32012R1078[1]

A Bizottság 1078/2012/EU rendelete ( 2012. november 16. ) a biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező vasúttársaságok, a biztonsági engedéllyel rendelkező pályahálózat-működtetők és a karbantartásért felelős szervezetek által alkalmazandó, a nyomon követésre vonatkozó közös biztonsági módszerről EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 1078/2012/EU RENDELETE

(2012. november 16.)

a biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező vasúttársaságok, a biztonsági engedéllyel rendelkező pályahálózat-működtetők és a karbantartásért felelős szervezetek által alkalmazandó, a nyomon követésre vonatkozó közös biztonsági módszerről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezéséről szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. április 29-i 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) (vasútbiztonsági irányelv) és különösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1) Az Európai Vasúti Ügynökség (a továbbiakban: az ügynökség) ajánlásai alapján a Bizottságnak el kell fogadnia a közös biztonsági módszereknek a legalább a 2004/49/EK irányelv 6. cikke (3) bekezdésének c) pontja szerinti módszereket magában foglaló második sorozatát.

(2) 2009. október 5-én a Bizottság a 2004/49/EK irányelv alapján megbízást adott az ügynökségnek, hogy dolgozza ki a közös biztonsági módszerek tervezetét a strukturális alrendszerek üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó alapvető követelményeknek való megfelelés ellenőrzése érdekében. E közös biztonsági módszerek meghatározzák az annak értékelésére szolgáló módszereket, hogy a strukturális alrendszerek (beleértve a forgalmi szolgálatot és a forgalomirányítást is) üzemeltetése és karbantartása megfelel-e az alapvető biztonsági követelményeknek, valamint az annak nyomon követésére szolgáló módszereket, hogy a strukturális alrendszerek és azok rendszerbe történő integrálása az üzemeltetés és a karbantartás alatt is folyamatosan teljesítik-e a rájuk vonatkozó biztonsági követelményeket. A Bizottságtól kapott megbízatásának megfelelően az ügynökség benyújtotta a Bizottságnak a közös biztonsági módszerekre vonatkozó ajánlását és az azt alátámasztó hatásvizsgálatról szóló jelentést. Ez a rendelet az ügynökség ajánlásán alapul.

(3) A strukturális alrendszerek vasúti rendszeren belüli biztonságos integrálásának, üzemeltetésének és karbantartásának lehetővé tétele, továbbá az alapvető követelményeknek való megfelelés üzemeltetés során történő biztosítása érdekében a vasúttársaság, a pályahálózat-működtető biztonságirányítási rendszerének és a karbantartásért felelős szervezet karbantartási rendszerének részét kell képezze minden szükséges intézkedés, beleértve a folyamatokat és eljárásokat vagy a műszaki, üzemeltetési és szervezeti kockázatkezelési intézkedéseket. A vasúttársaság és a pályahálózat-működtető biztonságirányítási rendszerének, valamint a karbantartásért felelős szervezet karbantartási rendszerének megfelelő alkalmazására és hatékonyságára irányuló nyomon követés során tehát figyelembe kell venni a strukturális alszerkezetekre azok üzemeltetésével összefüggésben vonatkozó követelményeket.

(4) E rendeletnek lehetővé kell tennie a vasúti rendszer hatékony biztonságirányítását az üzemeltetési és karbantartási tevékenységek során, továbbá - amennyiben ez szükséges és ésszerű keretek között megvalósítható - javítania kell a biztonságirányítási rendszert.

(5) E rendeletnek lehetővé kell tennie továbbá az irányítási rendszer oly módon történő nem megfelelő alkalmazásának mihamarabbi felismerését, ami balesetet, váratlan eseményt, majdnem bekövetkező balesetet és más veszélyes esetet eredményezhet. Az üzemeltetési és karbantartási tevékenységek során fennálló meg nem felelések kezelésére egységes nyomonkövetési eljárást kell alkalmazni. Különösen annak megállapítására kell ezen egységes eljárást használni, hogy sikerült-e teljesíteni a vasúttársaság és a pályahálózat-működtető biztonságirányítási rendszerétől, valamint a karbantartásért felelős szervezet karbantartási rendszerétől elvárt eredményeket.

(6) A vasúttársaságok és a pályahálózat-működtetők kötelesek nyomon követni a saját biztonságirányítási rendszerük keretében a vasúthálózatokon (beleértve a vasúthálózat egyedi szakaszait is) történő biztonságos üzemeltetés céljával kidolgozott intézkedések megfelelő alkalmazását és eredményességét.

(7) E rendeletnek elő kell segítenie a vasúti szállítási szolgáltatások piacához való hozzáférést, amelyet a vasúthálózat megfelelő biztonsági teljesítményének folyamatos fenntartását célzó nyomonkövetési eljárás harmonizációjával lehet elérni. A rendeletnek ezen kívül hozzá kell járulnia a tagállamok közötti kölcsönös bizalom és átláthatóság megteremtéséhez az ágazaton belüli esetleges különböző kapcsolódási pontok közötti biztonságos üzemeltetés érdekében, a vasúti ágazat szereplői között folytatott biztonsági vonatkozású információcsere és a nyomonkövetési eljárás alkalmazása során kapott eredmények összehangolása révén.

(8) Az e rendelet hatékonyságáról és alkalmazásáról a Bizottság felé történő jelentéstételhez és adott esetben a rendelet kiigazítására vonatkozó ajánlások elkészítéséhez az ügynökségnek képesnek kell lennie összegyűjteni a lényeges információkat az egyes érintett szereplőktől, többek között a nemzeti biztonsági hatóságoktól, a tehervagonok karbantartásáért felelős szervezet számára tanúsítványt kibocsátott szervektől és a tehervagonok karbantartásáért felelős szervezetek tanúsítási rendszeréről szóló, 2011. május 10-i 445/2011/EU bizottsági rendelet (2) hatálya alá nem tartozó, karbantartásért felelős szervezetektől.

(9) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2004/49/EK irányelv 27. cikkének (1) bekezdésében említett bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és alkalmazási kör

(1) E rendelet meghatározza a vasúti rendszer üzemeltetési és karbantartási tevékenységei során történő hatékony biztonságirányítást, és adott esetben az irányítási rendszer javítását lehetővé tévő, nyomon követésre vonatkozó közös biztonsági módszereket.

(2) E rendelet alkalmazási köre kiterjed:

a) az irányítási rendszer részét képező valamennyi folyamat és eljárás, többek között a műszaki, üzemeltetési és szervezeti kockázatkezelési intézkedések megfelelő alkalmazásának és hatékonyságának ellenőrzésére. A vasúttársaság és a pályahálózat-működtető esetében az ellenőrzés tárgyát képezik a 2004/49/EK irányelv 10. cikke (2) bekezdésének a) pontjában és 11. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott tanúsítvány vagy engedély kiadásához szükséges műszaki, üzemeltetési és szervezeti követelmények, valamint az irányelv 10. cikke (2) bekezdésének b) pontja és 11. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti tanúsítvány vagy engedély megszerzése érdekében elfogadott rendelkezések;

b) az irányítási rendszer egészének megfelelő alkalmazására, valamint az annak megállapítására vonatkozó ellenőrzésre, hogy az irányítási rendszer teljesíti-e az elvárt eredményeket; és

c) az a) és b) pontoknak való meg nem felelés megállapítása esetében alkalmazandó megfelelő megelőző, korrekciós és e két típust egyesítő intézkedések meghatározására és végrehajtására.

(3) Ez a rendelet a biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező vasúttársaságokra, a biztonsági engedéllyel rendelkező pályahálózat-működtetőkre és a karbantartásért felelős szervezetekre vonatkozik.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a 2004/49/EK irányelv 3. cikkében szereplő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

Az alábbi fogalommeghatározások is alkalmazandók:

a) "irányítási rendszer": vagy a 2004/49/EK irányelv 3. cikkének i) pontja szerinti, a vasúttársaság vagy a pályahálózat-működtető által az üzemeltetés biztonságos irányítása érdekében létrehozott biztonságirányítási rendszer, amely megfelel az ugyanezen irányelv 9. cikkében és III. mellékletében meghatározott követelményeknek, vagy a karbantartásért felelős szervezetnek a 2004/49/EK irányelv 14a. cikkének (3) bekezdésében megállapított követelményeket teljesítő karbantartási rendszere;

b) "nyomon követés": a vasúttársaság, a pályahálózat-működtető és a karbantartásért felelős szervezet által bevezetett, az irányítási rendszer megfelelő alkalmazásának és hatékonyságának ellenőrzését célzó intézkedések összessége;

c) "kapcsolódási pontok": a 352/2009/EK bizottsági rendelet (3) 3. cikkének 7. pontjában meghatározott kapcsolódási pontok.

3. cikk

A nyomonkövetési eljárás

(1) Minden vasúttársaság, pályahálózat-működtető és a karbantartásért felelős szervezet:

a) felelős a mellékletben meghatározott nyomonkövetési eljárás végrehajtásáért;

b) gondoskodik arról, hogy a vállalkozóik által végrehajtott kockázatkezelési intézkedések e rendeletnek megfelelő nyomon követésére is sor kerül. Ennek érdekében vagy a mellékletben meghatározott nyomonkövetési eljárást alkalmazzák, vagy ezen eljárás szerződéses megállapodásokon keresztül történő alkalmazására kötelezik vállalkozóikat.

(2) A nyomonkövetési eljárás az alábbi tevékenységekre terjed ki:

a) a nyomon követés stratégiájának, prioritásainak és tervének (vagy terveinek) meghatározása;

b) információk gyűjtése és elemzése;

c) cselekvési terv készítése az irányítási rendszerre vonatkozó követelmények elfogadhatatlannak minősülő be nem tartásának esetére;

d) az esetlegesen kidolgozott cselekvési terv végrehajtása;

e) az esetlegesen kidolgozott cselekvési tervben szereplő intézkedések hatékonyságának értékelése.

4. cikk

Az érintett szereplők közötti információcsere

(1) A vasúttársaság, a pályahálózat-működtető és a karbantartásért felelős szervezet, beleértve azok vállalkozóit is, szerződéses megállapodásokon keresztül biztosítja a mellékletben meghatározott nyomonkövetési eljárás alkalmazása során szerzett, a biztonsággal összefüggő lényeges információk cseréjét az egyes szereplők között, ezzel lehetővé téve valamennyi érintett fél számára, hogy korrekciós intézkedéseket hozzon a vasúti rendszer megfelelő biztonsági teljesítményének folyamatos fenntartása érdekében.

(2) Amennyiben a vasúttársaság, a pályahálózat-működtető és a karbantartásért felelős szervezet a nyomonkövetési eljárás alkalmazása során bármilyen, a műszaki berendezések (beleértve a strukturális alszerkezetekét is) meghibásodásából, nem megfelelő gyártásából vagy gyártási hiányosságából eredő potenciális biztonsági kockázatokat tár fel, e kockázatokról jelentést küld a többi érintett szereplőnek, ezzel lehetővé téve számukra, hogy korrekciós intézkedéseket hozzanak a vasúti rendszer megfelelő biztonsági teljesítményének folyamatos fenntartása érdekében.

5. cikk

Jelentéstétel

(1) E rendelet alkalmazásáról a vasúttársaság és a pályahálózat-működtető a 2004/49/EK irányelv 9. cikkének (4) bekezdésével összhangban éves biztonsági jelentésben tájékoztatja a nemzeti biztonsági hatóságot.

(2) A nemzeti biztonsági hatóság a 2004/49/EK irányelv 18. cikkének megfelelően beszámolót tesz közzé az e rendelet vasúttársaságok, pályahálózat-működtetők, és amennyiben rendelkezik erre vonatkozó információval, a karbantartásért felelős szervezetek által történő alkalmazásáról.

(3) A tehervagonok karbantartásáért felelős szervezet által készített, a 445/2011/EU rendelet III. melléklete I.7.4. pontjának k) pontjában meghatározott éves karbantartási jelentés tartalmazza a karbantartásért felelős szervezet e rendelet alkalmazása során szerzett tapasztalatára vonatkozó információkat. Ezen információk gyűjtését az ügynökség az illetékes tanúsító szervvel együttműködésben végzi.

(4) Az e rendelet alkalmazására vonatkozó tapasztalatait a karbantartásért felelős, a 445/2011/EU rendelet hatálya alá nem tartozó többi szervezet is megosztja az ügynökséggel. A karbantartásért felelős szervezetekkel történő információcsere az ügynökség irányításával történik.

(5) Az ügynökség összegyűjti valamennyi, a rendelet alkalmazásával kapcsolatban szerzett tapasztalatokra vonatkozó információt, és amennyiben szükséges, ajánlásokat készít a Bizottság számára e rendelet javítása céljából.

(6) A nemzeti biztonsági hatóság támogatja az ügynökséget a vonatkozó információk vasúttársaságoktól és pályahálózat-működtetőktől történő beszerzésében.

(7) Az ügynökség e rendelet hatálybalépését követően három éven belül a módszer hatékonyságát vizsgáló, valamint a vasúttársaságok, a pályahálózat-működtetők és a karbantartásért felelős szervezetek e rendelet alkalmazására vonatkozó tapasztalatait ismertető jelentést küld a Bizottságnak.

6. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2013. június 7-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. november 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 164., 2004.4.30., 44. o.

(2) HL L 122., 2011.5.11., 22. o.

(3) HL L 108., 2009.4.29., 4. o.

MELLÉKLET

A NYOMONKÖVETÉSI ELJÁRÁS

1. Általános megjegyzések

1.1. A nyomonkövetési eljárás kiterjed az irányítási rendszer valamennyi folyamatára és eljárására, beleértve a műszaki, üzemeltetési és szervezeti kockázatkezelési intézkedéseket is.

1.2. A 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott tevékenységeket a melléklet 2-6. szakasza ismerteti.

1.3. A mellékletben bemutatott ábrának megfelelően a nyomonkövetési eljárás ismétlődő és ismétlő jellegű.

2. A nyomon követés stratégiájának, prioritásainak és tervének (vagy terveinek) meghatározása

2.1. Irányítási rendszere alapján valamennyi vasúttársaság, pályahálózat-működtető és a karbantartásért felelős szervezet feladata meghatározni a nyomon követés stratégiáját, prioritásait és annak tervét (vagy terveit).

2.2. A prioritások megállapítása során figyelembe veszik az azokra a legnagyobb kockázatnak kitett területekre vonatkozó információkat, amelyek esetében a hatékony nyomon követés hiánya a biztonságot fenyegető hátrányos következménnyel járhat. Felállítják a nyomonkövetési eljárás tevékenységeinek fontossági sorrendjét, és megadják az eljárás lefolytatásához szükséges időt, erőfeszítéseket és erőforrásokat. A fontossági sorrend kialakítása során figyelembe veszik továbbá a nyomonkövetési eljárás korábbi alkalmazásainak eredményeit.

2.3. A nyomonkövetési eljárás a lehető legkorábban felismeri az irányítási rendszer esetleges, oly módon történő nem megfelelő alkalmazását, amely balesetet, váratlan eseményt, majdnem bekövetkező balesetet vagy más veszélyes esetet idézhet elő. A nyomonkövetési eljárás a meg nem felelések kiküszöbölésére irányuló intézkedések végrehajtását eredményezi.

2.4. A nyomonkövetési stratégia és terv (vagy tervek) meghatározzák azokat a vagy mennyiségi, vagy minőségi vagy e két tulajdonságot egyesítő mutatókat, amelyek képesek:

a) korai szakaszban figyelmeztetni, ha az elvárt eredményekhez képest eltérések állnak elő, vagy gondoskodni a tervezettnek megfelelő eredményességről;

b) információval szolgálni a nem kívánt eredményekről;

c) segíteni a döntéshozatalt.

3. Információk gyűjtése és elemzése

3.1. Az információk gyűjtése és elemzése a nyomon követés stratégiájának, prioritásainak és tervének (vagy terveinek) megfelelően történik.

3.2. A 2.4. pontban ismertetett valamennyi mutató esetében megtörténik:

a) a szükséges információk összegyűjtése;

b) az arra vonatkozó értékelés elkészítése, hogy az egyes folyamatok és eljárások, valamint a műszaki, üzemeltetési és szervezeti kockázatkezelési intézkedések végrehajtása megfelelő módon történt-e;

c) annak ellenőrzése, hogy az egyes folyamatok és eljárások, valamint a műszaki, üzemeltetési és szervezeti kockázatkezelési intézkedések hatékonyak-e és teljesítik-e az elvárt eredményeket;

d) az arra vonatkozó értékelés elkészítése, hogy az irányítási rendszer alkalmazása összességében megfelelő-e és teljesíti-e az elvárt eredményeket;

e) a b), c) és d) pontoknak való meg nem felelés elemzése és értékelése, valamint a meg nem felelés okainak megállapítása.

4. Cselekvési terv készítése

4.1. Cselekvési terv készül a megállapított, elfogadhatatlannak minősülő meg nem felelésekre vonatkozóan. E cselekvési terv:

a) az egyes folyamatok, eljárások, valamint műszaki, üzemeltetési és szervezeti kockázatkezelési intézkedések előírások szerinti megfelelő végrehajtását eredményezi; vagy

b) javítja a meglévő folyamatokat, eljárásokat, valamint műszaki, üzemeltetési és szervezeti kockázatkezelési intézkedéseket; vagy

c) kiegészítő kockázatkezelési intézkedéseket állapít meg és hajt végre.

4.2. A cselekvési terv elsősorban a következő információkat tartalmazza:

a) célkitűzések és elvárt eredmények;

b) szükséges megelőző, korrekciós vagy e két típust egyesítő intézkedések;

c) a végrehajtási intézkedésekért felelős személy;

d) a végrehajtási intézkedések határideje;

e) a cselekvési tervbe foglalt intézkedések hatékonyságának 6. szakasszal összhangban történő értékeléséért felelős személy;

f) a cselekvési terv által a nyomon követés stratégiájára, prioritásaira és tervére (vagy terveire) gyakorolt hatások vizsgálata.

4.3. A kapcsolódási pontok biztonságának fenntartása érdekében a vasúttársaság, pályahálózat-működtető vagy a karbantartásért felelős szervezet a többi érintett szereplő hozzájárulásával meghatározza a cselekvési terv vagy bizonyos részeinek végrehajtásáért felelős személyt.

5. A cselekvési terv végrehajtása

5.1. A 4. szakaszban meghatározott cselekvési terv végrehajtása a feltárt meg nem felelések kiküszöbölését eredményezi.

6. A cselekvési tervbe foglalt intézkedések hatékonyságának értékelése

6.1. A cselekvési tervben rögzített intézkedések megfelelő végrehajtásának, helytállóságának és hatékonyságának ellenőrzése a mellékletben ismertetettek szerint ugyanazon nyomonkövetési eljárás keretében történik.

6.2. A cselekvési terv hatékonyságának értékelése különösen az alábbiakra terjed ki:

a) annak ellenőrzése, hogy a cselekvési terv megfelelően és ütemterv szerint lett-e végrehajtva;

b) annak ellenőrzése, hogy teljesültek-e az elvárt eredmények;

c) annak ellenőrzése, hogy időközben megváltoztak-e az eredeti feltételek, továbbá hogy a megváltozott feltételek továbbra is indokolják-e a cselekvési tervben meghatározott kockázatkezelési intézkedéseket;

d) annak ellenőrzése, hogy indokolt-e más kockázatkezelési intézkedéseket hozni.

7. A nyomonkövetési eljárás alkalmazásának dokumentálása

7.1. A helyes alkalmazás bizonyítása céljából a nyomonkövetési eljárást dokumentálják. E dokumentáció elsősorban belső értékelési célokra hozzáférhető. Kérésre:

a) a vasúttársaság és a pályahálózat-működtető hozzáférhetővé teszi e dokumentációt a nemzeti biztonsági hatóság számára;

b) a karbantartásért felelős szervezet hozzáférhetővé teszi e dokumentációt a tanúsító szerv számára. Amennyiben a kapcsolódási pontok irányítása szerződések keretében történik, a karbantartásért felelős szervezet hozzáférhetővé teszi e dokumentációt az illetékes vasúttársaság és pályahálózat-működtető számára.

7.2. A 7.1. pontnak megfelelően elkészített dokumentáció különösen az alábbiakat tartalmazza:

a) a nyomonkövetési eljárás lefolytatására kijelölt szervezet és személyzet ismertetése;

b) a nyomonkövetési eljárás 3. cikk (2) bekezdésében felsorolt egyes tevékenységeinek eredményei, különös tekintettel a meghozott döntésekre;

c) a megállapított, elfogadhatatlannak minősülő meg nem felelések esetében az elvárt eredmények teljesítéséhez szükséges valamennyi intézkedés jegyzéke.

Függelék

A nyomonkövetési eljárás menete

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32012R1078 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32012R1078&locale=hu

Tartalomjegyzék