Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

31994R1627[1]

A Tanács 1627/94/EK rendelete (1994. június 27.) a különleges halászati engedélyekre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról

A TANÁCS 1627/94/EK RENDELETE

(1994. június 27.)

a különleges halászati engedélyekre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel a halászati engedélyeken feltüntetendő szükséges információk szabályozását megállapító közösségi rendszer létrehozásáról szóló, 1993. december 20-i 3690/93/EK tanácsi rendelet ( 4 ) 9. cikke értelmében a Tanácsnak be kell vezetnie a Közösség halászhajóira és harmadik ország lobogója alatt hajózó és a Közösség halászható vizein működő hajókra vonatkozó különleges halászati engedélyekre vonatkozó általános rendelkezéseket;

mivel a halászat és akvakultúra közösségi rendszerének létrehozásáról szóló, 1992. december 20-i 3760/92/EGK tanácsi rendelet ( 5 ) 4. és 8. cikkével összhangban a Tanács bizonyos feltételekhez kötheti a vizekhez és erőforrásokhoz való hozzáférést a közösségi halászhajók számára, amely feltételek között szerepelhet a különleges halászati engedély megléte;

mivel egyes esetekben a Tanács jogosult dönteni egy halászterület legmegfelelőbb meghatározásáról, és amennyiben szükséges, részletesen meghatározhatja többek között a halállományokat vagy állományok csoportjait, a vizeket és/vagy halászati felszereléseket azzal a céllal, hogy létrehozza az adott halászatra vonatkozó különleges halászati engedélyek rendszerét;

mivel azonban egyelőre nem került megállapításra, hogy a hajó lobogója szerinti tagállam felségvizein halászó kis halászhajók számára is szükség van ilyen különleges halászati engedélyek kibocsátására, hiszen szükség esetén az ilyen halászati erőkifejtés egyéb eszközökkel is szabályozható;

mivel a Közösség és harmadik országok között létrejött halászati megállapodások összefüggésében harmadik ország lobogója alatt hajózó és a Közösség halászati vizein működő hajó halászati tevékenységeinek gyakorlását különleges halászati engedéllyel kiegészített halászati engedélyhez kell kötni;

mivel célszerű közösségi szinten olyan eljárásokat bevezetni, amelyek keretében minden egyes tagállam önállóan bocsát ki és kezel a saját lobogója alatt hajózó hajókra vonatkozó különleges halászati engedélyeket, illetve olyan eljárásokat, amelyek keretében a Bizottság bocsát ki és kezel harmadik ország lobogója alatt hajózó és a Közösség halászható vizein működő hajókra vonatkozó, különleges halászati engedélyekkel kiegészített engedélyeket;

mivel a Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy biztosíthassa a különleges halászati engedélyek lobogó szerinti tagállam általi kezelésére vonatkozó közösségi jogszabályok betartását;

mivel a következetes megőrzési és erőforrás-gazdálkodási politika érvényesítése érdekében meg kell állapítani a nemzeti halászati engedélyekben foglalt információ továbbítására vonatkozó eljárásokat;

mivel a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozásáról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendelet ( 6 ) 31. cikke (3) bekezdésében meghatározott szankciók alkalmazásának lehetősége, többek között a halászati engedély lehetséges felfüggesztése vagy bevonása vélhetően hozzájárul a kiaknázás hatékonyabb szabályozásához; mivel ezért fontos, hogy a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságai eljárást kezdeményezhessenek különleges halászati engedély felfüggesztésére vagy bevonására vonatkozó államigazgatási határozat alapján;

mivel ezért meg kell állapítani a halászati tevékenységek felügyeletéért felelős hatóságok és a jogsértések esetén az eljárások kezdeményezéséért felelős hatóságok közötti kölcsönös tájékoztatásra vonatkozó, tagállami szinten folyó eljárások alkalmazásának részletes szabályait;

mivel a különleges halászati engedélyekhez kötött halászati tevékenységek ellenőrzése érdekében meg kell állapítani a különleges halászati engedélyek kibocsátásáért és kezeléséért felelős hatóságok és a halászati tevékenységek felügyeletéért felelős hatóságok közötti együttműködés általános szabályait;

mivel a rendelet alapján összegyűjtött információkra alkalmazni kell a 3760/92/EGK rendelet 13. cikkében és a 2847/93/EGK rendelet 37. cikkében az adatok bizalmas kezelésére vonatkozó rendelkezéseket; mivel a tagállamoknak és a Bizottságnak meg kell tenniük az ehhez szükséges intézkedéseket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) E rendelet általános rendelkezéseket állapít meg:

a) a 3760/92/EGK rendelet 4. és 8. cikkével összhangban a közösségi halászhajók halászati tevékenységeire alkalmazandó különleges halászati engedélyek a vizekhez és az erőforrásokhoz való hozzáférésének feltételeire vonatkozó közösségi intézkedések tekintetében. Amikor a Tanács a hozzáférés feltételeiről dönt, felméri a különleges halászati engedélyek szükségességét;

b) a Közösség és a harmadik ország közötti halászati megállapodással összefüggésben a harmadik ország lobogója alatt hajózó és a Közösség halászati vizein működő halászhajókra vonatkozó halászati engedélyek és különleges halászati engedélyek tekintetében;

c) a nemzeti halászati engedélyekben foglalt információk továbbításának eljárásai tekintetében.

(2) Egy tagállam lobogója alatt hajózó, 10 m-nél rövidebb és kizárólag a lobogó szerinti ország felségvizein halászó hajó mentesül a különleges halászati engedéllyel való rendelkezés kötelezettsége alól.

2. cikk

(1) E rendelet alkalmazásában:

a) "különleges halászati engedély" a közösségi halászhajók részére kiállított előzetes halászati hatósági engedély, amely a Tanács által elfogadott intézkedésekkel összhangban kiegészíti a hajó halászati engedélyét, lehetővé téve halászati tevékenységek folytatását egy meghatározott időtartamra, területen, és halászatra;

b) "harmadik ország lobogója alatt hajózó halászhajó halászati engedélye és különleges halászati engedélye" a Bizottság által kiállított igazolás, amely a hajó azonosításával, műszaki paramétereivel és berendezésével kapcsolatos minimális adatot tartalmaz, valamint az ezt kiegészítő előzetes engedély, amely lehetővé teszi, hogy a hajó a közösségi jog vonatkozó rendelkezéseivel és a szóban forgó országgal létrejött halászati megállapodással összhangban működjön a Közösség halászati vizein.

(2) A tagállamok a fentiektől eltérő címmel is kiállíthatnak engedélyt, amennyiben abból egyértelműen megállapítható, hogy az e rendeletben említett engedélyről van szó.

3. cikk

(1) A 7. cikkel összhangban kiadott különleges halászati engedélynek legalább az I. mellékletben felsorolt információkat kell tartalmaznia.

4. cikk

(1) A lobogó szerinti tagállam a vonatkozó közösségi rendelkezésekkel összhangban, beleértve a 3760/92/EGK rendelet 11. cikkében meghatározott intézkedéseket, állítja ki és kezeli a lobogója alatt hajózó hajók halászati engedélyét.

5. cikk

(1) A lobogó szerinti tagállam nem bocsáthat ki különleges halászati engedélyt abban az esetben, ha a szóban forgó hajó nem rendelkezik a 3690/93/EK rendelettel összhangban megszerzett halászati engedéllyel, vagy ha halászati engedélyét a rendelet 5. cikkével összhangban felfüggesztették vagy bevonták.

(2) A különleges halászati engedély semmissé válik, ha a hajó halászati engedélyét véglegesen bevonják; a különleges halászati engedélyt felfüggesztik, amennyiben az engedélyt ideiglenesen bevonják.

6. cikk

(1) Csak az érvényes különleges halászati engedéllyel rendelkező, az 1. cikk a) és b) pontjában említett hajók jogosultak arra, hogy az ilyen engedélyekben meghatározott feltételekkel összhangban végezzék az engedélyben megnevezett állomány vagy állománycsoport halászatát, hajón tartását, át- és kirakodását, kivéve azokat a sajátos eseteket, amikor a Tanács a mellékfogásokra eltérő rendelkezések alkalmazása mellett dönt.

(2) Minden egyes különleges halászati engedély egy halászhajóra érvényes.

(3) A halászhajók számára engedélyezik több különböző különleges halászati engedély birtoklását.

A Közösség halászati vizein és a nyílt tengeren működő közösségi halászhajók

7. cikk

(1) A lobogó szerinti tagállam azonosítja, az 1. cikk a) pontjában ismertetett hozzáférési feltételekre figyelemmel, a halászati tevékenység végzésében részt venni szándékozó hajókat. A tagállam gondoskodik arról, hogy ezek a hajók eleget tegyenek a Tanács által megfogalmazott feltételeknek és továbbítsák a Bizottság felé a vonatkozó információkat.

(2) A Bizottság megvizsgálja a lobogó szerinti tagállam által megküldött információt, ellenőrzi, az megfelel-e a vonatkozó közösségi rendelkezéseknek és a 13. cikk értelmében hozott határozatoknak, valamint 10 munkanapon belül tájékoztatja megállapításairól a tagállamot.

A Tanács minősített többséggel, a Bizottság javaslata alapján eljárva adott esetben dönthet a különleges halászati engedély igénylésének a fentiektől eltérő határidejéről.

(3) A lobogó szerinti tagállam a Bizottság megkeresésére vagy a (2) bekezdésben meghatározott határidő lejártával kibocsáthat különleges halászati engedélyt.

(4) A lobogó szerinti tagállam a 3760/92/EGK rendelet 4. és 8. cikkével összhangban elfogadott, az erőforrások megőrzésére és az erőforrásokkal való gazdálkodásra vonatkozó közösségi intézkedések érvényesítése érdekében köteles megtenni a megfelelő lépéseket, beleértve szükség esetén egy általa kibocsátott különleges halászati engedély teljes vagy részbeni módosítását vagy visszavonását, és erről megfelelő módon tájékoztatni a Bizottságot.

8. cikk

(1) Ahol a lobogó szerinti tagállam a 3760/92/EGK rendelet 9. cikke értelmében, nemzeti rendelkezéseket vezetett be nemzeti halászati engedély formájában az egyéni hajók között a rendelet 8. cikke értelmében a halászati lehetőségek felosztása céljából, a tagállam adott halászterületen halászati tevékenységre feljogosító engedéllyel rendelkező hajók adatait minden évben, ezekkel a rendelkezésekkel összhangban, megküldi a Bizottságnak.

(2) Ahol a tagállamok a 3760/92/EGK rendelet 10. cikke értelmében különleges nemzeti engedélyezési rendszert hoztak létre, évente összegzést küldenek a Bizottságnak az engedélyek iránti kérelmekben közölt adatokról és a halászati tevékenységek összesített számadatairól.

A Közösség halászati vizein működő, harmadik ország lobogója alatt hajózó hajók

Általános rendelkezések

11. cikk

A lobogó szerinti tagállam köteles kitölteni a 3690/93/EK rendelet 6. cikkében említett adatlapot (adatlapokat) annak érdekében, hogy össze lehessen állítani a tagállam lobogója alatt hajózó hajók számára, e rendelet 7. cikke alapján kibocsátott különleges halászati engedélyekre vonatkozó összes adatot tartalmazó teljes adattárat, amennyiben a közösségi halászhajó-nyilvántartásról szóló, 1994. január 19-i 109/94/EK bizottsági rendelet ( 7 ) értelmében korábban még nem került sor ezeknek az adatoknak az összegyűjtésére; az adatgyűjtés célja a 14. cikkben említett együttműködés hatékonyabbá tétele.

12. cikk

A tagállamok kijelölik a 7. cikkben említett különleges halászati engedélyek kiadására illetékes hatóságokat, és bevezetik a rendszer hatékony működését biztosító intézkedéseket. A tagállamok értesítik a Bizottságot és a többi tagállamot ezeknek a hatóságoknak a nevéről és címéről. A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően legfeljebb hat hónap elteltével kötelesek értesíteni a Bizottságot a meghozott intézkedésekről, majd a lehető legrövidebb időn belül az esetleges változásokról.

13. cikk

(1) A 2847/93/EGK rendelet 33. cikkének (1) bekezdése értelmében vagy nemzetközi felügyeleti rendszer alkalmazására vonatkozó szabályok alapján tett értesítést követően, amennyiben szükséges, a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságainak alkalmazniuk kell a megfelelő eljárásokat, a hazai törvényeknek megfelelően és az eset súlyosságától függően, valamint a jogsértést megállapító illetékes hatóságok által alkalmazott szankciókat figyelembe véve, amelyeknek a várható következményei a következők:

- bírságok,

- tiltott halászfelszerelések és fogások lefoglalása,

- a hajó feltartóztatása,

- a hajó ideiglenes lehorgonyzása a kikötőben,

- a különleges halászati engedély felfüggesztése,

- a különleges halászati engedély bevonása.

(2) A Bizottság a 3760/92/EGK rendelet 18. cikkében meghatározott irányelvvel összhangban köteles bevezetni az (1) bekezdés alkalmazásának részletes szabályait, különösen azért, hogy a lobogó szerinti tagállamok tisztességes és átlátható feltételek mellett alkalmazhassák ezt a bekezdést.

14. cikk

(1) A lobogó szerinti tagállamok és a felségterületük vagy joghatóságuk alá tartozó tengervizeken a felügyelet ellátásáért felelős tagállamok együttműködnek egymással, hogy biztosítsák a különleges halászati engedélyekben megfogalmazott feltételek teljesülését.

(2) Ennek érdekében a lobogó szerinti tagállam értesíti a felügyeletért felelős tagállamot az alábbiakról:

a) azonnal a kibocsátásuk után a különleges halászati engedélyekkel kapcsolatos adatokról, mely engedélyeket a lobogó szerinti tagállam a szóban forgó vizeken halászati tevékenységet végezni szándékozó hajók számára állított ki;

b) a halászati év folyamán, késedelem nélkül és a felügyeletért felelős tagállam kérésére a szóban forgó vizeken halászati tevékenységet végző hajó különleges halászati engedélyének érvényességéről, valamint saját kezdeményezésére a lejárt különleges halászati engedélyekről.

(3) A lobogó szerinti tagállam a Bizottság vagy a felügyeletért felelős tagállam kérésére késedelem nélkül közli a (2) bekezdés b) pontjában említett információkat.

15. cikk

A 3760/92/EGK rendelet 13. cikkét és a 2847/93/EGK rendelet 37. cikkét alkalmazni kell az e rendelet értelmében gyűjtött adatokra is.

16. cikk

A 7., 8. és 10. cikk alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a 3760/92/EGK rendelet 18. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

17. cikk

A Tanács 1994. december 31-ig döntést hoz a Bizottság által javasolt rendelkezésekről, amelyek egy tagállam lobogója alatt hajózó és a Közösség és egy harmadik ország között létrejött halászati megállapodás alapján a harmadik ország vizein halászati tevékenységet folytató hajókra vonatkozó különleges halászati engedélyek rendszerének alkalmazására vonatkoznak; figyelembe véve a rendszer alkalmazásának a tagállamok törvényhozására gyakorolt következményeit.

18. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1995. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A 7. ÉS 9. CIKKNEK MEGFELELŐEN KIADOTT KÜLÖNLEGES HALÁSZATI ENGEDÉLYEK KÖTELEZŐ MINIMÁLIS INFORMÁCIÓTARTALMÁRÓL

KÉP HIÁNYZIK

II. MELLÉKLET

A HARMADIK ORSZÁG LOBOGÓJA ALATT HAJÓZÓ HAJÓK SZÁMÁRA KIADOTT HALÁSZATI ÉS KÜLÖNLEGES HALÁSZATI ENGEDÉLYEK KÖTELEZŐ MINIMÁLIS INFORMÁCIÓTARTALMA

KÉP HIÁNYZIK

KÉP HIÁNYZIK

( 1 ) HL C 310., 1993.11.16., 13. o.

( 2 ) HL C 20., 1994.1.24., 540. o.

( 3 ) HL C 34., 1994.2.2., 73. o.

( 4 ) HL L 341., 1993.12.31., 93. o.

( 5 ) HL L 389., 1992.12.31., 1. o.

( 6 ) HL L 261., 1993.10.20., 1. o.

( 7 ) HL L 19., 1994.1.22., 5. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31994R1627 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31994R1627&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01994R1627-20081118 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01994R1627-20081118&locale=hu

Tartalomjegyzék