32004R0039[1]

A Bizottság 39/2004/EK rendelete (2004. január 9.) a cukor piacának közös szervezéséről szóló 1260/2001/EK tanácsi rendelet V. mellékletének módosításáról

A Bizottság 39/2004/EK rendelete

(2004. január 9.)

a cukor piacának közös szervezéséről szóló 1260/2001/EK tanácsi rendelet V. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre [1], és különösen annak 27. cikke (15) bekezdésére,

mivel:

(1) Az 1260/2001/EK rendelet 27. cikke úgy rendelkezik, hogy a rendeletben említett egyes termékekre export-visszatérítést kell nyújtani, amennyiben azok a rendelet V. mellékletében felsorolt áruk formájában, különösen a 21021031 és 21021039 KN-kód alá tartozó élő élesztő formájában kerülnek kivitelre.

(2) A cukorágazatban a kvótarendszer alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. február 20-i 314/2002/EK bizottsági rendelet [2] 1. cikke (2) bekezdésének f) pontja alapján 2004. február 1-jétől az élő élesztő előállításánál felhasznált szirupmennyiségeket ki kell zárni az 1260/2001/EK rendelet 13-18. cikke értelmében vett cukortermelés kiszámításakor. A következetesség érdekében az élő élesztő gyártásánál felhasznált cukormennyiségek export-visszatérítései nyújtásának lehetőségét ugyanezen időponttól kezdődően meg kell szüntetni.

(3) Az 1260/2001/EK rendelet V. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4) A Cukorpiaci Irányítóbizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1260/2001/EK rendelet V. mellékletében az ex2102, 210210, 21021031 és 21021039 KN-kódoknak megfelelő sorokat el kell hagyni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2004. február 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. január 9-én.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb a 2196/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 328., 2003.12.17., 26. o.) módosított rendelet.

[2] HL L 50., 2002.2.21., 40. o. A legutóbb a 38/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 6., 2004.1.10., 13. o.) módosított rendelet.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004R0039 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004R0039&locale=hu