31994R0933[1]

A Bizottság 933/94/EK rendelete (1994. április 27.) a növényvédő szerek hatóanyagainak megállapításáról és a referens tagállamoknak a 3600/92/EGK bizottsági rendelet végrehajtására történő kijelöléséről

A BIZOTTSÁG 933/94/EK RENDELETE

(1994. április 27.)

a növényvédő szerek hatóanyagainak megállapításáról és a referens tagállamoknak a 3600/92/EGK bizottsági rendelet végrehajtására történő kijelöléséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 93/71/EGK irányelvvel ( 1 ) módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre ( 2 ),

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében meghatározott munkaprogram első szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1992. december 11-i 3600/92/EGK bizottsági rendeletre ( 3 ) és különösen annak 5. cikke (2) és (5) bekezdésére,

mivel a tagállamok referensként való részvételét a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében meghatározott munkaprogramban a 3600/92/EGK rendelet és különösen annak 5. cikke (2) és (4) bekezdése határozza meg;

mivel a Bizottság a 3600/92/EGK rendelet I. mellékletében szereplő 90 hatóanyag közül 89 esetében kapott bejelentéseket;

mivel a bejelentések vizsgálatát követően ki kell jelölni a 3600/92/EGK rendelet keretei között értékelendő hatóanyagokat és a referens tagállamot minden egyes hatóanyagra vonatkozóan;

mivel szintén meg kell határozni a dossziék és az egyéb technikai és tudományos információk referens tagállamhoz történő benyújtásának határidejét;

mivel a bejelentéseket kellő időben és a 3600/92/EGK rendelet II. mellékletében meghatározott minta szerint kellett megtenni, a minta kitöltésével és a minta 5. részében meghatározott kötelezettségvállalással, mivel azok a bejelentések, amelyek nem elégítették ki ezeket a követelményeket, nem voltak figyelembe vehetők és így nem kerültek fel a listába;

mivel a fent említett követelményeknek megfelelő bejelentést küldő termelők nevét és címét nyilvánosságra kell hozni abból a célból, hogy biztosított legyen a kapcsolatfelvétel a közös doszsziék benyújtásához;

mivel célszerűnek tűnik feltüntetni az egyes tagállamok által a 3600/92/EGK rendelet 3. cikkének megfelelően kijelölt hatóság címét abból a célból, hogy a dossziékat és az egyéb információkat annak a hatóságnak küldjék meg, amelyet az ilyen információk fogadására kijelöltek;

mivel az e rendeletben meghatározott intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A 3600/92/EGK rendelet keretei között értékelésre kerülő hatóanyagok listáját a rendelet I. mellékletének A. oszlopa határozza meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott hatóanyagok esetében a referensként kijelölt tagállamot az I. melléklet B. oszlopa határozza meg, a megfelelő hatóanyaggal szemben feltüntetve.

(3) Azokat a termelőket, akik a 3600/92/EGK rendelet 4. cikke (2) bekezdésének megfelelően kellő időben nyújtottak be bejelentést, a rendelet I. mellékletének C. oszlopa határozza meg hárombetűs kóddal, a megfelelő hatóanyaggal szemben feltüntetve. Az egyes kódokhoz tartozó neveket és címeket a rendelet II. melléklete határozza meg.

(3a) Azokat az Ausztriában, Finnországban és Svédországban letelepült gyártókat, akik a 3600/92/EGK rendelet 4. cikkének (1a) bekezdése szerint az előírt időben benyújtották bejelentéseiket, e rendelet I. A. mellékletében az érintett hatóanyag mellett egy hárombetűs kóddal tüntetik fel. Az egyes gyártók neve és címe minden kódra vonatkozóan e rendelet II. A. mellékletében található.

(4) A tagállamok által a 3600/92/EGK rendelet 3. cikkének megfelelően kijelölt hatóság neve és címe a rendelet III. mellékletében van közzétéve.

2. cikk

(1) Az dokumentumoknak és a 3600/92/EGK rendelet 5. cikke (4) bekezdésének harmadik francia bekezdésében említett adatoknak a referens tagállam részére való benyújtásának határideje: 1995. április 30.

(2) Az (1) bekezdésben említett határidőt 1995. október 31-ig meghosszabbítják az I. mellékletben felsorolt bejelentők esetében, kivéve azokat, akik értesítették a referens tagállamot és a Bizottságot arról, hogy a 3600/92/EGK rendelet 5. cikke (6) bekezdésének első albekezdése szerint elállnak a munkaprogramtól a következő hatóanyagok esetében:

Alaklór

Amitráz

Bromoxinil

Karbendanzim

Klórtalonil

Klórpirifosz

Klórtoluron

Cipermetrin

2,4-D

Deltametrin

Dezmedifam

Endoszulfán

Etofumezát

Fentin-acetát

Fentin-hidroxid

Fenvalerát

Glifozát

Ioxinil

Izoproturon

Lindán

Linuron

Mankoceb

MCPA

Mekoprop

Mekoprop-P

Metalaxil

Metamidofosz

Metszulfuron

Parakvát

Parathion-metil

Pendimetalin

Permetrin

Fenmedifam

Propizamid

Simazin

Tiofanát-metil

Tiram

Cineb

Ziram

(3) Az (1) bekezdésben említett határidőt 1996. április 30-ig meghosszabbítják az I. A. mellékletben felsorolt, Ausztriában, Finnországban és Svédországban letelepült bejelentők esetében.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A hatóanyagok (A. oszlop), a referens tagállamok (B. oszlop) és a bejelentő termelők (azonosító kód) (C. oszlop) listája

ABC
NévReferens tagállamBejelentő termelők
AcefátOlaszországUPL EFT CEQ SOC TOM IBE IQV PIB HEL INA LUX
MetamidofoszOlaszországUPL EFT MAR BAY TOM IBE IQV PIB HEL LUX
AldikarbEgyesült KirályságROP
AmitrázAusztriaAVO CAG SOC IBE AGC INA LUX
Azinfosz-etilNémetországLUX
Azinfosz-metilNémetországBAY MAK LUX GQS
KarbendazimNémetországDER UPL EFT BAS DPD AVO BCL SOC IBE IQV ARA PIB AGC ELF POR HEL CAL INA JSB LUX
BenomilNémetországUPL MAR DPD IPC IKE IBE ARA PIB ELF HEL CAL INA LUX
Tiofanát-metilNémetországNPS UPL CEQ ACI HEL ELL LUX
KlórpirifoszSpanyolországICC UPL DOE MAR GHA CEQ MAK BCL CAG ACI IBE AGC POR HEL CAL INA ELL LUX CHE
Klórpirifosz-metilSpanyolországUPL DOE
CiflutrinNémetországBAY
Béta-CiflutrinNémetországBAY
Lambda-CihalotrinSvédországSTE ZEN
CipermetrinBelgiumCYA STE UPL ZEN GHA CEQ MCL BCL ACI FMC IBE ELF POR HEL CAL INA ELL LUX
Alfa-CipermetrinBelgiumCYA INA UPL GHA FMC POR
DNOCFranciaországELF HEL CEQ INA LUX
DeltametrinSvédországSTE UPL BCL RUF SRG AGC HEL
DinoterbFranciaországROP
EndoszulfánSpanyolországUPL AVO MAK HEL CAL INA LUX
FentionGörögországBAY INA
FenvalerátPortugáliaCEQ UPL MAR SUM ACI LUX INA POR HEL IQV CAL
EszfenvalerátPortugáliaUPL SUM
LindánAusztriaROP HOC UPL INQ ACI CEQ LUX RUF IBE CAL
ParationOlaszországUPL BAY CHE ACI LUX
Paration-metilOlaszországUPL EFT BAY CHE ACI SOC IBE ELF HEL CAL LUX
PermetrinÍrországUPL ZEN MAR MCL ACI FMC ELF HEL LUX
BenalaxilPortugáliaUPL ISA
MetalaxilPortugáliaCGA SOC MAK ISA IQV HEL INA DBA LUX
KlorotalonilHollandiaVIS UPL EFT GHA ISK BCL SOC IBE PIB AGC POR HEL INA JSB LUX CAL
DinokapAusztriaRHU
FenarimolEgyesült KirályságDOE
Fentin acetátEgyesült KirályságCIB AVO BCL LUX
Fentin hidroxidEgyesült KirályságCIB AVO BCL ELF KCC LUX
FluzilazolÍrországDPD
ImazalilLuxemburgLEP JPA ACI MAK LUX
MankozebOlaszországSRG ICC UPL RHF DPD BCL ACI SIR AGC ELF POR HEL LUX
ManebOlaszországRHF BCL ACI PRS ELF KCC LUX
ZinebOlaszországTCH LUX UPL SIR FMF ELF HEL CAL
MetirámOlaszországBAS
PropinebOlaszországBAY HEL
TiramBelgiumJSC UNI BAY ACI UCB FMF CAL LUX
FerbamBelgiumLUX
ZiramBelgiumUPL ACI SIR UCB FMF ELF CAL LUX JSC
PropikonazolFinnországZEN CGA BCL MAK
PirazofoszHollandiaAVO
QuintozénGörögországUNI LUX
TiabendazolSpanyolországMSD AGC ELF LUX
VinklozolinFranciaországBAS
ProcimidonFranciaországSUM HEL
IprodionFranciaországROP AGC LUX
KlozolinátGörögországISA
KlórprofámHollandiaKIR MTM AGC ELF LUX
ProfámHollandiaLUX
DaminozidHollandiaFIN UNI LUX
Malein hidrazidDániaUNI CFP LUX
TechnazénEgyesült KirályságZEN
AlaklórSpanyolországPUS MOD IPC ACI MAK IQV PIB HEL CAL JSB TRA LUX
Amitrol (Aminotriazol)FranciaországBAY CFP HEL JSB LUX
AtrazinEgyesült KirályságCGA ACI OXO MAK IKE HEL CAL LUX
SimazinEgyesült KirályságCGA BCL ACI OXO MAK IKE HEL CAL LUX
BentazonNémetországBAS AGC HEL LUX
KlórtoluronSpanyolországSTE PUS AGL CGA IPC BCL ACI SOC MAK ARA SRG POR HEL CAL LUX
2,4-DGörögországNUF ROP AGL ACI DOE CFP SOC AHM THN IBE HEL CAL LUX
2,4-DBGörögországACI AHM
EtofumezátSvédországPTM FSG SRG AVO KIR LUX BCL HEL PUS
FluroxipirNémetországDOE
GlifozátNémetországFSG HPQ NUF STE UPL ALK ZEN PUS MAR CEQ CHE MOD IPC BCL CAG SOC OXO MAK HRM IKE TES IBE IQV ARA SRG PIB AGC ELF POR HEL CAL INA GRW KCS LUX
IoxinilFranciaországROP ACI CFP MAK LUX
BromoxinilFranciaországROP PTM ACI CFP MAK LUX
IzoproturonNémetországSTE ROP UPL PUS GHA CEQ AVO IPC BCL ACI CAG SOC MAK SRG AGC POR HEL CAL INA LUX
MCPAOlaszországNUF ROP BAS AGL ACI CFP OXO AZC AHM LUX ESK
MCPBOlaszországACI AHM
MekopropDániaROP AGL BCL ACI CFP AZC LUX ESK
Mekoprop-PDániaROP BAS KVK BCL AZC AHM AGL LUX ESK
Metszulfuron (-metil)FranciaországBCL DPD
Tifenszulfuron (-metil)FranciaországDPD
TriaszulfuronFranciaországCGA
MolinátPortugáliaHPQ ZEN OXO CHB
MonolinuronEgyesült KirályságAVO
LinuronEgyesült KirályságLUX AVO IPC MAK HEL CAL INA
ParakvátEgyesült KirályságUPL ZEN BCL APO PIB MAR HEL CAL INA GRW AGS LUX
Dikvát (dibromid)Egyesült KirályságZEN BCL
PendimetalinSpanyolországCYA STE GHA IPC MAK SRG AGC POR
DezmedifámFinnországAVO SRG KIR PTM BCL LUX
FenmedifámFinnországAVO FSG SRG PTM MTM TFP BCL HEL CAL LUX PUS
PropizamidSvédországRHF BCL LUX
PiridátAusztriaSTE AGL AGC
WarfarinÍrországGAE SPI KIL SOX HEN BHS VET LUX

I. A. MELLÉKLET

A további bejelentők jegyzéke (azonosító kód)

HatóanyagA bejelentő kódja
AcefátBUY
KlórpirifoszSAC
PropikonazolSAC
Maleinsav-hidrozidDAH
GlifozátSAC

II. MELLÉKLET

A bejelentő termelők azonosító kódjainak, nevének és címének listája

Azonosító kódNévCím
ACIACI InternationalAvenue Albert 254B-1180 Bruxelles
AGCAgriChemKoopvaardijweg 9NL-4906 CV Oosterhout
AGLAgrolinzAgrarchemikalien GmbHArabellastraße 4D-81925 München
AGSAgrolac SAJuan Sebastián Bach, 7 bis 2o AE-08021 Barcelona
AHMAH Marks & Co LtdWyke, BradfordWest Yorkshire BD 12 9EJUnited Kingdom
ALKAlkaloida EuropeAvenue Albert 255B-1180 Bruxelles
APOAporta SAPlaza Urquinaona, 6E-08010 Barcelona
ARAAragonesas Agro SAPaseo de Recoletos, 27E-28004 Madrid
AVOAgrEvo GmbHBuilding K 607D-65926 Frankfurt/Main
AZCAkzo ChemicalsBachmann Wuyterslaan 10NL-3800 AE Amersfoort
BASBASF AG
Registrierung
Postfach 120D-67114 Limburgerhof
BAYBayer AG
PF-E/ Registrierung
Pflanzenschutzzentrum MonheimD-51368 Leverkusen-Bayerwerk
BCLBarclay ChemichalsBarclay HouseLilmar Industrial EstateSantry, Dublin 9Ireland
BHSB. H. Schillingvia Fantoli 21/13I-20138 Milano
CAGChimac-Agriphar SARue de Renory 26B-4102 Ougrée (Seraing)
CALCalliope SABoîte postale 80Route d'ArtixF-64150 Noguères
CEQCequisaMuntaner, 322 1o 1aE-08021 Barcelona
CFPCFPI28, boulevard CamélinatF-92233 Gennevilliers
CGACIBA-GEIGY Ltd
EC Relations Office
Noordkustlaan 18B-1702 Groot-Bijgaarden
CHBChemol Benelux LtdAvenue des Arts 44B-1040 Bruxelles
CHECheminova Agro A/SPO Box 9DK-7620 Lemvig
CIBCIBA-Geigy Agro BVPostbus 4800NK-4700 BA Roosendaal
CYACyanamid InternationalRue de Bosquet 15B-1348 Louvain-la-Neuve
DBABeBacker & AssociésBoulevard Brand Whitlock 30B-1200 Bruxelles
DERUnion Derivan SAAvda, Meridiana, 133E-08026 Barcelona
DOEDowElanco EuropeLetcombe Regis, WantageOxon OX12 9JTUnited Kingdom
DPDDupont De Nemours137, rue de l'UniversitéF-75334 Paris Cedex 07
EFTK & N Efthymiadis SA1 Dodecanisou Str.GR-54110 Thessaloniki
ELFElf Atochem1, rue des Frères LumièreF-78373 Plaisir Cedex
ELLEllagret SA38 Aristotelous Str.GR-10433 Athens
ESKEsbjerg Kemi A/SMådevej 80DK-6705 Esbjerg Ø
FINFine Agrochemicals Ltd3 The Bull RingWorcester WR2 5AAUnited Kingdom
FMCFMC Europe NVAvenue Louise 480, Box 9B-1050 Bruxelles
FMFFMC foret SACalle Córcega, 293E-08008 Barcelona
FSGFeinchemie SchwebdaLeuchtbergstraße 38D-37269 Eschwege
GAEGaeleo LtdLittle Island CoCorkIreland
GHAGharda Chemicals Ltd27 Woodside AvenueLondon SE25 4DW4UK
GQSGeneral Química SACtra. Puentelarrá, km 5E-01213 Comunión/Alava
GRWGrower17 Bizaniou Str.GR-15669 Papagos, Athens
HELHelm AGNordkanalstraße 28D-20097 Hamburg
HENHentschke & SawatzkiKampfstraße 85D-24539 Neumünster
HOCHockley International LtdHockley House,354 Park LanePoynton Stockport SK 12 1RLUnited Kingdom
HPQHerbex Produtos
Químicos Lda.
Estrada de AlbarraqueP-2710 Sintra
HRMHermoo Belgium NVZepperenweg 257B-3800 Sint Truiden
IBEIberotamAvda. Rafael de Casanovas, 81E-08100 Mollet del Vallès
ICCIndofil Chemicals Co12, Hyde Park GardensLondon W2United Kingdom
IKEIndustrial Kern Esapag.Paseo de la Castellana, 156 1o Pl.E-28046 Madrid
INAIndustrias AfrasaCiudad de Sevilla, 5346988-Pol. ind. Fuente del JarroEspaña-Paterna (Valencia)
INQIdustrias Químicas
del Noroeste SA
Avenida del Valle, 15E-28003 Madrid
IPCI. Pi. Ci.
Industria Prodotti
Chimici
Via Fratelli Beltrami, 11I-20026 Novate Milanese
IQVIndustrias Químicas
del Vallés
Avda. Rafael de Casanovas, 81E-08100 Mollet del Vallès
ISAISAGRO Srl
Centro Direzionale
Milano Oltre
Palazzo RaffaelloVia Cassanese, 224I-20090 Segrate (MI)
ISKISK Biotech EuropeAvenue Louise 480-128B-1050 Bruxelles
JPAJanssen Pharmaceutica
Plant Protection Div.
Turnhoutseweg 30B-2340 Beerse
JSBSA John & Stephen B.38, avenue HocheF-75008 Paris
JSCJSC InternationalThe Frensham Suite, Friary Court13-21 High StreetGuilford Surrey GU1 3DGUnited Kingdom
KCCKocide Chem. Corp.Via T. Invrea, 12/3I-16129 Genova
KCSK. C. S. Products3 West CloseWaresley SandyBedfordshire SG19 3BYUnited Kingdom
KILKillgerm Chemicals115 Wakefield RdOsset, West YorkshireUnited Kingdom
KIRKemira Agro BeneluxAvenue EinsteinB-1300 Wavre
KVKKVK AGRO A/SGl. Lyngvej 2PO Box 259DK-4600 Køge
LEPFarma-Lepori SAApartado de Correos 182E-43700 El Vendrell
LUXB. V. Luxan
Registration Departm.
Postbus 9NL-6600 AA Elst
MAKMakhteshim Agan
Intern. Coordination
Avenue Louise 283, Box 7B-1050 Bruxelles
MARMarubeni UK plc120 MoorgateLondon EC2M 6SSUnited Kingdom
MCLMitchell Cotts
Chemical Ltd
PO Box 6Steanard LandMirfieldWest Yorkshire WF14 8QBUnited Kingdom
MODMonsanto SAAvenue de Tervuren 270-272B-1150 Bruxelles
MSDMerck, Sharp & Dohme
Agrcul. Research
Zweerfliegtuigstraat 6B− 1130 Bruxelles
MTMMTM Agrochemicals18 Liverpool RoadGreat Sankey, WarringtomCheshire WAS 1QRUnited Kingdom
NPSNisso Chemical EuropeKönigsallee 90D-40212 Düsseldorf
NUFLaw Offices of Samuel
Pisar
68, boulevard de CourcellesF-75017 Paris
OXOOXON Italia SpAVia Sempione, 195I-20016 Pero (Milano)
PIBPilar Ibérica SL
Juan Amich Gali
Apartado de Correos 466E-08080 Barcelona
PORPortman AgrochemicalsApex House, Grand Arcade,Tally Ho Corner 454United Kingdom
PRSProcida SA
Usine de Saint Michel
Boîte postale 1 Saint MarcelF-13367 Marseille Cedex 11
PTMPen-Tsao-Materia
Medica Center GmbH
Bergstraße 11D-20095 Hamburg
PUSPhytorus SAPA La Malnoue57, boulevard de l'EuropeF-77184 Émerainville
RHFRohm & Haas FranceLa Tour de Lyon185, rue de BercyF-75579 Paris Cedex 12
RHURohm & Haas UKLennig House2 Masons AvenueCroydon CR9 3NBUnited Kingdom
ROPRhône-Poulenc Agro14-20 rue Pierre BaizetF-69009 Lyon Cedex 09
RUFRoussel Uclaf
Agrovet Division
102, route de NoisyF-93230 Romainville
SIRBakelite Italia
(Sirlite SpA)
Via Mazzini, 104I-20158 Solbiate Olona(Varese)
SOCSANC149, rue OberkampfF-75011 Paris
SOXSorex LtdSt Micheals RoadWidnes, Cheshire WA8 8TJUnited Kingdom
SPIC. F. Spiess & SohnPosfach 1260D-67262 Grünstadt
SRGStefes Research GmbHPostfach 1450D-50143 Kerpen
SUMSumitomo (UK) plcVitner's Place68 Upper Thames StLondon EC4V 3BJUnited Kingdom
TCHTopchem BVHollandselaan 27NL-1213 AM Hilversum
TESTessenderlo ChemieStationsstraat z/nB-3980 Tessenderlo
TFPTask Force
Phenmedipham TOP2
Kemisk Værk KøgeGl. Lyngvej 2PO Box 259D-4600 Køge
THNThorø Nielsen ApsFredensgade 10DK-7400 Herning
TOMTomen France SA18, avenue de l'OperaF-75001 Paris
TRATradi-Agri SA38, avenue HocheF-75008 Paris
UCBUCB SA
Chemical Sector
Avenue Louise 326B-1050 Bruxelles
UNIUniroyal ChemicalKenneth House4 Langley Quay, SloughBerkshire SL3 6EHUnited Kingdom
UPLUnited Phosphorus LtdThe LondonerWelbeck StreetLondon WIM 8HSUnited Kingdom
VETVetyl-ChemieGewerbestraße 12-14D-66557 Illingen/Saar
VISVischimi SrlVia Friuli, 55I-20121 Milano
ZENRegulatory Affairs
Department
Zepeca Agrochemicals
Fernhurst, HaslemereSurrey, GU27 3JEUnited Kingdom

II. A. MELLÉKLET

A további bejelentők azonosító kódjának, nevének és címének jegyzéke

Azonosító kódNévCím
BUYB & S Buy & Sell GmbHSchloßgraben 16A-6800 Feldkirch
DAHS DahlbergBorgstigen 9S-133 33 Saltsjöbaden
SACSanachem GmbHKolingasse 19A-1090 Wien

III. MELLÉKLET

A tagállamokban kijelölt hatóságok listája

BELGIUM

Ministère de l'Agriculture

Inspection des matières premières

Manhattan Center-Office Tower

Avenue du boulevard, 21-9e étage

B-1210 Bruxelles

DÁNIA

Ministry of Environment

Danish Environmental Protection Agency

Pesticide Division

Strandgade 29

DK-1401 Copenhagen K

NÉMETORSZÁG

BIOLOGISCHE BUNDESANSTALT FÜR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT (BBA)

Abteilung für Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik (AP)

Messeweg 11-12

D-38104 Braunschweig

GÖRÖGORSZÁG

MINISTRY OF AGRICULTURE

PLANT PROTECTION SERVICE

3-5 Hippokratous Street

GR-10679 Athens

SPANYOLORSZÁG

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

JUAN BRAVO, 3 B

E-28006 MADRID

FRANCIAORSZÁG

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

175, rue du Chevaleret

F-75646 Paris Cedex 13

ÍRORSZÁG

Pesticide Control Service

Department of Agriculture, Food and Fisheries

Abbotstown, Castleknock

IRL-Dublin 15

OLASZORSZÁG

Ministerio della Sanità

DG Igiene Alimentare e Nutrizione

Divisione V (fitofarmaci e residui)

Piazza G. Marconi, 25

I-00144 Roma

LUXEMBURG

Adminstration des services techniques de l'Agriculture

Service de la protection des Végétaux

Boîte postale 1904

16, route d'Esch

L-1019 Luxembourg

HOLLANDIA

College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen

PO Box 217

NL-6700 AE Wageningen

AUSZTRIA

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft

p.a. Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft

Trunnerstraße 5

A-1020 Wien

PORTUGÁLIA

Instituto de Protecção da Produção Agro-Alimentar

Centro Nacional de Protecção da Produção Agrícola (IPPAA-CNPPA)

Quinta do Marquês

P-2780 Oeiras

FINNORSZÁG

Kasvintuotannon tarkastuskeskus

Torjunta-aineiden toimiala

PL 42

FIN-00501 Helsinki

SVÉDORSZÁG

Kemikalieinspektionen

PO Box 1384

S-17127 Solna

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Pesticides Safety Directorate

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

Rothamstead

United Kingdom Harpenden, Herts AL5 2SS

( 1 ) HL L 221., 1993. 8.31., 27. o.

( 2 ) HL L 230., 1991. 8.19., 1. o.

( 3 ) HL L 366., 1992.12.15., 10. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31994R0933 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31994R0933&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01994R0933-19950929 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01994R0933-19950929&locale=hu

Tartalomjegyzék