31999L0103[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 1999/103/EK irányelve (2000. január 24.) a mértékegységekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 80/181/EGK tanácsi irányelv módosításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 1999/103/EK irányelve

(2000. január 24.)

a mértékegységekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 80/181/EGK tanácsi irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 251. cikkében említett eljárásnak megfelelően [3],

mivel:

(1) A 19. Általános Súly- és Mértékügyi Értekezlet (1991) nemzetközi szinten kiterjesztette az SI-egységek többszöröseire és osztóira alkalmazandó SI-előtagok listáját.

(2) A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) felülvizsgálta az ISO 31 nemzetközi szabványban meghatározott, a mennyiségekre és egységekre vonatkozó elveket és szabályokat; az SI gyakorlati használatáról szóló szabályokat az ISO 1000 nemzetközi szabvány tartalmazza.

(3) A 80/181/EGK tanácsi irányelv [4] szövegét összhangba kell hozni e nemzetközi megállapodásokkal és szabványokkal.

(4) Egyes harmadik országok nem engedik be piacaikra a kizárólag a 80/181/EGK irányelv által bevezetett törvényes egységekben megjelölt termékeket; a termékeiket ezen országokba exportáló vállalkozások a kiegészítő jelölések 1999. december 31-ét követő betiltása után hátrányos helyzetbe kerülnek; a nem törvényes egységekkel kifejezett kiegészítő jelöléseket ezért engedélyezni kell egy további időszakra.

(5) A 80/181/EGK irányelv alkalmazását újból meg kell vizsgálni, és meg kell hozni a megfelelő intézkedéseket egy átfogó rendszer megvalósítása céljából; a 71/316/EGK tanácsi irányelv [5] 18. cikkében meghatározott eljárást adott esetben alkalmazni kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 80/181/EGK irányelv a következőképpen módosul:

(1) A 3. cikk (2) bekezdésében az "1999. december 31." időpont helyébe a "2009. december 31." időpont lép.

(2) Az irányelv a következő cikkel egészül ki:

"6a. cikk

Az ezen irányelv végrehajtásával kapcsolatos kérdéseket és különösen a kiegészítő jelölések kérdését további vizsgálat tárgyává kell tenni, és az indokolt intézkedéseket a 71/316/EGK tanácsi irányelv 18. cikkében említett eljárásnak megfelelően szükség esetén el kell fogadni. [6]

(3) A melléklet a következőképpen módosul:

a) Az 1. fejezetben az 1.1.1. pontban lévő táblázat alatti szöveg helyébe a következő szöveg lép:

"A t Celsius-hőmérséklet t = T - T0, azaz a két termodinamikai hőmérséklet, T és T0 különbsége, ahol T0 = 273,15 K. A hőmérsékletkülönbség, illetve hőmérséklet intervallum kelvinben, illetve Celsius-fokban is kifejezhető. A "Celsius-fok" egység és a "kelvin" egység egyenértékű."

b) A kiegészítő SI-egységeknek az 1.2.1. pontban lévő táblázat alatt megadott meghatározása helyébe a következő szöveg lép:

"Síkszög egysége

A radián egy kör két sugara közötti szög, amely a kör kerületén egy, a sugárral megegyező hosszúságú ívet metsz ki.

(ISO 31 - 1 nemzetközi szabvány, 1992.)

Térszög egysége

A szteradián egy kúp térszöge, amelynek csúcsa egy gömb középpontjában van, és amely a gömb felületén egy, a gömb sugarával megegyező oldalhosszúságú négyzettel egyenlő területet metsz ki.

(ISO 31 - 1 nemzetközi szabvány, 1992.)"

c) Az 1.3. pontban lévő táblázat helyébe a következő szöveg lép:

"Szorzó | Előtag | Jel | Osztó | Előtag | Jel |

1024 | yotta | Y | 10-1 | deci | d |

1021 | zetta | Z | 10-2 | centi | c |

1018 | exa | E | 10-3 | milli | m |

1015 | peta | P | 10-6 | mikro | ì |

1012 | tera | T | 10-9 | nano | n |

109 | giga | G | 10-12 | piko | p |

106 | mega | M | 10-15 | femto | f |

103 | kilo | K | 10-18 | atto | a |

102 | hecto | H | 10-21 | zepto | z |

101 | deca | da | 10-24 | yocto | y" |

d) A 3. pont helyébe a következő szöveg lép:

"3. AZ SI-VEL EGYÜTT HASZNÁLT EGYSÉGEK, AMELYEK ÉRTÉKE KÍSÉRLETI ÚTON KERÜLT MEGÁLLAPÍTÁSRA

Mennyiség | Az egység |

neve | jele | meghatározása |

Energia | elektronvolt | eV | Az elektronvolt az a mozgási energia, amelyre a vákuumban az 1 volt elektromos potenciálkülönbségen áthaladó elektron tesz szert. |

Tömeg | egységes atomi tömegegység | u | Az egységes atomi tömegegység a 12C izotóp egy atomja nyugalmi tömegének 12-ed része. |

Megjegyzés:

Az 1.3. pontban felsorolt előtagok és jelek e két egységgel és jeleikkel együtt használhatók."

2. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2001. február 9. előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

A tagállamok a 80/181/EGK irányelv sérelme nélkül 1999. december 31. után engedélyt adnak vagy fenntartják az engedélyt az ezen irányelv 3. cikkében említett kiegészítő jelölések használatára.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2000. január 24-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

N. Fontaine

a Tanács részéről

az elnök

J. Gama

[1] HL C 89., 1999.3.30., 8. o.

[2] HL C 169., 1999.6.16., 1. o.

[3] 1999. december 15-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé). A Tanács 1999. december 16-i határozata.

[4] HL C 39., 1980.2.15., 40. o. A legutóbb a 89/617/EGK irányelvvel módosított irányelv (HL L 357., 1989.12.7., 28. o.)

[5] HL C 202., 1971.9.6., 1. o.

[6] HL L 202., 1971.9.6., 1. o."

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31999L0103 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31999L0103&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére