A Fővárosi Törvényszék M.70473/2020/41. számú határozata jogviszony tárgyában. Bírók: Antal Mihályné, Kádár Mercédesz, Pintér Béla

A Fővárosi Törvényszék Munkaügyi Kollégiuma az egyedül eljáró Felperes1 (felperes címe) felperesnek a dr. Csanády Szabolcs jogtanácsos által képviselt Alperes1 (alperes címe) alperessel szemben jogviszony iránt indított perében meghozta az alábbi

ítéletet

A bíróság a keresetet elutasítja.

A bíróság kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperes részére 60.000,- (hatvanezer) forint perköltséget.

Az illeték az állam terhén marad.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, amelyet a Fővárosi Ítélőtáblához címezve, a Fővárosi Törvényszék Munkaügyi Kollégiumánál lehet előterjeszteni.

A felek kérhetik a fellebbezés tárgyaláson kívüli elbírálását is. Tájékoztatja a bíróság a feleket, amennyiben a fellebbező fél a fellebbezéssel egyidejűleg a tárgyalás tartását nem kéri, a másodfokú bíróság a fellebbezést tárgyaláson kívül bírálja el, ha

Indokolás

[1.] A felperest 2013. augusztus 1. napjától nevezték ki a Alperes1 adószakértőjének. A felperes munkaköri feladata volt az egyetem működésével kapcsolatos adójogi kérdések megválaszolása, mely kérdéseket a felperes a feletteseitől és a kollégáitól e-mailben, esetleg szóban kapta meg. A felperes havi 87 óra részmunkaidőben dolgozott, garantált illetménye 86.400,- Ft, garantált összegen felüli munkáltatói döntésen alapuló illetményrész 63.600,- Ft, illetménypótlék középfokú "C" idegennyelv tudási pótlék 10.000,- Ft, illetménye összesen 160.000,- Ft volt 2013. augusztus 1. napján. A felperest 2016. január 1. napjától az alperes átsorolta a "H" fizetési osztály 9. fizetési fokozatából a "H" fizetési osztály 10. fizetési fokozatába, az hat.szám. számú kinevezés módosításával azzal, hogy a következő fizetési fokozatba lépés várható ideje 2019. január 1. napja. A garantált illetménye a felperesnek 101.000,- Ft volt, a garantált összegen felüli illetményrész 49.000,- Ft, a középfokú "C" idegen nyelvtudási pótlék 10.000,- Ft, összesen 160.000,- Ft illetményt állapított meg a felperes részére 87 óra részmunka időre.

[2.] 2014 tavaszán új főigazgatója lett az egyetemnek, aki az egyetem Hivatalánál teljes szervezetátalakítást hajtott végre. Az üzemeltetési feladatok teljes egészében az egyetem százszázalékos tulajdonában lévő nonprofit kft.-be kerültek kiszervezésre. A pénzügyi és számviteli területről, ahol a felperes dolgozott, elküldtek minden vezetőt, akit az előző főigazgató vett fel. A felperes nem volt vezető állású, de az alperes szeretett volna megegyezni vele, hogy a közalkalmazotti jogviszonyát közös megegyezéssel szüntessék meg. A felperes nem írta alá a közös megegyezést.

[3.] 2014. május 20. napján a felperes áthelyezésre került a Kar Igazgatóságnak pénzügyi osztályára pénzügyi referens munkakörbe. 2015 februárjában az alperes ismételten felajánlotta a felperes részére, hogy közös megegyezéssel kerüljön közalkalmazotti jogviszonya megszüntetésre. A felperes a feladatait a kar gazdasági igazgatójától kapta.

[4.] A felperes 2015. november 30. napjától betegállományba került 2016. december 7. napjáig. A felperes háziorvosa kezdeményezte a felperes leszázalékolását. Az orvosi szakértői vélemény szerint egészségi állapota 20%-os, egészségromlása 80%-os volt. A felperes táppénzre jogosultsága lejárt, de a háziorvosa nem nyilvánította keresőképesnek, a kormányhivataltól a felperes azt a tájékoztatást kapta, hogy kérjen a munkáltatójától egy nap fizetés nélküli szabadságot annak érdekében, hogy a táppénz helyett rokkantsági ellátást kaphasson. A 2016. december 8-tól az alperes kiadta a felperes részére a 2015. és 2016. évre járó szabadságát, ami összesen hatvanegy nap volt. Továbbá kapott egy nap fizetés nélküli szabadságot. 2017. március 7. napján telt le a felperes részére kiadott előző évekről maradt szabadsága. 2017. március 6. napján a főigazgató asszony berendelte a felperest és másnapra elküldte munkaköri alkalmassági vizsgálatra, de a felperes jelezte részére, hogy nem megfelelő az időpont a részére, így egy héttel későbbre, 2017. március 14-én kellett munkaköri alkalmassági vizsgálaton megjelennie a felperesnek. Március 8-tól további nyolc nap szabadságot írtak ki a felperes részére a 2017 évi szabadságából.

[5.] Az alkalmassági vizsgálaton az üzemorvos alkalmasnak minősítette a felperest. Ráírta a véleményére az orvosi szakértői bizottság fizikai munkavégzést korlátozó rendelkezéseit. A nyolc nap szabadság március 20-án járt le. A felperes március 21. napján bement dolgozni a Karra. Március 20-án telefonon értesítették, hogy március 21-én 9 órára menjen a főigazgató főigazgató asszonyhoz. A főigazgató asszony ekkor adta át a felperes jogviszony megszüntetéséről szóló okiratot. A megszüntetés a Kjt. 25. § (2) bekezdés e.) pontja és a 30. § (1) bekezdés d.) pontja alapján szüntette meg a felperesi közalkalmazotti jogviszonyt indokolás nélkül, figyelemmel arra, hogy a felperes nyugdíjasnak minősül.

[6.] A felperes 2017. április 19. napján keresetet terjesztett elő, melyben kérte, hogy a bíróság állapítsa meg, hogy a bíróság jogellenesen szüntette meg a közalkalmazotti jogviszonyát és kérte alkotmánybírósági eljárás kezdeményezését az Mt. 294. § (1) bekezdés g) pontja, 83. § és a Kjt. 38. § (5) bekezdés vonatkozásában az Alaptörvény rendelkezéseivel összhangban vannak-e és amennyiben Alaptörvény ellenesek, jelen perben alkalmazhatók-e.

[7.] Kereseti kérelmében kérte kártérítés vagy felmentési időtartamra vonatkozó távolléti díj megállapítását és közalkalmazotti jogviszonyának helyreállítását. És kérte, hogy a bíróság állapítsa meg, hogy az alperes a H10 fizetési fokozatba rosszul sorolta be, ezért havi 4.810,- Ft illetmény-különbözet megfizetését is kérte.

[8.] Felperes a keresetében úgy nyilatkozott, hogy a felmentés hivatkozása a jelenleg hatályos jogszabályoknak nem megfelel, az alperes a felmentés során megsértette az Mt. 6. § (2)-(4) bekezdéseit és a 7. § (1) bekezdéseit, továbbá az egyenlő bánásmód tekintetében az összehasonlító csoport a Hivatal azon munkatársai csoportja, akik könyvviteli szolgáltatásra jogosultként regisztráltak a Gazdasági Minisztérium nyilvántartásában. 2016-ban betegállományban volt, ezért konkrét információja nem volt a névsorról.

[9.] Álláspontja szerint a 2003. évi CXXV. törvény 7. § (1) bekezdése szerint áthelyezésével indokolatlanul elkülönítették a Hivatal központjából és minden jogalap nélkül megszűntnek tekintették az adószakértői státuszát, ami valójában nem szűnt meg. Álláspontja szerint megvalósult a megtorlás is, azért, mert 2014-ben és 2015-ben nem volt hajlandó aláírni a jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésre vonatkozó megegyezést, részben azért, mert nem volt hajlandó aláírni a valótlan tartalmú havi munkaidő-nyilvántartásokat és azért sem, mert adószakértői tevékenysége során többször jelezte a főnökének a pályázatokkal kapcsolatos fenntartásait. Ezeket a fenntartásokat igazolta 2017-ben az Európai Unió vizsgálata is. A nyilvántartások elkészítésével és átküldésével az alperes felszólította valótlan elszámolásokban való együttműködésre, amire a felperes nem volt hajlandó.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!