31998L0097[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 98/97/EK irányelve (1998. december 22.) a műtrágyákra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 76/116/EGK irányelvnek a kadmiumtartalmú műtrágyák Ausztriában, Finnországban és Svédországban való forgalmazása tekintetében történő módosításáról

Az Európai Parlament És A Tanács 98/97/EK irányelve

(1998. december 22.)

a műtrágyákra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 76/116/EGK irányelvnek a kadmiumtartalmú műtrágyák Ausztriában, Finnországban és Svédországban való forgalmazása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 189b. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [3],

mivel az 1994. évi csatlakozási okmány 69. cikke és VIII. mellékletének 4. pontja, 84. cikke és X. mellékletének 2. pontja, valamint 112. cikke és XII. mellékletének 4. pontja Ausztriát, Finnországot és Svédországot illetően úgy rendelkezik, hogy a 76/116/EGK irányelv [4] 7. cikkét, amennyiben az a műtrágyák kadmiumtartalmára vonatkozik, a felsorolt tagállamokra 1999. január 1. előtt nem kell alkalmazni, és a csatlakozási okmány említett rendelkezéseit a közösségi eljárásokkal összhangban 1998. december 31. előtt felül kell vizsgálni;

mivel a fent említett felülvizsgálatot 1998. december 31-ig nem lehet befejezni, mert számos tagállamban nincsenek meg az expozícióra vonatkozó szükséges adatok annak a kockázatnak az értékeléséhez, amelyet a műtrágyában lévő kadmium jelent az egészségre és a környezetre; mivel szükséges, hogy a felülvizsgálatot további munkával a jelzett időpont után is folytassák;

mivel a tagállamokban a további munkának értékelnie kell azt a kockázatot, amelyet a műtrágyában lévő kadmium különösen a sebezhető lakossági csoportokra és a környezetre nézve jelent; mivel ezt csak több év alatt lehet elvégezni;

mivel a kadmium kockázatértékelése már megkezdődött az 1993. március 23-i, a meglévő anyagok kockázatainak értékeléséről és ellenőrzéséről szóló, 793/93/EGK tanácsi rendelet [5] keretében; mivel az eredmények csak több év múlva állnak majd rendelkezésre;

mivel az 1994. évi csatlakozási okmányban foglalt felülvizsgálati kötelezettségtől függetlenül a hatályos közösségi jogszabályok felülvizsgálatát a közösségi eljárásoknak megfelelően mindig el lehet határozni; mivel a közösségi jog egyes tagállamok számára, sajátos helyzetükre tekintettel korlátozott időszakokra eltéréseket engedélyezhet,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 76/116/EGK irányelv 7. cikke a következő két bekezdéssel egészül ki:

"Ausztria, Finnország és Svédország azonban területükön megtilthatják olyan műtrágyák forgalmazását, amelyek nagyobb koncentrációban tartalmaznak kadmiumot, mint az a csatlakozás időpontjában nemzeti szinten meg volt határozva. Az eltérés az 1999. január 1-jétől 2001. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozik.

A Bizottság, a tagállamokkal és az érdekelt felekkel konzultálva, 2001. december 31-ig megvizsgálja, hogy szükséges-e közösségi szintű rendelkezések meghozatala a műtrágyák kadmiumtartalmáról."

2. cikk

Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság elfogadja és kihirdeti azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1998. december 31-ig megfeleljenek.

Amikor az első bekezdésben említett tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ennek az irányelvnek az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1998. december 22-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. M. Gil-robles

a Tanács részéről

az elnök

C. Einem

[1] HL C 108., 1998.4.7., 83. o.

[2] HL C 214., 1998.7.10., 15. o.

[3] Az Európai Parlament 1998. július 16-i véleménye (HL C 292., 1998.9.21., 117. o.), a Tanács 1998. október 13-i közös álláspontja (HL C 388., 1998.12.14., 1. o.), és az Európai Parlament 1998. december 3-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé). A Tanács 1998. december 14-i határozata.

[4] HL L 24., 1976.1.30., 21. o., a legutóbb a 97/63/EK bizottsági irányelvvel (HL L 335., 1997.12.6., 15. o.) módosított irányelv.

[5] HL L 84., 1993.4.5., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31998L0097 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31998L0097&locale=hu