32008R1166[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 1166/2008/EK rendelete ( 2008. november 19. ) a gazdaságszerkezeti felmérésekről és a mezőgazdasági termelési módszereket vizsgáló felmérésről, valamint az 571/88/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1166/2008/EK RENDELETE

(2008. november 19.)

a gazdaságszerkezeti felmérésekről és a mezőgazdasági termelési módszereket vizsgáló felmérésről, valamint az 571/88/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 285. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően ( 1 ),

(1)

A mezőgazdasági üzemek szerkezetére vonatkozó közösségi felmérések szervezéséről szóló, 1988. február 29-i 571/88/EGK tanácsi rendelet ( 2 ) 2007-ig rendelkezik egy, a gazdaságok szerkezetéről statisztikákat előállító közösségi felmérési programról.

(2)

A gazdaságok szerkezetére vonatkozó felmérések 1966-67 óta közösségi alapon végrehajtott programját célszerű folytatni a tendenciák közösségi szintű vizsgálata érdekében. Az átláthatóság érdekében az 571/88/EGK rendeletet fel kell váltani e rendelettel.

(3)

Legalább tízévente a Közösségben működő gazdaságokra kiterjedő általános összeírás szükséges a gazdaságokra vonatkozó alapnyilvántartások, továbbá a mintavételes felmérések rétegezéséhez szükséges más adatok aktualizálása érdekében. Az e rendelet elfogadását megelőző legutóbbi általános összeírás 1999/2000-ben történt.

(4)

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendeletben ( 3 ) a vidékfejlesztéssel kapcsolatban meghatározott intézkedések megvalósításáról adatokat kell gyűjteni.

(5)

A Tanács az agrár-környezetvédelmi mutatókról szóló 2006. december 19-i következtetéseiben megállapította, hogy a mezőgazdasági tevékenységekről megfelelő földrajzi szintek szerinti, és a Közösség egészét lefedő összehasonlítható adatok szükségesek. A Tanács felkérte a Bizottságot, hogy hozza meg a 2006. szeptember 15-i bizottsági közleményben ( 4 ) foglalt intézkedéseket, amelyek közé tartozik a statisztikai adatok előállítása, különös tekintettel a gazdaságok irányítási gyakorlatára és a gazdaságok ráfordításainak felhasználására.

(6)

Jelenleg az egyes gazdaságok szintjén hiányoznak a statisztikai információk a mezőgazdasági termelés különböző módszereiről. Szükséges ezért javítani az információgyűjtést a mezőgazdasági termelési módszerekről, a gazdaságok szerkezetéről szóló információkkal összekapcsolva, hogy további statisztikai adatok álljanak rendelkezésre az agrár-környezetvédelmi politika kidolgozásához és az agrár-környezetvédelmi mutatók minőségének javításához.

(7)

A gazdaságok szerkezetéről az összes tagállamtól származó összehasonlítható statisztikák fontosak a közösségi agrárpolitika meghatározásához. A felmérésben használt mutatóknál ezért a lehető legnagyobb mértékben egységes osztályozásokat és közös fogalom-meghatározásokat kell alkalmazni.

(8)

A 2010. évi, mezőgazdasági gazdaságszerkezetre vonatkozó felmérés és a 2011. évi tízévenkénti népszámlálás nagy terhet róna a tagállamok statisztikai erőforrásaira, ha e két fő felmérés terepmunkájának időszakai átfedésben lennének. Eltérést kell ezért előírni, annak érdekében, hogy a tagállamok képesek legyenek a gazdaságszerkezeti felmérés 2009-ben történő végrehajtására.

(9)

A közösségi statisztikákról szóló 1997. február 17-i 322/97/EK tanácsi rendelet ( 5 ) képezi e rendelet rendelkezéseinek hivatkozási alapját, különösen a pártatlanság, a megbízhatóság, a tárgyszerűség, a költséghatékonyság, a statisztikai adatok bizalmas kezelése és az átláthatóság normáinak való megfelelés tekintetében. A jelen rendelet értelmében nyújtott bizalmas statisztikai adatok továbbítása és védelme vonatkozásában a referenciakeretet a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról szóló, 1990. június 11-i 1588/90/EGK, Euratom tanácsi rendelet ( 6 ) képezi annak biztosítása érdekében, hogy a közösségi statisztikák létrehozása és terjesztése során jogellenesen ne szolgáltassanak információkat, és nem statisztikai célra ne használják fel azokat.

(10)

A Bizottság a gazdaságok elhelyezkedését csak statisztikai elemzésekhez használhatja, mintavételezéshez és felmérések készítéséhez nem. Biztosítani kell a bizalmas adatok megfelelő védelmét, többek között a helymeghatározó paraméterek pontosságának korlátozásával és a közzétételre szánt statisztikai adatok megfelelő összevonásával.

(11)

A Tanács 3037/90/EGK rendelete ( 7 ) létrehozta a Közösségben a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozását.

(12)

A statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló, 2003. május 26-i 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 8 ) szerint a területi egységeket a NUTS-besorolással összhangban kell meghatározni.

(13)

A válaszadók és a tagállamok adatszolgáltatási terhének lehető legnagyobb mértékű csökkentése érdekében gondoskodni kell arról, hogy mintavételes felméréseket és adminisztratív forrásokat lehessen használni.

(14)

A felmérések végrehajtása mind a Közösség, mind pedig a tagállamok részéről több éven át jelentős költségvetési forrásokat igényel, amelyek jelentős hányada a Közösség igényeinek kielégítését szolgálja.

(15)

Köztudott, hogy a gazdaságok műholdas helymeghatározására és azonosítására vonatkozó követelmények sok tagállamban komoly módszertani és műszaki nehézségekbe ütköznek.

(16)

Gondoskodni kell ezért a felmérési program végrehajtásának az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból történő közösségi támogatásáról, a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet ( 9 ) alapján.

(17)

Ez a rendelet a program teljes időtartamára meghatároz egy pénzügyi keretösszeget, amely az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás ( 10 ) 37. pontja szerint elsődleges hivatkozási alapként szolgál a költségvetési hatóság számára az éves költségvetési eljárás során.

(18)

Mivel e rendelet célját - nevezetesen a gazdaságok szerkezetéről és a mezőgazdasági termelési módszerekről szóló közösségi statisztikák szisztematikus előállítását - a tagállamok nem tudják kellőképpen megvalósítani, és ezért azt e rendelet nagyságrendje és hatása miatt azt közösségi szinten jobban meg lehet valósítani, a Közösség - a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően - intézkedéseket hozhat. Az említett cikkben foglalt arányosság elvével összhangban e rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(19)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal ( 11 ) összhangban kell elfogadni.

(20)

A Bizottságot különösen arra kell felhatalmazni, hogy meghatározza a számosállategységekre vonatkozó együtthatókat, meghatározza a mutatókat, és hogy e rendelethez mellékleteket fogadjon el. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak, és e rendelet új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésével annak nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányulnak, ezeket az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(21)

Megtörtént a konzultáció a 72/279/EGK tanácsi határozattal ( 12 ) létrehozott Mezőgazdasági Statisztikai Állandó Bizottsággal,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

A rendelet tárgya

E rendelet keretet hoz létre a mezőgazdasági gazdaságok szerkezetéről szóló, összehasonlítható közösségi statisztikák előállítására és a mezőgazdasági termelési módszereket vizsgáló felmérésre.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a) "mezőgazdasági üzem" vagy "gazdaság": önálló irányítású, technikailag és gazdaságilag különálló egység, amely az I. mellékletben felsorolt mezőgazdasági tevékenységeket végez az Európai Unió gazdasági területén, akár főtevékenységként, akár melléktevékenységként;

b) "számosállategység": olyan általános mértékegység, amely összehasonlítás céljából lehetővé teszi a különböző kategóriákba tartozó állatfajok összevonását. A számosállategységeket az egyes állatkategóriák takarmányozási igényei alapján határozzák meg, ehhez együtthatókat fogadnak el a 15. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően;

c) "mintavételes felmérés": véletlenszerű rétegezett mintavételen alapuló statisztikai felmérés, amelynek célja, hogy regionális és tagállami szinten reprezentatív statisztikai adatokat szolgáltasson a gazdaságokról. A rétegezés tartalmazza a gazdaság méretét és típusát, biztosítandó, hogy a különböző méretű és típusú gazdaságok megfelelően reprezentálva legyenek;

d) "régió": az 1059/2003/EK rendeletben meghatározott NUTS 2 területi egység;

e) "a gazdaság helye": a gazdaság szélességi és hosszúsági koordinátái 5 perces íven belül, hogy elkerülhető legyen az egyes gazdaságok közvetlen azonosítása. Ha a szélesség és hosszúság szerinti helynél csak egyetlen gazdaság szerepel, ezt a gazdaságot annál a szomszédos helynél tüntetik fel, ahol legalább még egy gazdaság szerepel.

3. cikk

A felmérések tárgya

(1) Az e rendeletben leírt felmérések a következőkre terjednek ki:

a) azok a gazdaságok, ahol a mezőgazdasági hasznosítású terület nagysága legalább 1 hektár,

b) azok a gazdaságok, ahol a mezőgazdasági hasznosítású terület 1 hektárnál kisebb, akkor, ha ezek a gazdaságok bizonyos hányadot eladásra termelnek, illetve ha termelési egységük meghalad bizonyos fizikai küszöbértékeket.

(2) Azok a tagállamok, amelyek egy hektárnál nagyobb felmérési küszöbértéket alkalmaznak, kötelesek ezt a küszöbértéket úgy meghatározni, hogy ezzel csak azokat a legkisebb gazdaságokat zárják ki a felmérésből, amelyek együttesen az adott tagállam közbirtok nélküli teljes használatban lévő mezőgazdasági területének legfeljebb 2 %-át vagy a teljes számosállategység legfeljebb 2 %-át adják.

(3) A II. mellékletben előírt fizikai küszöbértékek bármelyikét elérő gazdaságoknak azonban minden esetben szerepelniük kell a felmérésben.

4. cikk

Adatforrások

(1) A tagállamok felhasználják az 1782/2003/EK rendeletben ( 13 ) előírt integrált igazgatási és ellenőrző rendszerből, az 1760/2000/EK rendeletben ( 14 ) előírt szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszeréből, és a 834/2007/EK rendeletnek ( 15 ) megfelelően létrehozott biogazdálkodási nyilvántartásokból származó információkat, amennyiben ezek az információk legalább olyan minőségűek, mint amilyeneket a statisztikai felmérésekből lehet nyerni. A tagállamok a III. mellékletben említett, géntechnológiával módosított haszonnövények művelésével és a külön vidékfejlesztési intézkedésekkel kapcsolatban használhatnak adminisztratív forrásokat is.

(2) Ha egy tagállam úgy határoz, hogy az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérő adminisztratív forrást használ, a tagállam előre tájékoztatja a Bizottságot, és részletes adatokat közöl a használni kívánt módszerről és az adminisztratív forrásból származó adatok minőségéről.

5. cikk

Pontossági követelmények

(1) A mintavételes felméréseket végző tagállamok biztosítják, hogy a súlyozott felmérési eredmények statisztikailag reprezentatívak legyenek a gazdaságokra az egyes régiókon belül, és hogy a felmérések úgy legyenek megtervezve, hogy megfeleljenek a IV. mellékletben megállapított pontossági követelményeknek.

(2) Indokolt esetben a Bizottság engedélyezi, hogy a tagállamok meghatározott régióknál eltérhessenek az első bekezdésben említett pontossági követelményektől.

II. FEJEZET

GAZDASÁGOK SZERKEZETÉRE VONATKOZÓ STATISZTIKÁK

6. cikk

Gazdaságszerkezeti felmérés

(1) A tagállamok 2010-ben, 2013-ban és 2016-ban felmérést (a továbbiakban: gazdaságszerkezeti felmérés) készítenek a gazdaságok szerkezetéről.

(2) A 2010. évi gazdaságszerkezeti felmérés általános összeírás formájában történik. A III. melléklet V. ii., az egyéb jövedelemszerző tevékenységekről szóló alpontjában szereplő mutatókhoz azonban használható mintavételes felmérés is.

(3) A 2013. és 2016. évi gazdaságszerkezeti felmérés történhet mintavételes felmérés formájában.

7. cikk

Felmérési mutatók

(1) A tagállamok információkat szolgáltatnak a III. mellékletben felsorolt mutatókról.

(2) A Bizottság, összhangban a 15. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással, a 2013. és a 2016. évi gazdaságszerkezeti felmérésekhez módosíthatja a III. mellékletben felsorolt mutatókat.

(3) Amennyiben egy tagállam megállapítja, hogy egy mutató előfordulása alacsony vagy nulla, akkor a mutató kizárható az adatgyűjtésből. E tagállam a felmérési évet közvetlenül megelőző naptári évben tájékoztatja a Bizottságot az adatgyűjtésből kizárt mutatókról.

(4) A mutatók meghatározásait a 15. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban fogadják el.

8. cikk

Tárgyidőszak

A 2010., 2013. és 2016. évi gazdaságszerkezeti felmérés esetében a tárgyidőszak meghatározása a következő:

a) a III. mellékletben a földterületre meghatározott mutatók esetében 12 hónapos időszak, amely a felmérés évében március 1. és október 31. közé eső zárónapon végződik,

b) a III. mellékletben az állatállományra meghatározott mutatók esetében egy referencianap a felmérés évében március 1. és december 31. között,

c) a III. mellékletben a munkaerőre meghatározott mutatók esetében 12 hónapos időszak, amely a felmérés évében március 1. és október 31. közé eső zárónapon végződik,

d) a III. mellékletben meghatározott vidékfejlesztési intézkedések esetében egy hároméves időszak, amely a felmérés évében december 31-én végződik.

9. cikk

Az adatok átadása

(1) A 2010. évi gazdaságszerkezeti felmérés hitelesített felmérési adatait a tagállamok 2012. március 31-ig megküldik a Bizottságnak.

(2) A 2013. és 2016. évi gazdaságszerkezeti felmérés hitelesített felmérési adatait a tagállamok a felmérési év végétől számított 12 hónapon belül megküldik a Bizottságnak.

(3) A III. mellékletben felsorolt vidékfejlesztési intézkedésekre vonatkozó és adminisztratív nyilvántartásokon alapuló adatok külön is megküldhetők a Bizottságnak, a felmérés évének végétől számított 18 hónapon belül.

(4) A Bizottság számára a gazdaságszerkezeti felmérés adatait elektronikus formában kell átadni, az egyes gazdaságok szintjére lebontva.

(5) A felmérési adatok átadásának formátumát a Bizottság határozza meg.

(6) A gazdaságszerkezeti felmérés adatait a Bizottság nem használja fel mintavétel vagy felmérések végzése céljára.

10. cikk

Mintavételi rendszer

A 2013. és 2016. évi gazdaságszerkezeti felmérés mintavételi rendszerének továbbfejlesztése érdekében a tagállamok a gazdaságszerkezeti felmérésért felelős nemzeti hatóságok számára hozzáférést biztosítanak a területükön fellelhető adminisztratív nyilvántartásokban található, a gazdaságokról szóló információkhoz.

III. FEJEZET

A MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉSI MÓDSZEREKRŐL SZÓLÓ STATISZTIKÁK

11. cikk

A mezőgazdasági termelési módszereket vizsgáló felmérés

(1) A tagállamok felmérést végeznek a gazdaságok által alkalmazott mezőgazdasági termelési módszerekről. Ez a felmérés történhet mintavételes felmérés formájában.

(2) Indokolt esetben a Bizottság engedélyezheti, hogy a tagállamok külön részminták alkalmazásával végezzék el a mintavételes felmérést.

(3) A tagállamok információkat szolgáltatnak a mezőgazdasági termelési módszereknek az V. mellékletben felsorolt mutatóiról.

(4) A felmérésben részt vevő minden egyes gazdaság esetében a tagállamok megadják a gazdaságban öntözésre felhasznált víz becsült mennyiségét is (köbméterben). Ez a becslés modell segítségével is elvégezhető.

(5) A Bizottság módszertani és egyéb támogatást nyújt a tagállamoknak a (4) bekezdésben említett modell elkészítéséhez. A Bizottság ezenfelül elősegíti a tagállamok közötti ahhoz szükséges együttműködést és tapasztalatcserét, hogy az eredmények összehasonlíthatók legyenek.

(6) Amennyiben egy tagállam megállapítja, hogy egy mutató előfordulása alacsony vagy nulla, akkor a mutató kizárható az adatgyűjtésből. E tagállam a felmérési évet közvetlenül megelőző naptári évben tájékoztatja a Bizottságot az adatgyűjtésből kizárt mutatókról.

(7) A mutatók meghatározásait a 15. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(8) A tárgyidőszak azonos a 2010. évi gazdaságszerkezeti felmérés tárgyidőszakával.

(9) Ennek a felmérésnek az eredményeit az egyes gazdaságok szintjén összekapcsolják a 2010. évi gazdaságszerkezeti felmérésből származó adatokkal. Az egyesített hitelesített adatokat a tagállamok elektronikus formában legkésőbb 2012. december 31-ig megküldik a Bizottságnak.

(10) A felmérési adatok átadásának formátumát a Bizottság határozza meg.

(11) A mezőgazdasági termelési módszerekre vonatkozó adatokat a Bizottság nem használja fel mintavétel vagy felmérések végzése céljára.

IV. FEJEZET

JELENTÉSEK, FINANSZÍROZÁS ÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEK

12. cikk

Jelentések

(1) A tagállamok benyújtják az e rendelet hatálya alá tartózó felmérésekre vonatkozó nemzeti módszertani jelentéseket, amelyek a következőket ismertetik:

a) a szervezés és az alkalmazott módszerek,

b) az e rendeletben említett mintavételes felméréseknél elért pontossági szintek,

c) adott esetben információk a felhasznált adminisztratív adatforrások minőségéről, valamint

d) azok a felvételi és kizárási kritériumok, amelyek segítségével a 3. cikk szerint meghatározták, hogy a felmérések mire terjedjenek ki.

(2) A nemzeti módszertani jelentéseket a hitelesített felmérési eredményekkel együtt, a 9. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott határidőkön belül nyújtják be a Bizottságnak.

(3) Az egyes felmérések végén megkövetelt nemzeti módszertani jelentéseken felül a tagállamok megküldenek a Bizottságnak minden olyan további információt, amely a felmérés szervezése és módszerei tekintetében szükséges.

13. cikk

Közösségi hozzájárulás

(1) A tagállamok legfeljebb 75 %-os pénzügyi hozzájárulást kapnak a Közösségtől az e rendeletben előírt felmérések végrehajtási költségeihez, figyelembe véve a (3) és (4) bekezdésében meghatározott felső határokat.

(2) E rendelet alkalmazásának kezdetén a Bizottság azon tagállamoknak, amelyek megfelelő kérelmet nyújtanak be, megadja a szükséges műszaki támogatást és tanácsadást a gazdaságok műholdas helymeghatározása tekintetében.

(3) A 2010. évi gazdaságszerkezeti felmérés és a mezőgazdasági termelési módszereket vizsgáló felmérés egyesített költségeire a közösségi hozzájárulás felső korlátai az alábbi összegek:

- Luxemburg, illetve Málta esetében 50 000 EUR,

- Ausztria, Írország, illetve Litvánia esetében 1 000 000 EUR,

- Bulgária, Németország, Magyarország, Portugália, illetve az Egyesült Királyság esetében 2 000 000 EUR,

- Görögország, Spanyolország, illetve Franciaország esetében 3 000 000 EUR,

- Olaszország, Lengyelország, illetve Románia esetében 4 000 000 EUR, és

- az összes többi tagállam esetében rendre 300 000 EUR.

(4) A 2013. és 2016. évi gazdaságszerkezeti felmérésekre a (3) bekezdésben előírt összegek 50 %-kal csökkennek.

(4a) A 2016. évi gazdaságszerkezeti felmérés tekintetében Horvátország esetében a maximális összeg 500 000 EUR.

(5) A közösségi pénzügyi hozzájárulás finanszírozása az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból történik, az 1290/2005/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének e) pontja alapján.

14. cikk

Pénzügyi keret

(1) E felmérési program végrehajtásának pénzügyi keretösszege 58 850 000 EUR a 2008-2013 időszakra, beleértve az e rendelet rendelkezései szerint a tagállamok által szolgáltatandó adatok feldolgozásához a Bizottság által használt adatbázisrendszerek kifejlesztéséhez, fenntartásához és kezeléséhez szükséges előirányzatokat is.

(2) A 2016. évi gazdaságszerkezeti felmérés végrehajtásához - beleértve az e rendelet szerint a tagállamok által szolgáltatandó adatok feldolgozásához a Bizottság által használt adatbázisrendszerek kezeléséhez, karbantartásához és fejlesztéséhez szükséges előirányzatokat is - a 2014-2018 közötti időszakra megállapított pénzügyi keretösszeg 20 650 000 EUR.

(3) Az éves előirányzatokat a pénzügyi terv korlátain belül a költségvetési hatóság engedélyezi.

(4) A Bizottság a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel ( 16 ) összhangban hajtja végre az uniós pénzügyi támogatást.

14a. cikk

Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme

(1) A Bizottság megfelelő intézkedésekkel - csalás, korrupció és más jogellenes cselekmények elleni megelőző intézkedésekkel, hatásos ellenőrzésekkel, szabálytalanság feltárása esetén a jogtalanul kifizetett összegek visszafizettetésével, valamint szükség esetén hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciók alkalmazásával - biztosítja, hogy az Unió pénzügyi érdekei az e rendelet alapján finanszírozott tevékenységek végrehajtása során ne sérüljenek.

(2) A Bizottság és képviselői, valamint a Számvevőszék jogosult dokumentumalapú és helyszíni ellenőrzést végezni a támogatások kedvezményezettjeinél, valamint a program keretében uniós forrásokban részesülő vállalkozóknál és alvállalkozóknál.

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) jogosult az ilyen finanszírozással közvetlenül vagy közvetetten érintett gazdasági szereplőknél a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendeletben ( 17 ) előírt eljárásoknak megfelelően helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezni annak megállapítására, hogy történt-e az uniós finanszírozásra vonatkozó támogatási megállapodással, támogatási határozattal vagy szerződéssel összefüggésben olyan csalás, korrupciós vagy más jogellenes cselekmény, amely az Unió pénzügyi érdekeit sérti.

Az első és a második albekezdés sérelme nélkül az e rendelet végrehajtása keretében harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel kötött együttműködési megállapodásokban, valamint az e rendelet végrehajtása keretében létrejött támogatási megállapodásokban, támogatási határozatokban és szerződésekben kifejezetten rendelkezni kell arról, hogy a Bizottság, a Számvevőszék és az OLAF elvégezheti az említett helyszíni és egyéb ellenőrzéseket és vizsgálatokat.

15. cikk

Bizottság

(1) A Bizottság munkáját a 72/279/EGK határozattal létrehozott Agrárstatisztikai Állandó Bizottság segíti.

(2) Erre a bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel a határozat 8. cikkében foglalt rendelkezésekre is.

16. cikk

Eltérések

(1) A 6. cikk (1) és (2) bekezdésében, a 8. cikkben, a 9. cikk (1) bekezdésében, a 11. cikk (8) és (9) bekezdésében, a 13. cikk (3) bekezdésében és a III. és IV. mellékletben foglaltaktól eltérően Görögország, Spanyolország és Portugália esetében a 2010. év helyett a 2009. év értendő.

(2) A 9. cikk (1) bekezdésének rendelkezésétől eltérően a 2012. március 31-i dátum helyett a következő dátumokat alkalmazzák:

a) Görögország és Portugália esetében 2011. március 31.,

b) Spanyolország esetében 2011. június 30.,

c) Olaszország és Románia esetében 2012. június 30.

(3) A 11. cikk (9) bekezdésének rendelkezésétől eltérően a 2012. december 31-i dátum helyett Görögország, Spanyolország és Portugália esetében a 2011. december 31-i dátumot alkalmazzák.

17. cikk

Hatályon kívül helyezés

(1) Az 571/88/EGK rendelet hatályát veszti.

(2) A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat az e rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni.

18. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet 2009. január 1-jétől alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A gazdaság fogalommeghatározásánál említett mezőgazdasági tevékenységek felsorolása

Egy gazdaság mint olyan meghatározásához a következő tevékenységek (amelyek lehetnek akár főtevékenységek, akár melléktevékenységek) használatosak, a növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások mint gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása (NACE, 2. módosítás) alapján:

A tevékenység leírásaNACE (2. módosítás) szerinti kódKiegészítő megjegyzések a mezőgazdasági tevékenység mint olyan meghatározásakor figyelembe vett vagy kizárt tevékenységekhez
Nem évelő növények termesztése01.1
Évelő növények termesztése01.2A saját termesztésű szőlőből vagy olajbogyóból bort, illetve olívaolajat előállító gazdaságok e rendelet hatálya alá tartoznak.
Növényi szaporítóanyag termesztése01.3
Állattenyésztés01.4A NACE (2. módosítás) 01.49 pontja alá besorolt tevékenységek (Egyéb állat tenyésztése) közül egyik sem tartozik e rendelet hatálya alá, kivéve:
i) struccok, emuk és nyulak tenyésztése és nevelése,
ii) méhek tartása, méz és méhviasz előállítása.
Vegyes gazdálkodás01.5
Mezőgazdasági, betakarítást követő szolgáltatás01.6Általában nem tartoznak e rendelet hatálya alá azok a gazdaságok, melyek a NACE (2. módosítás) 01.6 pontja alatti tevékenységekkel foglalkoznak, feltéve hogy kizárólag ilyen tevékenységekkel foglalkoznak.
E rendelet hatálya alá tartoznak azonban azok a gazdaságok, amelyek kizárólag mezőgazdasági terület jó mezőgazdasági és környezeti állapotban tartásával (NACE, 2. módosítás, 01.61) foglalkoznak.

II. MELLÉKLET

A gazdaságszerkezeti felmérésekben és a mezőgazdasági termelési módszereket vizsgáló felmérésben alkalmazandó küszöbértékek

MutatóKüszöbérték
Hasznosított mezőgazdasági területSzántó, konyhakert, gyep, ültetvények5 ha
Szabadföldi ültetvényekGyümölcsös-, bogyós-, citrus- és olívaültetvények, szőlők és faiskolák1 ha
Egyéb intenzív termesztésFriss zöldségfélék, dinnyék és szamóca – szabadföldi vagy alacsony (nem járható) védőtakarás alatt0,5 ha
Dohány0,5 ha
Komló0,5 ha
Gyapot0,5 ha
Üvegházban vagy más (járható) védőtakarás alatt termesztett növényekFriss zöldségfélék, dinnyék és szamóca0,1 ha
Virágok és dísznövények (a faiskolákat kivéve)0,1 ha
SzarvasmarhafélékValamennyi10 egyed
SertésValamennyi50 egyed
Tenyészkocák10 egyed
JuhValamennyi20 egyed
KecskeValamennyi20 egyed
BaromfiValamennyi1 000 egyed

III. MELLÉKLET

A 2016-os gazdaságszerkezeti felmérés mutatóinak felsorolása

MUTATÓMÉRTÉKEGYSÉG/KATEGÓRIA
I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK
– A gazdaság elhelyezkedése (1)
– – NUTS (2) 3 régiók:NUTS 3 kód
– – A gazdaság kedvezőtlen adottságú területen (KAT) található?K/H/N (3)
– A gazdaság jogi személyisége
– – A gazdaság közbirtok részét képezi?igen/nem
– – A gazdaságért a jogi és gazdasági felelősséget:
– – – olyan természetes személy viseli–e, aki egyéni gazdálkodó, amennyiben a gazdaság független?igen/nem
– – – – Ha az előző kérdésre a válasz igen, akkor ez a személy (a gazdálkodó) egyben a gazdaság irányítója is?igen/nem
– – – – – Ha ez a személy nem a gazdaság irányítója, akkor az irányító a gazdálkodó családjának valamelyik tagja?igen/nem
– – – – – Ha a gazdaság irányítója a gazdálkodó családtagja, akkor a gazdálkodó házastársa–e?igen/nem
– – – társas gazdaság esetében egy vagy több olyan természetes személy viseli–e, aki(k) tag(ok)?igen/nem
– – – jogi személy viseli–e?igen/nem
– Birtokhasználat típusa (a gazdálkodóra vonatkozóan) és a gazdálkodási rendszer
– – Hasznosított mezőgazdasági terület:
– – – Tulajdonosi gazdálkodásha
– – – Bérlői gazdálkodásha
– – – Részes művelés vagy más módozatokha
– – – Közbirtokha
– Biogazdálkodás
– – Folyik–e biogazdálkodás a gazdaságban?igen/nem
– – Részletek (4)
– – – A gazdaság összes mezőgazdasági hasznosítású területe, amelyen biogazdálkodási módszereket alkalmaznak, és erről a nemzeti vagy európai uniós szabályok szerinti tanúsítvány vanha
– – – A gazdaság összes mezőgazdasági hasznosítású területe, amelyen folyamatban van a biogazdálkodási módszerekre való áttérés, amelyekről majd a nemzeti vagy európai uniós szabályok szerinti tanúsítvány leszha
– – – A gazdaság alábbi hasznosítású földterülete, ahol a nemzeti vagy európai uniós szabályok szerinti biogazdálkodási módszereket alkalmaznak és erről tanúsítvány van, vagy pedig folyamatban van az ezekre való áttérés:
– – – – Gabonafélék szemes terménynek (vetőmag is)ha
– – – – Száraz hüvelyesek és fehérje tartalmú növények szemes terménynek (beleértve a vetőmagokat, valamint a gabonafélék és hüvelyesek keverékét)ha
– – – – Burgonya (újburgonya és vetőburgonya is)ha
– – – – Cukorrépa (vetőmag nem)ha
– – – – Olajnövényekha
– – – – Friss zöldségfélék, dinnye és szamócaha
– – – – Legelő és rét, kivéve a külterjes legelőtha
– – – – Gyümölcsös– és bogyósültetvényekha
– – – – Citrusültetvényekha
– – – – Olajfaültetvényekha
– – – – Szőlőültetvényekha
– – – – Egyéb növények (rostnövények stb.), külterjes legelő isha
– – – A nemzeti vagy az európai uniós szabályok szerint tanúsított és állattenyésztésre alkalmazott biogazdálkodási módszerek:
– – – – Szarvasmarhafélékegyed
– – – – Sertésegyed
– – – – Juh– és kecskefélékegyed
– – – – Baromfiegyed
– – – – Egyéb állatokigen/nem
– – A gazdaságban folyó termelés célja:
– – – Értékalapon a gazdaság végtermékeinek több mint 50 %–a saját fogyasztást elégít kiigen/nem
– – – A végfogyasztóknak történő közvetlen értékesítés a gazdaság teljes értékesítésének több mint 50 %–át teszi kiigen/nem
II. FÖLDTERÜLET
– Szántó
– – Gabonafélék szemes terménynek (vetőmag is):
– – – Közönséges búza és tönkölybúzaha
– – – Durumbúzaha
– – – Rozsha
– – – Árpaha
– – – Zabha
– – – Szemes kukoricaha
– – – Rizsha
– – – Egyéb gabonafélék szemes terménynekha
– – Száraz hüvelyesek és fehérjetartalmú növények szemes terménynek (beleértve a vetőmagot, valamint a gabonafélék és hüvelyesek keverékét)ha
– – – ebből borsó, lóbab és édes csillagfürtha
– – Burgonya (újburgonya és vetőburgonya is)ha
– – Cukorrépa (vetőmag nem)ha
– – Takarmányozásra használt gumósok és káposztafélék (vetőmag nem)ha
– – Ipari növények:
– – – Dohányha
– – – Komlóha
– – – Gyapotha
– – – Káposztarepce és réparepceha
– – – Napraforgóha
– – – Szójaha
– – – Lenmag (olajlen)ha
– – – Egyéb olajos magvú növényekha
– – – Lenha
– – – Kenderha
– – – Egyéb rostnövényekha
– – – Aromanövények, gyógyhatású– és fűszernövényekha
– – – Máshol nem említett egyéb ipari növényekha
– – Friss zöldségfélék, dinnye és szamóca, ebből:
– – – Szabadföld vagy alacsony (nem járható) védőtakarásha
– – – – Szántóföldha
– – – – Árutermelő kertészetha
– – – Üvegház vagy más (járható) védőtakarásha
– – Virágok és dísznövények (a faiskolákat kivéve):
– – – Szabadföld vagy alacsony (nem járható) védőtakarásha
– – – Üvegház vagy egyéb (járható) védőtakarás alattha
– – Zölden betakarított növények
– – – Időszakos gyepha
– – – Egyéb zölden betakarított növények:
– – – – Silókukoricaha
– – – – Hüvelyes növényekha
– – – – Zölden betakarított, másutt nem említett növényekha
– – Szántóföldi növények vetőmagjai és palántáiha
– – Egyéb szántóföldi növényekha
– – Parlagon hagyott földha
– Konyhakertha
– Állandó legelőha
– – Legelő és rét, a külterjes legelő kivételévelha
– – Külterjes legelőha
– – A termelésből kivont, támogatásra jogosult állandó legelőha
– Ültetvények
– – Gyümölcsös– és bogyósültetvényekha
– – – Gyümölcsfajok, ebből:ha
– – – – Mérsékelt égövi gyümölcsfajokha
– – – – Szubtrópusi égövi gyümölcsfajokha
– – – Bogyósokha
– – – Héjasokha
– – Citrusültetvényekha
– – Olajfaültetvényekha
– – – Szokásosan étkezési olajbogyó termesztéseha
– – – Szokásosan olajkészítésre szánt olajbogyó termesztéseha
– – Szőlő, ebből az, ahol a szokásos termék:ha
– – – Minőségi borha
– – – Egyéb borha
– – – Csemegeszőlőha
– – – Mazsolaha
– – Faiskolákha
– – Egyéb ültetvényekha
– – Üvegházi ültetvényekha
– Egyéb földterület
– – Hasznosítatlan mezőgazdasági területha
– – Erdős területha
– – – ebből rövid rotációs idejű sarjerdőha
– – Egyéb földterület (épületek, gazdasági udvarok, utak, tavak, kőfejtők, terméketlen föld, sziklák stb. által elfoglalt terület)ha
– Gombaha
– Energianövényekha
– Öntözés
– – Öntözött terület
– – – Öntözhető terület összesenha
– – – Az előző 12 hónapban legalább egyszer öntözött megművelt terület összesen:ha
– – Alkalmazott öntözési módszerek
– – – Felszíni öntözés (elárasztás, öntözőbarázda)igen/nem
– – – Esőztető öntözésigen/nem
– – – Csepegtető öntözésigen/nem
– – Az üzemben felhasznált öntözővíz forrása
– – – Felszín alatti víz a gazdaság területénigen/nem
– – – A gazdaság területén található felszíni víz (tavak vagy mesterséges medencék)igen/nem
– – – Tavakból, folyókból vagy vízfolyásokból származó, az üzem területén kívüli felszíni vízigen/nem
– – – Közös vízellátó rendszerekből származó, az üzem területén kívüli vízigen/nem
– – – Egyéb forrásokból származó bevételigen/nem
III. ÁLLATÁLLOMÁNY
– Lófélékegyed
– Szarvasmarhafélék
– – Egyévesnél fiatalabb hímivarú és nőivarú szarvasmarhaegyed
– – Egy és két év közötti életkorú hímivarú szarvasmarhaegyed
– – Egy és két év közötti életkorú nőivarú szarvasmarhaegyed
– – Legalább kétéves hímivarú szarvasmarhaegyed
– – Kétéves és idősebb üszőegyed
– – Tejelő tehénegyed
– – Egyéb tehénegyed
– Juh és kecske:
– – Juh (minden életkort beleértve)egyed
– – – Anyakecskeegyed
– – – Egyéb juhegyed
– – Kecske (minden életkort beleértve)egyed
– – – Anyakecskeegyed
– – – Egyéb kecskeegyed
– Sertés:
– – 20 kg élősúly alatti malacegyed
– – 50 kg vagy nagyobb súlyú tenyészkocaegyed
– – Egyéb sertésegyed
– Baromfi:
– – Húscsirkeegyed
– – Tojótyúkegyed
– – Egyéb baromfi:egyed
– – – Pulykaegyed
– – – Kacsaegyed
– – – Libaegyed
– – – Struccegyed
– – – Egyéb, máshol nem említett baromfiegyed
– Nyúl, tenyésznőstényegyed
– Méhekkaptár
– Máshol nem említett állatállományigen/nem
IV. MUNKAERŐ
IV. i. A gazdaságban dolgozó munkaerő
– Tulajdonos
– – Nemférfi/nő
– – KorKorcsoportok (5)
– – A gazdaságban végzett mezőgazdasági munka (a házimunkától eltekintve)Az éves munkaegység 1. százaléksávja (6)
– A gazdaság irányítója
– – Nemférfi/nő
– – KorKorcsoportok (5)
– – A gazdaságban végzett mezőgazdasági munka (a házimunkától eltekintve)Az éves munkaegység 2. százaléksávja (7)
– A gazdaság irányítójának képzettsége
– – A gazdaság irányítójának mezőgazdasági képzettségeKépzettségi kódok (8)
– – A gazdaság irányítója az utóbbi 12 hónapban szakképzésben részesültigen/nem
– Az egyéni gazdálkodó családjának a gazdaságban mezőgazdasági munkát végző tagjai: férfiak
– – A gazdaságban végzett mezőgazdasági munka (a házimunkától eltekintve)Az éves munkaegység 2. százaléksávja
– Az egyéni gazdálkodó családjának a gazdaságban mezőgazdasági munkát végző tagjai: nők
– – A gazdaságban végzett mezőgazdasági munka (a házimunkától eltekintve)Az éves munkaegység 2. százaléksávja
– Rendszeres munkavégzéssel járó tevékenységet végző, nem családi munkaerő: férfiak
– – A gazdaságban végzett mezőgazdasági munka (a házimunkától eltekintve)Az éves munkaegység 2. százaléksávja
– Rendszeres munkavégzéssel járó tevékenységet végző, nem családi munkaerő: nők
– – A gazdaságban végzett mezőgazdasági munka (a házimunkától eltekintve)Az éves munkaegység 2. százaléksávja
– Nem rendszeresen alkalmazott, nem családi férfi és női munkaerőteljes munkaidős munkanap
IV. ii. Egyéb jövedelemszerző tevékenységek: Nem mezőgazdasági (a gazdasághoz közvetlenül nem kapcsolódó) munka a gazdaságban és munkavégzés a gazdaságon kívül
– A gazdálkodó egyéb jövedelemszerző tevékenységei, ha egyben a gazdaság irányítója is:F/M/N (9)
– Az egyéni gazdálkodó más családtagjainak egyéb jövedelemszerző tevékenységei: főtevékenységSzemélyek száma
– Az egyéni gazdálkodó más családtagjainak egyéb jövedelemszerző tevékenységei: melléktevékenységSzemélyek száma
V. A gazdaságban végzett egyéb jövedelemszerző tevékenységek (a gazdasághoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységek)
V. i. Az egyéb jövedelemszerző tevékenységek felsorolása
– Egészségügyi, szociális vagy oktatási szolgáltatások nyújtásaigen/nem
– Idegenforgalom, szállásadás és egyéb szabadidővel kapcsolatos tevékenységekigen/nem
– Kézműipari tevékenységigen/nem
– Mezőgazdasági termékek feldolgozásaigen/nem
– Megújuló energia előállításaigen/nem
– Fafeldolgozás (például fűrészelés)igen/nem
– Akvakultúraigen/nem
– Szerződéses munka (a gazdaság termelőeszközeinek használatával)
– – Mezőgazdasági (más üzemek számára)igen/nem
– – Nem mezőgazdaságiigen/nem
– Erdészetigen/nem
– Egyébigen/nem
– Kik vesznek részt?
– – Tulajdonos, aki a gazdaság irányítója isF/M/N
– – Az egyéni gazdálkodó más családtagjai, főtevékenységkéntSzemélyek száma
– – Az egyéni gazdálkodó más családtagjai, melléktevékenységkéntSzemélyek száma
– – A gazdaságban rendszeresen dolgozó nem családtagok, főtevékenységkéntSzemélyek száma
– – A gazdaságban rendszeresen dolgozó nem családtagok, melléktevékenységkéntSzemélyek száma
V. ii. A gazdasághoz közvetlenül kapcsolódó egyéb jövedelemszerző tevékenységek fontossága
– Százalékos arány az üzem össztermeléséhez viszonyítvaSzázaléksávok (10)
VI. VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS
– A gazdaság az utóbbi 3 évben igénybe vette a vidékfejlesztési támogatások egyikét (11)igen/nem
– – Mezőgazdasági termelők részvétele élelmiszer–minőségi rendszerekbenigen/nem
– – A Natura 2000–hez és a víz–keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések (12)igen/nem
– – Agrár–környezetvédelmi kifizetések – az éghajlattal kapcsolatos kifizetésekigen/nem
– – Biogazdálkodásigen/nem
– – Állatjóléti kifizetésekigen/nem
– – Beruházások tárgyi eszközökbeigen/nem
– – A természeti katasztrófák és katasztrófaesemények által okozott, mezőgazdasági terméspotenciált fenyegető károk megelőzése és helyreállításaigen/nem
– – A mezőgazdasági üzemek és a vállalkozások fejlesztéseigen/nem
– – Az erdőterületek fejlesztését és az erdők életképességének javítását célzó beruházásokigen/nem
– – Erdősítés és fásításigen/nem
– – Agrár–erdészeti rendszerek létrehozásaigen/nem
– – Erdőkárok megelőzése és helyreállításaigen/nem
– – Az erdők ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházásokigen/nem
– – Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására, mozgatására és forgalmazására irányuló beruházásokigen/nem
– – A hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területek számára teljesített kifizetésekigen/nem
– – Erdő–környezetvédelmi és éghajlattal apcksolatos szolgáltatások, erdővédelemigen/nem
– – Kockázatkezelésigen/nem
VII. A GAZDASÁGOKBAN ALKALMAZOTT TALAJGAZDÁLKODÁSI ÉS TRÁGYAKEZELÉSI GYAKORLATOK
– Talajművelési módszerek (13) szabadföldi szántóföldön
– – Hagyományos talajművelésha
– – Talajvédő művelésha
– – Nincs talajművelés (kivéve az évelő növényekkel borított szabadföldi szántóföldi területeket)ha
– Talajborítás (14) szabadföldi szántóföldön
– – Szokásos téli növényzetha
– – Takarónövényzet vagy ideiglenes növényzetha
– – Növénymaradványokha
– – Puszta talajha
– – Évelő növényekkel borított szabadföldi szántóföldi területekha
– Vetésforgó a szántóföldön
– – Vetésforgóba bevont szántóföld arányaSzántóterület százaléksávja (15)
– Ökológiai jelentőségű terület – táblaszegélyek, pufferzónák, sövények, fák, parlag, biotópok, erdősített terület és tájképelemek összterületeha (16)
– Trágyázási technikák:
– – Szórás
– – – Beforgatás nélkülTrágyázás százaléksávja (17)
– – – Beforgatás 4 órán belülTrágyázás százaléksávja
– – – Beforgatás több mint 4 óra elteltévelTrágyázás százaléksávja
– – Sávos szórás
– – – Vontatott tömlőTrágyázás százaléksávja
– – – Vontatott csoroszlyaTrágyázás százaléksávja
– – Befecskendezés
– – – Sekély/nyitott résTrágyázás százaléksávja
– – – Mély/zárt résTrágyázás százaléksávja
– A gazdaságba beszállított és onnan kiszállított trágya
– – A gazdaságban keletkező és onnan kiszállított összes trágyatonna
– – A gazdaságba beszállított trágyatonna
(1) 2016–ben nem kell megadni a földrajzi koordinátákat.
(2) A statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája.
(3) K– kedvezőtlen adottságú, nem hegyvidéki terület, H– kedvezőtlen adottságú, hegyvidéki terület, N– normál terület (nem KAT). Ez az osztályozás a KAP 2020 alakulásának fényében a jövőben még módosulhat.
(4) Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, amennyiben az előző kérdésre adott válasz „igen” volt.
(5) Korcsoportok: (az iskola befejezése – 24 év), (25–34 év) (35–39 év), (40–44 év) (45–54 év), (55–64 év), (65 év és idősebb).
(6) Az éves munkaegység (AWU) 1. százaléksávja: (0), (> 0–< 25), (≥ 25–< 50), (≥ 50–< 75), (≥ 75–< 100), (100).
(7) Az éves munkaegység (AWU) 2. százaléksávja: (> 0–< 25), (≥ 25–< 50), (≥ 50–< 75), (≥ 75–< 100), (100).
(8) Képzettség kódok: (csak gyakorlati mezőgazdasági tapasztalat), (mezőgazdasági alapképzettség), (felsőfokú mezőgazdasági képzettség).
(9) F = Főtevékenység, M = melléktevékenység, N = nem vesz részt
(10) Százaléksávok: (≥ 0–≤ 10), (> 10–≤ 50), (> 50–< 100).
(11) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17–i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 487. o.) szerinti K+F intézkedések – ezeknek a mutatóknak közigazgatási forrásokból rendelkezésre kell állniuk.
(12) A vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23–i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 327., 2000.12.22., 1. o.).
(13) Hagyományos művelésű szabadföldi szántóföldi terület + talajvédő művelés alatti szabadföldi szántóföldi terület + művelés nélküli szabadföldi szántóföldi terület + évelő növényekkel borított szabadföldi szántóföldi terület = összes szabadföldi szántóföldi terület.
(14) Szokásos téli növényekkel beültetett szabadföldi szántóföldi terület + takarónövényzettel vagy ideiglenes növényzettel beültetett szabadföldi szántóföldi terület + növénymaradékokkal borított szabadföldi szántóföldi terület + évelő növényekkel borított szabadföldi szántóföldi terület = összes szabadföldi szántóföldi terület.
(15) Szántóterület százaléksávja: (0), (> 0–< 25), (≥ 25–< 50), (≥ 50–< 75), (≥ 75).
(16) Csak a legalább 15 ha nagyságú szántófölddel rendelkező gazdaságoknak kell jelenteniük.
(17) Az összes, specifikus alkalmazási technikával terített trágyázáshoz viszonyított százalék (0), (> 0–< 25), (≥ 25–< 50), (≥ 50–< 75), (≥ 75–< 100), (100).

IV. MELLÉKLET

PONTOSSÁGI KÖVETELMÉNYEK

Az e rendeletben előírt mintavételes felméréseknek a NUTS 2 régiókra és nemzeti szinten ( 18 ) összegzett kedvezőtlen adottságú térségekre statisztikailag reprezentatívnak kell lenniük gazdaságtípusra és -méretre nézve, a mezőgazdasági gazdaságok közösségi tipológiájának kialakításáról szóló, 1985. június 7-i 85/377/EGK bizottsági határozattal ( 19 ) összhangban. Ezenkívül a gazdaságok növény és állatállomány mutatóira meghatározott pontossági szintek szükségesek.

Ezek a pontossági szintek az alábbi pontossági táblázatokban szerepelnek, és valamennyi, legalább 10 000 gazdaságot tartalmazó NUTS 2 régióra vonatkoznak. A 10 000-nél kevesebb gazdaságot számláló NUTS 2 régiókra vonatkozóan e pontossági szintek ezzel szemben a kapcsolódó NUTS 1 régióra vonatkoznak, amennyiben ez a NUTS 1 régió legalább 1 000 gazdaságot tartalmaz. A mezőgazdasági termelési módszerek felméréséhez a tárgynak megfelelő növény és állatállomány mutatók a 2010. évi gazdaságszerkezeti felmérésből származó eredmények alapján lesznek meghatározhatók.

Pontossági kategóriák a 2013. és 2016. évi gazdaságszerkezeti felmérésekhez

Növényekre vonatkozó mutatók:

- Gabonafélék szemesterménynek (ideértve a vetőmagot is), köztük a közönséges búza és tönköly, durumbúza, rozs, árpa, zab, szemes kukorica, rizs és egyéb gabonafélék szemesterménynek

- Száraz hüvelyesek és fehérjetartalmú növények szemes terménynek (beleértve a vetőmagot, valamint a gabonafélék és hüvelyesek keverékét)

- Burgonya (újburgonya és vetőburgonya is)

- Cukorrépa (vetőmag nem)

- Olajos magvú növények, köztük a káposztarepce, réparepce, napraforgó, szója, lenmag (olajlen) és más olajos magvú növények

- Friss zöldségfélék, dinnyék, szamóca

- Virágok és dísznövények (a faiskolákat kivéve)

- Takarmánynövények zölden betakarítva

- Legelő és rét, kivéve a külterjes legelőt

- Gyümölcsös és bogyós ültetvények

- Citrusültetvények

- Olíva-ültetvények

- Szőlő

Állatállományra vonatkozó mutatók:

- Tejhasznú tehén

- Egyéb tehén

- Egyéb szarvasmarha

- Tenyészkoca

- Egyéb sertés

- Juh

- Kecske

- Baromfi

A 2010. évi gazdaságszerkezeti felmérés és a mezőgazdasági termelési módszereket vizsgáló felmérés részeként végzett mintavételes felmérések pontossági kategóriái

Növényekre vonatkozó mutatók:

- Gabonafélék szemesterménynek (ideértve a vetőmagot is), köztük a közönséges búza és tönköly, durumbúza, rozs, árpa, zab, szemes kukorica, rizs és egyéb gabonafélék szemesterménynek

- Burgonya (újburgonya és vetőburgonya is) és cukorrépa (a vetőmagot kivéve)

- Olajos magvú növények, köztük a káposztarepce, réparepce, napraforgó, szója, lenmag (olajlen) és más olajos magvú növények

- Ültetvények, köztük gyümölcsös-, bogyós-, citrus és olívaültetvények, szőlő, faiskolák és egyéb ültetvények

- Friss zöldségfélék, dinnyék, szamóca, virág és dísznövény (kivéve a faiskolákat)

- Időszaki gyep és állandó rét és legelő

Állatállományra vonatkozó mutatók:

- Szarvasmarha (bármilyen korú)

- Juh- és kecske (bármilyen korú)

- Sertés

- Baromfi

A legalább 10 000 gazdaságot tartalmazó NUTS 2 régióra vonatkozó pontossági táblázatok

Pontossági kategóriákA 2013. és 2016. évi gazdaságszerkezeti felmérésA mezőgazdasági termelési módszereket vizsgáló felmérés
A mutató gyakorisága a NUTS 2 régióbanRelatív standard hibaA mutató gyakorisága a NUTS 2 régióbanRelatív standard hiba
A gazdaság növényekre vonatkozó mutatóia hasznosított mezőgazdasági terület legalább 7,5 %< 5 %a hasznosított mezőgazdasági terület legalább 10 %< 10 %
A gazdaság állatállományra vonatkozó mutatóia számosállat egységek legalább 7,5 %-a és több mint 5 %-os nemzeti részesedés az egyes kategóriákban< 5 %a számosállat egységek legalább 10 %-a és több mint 5 %-os nemzeti részesedés az egyes kategóriákban< 10 %

A kevesebb mint 10 000 gazdaságot tartalmazó NUTS 2 régióra vonatkozó pontossági táblázatok

Pontossági kategóriákA 2013. és 2016. évi gazdaságszerkezeti felmérésA mezőgazdasági termelési módszereket vizsgáló felmérés
A mutató gyakorisága a legalább 1 000 gazdaságot tartalmazó, kapcsolódó NUTS 1 régióbanRelatív standard hibaA mutató gyakorisága a legalább 1 000 gazdaságot tartalmazó, kapcsolódó NUTS 1 régióbanRelatív standard hiba
A gazdaság növényekre vonatkozó mutatóia hasznosított mezőgazdasági terület legalább 7,5 %< 5 %a hasznosított mezőgazdasági terület legalább 10 %< 10 %
A gazdaság állatállományra vonatkozó mutatóia számosállat egységek legalább 7,5 %-a és több mint 5 %-os nemzeti részesedés az egyes kategóriákban< 5 %a számosállat egységek legalább 10 %-a és több mint 5 %-os nemzeti részesedés az egyes kategóriákban< 10 %

V. MELLÉKLET

A mezőgazdasági termelési módszereket vizsgáló felmérés mutatóinak felsorolása

MutatóMértékegység/Kategória
Talajművelési módszerekHagyományos talajművelés (kormánylemezes eke vagy tárcsás eke)ha
Talajkímélő művelés (kismértékű talajművelés)ha
Nincs talajművelés (közvetlen vetés)ha
TalajmegóvásA talaj téli lefedése:Szokásos téli növényzetha
Fedőnövényzet vagy ideiglenes növényzetha
Növénymaradékokha
Puszta talajha
Vetésforgó:A tervezett vetésforgóból kihagyott szántóterület részarányaszántóterület százaléksávja (1)
Tájképi jellemzőkA gazdálkodó által az utóbbi 3 évben karbantartott vonalas létesítmények:Sövényigen/nem
Fasorigen/nem
Kőfaligen/nem
Az utóbbi 3 évben létesített vonalas létesítmények:Sövényigen/nem
Fasorigen/nem
Kőfaligen/nem
LegeltetésLegeltetés a gazdaság területén:Az előző év során legeltetett területha
Az állatok legelőn tartásának időtartamahónap/ év
Legeltetés közbirtokon:A közbirtokon legeltetett állatok összlétszámaegyed
Az állatok közbirtokon való legeltetésének időtartamahónap/ év
IstállózásSzarvasmarha:Kötött tartás – szilárd- és hígfázisú trágyakezelésselállás
Kötött tartás – hígtrágyakezelésselállás
Kötetlen tartás – szilárd- és hígfázisú trágyakezelésselállás
Kötetlen tartás – hígtrágyakezelésselállás
Egyébállás
Sertés:Részleges rácspadlóállás
Teljes rácspadlóállás
Szalmaalom (mélyalmos elhelyezés)állás
Egyébállás
Tojótyúk:Szalmaalom (mélyalmos elhelyezés)állás
Ketrecblokk (minden típus)állás
Ketrecblokk trágyakihordó szalaggalállás
Ketrecblokk mélyaknávalállás
Cölöpös ketrecblokkállás
Egyébállás
TrágyázásHasznosított mezőgazdasági terület, amelyre szilárd/mélyalmos trágyát juttatnak kiÖsszesenszántóterület százaléksávja (2)
Azonnali beforgatássalszántóterület százaléksávja (2)
Hasznosított mezőgazdasági terület, amelyre trágyalevet juttatnak kiÖsszesenszántóterület százaléksávja (2)
Azonnali beforgatással vagy beinjektálássalszántóterület százaléksávja (2)
A gazdaságban keletkező és az onnan kiszállított összes trágya százalékos arányaszázaléksáv (3)
Trágyatároló és -kezelő létesítményekTároló létesítmények a következőkhöz:Szilárd trágyaigen/nem
Hígtrágyaigen/nem
TrágyaléTrágyalé-tartályigen/nem
Derítőigen/nem
A tároló létesítmények fedettek?Szilárd trágyaigen/nem
Hígtrágyaigen/nem
Trágyaléigen/nem
ÖntözésÖntözött területAz öntözött terület átlagos nagysága az utóbbi 3 évbenha
Az előző 12 hónapban legalább egyszer öntözött megművelt terület összesen:Összesenha
Gabonafélék szemesterménynek (a vetőmagot is beleértve) (a kukorica és a rizs kivételével)ha
Kukorica (szemes és siló)ha
Rizsha
Száraz hüvelyesek és fehérjetartalmú növények szemes terménynek (beleértve a vetőmagot, valamint a gabonafélék és hüvelyesek keverékét)ha
Burgonya (újburgonya és vetőburgonya is)ha
Cukorrépa (vetőmag nem)ha
Káposztarepce és réparepceha
Napraforgóha
Rostnövények (len, kender, egyéb rostnövények)ha
Friss zöldségfélék, dinnyék, szamóca – szabadföldiha
Időszaki és állandó gyepha
Egyéb szántóföldi növényekha
Gyümölcsös- és bogyósültetvényekha
Citrusültetvényekha
Olívaültetvényekha
Szőlőha
Alkalmazott öntözési módszerek:Felszíni öntözés (elárasztás, öntözőbarázda)igen/nem
Esőztető öntözésigen/nem
Csepegtető öntözésigen/nem
A gazdaságban felhasznált öntözővíz forrása:Felszín alatti víz a gazdaság területénigen/nem
A gazdaság területén található felszíni víz (tavak vagy mesterséges medencék)igen/nem
Tavakból, folyókból vagy vízfolyásokból származó, a gazdaság területén kívüli felszíni vízigen/nem
Közös vízellátó rendszerekből származó, a gazdaság területén kívüli vízigen/nem
Egyéb vízforrásokigen/nem
(1) Szántóterület százaléksávja: (0), (> 0 – < 25), (≥ 25 – < 50), (≥ 50 – < 75), (≥ 75).
(2) Hasznosított mezőgazdasági terület százaléksávja: (0), (> 0 – < 25), (≥ 25 – < 50), (≥ 50 – < 75), (≥ 75).
(3) Százaléksávok: (0), (> 0 – < 25), (≥ 25 – < 50), (≥ 50 – < 75), (≥ 75).

( 1 ) Az Európai Parlament 2008. május 21-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé), és a Tanács 2008. október 20-i határozata.

( 2 ) HL L 56., 1988.3.2., 1. o.

( 3 ) HL L 277., 2005.10.21., 1. o.

( 4 ) A közlemény címe: "A környezetvédelmi szempontoknak a közös agrárpolitikába történő integrálása nyomon követését szolgáló agrár-környezetvédelmi mutatók kialakítása".

( 5 ) HL L 52., 1997.2.22., 1. o.

( 6 ) HL L 151., 1990.6.15., 1. o.

( 7 ) HL L 293., 1990.10.24., 1. o.

( 8 ) HL L 154., 2003.6.21., 1. o.

( 9 ) HL L 209., 2005.8.11., 1. o.

( 10 ) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

( 11 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 12 ) HL L 179., 1972.8.7., 1. o.

( 13 ) A közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 270., 2003.10.21., 1. o.).

( 14 ) A szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézéséről szóló, 2000. július 17-i 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 204., 2000.8.11., 1. o.).

( 15 ) Az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendelet (HL L 189., 2007.7.20., 1. o.).

( 16 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom rendelete az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

( 17 ) A Tanács 1996. november 11-i 2185/96/Euratom, EK rendelete az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról (HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

( 18 ) Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről szóló, 1999. május 17-i 1257/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 160., 1999.6.26., 80. o.).

( 19 ) HL L 220., 1985.8.17., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008R1166 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008R1166&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02008R1166-20140718 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02008R1166-20140718&locale=hu

Tartalomjegyzék