Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet

a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről

Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 131. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §[1]

(1) E rendelet hatálya a polgári és közigazgatási bírósági eljárásban a felet, a beavatkozót és az érdekeltet (a továbbiakban együtt: fél) képviselő - ügyvédi tevékenységet gyakorló - egyéni ügyvéd, európai közösségi jogász, ügyvédi iroda (a továbbiakban együtt: ügyvéd) és kamarai jogtanácsos munkadíjának és készkiadásának felszámítására és megállapítására terjed ki.

(2) A pártfogó ügyvéd és az ügygondnok részére megállapítható díjról és költségekről külön rendelet rendelkezik.

2. §

(1)[2] Az ügyvéd által képviselt fél ügyvédi költségként

a) a fél és az ügyvéd között létrejött ügyvédi megbízási szerződésben kikötött munkadíj, valamint

b) a fél által ügyvédje részére költségtérítésként megfizetett indokolt készkiadások

együttes összegét számíthatja fel.

(2)[3] Az (1) bekezdés alapján felszámított munkadíj összegét a bíróság indokolt esetben mérsékelheti, ha az nem áll arányban a ténylegesen elvégzett ügyvédi tevékenységgel. A bíróság döntését indokolni köteles.

3. §

(1)[4] A fél a 2. § (1) bekezdés a) pontjától eltérően a munkadíj összegét a (2)-(6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével is felszámíthatja.

(2)[5] Polgári és közigazgatási perben, valamint egyéb közigazgatási bírósági eljárásban a munkadíj összege

a) 10 millió Ft-ot meg nem haladó pertárgyérték esetén a pertárgyérték 5%-a, de legalább 10 000 Ft,

b) 10 millió Ft feletti, de 100 millió Ft-ot meg nem haladó pertárgyérték esetén az a) pontban meghatározott munkadíj és a 10 millió Ft feletti összeg 3%-a, de legalább 100 000 Ft,

c) 100 millió Ft-ot meghaladó pertárgyérték esetén a b) pontban meghatározott munkadíj és a 100 millió Ft feletti összeg 1%-a, de legalább 1 millió Ft.

(3)[6] Ha a (2) bekezdés szerinti eljárásban a pertárgy értéke nem állapítható meg, a munkadíj minden megkezdett tárgyalási óránként, valamint az ügyvédnek az eljárást megelőző és a tárgyaláson kívül végzett igazolt tevékenységéért óránként 6000 Ft, de legalább 12 000 Ft.

(4)[7] Nemperes eljárásban és a hatályon kívül helyezés folytán megismételt eljárásban a munkadíj a (2) és (3) bekezdés szerinti eljárásban megállapítható munkadíj legfeljebb 50%-a.

(5) A másodfokú és a felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi munkadíj a (2)-(4) bekezdésben meghatározott összeg 50%-a azzal, hogy a pertárgy értékeként ezekben az esetekben a fellebbezésben, felülvizsgálati kérelemben vitatott összeget kell alapul venni.

(6) A munkadíj megállapítása során a munkadíj összegét a bíróság indokolt esetben mérsékelheti, ha az nem áll arányban a ténylegesen elvégzett ügyvédi tevékenységgel. A bíróság a munkadíjat - különösen az ügy bonyolultsága esetén - a (2)-(5) bekezdésben meghatározott összegnél magasabb összegben is megállapíthatja. A bíróság a munkadíj eltérő összegben történő megállapítását indokolni köteles.

4. §[8]

(1) A kamarai jogtanácsos által képviselt fél kamarai jogtanácsosi költségként

a) a 3. § szerinti munkadíj, valamint

b) a képviselet ellátásával összefüggésben felmerült, indokolt készkiadások

együttes összegét számíthatja fel.

(2) A munkadíj megállapítása során a 3. § (6) bekezdését alkalmazni kell.

4/A. §[9]

(1)[10] Az ügyvédi díj 3. §-ban meghatározott összege a tevékenység ellenértékét terhelő általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza; azt a díj összegén, mint adóalapon felül kell - a külön jogszabály rendelkezései szerint - felszámítani. Ha az ügyvéd az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint adólevonási joggal rendelkezik, a számlával igazolt költségnek csak a nettó összege növeli az adóalapot.

(2)[11]

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(2)[12]

Dr. Bárándy Péter s. k.,

igazságügy-miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[2] Megállapította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[3] Módosította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 15. § (7) bekezdés a) pontja, 15. § (8) bekezdés a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[4] Megállapította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 15. § (3) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[5] Megállapította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 15. § (4) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[6] Módosította a 10/2020. (VII. 15.) IM rendelet 2. §-a. Hatályos 2020.07.16.

[7] Módosította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 15. § (7) bekezdés b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[8] Megállapította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 15. § (6) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[9] Beiktatta a 41/2003. (XII. 19.) IM rendelet 1. § -a. Hatályos 2004.01.01.

[10] Módosította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 15. § (8) bekezdés b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 15. § (8) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 66. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.