A Fővárosi Ítélőtábla Gf.40466/2012/4. számú határozata szállítási szerződés tárgyában. [1952. évi III. törvény (Pp.) 206. §] Bírók: Kurucz Zsuzsánna, Pálinkásné dr. Mika Ágnes, Tibold Ágnes

Fővárosi Ítélőtábla

14.Gf.40.466/2012/4.

A Fővárosi Ítélőtábla a Dr. Horváth - Dr. Jakab Ügyvédi Iroda által képviselt felperesnek dr. Cserichné dr. Gyovai Judit ügyvéd által képviselt I. rendű és II. rendű alperesek ellen szállítási szerződés teljesítése iránt indított perében a Fővárosi Törvényszék 2012. június 13. napján kelt 14.G.42.385/2010/23. számú ítélete ellen az alperesek által benyújtott fellebbezés folytán indult másodfokú eljárásban meghozta az alábbi

í t é l e t e t :

A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

Kötelezi az I. rendű alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 240.000,- (Kettőszáznegyvenezer) Ft + áfa másodfokú ügyvédi munkadíjat.

Kötelezi a II. rendű alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 190.000,- (Egyszázkilencvenezer) Ft + áfa másodfokú ügyvédi munkadíjat.

Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

I n d o k o l á s

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a ... Magyarország Kft. jogutódja az I. rendű alperes. A felperes a ... Magyarország Kft.-vel és a II. rendű alperessel 2006-ban kötött szerződés alapján szállított digitális kábeltelevíziós jelek vételére alkalmas ... Box-okat. A beszerzendő áruk tekintetében lényeges kérdés volt a vám, mivel határeset volt, hogy az melyik vámtarifaszám alá sorolandó és ehhez képest 0 % vagy 14 % vámot kell fizetni. A ... Magyarország Kft. és a II. rendű alperes ezért 2006-ban a szállítási szerződést úgy módosították, hogy a szerződés 1. számú mellékletében szereplő árak 0 %-on történő vámoltatás esetén érvényesek. Amennyiben a vámhivatal más vámtarifaszám alá sorolja a szállított árut, akkor a vámhivatal által megállapított vámot a megrendelő köteles megfizetni a szállítónak. A felperes 2006. szeptember 8-án a vámhatóságtól ún. kötelező tarifális felvilágosítást szerzett az adott termék vonatkozásában a vámtarifa besorolásról, amely alapján a termék 0 %-os vám alá esett.

Az I. rendű alperes 2008-ban a leányvállalatai számára egy centralizált beszerzési rendszert alakított ki, amely szerint az I. rendű alperesnél működő beszerzési igazgatóság bonyolította le valamennyi leányvállalat számára a beszerzésekkel kapcsolatos szerződéseket és megrendeléseket. Ennek keretében 2008. áprilisában az I. rendű alperes a ... Magyarország Kft. és a II. rendű alperes nevében egy tendert bonyolított le, az ajánlatokban az árakat euró pénznemben és DDP Budaörs paritáson kérte megtenni. A pályáztatás során az I. rendű alperes beszerzési igazgatóságáról N. S. járt el, míg a ... Magyarország Kft.-től T. K. beszerzési osztályvezető. Mindketten tudtak arról, hogy a felperessel a korábban kötött szerződés szerint olyan megállapodás él, amely szerint, ha a vámtarifaszám vagy besorolás módosul, akkor az ezzel kapcsolatos költségek megtérítését a ... Magyarország Kft. vállalja.

A felperes a pályázatot DDP paritáson, euróban, 0 %-os vámkulcs kalkulálása mellett nyújtotta be, az I . rendű alperes a felperest hirdette ki a pályázat nyerteseként. A szerződést a felperes 2008. május 30-án írta alá. A ... Magyarország Kft. részéről a szerződést 2008. július 17-én, az I. rendű alperes részéről pedig 2008. június 20-án írták alá. A szerződés 10. pontja tartalmazza az adók és a vámok kérdését. A 10.2. pont szerint a szállító köteles viselni mindenfajta olyan adót, vámot (DDP paritású áruk esetén), melyet magyar vagy külföldi hatóság rá közvetlenül kivetett.

Ez az írásba foglalt szerződés a vám utólagos kivetésével, módosulásával kapcsolatos korábbi megállapodást nem tartalmazta, ugyanakkor a felperes ügyvezetője, Ny. I. , és a ... Magyarország Kft. vezetője, H. B. , úgy tekintették, hogy ez a megállapodás változatlanul él. A termék műszaki tartalma az új szerződés körében némileg változott, ezért a felperes igyekezett megszerezni erre is a vámhatóság kötelező tarifális felvilágosítását. Ennek során egyre inkább nyilvánvalóvá vált, hogy a vámhatóság át fog térni a 0 %-os besorolásról a 14 %-osra.

A felperes 2008. őszén kezdeményezte T. K. nal a szerződés módosítását. Egyrészt kérte az árak módosítását euróról dollárra, másrészt jelezte, hogy a vámhatóságnál utólagos vámellenőrzés folyik és várhatóan áttérnek a 14 %-os vámra, fennáll a kockázata, hogy a már korábban leszállított árukra is a vámhatóság utólag kiveti a 14 %-os vámot.

A felperessel kötött szerződés 2008. november 13-án került írásban módosításra, amelynek szövegét T. K. kérésére M. B. , az I. rendű alperes beszerzési igazgatóságának munkatársa készítette el.

A szerződésmódosítás szerint a szerződés 10.2. pontja helyébe a következő szöveg került: A szállító köteles viselni mindenfajta olyan adót, vámot (DDP paritású áruk esetén), melyet a jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatban bármely illetékes magyar vagy külföldi hatóság rá közvetlenül kivetett. A szerződésmódosítás aláírásának időpontjában az 1. számú mellékletben feltüntetett áru DDP ára 0 %-os vámtarifát tartalmaz. Amennyiben a vámhatóság a vámtarifa besorolást utólag felülvizsgálja, úgy az így keletkező esetleges többletköltséget a megrendelő fizeti. Az 1. számú szerződésmódosítás a II.1. pont szerint az aláírás napján lép hatályba, az aláírással nem érintett rendelkezések változatlanul érvényben maradnak, a szerződés jelen módosítással együtt érvényes.

Ezt követően, 2008. november végén beérkezett szállítmánynál a vámhatóság már egyértelműen közölte a felperessel, hogy 14 %-os vámmal hajlandó csak az árut elvámolni. A felperes ezt jelezte T. K. nak azzal együtt, hogy várhatóan a korábban már leszállított árura is utólag kiróják a 14 %-os vámot, ezért ismételten kezdeményezte a szerződés módosítását. 2008. december 4-i, illetve december 5-i keltezéssel került sor a szerződés ismételt írásbeli módosítására, amelyben mellőzték az előző szerződésmódosításkor a vám utólagos felülvizsgálatával kapcsolatos költségekre vonatkozó mondatot, egyidejűleg módosították a szerződés 1. számú mellékletét akként, hogy a termék egységára 51,80-51,30 dollárra emelkedett, mivel a termék egységárába beépítették a vám folytán felmerülő többletöltségeket a megállapodásuk szerinti mértékben.

A felperes 2008. december 11-én az I. rendű alperest, 2008. december 19-én a II. rendű alperest is tájékoztatta, hogy várhatóan a korábban leszállított termékek után is utólag kivetik a vámot és ebben az esetben mennyi a várható pótlólagos fizetési kötelezettség.

2009. október 19-én a vámhatóság utólagos felülvizsgálat keretében három szállítás vonatkozásában kivetette a felperesre a 14 %-os vámot. A felperes az I. rendű alperes számára 2008. június 13-án és 2008. július 4-én, míg a II. rendű alperes számára 2008. október 14-én történt szállítások vonatkozásában 2009. november 23-án kiszámlázta 2009. december 8-i fizetési határidővel a szállítmányokra utólagosan kivetett vámot, melyek megfizetését az alperesek megtagadták.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!