A Fővárosi Törvényszék G.42110/2010/21. számú határozata közgyűlési határozat hatályon kívül helyezése tárgyában. [1952. évi III. törvény (Pp.) 78. §, 157. §, 193. §, 196. §, 197. §, 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 4. §, 5. §, 205. §, 217. §, 2006. évi IV. törvény (Gt.) 9. §, 10. §, 45. §, 213. §, 233. §, 234. §, 235. §, 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet (Ükr.) 3. §] Bíró: Eperjesi Zoltán

Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma

1027 Budapest, Varsányi Irén u. 40-44.

Ügyszám: 11.G.42.110/2010/21.

Fővárosi Törvényszék a Berta, Rakvács és Társai Ügyvédi Iroda (Felperesi képviselő címe, ügyintéző: dr. Rakvács Péter ügyvéd) által képviselt Felperes (Felperes címe) felperesnek; a Dr. Imre Andrea Ügyvédi Iroda (Alperesi képviselő címe, ügyintéző: dr. Imre Andrea ügyvéd) által képviselt Alperes (Alperes címe) alperes ellen közgyűlési határozatok hatályon kívül helyezése iránt indított perében a 2012. február 29. napján tartott nyilvános tárgyaláson meghozta az alábbi

í t é l e t e t.

A bíróság elutasítja a felperes keresetét.

Kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 50.800.- (ötvenezer-nyolcszáz) forint perköltséget.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet ennél a bíróságnál kell 3 példányban írásban benyújtani a Fővárosi Ítélőtáblához címezve.

A felek a Pp. 256/A. § (1) bek. b.) c.) d.) pontban írt esetekben is tárgyalás tartását kérhetik, illetve a fellebbezési határidő lejárta előtt közösen kérhetik a fellebbezés tárgyaláson kívüli elbírálását.

I n d o k o l á s

A tényállást a bíróság az alábbiak szerint állapítja meg a felek előadásának valamint a bizonyítási eljárás során felmerült bizonyítékoknak egybevetése alapján.

Felperest a Cg.... cégjegyzékszámon tartanak nyilván a fenti elnevezéssel és székhellyel, Felperes rövidített elnevezéssel.

Képviseletére 2010. június 11-ig K.K. ügyvezető és K.SZ. ügyvezető volt jogosult önállóan, majd 2010. június 11-től kizárólag K.SZ. jogosult a cég képviseletére.

Alperes tagja K.K., K.SZ., K. K., K.I. és K.R..

Alperest a Cg.... cégjegyzékszámon tartják nyilván a fenti elnevezéssel és székhellyel, Alperes. rövidített elnevezéssel.

Alperes alaptőkéje 129.900.000.- forint, amiből a felperes 42 db 1.000.000.- forint és 3 db 100.000.- forint névértékű részvény illeti meg, ami a törzstőke 32,57%-a.

Alperes alapszabályának 12.6. szerint a közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok legalább 70%-át képviselő részvényes jelen van.

12.7. szerint a megismételt közgyűlés határozatképességére is a 12.6.-ban foglaltak az irányadóak.

12.8. szerint a közgyűlésen minden 100.000.- forintnak megfelelő részvény 1 szavazatra jogosít.

20. pont szerint, ha a jelen alapító okirattal kapcsolattal a tagok között bármilyen jogvita keletkezne, a tagok megkísérlik azt békés úton rendezni. Amennyiben ez semmiképp sem lehetséges, a tagok a jogvitát a Magyar Ipar- és Kereskedelmi Kamara mellett működő Választottbíróság kizárólagos hatáskörébe utalják.

Felperes nem alapító részvényese az alperes részvénytársaságnak, nincs olyan alapító okirat módosítás vagy más írásbeli szerződés, amivel felperes alávettette volna magát Választottbíróság illetékességének.

2008. június 12-én kelt részvény adás-vételi szerződéssel szerezte meg a felperes, mint vevő K.K. eladótól az alperes fenn megjelölt részvényeit.

Felperes nem kötött választottbírósági szerződést az alperessel.

A perbeli közgyűlés összehívásakor és megtartásakor az alperes 2009. május 25-én egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya volt hatályos.

2009. április 12-én kelt a Cégbíróság Cgt..... sz. végzése, amivel felhívta az alperes társaságot a törvényes működés 30 napon belül történő helyreállítására.

Indokolásában rámutatott, hogy a Gt. kógens szabály, amelytől a létesítő okiratban eltérni kizárólag akkor lehet, ha azt maga a Gt. megengedi. A határozatképességi főszabálytól kizárólag az egyszerű többséget igénylő kérdéseknél lehet eltérni, azonban a 3/4-es többséget igénylő kérdéseknél kizárt, hogy a létesítő okirat eltérjen a törvénytől.

Az alapszabály 12.6. és 12.7. a Gt. vonatkozó előírásait sértve állapít meg a 234.§-ban rögzítetteknél szigorúbb előírást, minősített többséget igénylő kérdéseknél.

Az alapszabály módosítása hiányában is a hatályos Gt. rendelkezéseit kell alkalmazni a határozathozatalra vonatkozó kógens szabályok tekintetében.

2010. október 29-én az alperes rendkívüli közgyűlést tartott, ahol valamennyi részvényes jelen volt illetve meghatalmazás alapján képviseltetve volt.

Felperest a közgyűlésen nem annak ügyvezetője K.SZ. képviselte, hanem az általa adott meghatalmazás alapján K.K. képviselte, ahogy azt a közgyűlés jelenléti íve is megfelelően tartalmazza.

2010. október 28-án kelt az a meghatalmazás, amit a felperes törvényes képviselőjeként K.SZ. ügyvezető adott K.K. részére, hogy teljes jogkörrel, de a meghatalmazásban rögzített korlátozások figyelembe vételével eljárva képviselje a felperest a 2010. október 29. napján megtartásra kerülő közgyűlésén az alperesnek.

Meghatalmazott a közgyűlésen kizárólag az 1. és 3. napirendi pont tárgyalásakor szavazhat.

Felperest a közgyűlésen képviselő meghatalmazott kizárólag a meghatalmazásban rögzített napirendi pontok tekintetében rendelkezik meghatalmazotti képviseleti és szavazati joggal, ezért a meghatalmazásban nem szereplő napirendi pontok tárgyalása során a Gt. 234.§ (1) szerinti határozatképesség megállapításakor a felperes által tulajdonolt részvények által megtestesített szavazatok a közgyűlésen jelenlévőként (képviseltként) figyelembe nem vehetőek. A tulajdonát képező, szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatokat a többi napirendi pont tárgyalása során oly módon kell számításba venni, hogy a Felperes részvényes képviselője a közgyűlésen nincs jelen.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!