLÓGIAI HATÁSÚ NÖVÉNYFEJLŐDÉS-SZABÁLYOZÓ SZEREK
PGR01_99_011-NAFTIL-ECETSAV (1-NAA)86-87-3313
PGR01_99_021-DEKANOL112-30-1831
PGR01_99_031-NAFTIL-ACETAMID (1-NAD)86-86-2282
PGR01_99_042-NAFTIL-OXI-ECETSAV (2-NOA)120-23-0664
PGR01_99_056-BENZILADENIN1214-39-7829
PGR01_99_06CIÁNAMID420-04-2685
PGR01_99_07INDOLIL-VAJSAV133-32-4830
PGR01_99_08SZINTOFEN (MÁS NÉVEN CINTOFEN)130561-48-7717
PGR01_99_091,4-DIMETIL-NAFTALIN571-58-4822
PGR01_99_10NÁTRIUM-EZÜST-TIOSZULFÁT762
PGR01_99_11S-ABSZCIZINSAV21293-29-8
PGR01_99_99MÁS FIZIOLÓGIAI HATÁSÚ NÖVÉNYFEJLŐDÉS-SZABÁLYOZÓ SZEREK, MÁSHOVÁ NEM SOROLT
Csírázásgátló készítményekPGR02
PGR02_02CSÍRÁZÁSGÁTLÓ KÉSZÍTMÉNYEK
PGR02_02_01KARVON2244-16-8602
PGR02_99MÁS CSÍRÁZÁSGÁTLÓ KÉSZÍTMÉNYEK
PGR02_99_99MÁS CSÍRÁZÁSGÁTLÓ TERMÉKEK, MÁSHOVÁ NEM SOROLT
Más növényfejlődés-szabályozó szerekPGR03
PGR03_99MÁS NÖVÉNYFEJLŐDÉS-SZABÁLYOZÓ SZEREK
PGR03_99_01TENGERIALGA-KIVONAT (KORÁBBAN TENGERIALGA-KIVONAT ÉS TENGERI MOSZAT)920
PGR03_99_99MÁS NÖVÉNYFEJLŐDÉS-SZABÁLYOZÓ SZEREK, MÁSHOVÁ NEM SOROLT
Más növényvédő szerekPES_ZR
Növényi olajokZR02
ZR02_01NÖVÉNYI OLAJOK
ZR02_01_01NÖVÉNYI OLAJOK/CITRONELLAOLAJ8000-29-1905
ZR02_01_02NÖVÉNYI OLAJOK/SZEGFŰSZEGOLAJ84961-50-2
97-53-0
906
ZR02_01_03NÖVÉNYI OLAJOK/REPCEOLAJ8002-13-9907
ZR02_01_04NÖVÉNYI OLAJOK/FODORMENTAOLAJ8008-79-5908
ZR02_01_99MÁS NÖVÉNYI OLAJOK, MÁSHOVÁ NEM SOROLT
Talajfertőtlenítő szerek (beleértve a fonálféregölő szereket)ZR03
ZR03_01METIL-BROMID
ZR03_01_01METIL-BROMID74-83-9128
ZR03_02BIOLÓGIAI FONÁLFÉREGÖLŐ SZEREK
ZR03_02_01PAECILOMYCES LILACINUS, 251 TÖRZS753
ZR03_02_02BACILLUS FIRMUS, I-1582 TÖRZS1015
ZR03_02_03PASTEURIA NISHIZAWAE PN1
ZR03_02_99MÁS BIOLÓGIAI FONÁLFÉREGÖLŐ SZEREK, MÁSHOVÁ NEM SOROLT
ZR03_03SZERVES FOSZFORT TARTALMAZÓ FONÁLFÉREGÖLŐ SZEREK
ZR03_03_01FENAMIFOSZ22224-92-6692
ZR03_03_02FOSZTIAZÁT98886-44-3585
ZR03_03_99MÁS SZERVES FOSZFORT TARTALMAZÓ FONÁLFÉREGÖLŐ SZEREK, MÁSHOVÁ NEM SOROLT
ZR03_99MÁS TALAJFERTŐTLENÍTŐ SZEREK
ZR03_99_011,3-DIKLÓR-PROPÉN542-75-6675
ZR03_99_02KLOROPIKRIN76-06-2298
ZR03_99_03DAZOMET533-74-4146
ZR03_99_04METAM144-54-720
ZR03_99_99MÁS TALAJFERTŐTLENÍTŐ SZEREK, MÁSHOVÁ NEM SOROLT
Rágcsálóirtó szerekZR04
ZR04_01RÁGCSÁLÓIRTÓ SZEREK
ZR04_01_01KALCIUM-FOSZFID1305-99-3505
ZR04_01_02DIFENAKUM56073-07-5514
ZR04_01_03WARFARIN81-81-270
ZR04_01_04CINK-FOSZFID1314-84-769
ZR04_01_05BROMADIOLON28772-56-7371
ZR04_01_06KLÓRFACINON3691-35-8208
ZR04_01_99MÁS RÁGCSÁLÓIRTÓ SZEREK, MÁSHOVÁ NEM SOROLT
Minden más növényvédő szerZR99
ZR99_01FERTŐTLENÍTŐSZEREK
ZR99_01_99MÁS FERTŐTLENÍTŐ SZEREK, MÁSHOVÁ NEM SOROLT
ZR99_02ROVARRIASZTÓ SZEREK
ZR99_02_01ALUMÍNIUM-AMMÓNIUM-SZULFÁT7784-26-1
7784-25-0
840
ZR99_02_02ALUMÍNIUM-SZILIKÁT (MÁS NÉVEN KAOLIN)1332-58-7841
ZR99_02_03VÉRLISZT90989-74-5909
ZR99_02_04KALCIUM-KARBID75-20-7910
ZR99_02_05KALCIUM-KARBONÁT471-34-1843
ZR99_02_06DENATÓNIUM-BENZOÁT3734-33-6845
ZR99_02_07MÉSZKŐ1317-65-3852
ZR99_02_08METIL-NONIL-KETON112-12-9846
ZR99_02_09KVARCHOMOK14808-60-7
7637-86-9
855
ZR99_02_10SZAGRIASZTÓK/NYERS TALLOLAJ8002-26-4911
ZR99_02_11SZAGRIASZTÓK/TALLOLAJ-SZUROK8016-81-7912
ZR99_02_12NÁTRIUM-ALUMÍNIUM-SZILIKÁT1344-00-9850
ZR99_02_13ZSÍRSAVAK DESZTILLÁCIÓS MARADÉKA915
ZR99_02_14SZAGRIASZTÓK/HALOLAJ100085-40-3918
ZR99_02_15SZAGRIASZTÓK/BIRKAFAGGYÚ98999-15-6919
ZR99_02_16FOKHAGYMAKIVONAT8008-99-9916
ZR99_02_17BORS917
ZR99_02_99MÁS ROVARRIASZTÓ SZEREK, MÁSHOVÁ NEM SOROLT
ZR99_99MÁS NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK
ZR99_99_07KAPRINSAV334-48-5886
ZR99_99_08KAPRILSAV124-07-2887
ZR99_99_12HEPTAMALOXILOGLÜKÁN870721-81-6851
ZR99_99_24SÁRGA MOZAIKBETEGSÉG (CUKKINI) VÍRUSA, LEGYENGÍTETT TÖRZS618
ZR99_99_34A PEPINÓ MOZAIK VÍRUS CH2 TÖRZSÉRŐL IZOLÁLT 1906-OS IZOLÁTUM1019
ZR99_99_35PEPINO MOZAIKVÍRUS VC1 JELŰ HIPOVIRULENS IZOLÁTUMA
ZR99_99_36PEPINO MOZAIKVÍRUS VX1 JELŰ HIPOVIRULENS IZOLÁTUMA
ZR99_99_37PEPINO MOZAIKVÍRUS (PEPMV), EURÓPAI (EU) TÖRZS, ENYHE ABP1 IZOLÁTUM (PEPMVO)
ZR99_99_38PEPINO MOZAIKVÍRUS (PEPMV), CHILEI (CH2) TÖRZS, ENYHE ABP2 IZOLÁTUM (PEPMVO)
ZR99_99_39CAMELLIA SP. TERMÉSZETES MAGKIVONATA
ZR99_99_40KVASSZIA
ZR99_99_99MÁS NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK, MÁSHOVÁ NEM SOROLT
(1)
Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat (Chemical Abstracts Service) nyilvántartási szám. (2)
Peszticidek Elemzésének Nemzetközi Együttműködési Tanácsa (Collaborative International Pesticides Analytical Council). (3)
Önkéntes összesítés. (4)
Önkéntes összesítés. Megjegyzendő, hogy a mezőgazdasági hasznosítású területen telepített karácsonyfák is ide tartoznak (egyéb állandó kultúrák): https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Utilised_agricultural_area_(UAA) (angol, francia és német nyelven). (5)
Önkéntes összesítés. Megjegyzendő, hogy az erdőgazdálkodás nem foglalja magában a mezőgazdasági hasznosítású területen telepített karácsonyfákat (egyéb állandó kultúrák): https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Utilised_agricultural_area_(UAA) (angol, francia és német nyelven). (6)
Önkéntes összesítés. (7)
Az Európai Parlament és a Tanács 2009. október 21-i 1107/2009/EK rendelete a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 309., 2009.11.24., 1. o.). (8)
Megfelel a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 309., 2009.11.24., 71. o.) által meghatározott harmonizált kockázati mutatók 1. csoportjának. (9)
Megfelel a 2009/128/EK irányelvben meghatározott harmonizált kockázati mutatók 3. csoportjának. (10)
A Bizottság 540/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. május 25.) az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 153., 2011.6.11., 1. o.).

( 1 ) HL L 321., 2008.12.1., 14. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009R1185 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009R1185&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02009R1185-20211208 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02009R1185-20211208&locale=hu

Tartalomjegyzék