32012R0531[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 531/2012/EU rendelete ( 2012. június 13. ) az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) (átdolgozás) EGT-vonatkozású szöveg

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 531/2012/EU RENDELETE

(2012. június 13.)

az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming)

(átdolgozás)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamentek számára való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1) A Közösségen belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) szóló, 2007. június 27-i 717/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) jelentősen módosult (4). Mivel most további módosításokra kerül sor, a rendeletet az áttekinthetőség érdekében át kell dolgozni.

(2) E rendeletnek is azt a célt kell szolgálnia, amely a 2011-2015 közötti időszakra szóló, az i2010 magas szintű csoport által 2009 novemberében jóváhagyott bizottsági teljesítményértékelési keretben, valamint "Az európai digitális menetrend" című bizottsági közleményben szerepel, nevezetesen a belföldi és a barangolási díjak közötti különbség csökkentését. A barangolási szolgáltatások és a belföldi szolgáltatások egymástól elkülönített értékesítésének célja a verseny növelése, és ezáltal a díjak csökkentése, valamint egy olyan belső barangolásszolgáltatási piac megteremtése az Unióban, ahol nincs jelentős különbség a belföldi és a barangolási díjak között. Az Unión belüli barangolási szolgáltatások lendületet adhatnak a távközlési belső piac Unión belüli létrehozásának.

(3) Addig nem jelenthető ki, hogy létezik távközlési belső piac, amíg jelentős különbségek vannak a belföldi és barangolási díjak között. Ezért a végső célnak a belföldi és a barangolási díjak közötti különbség megszüntetésének, ekként pedig a mobilhírközlési szolgáltatások belső piaca megteremtésének kell lennie.

(4) A nyilvános mobilhírközlő hálózatot hanghívások bonyolítására, rövid szöveges üzenetek (SMS-ek) küldésére és fogadására, valamint adatforgalom bonyolítására igénybe vevők (például tanulók, üzletemberek és turisták) által fizetendő magas díjak gátolják a mobilkészülékek használatát az Unión belüli, határon átnyúló utazások során; ezeket a díjakat a fogyasztók, a nemzeti szabályozó hatóságok és az uniós intézmények is aggasztónak találják, és azok a belső piacnak is számottevő akadályát képezik. A túlzott mértékű kiskereskedelmi árak oka az, hogy a külföldi hálózat üzemeltetője magas nagykereskedelmi árakat szab, és hogy gyakran az ügyfél saját hálózatának üzemeltetője is magas fogyasztói felárat kér. A nagykereskedelmi ár csökkenése pedig a verseny hiánya miatt többnyire nem jelenik meg kiskereskedelmi szinten. Bár az utóbbi időkben egyes szolgáltatók kedvezőbb feltételeket és némileg alacsonyabb árakat kínáló tarifacsomagokat vezettek be ügyfeleik számára, bizonyítható, hogy a költségek és az árak közötti kapcsolat továbbra is messze van attól, amilyen versenykörülmények között lenne.

(5) A magas barangolási díjak akadályt jelentenek az Unió tudásalapú gazdaság létrehozására irányuló erőfeszítései, és egy 500 millió fogyasztót magában foglaló belső piac megvalósítása szempontjából. A mobil adatforgalmazást elősegíti, ha megfelelő rádiófrekvencia-spektrum áll rendelkezésre ahhoz, hogy a fogyasztók és a vállalkozások Unió-szerte igénybe vehessék a hangátviteli, SMS- és adatátviteli szolgáltatásokat. Annak előírásával, hogy kellő nagyságrendű és megfelelő tartományú rádióspektrum álljon időben rendelkezésre az uniós szakpolitikai célkitűzések támogatása és a vezeték nélküli adatforgalom iránti fokozódó kereslet legmegfelelőbb kielégítése érdekében, a 243/2012/EU határozattal (5) létrehozott többéves rádióspektrum-politikai program olyan fejlesztés előtt nyitja meg az utat, amely lehetővé teszi az Unió számára, hogy globális szinten vezető helyet foglaljon el a széles sávú sebesség, a mobilitás, a lefedettség és a kapacitás tekintetében, elősegítve új üzleti modellek és technológiák megjelenését, és csökkentve a barangolás nagykereskedelmi szintű strukturális problémáit.

(6) Az internetcsatlakozásra alkalmas mobilkészülékek erőteljes elterjedése miatt a barangolásos adatátvitel igen nagy gazdasági jelentőséggel bír. Ez mind a felhasználók, mind pedig az alkalmazásokat és tartalmakat szolgáltatók szempontjából döntő kritériumnak számít. E piac fejlődésének előmozdítása érdekében az adatforgalmi árak nem akadályozhatják a növekedést.

(7) Az "Időközi jelentés az Európai Unión belüli barangolási szolgáltatások fejlődéséről" című közleményben a Bizottság rámutatott arra, hogy a technológiai fejlődés és/vagy a barangolási szolgáltatás alternatívái, például az internetes hangtovábbítás (VoIP) vagy a Wi-Fi versenyképesebbé tehetik az Unió belső barangolásszolgáltatási piacát. Miközben belföldi szinten egyre inkább használják ezeket az alternatívákat, különösen a VoIP-szolgáltatásokat, a barangolás tekintetében nem történt jelentős változás használatukban.

(8) A mobil-adatforgalom gyors fejlődése és a barangolásos hangátviteli, SMS- és adatátviteli barangolási szolgáltatásokat külföldön igénybe vevő ügyfelek egyre növekvő száma miatt fokozni kell a versenykényszert, és új üzleti modelleket és technológiákat kell kifejleszteni. A barangolási díjak szabályozását úgy kell kialakítani, hogy az ne fogja vissza az alacsonyabb árakhoz vezető versenyt.

(9) Az egyének mobilitásán és digitális adatokon alapuló európai szociális, oktatási, kulturális és vállalkozási térség létrehozása várhatóan megkönnyíti az emberek közötti kapcsolattartást, hogy megvalósuljon a valódi "Európa a polgárokért".

(10) Az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről, valamint azok összekapcsolásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/19/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (hozzáférési irányelv) (6), az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló, 2002. március 7-i 2002/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (engedélyezési irányelv) (7), az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (keretirányelv) (8), az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló, 2002. március 7-i 2002/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (egyetemes szolgáltatási irányelv) (9), valamint az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) (10) (a továbbiakban együtt: az elektronikus hírközlés 2002. évi keretszabályozása) az elektronikus hírközlés uniós belső piacának létrehozására és a verseny ösztönzése révén a magas szintű fogyasztóvédelemre irányul.

(11) A 717/2007/EK rendelet nem elszigetelt intézkedés, hanem az Unión belüli barangolás vonatkozásában kiegészíti és támogatja az elektronikus hírközlés 2002. évi keretszabályozását. Ez a keretszabályozás nem biztosít megfelelő eszközöket a nemzeti szabályozó hatóságok számára ahhoz, hogy az Unión belüli barangolás árszabása tekintetében hatékony intézkedéseket hozhassanak, és így nem biztosítja a barangolási szolgáltatások belső piacának akadálytalan működését. A 717/2007/EK rendelet e helyzet javításának megfelelő eszköze volt.

(12) Az elektronikus hírközlés 2002. évi keretszabályozása azon az elven alapul, hogy ex ante szabályozási kötelezettségek csak akkor írhatók elő, ha nincs hatékony verseny, és olyan eljárást biztosít, amely szerint a nemzeti szabályozó hatóságoknak rendszeresen elemezniük kell a piacot és felül kell vizsgálniuk a kötelezettségeket, és ennek nyomán ex ante kötelezettségeket kell előírniuk azon szolgáltatók tekintetében, amelyek jelentős piaci erővel rendelkeznek. Az eljárás magában foglalja az érintett piacoknak a 2002/21/EK irányelv alapján előzetes szabályozás alá vonható érintett elektronikus hírközlési ágazatbeli termék- és szolgáltatáspiacokról szóló bizottsági ajánlással (11) (a továbbiakban: ajánlás) összhangban történő meghatározását, ezen piacoknak a Bizottságnak az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások uniós keretszabályozása szerinti piacelemzésről és a jelentős piaci erő eszerinti meghatározásáról szóló iránymutatásaival (12) összhangban történő elemzését, a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók kijelölését, valamint ex ante kötelezettségek előírását ezen szolgáltatók számára.

(13) Az ajánlás értelmében a nyilvános mobiltelefon-hálózatok közötti nemzetközi barangolás nagykereskedelmi nemzeti piaca olyan érintett piac, amely ex ante szabályozás alá vonható. Mindazonáltal a nemzeti szabályozó hatóságok által külön-külön, illetve az európai szabályozók csoportja (European Regulators Group - ERG), illetőleg az annak jogutódjaként működő, az 1211/2009/EK rendelettel (13) létrehozott Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC) keretében végzett, az Unión belüli barangolás nemzeti nagykereskedelmi piacainak elemzésére irányuló munka során kiderült, hogy még egyetlen nemzeti szabályozó hatóság sem tudott hatásosan fellépni a nemzetközi barangolás magas nagykereskedelmi árai ellen, mivel nehéz megállapítani, hogy mely vállalkozások rendelkeznek jelentős piaci erővel, tekintettel a nemzetközi barangolás különleges körülményeire, így a szolgáltatás határokon átnyúló természetére. A 717/2007/EK rendelet hatálybalépése után a barangolási piac kikerült az ajánlás (14) módosított szövegéből.

(14) Ezenkívül a nemzeti szabályozó hatóságok, amelyek az ország területén állandó lakóhellyel rendelkező mobiltelefon-használók érdekeit hivatottak megvédeni és érvényesíteni, nem képesek ellenőrizni a látogatott hálózatnak egy másik tagállamban található üzemeltetőjét, amely nemzetközi barangolási szolgáltatást nyújt a szóban forgó ügyfeleknek. Ez az akadály azon fogyasztóvédelmi intézkedések érvényesülését is korlátozhatja, amelyeket a tagállamok az uniós hatáskörhöz képest megmaradó jogalkotói hatáskörükben hoztak meg.

(15) Ennek megfelelően a tagállamokra nyomás nehezedik, hogy a nemzetközi barangolási díjak tekintetében intézkedéseket hozzanak, azonban az elektronikus hírközlés 2002. évi keretszabályozása szerint a nemzeti szabályozó hatóságoknak biztosított előzetes beavatkozásra irányuló szabályozás nem bizonyult elegendőnek ahhoz, hogy a szóban forgó hatóságok e különleges területen érdemben felléphessenek a fogyasztók érdekében.

(16) Továbbá, az elektronikus kommunikáció európai szabályozásáról és piacairól szóló állásfoglalásában (15) az Európai Parlament felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki új kezdeményezéseket a határokon átnyúló mobiltelefonos forgalom magas költségeinek a csökkentésére, míg az Európai Tanács a 2006. március 23-i és 24-i ülésén arra a következtetésre jutott, hogy a gazdasági növekedésre és termelékenységre irányuló célkitűzések megvalósítása érdekében koncentrált, hatékony és integrált információs és kommunikációs technológiai (IKT) politikákra van szükség uniós és nemzeti szinten egyaránt, és ennek összefüggésében az Európai Tanács megjegyezte a barangolási díjak csökkentésének fontosságát a versenyképesség szempontjából.

(17) Az elektronikus hírközlés 2002. évi keretszabályozásának célja - akkori nyilvánvaló megfontolások alapján - a tagállamok közötti valamennyi kereskedelmi korlátozás felszámolása volt az általa harmonizált területeken, többek között a barangolási díjakat érintő intézkedések révén. Ez azonban nem akadályozhatja a harmonizált szabályok más megfontolások alapján, a barangolási szolgáltatások belső piacán folyó verseny élénkítése és a magas szintű fogyasztóvédelem elérése érdekében történő módosítását.

(18) E rendeletnek ezért lehetővé kell tennie az elektronikus hírközlés 2002. évi keretszabályozása, különösen a keretirányelv alapján alkalmazandó szabályoktól - nevezetesen, hogy jelentős piaci erő hiányában a kínált szolgáltatások ára kereskedelmi megállapodás révén legyen megállapítható - való eltérést, és ezáltal olyan kiegészítő szabályozási kötelezettségek előírását tegye lehetővé, amelyek megfelelnek az Unión belüli barangolási szolgáltatások sajátos jellemzőinek.

(19) A kis- és a nagykereskedelmi barangolási piac olyan sajátosságokkal rendelkezik, amelyek a 2002. évi keretszabályozás értelmében rendelkezésre álló eljárásokon túlmenő, kivételes intézkedéseket tesznek indokolttá.

(20) Közös, összehangolt megközelítést kell alkalmazni annak biztosítása érdekében, hogy a földfelszíni nyilvános mobilhírközlő hálózatot használók az Unión belüli utazásaik során ne fizessenek túlzott árat az Unión belüli barangolási szolgáltatások igénybevételéért, ezáltal a barangolási szolgáltatások tekintetében fokozódjék a barangolásszolgáltatók közötti verseny, és ennek folytán a fogyasztók magas szintű védelmet élvezzenek, valamint megmaradjon az innovációra való ösztönzés és a fogyasztói választás lehetősége is. Az érintett szolgáltatások határokon átnyúló természetére tekintettel ilyen közös megközelítésre van szükség ahhoz, hogy a barangolásszolgáltatók objektív kritériumokon alapuló, egységes, koherens keretszabályozás alapján működhessenek.

(21) A 717/2007/EK rendelet 2012. június 30-án hatályát veszti. Hatályának lejárta előtt a Bizottság a rendelet 11. cikkével összhangban felülvizsgálatot folytatott, amelynek során értékelnie kellett, hogy a rendelet céljai megvalósultak-e, és felül kellett vizsgálnia a barangolást végző ügyfeleknek nyújtott hangátviteli, SMS- és adatátviteli szolgáltatások nagy- és kiskereskedelmi áraiban bekövetkezett változásokat. A 717/2007/EK rendelet működésére vonatkozó felülvizsgálat eredményéről szóló, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz címzett 2011. július 6-i jelentésében a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy helyénvaló a 717/2007/EK rendelet alkalmazandóságának 2012. június 30-án túli meghosszabbítása.

(22) Az Unión belüli barangolásos hangátviteli, SMS- és adatátviteli szolgáltatások árának a 717/2007/EK rendelet hatálybalépése óta tapasztalt alakulására vonatkozó, különösen a nemzeti szabályozó hatóságok által negyedévente gyűjtött és a BEREC-en keresztül közölt adatok nem azt sugallják, hogy a kis- vagy nagykereskedelmi szinten folyó verseny kellőképpen kifejlődött volna, és 2012 júniusától várhatóan szabályozási intézkedések nélkül is fennmaradna. Ezek az adatok azt mutatják, hogy a kis- és nagykereskedelmi barangolási árak még mindig jóval magasabbak a belföldi áraknál, valamint továbbra is a 717/2007/EK rendelettel megállapított felső határok értékén vagy ezekhez az értékekhez közel helyezkednek el, és ezek alatt csupán korlátozott verseny érvényesül.

(23) Ezért a 717/2007/EK rendelet alapján az Unión belüli barangolási szolgáltatásokra nagy- és kiskereskedelmi szinten vonatkozó szabályozási biztosítékok 2012. június 30-án történő lejárta azzal a jelentős kockázattal járna, hogy a verseny által kifejtett nyomás alapvető hiánya a barangolási szolgáltatások belső piacán, valamint a barangolásból származó bevételek maximalizálására irányuló törekvés a barangolásszolgáltatók részéről az Unión belüli barangolási szolgáltatások kis- és nagykereskedelmi árai esetében olyan árszintekhez vezetne, amelyek nem tükrözik ésszerűen a szolgáltatás nyújtásával járó költségeket, veszélyeztetve ezzel az említett rendelet célkitűzéseit. A barangolási mobilszolgáltatások területén a szabályozási beavatkozást ezért - a belső piac zavartalan működésének biztosítása érdekében - a 2012. június 30. utáni időszakra is ki kell terjeszteni azzal a céllal, hogy kialakulhasson a verseny, és eközben az ügyfelek továbbra is biztosak lehessenek abban, hogy a nemzeti versenypiaci árakhoz képest nem kell túlzott mértékű díjakat fizetniük.

(24) A nemzeti szabályozó hatóságoknak elő kell mozdítaniuk a keretirányelv 8. cikke szerinti azon szakpolitikai célt, melynek értelmében lehetővé kell tenni a végfelhasználók számára, hogy információkhoz férjenek hozzá és információt terjesszenek, vagy saját választásuk szerinti alkalmazásokat futtassanak, és szolgáltatásokat vegyenek igénybe.

(25) A barangolási szolgáltatások hatékonyabb, integrált és versenyalapú piacának kialakulását nem akadályozhatják olyan tényezők, amelyek gátolják a vállalkozásokat abban, hogy érdemben tárgyalásokat folytassanak a barangolási szolgáltatások nyújtásához szükséges nagykereskedelmi hozzáférésről. Fel kell számolni a nagykereskedelmi barangolási szolgáltatásokhoz való hozzáférés előtt álló akadályokat, amelyek a tárgyalási pozíciók különbözőségéből, valamint abból a körülményből fakadnak, hogy a vállalkozások különböző mértékben rendelkeznek infrastruktúrával. A virtuális mobilhálózat-üzemeltetők és a mobil hírközlési szolgáltatások viszonteladói, amelyek nem rendelkeznek saját hálózati infrastruktúrával, a barangolási szolgáltatásokat jellemzően a fogadó mobilhálózat ugyanazon tagállamban található üzemeltetőivel kötött nagykereskedelmi barangolási megállapodások alapján nyújtják. Előfordulhat azonban, hogy a kereskedelmi tárgyalások eredményeként a virtuális mobilhálózat-üzemeltetők és a viszonteladók számára nem marad elegendő árrés ahhoz, hogy alacsonyabb árakkal ösztönözzék a versenyt. Az említett akadályok felszámolása, továbbá a virtuális mobilhálózat-üzemeltetők/viszonteladók és a mobilhálózat-üzemeltetők tárgyalási pozícióinak kiegyensúlyozása - a hozzáférésre irányuló kötelezettség és a nagykereskedelmi árkorlátok alkalmazása révén - előreláthatóan megkönnyíti majd az alternatív, innovatív és az Unión belüli barangolási szolgáltatások és ügyfélajánlatok megjelenését. A 2002-es elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályozási keret - különösen a keretirányelv és a hozzáférési irányelv - szabályai nem teszik lehetővé e problémának a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatókra vonatkozó kötelezettségek előírásán keresztül történő kezelését.

(26) Ezért olyan szabályokat kell bevezetni, amelyek megállapítják a nyilvános mobilhírközlő hálózatokhoz barangolási szolgáltatások nyújtása céljából való nagykereskedelmi hozzáférés iránti ésszerű igények kielégítésének kötelezettségét. Az ilyen hozzáférésnek összhangban kell lennie a hozzáférést kérő szolgáltató igényeivel. A hozzáférés megtagadására csak olyan objektív kritériumok alapján kerülhet sor, mint például a műszaki megvalósíthatóság vagy a hálózat egysége fenntartásának szükségessége. A hozzáférés megtagadása esetén a sértett fél számára lehetővé kell tenni, hogy az e rendeletben meghatározott eljárással összhangban vitarendezésre irányuló kérelmet nyújtson be. Az egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében a barangolási szolgáltatások nyújtásához szükséges nagykereskedelmi hozzáférést az e rendeletben a nagykereskedelmi hozzáférésre vonatkozóan előírt szabályozási kötelezettségekkel összhangban, az ilyen típusú hozzáférés biztosításával összefüggő különböző költségelemek figyelembevételével kell megadni. Ha a barangolási szolgáltatásokhoz szükséges nagykereskedelmi hozzáférés területén következetes szabályozói fellépés érvényesül, az elősegítheti a tagállamok közötti torzulások elkerülését. A BEREC-nek a Bizottsággal és az érdekelt felekkel együttműködésben iránymutatást kell nyújtania a barangolási szolgáltatásokhoz szükséges nagykereskedelmi hozzáférésre vonatkozóan.

(27) A barangolási célú nagykereskedelmi hozzáférés biztosítására vonatkozó kötelezettségnek magában kell foglalnia a közvetlen nagykereskedelmi barangolási szolgáltatásokat, valamint a barangolási szolgáltatások nagykereskedelmi alapon történő, harmadik fél általi viszonteladás céljából történő nyújtását is. A barangolási célú nagykereskedelmi hozzáférés biztosítására vonatkozó kötelezettségnek ki kell terjednie a mobilhálózat-üzemeltetők azon kötelezettségére is, amely szerint a virtuális mobilhálózat-üzemeltetők és a viszonteladók számára lehetővé kell tenniük szabályozott nagykereskedelmi barangolási szolgáltatások vásárlását olyan nagykereskedelmi aggregátor szolgáltatóktól, amelyek az Unió egész területén közös hozzáférési pontot és egységes platformot biztosítanak a barangolási megállapodások tekintetében. Annak szavatolására, hogy az üzemeltetők a barangolásszolgáltatók számára ésszerű határidőn belül biztosítsák a hozzáférést a közvetlen nagykereskedelmi barangolási hozzáféréshez és a nagykereskedelmi viszonteladói barangolási hozzáféréshez szükséges valamennyi eszközhöz, referenciaajánlatot kell közzétenni, amely tartalmazza a közvetlen nagykereskedelmi barangolási hozzáférésre és a nagykereskedelmi viszonteladói barangolási hozzáférésre vonatkozó általános feltételeket. A referenciaajánlat közzététele nem akadályozhatja meg, hogy a hozzáférést kérelmező és a hozzáférést nyújtó felek kereskedelmi tárgyalásokat folytassanak a végleges nagykereskedelmi megállapodásban szereplő árszintről, valamint a nagykereskedelmi hozzáférésre vonatkozó olyan kiegészítő szolgáltatásokról, amelyek túlmutatnak a közvetlen nagykereskedelmi barangolási hozzáféréshez és a nagykereskedelmi viszonteladói barangolási hozzáféréshez szükséges szolgáltatásokon.

(28) A barangolási célú nagykereskedelmi hozzáférés biztosítására vonatkozó kötelezettségnek minden olyan összetevőre ki kell terjednie, amely a barangolási szolgáltatások nyújtásához szükséges, így a hálózati elemekre és a kapcsolódó létesítményekre; a megfelelő szoftverrendszerekre - köztük a működést támogató rendszerekre; az előrendelési, a beszerzési és a rendelési célú, a karbantartási és a javítási igényekre vonatkozó, valamint a számlázási célú informatikai rendszerekre és adatbázisokra; a számfordításra vagy azzal egyenértékű funkcióval rendelkező rendszerekre; a mobilhálózatokra, valamint a virtuális hálózati szolgáltatásokra.

(29) Ha nagykereskedelmi viszonteladói barangolási hozzáférést kérelmezők a kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások nyújtásához szükséges eszközökön vagy szolgáltatásokon túlmutató eszközökhöz vagy szolgáltatásokhoz igényelnek hozzáférést, a mobilhálózat-üzemeltetők tisztességes és ésszerű díjakat számíthatnak fel ezen eszközök vagy szolgáltatások tekintetében. A kiegészítő eszközök vagy szolgáltatások többek között értéknövelt szolgáltatások, kiegészítő szoftverek és informatikai rendszerek, illetve számlázási rendszerek lehetnek.

(30) A mobil hírközlési szolgáltatások értékesítése belföldi és barangolási szolgáltatásokat egyaránt tartalmazó csomagokban történik, ami korlátozza az ügyfeleknek a barangolási szolgáltatásokkal kapcsolatos választási lehetőségeit. Ezek a csomagok csökkentik a barangolási szolgáltatások átláthatóságát, mert a csomagokban található egyedi tételeket nehéz egymással összehasonlítani. Emiatt egyelőre nem nyilvánvaló, hogy a szolgáltatók a mobilcsomagokban kínált barangolásos szolgáltatások területén versengenének egymással. A strukturális problémákra részben megoldás, hogy a barangolás különálló szolgáltatásként álljon rendelkezésre a piacon, ennek hatására ugyanis a fogyasztókban jobban tudatosodnak a barangolási szolgáltatások árai, és a fogyasztók külön választás elé kerülnek a barangolási szolgáltatások igénybevételét illetően, tehát fokozódik a keresletoldali versenykényszer. Ezáltal tehát elősegíthető a barangolási szolgáltatások belső piacának zavartalan működése.

(31) Az elmúlt években megugrott a mobil adatátviteli szolgáltatások iránti fogyasztói és üzleti kereslet. A magas barangolási díjak miatt azonban az Unióban határokon átnyúlóan tevékenykedő vállalkozások és fogyasztók számára e szolgáltatások használata erősen korlátozott. A piac éretlenségéből és a barangolásos adatátvitel iránti, gyorsan növekvő fogyasztói keresletből adódóan a szabályozott kiskereskedelmi díjak a javasolt maximális díjak körül tarthatják az árakat - amint azt a 717/2007/EK rendelettel kapcsolatos tapasztalatok is mutatják - ahelyett, hogy még jobban lenyomnák azokat, ami további strukturális intézkedések szükségességét támasztja alá.

(32) Az ügyfeleknek könnyen, a műszaki megoldástól függően a lehető legrövidebb időn belül, különdíj felszámolása nélkül és díjmentesen kell tudniuk váltani egy alternatív barangolásszolgáltatóra vagy az alternatív barangolásszolgáltatók között. E lehetőségről az ügyfeleket egyértelmű, érthető és könnyen hozzáférhető módon kell tájékoztatni.

(33) A fogyasztóknak jogot kell biztosítani arra, hogy a barangolási szolgáltatásokat belföldi mobilcsomagjuktól függetlenül, fogyasztóbarát módon vásárolják meg. Jelenleg többféle módja létezik a barangolási szolgáltatások elkülönített értékesítése műszaki megvalósításának, nevezetesen: kettős nemzetközi mobil-előfizetői azonosító (IMSI) (két külön IMSI ugyanazon a SIM-kártyán); egyedüli IMSI (egyetlen IMSI megosztása a belföldi szolgáltató és a barangolási szolgáltató között); a kettős vagy egyedüli IMSI kombinációi egy olyan technikai megoldással, amely nem akadályozza meg az ügyfelet abban, hogy a belföldi hálózat üzemeltetője és a látogatott hálózat üzemeltetője közötti megállapodás alapján szabályozott, barangolásos adatátviteli szolgáltatást vegyen igénybe közvetlenül a látogatott hálózaton.

(34) A barangolásos adatátvitellel kapcsolatos magas díjak elriasztják az ügyfeleket attól, hogy Unión belüli utazásaik során mobil adatátviteli szolgáltatásokat vegyenek igénybe. Tekintettel a barangolásos adatátviteli szolgáltatások iránti növekvő keresletre és annak fokozódó jelentőségére, az ügyfeleket nem szabad meggátolni abban, hogy a meglévő barangolásos szerződésektől vagy a belföldi szolgáltatóval kötött megállapodásoktól függetlenül és többletdíjak megfizetése nélkül - ideiglenes vagy állandó jelleggel - a látogatott hálózatokon közvetlenül nyújtott alternatív barangolásos adatátviteli szolgáltatásokat vegyenek igénybe. Ha látogatott hálózatokon barangolásos adatátviteli szolgáltatások közvetlen nyújtását igénylik, a belföldi szolgáltatóknak és a barangolásos adatátviteli szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatóknak együtt kell működniük egymással annak érdekében, hogy az ügyfelek ténylegesen igénybe tudják venni ezeket a szolgáltatásokat, valamint, hogy biztosítva legyen az egyéb barangolásszolgáltatások folyamatossága is.

(35) E rendeletnek nem célja konkrét műszaki megoldások meghatározása a barangolási szolgáltatások elkülönített értékelésére vonatkozóan, hanem inkább a leghatékonyabb és legeredményesebb megoldás bevezetését kell előkészítenie, ideértve egy kombinált megoldást is, amelyet a BEREC-től érkező információk alapján a Bizottság dolgozna ki -, meg kell viszont állapítania az azokra a műszaki jellemzőkre vonatkozó kritériumokat, amelyeket a barangolási szolgáltatások elkülönített értékesítését szolgáló bármely műszaki megoldásnak teljesítenie kell. Ezeknek a kritériumoknak magukban kell foglalniuk többek között a megoldásnak az Unió szintjén koordinált és összehangolt módon történő bevezetését, valamint biztosítaniuk kell azt, hogy a fogyasztók - hívószámuk megtartása mellett - gyorsan és könnyen másik szolgáltatótól vehessék igénybe a barangolási szolgáltatásokat. Emellett az Unión kívüli barangolást, illetve a harmadik országbeli ügyfeleknek az Unió területén való barangolását sem szabad akadályozni.

(36) Fokozni kell a mobilhálózatok üzemeltetői közötti együttműködést és koordinációt annak érdekében, hogy létrejöjjön az elkülönített barangolási szolgáltatások koordinált és számottevő műszaki fejlődésének háttere, ugyanakkor nem szabad meggátolni a látogatott hálózatokon közvetlenül nyújtott barangolásos adatátviteli szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Ezért ki kell dolgozni a változó körülményekhez és a műszaki fejlődéshez való gyors igazodást lehetővé tevő alapelveket és módszertanokat. A BEREC-nek - az érdekelt felekkel együttműködésben - segítenie kell a Bizottságot a barangolási szolgáltatások elkülönített értékesítését lehetővé tévő olyan eszközrendszer műszaki elemeinek kialakításában, amely nem gátolja a látogatott hálózatokon közvetlenül nyújtott barangolásos adatátviteli szolgáltatásokhoz való hozzáférést. A Bizottságnak szükség esetén meg kell bíznia a megfelelő európai szabványügyi testületet a vonatkozó szabványoknak a szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások elkülönített értékesítésének harmonizált bevezetéséhez szükséges módosításával.

(37) Ezen rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni a belföldi szolgáltatók tájékoztatási kötelezettségeire, valamint a barangolási szolgáltatások elkülönített értékesítésére vonatkozó részletes szabályok tekintetében. E hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (16) megfelelően kell gyakorolni.

(38) Lehetővé kell tenni, hogy a BEREC - figyelembe véve e rendelet rendelkezéseit és a Bizottság végrehajtási jogi aktusait - saját kezdeményezésére konkrét technikai iránymutatást nyújthasson a szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások elkülönített értékesítését, illetve az e rendelet hatálya alá tartozó egyéb kérdéseket illetően.

(39) A szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások elkülönített értékesítése csak akkor fejtheti ki teljes hatását, ha ez az értékesítés egységes keretbe illeszkedik a barangolási szolgáltatások nyújtásához szükséges nagykereskedelmi hozzáférésre vonatkozó kötelezettséggel, ami elősegíti az új és a meglévő piaci szereplők, köztük a határokon átívelő barangolási szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások belépését a piacra. Azzal, hogy következetes szabályozást biztosít, ez a megoldás megelőzi a tagállamok közötti torzulásokat, és ezáltal hozzájárul a belső piac kialakulásához. A szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások elkülönített értékesítése azonban azzal jár, hogy a szolgáltatóknak a műszaki szintű alkalmazkodáshoz ésszerű időre van szükségük, így a strukturális intézkedések eredményeként a valódi belső piac és a kellő mértékű verseny kialakulására csak egy bizonyos idő elteltével lehet számítani. Ezért annak érdekében, hogy a strukturális intézkedések bevezetéséhez szükséges átmeneti időszakban a már meglévő fogyasztói előnyök megmaradjanak, átmeneti jelleggel kellő szinten fenn kell tartani a barangolásos hangátviteli, SMS- és adatátviteli szolgáltatások maximális nagykereskedelmi díjaira vonatkozó korlátokat és az ugyanezen szolgáltatásokra kiskereskedelmi szinten alkalmazandó biztonsági árkorlátokat.

(40) Ami az átmeneti árszabályozás fenntartását illeti, a barangolást végző ügyfelek érdekeinek védelmében kis- és nagykereskedelmi szinten egyaránt szabályozási kötelezettségeket kell előírni, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy az Unión belüli barangolási szolgáltatások nagykereskedelmi árának csökkenése - kellő ösztönzés hiányában - nem feltétlenül eredményezi a barangolási szolgáltatások kiskereskedelmi árának csökkenését. Másfelől ha a kiskereskedelmi árak leszorítását célzó intézkedések nem járnak együtt a szóban forgó szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó nagykereskedelmi költségek szintjére irányuló fellépéssel, akkor sérülhet a barangolási szolgáltatások belső piacának rendes működése, és nem fog fokozódni a verseny.

(41) Mindaddig, amíg a strukturális intézkedések nem eredményeznek kellő versenyt a belső barangolási piacon - ami viszont a fogyasztói árakban is megjelenő nagykereskedelmi költségcsökkenéshez vezetne -, az Unión belüli barangolásos híváskezdeményezések és -fogadások díja vonatkozásában a szabályozás leghatékonyabb és legarányosabb módja a legmagasabb átlagos percenkénti nagykereskedelmi díj uniós szintű megállapítása és a kiskereskedelmi díjaknak a 717/2007/EK rendelettel bevezetett eurotarifa útján történő korlátozása, amit kiegészített az 544/2009/EK rendeletben (17) előírt euro-SMS tarifa, és amit az e rendeletben előírt euro-adattarifának ki kell egészítenie. Az átlagos nagykereskedelmi díjnak egy meghatározott időtartam folyamán az Unión belül bármely két szolgáltató között alkalmazandónak kell lennie.

(42) Az átmeneti euro-hangtarifát, euro-SMS tarifát és euro-adattarifát olyan biztonsági szinten kell megállapítani, amely - miközben a strukturális intézkedések bevezetéséhez szükséges átmeneti időszakban nem csupán megőrzi a fogyasztói előnyöket, hanem növeli is azokat - megfelelő árrést garantál a barangolásszolgáltatók számára, és ösztönözi az olcsóbb, versenyképes barangolási ajánlatokat. A szóban forgó időszakban a barangolásszolgáltatóknak aktívan fel kell hívniuk ügyfeleik figyelmét az eurotarifákról szóló információkra, valamint ajánlaniuk kell azokat valamennyi barangolást végző ügyfelük számára ingyenes, világos és átlátható módon.

(43) A barangolást végző ügyfeleknek kínálandó átmeneti euro-hangtarifának, euro-SMS tarifának és euro-adattarifának ésszerű árrést kell biztosítania a barangolási szolgáltatások nyújtásának nagykereskedelmi költségéhez képest, ugyanakkor lehetővé kell tennie, hogy a barangolásszolgáltatók szabadon versenyezhessenek azáltal, hogy kínálatukat változatosabbá teszik, és az árszerkezetüket a piaci feltételekhez és a fogyasztói igényekhez igazítják. A szóban forgó biztonsági árkorlátokat olyan szinten kell megállapítani, hogy ne torzítsák a piaci verseny vonatkozásában a strukturális intézkedésekből fakadó előnyöket, és megszüntethetőnek kell lenniük, amint lehetővé válik, hogy a strukturális intézkedések kézzelfogható előnyöket biztosítsanak a fogyasztók számára. Ez a szabályozási megközelítés nem alkalmazandó a díj azon részére, amelyet az értéknövelt szolgáltatások nyújtásáért számítanak fel, hanem azt csak az e szolgáltatásokhoz való kapcsolódásért fizetett díjakra szabad alkalmazni.

(44) E szabályozási megközelítésnek könnyen végrehajthatónak és figyelemmel kísérhetőnek kell lennie, hogy minél kevesebb adminisztratív terhet rójon mind az előírásai által érintett szolgáltatókra és barangolásszolgáltatók, mind a felügyeletéért és érvényesítéséért felelős nemzeti szabályozó hatóságokra. Ezért átláthatónak és egyértelműnek kell lennie az Unión belüli valamennyi mobiltelefon-ügyfél számára. Ezenkívül egyértelműnek és kiszámíthatónak kell lennie a nagy- és kiskereskedelmi barangolási szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók számára. E rendeletben ezért meg kell határozni a percenkénti nagy- és kiskereskedelmi díjak pénzösszegben kifejezett legmagasabb szintjét.

(45) A legmagasabb átlagos percenkénti nagykereskedelmi díjat úgy kell megállapítani, hogy az tükrözze az Unión belüli barangolásos hívások lebonyolításában előforduló különböző elemeket, különösen a mobilhálózatokon való híváskezdeményezések és -végződtetések díját, beleértve az általános költségeket, valamint a jelzéstovábbítást és a tranzitálást. A híváskezdeményezés és -végződtetés legmegfelelőbb referenciaértéke az Unión belüli mobilhálózat-üzemeltetők átlagos mobilvégződtetési díja, amely a nemzeti szabályozó hatóságoktól származó és a Bizottság által közzétett információkon alapul. Az e rendelet által megállapított legmagasabb átlagos percenkénti díjakat ezért úgy kell meghatározni, hogy tükrözzék az átlagos mobilvégződtetési díjat, amely a felmerülő költségek referenciaértékeként szolgál. A legmagasabb átlagos percenkénti nagykereskedelmi díjakat évente csökkenteni kell, figyelembe véve a nemzeti szabályozó hatóságok által időről időre előírt mobilvégződtetési díjak csökkentését.

(46) A kiskereskedelmi szinten alkalmazandó átmeneti euro-hangtarifának biztosítania kell a barangolást végző ügyfél számára, hogy a szabályozott barangolásos híváskezdeményezésért vagy -fogadásért ne kelljen túlzott árat fizetnie, de egyúttal elegendő árrést kell hagynia a barangolásszolgáltatóknak ahhoz, hogy differenciálhassák az ügyfeleknek kínált termékeket.

(47) A biztonsági árkorlátokkal védett átmeneti időszak folyamán biztosítani kell, hogy minden fogyasztó többletdíjak és előfeltételek nélkül olyan egyszerű barangolási díjszabást választhasson, amely nem haladja meg a maximális díjakat, és a fogyasztókat tájékoztatni kell erről a díjszabásról. A nagykereskedelmi költségek és a kiskereskedelmi árak közötti ésszerű árrésnek kell biztosítania a barangolásszolgáltatók számára a kiskereskedelmi szinten jelentkező, barangolással kapcsolatos valamennyi költség fedezését, beleértve a marketingköltségek és a készüléktámogatás megfelelő részét is; ezen árrésnek megfelelő megtérülést is kell biztosítania a szolgáltatók számára. Az átmeneti euro-hangtarifa, euro-SMS tarifa és euro-adattarifa olyan megfelelő eszköz, amely védelmet nyújt a fogyasztóknak, a barangolásszolgáltató számára pedig rugalmasságot biztosít. A nagykereskedelmi szinttel összhangban az euro-hangtarifa, az euro-SMS tarifa és az euro-adattarifa legmagasabb szintjeinek is évente csökkenniük kell.

(48) A biztonsági árkorlátokkal védett átmeneti időszak folyamán az újonnan barangoló ügyfeleket világos és érthető formában, teljes körűen tájékoztatni kell az Unióban létező barangolási díjszabásokról, beleértve az átmeneti euro-hangtarifával, euro-SMS tarifával és euro-adattarifával összhangban álló díjszabásokat is. A barangolást végző meglévő ügyfeleknek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy meghatározott időn belül egy, az átmeneti euro-hangtarifával, euro-SMS tarifával és euro-adattarifával összhangban álló új díjszabást, vagy bármely más barangolási díjszabást válasszanak. Azon meglévő, barangolást végző ügyfelek esetében, akik e meghatározott időn belül nem választanak, helyénvaló különbséget tenni azok között, akik már a rendelet hatálybalépése előtt kiválasztottak egy adott barangolási díjszabást vagy -csomagot, és azok között, akik ezt nem tették meg. Az utóbbi ügyfeleket automatikusan az e rendeletnek megfelelő díjszabásban kell részesíteni. Azon barangolást végző ügyfelek, akik az egyéni igényeik alapján választott barangolási díjszabásokat vagy -csomagokat vesznek igénybe, az általuk korábban kiválasztott díjszabásnál vagy -csomagnál maradnak, amennyiben az aktuális díjfeltételeikre és az alkalmazandó eurotarifákra való emlékeztetésüket követően jelzik az adott díjszabás mellett maradási szándékukat a barangolásszolgáltatójuknak. Az ilyen barangolási díjszabások és -csomagok magukba foglalhatnak például átalánydíjakat, nem nyilvános díjszabásokat, rögzített barangolási díjakkal növelt díjszabásokat, a legmagasabb euro-hangtarifánál, euro-SMS tarifánál és euro-adattarifánál alacsonyabb percdíjakat, illetve kapcsolási díjakat tartalmazó díjszabásokat.

(49) Mivel e rendelet a keretirányelv 1. cikkének (5) bekezdése értelmében egyedi intézkedésnek minősül, és mivel e rendelet előírhatja, hogy az Unión belüli barangolásszolgáltatók változtassák meg a barangolás kiskereskedelmi díjszabását annak érdekében, hogy e rendelet előírásainak megfeleljenek, ezek a változtatások nem keletkeztethetnek jogosultságot a mobiltelefont használó ügyfeleknek arra, hogy az elektronikus hírközlés 2002. évi keretszabályozását átültető nemzeti jogi rendelkezések alapján felmondják a szerződéseiket.

(50) E rendelet nem teheti kedvezőtlenebbé a fogyasztóknak kínált azon innovatív ajánlatokat, amelyek az e rendeletben meghatározottak szerinti átmeneti euro-hangtarifánál, euro-SMS tarifánál és euro-adattarifánál előnyösebbek, hanem inkább ösztönöznie kell a barangolást végző ügyfeleknek alacsonyabb áron - különösen a versenykényszer e rendelet strukturális rendelkezéseiből fakadó megnövekedésére reagálva - kínált innovatív ajánlatokat. E rendelet nem írja elő barangolási díjak újbóli bevezetését ott, ahol ezeket már eltörölték, és nem írja elő meglévő barangolási díjak felemelését az e rendeletben meghatározott átmeneti biztonsági szintekre.

(51) Amennyiben a maximális díjakat nem euróban fejezik ki, a kezdeti díjkorlátokat és a díjkorlátok felülvizsgált értékeit az Európai Unió Hivatalos Lapjában az e rendeletben meghatározott napon közzétett referencia-árfolyam alkalmazásával, a megfelelő pénznemben kell meghatározni. Amennyiben az adott napon nem történik közzététel, az alkalmazandó referencia-árfolyam az Európai Unió Hivatalos Lapjában az e napot követően első alkalommal közzétett referencia-árfolyam. Annak érdekében, hogy a fogyasztókat megvédjük a szabályozott barangolási szolgáltatások (szabályozott hangátviteli, SMS- vagy barangolásos adatátviteli szolgáltatás) kiskereskedelmi árának az eurótól eltérő pénznemek referencia-árfolyamának ingadozása miatt bekövetkező emelkedésétől, azon tagállamoknak, amelyek pénzneme nem az euro, a maximális kiskereskedelmi díjaknak a saját pénznemükben való megállapítása céljából több, különböző időpontban közzétett referencia-árfolyam átlagát kell alkalmazniuk.

(52) Egyes mobilhálózat-üzemeltetők azon gyakorlata, hogy a nagykereskedelmi barangolásos hívások szolgáltatását 60 másodpercig terjedő legkisebb díjazási időszakok alapján számlázzák, az egyéb nagykereskedelmi összekapcsolási díjakra általában alkalmazott másodpercalapú elszámolástól eltérően, az ilyen, illetve a más számlázási módszereket alkalmazó üzemeltetők közötti verseny torzulásához vezet, és aláássa az e rendelettel bevezetett maximális nagykereskedelmi díjak egységes alkalmazását. Ezenkívül olyan többletdíjat jelent, amely a nagykereskedelmi költségek növelése révén negatív hatással van a barangolásos hangátviteli szolgáltatások kiskereskedelmi díjszabására. A mobilhálózat-üzemeltetőket ezért kötelezni kell arra, hogy a szabályozott barangolásos hívásokat nagykereskedelmi szinten másodpercalapon számlázzák.

(53) Az ERG-nek, a BEREC elődjének becslése szerint a mobilszolgáltatók azon gyakorlata, hogy barangolási szolgáltatások számlázása során kiskereskedelmi szinten egy másodpercet meghaladó díjazási időszakokat használnak, az indított hívások esetében körülbelül 24 %-kal, a fogadott hívások esetében pedig 19 %-kal növelte egy tipikus euro-hangtarifa-számla összegét. Az ERG azt is megállapította, hogy ezek az áremelések a rejtett díj egy formáját képviselik, mivel a legtöbb fogyasztó számára nem átláthatók. Az ERG ezért sürgős cselekvést ajánlott az euro-hangtarifára alkalmazott, eltérő kiskereskedelmi számlázási gyakorlatok kezelése érdekében.

(54) Míg a 717/2007/EK rendelet az eurotarifa Unión belüli bevezetésével közös megközelítést hozott létre annak biztosítása érdekében, hogy a barangolást végző ügyfelek ne fizessenek túlságosan magas árat a szabályozott barangolásos hívásokért, a mobilszolgáltatók számlázási egységekre vonatkozó eltérő gyakorlatai komolyan aláássák a rendelet egységes alkalmazását. Ez azt is jelenti, hogy az Unión belüli barangolási szolgáltatások határokon átnyúló jellege ellenére a szabályozott barangolásos hívások számlázását illetően eltérő megközelítések érvényesülnek, amelyek torzítják a versenyfeltételeket a belső piacon.

(55) Ezért közös szabályokat kell bevezetni az eurohangtarifa-számlák számlázási egységeinek kiskereskedelmi szintű meghatározására vonatkozóan a belső piac további erősítése, valamint annak érdekében, hogy az Unión belüli barangolási szolgáltatásokat igénybe vevő fogyasztók az Unió egész területén egységesen magas szintű védelmet élvezzenek.

(56) A kiskereskedelmi szinten szabályozott barangolásos hívásokat nyújtó szolgáltatókat ezért kötelezni kell arra, hogy ügyfeleiknek minden euro-hangtarifa alá tartozó hívást másodpercalapon számlázzanak, ezzel összefüggésben azonban a kezdeményezett hívások esetében 30 másodpercet meg nem haladó hosszúságú minimális kezdeti díjazási időszakot alkalmazhatnak. Ez lehetővé fogja tenni a barangolásszolgáltatók számára a kapcsolat létrehozásával járó indokolt költségek fedezését, és rugalmasságot biztosít a rövidebb minimális díjazási időszakok terén való versenyhez. Az euro-hangtarifa hatálya alá tartozó fogadott hívások esetében nem indokolt minimális kezdeti díjazási időszak, mivel a szolgáltatás alapjául szolgáló nagykereskedelmi díjat másodpercalapon számlázzák, és a kapcsolat létrehozásával járó esetleges külön költségeket a mobilhívás-végződtetési díjak már fedezik.

(57) Az ügyfelektől nem várható el, hogy fizessenek a hangposta-üzenetekért egy látogatott hálózatban, mivel az ilyen üzenetek hosszát nem tudják befolyásolni. Ez nem érinti az egyéb alkalmazandó hangpostadíjakat, például az ilyen üzenetek meghallgatásának díját.

(58) A határ menti területeken élő ügyfelek nem kaphatnak szükségtelenül magas számlákat a szándékolatlan barangolás miatt. A barangolásszolgáltatóknak ezért minden ésszerű lépést meg kell tenniük annak érdekében, hogy megóvják az ügyfeleiket attól, hogy miközben a saját tagállamuk területén tartózkodnak, barangolási díjfizetési kötelezettségük keletkezzen. Ennek magában kell foglalnia az ügyfelek megfelelő tájékoztatását arról, hogy ők maguk mit tehetnek annak érdekében, hogy elkerüljék az ilyen szándékolatlan barangolást. A nemzeti szabályozó hatóságoknak tisztában kell lenniük azon helyzetekkel, amelyekben az ügyfelek - bár a saját tagállamukban tartózkodnak - barangolási díj fizetésére kötelezettek, és a hatóságoknak meg kell tenniük a megfelelő lépéseket a probléma enyhítése érdekében.

(59) A barangolásos hangátviteli szolgáltatások esetéhez hasonlóan a barangolásos SMS-szolgáltatások esetében is jelentős a kockázata annak, hogy a nagykereskedelmi díjszabási kötelezettségek előírása önmagában nem vezetne automatikusan alacsonyabb árakhoz a kiskereskedelmi ügyfelek számára. Másrészt viszont a kiskereskedelmi ár csökkentésére irányuló intézkedések - az e szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó nagykereskedelmi költségek szintjét megcélzó intézkedések nélkül - az árprés kockázatának növelésével hátrányosan befolyásolhatják egyes, különösen a kisebb barangolásszolgáltatók helyzetét.

(60) Ezenkívül a barangolási szolgáltatások piacának különleges szerkezete és határokon átnyúló jellege miatt az elektronikus hírközlés 2002. évi keretszabályozása nem biztosított megfelelő eszközöket a nemzeti szabályozó hatóságoknak ahhoz, hogy eredményesen kezeljék a szabályozott barangolásos SMS-szolgáltatások magas nagy- és kiskereskedelmi árai mögött rejlő, a versennyel összefüggő problémákat. Ez a helyzet nem segíti elő a belső piac zavartalan működését, ezért azt javítani szükséges.

(61) Következésképpen szabályozási kötelezettségeket kell előírni a szabályozott barangolásos SMS-szolgáltatásokra vonatkozóan, mind nagykereskedelmi szinten, a nagykereskedelmi díjak és a szolgáltatás nyújtásával járó költségek közötti ésszerűbb kapcsolat megteremtése céljából, mind pedig kiskereskedelmi szinten egy átmeneti időszakban, annak érdekében, hogy mindaddig biztosítva legyen a barangolást végző ügyfelek érdekeinek védelme, amíg a strukturális intézkedés hatásai nem érvényesülnek.

(62) Mindaddig, amíg a strukturális intézkedés hatására nem alakul ki kellő fokú verseny a barangolási szolgáltatások piacán, a szabályozott barangolásos SMS-üzenetek nagykereskedelmi szintű díjának szabályozására szolgáló leghatékonyabb és legarányosabb megközelítés az, ha uniós szinten egy legmagasabb átlagdíj kerül megállapításra a látogatott hálózatból küldött SMS-ekre vonatkozóan. Helyénvaló, hogy az átlagos nagykereskedelmi díj egy meghatározott időtartam alatt bármely két Unión belüli szolgáltató között alkalmazandó legyen.

(63) A szabályozott barangolásos SMS-szolgáltatásokra vonatkozó maximális nagykereskedelmi díjnak tartalmaznia kell a nagykereskedelmi szolgáltatást nyújtó szolgáltató valamennyi költségét, beleértve többek között a barangolásos SMS-üzenetek látogatott hálózatból történő kezdeményezésének és továbbításának a költségét, valamint a meg nem térült végződtetési költséget is. Az e rendelettel bevezetett szabályok egységes alkalmazásának biztosítása érdekében a nagykereskedelmi szinten szabályozott barangolásos SMS-szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatóknak ezért meg kell tiltani, hogy a barangolásos SMS-üzenetek saját hálózatukban történő végződtetéséért külön díjat vezessenek be.

(64) Annak érdekében, hogy a nagykereskedelmi barangolásos SMS-szolgáltatások maximális díjai közelebb legyenek a szolgáltatásnyújtás tényleges költségeit tükröző árszintekhez, és kiskereskedelmi szinten kialakulhasson a verseny, a szabályozott SMS-szolgáltatás maximális nagykereskedelmi díjait időben csökkenő összegben indokolt meghatározni.

(65) Az 544/2009/EK rendelet abból indult ki, hogy mindaddig, amíg nincsenek olyan strukturális elemek, amelyek hatására a barangolási szolgáltatások piacán létrejönne a verseny, a leghatékonyabb és legarányosabb megközelítés, amelynek révén szabályozható az Unión belüli barangolásos SMS-üzenetek kiskereskedelmi díja, annak a mobilszolgáltatók számára kötelezettségként történő előírása, hogy barangolást végző ügyfeleiknek egy meghatározott maximális díjat meg nem haladó euro-SMS tarifát kínáljanak.

(66) Mindaddig, amíg nem érvényesülnek a strukturális intézkedések hatásai, az átmeneti euro-SMS tarifát olyan biztonsági szinten kell tartani, amely - amellett, hogy biztosítja a meglévő fogyasztói előnyök érvényesülését - megfelelő árrést garantál a barangolásszolgáltatók számára, ugyanakkor ésszerűbben tükrözi a szolgáltatással járó költségeket.

(67) A barangolást végző ügyfeleknek kínálható átmeneti euro-SMS tarifának ésszerű árrést kell biztosítana a szabályozott barangolásos SMS-szolgáltatás nyújtásának költségéhez képest, ugyanakkor lehetővé kell tennie, hogy a barangolásszolgáltatók szabadon versenyezhessenek azáltal, hogy kínálatukat differenciálják, és árszerkezetüket a piaci feltételekhez és a fogyasztói igényekhez igazítják. Az említett biztonsági árkorlátokat olyan szinten kell megállapítani, hogy a strukturális intézkedésekből fakadó versenyelőnyök ne torzuljanak, és megszüntethetőnek kell lenniük, amint a strukturális intézkedések meghozzák a tőlük várt eredményeket. Ez a szabályozási megközelítés nem alkalmazandó az értéknövelt SMS-szolgáltatásokra.

(68) Biztosítani kell továbbá, hogy a barangolást végző ügyfeleknek ne kelljen további díjat fizetniük a látogatott hálózaton való barangolás során a szabályozott barangolásos SMS- vagy hangposta-üzenetek fogadásáért, mivel az ilyen végződtetési költségeket már ellentételezi a szabályozott barangolásos SMS- vagy hangpostaüzenet küldéséért felszámított kiskereskedelmi díj.

(69) Az euro-SMS tarifának automatikusan vonatkoznia kell minden barangolást végző, új vagy meglevő olyan ügyfélre, aki kifejezett formában nem választott vagy választ külön barangolási SMS-tarifát vagy olyan barangolási szolgáltatáscsomagot, amely szabályozott barangolásos SMS-szolgáltatást is tartalmaz.

(70) Az SMS-üzenet a rövidüzenet-szolgáltatás (Short Message Service) keretében küldött szöveges üzenet, és világosan különbözik más üzenetektől, így az MMS-üzenetektől és az e-mailektől. Annak érdekében, hogy e rendelet ne veszítse el hatékonyságát, célkitűzései pedig teljes mértékben teljesüljenek, meg kell tiltani a barangolásos SMS-üzenetek műszaki paramétereinek bármely olyan módosítását, amely megkülönböztetné azokat a belföldi SMS-üzenetektől.

(71) A nemzeti szabályozó hatóságok által gyűjtött adatok azt mutatják, hogy a látogatott hálózatok üzemeltetői által a barangolásos adatátviteli szolgáltatásokért a barangolást végző ügyfél barangolásszolgáltatójának felszámított átlagos nagykereskedelmi díjakból adódó árak továbbra is magasak. Habár e nagykereskedelmi díjak csökkenőben vannak, a kapcsolódó költségekhez képest még mindig nagyon magasak.

(72) A barangolásos adatátviteli szolgáltatások tartósan magas nagykereskedelmi díjai elsősorban a nem preferált hálózatok üzemeltetői által felszámított magas nagykereskedelmi díjaknak tulajdoníthatók. E díjakat a forgalomterelési korlátozások okozzák, amelyek miatt a szolgáltatókat semmi sem ösztönzi általános nagykereskedelmi díjaik egyoldalú csökkentésére, mivel a forgalmat a felszámított díjtól függetlenül is fogadják. Ez a nagykereskedelmi költségek szélsőséges szóródását eredményezi. Egyes esetekben a barangolásos adatátvitel nem preferált hálózatokon alkalmazandó nagykereskedelmi díjai hatszor magasabbak, mint a preferált hálózaton alkalmazandó díjak. A barangolásos adatátviteli szolgáltatások e túlzottan magas nagykereskedelmi díjai az Unión belüli mobilszolgáltatók közötti versenyfeltételek jelentős torzulásához vezetnek, ami aláássa a belső piac zavartalan működését. Ezenkívül a barangolásszolgáltatók számára megnehezítik nagykereskedelmi költségeik előrejelzését, így azt is, hogy ügyfeleiknek átlátható és versenyképes kiskereskedelmi díjcsomagokat kínáljanak. Tekintettel arra, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok csak korlátozottan képesek e problémákat nemzeti szinten hatékonyan kezelni, a barangolásos adatátviteli szolgáltatásokra maximális nagykereskedelmi díjat kell alkalmazni. Ezért nagykereskedelmi szinten a nagykereskedelmi díjak és a szolgáltatás nyújtásával járó költségek közötti ésszerűbb viszony érdekében, kiskereskedelmi szinten pedig a barangolást végző ügyfelek érdekeinek védelme érdekében szabályozási kötelezettségeket kell előírni a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatásokra vonatkozóan.

(73) A barangolásszolgáltatók csak akkor és csak addig számolhatnak fel díjat a barangolást végző ügyfél számára a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatásokért, amennyiben és amíg a barangolást végző ügyfél elfogadja a szolgáltatás nyújtását.

(74) E rendelet hatályának ki kell terjednie az Unión belüli kiskereskedelmi barangolásos adatátviteli szolgáltatásokra. A barangolási szolgáltatások piacainak azon különleges jellemzői, amelyek a 717/2007/EK rendelet elfogadását és az Unión belüli barangolásos hangátviteli és SMS-szolgáltatások nyújtása tekintetében a mobilszolgáltatók számára bizonyos kötelezettségek megállapítását indokolták, ugyanúgy vonatkoznak az Unión belüli kiskereskedelmi barangolásos adatátviteli szolgáltatások nyújtására. A barangolásos hangátviteli és SMS-szolgáltatásokhoz hasonlóan nemzeti szinten a barangolásos adatátviteli szolgáltatások sem rendelhetők meg önállóan, csak az ügyfél barangolásszolgáltatójánál megvásárolt nagyobb kiskereskedelmi szolgáltatáscsomag részeként, korlátozva ezáltal a piaci erők érvényesülését. Hasonlóképpen, az érintett szolgáltatások határokon átnyúló jellegéből eredően a nemzeti szabályozó hatóságok, amelyek az országuk területén lakóhellyel rendelkező mobiltelefonálók érdekeit hivatottak megvédeni és érvényesíteni, nem képesek ellenőrizni az egy másik tagállamban található látogatott hálózat üzemeltetőjének magatartását.

(75) A hangátviteli és az SMS-szolgáltatások területén már meglévő szabályozási intézkedésekhez hasonlóan mindaddig, amíg a strukturális intézkedés nyomán elegendő verseny nem alakul ki, kiskereskedelmi szinten az Unión belüli szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások díjának átmeneti szabályozása leghatékonyabban és legarányosabban egy olyan kötelezettség bevezetésével valósítható meg, amely szerint a barangolásszolgáltatók kötelesek barangolást végző ügyfeleiknek egy meghatározott maximális díjat meg nem haladó átmeneti euro-adattarifát kínálni. Az euro-adattarifát olyan biztonsági szinten kell megállapítani, amely, miközben a strukturális intézkedés hatásainak érvényesüléséig biztosítja a fogyasztók védelmét, megfelelő árrést garantál a barangolásszolgáltatók számára, és ésszerűbben tükrözi a szolgáltatás nyújtásával járó költségeket.

(76) Ezért a barangolást végző ügyfeleknek kínálható átmeneti euro-adattarifának ésszerű árrést kell biztosítana a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatás nyújtásának költségéhez képest, ugyanakkor lehetővé kell tennie, hogy a barangolásszolgáltatók szabadon versenyezhessenek azáltal, hogy kínálatukat differenciálják, és árszerkezetüket a piaci feltételekhez és a fogyasztói igényekhez igazítják. Az említett biztonsági árkorlátot olyan szinten kell megállapítani, hogy a strukturális intézkedésekből fakadó versenyelőnyök ne torzuljanak, és megszüntethetőknek kell lenniük, amint lehetővé válik, hogy a strukturális intézkedések kézzelfogható és tartós előnyöket biztosítsanak az ügyfelek számára. A barangolásos hangátviteli és SMS-szolgáltatások esetében követett szemlélethez hasonlóan, mivel a barangolásos kiskereskedelmi adatátviteli szolgáltatások nyújtásának költségei várhatóan csökkenni fognak, az átmeneti euro-adattarifa maximális szabályozott díjának idővel csökkennie kell.

(77) Az átmeneti euro-adattarifának automatikusan vonatkoznia kell minden barangolást végző új vagy meglevő olyan ügyfélre, aki kifejezett formában nem választott vagy választ külön barangolási adattarifát vagy olyan barangolási szolgáltatáscsomagot, amely szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatást is tartalmaz.

(78) Annak biztosítása érdekében, hogy a fogyasztóknak csak azért az adatátviteli szolgáltatásért kelljen fizetniük, amelyet valóban igénybe is vesznek, továbbá azon problémák elkerülése céljából, amelyek a hangátviteli szolgáltatások esetében a 717/2007/EK rendelet bevezetése után annak következtében álltak elő, hogy a szolgáltatók által alkalmazott díjszámítási mechanizmusok miatt a fogyasztókat rejtett díjtételek is terhelték, indokolt úgy rendelkezni, hogy az átmeneti euro-adattarifát kilobájtalapon kell számlázni. Ez a díjszámítás összhangban van a nagykereskedelmi szinten már alkalmazandó díjszámítási mechanizmussal.

(79) A barangolásszolgáltatók felkínálhatnak egy méltányos, minden szolgáltatásra kiterjedő havi átalánydíjat, amelyhez nem kapcsolódnak maximális díjak, és amely magában foglalhatja az Unión belüli összes barangolási szolgáltatást.

(80) Annak érdekében, hogy e rendelet rendelkezései minden mobiltelefon-beszélgetést folytató felhasználó számára előnyösek lehessenek, a kiskereskedelmi díjszabásra vonatkozó átmeneti előírásokat attól függetlenül alkalmazni kell, hogy a barangolást végző ügyfél feltöltőkártyás vagy számlás szerződést kötött-e barangolásszolgáltatójával, valamint attól is, hogy a barangolásszolgáltató saját hálózattal rendelkezik-e, virtuális mobilhálózat-üzemeltető-e, illetve mobil-hangátviteli szolgáltatások viszonteladója-e.

(81) Ha az Unión belüli mobilszolgáltatók úgy találják, hogy az átjárhatóságból és a végpontok közötti összeköthetőségből az ügyfeleik számára fakadó előnyöket veszélyezteti a más tagállamokban működő mobilhálózat-üzemeltetőkkel kötött, barangolásra vonatkozó megállapodásaik megszűnése, illetve a megszűnés veszélye, vagy ha ügyfeleiknek egy másik tagállamban nem tudnak szolgáltatásokat nyújtani, mivel egyetlen nagykereskedelmi hálózatszolgáltatóval sem létezik megállapodásuk, a nemzeti szabályozó hatóságok szükség esetén élhetnek a hozzáférési irányelv 5. cikkében foglalt hatáskörrel a megfelelő hozzáférés és összekapcsolás biztosítása céljából, hogy garantálják az ilyen végpontok közötti összeköthetőséget és a szolgáltatások kölcsönös átjárhatóságát, figyelembe véve a keretirányelv 8. cikkében foglalt célokat, különösen az elektronikus hírközlési szolgáltatások teljes körűen működő belső piacának megteremtését.

(82) Annak érdekében, hogy a barangolási szolgáltatások kiskereskedelmi árai átláthatóbbá váljanak, valamint hogy segítsenek döntéseket hozni a barangolást végző ügyfeleiknek mobilkészülékük külföldi használatával kapcsolatban, a mobilhírközlési szolgáltatások nyújtóinak ingyenes tájékoztatást kell nyújtaniuk a barangolást végző ügyfeleik számára arról, hogy milyen díjak érvényesek rájuk, ha barangolási szolgáltatásokat vesznek igénybe a látogatott tagállamban. Mivel az ügyfelek egyes csoportjai jól tájékozottak lehetnek a barangolási szolgáltatások díjairól, a barangolásszolgáltatóknak lehetővé kell tenniük az ügyfelek számára, hogy ezt az automatikus üzenetküldési szolgáltatást könnyen lemondják. A szolgáltatóknak továbbá aktívan és ingyenesen további információkat kell nyújtaniuk ügyfeleik kérésére a látogatott tagállamban a hanghívások, SMS-ek és MMS-ek kezdeményezésének vagy fogadásának, valamint az egyéb adatátviteli szolgáltatásoknak a (héát tartalmazó) percdíjára, SMS-díjára vagy megabájtonkénti díjára vonatkozólag, feltéve, hogy az ügyfél az Unióban tartózkodik.

(83) Az átláthatóság azt is megköveteli, hogy a szolgáltatók az előfizetések megkötésekor, valamint a díjak megváltozásakor minden alkalommal tájékoztatást nyújtsanak a barangolási díjakról, különösen az euro-hangtarifáról, az euro-SMS tarifáról és az euro-adattarifáról és - amennyiben kínálatukban szerepel - a minden szolgáltatást magában foglaló átalánydíjról. A barangolásszolgáltatóknak megfelelő eszközök segítségével, például számlákon, az interneten keresztül, televíziós reklámokkal vagy közvetlenül a címzettnek küldött levélben kell tájékoztatást nyújtaniuk a barangolási díjakról. Az árak és a szolgáltatások jellemzői tekintetében minden tájékoztatásnak és ajánlatnak világosnak, érthetőnek, összehasonlíthatónak és átláthatónak kell lennie. A barangolási ajánlatok reklámozása és ügyfelek részére történő értékesítése során teljes mértékben eleget kell tenni a fogyasztóvédelmi jogszabályoknak, különösen a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló, 2005. május 11-i 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (18) ("a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv"). A barangolásszolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy a barangolást végző ügyfeleik tisztában legyenek azzal, hogy az érintett időszakban rendelkezésre állnak a szabályozott tarifák, valamint ezen ügyfeleik számára világos és elfogulatlan írásos tájékoztatót kell küldeniük, amely ismerteti az euro-hangtarifa, az euro-SMS tarifa és az euro-adattarifa feltételeit és a jogot az azokra, illetve azokról történő átállásra.

(84) Intézkedéseket kell hozni mindemellett a valamennyi barangolásos adatátviteli szolgáltatás kiskereskedelmi díja átláthatóságának javítása, különösen a "számlasokk" problémájának kiküszöbölése érdekében, amely akadályozza a belső piac zavartalan működését, valamint annak érdekében, hogy a barangolást végző ügyfelek számára a barangolásos adatátviteli szolgáltatásokra fordított kiadásaik nyomon követéséhez és ellenőrzéséhez szükséges eszközök biztosítva legyenek. Emellett nem szabad akadályozni az olyan alkalmazások vagy technológiák megjelenését, amelyek helyettesíthetik a barangolási szolgáltatásokat, illetve azokhoz képest alternatívát jelenthetnek (pl. Wi-Fi).

(85) Így a barangolásszolgáltatóknak személyre szabott, ingyenes díjszabási tájékoztatást kell nyújtaniuk barangolást végző ügyfeleik számára a barangolásos adatátviteli szolgáltatásoknak ezen ügyfelekre alkalmazandó díjairól, valahányszor az ügyfelek barangolásos adatátviteli szolgáltatást vesznek igénybe egy másik országba történő belépéskor. Ezt a tájékoztatást az ügyfelek mobilkészülékére kell eljuttatni, a tájékoztatás könnyű fogadásának és megértésének biztosítására legalkalmasabb módon, valamint lehetővé téve annak egy későbbi időpontban történő ismételt megtekintését.

(86) Annak érdekében, hogy ügyfeleik könnyebben megérthessék a barangolásos adatátviteli szolgáltatások igénybevételének pénzügyi következményeit, valamint, hogy lehetővé tegyék számukra a kiadásaik figyelemmel követését és ellenőrzését, a barangolásszolgáltatóknak a szerződéskötés előtt és azt követően is megfelelő tájékoztatásban kell részesíteniük ügyfeleiket a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatások díjaira vonatkozóan. E tájékoztatásban példák is szerepelhetnek, mint például e-mailek és képek küldése, böngészés az interneten, valamint mobil alkalmazások használata során felhasznált adatmennyiség megközelítő mértéke.

(87) Ezenkívül a "számlasokk" elkerülése érdekében a barangolásszolgáltatóknak egy vagy több pénzügyi és/vagy adatforgalmi korlátot kell megállapítaniuk a barangolásos adatátviteli szolgáltatásokért fizetendő díjakra, a barangolást végző ügyfél részére történő számlázás pénznemében kifejezve, amelyet minden barangolást végző ügyfelük számára a korlát elérésének közeledtekor díjmentesen fel kell ajánlani egy olyan értesítésben, amelynek formátuma lehetővé teszi a későbbi ismételt hozzáférést. E felső korlát elérése után az ügyfél nem kaphatja tovább ezeket a szolgáltatásokat, és nem is számolhatnak fel neki ezért díjat, kivéve, ha az ügyfél kifejezetten kéri ezen szolgáltatások nyújtásának folytatását az értesítésben közölt feltételek szerint. Ilyen esetben ingyenes megerősítést kell kapnia a későbbi ismételt hozzáférést lehetővé tevő formátumban. A barangolást végző ügyfelek számára biztosítani kell a lehetőséget arra, hogy ésszerű időn belül döntsenek valamely fent említett pénzügyi vagy adatforgalmi korlát igénybevételéről, vagy arról, hogy egyáltalán nem kérnek ilyen korlátozást. Amennyiben az ügyfél nem rendelkezik másképp, az alapértelmezett korlátokat tartalmazó rendszerbe kell besorolni.

(88) Ezeket az átláthatósági intézkedéseket a barangolást végző ügyfeleket védő minimális biztosítékoknak kell tekinteni, amelyek nem zárják ki, hogy a barangolásszolgáltatók más olyan lehetőségeket is kínáljanak ügyfeleiknek, amelyekkel segítik a barangolásos adatátviteli szolgáltatásokra fordított kiadásaik tervezhetőségét és ellenőrzését. Számos barangolásszolgáltató például új átalánydíjas kiskereskedelmi barangolási ajánlatok kialakításán dolgozik, amelyek meghatározott áron, meghatározott időszakban lehetővé teszik a barangolásos adatátvitelt, egy méltányos adatforgalom-korlát eléréséig. Hasonlóképpen, a barangolásszolgáltatók olyan rendszereket fejlesztenek ki, amelyek lehetővé teszik barangolást végző ügyfeleik számára, hogy valós idejű tájékoztatást kapjanak az általuk fizetendő, addig felhalmozódott barangolási díjakról. A belső piac zavartalan működésének biztosítása érdekében a harmonizált szabályoknak tükrözniük kell a belföldi piacokon jelentkező ezen fejleményeket.

(89) A feltöltőkártyás ügyfeleket is érintheti a barangolásos adatátviteli szolgáltatásokhoz társuló "számlasokk" jelensége. E megfontolások miatt a forgalmidíj-korlátra vonatkozó rendelkezéseknek ezekre az ügyfelekre is ki kell terjedniük.

(90) Jelentős eltérések vannak az Unión belüli szabályozott barangolási díjak és az ügyfeleknél az Unión kívüli utazásaik során jelentkező barangolási díjak között, amelyek az Unión belüli áraknál lényegesen magasabbak. Az Unión kívüli barangolással kapcsolatos átláthatóságra és a védintézkedésekre vonatkozó következetes megközelítés hiánya miatt a fogyasztók nem biztosak jogaikban, és ez gyakran visszatartja őket attól, hogy külföldi tartózkodásuk alatt mobilszolgáltatásokat vegyenek igénybe. A fogyasztók számára nyújtott átlátható tájékoztatás a mobilkészülékeik külföldi utazások során (az Unión belül és kívül egyaránt) történő használatával kapcsolatban nem csupán a döntéshozatalban segítheti a fogyasztókat, hanem a barangolásszolgáltatók közötti választásban is. Ezért az átláthatósági és fogyasztóvédelmi hiányosságokkal kapcsolatos problémára megoldást kell találni bizonyos átláthatósági és védintézkedéseknek az Unión kívül nyújtott barangolási szolgáltatásokra is történő alkalmazásával. Ezek az intézkedések ezért elősegíthetik a versenyt, és javíthatják a belső piac működését.

(91) Ha az Unión kívüli látogatott országban működő látogatott hálózat üzemeltetője nem engedélyezi a barangolásszolgáltatónak az ügyfelei általi használat valós idejű ellenőrzését, a barangolásszolgáltató nem köteles pénzügyi vagy adatforgalmi korlátot kínálni az ügyfelek védelme érdekében.

(92) Az elektronikus hírközlés 2002. évi keretszabályozása szerinti feladatok elvégzéséért felelős nemzeti szabályozó hatóságoknak biztosítani kell a szükséges hatásköröket arra, hogy az illetékességi területükön felügyeljék és érvényesítsék az e rendeletben foglalt kötelezettségeket. Nyomon kell követniük az Unión belül barangolást végző barangolást végző ügyfeleknek nyújtott hang- és adatátviteli szolgáltatások díjszabásának alakulását is, beleértve adott esetben az Unió legkülső régióiban lebonyolított barangolásos híváskezdeményezésekhez és -fogadásokhoz kapcsolódó speciális költségeket, továbbá azt, hogy gondoskodni kell arról, hogy e költségek a nagykereskedelmi piacon megfelelő módon megtérülhessenek, valamint azt, hogy nem használnak-e forgalomterelési technikákat a kínálat ügyfeleket károsító korlátozására. Biztosítaniuk kell, hogy az érdekelt felek naprakész tájékoztatást kapjanak e rendelet alkalmazásáról, és félévenként nyilvánosságra kell hozniuk az ilyen nyomonkövetési vizsgálatok eredményeit. Tájékoztatást kell nyújtani külön-külön a vállalati, a számlás szerződéssel rendelkező és a feltöltőkártyás ügyfelekről.

(93) Az Unió olyan legkülső régióiban, ahol a mobiltelefonos szolgáltatásokra vonatkozó engedélyek eltérnek az ország többi területén kiadottaktól, az országon belüli barangolás esetében a díjakat a barangolási szolgáltatások belső piacán alkalmazott díjakkal megegyező mértékben kell csökkenteni. E rendelet végrehajtása nem eredményezheti azt, hogy az országon belüli barangolási szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek a díjszabás tekintetében kevésbé kedvező bánásmódban részesüljenek, mint az Unión belüli barangolási szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek. Ennek érdekében a nemzeti szabályozó hatóságok az uniós jognak megfelelő, kiegészítő intézkedéseket hozhatnak.

(94) Az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályok megállapításakor a tagállamoknak figyelembe kell venniük egyebek mellett annak lehetőségét, hogy a barangolásszolgáltatók kompenzálják az ügyfeleket egy alternatív barangolásszolgáltatóra történő váltásban beálló késedelem vagy a váltás akadályoztatása esetén a tagállamok nemzeti jogával összhangban.

(95) Mivel e rendelet céljait - nevezetesen olyan közös megközelítés létrehozását, amely biztosítja, hogy a nyilvános mobilhírközlő hálózatokat az Unión belül igénybe vevő felhasználók ne fizessenek túl magas árakat az Unión belüli barangolási szolgáltatásokért, és ezáltal magas szintű fogyasztóvédelmet ér el azzal, hogy fokozza a barangolásszolgáltatók közötti versenyt - a tagállamok nem tudják kielégítően, biztonságosan, összehangoltan és kellő időben megvalósítani, és ezért azok uniós szinten jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

(96) A barangolásos hangátviteli, SMS- és adatátviteli szolgáltatások nagykereskedelmi díjaira vonatkozó szabályozási kötelezettségeket addig indokolt fenntartani, ameddig a strukturális intézkedések el nem kezdik érvényesíteni hatásukat, és a nagykereskedelmi piacokon kellő mértékben ki nem fejlődik a verseny. Emellett a piaci trendek ma azt mutatják, hogy a jövőben a mobilszolgáltatásokon belül egyre inkább az adatátviteli szolgáltatások fognak előtérbe kerülni: jelenleg a nagykereskedelmi adatátviteli szolgáltatások bővülése a legdinamikusabb, és áruk szignifikánsan alatta van a jelenlegi szabályozott árszinteknek.

(97) A biztonsági kiskereskedelmi árkorlátokat olyan kellően magas szinten kell megállapítani, hogy ne torzítsák a piaci verseny vonatkozásában a strukturális intézkedésektől várható előnyöket, és teljes mértékben megszüntethetőknek kell lenniük, amint a strukturális intézkedések érvényesíteni kezdik hatásukat, és kialakult a valódi belső piac. Ezért a biztonsági kiskereskedelmi árkorlátoknak egyre csökkenniük kell, végül pedig meg kell szűnniük.

(98) A Bizottságnak a rendelet célkitűzései fényében felül kell vizsgálnia e rendelet eredményességét, és azt, hogy mennyiben járul hozzá az elektronikus hírközlésre vonatkozó 2002-es keretszabályozás végrehajtásához, valamint a belső piac zavartalan működéséhez. Ebben az összefüggésben a Bizottságnak figyelmet kell fordítania a különböző méretű és az Unió különböző részeiből származó mobilszolgáltatók versenyhelyzetére gyakorolt hatásra, a kis- és nagykereskedelmi díjak alakulására, tendenciáira és átláthatóságára, azok tényleges költségekhez való viszonyára, továbbá arra, hogy az e rendeletet kísérő hatásvizsgálat feltételezései milyen mértékben bizonyulnak helyesnek, valamint a megfelelés költségeire és a beruházásokra gyakorolt hatásra. A Bizottságnak - a technológiai fejlődés fényében - figyelembe kell vennie a barangolás alternatíváit jelentő szolgáltatásoknak (például a Wi-Fi-n keresztüli hozzáférésnek) az elérhetőségét és minőségét is.

(99) A barangolásos hangátviteli, SMS- és adatátviteli szolgáltatások nagy- és kiskereskedelmi díjaira vonatkozó szabályozási kötelezettségeket a fogyasztók védelme érdekében mindaddig fenn kell tartani, amíg nagy- és kiskereskedelmi szinten teljes mértékben létre nem jön a verseny. A Bizottságnak ezért 2016. június 30-ig fel kell mérnie, hogy teljesültek-e e rendelet célkitűzései, beleértve annak vizsgálatát is, hogy teljes körűen megvalósultak-e a strukturális intézkedések, továbbá, hogy a barangolási szolgáltatások belső piacán kellő mértékben kifejlődött-e a verseny. Amennyiben a Bizottság arra a következtetése jut, hogy a verseny még nem fejlődött ki kellő mértékben, a Bizottságnak megfelelő javaslatokat kell benyújtania az Európai Parlament és a Tanács számára annak érdekében, hogy 2017-től kezdődően biztosított legyen a fogyasztók megfelelő védelme.

(100) A fent említett felülvizsgálatot követően és az Unión belüli barangolásos szolgáltatások folyamatos felügyeletének biztosítása érdekében a Bizottság kétévente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben szerepel a barangolásos szolgáltatások legújabb trendjeinek általános összefoglalása és az e rendelet célkitűzéseinek teljesítése terén elért eredmények időközi értékelése, továbbá e célkitűzések megvalósításának lehetséges alternatívái,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

(1) Ez a rendelet közös megközelítést hoz létre annak biztosítása érdekében, hogy a nyilvános mobilhírközlő hálózatok felhasználói az Unión belüli utazásaik során a nemzeti versenypiaci díjakhoz képest ne fizessenek túlságosan magas árat az Unión belüli barangolási szolgáltatásokért hívások kezdeményezése és fogadása, SMS-üzenetek küldése és fogadása, valamint csomagkapcsolt adatátviteli szolgáltatások igénybevétele során, hozzájárulva ezzel a belső piac zavartalan működéséhez, magas szintű fogyasztóvédelem elérése mellett, elősegítve a versenyt és az átláthatóságot a piacon, valamint egyaránt ösztönzve az innovációs kezdeményezéseket és a fogyasztók szabad választását.

Ez a rendelet szabályokat állapít meg, amelyek lehetővé teszik a szabályozott barangolási szolgáltatások és a belföldi mobilhírközlési szolgáltatások egymástól elkülönített értékesítését, és meghatározzák azokat a feltételeket, amelyek mellett a szabályozott barangolási szolgáltatások nyújtása céljából biztosítani kell a nyilvános mobilhírközlő hálózatokhoz való nagykereskedelmi hozzáférést. Ez a rendelet továbbá átmeneti szabályokat állapít meg az Unión belül kezdeményezett és végződtetett hanghívásokkal és SMS-üzenetekkel összefüggő szabályozott barangolási szolgáltatások, valamint a barangolást végző ügyfelek által az Unión belül egy mobilhírközlő hálózaton történő barangolás során igénybe vett csomagkapcsolt adatátviteli szolgáltatások nyújtásáért a barangolásszolgáltatók által felszámítható díjakról. E rendelet alkalmazása egyaránt kiterjed a hálózatüzemeltetők által felszámított nagykereskedelmi díjakra és a barangolásszolgáltatók által felszámított kiskereskedelmi díjakra.

(2) A szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások és a belföldi mobilhírközlési szolgáltatások egymástól elkülönített értékesítése szükséges közbenső lépés a verseny fokozása érdekében, azaz hogy az ügyfelek által fizetendő barangolási tarifák csökkentésével létrejöjjön a mobilhírközlési szolgáltatások belső piaca, és végül teljesen megszűnjön a nemzeti és a barangolási tarifák közötti különbségtétel.

(3) Ez a rendelet továbbá szabályokat állapít meg az árak átláthatóságának javítása, valamint a barangolási szolgáltatások felhasználói által fizetendő díjakra vonatkozó tájékoztatás javítása céljából.

(4) Ez a rendelet a keretirányelv 1. cikkének (5) bekezdése értelmében egyedi intézkedésnek minősül.

(5) Az e rendeletben foglalt maximális díjak euróban vannak megadva.

(6) Amennyiben a 7., a 9. és a 12. cikk szerinti maximális díjakat eurótól eltérő pénznemben fejezik ki, az e cikkek szerinti kezdeti díjkorlátokat az Európai Központi Bank által az Európai Unió Hivatalos Lapjában2012. május 1-jén közzétett referencia átváltási árfolyam alkalmazásával kell az adott pénznemben meghatározni.

A 7. cikk (2) bekezdése, a 9. cikk (1) bekezdése és a 12. cikk (1) bekezdése szerinti későbbi díjkorlátok tekintetében a felülvizsgált értékeket az adott év május 1-jén közzétett referencia átváltási árfolyam alkalmazásával kell meghatározni. A 7. cikk (2) bekezdése, a 9. cikk (1) bekezdése és a 12. cikk (1) bekezdése szerinti maximális díjak tekintetében az eurótól eltérő pénznemben kifejezett díjkorlátokat 2015-től kezdve évente felül kell vizsgálni. Az eurótól eltérő pénznemben kifejezett, évente felülvizsgált díjkorlátokat július 1-jétől, az ugyanazon év május 1-jén közzétett referencia átváltási árfolyam használatával kell alkalmazni.

(7) Amennyiben a 8.,10. és 13. cikk szerinti maximális díjakat az eurótól eltérő pénznemben fejezik ki, az említett cikkek szerinti kezdeti díjkorlátokat az Európai Központi Bank által az Európai Unió Hivatalos Lapjában2012. március 1-jén, április 1-jén és május 1-jén közzétett referencia átváltási árfolyamok középértékének alkalmazásával kell az adott pénznemben meghatározni.

A 8. cikk (2) bekezdése, a 10. cikk (2) bekezdése és a 13. cikk (2) bekezdése szerinti későbbi díjkorlátok tekintetében a felülvizsgált értékeket az adott naptári év március 1-jén, április 1-jén és május 1-jén közzétett referencia átváltási árfolyamok középértékének alkalmazásával kell az adott pénznemben meghatározni. A 8. cikk (2) bekezdése, a 10. cikk (2) bekezdése és a 13. cikk (2) bekezdése szerinti maximális díjak tekintetében az eurótól eltérő pénznemben kifejezett díjkorlátokat 2015-től kezdve évente felül kell vizsgálni. Az eurótól eltérő pénznemben kifejezett, évente felülvizsgált díjkorlátokat július 1-jétől, az ugyanazon év március 1-jén, április 1-jén és május 1-jén közzétett referencia átváltási árfolyamok középértékének használatával kell alkalmazni.

2. cikk

Fogalommeghatározások

(1) E rendelet alkalmazásában a hozzáférési irányelv 2. cikkében, a keretirányelv 2. cikkében és az egyetemes szolgáltatási irányelv 2. cikkében megállapított fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdésben említett fogalommeghatározásokon kívül a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

a) "barangolásszolgáltató": olyan vállalkozás, amely a barangolást végző ügyfeleknek szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatásokat nyújt;

b) "belföldi szolgáltató": olyan vállalkozás, amely a barangolást végző ügyfeleknek belföldi mobilhírközlési szolgáltatásokat nyújt;

c) "alternatív barangolásszolgáltató": a belföldi szolgáltatótól eltérő barangolásszolgáltató;

d) "hazai hálózat": olyan, valamely tagállamon belüli nyilvános hírközlő hálózat, amelynek révén egy barangolásszolgáltató a barangolást végző ügyfélnek szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatásokat nyújt;

e) "látogatott hálózat": olyan földfelszíni nyilvános mobilhírközlő hálózat, amely a barangolást végző ügyfél belföldi szolgáltatójának tagállamától eltérő tagállamban található, és amely lehetővé teszi, hogy a barangolást végző ügyfél - a hazai hálózat üzemeltetőjével kötött megállapodás alapján - hívásokat kezdeményezzen és fogadjon, SMS-üzeneteket küldjön és fogadjon vagy csomagkapcsolt adatátviteli szolgáltatásokat használjon;

f) "Unión belüli barangolás": mobilkészülék barangolást végző ügyfél általi használata az Unión belüli hívásfogadásra vagy -kezdeményezésre, Unión belüli SMS-üzenetek küldésére vagy fogadására, illetve csomagkapcsolt adatátviteli szolgáltatások igénybevételére attól eltérő tagállamban, mint amelyben a belföldi szolgáltató hálózata található, a hazai hálózat üzemeltetője és a látogatott hálózat üzemeltetője közötti megállapodás alapján;

g) "barangolást végző ügyfél": az Unión belül található földfelszíni nyilvános mobilhírközlő hálózaton keresztül szabályozott barangolási szolgáltatásokat nyújtó barangolásszolgáltató ügyfele, akinek az említett barangolásszolgáltatóval kötött szerződése vagy megállapodása lehetővé teszi az Unión belüli barangolást;

h) "szabályozott barangolásos hívás": a barangolást végző ügyfél olyan mobil-hanghívása, amelyet egy látogatott hálózaton kezdeményeztek, és a végződtetés szerinti nyilvános hírközlő hálózat az Unión belül található, vagy a barangolást végző ügyfél olyan hívásfogadása, amelyet az Unión belüli nyilvános hírközlő hálózatról kezdeményeztek és egy látogatott hálózaton végződtettek;

i) "euro-hangtarifa": a 8. cikkben előírt legmagasabb díjat meg nem haladó olyan tarifa, amelyet egy barangolásszolgáltató az említett cikkel összhangban a szabályozott barangolásos hívások szolgáltatásáért felszámíthat;

j) "SMS-üzenet": rövidüzenet-szolgáltatás (Short Message Service) keretében küldött szöveges üzenet, amely elsősorban alfabetikus és/vagy numerikus karakterekből áll, és a nemzeti számozási tervekkel összhangban kiosztott mobil- és/vagy vezetékes számok között küldhető;

k) "szabályozott barangolásos SMS-üzenet": barangolást végző ügyfél által küldött olyan SMS-üzenet, amelyet egy látogatott hálózaton kezdeményeztek és az Unión belüli nyilvános hírközlő hálózaton végződtettek, vagy a barangolást végző ügyfél által fogadott olyan SMS-üzenet, amelyet az Unión belüli nyilvános hírközlő hálózatról kezdeményeztek és egy látogatott hálózaton végződtettek;

l) "euro-SMS tarifa": a 10. cikkben előírt legmagasabb díjat meg nem haladó olyan tarifa, amelyet egy barangolásszolgáltató az említett cikkel összhangban a szabályozott barangolásos SMS-üzenetek szolgáltatásáért felszámíthat;

m) "szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatás": a barangolást végző ügyfél számára a csomagkapcsolt adatátvitel igénybevételét lehetővé tevő barangolási szolgáltatás a látogatott hálózathoz való kapcsolódó mobilkészüléke segítségével. A szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatás nem terjed ki szabályozott barangolásos hívások vagy SMS-üzenetek továbbítására és fogadására, de kiterjed MMS-üzenetek továbbítására és fogadására;

n) "euro-adattarifa": a 13. cikkben előírt legmagasabb díjat meg nem haladó olyan tarifa, amelyet egy barangolásszolgáltató az említett cikkel összhangban a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatásért felszámíthat;

o) "nagykereskedelmi barangolási hozzáférés": közvetlen nagykereskedelmi barangolási hozzáférés vagy nagykereskedelmi viszonteladói barangolási hozzáférés;

p) "közvetlen nagykereskedelmi barangolási hozzáférés": eszközök és/vagy szolgáltatások rendelkezésre bocsátása egy mobilhálózat-üzemeltető által egy másik vállalkozás számára meghatározott feltételekkel abból a célból, hogy ez a másik vállalkozás szabályozott barangolási szolgáltatásokat nyújthasson a barangolást végző ügyfeleknek;

q) "nagykereskedelmi viszonteladói barangolási hozzáférés": barangolási szolgáltatások nagykereskedelmi alapon történő nyújtása a látogatott hálózat üzemeltetőjétől eltérő mobilhálózat-üzemeltető által egy másik vállalkozás számára abból a célból, hogy ez a másik vállalkozás szabályozott barangolási szolgáltatásokat nyújthasson a barangolást végző ügyfeleknek.

3. cikk

Nagykereskedelmi barangolási hozzáférés

(1) A mobilhálózat-üzemeltetők minden olyan ésszerű igényt teljesítenek, amely nagykereskedelmi barangolási hozzáférésre vonatkozik.

(2) A mobilhálózat-üzemeltetők csak objektív kritériumok alapján utasíthatnak vissza nagykereskedelmi barangolási hozzáférésre vonatkozó igényeket.

(3) A nagykereskedelmi barangolási hozzáférés a szabályozott barangolási szolgáltatások ügyfelek részére történő nyújtásához szükséges valamennyi hálózati elemre és kapcsolódó eszközre, releváns szolgáltatásra, szoftverre és informatikai rendszerre vonatkozik.

(4) A nagykereskedelmi barangolási hozzáférés (3) bekezdésben említett összetevőinek nyújtására a 7., 9. és 12. cikkben meghatározott, a szabályozott nagykereskedelmi barangolási díjakra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Az első albekezdés sérelme nélkül, a mobilhálózat-üzemeltetők nagykereskedelmi viszonteladói barangolási hozzáférés esetén tisztességes és ésszerű díjakat számíthatnak fel a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó összetevőkre vonatkozóan.

(5) A mobilhálózat-üzemeltetők a (8) bekezdésben említett BEREC-iránymutatások figyelembevételével referenciaajánlatot tesznek közzé, és azt a nagykereskedelmi barangolási hozzáférést kérő vállalkozások rendelkezésére bocsátják. A mobilhálózat-üzemeltetők legkésőbb egy hónappal a kérelem kézhezvételét követően a hozzáférést kérő vállalkozás rendelkezésére bocsátanak egy ilyen hozzáférésre vonatkozó, az ezen cikknek megfelelő szerződéstervezetet. A nagykereskedelmi barangolási hozzáférést ésszerű időn belül, de legkésőbb három hónappal a szerződés megkötését követően meg kell adni. A nagykereskedelmi barangolási hozzáférés iránti kérelemmel megkeresett mobilhálózat-üzemeltetők és a hozzáférést kérő vállalkozások a tárgyalások során jóhiszeműen járnak el.

(6) Az (5) bekezdésben említett referenciaajánlatnak kellően részletesnek kell lennie, abban szerepelnie kell a (3) bekezdésben említett, a nagykereskedelmi barangolási hozzáféréshez szükséges valamennyi elemnek, továbbá tartalmaznia kell a közvetlen nagykereskedelmi barangolási hozzáférés és a nagykereskedelmi viszonteladói barangolási hozzáférés szempontjából releváns ajánlatok leírását és a kapcsolódó feltételeket. Szükség esetén a nemzeti szabályozó hatóságok előírhatják a referenciaajánlatok megváltoztatását annak érdekében, hogy érvényt szerezzenek az e cikkben meghatározott kötelezettségeknek.

(7) Amennyiben a hozzáférést kérő vállalkozás kereskedelmi tárgyalásokat kíván kezdeni annak érdekében, hogy a hozzáférés a referenciaajánlatban nem szereplő összetevőkre is kiterjedjen, a mobilhálózat-üzemeltetőknek erre a kérelemre ésszerű időn belül, de legkésőbb két hónappal a kérelem kézhezvételét követően választ kell adniuk. E bekezdés alkalmazása esetén a (2) és (5) bekezdés nem alkalmazandó.

(8) Annak érdekében, hogy hozzájáruljon e cikk következetes alkalmazásához, a BEREC az érintett felekkel folytatott konzultációt követően és a Bizottsággal szoros együttműködésben 2012. szeptember 30-ig iránymutatásokat fogalmaz meg a nagykereskedelmi barangolási hozzáféréssel kapcsolatban.

(9) Az (5)-(7) bekezdést 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

4. cikk

A szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások elkülönített értékesítése

(1) A belföldi szolgáltatók lehetővé teszik ügyfeleik számára, hogy bármely alternatív barangolásszolgáltató által csomagként kínált, szabályozott hangátviteli, adatátviteli és SMS-szolgáltatást igénybe vegyenek.

Sem a belföldi szolgáltatók, sem a barangolásszolgáltatók nem akadályozhatják meg, hogy ügyfeleik igénybe vegyenek alternatív barangolásszolgáltató által a látogatott hálózaton belül közvetlenül nyújtott szabályozott adatátviteli szolgáltatásokat.

(2) A barangolást végző ügyfelek jogosultak bármikor barangolásszolgáltatót váltani. Ha egy barangolást végző ügyfél úgy dönt, hogy barangolásszolgáltatót kíván váltani, a váltást indokolatlan késedelem nélkül, - azaz minden esetben a szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások elkülönített értékesítésének végrehajtásához választott műszaki megoldástól függően a lehető legrövidebb időn belül, de az új barangolásszolgáltatóval történő megállapodás megkötésétől számított legfeljebb három munkanapon belül - végre kell hajtani.

(3) Az alternatív barangolásszolgáltatóhoz történő, vagy a barangolásszolgáltatók közötti váltásnak térítésmentesnek kell lennie az ügyfél számára, és erre minden díjcsomagban lehetőséget kell biztosítani. A szolgáltatóváltás nem vonhat maga után semmilyen ezzel kapcsolatos előfizetést vagy az előfizetésnek a barangoláson kívüli egyéb elemeire vonatkozó, a váltás előtti feltételekhez képest további rögzített, illetve rendszeres díjat.

(4) A belföldi szolgáltatók egyértelmű, érthető és könnyen hozzáférhető formában valamennyi barangolást végző ügyfelüket tájékoztatják arról, hogy lehetőségük van az (1) bekezdés első albekezdésében említett szolgáltatások választására.

Mindenekelőtt akkor, amikor a belföldi szolgáltató mobilhírközlési szolgáltatásokra vonatkozó szerződést köt vagy újít meg, köteles valamennyi ügyfelének külön-külön teljes körű tájékoztatást nyújtani az alternatív barangolásszolgáltató választásának lehetőségéről, és nem akadályozhatja az alternatív barangolásszolgáltatóval való szerződéskötést. A szabályozott barangolási szolgáltatásokra a belföldi szolgáltatóval szerződést kötő ügyfélnek kifejezetten nyilatkoznia kell arról, hogy erről a lehetőségről megkapta a tájékoztatást. A belföldi szolgáltatók nem akadályozhatják meg az értékesítési pontjukként szolgáló kiskereskedőket abban, hogy alternatív barangolásszolgáltatók elkülönült barangolási szolgáltatásaira vonatkozó szerződéseket kínáljanak, erről nem beszélhetik le őket, és nem ösztönözhetik őket arra, hogy ezt ne tegyék meg.

(5) A szabályozott barangolási szolgáltatások műszaki jellemzői nem változtathatók meg oly módon, hogy eltérjenek a váltás előtt az ügyfélnek nyújtott szabályozott barangolási szolgáltatások műszaki jellemzőitől - ideértve a szolgáltatások minőségi paramétereit is. Ha a váltás nem érinti az összes szabályozott barangolási szolgáltatást, a váltással nem érintett szolgáltatásokat továbbra is ugyanolyan áron, és a lehető legnagyobb mértékben ugyanolyan műszaki jellemzőkkel - köztük minőségi paraméterekkel - kell nyújtani.

(6) Ezt a cikket 2014. július 1-jétől kell alkalmazni.

5. cikk

A szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások elkülönített értékesítésének megvalósítása

(1) A belföldi üzemeltetők a szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások 4. cikk szerinti elkülönített értékesítését úgy hajtják végre, hogy az ügyfelek a belföldi mobilhírközlési szolgáltatásokat és az elkülönült szabályozott barangolási szolgáltatásokat igénybe vehessék. A belföldi szolgáltatók kielégítenek minden ésszerű, az eszközökhöz és a kapcsolódó kiegészítő támogatási szolgáltatásokhoz való hozzáférésre irányuló, a szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások elkülönített értékesítése szempontjából releváns igényt. A szabályozott barangolási szolgáltatások elkülönített értékesítéséhez szükséges említett eszközökhöz és a támogatási szolgáltatásokhoz való hozzáférésnek - ideértve a felhasználók személyazonosságának igazolását célzó szolgáltatásokat is - térítésmentesnek kell lennie, és az nem vonhat maga után az ügyfelek által közvetlenül megfizetendő díjakat.

(2) Annak érdekében, hogy a szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások elkülönített értékesítésének megvalósítása az Unióban következetes legyen, és mindenhol egyidejűleg menjen végbe, a Bizottság a BEREC-cel folytatott konzultációt követően 2012. december 31-ig végrehajtási jogi aktusok révén elfogadja a 4. cikk (4) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettségekre és a szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások elkülönített értékesítésének végrehajtásához szükséges műszaki megoldásokra vonatkozó részletes szabályokat. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni, és azokat 2014. július 1-jétől kell alkalmazni.

(3) A szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások elkülönített értékesítésének végrehajtásához szükséges műszaki megoldásnak az alábbi kritériumoknak kell megfelelnie:

a) fogyasztóbarát megközelítés, és mindenekelőtt annak lehetővé tétele, hogy az ügyfelek hívószámuk megtartásával, valamint ugyanazon mobilkészülék használatával könnyen és gyorsan válthassanak alternatív barangolásszolgáltatóra;

b) valamennyi fogyasztói keresletkategória versenyképes kiszolgálásának képessége, beleértve az adatátviteli szolgáltatások intenzív használatát;

c) a verseny hatékony elősegítésének képessége, figyelembe véve az üzemeltetőknek az infrastrukturális eszközeik vagy kereskedelmi megállapodásaik kiaknázására irányuló mozgásterét;

d) költséghatékonyság, figyelembe véve a belföldi szolgáltatók és az alternatív barangolásszolgáltatók közötti költségmegosztást;

e) a 4. cikk (1) bekezdésében említett kötelezettségek érvényesítésére való hatékony képesség;

f) a legmagasabb fokú kölcsönös átjárhatóság lehetővé tétele;

g) felhasználóbarát jelleg, mindenekelőtt ami hálózatváltás esetén a mobil készülék fogyasztók általi technikai kezelését illeti;

h) annak biztosítása, hogy az uniós ügyfelek által harmadik országokban végzett barangolást, valamint a harmadik országok ügyfelei által az Unióban végzett barangolást ne lehessen gátolni;

i) a magánéletnek, a személyes adatoknak, a hálózatok biztonságának és integritásának a keretirányelvben és a különös irányelvekben előírt védelmére, továbbá az említett irányelvekben előírt átláthatóságra vonatkozó szabályok tiszteletben tartásának biztosítása;

j) annak figyelembevétele, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok a keretirányelv 8. cikke (4) bekezdésének g) pontjával összhangban ösztönzik, hogy a végfelhasználók információkhoz férjenek hozzá és információt terjesszenek, valamint saját választásuk szerinti alkalmazásokat futtassanak és szolgáltatásokat vegyenek igénybe;

k) annak biztosítása, hogy a szolgáltatók azonos körülmények között azonos feltételeket biztosítsanak.

(4) A műszaki megoldás a (3) bekezdésben lefektetett kritériumok teljesítése céljából több technikai feltételt is egyesíthet.

(5) A Bizottság szükség esetén megbízza valamelyik európai szabványügyi testületet az érintett szabványoknak a szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások elkülönített értékesítésének harmonizált végrehajtásához szükséges módosításával.

(6) E cikk (1), (3), (4) és (5) bekezdését 2014. július 1-jétől kell alkalmazni.

6. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot a keretirányelv 22. cikke által létrehozott hírközlési bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet szerinti bizottság.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

7. cikk

Szabályozott barangolásos hívások nagykereskedelmi díjai

(1) A látogatott hálózat üzemeltetője 2012. július 1-jétől kezdve az ügyfél barangolásszolgáltatójától percenként legfeljebb 0,14 EUR-nak megfelelő átlagos nagykereskedelmi díjat szedhet a látogatott hálózatról kezdeményezett szabályozott barangolásos hívás nyújtásáért, beleértve többek között annak kezdeményezési, továbbítási és végződtetési költségét is.

(2) Az (1) bekezdésben említett átlagos nagykereskedelmi díjat kell alkalmazni bármely két üzemeltető között, és azt egy tizenkét hónapos időszakra, vagy egy adott legmagasabb átlagos nagykereskedelmi díj e bekezdésben meghatározott alkalmazási idejének lejártáig vagy 2022. június 30-ig hátralévő rövidebb időszakra kell kiszámítani. A legmagasabb átlagos nagykereskedelmi díjat 2013. július 1-jén 0,10 EUR-ra és 2014. július 1-jén 0,05 EUR-ra kell csökkenteni, és az a 19. cikk sérelme nélkül 2022. június 30-ig 0,05 EUR marad.

(3) Az (1) bekezdésben említett átlagos nagykereskedelmi díjat úgy kell kiszámítani, hogy a teljes nagykereskedelmi barangolásos árbevételt el kell osztani a vonatkozó időszakban az érintett üzemeltető által az Unión belüli nagykereskedelmi barangolásos hívások nyújtására ténylegesen felhasznált, másodpercalapon összesített nagykereskedelmi barangolásos percek számával, mindezt úgy kiigazítva, hogy figyelembe vegye a látogatott hálózat üzemeltetőjének azt a lehetőségét, hogy legfeljebb 30 másodperces kezdeti minimális díjazási időszakot alkalmazhat.

8. cikk

Szabályozott barangolásos hívások kiskereskedelmi díjai

(1) A barangolásszolgáltatók a (2) bekezdésben előírt euro-hangtarifát világosan és átlátható módon hozzáférhetővé teszik, és aktívan ajánlják valamennyi barangolást végző ügyfelük részére. Az említett tarifa nem vonhat maga után semmilyen ezzel kapcsolatos előfizetést vagy más rögzített, illetve rendszeres díjat, és valamennyi kiskereskedelmi díjszabással kombinálhatónak kell lennie.

Az erre vonatkozó ajánlat során a barangolásszolgáltatóknak emlékeztetniük kell valamennyi barangolást végző ügyfelüket, akik külön barangolási díjszabást vagy csomagot választottak, az azon díjszabásra vagy csomagra alkalmazott feltételekre.

(2) 2012. július 1-jétől a barangolásszolgáltató által saját barangolást végző ügyfeleinek egy szabályozott barangolásos hívás nyújtásáért felszámított (héa nélküli) euro-hangtarifa barangolásos hívásonként eltérő lehet, de a szolgáltató híváskezdeményezés esetén legfeljebb 0,29 EUR/perc díjat, hívásfogadás esetén 0,08 EUR/perc díjat számíthat fel. A kezdeményezett hívások maximális kiskereskedelmi díja 2013. július 1-jén 0,24 EUR-ra, 2014. július 1-jén pedig 0,19 EUR-ra, míg a fogadott hívások maximális kiskereskedelmi díja 2013. július 1-jén 0,07 EUR-ra, 2014. július 1-jén pedig 0,05 EUR-ra csökken. A 19. cikk sérelme nélkül az említett, az euro-hangtarifára vonatkozó maximális kiskereskedelmi díjak 2017. június 30-ig érvényesek.

A barangolásszolgáltatók barangolást végző ügyfeleiknek hangüzenetek fogadásáért nem számíthatnak fel díjat. Ez nem sérti az egyéb vonatkozó díjakat, például az ilyen üzenetek meghallgatásáért felszámolható díjakat.

A barangolásszolgáltatók kötelesek barangolást végző ügyfeleiknek minden euro-hangtarifa alá eső, kezdeményezett és fogadott szabályozott barangolásos hívást másodpercalapon számlázni.

A barangolásszolgáltató az euro-hangtarifa alá eső, kezdeményezett hívásokra 30 másodpercet meg nem haladó hosszúságú kezdeti díjazási időszakot alkalmazhat.

(3) A barangolásszolgáltatóknak automatikusan euro-hangtarifát kell alkalmazniuk valamennyi barangolást végző ügyfelükre, azon ügyfelek kivételével, akik már korábban külön barangolási díjszabást vagy csomagot választottak, amely alapján a szabályozott barangolásos hívások tekintetében kedvezőbb díjszabást élveznek, mint amilyenben ilyen választás hiányában részesültek volna.

(4) A barangolásszolgáltatók valamennyi olyan új barangolást végző ügyfelük esetében euro-hangtarifát alkalmaznak, aki nem nyilatkozik kifejezetten úgy, hogy más barangolási díjszabást vagy a barangolási szolgáltatásokra vonatkozóan olyan díjcsomagot választ, amely a szabályozott barangolásos hívásokra vonatkozóan más díjszabást tartalmaz.

(5) A barangolást végző ügyfél bármikor kérheti az euro-hangtarifába történő átsorolását vagy abból való kilépését. A díjszabások közötti váltásnak a kérelem kézhezvételét követő egy munkanapon belül, ingyenesen kell megtörténnie, és nem köthető az előfizetés egyéb részeire vonatkozó feltételekhez és korlátozásokhoz, kivéve, ha olyan barangolást végző ügyfél kéri az euro-hangtarifába történő átsorolását, aki több szabályozott barangolási szolgáltatást tartalmazó külön barangolási díjcsomagra fizetett elő; ebben az esetben a barangolásszolgáltató megkövetelheti, hogy a díjszabást váltó ügyfél mondjon le a csomag többi eleméhez kapcsolódó előnyökről. A barangolásszolgáltató az érvényes barangolási díjszabás alkalmazásának előre meghatározott, legfeljebb két hónap hosszúságú minimális időtartamára elhalaszthatja a váltást. Az euro-hangtarifa mindig kombinálható euro-SMS tarifával és euro-adattarifával.

9. cikk

A szabályozott barangolásos SMS-üzenetek nagykereskedelmi díjai

(1) 2012. július 1-jétől a látogatott hálózat üzemeltetője a látogatott hálózatról küldött szabályozott barangolásos SMS-üzenet nyújtásáért SMS-üzenetenként legfeljebb 0,03 EUR-t számíthat fel. A maximális átlagos nagykereskedelmi díj összege 2013. július 1-jén 0,02 EUR-ra csökken, és a 19. cikk sérelme nélkül 2022. június 30-ig 0,02 EUR marad.

(2) Az (1) bekezdésben említett átlagos nagykereskedelmi díjat kell alkalmazni bármely két üzemeltető között, és azt tizenkét hónapos időszakra, vagy a 2022. június 30-ig hátralévő rövidebb időszakra kell kiszámítani.

(3) Az (1) bekezdésben említett átlagos nagykereskedelmi díjat úgy kell kiszámítani, hogy a vonatkozó időszak alatt a látogatott hálózat üzemeltetője vagy a hazai hálózat üzemeltetője által a szabályozott barangolásos SMS-üzenetek Unión belüli küldésével és továbbításával nyert nagykereskedelmi barangolásos árbevételt el kell osztani az érintett barangolásszolgáltató vagy a hazai hálózat üzemeltetője nevében az adott időszakban küldött és továbbított ilyen SMS-üzenetek számával.

(4) A látogatott hálózat üzemeltetője az (1) bekezdésben említett díjon kívül nem számíthat fel más díjat a barangolást végző ügyfél barangolásszolgáltatójának vagy hazaihálózat-üzemeltetőjének az ő látogatott hálózatában barangolást végző ügyfélnek küldött szabályozott barangolásos SMS-üzenetek végződtetéséért.

10. cikk

A szabályozott barangolásos SMS-üzenetek kiskereskedelmi díjai

(1) A barangolásszolgáltatók a (2) bekezdésben előírt euro-SMS tarifát valamennyi barangolást végző ügyfelük részére világosan és átlátható módon rendelkezésre bocsátják és aktívan ajánlják. Az euro-SMS tarifa nem vonhat maga után semmilyen ezzel kapcsolatos előfizetést vagy más rögzített, illetve rendszeres díjat, és valamennyi kiskereskedelmi díjszabással kombinálhatónak kell lennie, az e cikkben foglalt egyéb rendelkezések fenntartásával.

(2) 2012. július 1-jétől a barangolásszolgáltató által saját, barangolást végző ügyfelének az érintett barangolást végző ügyfél által küldött szabályozott barangolásos SMS-üzenetenként felszámított euro-SMS tarifa (héa nélküli) kiskereskedelmi díjának összege eltérő lehet, de nem haladhatja meg a 0,09 EUR-t. Az említett maximális díj 2013. július 1-jén 0,08 EUR-ra, 2014. július 1-jén pedig 0,06 EUR-ra csökken, és a 19. cikk sérelme nélkül 2017. június 30-ig 0,06 EUR marad.

(3) A barangolásszolgáltatók barangolást végző ügyfeleiknek a szabályozott barangolásos SMS-üzenetek fogadásáért nem számíthatnak fel díjat.

(4) A barangolásszolgáltatóknak automatikusan euro-SMS tarifát kell alkalmazniuk valamennyi barangolást végző ügyfelükre, azon ügyfelek kivételével, akik már korábban külön barangolási díjszabást vagy olyan csomagot választottak, amely alapján a szabályozott barangolásos SMS-üzenetek tekintetében kedvezőbb díjszabást élveznek, mint amilyenben ilyen választás hiányában részesültek volna.

(5) A barangolásszolgáltatóknak euro-SMS tarifát kell alkalmazniuk valamennyi olyan új barangolást végző ügyfélre, aki kifejezett formában nem választ eltérő barangolásos SMS-díjszabást vagy a barangolásos szolgáltatásokra vonatkozó olyan díjcsomagot, amely a szabályozott barangolásos SMS-üzenetekre eltérő díjszabást tartalmaz.

(6) A barangolást végző ügyfél bármikor kérheti az euro-SMS tarifába történő átsorolását vagy abból való kilépését. A díjszabások közötti váltást a kérelem kézhezvételét követő egy munkanapon belül, ingyenesen kell biztosítani, és nem köthető az előfizetés barangolástól eltérő részeire vonatkozó feltételekhez és korlátozásokhoz. A váltást a barangolásszolgáltató az érvényes barangolási díjszabás alkalmazásának előre meghatározott, de legfeljebb két hónap hosszúságú minimális időtartamára elhalaszthatja. Az euro-SMS tarifa mindig kombinálható euro-hangtarifával és euro-adattarifával.

11. cikk

A szabályozott barangolásos SMS-üzenetek műszaki jellemzői

A barangolásszolgáltatók, a belföldi szolgáltatók, a hazai hálózatok üzemeltetői vagy a látogatott hálózatok üzemeltetői nem változtathatják meg a szabályozott barangolásos SMS-üzenetek műszaki jellemzőit oly módon, hogy azok eltérjenek a belföldi piacon nyújtott SMS-üzenetek műszaki jellemzőitől.

12. cikk

A szabályozott barangolásos adattovábbítási szolgáltatások nagykereskedelmi díjai

(1) 2012. július 1-jétől a látogatott hálózat üzemeltetője által a barangolást végző ügyfél hazai szolgáltatójának a látogatott hálózaton keresztül nyújtott szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatásért felszámított átlagos nagykereskedelmi díj az átvitt adatmennyiség egy megabájtjára vetítve nem haladhatja meg a 0,25 EUR összegű biztonsági árkorlátot. A biztonsági árkorlát az átvitt adatmennyiség egy megabájtjára vetítve2013. július 1-jétől 0,15 EUR-ra, 2014. július 1-jétől pedig az átvitt adatmennyiség egy megabájtjára vetítve 0,05 EUR-ra csökken, és a 19. cikk sérelme nélkül 2022. június 30-ig 0,05 EUR marad.

(2) Az (1) bekezdésben előírt átlagos nagykereskedelmi díjat bármely két üzemeltető között alkalmazni kell, és tizenkét hónapos vagy a 2022. június 30-ig hátralévő rövidebb időszakra vetítve kell kiszámítani.

(3) Az (1) bekezdésben előírt átlagos nagykereskedelmi díjat úgy kell kiszámítani, hogy az adott időszak alatt a látogatott hálózat vagy a hazai hálózat üzemeltetőjéhez a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatás nyújtása címén befolyó teljes nagykereskedelmi árbevételt el kell osztani a szolgáltatás nyújtása során az adott időszakban ténylegesen felhasznált adatok megabájtban kifejezett mennyiségével, kilobájtalapon összesítve azt az érintett barangolásszolgáltató vagy hazaihálózat-üzemeltető nevében az adott időszakra vonatkozóan.

13. cikk

A szabályozott barangolásos adattovábbítási szolgáltatások kiskereskedelmi díjai

(1) A barangolásszolgáltatók valamennyi barangolást végző ügyfelük részére világosan és átlátható módon rendelkezésre bocsátják és aktívan kínálják a (2) bekezdésben meghatározott euro-adattarifát. Az euro-adattarifa nem vonhat maga után semmilyen ezzel kapcsolatos előfizetést vagy más rögzített vagy rendszeres díjat, és valamennyi kiskereskedelmi díjszabással kombinálhatónak kell lennie.

Az erre vonatkozó ajánlat során a barangolásszolgáltatóknak emlékeztetniük kell azon, barangolást végző ügyfeleiket, akik már külön barangolási díjszabást vagy csomagot választottak, az azon díjszabásra vagy csomagra alkalmazott feltételekre.

(2) 2012. július 1-jétől a barangolásszolgáltató által saját barangolást végző ügyfelének a szabályozott barangolási szolgáltatásért felszámított euro-adattarifa (héa nélküli) kiskereskedelmi díjtétele megabájtonként legfeljebb 0,70 EUR lehet. Az adatátvitel maximális kiskereskedelmi díja 2013. július 1-jén megabájtonként 0,45 EUR-ra, 2014. július 1-jén megabájtonként 0,20 EUR-ra csökken, és a 19. cikk sérelme nélkül 2017. június 30-ig megabájtonként 0,20 EUR marad.

A barangolásszolgáltatók kötelesek barangolást végző ügyfeleiknek minden euro-adattarifa alá eső szabályozott barangolásos adattovábbítási szolgáltatást kilobájtalapon számlázni, kivéve a multimédiás üzenetküldő szolgáltatás (MMS) révén küldött üzeneteket, amelyek egységenként számlázhatók. Ilyen esetben az a kiskereskedelmi díj, amelyet egy barangolásszolgáltató saját barangolást végző ügyfelének a barangolás során egy MMS-üzenet küldéséért vagy fogadásáért felszámíthat, nem haladhatja meg az első albekezdésben meghatározott maximális kiskereskedelmi díjat.

(3) 2012. július 1-jétől a barangolásszolgáltatók valamennyi meglévő barangolást végző ügyfelük esetében automatikusan euro-adattarifát alkalmaznak, kivéve akkor, ha az adott ügyfelek korábban külön barangolási díjszabást választottak, vagy ha az euro-adattarifánál igazolhatóan alacsonyabb díjszabás alá tartoznak, vagy ha már olyan csomagot választottak, amely alapján a szabályozott barangolásos adattovábbítási szolgáltatások tekintetében kedvezőbb díjszabást élveznek, mint amilyenben ilyen választás hiányában részesültek volna.

(4) 2012. július 1-jétől a barangolásszolgáltatók valamennyi olyan új barangolást végző ügyfelük esetében euro-adattarifát alkalmaznak, akik nem nyilatkoztak kifejezetten úgy, hogy a barangolásos adattovábbítási szolgáltatásokra vonatkozóan más díjszabást vagy a barangolási szolgáltatásokra vonatkozóan olyan díjcsomagot választanak, amely a szabályozott barangolásos adattovábbítási szolgáltatásokra vonatkozóan más díjszabást tartalmaz.

(5) A barangolást végző ügyfél bármikor kérheti euro-adattarifába történő átsorolását vagy az euro-adattarifából való kilépését. A díjszabások közötti váltást a kérelem kézhezvételét követő egy munkanapon belül, ingyenesen kell biztosítani, és az nem köthető olyan feltételekhez és korlátozásokhoz, amelyek az előfizetés Unión belüli barangolástól eltérő részeire vonatkoznak. A váltást a barangolásszolgáltató az érvényes barangolási díjszabás megtartásával egy előre meghatározott, de legfeljebb két hónap hosszúságú minimális időtartamra elhalaszthatja. Az euro-adattarifa mindig összekapcsolható euro-SMS tarifával és euro-hangtarifával.

(6) A barangolásszolgáltatók 2012. június 30-ig valamennyi barangolást végző ügyfelüket egyenként, egyértelmű és érthető módon, tartós adathordozón tájékoztatják az euro-adattarifáról és arról, hogy az legkésőbb 2012. július 1-jétől valamennyi olyan barangolást végző ügyfélre alkalmazandó lesz, aki a szabályozott barangolási adatátviteli szolgáltatásokra vonatkozóan kifejezett formában nem választott külön díjszabást vagy csomagot, valamint az ügyfelek azon jogáról, hogy az (5) bekezdéssel összhangban kérhetik euro-adattarifába történő átsorolásukat vagy az euro-adattarifából való kilépésüket.

14. cikk

A barangolásos hívások és SMS-üzenetek kiskereskedelmi díjainak átláthatósága

(1) A barangolást végző ügyfelek arra való figyelmeztetése érdekében, hogy híváskezdeményezéskor és -fogadáskor, valamint SMS-üzenet küldésekor barangolási díjak vonatkoznak rájuk, minden barangolásszolgáltató köteles - kivéve, ha az ügyfél értesítette a barangolásszolgáltatót, hogy nem kívánja e szolgáltatást igénybe venni - automatikusan, indokolatlan késedelem nélkül, ingyenesen, üzenetszolgáltatás útján alapvető, személyre szóló díjszabási tájékoztatást adni a barangolást végző ügyfélnek, amikor az a belföldi szolgáltatójának tagállamától eltérő tagállam területére lép, a szóban forgó ügyfél által látogatott tagállamban történő híváskezdeményezésre és -fogadásra, valamint SMS-üzenetek küldésére vonatkozó (héát tartalmazó) barangolási díjakról.

E személyre szóló, alapvető díjszabási tájékoztatásnak tartalmaznia kell az ügyfél díjcsomagjának megfelelően kiszabható (az ügyfél belföldi szolgáltatója által kiállított hazai számla pénznemében kifejezett) legmagasabb díjakat:

a) a látogatott tagállamon belüli, továbbá a belföldi szolgáltatója szerinti tagállamba irányuló szabályozott barangolásos hívások kezdeményezéséért, valamint a szabályozott barangolásos hívások fogadásért; továbbá

b) a látogatott tagállamban tartózkodás alatt szabályozott barangolásos SMS-üzenetek küldéséért.

Ugyancsak tartalmaznia kell a (2) bekezdésben említett, további tájékoztatás céljából ingyenesen hívható telefonszámot, valamint a segélyszolgálatoknak az ingyenesen hívható 112-es egységes európai segélyhívószám tárcsázásával való elérésére vonatkozó információkat.

Az ügyfélnek minden üzenet kapcsán meg kell adni a lehetőséget, hogy térítésmentesen és egyszerű módon értesíthesse a barangolásszolgáltatót, hogy az automatikus üzenetszolgáltatást a jövőben nem kívánja igénybe venni. Annak az ügyfélnek, aki értesítést küldött, hogy nem kívánja igénybe venni az automatikus üzenetszolgáltatást, joga van e szolgáltatást bármikor ingyenesen újból kérni a barangolásszolgáltatótól.

A barangolásszolgáltatóknak az első albekezdésben említett, személyre szóló díjszabási tájékoztatást a vak és gyengén látó ügyfelek részére, az ügyfél kérésére, automatikusan és ingyenesen, hanghívással kell nyújtaniuk.

Az első, második, negyedik és ötödik albekezdés a barangolásszolgáltatók által nyújtott és az Unión kívül utazó, barangolást végző ügyfelek által igénybe vett barangolásos hangátviteli és SMS-szolgáltatásokra is alkalmazandó.

(2) Az (1) bekezdés kiegészítéseként, az ügyfélnek - függetlenül az Unión belüli tartózkodási helyétől - joga van ingyenesen, hanghívás vagy SMS révén személyre szabott, részletesebb információt kérni és kapni a látogatott hálózaton belül a hanghívásokra és SMS-re vonatkozó barangolási díjszabásokról, valamint tájékoztatást kérni és kapni az e rendelet alapján alkalmazandó átláthatósági intézkedésekről. Az ilyen kérések kezelése a barangolásszolgáltató által erre a célra kijelölt ingyenesen hívható telefonszámon keresztül történik. Az (1) bekezdésben előírt kötelezettségek az SMS-funkciót nem támogató készülékek esetében nem alkalmazandók.

(3) A barangolásszolgáltatók szerződéskötéskor kötelesek minden felhasználót teljes körűen tájékoztatni az érvényes barangolási díjakról, különösen az euro-hangtarifáról és az euro-SMS tarifáról. Ezenkívül a díjakban bekövetkező minden változás alkalmával indokolatlan késedelem nélkül naprakész tájékoztatást kell adniuk barangolást végző ügyfeleiknek az érvényes barangolási díjakról.

A barangolásszolgáltatóknak minden szükséges lépést meg kell tenniük annak biztosítása érdekében, hogy minden ügyfelük tisztában legyen az euro-hangtarifa és az euro-SMS tarifa rendelkezésre állásával. Különösen pedig valamennyi barangolást végző ügyfelük részére egyértelmű és részrehajlásmentes tájékoztatást kell nyújtaniuk mind az euro-hangtarifára, mind az euro-SMS tarifára vonatkozó feltételekről. Ezután ésszerű időközönként emlékeztetőt kell küldeniük az összes olyan ügyfélnek, aki más díjszabást választott.

A tájékoztatásnak elegendően részletesnek kell lennie ahhoz, hogy az ügyfelek meg tudják ítélni, hogy előnyös-e számukra átváltani eurotarifára.

(4) A szolgáltatóknak tájékoztatniuk kell az ügyfeleiket arról, hogy hogyan lehet elkerülni a szándékolatlan barangolást a határ menti régiókban. A barangolásszolgáltatóknak minden ésszerű lépést meg kell tenniük azért, hogy megóvják az ügyfeleiket attól, hogy saját tagállamukban barangolási díjat fizessenek olyan barangolási szolgáltatásokért, amelyekhez nem szándékoltan jutottak hozzá.

15. cikk

A barangolásos kiskereskedelmi adatátviteli szolgáltatásokra vonatkozó átláthatósági és védőmechanizmusok

(1) A barangolásszolgáltatóknak a (2) és (3) bekezdéssel összhangban biztosítaniuk kell, hogy barangolást végző ügyfeleik a szerződéskötés előtt és azt követően is megfelelő tájékoztatásban részesüljenek az általuk igénybe vett szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatások díjszabására vonatkozóan, olyan módon, amely elősegíti, hogy az ügyfelek megértsék e használat pénzügyi következményeit, és lehetővé teszi számukra a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatásokra fordított kiadásaik nyomon követését és ellenőrzését.

Szükség esetén a barangolásszolgáltatók a szerződéskötés előtt, majd azt követően rendszeresen tájékoztatják ügyfeleiket az automatikus és ellenőrizetlen barangolásos adatátviteli szolgáltatási kapcsolatok és letöltések kockázatáról. A barangolásszolgáltatóknak ezenkívül térítésmentesen, valamint világosan és könnyen érthető módon kell tájékoztatniuk ügyfeleiket arról, hogyan kapcsolhatják ki ezeket az automatikus barangolásos adatátviteli szolgáltatási kapcsolatokat a barangolásos adatátviteli szolgáltatások ellenőrizetlen igénybevételének kiküszöbölése érdekében.

(2) A barangolásszolgáltatóknak automatikus üzenetben kell értesíteniük a barangolást végző ügyfelet arról, hogy barangol, és személyre szabott díjszabási alaptájékoztatást kell nyújtaniuk az érintett tagállamban a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatások nyújtására vonatkozóan az adott barangolást végző ügyfélre alkalmazandó (az ügyfél belföldi szolgáltatója által kiállított hazai számla pénznemében kifejezett) megabájtonkénti díjakról, kivéve, ha az ügyfél értesítette a barangolásszolgáltatót arról, hogy nem tart igényt erre a tájékoztatásra.

Ezt a személyre szabott alapvető díjszabási tájékoztatást a barangolást végző ügyfél mobil készülékére kell eljuttatni például SMS-üzenet, e-mail vagy a mobilkészüléken felugró ablak formájában, valahányszor a barangolást végző ügyfél egy, a belföldi szolgáltatójának államától eltérő tagállamba lép, és e tagállamban először vesz igénybe szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatást. A tájékoztatást ingyenesen kell nyújtani, abban a pillanatban, amikor a barangolást végző ügyfél a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatást kezdeményezi, a tájékoztatás fogadását és könnyű megértését elősegítő módon.

Annak az ügyfélnek, aki értesítette barangolásszolgáltatóját, hogy nem kívánja igénybe venni az automatikus díjszabási tájékoztatást, joga van e szolgáltatást bármikor ingyenesen újból kérni barangolásszolgáltatójától.

(3) Minden barangolásszolgáltatónak valamennyi barangolást végző ügyfele számára biztosítania kell azt a lehetőséget, hogy ingyenesen és szabadon választhasson olyan megoldást, amely tájékoztatást ad az addigi összes fogyasztásáról adatmennyiségben vagy a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatásokért a barangolást végző ügyfél részére történő számlázás pénznemében kifejezve, és amely garantálja, hogy az ügyfél kifejezett beleegyezése nélkül a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatásokért egy adott időszakban fizetendő összes díj - kivéve az egységenként számlázott MMS-üzenetek díját - nem haladhatja meg a megadott pénzügyi korlátot.

Ezért a barangolásszolgáltatók egy vagy több maximális pénzügyi korlátot bocsátanak rendelkezésre meghatározott használati időszakok tekintetében, feltéve, hogy az ügyfeleket előre tájékoztatják az azoknak megfelelő adatmennyiségekről. Ezen pénzügyi korlátok egyikének (az alapértelmezett pénzügyi korlátnak) havi számlázási időszakonként meg kell közelítenie az 50 EUR-t, de nem haladhatja meg azt (héa nélkül).

A barangolásszolgáltató adatmennyiségben kifejezett korlátokat is megállapíthat, feltéve, hogy az ügyfeleket előre tájékoztatja az azoknak megfelelő pénzösszegekről. Ezen korlátok egyike (az alapértelmezett adatmennyiségi határ) esetében a megfelelő pénzösszegnek havi számlázási időszakonként legfeljebb 50 EUR-nak kell lennie (héa nélkül).

Ezenfelül a barangolásszolgáltató a barangolást végző ügyfele részére további, különböző - azaz magasabb vagy alacsonyabb - havi felső pénzügyi korlátokat is kínálhat.

A második és a harmadik albekezdésben említett alapértelmezett korlátokat minden olyan ügyfélre alkalmazni kell, aki nem választott más korlátot.

Valamennyi barangolásszolgáltató biztosítja továbbá megfelelő értesítés küldését a barangolást végző ügyfél mobil készülékére, például SMS-üzenet, e-mail vagy a számítógépén felugró ablak formájában a barangolásos adatátviteli szolgáltatásokra vonatkozó, megállapodás szerinti felső pénzügyi vagy adatforgalmi korlát 80 %-ának elérésekor. Biztosítani kell minden ügyfél számára a jogot, hogy kérhesse barangolásszolgáltatójától az ilyen értesítések küldésének megszüntetését, illetve, hogy bármikor díjmentesen kérhesse a szolgáltatótól a szolgáltatás visszaállítását.

Ha ezt a pénzügyi vagy adatforgalmi korlátot egyébként túllépnék, értesítést kell küldeni a barangolást végző ügyfél mobil készülékére. Ezen értesítésnek jeleznie kell, hogy az ügyfél milyen eljárást követve kérheti a szolgáltatás folytatását, illetve fel kell tüntetnie a korláton felüli egységekhez kapcsolódó költségeket. Amennyiben a barangolást végző ügyfél nem válaszol a kézbesített értesítésnek megfelelően, a barangolásszolgáltató haladéktalanul megszünteti a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatás nyújtását és az ezért fizetendő további díjak felszámolását a barangolást végző ügyfél számára, kivéve, ha és ameddig az ügyfél kéri e szolgáltatások további vagy újbóli nyújtását.

Amennyiben a barangolást végző ügyfél "pénzügyi vagy adatforgalomra vonatkozó limit" funkciót igényel vagy annak megszüntetését kéri, a váltásnak a kérelem kézhezvételét követő egy munkanapon belül, ingyenesen kell megtörténnie, és nem köthető az előfizetés más részeire vonatkozó feltételekhez és korlátozásokhoz.

(4) A (2) és a (3) bekezdés nem alkalmazandó a mobil adatátvitelt használó, gép-gép kapcsolat elvén működő készülékekre.

(5) A barangolásszolgáltatóknak minden ésszerű lépést meg kell tenniük azért, hogy megóvják az ügyfeleiket attól, hogy saját tagállamukban barangolási díjat fizessenek olyan barangolási szolgáltatásokért, amelyekhez szándékolatlanul jutottak hozzá. Ez magában foglalja az ügyfelek tájékoztatását arról, hogy hogyan kerülhetik el a szándékolatlan barangolást a határ menti régiókban.

(6) Ez a cikk - az (5) bekezdés kivételével és e bekezdés második és harmadik albekezdésére figyelemmel - a barangolásszolgáltatók által nyújtott és az Unión kívül utazó, barangolást végző ügyfelek által igénybe vett barangolásos adatátviteli szolgáltatásokra is alkalmazandó.

Amennyiben az ügyfél a (3) bekezdés első albekezdésében említett megoldást választja, a (3) bekezdésben rögzített követelmények nem alkalmazandók abban az esetben, ha az Unión kívüli látogatott országban működő látogatott hálózat üzemeltetője nem engedélyezi a barangolásszolgáltatónak az ügyfelei általi használat valós idejű ellenőrzését.

Ilyen esetben az ügyfelet, amikor ilyen országba lép be, indokolatlan késedelem nélkül és ingyenesen SMS-üzenetben értesíteni kell, hogy az addigi összes fogyasztásra vonatkozó tájékoztatás és a megadott pénzügyi korlát betartására vonatkozó garancia nem áll rendelkezésre.

16. cikk

Felügyelet és jogérvényesítés

(1) A nemzeti szabályozó hatóságok illetékességi területükön figyelemmel kísérik és felügyelik e rendelet betartását.

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok kötelesek az e rendelet és különösen a 7., 8., 9., 10., 12. és 13. cikk alkalmazására vonatkozó naprakész információkat az érintett felek számára könnyen hozzáférhető módon nyilvánosságra hozni.

(3) A nemzeti szabályozó hatóságok a 19. cikkben előírt felülvizsgálatra történő felkészülés keretében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 349. cikkében említett legkülső régiókban is figyelemmel kísérik a barangolást végző ügyfeleknek nyújtott hang- és adatátviteli szolgáltatások - köztük az SMS és az MMS - nagy- és kiskereskedelmi díjainak alakulását. A nemzeti szabályozó hatóságok a szomszédos tagállamok határ menti régióiban különös figyelmet fordítanak a szándékolatlan barangolás sajátos eseteire, továbbá figyelemmel kísérik, hogy alkalmaznak-e forgalomterelési technikákat az ügyfelek kárára.

A nemzeti szabályozó hatóságok figyelemmel kísérik a szándékolatlan barangolást és arról információt gyűjtenek, továbbá meghozzák a megfelelő intézkedéseket.

(4) A nemzeti szabályozó hatóságoknak hatáskörrel kell rendelkezniük arra, hogy az e rendelet szerint kötelezett vállalkozásoktól bekérjék az e rendelet végrehajtását és érvényre juttatását érintő összes információt. Azon vállalkozások - a nemzeti szabályozó hatóságok kérésére, az előírt határidőket betartva és részletességgel - késlekedés nélkül kötelesek kiadni ezeket az információkat.

(5) A nemzeti szabályozó hatóságok saját kezdeményezésük alapján is felléphetnek az e rendeletnek való megfelelés biztosítása érdekében. Amennyiben szükséges, élhetnek különösen a hozzáférési irányelv 5. cikke szerinti hatáskörökkel a megfelelő hozzáférés és összekapcsolás biztosítása érdekében, hogy ezáltal garantálják a barangolási szolgáltatások végpontok közötti kapcsolódását és kölcsönös átjárhatóságát, például abban az esetben, ha az ügyfelek nem tudnak szabályozott barangolásos SMS-üzeneteket váltani egy más tagállamban található földfelszíni nyilvános mobilhírközlő hálózat ügyfeleivel az ilyen üzenetek továbbítását lehetővé tevő megállapodás hiányának következtében.

(6) A nemzeti szabályozó hatóságoknak hatáskörrel kell rendelkezniük ahhoz, hogy az e rendeletben előírt kötelezettségek megszegését megállapítva előírhassák e jogsértés azonnali megszüntetését.

17. cikk

Vitarendezés

(1) A valamely tagállamban elektronikus hírközlő hálózatot biztosító vagy elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó vállalkozások között az e rendeletben megállapított kötelezettségekkel kapcsolatban kialakuló vita esetén a keretirányelv 20. és 21. cikkében meghatározott vitarendezési eljárásokat kell alkalmazni.

(2) Az e rendelet hatálya alá tartozó kérdéssel kapcsolatban ügyfeleket vagy végfelhasználókat érintő megoldatlan vita esetén a tagállamok biztosítják az egyetemes szolgáltatási irányelv 34. cikkében meghatározott peren kívüli vitarendezési eljárások hozzáférhetőségét.

18. cikk

Szankciók

A tagállamok megállapítják az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és megtesznek minden szükséges intézkedést ezek végrehajtására. Az előírt szankcióknak hatásosaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A tagállamok az említett rendelkezésekről 2013. június 30-ig, az ezeket érintő későbbi módosításokról pedig haladéktalanul kötelesek értesíteni a Bizottságot.

19. cikk

Felülvizsgálat

(1) A Bizottság felülvizsgálja e rendelet működését, és nyilvános konzultációt követően 2016. június 30-ig jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A Bizottság különösen azt értékeli, hogy e rendelet céljai megvalósultak-e. Ennek során a Bizottság többek között a következőket vizsgálja felül:

a) a verseny elegendő mértékben erősödött-e ahhoz, hogy indokolt legyen a maximális kiskereskedelmi díjak megszüntetése;

b) a verseny elegendő lesz-e a maximális nagykereskedelmi díjak megszüntetéséhez;

c) a barangolást végző ügyfeleknek nyújtott hang-, SMS- és adatátviteli szolgáltatások nagy- és kiskereskedelmi áraiban bekövetkezett változások és ezek várható jövőbeli tendenciái - az egyes tagállamokban nemzeti szinten nyújtott belföldi mobilhírközlési szolgáltatások díjaihoz képest -, külön a feltöltőkártyás és a számlás szerződéssel rendelkező ügyfelek tekintetében, valamint e szolgáltatások minőségében és sebességében bekövetkezett változások és ezek várható jövőbeli tendenciái;

d) a szolgáltatások - ideértve a barangolásos hangátviteli, SMS- és adatátviteli szolgáltatások alternatíváját jelentő szolgáltatásokat is - elérhetősége és minősége, különösen a technológiai fejlődés fényében;

e) mennyire voltak előnyösek az ügyfelek számára a barangolásos szolgáltatások tényleges árcsökkentései, a különféle hívási minták szerint a fogyasztók rendelkezésére álló tarifák és termékek sokfélesége, valamint a barangolási és a nemzeti tarifák közötti különbség, ideértve olyan ajánlatok rendelkezésre állását, amelyek egységes tarifát kínálnak a nemzeti és a barangolási szolgáltatásokra;

f) a verseny mértéke a kis- és nagykereskedelmi piacon, különösen a kisebb, független vagy új üzemeltetők versenyhelyzete, ideértve az üzemeltetők közötti kereskedelmi megállapodások versenyre gyakorolt hatásának mértékét és az üzemeltetők közötti összeköttetés mértékét is;

g) a 3. és 4. cikkben előírt strukturális intézkedések megvalósításának hatására milyen mértékben eredményezte olyan verseny kialakulását a barangolási szolgáltatások belső piacán, hogy a barangolási és a nemzeti tarifák közötti különbség megközelítette a nullát;

h) a nagykereskedelmi és kiskereskedelmi maximális díjak elegendő védelmet nyújtottak-e az ügyfelek által fizetendő túlzott mértékű árakkal szemben, lehetővé téve egyúttal a verseny kialakulását a barangolási szolgáltatások belső piacán.

(2) Ha a jelentés azt állapítja meg, hogy az e rendeletben előírt strukturális intézkedések nem voltak elegendőek ahhoz, hogy valamennyi európai fogyasztó előnyére elősegítsék a versenyt a barangolási szolgáltatások belső piacán, vagy hogy a barangolási és a nemzeti tarifák közötti különbségek nem közelítettek a nullához, a Bizottság a helyzet orvoslása érdekében megfelelő javaslatokat terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé annak érdekében, hogy ezáltal létrejöjjön a mobilhírközlési szolgáltatások belső piaca, ahol idővel eltűnnek a nemzeti és a barangolási tarifák közötti különbségek. A Bizottság azt vizsgálja meg különösen, hogy szükséges-e:

a) további technikai és strukturális intézkedéseket meghatározni;

b) módosítani a strukturális intézkedéseket;

c) meghosszabbítani a 8., 10. és 13. cikkben előírt maximális kiskereskedelmi díjak időtartamát, és adott esetben felülvizsgálni azok szintjét;

d) módosítani a 7., 9. és 12. cikkben előírt maximális nagykereskedelmi díjak időtartamát, és/vagy felülvizsgálni azok szintjét;

e) előírni bármely más szükséges követelményt, ideértve a barangolási és a nemzeti tarifák közötti különbségek megszüntetését.

(3) A Bizottság továbbá az (1) bekezdésben említett jelentés elkészítését követően kétévente jelentést nyújt be az Európai Parlament és a Tanács részére. Mindegyik jelentésnek magában kell foglalnia az Unión belüli barangolásos szolgáltatások nyújtása nyomon követésének összefoglalását és az e rendelet célkitűzéseinek elérése terén tett előrelépések értékelését, kitérve az (1) és a (2) bekezdésben szereplő kérdésekre is.

(4) A BEREC az uniós barangolási piacokon folyó verseny fejlődésének értékeléséhez rendszeresen adatokat gyűjt be a nemzeti szabályozó hatóságoktól a barangolásos hangátviteli-, SMS- és adatátviteli szolgáltatások kis- és nagykereskedelmi díjainak alakulásáról. Ezekről az adatokról évente legalább kétszer értesíti a Bizottságot. A Bizottság a szóban forgó adatokat nyilvánosan közzéteszi.

A BEREC ezenkívül évi rendszerességgel információt gyűjt be a nemzeti szabályozó hatóságoktól az üzemeltetők által az ügyfeleiknek kínált különböző tarifák átláthatóságáról és összehasonlíthatóságáról. A Bizottság ezeket az adatokat és eredményeket közzéteszi.

20. cikk

Bejelentési kötelezettségek

A tagállamok közlik a Bizottsággal, hogy melyek az e rendelet alá tartozó feladatok elvégzéséért felelős nemzeti szabályozó hatóságok.

21. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 717/2007/EK rendelet az I. melléklettel összhangban 2012. július 1-jén hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat erre a rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni, a II. mellékletben foglalt megfelelési táblázatnak megfelelően.

22. cikk

Hatálybalépés és lejárat

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba, és rendelkezéseit ettől a naptól kell alkalmazni, kivéve, ha egyes cikkek ettől eltérően rendelkeznek.

Ez a rendelet 2022. június 30-án jár le.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2012. június 13-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

N. WAMMEN

(1) HL C 24., 2012.1.28., 131. o.

(2) Az Európai Parlament 2012. május 10-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2012. május 30-i határozata.

(3) HL L 171., 2007.6.29., 32. o.

(4) Lásd az I. mellékletet.

(5) Az Európai Parlament és a Tanács 243/2012/EU határozata (2012. március 14.) egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról (HL L 81., 2012.3.21., 7. o.)

(6) HL L 108., 2002.4.24., 7. o.

(7) HL L 108., 2002.4.24., 21. o.

(8) HL L 108., 2002.4.24., 33. o.

(9) HL L 108., 2002.4.24., 51. o.

(10) HL L 201., 2002.7.31., 37. o.

(11) HL L 114., 2003.5.8., 45. o.

(12) HL C 165., 2002.7.11., 6. o.

(13) Az Európai Parlament és a Tanács 1211/2009/EK rendelete (2009. november 25.) az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) és Hivatalának létrehozásáról (HL L 337., 2009.12.18., 1. o.).

(14) A Bizottság ajánlása (2007. december 17.) az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján előzetes szabályozás alá vonható érintett elektronikus hírközlési ágazatbeli termék- és szolgáltatáspiacokról (HL L 344., 2007.12.28., 65. o.).

(15) HL C 285. E, 2006.11.22., 143. o.

(16) HL L 55., 2011.2.28., 13. o.

(17) Az Európai Parlament és a Tanács 544/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a Közösségen belüli nyilvános mobiltelefon-hálózatok közötti barangolásról (roaming) szóló 717/2007/EK rendelet, valamint az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK irányelv módosításáról (HL L 167., 2009.6.29., 12. o.).

(18) HL L 149., 2005.6.11., 22. o.

I. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és módosítása

(a 21. cikk szerint)

Az Európai Parlament és a Tanács 717/2007/EK rendelete (HL L 171., 2007.6.29., 32. o.)
Az Európai Parlament és a Tanács 544/2009/EK rendelete (HL L 167., 2009.6.29., 12. o.)csak az 1. cikk

II. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

A 717/2007/EK rendeletEz a rendelet
1. cikk1. cikk
1. cikk, (2) bekezdés
1. cikk, (2) bekezdés1. cikk, (3) bekezdés
1. cikk, (3) bekezdés1. cikk, (4) bekezdés
1. cikk, (4) bekezdés, első albekezdés első mondata1. cikk, (5) bekezdés
1. cikk, (4) bekezdés, első albekezdés második mondata1. cikk, (6) bekezdés, első albekezdés
1. cikk, (7) bekezdés, első albekezdés
1. cikk, (4) bekezdés, második albekezdés első mondata1. cikk, (6) bekezdés, második albekezdés első mondata
1. cikk, (7) bekezdés, második albekezdés első mondata
1. cikk, (4) bekezdés, második albekezdés második mondata1. cikk, (6) bekezdés, második albekezdés második és harmadik mondata
1. cikk, (7) bekezdés, második albekezdés második és harmadik mondata
2. cikk, (1) bekezdés2. cikk, (1) bekezdés
2. cikk, (2) bekezdés, bevezető szövegrész2. cikk, (2) bekezdés, bevezető szövegrész
2. cikk, (2) bekezdés, a) pont2. cikk, (2) bekezdés, i) pont
2. cikk, (2) bekezdés, b) pont2. cikk, (2) bekezdés, a) pont
2. cikk, (2) bekezdés, b) pont
2. cikk, (2) bekezdés, c) pont
2. cikk, (2) bekezdés, c) pont2. cikk, (2) bekezdés, d) pont
2. cikk, (2) bekezdés, g) pont2. cikk, (2) bekezdés, e) pont
2. cikk, (2) bekezdés, d) pont2. cikk, (2) bekezdés, f) pont
2. cikk, (2) bekezdés, f) pont2. cikk, (2) bekezdés, g) pont
2. cikk, (2) bekezdés, e) pont2. cikk, (2) bekezdés, h) pont
2. cikk, (2) bekezdés, i) pont2. cikk, (2) bekezdés, j) pont
2. cikk, (2) bekezdés, j) pont2. cikk, (2) bekezdés, k) pont
2. cikk, (2) bekezdés, h) pont2. cikk, (2) bekezdés, l) pont
2. cikk, (2) bekezdés, k) pont2. cikk, (2) bekezdés, m) pont
2. cikk, (2) bekezdés, n) pont
2. cikk, (2) bekezdés, o) pont
2. cikk, (2) bekezdés, p) pont
2. cikk, (2) bekezdés, q) pont
3., 4., 5. és 6. cikk
3. cikk, (1) bekezdés7. cikk, (1) bekezdés
3. cikk, (2) bekezdés7. cikk, (2) bekezdés
3. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés
3. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés7. cikk, (3) bekezdés
4. cikk, (1) bekezdés8. cikk, (1) bekezdés
4. cikk, (2) bekezdés8. cikk, (2) bekezdés
4. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés
4. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés8. cikk, (3) bekezdés
4. cikk, (3) bekezdés, harmadik albekezdés8. cikk, (4) bekezdés
4. cikk, (4) bekezdés8. cikk, (5) bekezdés
4a. cikk9. cikk
4b. cikk10. cikk
4b. cikk, (7) bekezdés
4c. cikk11. cikk
12. cikk
13. cikk
6. cikk, (1) bekezdés, elsőtől az ötödik albekezdésig14. cikk, (1) bekezdés, elsőtől az ötödik albekezdésig
14. cikk, (1) bekezdés, hatodik albekezdés
6. cikk, (2) bekezdés14. cikk, (2) bekezdés
6. cikk, (1) bekezdés, első és második albekezdés14. cikk, (3) bekezdés, első és második albekezdés
14. cikk, (3) bekezdés, harmadik albekezdés
14. cikk, (4) bekezdés
6a. cikk15. cikk
15. cikk, (4) bekezdés
15. cikk, (5) bekezdés
15. cikk, (6) bekezdés
6a. cikk, (4) bekezdés
7. cikk16. cikk
16. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés
8. cikk17. cikk
9. cikk18. cikk
10. cikk
11. cikk, (1) bekezdés, bevezető szövegrész19. cikk, (1) bekezdés, bevezető szövegrész
19. cikk, (1) bekezdés, a) és b) pont
11. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés, első–negyedik francia bekezdés19. cikk, (1) bekezdés, c)–f) pont
19. cikk, (1) bekezdés, g) és h) pont
11. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés
19. cikk, (2) bekezdés
11. cikk, (2) bekezdés19. cikk, (3) bekezdés
19. cikk, (4) bekezdés
12. cikk20. cikk
21. cikk
13. cikk22. cikk

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32012R0531 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32012R0531&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére