31993R0793[1]

A Tanács 793/93/EGK rendelete (1993. március 23.) a létező anyagok kockázatainak értékeléséről és ellenőrzéséről

A Tanács 793/93/EGK rendelete

(1993. március 23.)

a létező anyagok kockázatainak értékeléséről és ellenőrzéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

az Európai Parlamenttel együttműködve [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a tagállamok hatályos vagy előkészületben lévő, a létező anyagok kockázatainak értékelésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közötti eltérések akadályozhatják a tagállamok közötti kereskedelmet, és egyenlőtlen versenyfeltételeket teremthetnek;

mivel a tagállamok előírásainak közelítésére szolgáló intézkedéseknek, amelyek célja az egységes belső piac létrehozása és működtetése, amennyiben az egészségügyet, a biztonságot, a környezet- és a fogyasztóvédelmet érintik, magas fokú védelmet kell nyújtaniuk;

mivel az ember, ideértve a munkavállalókat és a fogyasztókat, továbbá a környezet védelme érdekében szükség van a létező kereskedelmi anyagok európai jegyzékében (EINECS, European Inventory of Existing Commercial Substances) [4] felsorolt létező anyagokkal kapcsolatos kockázatok közösségi szintű rendszeres értékelésére;

mivel a hatékonyság és a gazdaságosság érdekében a Közösségnek ki kell alakítani egy, a tagállamok, a Bizottság és az ipar közötti feladatok megosztásának, illetve összehangolásának biztosítására szolgáló politikát;

mivel a rendelet megfelelő jogi eszközt jelent, mert közvetlenül a gyártóknak és az importőröknek írja elő azokat a pontos követelményeket, amelyeket a Közösség egész területén egy időben, illetve azonos módon kell megvalósítani;

mivel a létező anyagokkal kapcsolatos kockázatok előzetes értékelésének elvégzése és az azonnali figyelmet igénylő elsőbbségi anyagok meghatározása érdekében bizonyos információkat és vizsgálati adatokat kell összegyűjteni a létező anyagokról;

mivel azokról az anyagokról, amelyek tulajdonságai olyanok, hogy általánosságban minimálisnak tekintett kockázatot jelentenek, nem kell információt kérni;

mivel az említett információkat a gyártók és az importőrök közvetlenül a Bizottságnak adják meg, amely megküldi ezek másolatát a tagállamoknak; mivel azonban a tagállamok a területükön székhellyel rendelkező gyártóktól és importőröktől kérhetik az említett információk egyidejű megküldését a tagállam illetékes hatóságai számára;

mivel egyes létező anyagok kockázatainak értékelése céljából egyes esetekben szükséges a gyártóktól és az importőröktől további adatokat kérni, illetve az adott létező anyagokkal kapcsolatban további vizsgálatokat folytatni;

mivel a Közösség szintjén össze kell állítani a különös figyelmet igénylő elsőbbségi anyagok listáját; mivel a Bizottságnak legkésőbb egy évvel e rendelet hatálybalépését követően össze kell állítania egy előzetes elsőbbségi listát;

mivel az elsőbbségi listán szereplő anyagok kockázatainak értékelését a tagállamoknak kell elvégezniük; mivel az utóbbiakat a Közösség szintjén kell kijelölni, a felelősségek megosztása alapján, a tagállamok helyzetének figyelembevételével; mivel a kockázat értékelésének elveit is a Közösség szintjén kell megállapítani;

mivel a prioritást meghatározó folyamatban, valamint a létező anyagokkal kapcsolatos kockázatok értékelése során különösen figyelembe kell venni az anyag hatásaira vonatkozó adatok hiányát, az egyéb nemzetközi szervezetek, például a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet által korábban elvégzett munkát, továbbá a veszélyes anyagokra vonatkozó egyéb jogszabályokat és/vagy közösségi programokat;

mivel a kockázat értékelésének eredményeit, valamint az elsőbbségi listán szereplő anyagok kockázatainak korlátozására ajánlott stratégiát a Közösség szintjén kell elfogadni;

mivel a kísérleti és egyéb tudományos célokra használt állatok védelmére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1986. november 24-i 86/609/EGK tanácsi irányelvvel [5] összhangban a kísérleti célokra használt állatok számát a lehető legkisebbre kell csökkenteni, mivel ahol csak lehetséges, illetőleg elsősorban az Alternatív Módszerek Validálásával Foglalkozó Európai Központtal való konzultáció alapján, az elfogadott alternatív eljárások alkalmazása révén el kell kerülni az állatkísérleteket;

mivel amennyiben a vegyi anyagok vizsgálata e rendelettel összefüggésben történik, akkor a helyes laboratóriumi gyakorlat alapelveinek alkalmazásával és a vegyi anyagok vizsgálatakor azok alkalmazásának ellenőrzésével kapcsolatos törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1986. december 18-i 87/18/EGK tanácsi irányelvben [6] meghatározott helyes laboratóriumi gyakorlat alapelveit kell követni;

mivel a Bizottság, a tagállamok képviselőiből álló bizottsággal együttműködve, ezzel a rendelettel kapcsolatban megfelelő jogkört kap egyes mellékleteknek a műszaki fejlődéshez való igazítására, illetve bizonyos végrehajtási rendelkezések elfogadására;

mivel bizonyos ipari vagy kereskedelmi titkokat tartalmazó információk titkosságát biztosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Cél és hatály

(1) Ez rendelet az alábbiakra vonatkozik:

a) a létező anyagokra vonatkozó információk beszerzése, terjesztése és hozzáférhetősége;

b) a létező anyagokkal kapcsolatos, az emberre, így pl. a munkavállalókra és a fogyasztókra, továbbá a környezetre vonatkozó kockázat értékelése, az említett kockázatok jobb kezelése érdekében, a Közösség jogszabályainak keretein belül.

(2) E rendelet rendelkezései a munkavállalók és a fogyasztók védelméről szóló közösségi jogszabályok sérelme nélkül érvényesek.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a) anyagok: a kémiai elemek és ezek vegyületei, természetes, illetve bármilyen eljárással létrehozott állapotban, a termék stabilitásának fenntartásához szükséges adalékanyaggal, továbbá az alkalmazott eljárásból származó bármilyen elkerülhetetlen szennyeződéssel együtt, kivéve azokat az oldószereket, amelyeket az anyag stabilitásának befolyásolása, illetve összetételének megváltoztatása nélkül le lehet választani;

b) készítmények: a két vagy több anyagból álló keverékek vagy oldatok;

c) import: a Közösség vámterületére történő behozatal;

d) előállítás: a szilárd, folyékony vagy gáz halmazállapotban izolált anyagok előállítása;

e) létező anyagok: az EINECS-ben felsorolt anyagok.

1. RÉSZ

RENDSZERES ADATSZOLGÁLTATÁS ÉS AZ ELSŐBBSÉGI ANYAGOK LISTÁINAK ÖSSZEÁLLÍTÁSA

3. cikk

A létező anyagok nagy mennyiségben történő előállítására, illetve importjára vonatkozó adatszolgáltatás

A 6. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül minden gyártó, aki évente 1000 tonnánál nagyobb mennyiségben létező anyagot gyártott, illetve minden importőr, aki évente 1000 tonnánál nagyobb mennyiségben létező anyagot importált létező anyagként vagy készítmény formájában, az e rendelet elfogadását megelőző három évben és/vagy az azt követő évben legalább egyszer, köteles megadni a Bizottság részére a 6. cikk (2) és (3) bekezdésében szabályozott eljárásnak megfelelően a III. mellékletben részletezett következő információkat, mégpedig abban az esetben, ha az anyag szerepel az I. mellékletben, akkor e rendelet hatálybalépésétől számított 12 hónapon belül, ha viszont az anyag szerepel az EINECS-ben, de nem szerepel az I. mellékletben, akkor az e rendelet hatálybalépésétől számított 24 hónapon belül:

a) az anyag nevét, valamint az EINECS-számát;

b) a gyártott, vagy importált anyag mennyiségét;

c) az anyag osztályozását a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelv I. melléklete szerint [7], illetve az említett irányelv szerinti ideiglenes osztályozását, a veszélyességi osztály, a veszélyszimbólum, a kockázatokra utaló (R) mondatok és a biztonságos használatra utaló (S) mondatok megadásával együtt;

d) az anyag ésszerűen előrelátható felhasználására vonatkozó információt;

e) az anyag fizikai-kémiai tulajdonságaira vonatkozó adatokat;

f) az anyag környezeti sorsára és terjedési útjaira vonatkozó adatokat;

g) az anyag ökotoxicitására vonatkozó adatokat;

h) az anyag akut és szubakut toxicitására vonatkozó adatokat;

i) az anyag karcinogén, mutagén és/vagy reprodukciót károsító hatására vonatkozó adatokat;

j) minden egyéb olyan adatot, amely az anyaggal kapcsolatos kockázat értékeléséhez felhasználható.

A gyártók és az importőrök kötelesek minden ésszerű erőfeszítést megtenni az (e)-(j) pontok szerinti rendelkezésre álló adatok beszerzéséhez. Az információk hiányában azonban a gyártók és az importőrök nem kötelesek további állatkísérleteket végezni az említett adatok szolgáltatása érdekében.

4. cikk

A létező anyagok kisebb mennyiségben történő előállítására, illetve importjára vonatkozó adatszolgáltatás

(1) A 6. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül minden gyártó, aki évente 10 tonnánál több, de 1000 tonnánál kisebb mennyiségben létező anyagot gyártott, illetve minden importőr, aki évente 10 tonnánál több, de 1000 tonnánál kisebb mennyiségben létező anyagot importált létező anyagként vagy készítmény formájában, az e rendelet elfogadását megelőző három évben és/vagy az azt követő évben legalább egyszer, köteles megadni a Bizottság részére a 6. cikk (2) és (3) bekezdésében szabályozott eljárásnak megfelelően a IV. mellékletben részletezett következő információkat attól az időponttól kezdve 24 hónapon belül, amikor a rendelet három éve már hatályban van:

a) az anyag nevét, valamint az EINECS-számát;

b) a gyártott, vagy importált anyag mennyiségét;

c) az anyag osztályozását, a 67/548/EGK tanácsi irányelv I. melléklete szerint, illetve az említett irányelv szerinti ideiglenes osztályozását, a veszélyességi osztály, a veszélyszimbólum, a kockázatokra utaló (R) mondatok és a biztonságos használatra utaló (S) mondatok megadásával együtt;

d) az anyag ésszerűen előrelátható felhasználására vonatkozó információt;

(2) A Bizottság a tagállamokkal folytatott konzultáció után meghatározza azokat az eseteket, amelyekben az (1) bekezdés szerint jelentett anyag gyártóitól, illetve importőreitől, a III. melléklet keretein belül, az anyag fizikai-kémiai tulajdonságaira, toxikológiai és ökotoxikológiai hatására vonatkozó további információkat, továbbá az expozíciós, valamint az anyaggal kapcsolatos kockázat értékeléséhez szükséges más jelentősebb szempontokra vonatkozó további adatokat kell megadni. Azonban a 12. cikk (2) bekezdésében foglaltak sérelme nélkül a gyártók és az importőrök nem kötelesek további állatkísérleteket végezni az említett adatok szolgáltatása érdekében.

A szolgáltatandó információk, illetve az információszolgáltatás során követendő eljárások meghatározása a 15. cikk szerinti eljárással összhangban történik.

5. cikk

Mentességek

A II. mellékletben felsorolt anyagok nem tartoznak a 3. és a 4. cikk hatálya alá. A II. mellékletben felsorolt anyagokra vonatkozóan azonban a 15. cikk szerinti eljárással összhangban lehet információkat kérni.

6. cikk

Az adatszolgáltatási eljárás

(1) Amennyiben az anyagot több gyártó gyártja, illetve több importőr importálja, akkor a 3. cikk, valamint a 4. cikk (2) bekezdése szerinti információkat egyetlen gyártó, illetve importőr is benyújthatja az érintett gyártók, illetve importőrök nevében, azok beleegyezésével. Az utóbbiaknak mindazonáltal meg kell adniuk a Bizottság részére a III. mellékletben szereplő adatkészlet 1.1-1.19. pontja szerinti információkat, hivatkozva a gyártó, illetve az importőr által benyújtott adatkészletre.

(2) A 3. cikk, illetve a 4. cikk (1) bekezdése szerinti információk benyújtásakor a gyártók és az importőrök csak a Bizottságtól díjmentesen beszerezhető mágneslemezen lévő speciális szoftvercsomagot használhatják.

(3) A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy a területükön székhellyel rendelkező gyártóknak és importőröknek a 3. és a 4. cikk alapján a Bizottság részére benyújtandó információkat egyidejűleg az illetékes hatóságok részére is meg kell adniuk.

(4) A 3. és a 4. cikk szerinti adatok kézhezvételét követően a Bizottság azok másolatait elküldi az összes tagállam részére.

7. cikk

A benyújtott információk frissítése, valamint egyes információk önkéntes benyújtásának kötelezettsége

(1) Azok a gyártók és importőrök, akik a 3. és a 4. cikknek megfelelően információkat szolgáltatnak valamely anyagról, a Bizottsághoz eljuttatott adatokat kötelesek frissíteni.

Különösen a következőket kell bejelenteni:

a) az anyag újfajta felhasználását, amely jelentősen megváltoztatja az anyag emberre vagy környezetre való hatása (az expozíció) típusát, formáját, nagyságát vagy időtartamát;

b) az anyag fizikai-kémiai tulajdonságaira, toxikológiai és ökotoxikológiai hatásaira vonatkozó új adatokat, amennyiben ezek az anyaggal kapcsolatos potenciális kockázat értékelése szempontjából feltehetően jelentőséggel bírnak;

c) a 67/548/EGK irányelv szerinti ideiglenes osztályozásban bekövetkezett bármilyen változást.

Ezenkívül háromévenként az előállított és az importált mennyiségre vonatkozó, a 3. és 4. cikk szerinti adatokat is frissíteni kell, amennyiben a III. és a IV. melléklet szerinti mennyiségekkel kapcsolatban változás következik be.

(2) Amennyiben valamely létező anyag bármely gyártója, illetve importőre olyan információ birtokába jut, amely szerint a szóban forgó anyag komoly kockázatot jelenthet az emberre vagy a környezetre, akkor ezt az információt haladéktalanul közölnie kell a Bizottsággal, és azzal a tagállammal, amelynek a területén székhellyel rendelkezik.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti adatok kézhezvételét követően a Bizottság azok másolatait elküldi az összes tagállam részére.

8. cikk

Elsőbbségi listák

(1) A gyártók és az importőrök által a 3. és a 4. cikk szerint benyújtott információk, valamint az elsőbbségi anyagok nemzeti listái alapján a Bizottság a tagállamokkal való konzultáció alapján rendszeresen összeállítja az emberre, vagy a környezetre gyakorolt hatásuk miatt különleges figyelmet igénylő elsőbbségi anyagok, vagy anyagcsoportok listáit (a továbbiakban: elsőbbségi listák). Az elsőbbségi listákat a 15. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni, és a Bizottságnak első ízben e rendelet hatálybalépését követő év folyamán kell közzétennie.

(2) Az elsőbbségi listák összeállítása során a következő tényezőket kell figyelembe venni:

- az anyagnak az emberre vagy a környezetre gyakorolt hatásait,

- az anyagnak az emberre vagy a környezetre gyakorolt hatásainak mértékét (expozíció),

- az anyagnak az emberre vagy a környezetre gyakorolt hatására vonatkozó adatok hiányát,

- más nemzetközi fórumok által korábban elvégzett munkákat,

- a Közösségnek a veszélyes anyagokra vonatkozó egyéb jogszabályait és/vagy programjait.

A Közösség más jogszabályai szerint értékelendő anyagot csak akkor kell az elsőbbségi listára felvenni, ha az értékelés szempontjai között a környezetet, illetve az embert, ideértve a munkavállalókat és a fogyasztókat, fenyegető kockázatok nem szerepeltek, vagy ha az említett kockázatok értékelése nem volt megfelelő. A Közösség más jogszabályai szerint elvégzett megfelelő értékelést e rendelet alapján nem kell megismételni.

Külön figyelmet kell fordítani azokra az anyagokra, amelyeknek krónikus hatásuk lehet, elsősorban az olyan anyagokkal kapcsolatban, amelyekről tudott, vagy feltételezhető, hogy karcinogén, reprodukciót károsító és/vagy mutagén hatásúak, illetve amelyekről tudott, vagy feltételezhető, hogy fokozzák az említett hatások előfordulásának gyakoriságát.

9. cikk

Az elsőbbségi listákon szereplő anyagokra vonatkozóan benyújtandó adatok

(1) A 8. cikk (1) bekezdése szerinti elsőbbségi listákon szereplő anyagokra vonatkozóan azoknak a gyártóknak és importőröknek, akik a 3. és a 4. cikknek megfelelően információkat szolgáltattak valamely anyagról, az elsőbbségi lista közzétételétől számított hat hónapon belül, a 10. cikk (1) bekezdése szerint kinevezett előadó részére be kell nyújtaniuk a szóban forgó anyaggal kapcsolatos kockázatokra vonatkozó összes rendelkezésre álló információt, illetve vonatkozó vizsgálati jelentést.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségen túlmenően, valamint a 10. cikk (2) bekezdése szerinti vizsgálatok sérelme nélkül, amennyiben a 67/548/EGK irányelv VII. A. mellékletében felsorolt bármely adat valamely, az elsőbbségi listán szereplő anyaggal kapcsolatban nem áll rendelkezésre, azoknak a gyártóknak és importőröknek, akik a 3. és a 4. cikknek megfelelően információkat szolgáltattak az anyagról, el kell végezniük azokat a vizsgálatokat, amelyek a hiányzó adatok beszerzéséhez szükségesek, és a vizsgálati eredményeket, valamint a vizsgálati jelentést az előadó részére 12 hónapon belül be kell nyújtani.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően a gyártók és az importőrök kérhetik az előadótól, hogy a kiegészítő vizsgálatok elvégzésétől részben vagy egészben mentesüljenek, amennyiben az adott információ a kockázat értékeléséhez nem szükséges, vagy azt lehetetlen megszerezni; ezen túlmenően a gyártók és az importőrök hosszabb időt kérhetnek, amennyiben a körülmények ezt indokolják. A mentesség igénybevételét alaposan meg kell indokolni, és a kérés elfogadásáról az előadó határoz. Amennyiben e cikk előírásaival összhangban az előadó a mentességnek helyt ad, akkor döntéséről a Bizottságot azonnal tájékoztatja. A Bizottság tájékoztatja a többi tagállamot. Amennyiben az előadó döntését valamelyik tagállam vitatja, végleges határozatot a 15. cikk szerinti bizottsági eljárásnak megfelelően kell meghozni.

2. RÉSZ

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS

10. cikk

Az elsőbbségi listákon található anyagok kockázatainak értékelése az előadónak kijelölt tagállamok szintjén

(1) Az elsőbbségi listákon található minden egyes anyag értékeléséért egy-egy tagállam lesz a felelős, a 15. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően, a feladatoknak a tagállamok közötti igazságos megosztása biztosításával.

A tagállam a 13. cikk szerint az illetékes hatóságok közül a szóban forgó anyaggal kapcsolatban előadót nevez ki.

Az előadó felelős a gyártó(k) vagy az importőr(ök) által benyújtott információk értékeléséért, a 3., a 4., a 7. és a 9. cikkben foglalt előírásoknak és más rendelkezésre álló információknak megfelelően, valamint az érintett gyártókkal, illetve importőrökkel folytatott konzultáció után, annak meghatározásáért, hogy a kockázat értékeléséhez szükséges-e az elsőbbségi anyagok gyártóitól, illetve importőreitől további információk megadását, illetőleg további vizsgálatok elvégzését kérni.

(2) Amennyiben az előadó további információk szolgáltatását és/vagy további vizsgálatok elvégzését tartja szükségesnek, akkor erről a Bizottságot megfelelően tájékoztatja. Az említett gyártóktól, illetve importőröktől további információk szolgáltatása és/vagy további vizsgálatok elvégzése szükségességére, valamit a kérés teljesítésének határidejére vonatkozó döntést a 15. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően kell meghozni.

(3) Az adott elsőbbségi anyag előadójának kell értékelnie a szóban forgó anyaggal kapcsolatos, az embert, illetve a környezetet érintő kockázatot.

Ahol csak lehetséges, az előadó az említett kockázatok korlátozásával kapcsolatban stratégiát, ellenőrző intézkedéseket és/vagy felügyeleti programokat javasol. Amennyiben az ellenőrző intézkedések között a kérdéses anyag forgalomba hozatalának vagy használatának korlátozására vonatkozó ajánlások is vannak, az előadónak elemzést kell benyújtania az anyag előnyeiről és hátrányairól, valamint a helyettesítő anyagok rendelkezésre állásáról.

A javasolt kockázatértékelést és stratégiát az előadó eljuttatja a Bizottsághoz.

(4) Az embert vagy a környezetet érintő tényleges vagy potenciális kockázatot az 1994. június 4-e előtt elfogadott elvek alapján kell értékelni a 15. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően. Az említett elveket rendszeresen felül kell vizsgálni, és szükség esetén azonos eljárás szerint módosítani kell.

(5) Amennyiben a gyártóktól vagy az importőröktől további információk benyújtását és/vagy további vizsgálatok elvégzését kérik, akkor ellenőrizniük kell azt is, hogy az anyag értékeléséhez szükséges információkat - a gerinceseken elvégzendő kísérletek szükségességének csökkentése érdekében - nem lehet-e beszerezni az adott anyag korábbi gyártóitól vagy importőreitől, illetve nem lehet-e megkapni költségtérítés ellenében. Amennyiben a kísérletek elvégzése elkerülhetetlen, ellenőrizni kell, hogy az állatkísérleteket nem lehet-e más módszerekkel helyettesíteni vagy korlátozni.

A szükséges laboratóriumi vizsgálatokat a 87/18/EGK irányelv szerinti helyes laboratóriumi gyakorlat elveinek, illetve a 86/609/EGK irányelv előírásainak megfelelően kell elvégezni.

11. cikk

Az elsőbbségi listákon található anyagok kockázatainak értékelése a Közösség szintjén

(1) Az előadó által javasolt kockázatértékelés és intézkedések alapján a Bizottság a 15. cikk (1) bekezdése szerinti bizottság részére javaslatot tesz az elsőbbségi anyaggal kapcsolatos kockázat értékelésének eredményeivel összefüggésben, valamint szükség esetén ajánlást tesz a kockázatok korlátozására szolgáló megfelelő stratégiára.

(2) Az elsőbbségi anyaggal kapcsolatos kockázat értékelésének eredményeit, illetve a javasolt stratégiát a Közösség szintjén kell elfogadni a 15. cikk szerinti eljárásnak megfelelően, valamint azt a Bizottságnak közzé kell tennie.

(3) A (2) bekezdés szerinti kockázatértékelés és a javasolt stratégia alapján a Bizottság dönt arról, hogy szükséges-e közösségi szintű intézkedések meghozatala az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és használatának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/769/EGK tanácsi irányelv [8], illetve a Közösség más vonatkozó, hatályos szabályozásának keretén belül.

12. cikk

A további információk szolgáltatásával, illetve a további vizsgálatokkal kapcsolatos kötelezettségek

(1) A 8. cikk (1) bekezdése szerinti elsőbbségi listákon szereplő valamely anyag gyártója, vagy importőre, aki a 3. és a 4. cikk előírásai szerint információt szolgáltatott, meghatározott időn belül benyújtja az előadónak az anyagra vonatkozó, a 9. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti, illetőleg a 10. cikk (2) bekezdése szerinti adatokat és vizsgálati eredményeket.

(2) A 7. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül az olyan esetekben, ahol alapos ok van azt feltételezni, hogy az EINECS-ben szereplő anyag komoly kockázatot jelent az emberre vagy a környezetre, döntést hoznak, amely szerint a szóban forgó anyag gyártója (gyártói) vagy importőre(i) a birtokukban lévő további információkat nyújtsák be, és/vagy végezzenek vizsgálatot a létező anyaggal, továbbá nyújtsanak be a vizsgálatról beszámolót a 15. cikk szerinti eljárásnak megfelelően.

(3) Abban az esetben, ha az anyagot több gyártó gyártja, illetve több importőr importálja létező anyagként vagy készítmény formájában, akkor az (1) és a (2) bekezdés szerinti vizsgálatot egy vagy több gyártó vagy importőr is elvégezheti a többi érintett gyártó vagy importőr nevében. A többi érintett gyártó vagy importőr az előzőekben említett gyártók vagy importőrök által elvégzett vizsgálatokra hivatkozik, a költségeket pedig igazságosan és méltányosan megosztják.

13. cikk

A tagállamok és a Bizottság közötti együttműködés

A tagállamok egy vagy több illetékes hatóságot neveznek ki az ezen rendelet végrehajtásában való, a Bizottsággal történő együttműködésben történő részvétel céljából, különösen a 8. és a 10. cikk szerinti feladatokkal kapcsolatban. A tagállamok ezenkívül kineveznek egy hatóságot vagy hatóságokat, amely(ek) részére a Bizottság megküldi a benyújtott adatok másolatát.

3. RÉSZ

ÜGYINTÉZÉS, TITKOSSÁG, VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. cikk

A mellékletek módosítása és kiigazítása

(1) Az I., a II., a III. és a IV. mellékletnek a műszaki fejlődéshez történő igazítása érdekében szükséges módosítások a 15. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően kerülnek elfogadásra.

(2) Az V. melléklet módosításait és kiigazításait a Bizottság fogadja el.

15. cikk

A bizottság

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti, amelyet a tagállamok képviselői alkotnak, elnöki tisztét pedig a Bizottság képviselője tölti be.

(2) A Bizottság képviselője tervezetet nyújt be a bizottság számára a meghozandó intézkedésekről. A bizottság, az elnöke által az ügy sürgősségére tekintettel megállapított határidőn belül, véleményt nyilvánít a tervezetről. A véleményt a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében a Tanácsnak a Bizottság javaslata alapján elfogadandó határozataira előírt többséggel kell meghozni. A bizottságban a tagállamok képviselőinek szavazatait az említett cikkben meghatározott módon kell súlyozni. Az elnök nem szavazhat.

(3) A Bizottság a tervezett intézkedéseket elfogadja, ha azok összhangban vannak a bizottság véleményével.

Ha a tervezett intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, vagy a bizottság nem nyilvánított véleményt, a Bizottság a meghozandó intézkedésekről haladéktalanul javaslatot terjeszt a Tanács elé. A Tanács minősített többséggel határoz.

(4) a) Az alábbi b) pontban szereplő esetek kivételével, ha a javaslatnak a Tanács elé terjesztésétől számított két hónapon belül a Tanács nem döntött, a javaslatot a Bizottság fogadja el.

b) A 11. cikk (2) bekezdése és a 14. cikk (1) bekezdése szerinti döntések esetében, ha a javaslatnak a Tanács elé terjesztésétől számított két hónapon belül a Tanács nem döntött, a javaslatot a Bizottság fogadja el, kivéve ha a Tanács egyszerű többséggel a szóban forgó javaslat ellen foglalt állást.

16. cikk

Az adatok titkossága

(1) Amennyiben a gyártó vagy az importőr úgy ítéli meg, hogy a 3., 4., 7. és a 12. cikk szerinti információk tekintetében a titkosságra vonatkozóan problémák merülhetnek fel, akkor megjelölheti azokat az információkat, amelyek üzleti tevékenységére kihatással lehetnek, vagy amelyeknek a nyilvánosságra hozatala ipari vagy üzleti érdekeiket sérti, és amelyeket ezért a tagállamok, illetve a Bizottság kivételével harmadik személyekkel szemben titkosan kezelnek. Ilyen esetekben részletes indoklást kell adni.

Nem képeznek ipari vagy üzleti titkot az alábbiak:

- az anyag EINECS szerinti megnevezése,

- a gyártó vagy az importőr neve,

- az anyag fizikai-kémiai tulajdonságaira, valamint környezeti sorsára és a terjedési útjaira vonatkozó adatok,

- a toxikológiai és az ökotoxikológiai hatásra vonatkozó vizsgálatok összefoglaló eredményei, különösen az anyag karcinogén, mutagén és/vagy reprodukciót károsító hatására vonatkozó adatok,

- az anyag használata során alkalmazott módszerekre és óvintézkedésekre, valamint a vészhelyzeti intézkedésekre vonatkozó információk,

- minden olyan információ, amelynek visszatartása állatkísérletek elvégzéséhez vagy azok szükségtelen megismétléséhez vezethet,

- az olyan analitikai módszerek, amelyek segítségével a környezetbe került veszélyes anyag, illetve az emberre gyakorolt hatás mértékének kimutatása lehetővé válik.

Amennyiben a gyártó vagy az importőr maga hoz nyilvánosságra korábban titkos információt, arról az illetékes hatóságot tájékoztatnia kell.

(2) Az a hatóság, amelyhez az információ megérkezik, saját illetékességében dönt arról, hogy melyik információ tartalmaz az (1) bekezdés szerint ipari vagy üzleti titkot.

Ha az a hatóság, amelyhez az információ megérkezik, egy információt titkosnak minősít, akkor azt a többi hatóságnak is titkos információként kell kezelnie.

17. cikk

Legkésőbb az e rendelet elfogadását követő egy éven belül a tagállamoknak megfelelő jogi, illetve közigazgatási intézkedéseket kell hozniuk az e rendeletben foglalt rendelkezések betartatása érdekében.

18. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 60. napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1993. március 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

S. Auken

[1] HL C 276., 1990.11.5., 1. o.

[2] HL C 280., 1991.10.28., 65. o. ésHL C 337., 1992.12.21.

[3] HL C 102., 1991.4.18., 42. o.

[4] HL C 146., 1990.6.15., 1. o.

[5] HL L 358., 1986.12.18., 1. o.

[6] HL L 15., 1987.1.17., 29. o.

[7] HL 196., 1967.8.16., 1. o. A legutóbb a 91/632/EGK bizottsági irányelvvel (HL L 338., 1991.12.10., 23. o.) módosított irányelv.

[8] HL L 262., 1976.9.27., 201. o. A legutóbb a 91/659/EGK irányelvvel (HL L 363., 1991.12.31., 36. o.) módosított irányelv.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

A KÖZÖSSÉGEN BELÜL ÉVI 1000 TONNÁNÁL NAGYOBB MENNYISÉGBEN ELŐÁLLÍTOTT, VAGY ODA IMPORTÁLT LÉTEZŐ ANYAGOK JEGYZÉKE [1]

EINECS-szám | csoport | CAS-szám |

200-001-8 | | 50-00-0 |

formaldehid CH2O |

200-002-3 | | 50-01-1 |

guanidinium-klorid CH5N3.ClH |

200-064-1 | | 50-78-2 |

o-acetil-szalicilsav C9H8O4 |

200-149-3 | | 52-68-6 |

triklórfon |

200-198-0 | | 54-21-7 |

nátrium-szalicilát C7H6O3.Na |

200-231-9 | | 55-38-9 |

fention C10H15O3PS2 |

200-262-8 | | 56-23-5 |

szén-tetraklorid CCl4 |

200-268-0 | | 56-35-9 |

bisz(tributil-ón)-oxid C24H54OSn2 |

200-271-7 | | 56-38-2 |

paration C10H14NO5PS |

200-272-2 | | 56-40-6 |

glicin-vas-szulfát (1:1) C2H5NO2 |

200-289-5 | | 56-81-5 |

glicerin C3H8O3 |

200-315-5 | | 57-13-6 |

karbamid CH4N2O |

200-338-0 | | 57-55-6 |

1,2-propándiol C3H8O2 |

200-362-1 | | 58-08-2 |

koffein C8H10N4O2 |

200-385-7 | | 58-55-9 |

teofillin C7H8N4O2 |

200-401-2 | | 58-89-9 |

γ-HCH, vagy γ-BCH C6H6Cl6 |

200-431-6 | | 59-50-7 |

klór-krezol C7H7ClO |

200-449-4 | | 60-00-4 |

edetsav C10H16N2O8 |

200-456-2 | | 60-12-8 |

2-fenil-etanol C8H10O |

200-464-6 | | 60-24-2 |

2-merkaptoetanol C2H6ATS |

200-467-2 | | 60-29-7 |

dietil-éter C4H10O |

200-480-3 | | 60-51-5 |

dimetoát C5H12NO3PS2 |

200-486-6 | | 60-80-0 |

fenazon C11H12N2O |

200-521-5 | | 61-82-5 |

amitrol C2H4N4 |

200-539-3 | | 62-53-3 |

anilin C6H7N |

200-540-9 | | 62-54-4 |

kalcium-diacetát C2H4O2.½Ca |

200-543-5 | | 62-56-6 |

tiokarbamid CH4N2S |

200-563-4 | | 63-74-1 |

szulfanil-amid C6H8N2O2S |

200-573-9 | | 64-02-8 |

tetranátrium-(etilén-diamin-tetraacetát) C10H16N2O8.4Na |

200-578-6 | | 64-17-5 |

etanol C2H6O |

200-579-1 | | 64-18-6 |

hangyasav CH2O2 |

200-580-7 | | 64-19-7 |

ecetsav, 10 tömegszázalék ecetsavnál nagyobb oncentrációban C2H4O2 |

200-589-6 | | 64-67-5 |

dietil-szulfát C4H10O4S |

200-618-2 | | 65-85-0 |

benzoésav C7H6O2 |

200-655-4 | | 67-48-1 |

kolin-klorid C5H14NO.Cl |

200-659-6 | | 67-56-1 |

metanol CH4O |

200-661-7 | | 67-63-0 |

2-propanol C3H8O |

200-662-2 | | 67-64-1 |

aceton C3H6O |

200-663-8 | | 67-66-3 |

kloroform CHCl3 |

200-664-3 | | 67-68-5 |

dimetil-szulfoxid C2H6ATS |

200-666-4 | | 67-72-1 |

hexaklór-etán C2Cl6 |

200-675-3 | | 68-04-2 |

trinátrium-citrát C6H8O7.3Na |

200-677-4 | | 68-11-1 |

merkaptoecetsav C2H4O2S |

200-679-5 | | 68-12-2 |

N,N-dimetilformamid C3H7NO |

200-694-7 | | 68-89-3 |

nátrium-[(2,3-dihidro-1,5-dimetil-3-oxo-2-fenil-1 H-pirazol-4-il)-metil-amino]-metánszulfonát C13H17N3O4S.Na |

200-712-3 | | 69-72-7 |

szalicilsav C7H6O3 |

200-719-1 | | 69-91-0 |

α-fenilglicin C8H9NO2 |

200-746-9 | | 71-23-8 |

1-propanol C3H8O |

200-751-6 | | 71-36-3 |

1-butanol C4H10O |

200-753-7 | | 71-43-2 |

benzol, tiszta C6H6 |

200-756-3 | | 71-55-6 |

1,1,1-triklór-etán C2H3Cl3 |

200-812-7 | | 74-82-8 |

metán, gáz halmazállapotú CH4 |

200-813-2 | | 74-83-9 |

metil-bromid CH3Br |

200-814-8 | | 74-84-0 |

etán C2H6 |

200-815-3 | | 74-85-1 |

etilén, tiszta C2H4 |

200-816-9 | | 74-86-2 |

acetilén C2H2 |

200-817-4 | | 74-87-3 |

metil-klorid CH3Cl |

200-820-0 | | 74-89-5 |

metilamin, vizes oldatban CH5N |

200-821-6 | | 74-90-8 |

hidrogén-cianid CHN |

200-822-1 | | 74-93-1 |

metántiol CH4S |

200-825-8 | | 74-96-4 |

etil-bromid C2H5Br |

200-827-9 | | 74-98-6 |

propán, cseppfolyósított C3H8 |

200-830-5 | | 75-00-3 |

etil-klorid C2H5Cl |

200-831-0 | | 75-01-4 |

etilén-klorid C2H3Cl |

200-834-7 | | 75-04-7 |

etil-amin C2H7N |

200-835-2 | | 75-05-8 |

acetonitril C2H3N |

200-836-8 | | 75-07-0 |

acetaldehid C2H4O |

200-837-3 | | 75-08-1 |

etántiol C2H6S |

200-838-9 | | 75-09-2 |

diklórmetán CH2Cl2 |

200-842-0 | | 75-12-7 |

formamid CH3NO |

200-843-6 | | 75-15-0 |

szén-diszulfid CS2 |

200-846-2 | | 75-18-3 |

dimetil-szulfid C2H6S |

200-848-3 | | 75-20-7 |

kalcium-acetilid C2Ca |

200-849-9 | | 75-21-8 |

etilén-oxid C2H4O |

200-857-2 | | 75-28-5 |

izobután C4H10 |

200-860-9 | | 75-31-0 |

izopropil-amin C3H9N |

200-864-0 | | 75-35-4 |

1,1-diklóretilén C2H2Cl2 |

200-865-6 | | 75-36-5 |

acetil-klorid C2H3ClO |

200-870-3 | | 75-44-5 |

foszgén CCl2O |

200-871-9 | | 75-45-6 |

klór-difluor-metán CHClF2 |

200-875-0 | | 75-50-3 |

trimetilamin, vizes oldatban C3H9N |

200-877-1 | | 75-54-7 |

diklórmetilszilán CH4Cl2Si |

200-879-2 | | 75-56-9 |

metiloxirán C3H6O |

200-887-6 | | 75-63-8 |

brómtrifluormetán CBrF3 |

200-888-1 | | 75-64-9 |

terc-butil-amin C4H11N |

200-889-7 | | 75-65-0 |

2-metil-2-propanol C4H10O |

200-891-8 | | 75-68-3 |

1-klór-1,1-difluoretán C2H3ClF2 |

200-892-3 | | 75-69-4 |

-4triklórfluormetán CCl3F |

200-893-9 | | 75-71-8 |

diklórdifluormetán CCl2F2 |

200-900-5 | | 75-77-4 |

klórtrimetilszilán C3H9ClSi |

200-901-0 | | 75-78-5 |

diklórdimetilszilán C2H6Cl2Si |

200-902-6 | | 75-79-6 |

triklórmetilszilán CH3Cl3Si |

200-909-4 | | 75-86-5 |

2-hidroxi-2-metilpropionitril C4H7NO |

200-911-5 | | 75-87-6 |

triklór-acetaldehid C2HCl3O |

200-915-7 | | 75-91-2 |

terc-butil-hidroperoxid C4H10O2 |

200-922-5 | | 75-98-9 |

pivalinsav C5H10O2 |

200-927-2 | | 76-03-9 |

triklórecetsav C2HCl3O2 |

200-936-1 | | 76-13-1 |

1,1,2-triklórtrifluoretán C2Cl3F3 |

200-937-7 | | 76-14-2 |

kriofluorán C2Cl2F4 |

200-938-2 | | 76-15-3 |

klórpentafluoretán C2ClF5 |

200-945-0 | | 76-22-2 |

2-bornanon C10H16O |

201-029-3 | | 77-47-4 |

hexaklórciklopentadién C5Cl6 |

201-052-9 | | 77-73-6 |

3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metano-indén C10H12 |

201-058-1 | | 77-78-1 |

dimetil-szulfát C2H6O4S |

201-069-1 | | 77-92-9 |

citromsav C6H8O7 |

201-074-9 | | 77-99-6 |

propilidin-trimetanol C6H14O3 |

201-114-5 | | 78-40-0 |

trietil-foszfát C6H15O4P |

201-116-6 | | 78-42-2 |

trisz(2-etilhexil)-foszfát C24H51O4P |

201-126-0 | | 78-59-1 |

3,5,5-trimetil-2-ciklohexenon C9H14O |

201-134-4 | | 78-70-6 |

linalool C10H18O |

201-143-3 | | 78-79-5 |

izoprén C5H8 |

201-148-0 | | 78-83-1 |

2-metil-1-propanol C4H10O |

201-149-6 | | 78-84-2 |

izobutiraldehid C4H8O |

201-152-2 | | 78-87-5 |

1,2-diklórpropán C3H6Cl2 |

201-155-9 | | 78-90-0 |

propilén-diamin C3H10N2 |

201-158-5 | | 78-92-2 |

2-butanol C4H10O |

201-159-0 | | 78-93-3 |

butanon C4H8O |

201-162-7 | | 78-96-6 |

1-amino-2-propanol C3H9NO |

201-166-9 | | 79-00-5 |

1,1,2-triklóretán C3H3Cl3 |

201-167-4 | | 79-01-6 |

triklóretilén C2HCl3 |

201-173-7 | | 79-06-1 |

akrilamid C3H5NO |

201-176-3 | | 79-09-4 |

propionsav C3H6O2 |

201-177-9 | | 79-10-7 |

akrilsav C3H4O2 |

201-178-4 | | 79-11-8 |

klórecetsav C2H3ClO2 |

201-185-2 | | 79-20-9 |

metil-acetát C3H6O2 |

201-186-8 | | 79-21-0 |

perecetsav C2H4O3 |

201-187-3 | | 79-22-1 |

metil-klórformiát C2H3ClO2 |

201-195-7 | | 79-31-2 |

izovajsav C4H8O2 |

201-196-2 | | 79-33-4 |

1-(+)-tejsav C3H6O3 |

201-197-8 | | 79-34-5 |

1,1,2,2-tetraklóretán C2H2Cl4 |

201-199-9 | | 79-36-7 |

diklóracetil-klorid C2HCl3O |

201-202-3 | | 79-39-0 |

metakrilamid C4H7NO |

201-204-4 | | 79-41-4 |

metakrilsav C4H6O2 |

201-210-7 | | 79-50-5 |

(±)-dihidro-3-hidroxi-4,4-dimetil-2(3H)-furanon C6H10O3 |

201-234-8 | | 79-92-5 |

kamfén C10H16 |

201-236-9 | | 79-94-7 |

2,2',6,6'-tetrabróm-4,4'-izopropilidén-difenol C15H12Br4O2 |

201-245-8 | | 80-05-7 |

4,4'-izopropilidén-difenol C15H16O2 |

201-254-7 | | 80-15-9 |

α,α-dimetil-benzil-hidroperoxid C9H12O2 |

201-279-3 | | 80-43-3 |

bisz(α,α-dimetil-benzil)-peroxid C18H22O2 |

201-281-4 | | 80-47-7 |

1-metil-1-(4-metil-ciklohexil)-etil-hidroperoxid C10H20O2 |

201-291-9 | | 80-56-8 |

2(3)-pinén C10H16 |

201-297-1 | | 80-62-6 |

metil-metakrilát C5H8O2 |

201-325-2 | | 81-11-8 |

4,4'-diamino-sztilbén-2,2'-diszulfonsav C14H14N2O6S2 |

201-331-5 | | 81-16-3 |

2-amino-naftalin-1-szulfonsav C10H9NO3S |

201-380-2 | | 81-84-5 |

naftalin-1,8-dikarbonsavanhidrid C12H6O3 |

201-423-5 | | 82-45-1 |

1-amino-antrakinon C14H9NO2 |

201-427-7 | | 82-49-5 |

9,10-dioxo-antracén-1-szulfonsav C14H8O5S |

201-469-6 | | 83-32-9 |

acenaftén C12H10 |

201-487-4 | | 83-56-7 |

naftalin-1,5-diol C10H8O2 |

201-545-9 | | 84-61-7 |

diciklohexil-ftalát C20H26O4 |

201-549-0 | | 84-65-1 |

antrakinon C14H8O2 |

201-550-6 | | 84-66-2 |

dietil-ftalát C12H14O4 |

201-553-2 | | 84-69-5 |

diizobutil-ftalát C16H22O4 |

201-557-4 | | 84-74-2 |

dibutil-ftalát C16H22O4 |

201-579-4 | | 85-00-7 |

diquat-dibromid C12H12N2.2Br |

201-581-5 | | 85-01-8 |

fenantrén, tiszta C14H10 |

201-604-9 | | 85-42-7 |

ciklohexán-1,2-dikarbonsavanhidrid C8H10O3 |

201-605-4 | | 85-43-8 |

1,2,3,6-tetrahidro-ftálsavanhidrid C8H8O3 |

201-607-5 | | 85-44-9 |

ftálsavanhidrid C8H4O3 |

201-615-9 | | 85-56-3 |

2-(4-klór-benzoil)-benzoésav C14H9ClO3 |

201-622-7 | | 85-68-7 |

benzil-butil-ftalát C19H20O4 |

201-684-5 | | 86-57-7 |

1-nitro-naftalin C10H7NO2 |

201-718-9 | | 87-02-5 |

7-amino-4-hidroxi-naftalin-2-szulfonsav C10H9NO4S |

201-752-4 | | 87-56-9 |

muko-klorid sav C4H2Cl2O3 |

201-757-1 | | 87-61-6 |

1,2,3-triklórbenzol C6H3Cl3 |

201-758-7 | | 87-62-7 |

2,6-xilidin C8H11N |

201-761-3 | | 87-65-0 |

2,6-diklór-fenol C6H4Cl2O |

201-765-5 | | 87-68-3 |

hexaklór-1,3-butadién C4Cl6 |

201-778-6 | | 87-86-5 |

pentaklórfenol C6HCl5O |

201-782-8 | | 87-90-1 |

szimklozén C3Cl3N3O3 |

201-795-9 | | 88-06-2 |

2,4,6-triklór-fenol C6H3Cl3O |

201-800-4 | | 88-12-0 |

1-vinil-2-pirrolidon C6H9NO |

201-831-3 | | 88-44-8 |

4-aminotoluol-3-szulfonsav C7H9NO3S |

201-853-3 | | 88-72-2 |

2-nitrotoluol C7H7NO2 |

201-854-9 | | 88-73-3 |

1-klór-2-nitrobenzol C6H4ClNO2 |

201-855-4 | | 88-74-4 |

2-nitroanilin C6H6N2O2 |

201-857-5 | | 88-75-5 |

2-nitrofenol C6H5NO3 |

201-861-7 | | 88-85-7 |

dinoseb C10H12N2O5 |

201-923-3 | | 89-61-2 |

1,4-diklór-2-nitrobenzol C6H3Cl2NO2 |

201-933-8 | | 89-72-5 |

2-szek-butil-fenol C10H14O |

201-944-8 | | 89-83-8 |

timol C10H14O |

201-956-3 | | 89-98-5 |

2-klór-benzaldehid C7H5 ClO |

201-961-0 | | 90-02-8 |

szalicilaldehid C7H6O2 |

201-963-1 | | 90-04-0 |

o-anizidin C7H9NO |

201-964-7 | | 90-05-1 |

o-hidroxianizol C7H8O2 |

201-983-0 | | 90-30-2 |

N-(1-naftil)anilin C16H13N |

201-993-5 | | 90-43-7 |

bifenil-2-ol C12H10O |

202-000-8 | | 90-51-7 |

6-amino-4-hidroxi-naftalin-2-szulfonsav C10H9NO4S |

202-039-0 | | 91-08-7 |

2-metil-m-fenilén-diizocianát C9H6N2O2 |

202-044-8 | | 91-15-6 |

ftalonitril C8H4N2 |

202-049-5 | | 91-20-3 |

naftalin, tiszta C10H8 |

202-051-6 | | 91-22-5 |

kinolin C9H7N |

202-052-1 | | 91-23-6 |

2-nitro-anizol C7H7NO3 |

202-088-8 | | 91-66-7 |

N,N-dietil-anilin C10H15N |

202-090-9 | | 91-68-9 |

3-dietilaminofenol C10H15NO |

202-095-6 | | 91-76-9 |

6-fenil-1,3,5-triazin-2,4-diil-diamin C9H9N5 |

202-109-8 | | 91-94-1 |

3,3'-diklór-benzidin C12H10Cl2N2 |

202-163-5 | | 92-52-4 |

bifenil C12H10 |

202-180-8 | | 92-70-6 |

3-hidroxi-2-naftolsav C11H8O3 |

202-200-5 | | 92-88-6 |

bifenil-4,4'-diol C12H10O2 |

202-264-4 | | 93-65-2 |

2-(4-klór-2-metil-fenoxi)-propionsav C10H11ClO3 |

202-303-5 | | 94-09-7 |

benzokain C9H11NO2 |

202-327-6 | | 94-36-0 |

dibenzoil-peroxid C14H10O4 |

202-354-3 | | 94-68-8 |

N-etil-o-toluidin C9H13N |

202-360-6 | | 94-74-6 |

(4-klór-2-metil-fenoxi)-ecetsav C9H9ClO3 |

202-361-1 | | 94-75-7 |

2,4-D C8H6Cl2O3 |

202-411-2 | | 95-33-0 |

N-ciklohexil-benzotiazol-2-szulfénamid C13H16N2S2 |

202-422-2 | | 95-47-6 |

o-xilol C8H1 |

202-423-8 | | 95-48-7 |

o-krezol C7H8O |

202-424-3 | | 95-49-8 |

2-klór-toluol C7H7Cl |

202-425-9 | | 95-50-1 |

1,2-diklórbenzol C6H4Cl2 |

202-426-4 | | 95-51-2 |

2-klóranilin C6H6ClN |

202-429-0 | | 95-53-4 |

o-toluidin C7H9N |

202-430-6 | | 95-54-5 |

o-fenilén-diamin C6H8N2 |

202-431-1 | | 95-55-6 |

2-aminofenol C6H7NO |

202-433-2 | | 95-57-8 |

2-klórfenol C6H5ClO |

202-445-8 | | 95-73-8 |

2,4-diklór-toluol C7H6Cl2 |

202-446-3 | | 95-74-9 |

3-klór-p-toluidin C7H8ClN |

202-448-4 | | 95-76-1 |

3,4-diklór-anilin C6H5Cl2N |

202-453-1 | | 95-80-7 |

4-metil-m-fenilén-diamin C7H10N2 |

202-455-2 | | 95-82-9 |

2,5-diklór-anilin C6H5Cl2N |

202-466-2 | | 95-94-3 |

1,2,4,5-tetraklór-benzol C6H2Cl4 |

202-477-2 | | 96-10-6 |

dietil-alumínium-klorid C4H10AlCl |

202-486-1 | | 96-18-4 |

1,2,3-triklór-propán C3H5Cl3 |

202-490-3 | | 96-22-0 |

3-pentanon C5H10O |

202-496-6 | | 96-29-7 |

butanonoxim C4H9NO |

202-498-7 | | 96-31-1 |

1,3-dimetil-karbamid C3H8N2O |

202-500-6 | | 96-33-3 |

metil-akrilát C4H6O2 |

202-501-1 | | 96-34-4 |

metil-klór-acetát C3H5ClO2 |

202-509-5 | | 96-48-0 |

γ-butirolakton C4H6O2 |

202-551-4 | | 97-00-7 |

1-klór-2,4-dinitro-benzol C6H3ClN2O4 |

202-576-0 | | 97-36-9 |

2',4'-dimetil-aceto-acetanilid C12H15NO2 |

202-597-5 | | 97-63-2 |

etilmetakrilát C6H10O2 |

202-599-6 | | 97-65-4 |

itakonsav C5H6O4 |

202-613-0 | | 97-86-9 |

izobutil-metakrilát C8H14O2 |

202-615-1 | | 97-88-1 |

butil-metakrilát C8H14O2 |

202-626-1 | | 98-00-0 |

furfuril-alkohol C5H6O2 |

202-627-7 | | 98-01-1 |

2-furaldehid C5H4O2 |

202-634-5 | | 98-07-7 |

α,α,α-triklór-toluol C7H5Cl3 |

202-635-0 | | 98-08-8 |

α,α,α-trifluor-toluol C7H5F3 |

202-636-6 | | 98-09-9 |

benzol-szulfonil-klorid C6H5ClO2S |

202-640-8 | | 98-13-5 |

triklór-fenil-szilán C6H5Cl3Si |

202-643-4 | | 98-16-8 |

α,α,α-trifluor-m-toluidin C7H6F3N |

202-664-9 | | 98-40-8 |

2-(etil-amino)-toluol-4-szulfonsav C9H13NO3S |

202-670-1 | | 98-46-4 |

α,α,α-trifluor-3-nitro-toluol C7H4F3NO2 |

202-675-9 | | 98-51-1 |

4-terc-butil-toluol C11H16 |

202-676-4 | | 98-52-2 |

4-terc-butil-ciklohexanol C10H20O |

202-679-0 | | 98-54-4 |

4-terc-butil-fenol C10H14O |

202-681-1 | | 98-56-6 |

4-klór-α,α,α-trifluor-toluol C7H4ClF3 |

202-696-3 | | 98-73-7 |

4-terc-butil-benzoésav C11H14O2 |

202-704-5 | | 98-82-8 |

kumol C9H12 |

202-705-0 | | 98-83-9 |

2-fenil-propén C9H10 |

202-708-7 | | 98-86-02 |

acetofenon C8H8O |

202-709-2 | | 98-87-3 |

α,α-diklór-toluol C7H6Cl2 |

202-710-8 | | 98-88-4 |

benzoil-klorid C7H5ClO |

202-713-4 | | 98-92-0 |

nikotinamid C6H6N2O |

202-715-5 | | 98-94-2 |

ciklohexil-dimetil-amin C8H17N |

202-716-0 | | 98-95-3 |

nitrobenzol C6H5NO2 |

202-728-6 | | 99-08-1 |

3-nitro-toluol C7H7NO2 |

202-764-2 | | 99-54-7 |

1,2-diklór-4-nitro-benzol C6H3Cl2NO2 |

202-776-8 | | 99-65-0 |

1,3-dinitrobenzol C6H4N2O4 |

202-790-4 | | 99-82-1 |

1-izopropil-4-metil-ciklohexán C10H20 |

202-797-2 | | 99-88-7 |

4-izopropil-anilin C9H13N |

202-804-9 | | 99-96-7 |

4-hidroxi-benzoésav C7H6O3 |

202-808-0 | | 99-99-0 |

4-nitro-toluol C7H7NO2 |

202-809-6 | | 100-00-5 |

1-klór-4-nitro-benzol C6H4ClNO2 |

202-810-1 | | 100-01-6 |

4-nitro-anilin C6H6N2O2 |

202-811-7 | | 100-02-7 |

4-nitro-fenol C6H5NO3 |

202-825-3 | | 100-17-4 |

4-nitro-anizol C7H7NO3 |

202-830-0 | | 100-21-0 |

tereftálsav C8H6O4 |

202-837-9 | | 100-29-8 |

4-nitro-fenetol C8H9NO3 |

202-845-2 | | 100-37-8 |

2-dietil-amino-etanol C6H15NO |

202-849-4 | | 100-41-4 |

etil-benzol C8H10 |

202-851-5 | | 100-42-5 |

sztirol C8H8 |

202-853-6 | | 100-44-7 |

α-klórtoluol C7H7Cl |

202-855-7 | | 100-47-0 |

benzonitril C7H5N |

202-859-9 | | 100-51-6 |

benzil-alkohol C7H8O |

202-860-4 | | 100-52-7 |

benzaldehid C7H6O |

202-873-5 | | 100-63-0 |

fenil-hidrazin C6H8N |

202-905-8 | | 100-97-0 |

hexametilén-tetramin C6H12N4 |

202-908-4 | | 101-02-0 |

trifenil-foszfit C18H15O3P |

202-910-5 | | 101-05-3 |

anilazin C9H5Cl3N4 |

202-951-9 | | 101-54-2 |

N-(4-amino-fenil)-anilin C12H12N2 |

202-966-0 | | 101-68-8 |

4,4'-metiléndifenil-diizocianát C15H10N2O2 |

202-969-7 | | 101-72-4 |

N-izopropil-N-fenil-p-fenilén-diamin C15H18N2 |

202-974-4 | | 101-77-9 |

4,4'-metilén-dianilin C13H14N2 |

202-980-7 | | 101-83-7 |

diciklohexil-amin C12H23N |

202-981-2 | | 101-84-8 |

difenil-éter C12H10O |

202-996-4 | | 102-01-2 |

aceto-acetanilid C10H11NO2 |

203-002-1 | | 102-06-7 |

1,3-difenil-guanidin C13H13N3 |

203-005-8 | | 102-09-0 |

difenil-karbonát C13H10O3 |

203-026-2 | | 102-36-3 |

3,4-diklór-fenil-izocianát C7H3Cl2NO |

203-049-8 | | 102-71-6 |

2,2',2-nitrilo-trietanol C6H15NO3 |

203-051-9 | | 102-76-1 |

triacetin C9H14O6 |

203-052-4 | | 102-77-2 |

2-(morfolino-tio)-benzotiazol C11H12N2ATS2 |

203-058-7 | | 102-82-9 |

tributil-amin C12H27N |

203-070-2 | | 103-01-5 |

N-fenilglicin C8H9NO2 |

203-079-1 | | 103-09-3 |

2-etil-hexil-acetát C10H20O2 |

203-080-7 | | 103-11-7 |

2-etil-hexil-akrilát C11H20O2 |

203-090-1 | | 103-23-1 |

2-bisz(2-etil-hexil)-adipát C22H42O4 |

203-118-2 | | 103-50-4 |

dibenzil-éter C14H14O |

203-135-5 | | 103-69-5 |

N-etil-anilin C8H11N |

203-136-0 | | 103-70-8 |

formanilid C7H7NO |

203-137-6 | | 103-71-9 |

fenil-izocianát C7H5NO |

203-150-7 | | 103-84-4 |

acetanilid C8H9NO |

203-157-5 | | 103-90-2 |

paracetamol C8H9NO2 |

203-180-0 | | 104-15-4 |

toluol-4-szulfonsav C7H8O3S |

203-212-3 | | 104-54-1 |

fahéjalkohol C9H10O |

203-213-9 | | 104-55-2 |

fahéjaldehid C9H8O |

203-234-3 | | 104-76-7 |

2-etil-1-hexanol C8H18O |

203-253-7 | | 104-93-8 |

4-metil-anizol C8H10O |

203-254-2 | | 104-94-9 |

p-anizidin C7H9NO |

203-265-2 | | 105-05-5 |

1,4-dietil-benzol C10H14 |

203-293-5 | | 105-38-4 |

vinilpropionát C5H8O2 |

203-294-0 | | 105-39-5 |

etil-klór-acetát C4H7ClO2 |

203-299-8 | | 105-45-3 |

metil-acetoacetát C5H8O3 |

203-305-9 | | 105-53-3 |

dietil-malonát C7H12O4 |

203-313-2 | | 105-60-2 |

ε-kaprolaktám C6H11NO |

203-328-4 | | 105-76-0 |

dibutilmaleát C12H20O4 |

203-383-4 | | 106-31-0 |

vajsavanhidrid C8H14O3 |

203-396-5 | | 106-42-3 |

p-xilol C8H10 |

203-397-0 | | 106-43-4 |

4-klór-toluol C7H7Cl |

203-398-6 | | 106-44-5 |

p-krezol C7H8O |

203-400-5 | | 106-46-7 |

1,4-diklór-benzol C6H4Cl2 |

203-402-6 | | 106-48-9 |

4-klór-fenol C6H5ClO |

203-403-1 | | 106-49-0 |

p-toluidin C7H9N |

203-419-9 | | 106-65-0 |

dimetil-szukcinát C6H10O4 |

203-430-9 | | 106-75-2 |

oxi-dietilén-bisz(klór-formiát) C6H8Cl2O5 |

203-438-2 | | 106-88-7 |

1,2-epoxi-bután C4H8O |

203-439-8 | | 106-89-8 |

1-klór-2,3-epoxi-propán C3H5ClO |

203-444-5 | | 106-93-4 |

1,2-dibróm-etán C2H4Br2 |

203-448-7 | | 106-97-8 |

bután, tiszta C4H10 |

203-449-2 | | 106-98-9 |

1-butén C4H8 |

203-450-8 | | 106-99-0 |

1,3-butadién C4H6 |

203-452-9 | | 107-01-7 |

butén, keverék, 1- és 2-izomerek C4H8 |

203-453-4 | | 107-02-8 |

akrilaldehid C3H4O |

203-457-6 | | 107-05-1 |

3-klór-propén C3H5Cl |

203-458-1 | | 107-06-2 |

1,2-diklór-etán C2H4Cl2 |

203-462-3 | | 107-10-8 |

propil-amin C3H9N |

203-464-4 | | 107-12-0 |

propionitril C3H5N |

203-466-5 | | 107-13-1 |

akril-nitril C3H3N |

203-468-6 | | 107-15-3 |

etilén-diamin C2H8N2 |

203-470-7 | | 107-18-6 |

allil-alkohol C3H6O |

203-473-3 | | 107-21-1 |

1,2-etándiol C2H6O2 |

203-474-9 | | 107-22-2 |

glioxál C2H2O2 |

203-475-4 | | 107-25-5 |

metil-vinil-éter C3H6O |

203-481-7 | | 107-31-3 |

metil-formiát C2H4O2 |

203-489-0 | | 107-41-5 |

2-metil-2,4-pentándiol C6H14O2 |

203-508-2 | | 107-64-2 |

dimetil-dioktadecil-ammónium-klorid C38H80N.Cl |

203-509-8 | | 107-66-4 |

dibutil-hidrogén-foszfát C8H19O4P |

203-527-6 | | 107-86-8 |

3-metil-2-butenal C5H8O |

203-532-3 | | 107-92-6 |

vajsav C4H8O2 |

203-539-1 | | 107-98-2 |

1-metoxi-2-propanol C4H10O2 |

203-542-8 | | 108-01-0 |

2-dimetil-amino-etanol C4H11NO |

203-545-4 | | 108-05-4 |

vinil-acetát C4H6O2 |

203-550-1 | | 108-10-1 |

4-metil-2-pentanon C6H12O |

203-551-7 | | 108-11-2 |

4-metil-2-pentanol C6H14O |

203-560-6 | | 108-20-3 |

diizopropil-éter C6H14O |

203-561-1 | | 108-21-4 |

izopropil-acetát C5H10O2 |

203-562-7 | | 108-22-5 |

izopropenil-acetát C5H8O2 |

203-564-8 | | 108-24-7 |

ecetsavanhidrid C4H6O3 |

203-571-6 | | 108-31-6 |

maleinsavanhidrid C4H2O3 |

203-576-3 | | 108-38-3 |

m-xilol C8H10 |

203-577-9 | | 108-39-4 |

m-krezol C7H8O |

203-581-0 | | 108-42-9 |

3-klór-anilin C6H6ClN |

203-583-1 | | 108-44-1 |

m-toluidin C7H9N |

203-584-7 | | 108-45-2 |

m-fenilén-diamin C6H8N2 |

203-585-2 | | 108-46-3 |

rezorcinol C6H6O2 |

203-603-9 | | 108-65-6 |

2-metoxi-1-metil-etil-acetát C6H12O3 |

203-604-4 | | 108-67-8 |

mezitilén C9H12 |

203-606-5 | | 108-68-9 |

3,5-xilenol C8H10O |

203-608-6 | | 108-70-3 |

1,3,5-triklór-benzol C6H3Cl3 |

203-614-9 | | 108-77-0 |

2,4,6-triklór-1,3,5-triazin C3Cl3N3 |

203-615-4 | | 108-78-1 |

melamin C3H6N6 |

203-618-0 | | 108-80-5 |

cianursav C3H3N3O3 |

203-619-6 | | 108-82-7 |

2,6-dimetil-4-heptanol C9H20O |

203-620-1 | | 108-83-8 |

2,6-dimetil-4-heptanon C9H18O |

203-624-3 | | 108-87-2 |

metil-ciklohexán C7H14 |

203-625-9 | | 108-88-3 |

toluol C7H8 |

203-626-4 | | 108-89-4 |

4-metil-piridin C6H7N |

203-628-5 | | 108-90-7 |

klór-benzol C6H5Cl |

203-629-0 | | 108-91-8 |

ciklohexil-amin C6H13N |

203-630-6 | | 108-93-0 |

ciklohexanol C6H12O |

203-631-1 | | 108-94-1 |

ciklohexanon C6H10O |

203-632-7 | | 108-95-2 |

fenol, tiszta C6H6O |

203-636-9 | | 108-99-6 |

3-metil-piridin C6H7N |

203-643-7 | | 109-06-8 |

2-metil-piridin C6H7N |

203-678-8 | | 109-53-5 |

izobutil-vinil-éter C6H12O |

203-680-9 | | 109-55-7 |

3-amino-propil-dimetil-amin C5H14N2 |

203-686-1 | | 109-60-4 |

propil-acetát C5H10O2 |

203-692-4 | | 109-66-0 |

pentán C5H12 |

203-696-6 | | 109-69-3 |

1-klór-bután C4H9Cl |

203-697-1 | | 109-70-6 |

1-bróm-3-klór-propán C3H6BrCl |

203-699-2 | | 109-73-9 |

butil-amin C4H11N |

203-713-7 | | 109-86-4 |

2-metoxi-etanol C3H8O2 |

203-716-3 | | 109-89-7 |

dietil-amin C4H11N |

203-718-4 | | 109-92-2 |

etil-vinil-éter C4H8O |

203-726-8 | | 109-99-9 |

tetrahidrofurán C4H8O |

203-728-9 | | 110-01-0 |

tetrahidrotiofén C4H8S |

203-733-6 | | 110-05-4 |

di(terc-butil)-peroxid C8H18O2 |

203-737-8 | | 110-12-3 |

5-metil-2-hexanon C7H14O |

203-740-4 | | 110-15-6 |

borostyánkősav C4H6O4 |

203-742-5 | | 110-16-7 |

maleinsav C4H4O4 |

203-743-0 | | 110-17-8 |

fumársav C4H4O4 |

203-745-1 | | 110-19-0 |

izobutil-acetát C6H12O2 |

203-747-2 | | 110-21-4 |

1,1-hidrazo-formamid C2H6N4O2 |

203-751-4 | | 110-27-0 |

izopropil-mirisztát C17H34O2 |

203-755-6 | | 110-30-5 |

N,N'-etilén-disztearamid C38H76N2O2 |

203-766-6 | | 110-42-9 |

metil-dekanoát C11H22O2 |

203-768-7 | | 110-44-1 |

2,4-hexadiénsav C6H8O2 |

203-772-9 | | 110-49-6 |

2-metoxi-etil-acetát C5H10O3 |

203-777-6 | | 110-54-3 |

hexán C6H14 |

203-786-5 | | 110-63-4 |

1,4-butándiol C4H10O2 |

203-787-0 | | 110-64-5 |

2-butén-1,4-diol C4H8O2 |

203-788-6 | | 110-65-6 |

2-butin-1,4-diol C4H6O2 |

203-794-9 | | 110-71-4 |

1,2-dimetoxi-etán C4H10O2 |

203-802-0 | | 110-77-0 |

2-(etil-tio)-etanol C4H10ATS |

203-804-1 | | 110-80-5 |

2-etoxi-etanol C4H10O2 |

203-806-2 | | 110-82-7 |

ciklohexán C6H12 |

203-808-3 | | 110-85-0 |

piperazin C4H10N2 |

203-809-9 | | 110-86-1 |

piridin C5H5N |

203-812-5 | | 110-88-3 |

1,3,5-trioxán C3H6O3 |

203-815-1 | | 110-91-8 |

morfolin C4H9NO |

203-817-2 | | 110-94-1 |

glutársav C5H8O4 |

203-820-9 | | 110-97-4 |

1,1'-imino-di(2-propanol) C6H15NO2 |

203-821-4 | | 110-98-5 |

1,1'-oxi-di(2-propanol) C6H14O3 |

203-835-0 | | 111-11-5 |

metil-oktanoát C9H18O2 |

203-838-7 | | 111-14-8 |

heptánsav C7H14O2 |

203-839-2 | | 111-15-9 |

2-etoxi-etil-acetát C6H12O3 |

203-851-8 | | 111-26-2 |

hexil-amin C6H15N |

203-856-5 | | 111-30-8 |

glutáraldehid C5H8O2 |

203-865-4 | | 111-40-0 |

2,2'-imino-di(etil-amin) C4H13N3 |

203-867-5 | | 111-41-1 |

2-(2-amino-etil-amino)-etanol C4H12N2O |

203-868-0 | | 111-42-2 |

2,2'-imino-dietanol C4H11NO2 |

203-870-1 | | 111-44-4 |

bisz(2-klór-etil)-éter C4H8Cl2O |

203-872-2 | | 111-46-6 |

2,2'-oxi-dietanol C4H10O3 |

203-874-3 | | 111-48-8 |

tiodiglikol C4H10O2S |

203-893-7 | | 111-66-0 |

1-oktén C8H16 |

203-896-3 | | 111-69-3 |

adiponitril C6H8N2 |

203-905-0 | | 111-76-2 |

2-butoxi-etanol C6H14O2 |

203-906-6 | | 111-77-3 |

2-(2-metoxi-etoxi)-etanol C5H12O3 |

203-907-1 | | 111-78-4 |

1,5-ciklooktadién C8H12 |

203-911-3 | | 111-82-0 |

metil-laurát C13H26O2 |

203-915-5 | | 111-85-3 |

1-klór-oktán C8H17Cl |

203-917-6 | | 111-87-5 |

1-oktanol C8H18O |

203-918-1 | | 111-88-6 |

1-oktántiol C8H18S |

203-919-7 | | 111-90-0 |

2-(2-etoxi-etoxi)-etanol C6H14O3 |

203-921-8 | | 111-92-2 |

dibutil-amin C8H19N |

203-924-4 | | 111-96-6 |

bisz(2-metoxi-etil)-éter C6H14O3 |

203-933-3 | | 112-07-2 |

2-butoxi-etil-acetát C8H16O3 |

203-943-8 | | 112-18-5 |

dodecil-dimetil-amin C14H31N |

203-950-6 | | 112-24-3 |

trientin C6H18N4 |

203-953-2 | | 112-27-6 |

2,2'-(etilén-dioxi)-dietanol C6H14O4 |

203-956-9 | | 112-30-1 |

1-dekanol C10H22O |

203-961-6 | | 112-34-5 |

2-(2-butoxi-etoxi)-etanol C8H18O3 |

203-962-1 | | 112-35-6 |

2-(2-(2-metoxi-etoxi)-etoxi)-etanol C7H16O4 |

203-967-9 | | 112-40-3 |

dodekán C12H26 |

203-978-9 | | 112-50-5 |

2-(2-(2-etoxi-etoxi)-etoxi)-etanol C8H18O4 |

203-982-0 | | 112-53-8 |

1-dodekanol C12H26O |

203-984-1 | | 112-55-0 |

1-dodekántiol C12H26 |

S203-986-2 | | 112-57-2 |

3,6,9-triaza-undekametilén-diamin C8H23N5 |

203-998-8 | | 112-70-9 |

1-tridekanol C13H28O |

204-000-3 | | 112-72-1 |

tetradekanol C14H30O |

204-004-5 | | 112-76-5 |

sztearoil-klorid C18H35ClO |

204-017-6 | | 112-92-5 |

1-oktadekanol C18H38O |

204-038-0 | | 113-98-4 |

kálium-[2S-(2α,5α,6δ)]-3,3-dimetil-7-oxo-6-(fenil-acetamido)-4-tia-1-aza-biciklo[3.2.0]heptán-2-karboxilát C16H18N2O4S.K |

204-043-8 | | 114-26-1 |

propoxur C11H15NO3 |

204-062-1 | | 115-07-1 |

propén, tiszta C3H6 |

204-065-8 | | 115-10-6 |

dimetil-éter C2H6O |

204-066-3 | | 115-11-7 |

2-metil-propén C4H8 |

204-068-4 | | 115-18-4 |

2-metil-3-butén-2-ol C5H10O |

204-070-5 | | 115-19-5 |

2-metil-3-butin-2-ol C5H8O |

204-104-9 | | 115-77-5 |

pentaeritrit C5H12O4 |

204-112-2 | | 115-86-6 |

trifenil-foszfát C18H15O4P |

204-118-5 | | 115-96-8 |

trisz(2-klór-etil)-foszfát C6H12Cl3O4P |

204-122-7 | | 116-02-9 |

3,3,5-trimetil-ciklohexanol C9H18O |

204-126-9 | | 116-14-3 |

tetrafluor-etilén C2F4 |

204-127-4 | | 116-15-4 |

hexafluor-propén C3F6 |

204-137-9 | | 116-37-0 |

1,1'-izopropilidén-bisz(p-fenilén-oxi)-di(2-propanol) C21H28O4 |

204-159-9 | | 116-81-4 |

1-amino-4-bróm-9,10-dioxo-antracén-2-szulfonsav C14H8BrNO5S |

204-188-7 | | 117-42-0 |

8-amino-naftalin-1,3,6-triszulfonsav C10H9NO9S3 |

204-211-0 | | 117-81-7 |

bisz(2-etil-hexil)-ftalát C24H38O4 |

204-214-7 | | 117-84-0 |

dioktil-ftalát C24H38O4 |

204-246-1 | | 118-33-2 |

6-amino-naftalin-1,3-diszulfonsav C10H9NO6S2 |

204-255-0 | | 118-48-9 |

4H-3,1-benzoxazin-2,4(1H)-dion C8H5NO3 |

204-269-7 | | 118-69-4 |

2,6-diklór-toluol C7H6Cl2 |

204-273-9 | | 118-74-1 |

hexaklór-benzol C6Cl6 |

204-287-5 | | 118-92-3 |

antranilsav C7H7NO2 |

204-289-6 | | 118-96-7 |

2,4,6-trinitro-toluol C7H5N3O6 |

204-317-7 | | 119-36-8 |

metil-szalicilát C8H8O3 |

204-327-1 | | 119-47-1 |

6,6'-di(terc-butil)-2,2'-metilén-di(p-krezol) C23H32O2 |

204-340-2 | | 119-64-2 |

1,2,3,4-tetrahidro-naftalin C10H12 |

204-371-1 | | 120-12-7 |

antracén, tiszta C14H10 |

204-390-5 | | 120-36-5 |

diklórprop C9H8Cl2O3 |

204-411-8 | | 120-61-6 |

dimetil-tereftalát C10H10O4 |

204-424-9 | | 120-78-5 |

di(benzotiazol-2-il)-diszulfid C14H8N2S4 |

204-427-5 | | 120-80-9 |

pirokatechin C6H6O2 |

204-428-0 | | 120-82-1 |

1,2,4-triklór-benzol C6H3Cl3 |

204-429-6 | | 120-83-2 |

2,4-diklór-fenol C6H4Cl2O |

204-445-3 | | 121-03-9 |

4-nitro-toluol-2-szulfonsav C7H7NO5S |

204-450-0 | | 121-14-2 |

2,4-dinitro-toluol C7H6N2O4 |

204-469-4 | | 121-44-8 |

trietil-amin C6H15N |

204-471-5 | | 120-45-9 |

trimetil-foszfit C3H9O3P |

204-482-5 | | 121-57-3 |

szulfanilsav C6H7NO3S |

204-493-5 | | 121-69-7 |

N,N-dimetil-anilin C8H11N |

204-496-1 | | 121-73-3 |

1-klór-3-nitro-benzol C6H4ClNO2 |

204-501-7 | | 121-86-8 |

2-klór-4-nitro-toluol C7H6ClNO2 |

204-502-2 | | 121-87-9 |

2-klór-4-nitro-anilin C6H5ClN2O2 |

204-506-4 | | 121-91-5 |

izoftálsav C8H6O4 |

204-524-2 | | 122-14-5 |

fenitrotion C9H12NO5PS |

204-528-4 | | 122-20-3 |

1,1',1-nitrilo-tri(2-propanol) C9H21NO3 |

204-539-4 | | 122-39-4 |

difenil-amin C12H11N |

204-550-4 | | 122-51-0 |

trietil-ortoformiát C7H16O3 |

204-522-5 | | 122-52-1 |

trietil-foszfit C6H15O3P |

204-591-8 | | 123-01-3 |

dodecil-benzol C18H30 |

204-596-5 | | 123-05-7 |

2-etil-hexanal C8H16O |

204-616-2 | | 123-30-8 |

4-amino-fenol C6H7NO |

204-617-8 | | 123-31-9 |

hidrokinon C6H6O2 |

204-622-5 | | 123-35-3 |

7-metil-3-metilén-1,6-oktadién C10H16 |

204-623-0 | | 123-38-6 |

propionaldehid C3H6O |

204-624-6 | | 123-39-7 |

N-metil-formamid C2H5NO |

204-626-7 | | 123-42-2 |

4-hidroxi-4-metil-2-pentanon C6H12O2 |

204-634-0 | | 123-54-6 |

2,4-pentándion C5H8O2 |

204-638-2 | | 123-62-6 |

propionsavanhidrid C6H10O3 |

204-646-6 | | 123-72-8 |

butiraldehid C4H8O |

204-650-8 | | 123-77-3 |

C,C'-azo-diformamid C2H4N4O2 |

204-658-1 | | 123-86-4 |

n-butil-acetát C6H12O2 |

204-661-8 | | 123-91-1 |

1,4-dioxán C4H8O2 |

204-673-3 | | 124-04-9 |

adipinsav C6H10O4 |

204-677-5 | | 124-07-2 |

oktánsav C8H16O2 |

204-679-6 | | 124-09-4 |

hexametilén-diamin C6H16N2 |

204-685-9 | | 124-17-4 |

2-(2-butoxi-etoxi)-etil-acetát C10H20O4 |

204-686-4 | | 124-18-5 |

dekán C10H22 |

204-695-3 | | 124-30-1 |

oktadecil-amin C18H39N |

204-697-4 | | 124-40-3 |

dimetil-amin, vizes oldat C2H7N |

204-699-5 | | 124-41-4 |

nátrium-metanolát CH4O.Na |

204-709-8 | | 124-68-5 |

2-amino-2-metil-propanol C4H11NO |

204-727-6 | | 125-12-2 |

exo-1,7,7-trimetil-biciklo[2.2.1]2-heptil-acetát C12H20O2 |

204-781-0 | | 126-30-7 |

2,2-dimetil-1,3-propándiol C5H12O2 |

204-794-1 | | 126-58-9 |

2,2,2',2'-tetrakisz(hidroxi-metil)-3,3'-oxi--di(1-propanol) C10H22O7 |

204-800-2 | | 126-73-8 |

tributil-foszfát C12H27O4P |

204-818-0 | | 126-99-8 |

2-klór-1,3-butadién C4H5Cl |

204-822-2 | | 127-08-2 |

kálium-acetát C2H4O2.K |

204-823-8 | | 127-09-3 |

nátrium-acetát C2H4O2.Na |

204-825-9 | | 127-18-4 |

tetraklór-etilén C2Cl4 |

204-826-4 | | 127-19-5 |

N,N-dimetil-acetamid C4H9NO |

204-854-7 | | 127-65-1 |

tozil-klóramid-nátrium C7H8ClNO2S.Na |

204-857-3 | | 127-68-4 |

nátrium-3-nitro-benzol-szulfonát C6H5NO5S.Na |

204-872-5 | | 127-91-3 |

2(10)-pinén C10H16 |

204-875-1 | | 128-03-0 |

kálium-dimetil-ditiokarbamát C3H7NS2.K |

204-876-7 | | 128-04-1 |

nátrium-dimetil-ditiokarbamát C3H7NS2.Na |

204-881-4 | | 128-37-0 |

2,6-di-terc-butil-p-krezol C15H24O |

204-886-1 | | 128-44-9 |

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on-1,1-dioxid, nátriumsó C7H5NO3S.Na |

205-010-0 | | 131-09-9 |

2-klór-antrakinon C14H7ClO2 |

205-011-6 | | 131-11-3 |

dimetil-ftalát C10H10O4 |

205-025-2 | | 131-52-2 |

nátrium-pentaklór-fenolát C6HCl5O.Na |

205-107-8 | | 133-49-3 |

pentaklór-benzoltiol C6HCl5S |

205-138-7 | | 134-32-7 |

1-naftil-amin C10H9N |

205-182-7 | | 135-19-3 |

2-naftol C10H8O |

205-286-2 | | 137-26-8 |

tiram C6H12N2S4 |

205-288-3 | | 137-30-4 |

ziram C6H12N2S4Zn |

205-290-4 | | 137-40-6 |

nátrium-propionát C3H6O2.Na |

205-293-0 | | 137-42-8 |

metam-nátrium C2H5NS2.Na |

205-341-0 | | 138-86-3 |

dipentén, nyers C10H16 |

205-347-3 | | 139-02-6 |

nátrium-fenoxid C6H6O.Na |

205-381-9 | | 139-89-9 |

trinátrium-2-(karboxiláto-metil-(2-hidroxi-etil)-amino)-etil-imino-diacetát C10H18N2O7.3Na |

205-388-7 | | 139-96-8 |

trisz(2-hidroxi-etil)-ammónium-decil-szulfát C12H26O4S.C6H15NO3 |

205-391-3 | | 140-01-2 |

pentanátrium-(karboxiláto-metil)-imino-bisz(etilén-nitrilo)-tetraacetát C14H23N3O10.5Na |

205-399-7 | | 140-11-4 |

benzil-acetát C9H10O2 |

205-410-5 | | 140-29-4 |

fenil-acetonitril C8H7N |

205-411-0 | | 140-31-8 |

2-piperazin-1-il-etil-amin C6H15N3 |

205-426-2 | | 140-66-9 |

4-(1,1,3,3-tetrametil-butil)-fenol C14H22O |

205-438-8 | | 140-88-5 |

etil-akrilát C5H8O2 |

205-443-5 | | 140-93-2 |

proxan-nátrium C4H8ATS2.Na |

205-480-7 | | 141-32-2 |

butil-akrilát C7H12O2 |

205-483-3 | | 141-43-5 |

2-amino-etanol C2H7NO |

205-488-0 | | 140-53-7 |

nátrium-formiát CH2O2.Na |

205-500-4 | | 141-78-6 |

etil-acetát C4H8O2 |

205-502-5 | | 141-79-7 |

4-metil-3-pentén-2-on C6H10O |

205-516-1 | | 141-97-9 |

etil-acetoacetát C6H10O3 |

205-547-0 | | 142-59-6 |

nabam C4H8N2S4.2Na |

205-554-9 | | 142-72-3 |

magnézium-diacetát C2H4O2.½Mg |

205-563-8 | | 142-82-5 |

heptán C7H16 |

205-565-9 | | 142-84-7 |

dipropil-amin C6H15N |

205-570-6 | | 142-90-5 |

dodecil-metakrilát C16H30O2 |

205-592-6 | | 143-22-6 |

2-(2-(2-butoxi-etoxi)-etoxi)-etanol C10H22O4 |

205-599-4 | | 143-33-9 |

nátrium-cianid CNNa |

205-633-8 | | 144-55-8 |

nátrium-hidrogén-karbonát CH2O3.Na |

205-634-3 | | 144-62-7 |

oxálsav C2H2O4 |

205-685-1 | | 147-14-8 |

tetrabenzo-5,10,15,20-diaza-porfirin-ftalocianin C32H16CuN8 |

205-736-8 | | 149-30-4 |

benzotiazol-2-tiol C7H5NS2 |

205-743-6 | | 149-57-5 |

2-etil-kapronsav C8H16O2 |

205-745-7 | | 149-73-5 |

trimetil-ortoformiát C4H10O3 |

205-753-0 | | 150-13-0 |

4-amino-benzoésav C7H7NO2 |

205-771-9 | | 150-78-7 |

1,4-dimetoxi-benzol C8H10O2 |

205-788-1 | | 151-21-3 |

nátrium-dodecil-szulfát C12H26O4S.Na |

205-792-3 | | 151-50-8 |

kálium-cianid CKN |

205-793-9 | | 151-56-4 |

aziridin C2H5N |

205-855-5 | | 156-43-4 |

p-fenetidin C8H11NO |

206-019-2 | | 288-32-4 |

imidazol C3H4N2 |

206-022-9 | | 288-88-0 |

1,2,4-triazol C2H3N3 |

206-033-9 | | 294-62-2 |

ciklododekán C12H24 |

206-050-1 | | 298-00-0 |

metil-paration C8H10NO5PS |

206-056-4 | | 298-07-7 |

bisz(2-etil-hexil)-hidrogén-foszfát C16H35O4P |

206-058-5 | | 298-12-4 |

glioxálsav C2H2O3 |

206-059-0 | | 298-14-6 |

kálium-hidrogén-karbonát CH2O3.K |

206-114-9 | | 302-01-2 |

hidrazin H4N2 |

206-354-4 | | 330-54-1 |

diuron C9H10Cl2N2O |

206-537-9 | | 353-59-3 |

bróm-klór-difluor-metán CBrClF2 |

206-991-8 | | 409-21-2 |

szilícium-karbid CSi |

206-992-3 | | 420-04-2 |

ciánamid CH2N2 |

207-312-8 | | 461-58-5 |

ciano-guanidin C2H4N4 |

207-336-9 | | 463-51-4 |

ketén C2H2O |

207-439-9 | | 471-34-1 |

kalcium-karbonát CH2O3.Ca |

207-586-9 | | 482-89-3 |

2-(1,3-dihidro-3-oxo-2 H-indazol-2-ilidén)-1,2-dihidro-3H-indol-3-on-C16H10N2O2 |

207-826-2 | | 496-72-0 |

4-metil-o-fenilén-diamin C7H10N2 |

207-838-8 | | 497-19-8 |

nátrium-karbonát CH2O3.2Na |

207-938-1 | | 502-44-3 |

6-hexanolid C6H10O2 |

207-950-7 | | 502-69-2 |

6,10,14-trimetil-2-pentadekanon C18H36O |

208-008-8 | | 505-32-8 |

3,7,11,15-tetrametil-1-hexadecén-3-ol C20H40O |

208-052-8 | | 506-77-4 |

cianogén-klorid CClN |

208-058-0 | | 506-87-6 |

diammónium-karbonát CH2O3.2H3N |

208-060-1 | | 506-93-4 |

guanidinium-nitrát CH5N3.HNO3 |

208-167-3 | | 513-77-9 |

bárium-karbonát, természetes CH2O3.Ba |

208-419-2 | | 527-60-6 |

2,4,6-trimetil-fenol C6H12O |

208-534-8 | | 532-32-1 |

nátrium-benzoát C7H6O2.Na |

208-576-7 | | 533-74-4 |

dazomet C5H10N2S2 |

208-580-9 | | 533-96-0 |

trinátrium-hidrogén-dikarbonát CH2O3.3/2Na |

208-754-4 | | 540-72-7 |

nátrium-tiocianát CHNS.Na |

208-778-5 | | 541-41-3 |

etil-klór-formiát C3H5ClO2 |

208-792-1 | | 541-73-1 |

1,3-diklór-benzol C6H4Cl2 |

208-826-5 | | 542-75-6 |

1,3-diklór-propén C3H4Cl2 |

208-835-4 | | 542-92-7 |

ciklopentadién C5H6 |

208-863-7 | | 544-17-2 |

kalcium-diformiát CH2O2.½Ca |

208-875-2 | | 544-63-8 |

mirisztinsav, tiszta C14H28O2 |

208-915-9 | | 546-93-0 |

magnézium-karbonát CH2O3.Mg |

208-993-4 | | 551-16-6 |

6-amino-penicillánsav C8H12N2O3S |

209-008-0 | | 552-30-7 |

benzol-1,2,4-trikarbonsav-1,2-anhidrid C9H4O5 |

209-062-5 | | 554-13-2 |

lítium-karbonát CH2O3.2Li |

209-136-7 | | 556-67-2 |

oktametil-ciklotetrasziloxán C8H24O4Si4 |

209-141-4 | | 556-82-1 |

3-metil-2-butén-1-ol C5H10O |

209-151-9 | | 557-05-1 |

cink-disztearát, tiszta C18H36O2. ½Zn |

209-251-2 | | 563-47-3 |

3-klór-2-metil-propén C4H7Cl |

209-400-1 | | 576-26-1 |

2,6-xilenol C8H10O |

209-514-1 | | 583-61-9 |

2,3-dimetil-piridin C7H9N |

209-527-2 | | 584-03-2 |

1,2-butándiol C4H10O2 |

209-529-3 | | 584-08-7 |

kálium-karbonát CH2O3.2H |

209-544-5 | | 584-84-9 |

4-metil-m-fenilén-diizocianát C9H6N2O2 |

209-691-5 | | 590-86-3 |

izovaleraldehid C5H10O |

209-751-0 | | 592-35-8 |

butil-karbamát C5H11NO2 |

209-753-1 | | 592-41-6 |

1-hexén C6H12 |

209-803-2 | | 593-70-4 |

klór-fluor-metán CH2ClF |

209-810-0 | | 593-81-7 |

trimetil-ammónium-klorid C3H9N.ClH |

209-840-4 | | 594-42-3 |

triklór-metán-szulfenil-klorid CCl4S |

209-940-8 | | 598-56-1 |

etil-dimetil-amin C4H11N |

209-952-3 | | 598-78-7 |

2-klór-propionsav C3H5ClO2 |

210-036-0 | | 603-35-0 |

trifenil-foszfin C18H15P |

210-095-2 | | 605-71-0 |

1,5-dinitro-naftalin C10H6N2O4 |

210-248-3 | | 611-06-3 |

1,3-diklór-4-nitro-benzol C6H3Cl2NO2 |

210-359-7 | | 613-90-1 |

benzoil-cianid C8H5NO |

210-483-1 | | 616-45-5 |

2-pirrolidon C4H7NO |

210-557-3 | | 618-62-2 |

3,5-diklór-nitro-benzol C6H3Cl2NO2 |

210-620-5 | | 619-93-2 |

cisz-4,4'-dinitro-sztilbén C14H10N2O4 |

210-708-3 | | 621-82-9 |

fahéjsav C9H8O2 |

210-848-5 | | 624-48-6 |

dimetil-maleát C6H8O4 |

210-855-3 | | 624-64-6 |

(E)-2-butén C4H8 |

210-866-3 | | 624-83-9 |

metil-izocianát C2H3NO |

210-871-0 | | 624-92-0 |

dimetil-diszulfid C2H6S2 |

211-020-6 | | 627-93-0 |

dimetil-adipát C8H14O4 |

211-074-0 | | 629-11-8 |

1,6-hexándiol C6H14O2 |

211-093-4 | | 629-50-5 |

tridekán C13H28 |

211-096-0 | | 629-59-4 |

tetradekán C14H30 |

211-128-3 | | 630-08-0 |

szén-monoxid CO |

211-448-3 | | 645-62-5 |

2-etil-2-hexenal C8H14O |

211-617-1 | | 674-82-8 |

3-butén-3-olid C4H4O2 |

211-661-1 | | 682-09-7 |

2,2-bisz(allil-oxi-metil)-1-butanol C12H22O3 |

211-694-1 | | 687-47-8 |

etil(S)-2-hidroxi-propionát C5H10O3 |

211-746-3 | | 693-23-2 |

dodekán-dikarbonsav C12H22O4 |

211-838-3 | | 700-13-0 |

2,3,5-trimetil-hidrokinon C9H12O2 |

211-914-6 | | 709-98-8 |

propanil C9H9Cl2NO |

212-058-6 | | 757-86-8 |

metil-[(dimetoxi-foszfino-tioil)-tio]-acetát C5H11O4PS2 |

212-079-0 | | 760-23-6 |

3,4-diklór-1-butén C4H6Cl2 |

212-081-1 | | 760-67-8 |

2-etil-hexanoil-klorid C8H15ClO |

212-091-6 | | 762-04-9 |

dietil-foszfonát C4H11O3P |

212-110-8 | | 763-32-6 |

3-metil-3-butén-1-ol C5H10O |

212-121-8 | | 764-41-0 |

1,4-diklór-2-butén C4H6Cl2 |

212-344-0 | | 793-24-8 |

N-1,3-dimetil-butil-N-fenil-p-fenilén-diamin C18H24N2 |

212-369-7 | | 810-16-2 |

4,4'-[metilén-bisz(metil-imino)]-bisz[1,2-dihidro--1,5-dimetil-2-fenil-3H-pirazol-3-on]C25H30N6O2 |

212-546-9 | | 825-52-5 |

(hidroxi-imino)-fenil-acetonitril C8H6N2O |

212-595-6 | | 830-13-7 |

ciklododekanon C12H22O |

212-646-2 | | 836-30-6 |

4-nitro-N-fenil-anilin C12H10N2O2 |

212-658-8 | | 838-88-0 |

4,4'-metilén-di(o-toluidin) C15H18N2 |

212-660-9 | | 839-90-7 |

trisz(2-hidroxi-etil)-1,3,5-triazintrion C9H15N3O6 |

212-672-4 | | 842-18-2 |

dikálium-7-hidroxi-naftalin-1,3-diszulfonát C10H8O7S2.2K |

212-762-3 | | 867-56-1 |

nátrium-(S)-laktát C3H6O3.Na |

212-782-2 | | 868-77-9 |

2-hidroxi-etil-metakrilát C6H10O3 |

212-783-8 | | 868-85-9 |

dimetil-foszfonát C2H7O3P |

212-800-9 | | 870-72-4 |

nátrium-hidroxi-metán-szulfonát CH4O4S.Na |

212-828-1 | | 872-50-4 |

1-metil-2-pirrolidon C5H9NO |

212-958-9 | | 887-76-3 |

4,4'-azo-3-hidroxi-naftalin-1-szulfonát C10H6N2O4S |

213-030-6 | | 917-61-3 |

nátrium-cianát CHNO.Na |

213-086-1 | | 923-02-4 |

N-(hidroxi-metil)-metakrilamid C5H9NO2 |

213-090-3 | | 923-26-2 |

2-hidroxi-propil-metakrilát C7H12O3 |

213-179-7 | | 928-68-7 |

6-metil-2-heptanon C8H16O |

213-309-2 | | 935-92-2 |

2,3,6-trimetil-p-benzokinon C9H10O2 |

213-424-8 | | 947-04-6 |

dodekán-12-laktám C12H23NO |

213-497-6 | | 959-26-2 |

bisz(hidroxi-etil)-tereftalát C12H14O6 |

213-554-5 | | 976-71-6 |

kanrenon C22H28O3 |

213-666-4 | | 999-81-5 |

klór-mequat-klorid C5H13ClN.Cl |

213-668-5 | | 999-97-3 |

1,1,1,3,3,3-hexametil-diszilazán C6H19NSi2 |

213-911-5 | | 1066-33-7 |

ammónium-hidrogén-karbonát CH2O3.H3N |

213-912-0 | | 1066-35-9 |

klór-dimetil-szilán C2H7ClSi |

213-997-4 | | 1071-83-6 |

glifozát C3H8NO5P |

214-005-9 | | 1072-35-1 |

ólom-disztearát, tiszta C18H36O2.½Pb |

214-222-2 | | 1115-20-4 |

3-hidroxi-2,2-dimetil-propil--3-hidroxi-2,2-dimetil-propionát C10H20O4 |

214-277-2 | | 1119-40-0 |

dimetil-glutarát C7H12O4 |

214-419-3 | | 1126-34-7 |

nátrium-3-amino-benzol-szulfonát C6H7NO3S.Na |

214-566-3 | | 1151-14-0 |

2-(4-etil-benzoil)-benzoésav C16H14O3 |

214-604-9 | | 1163-19-5 |

bisz(pentabróm-fenil)-éter C12Br10O |

214-987-2 | | 1241-94-7 |

2-etil-hexil-difenil-foszfát C20H27O4P |

215-077-8 | | 1300-21-6 |

diklór-etán C2H4Cl2 |

215-089-3 | | 1300-71-6 |

xilenol, tiszta C8H10O |

215-100-1 | | 1302-42-7 |

nátrium-[dioxo-aluminát](1-) AlO2.Na |

215-116-9 | | 1303-28-2 |

arzén-pentoxid As2O5 |

215-125-8 | | 1303-86-2 |

bór(III)-oxid B2O3 |

215-137-3 | | 1305-62-0 |

kalcium-hidroxid CaH2O2 |

215-138-9 | | 1305-78-8 |

kalcium-oxid CaO |

215-146-2 | | 1306-19-0 |

kadmium-oxid CdO |

215-154-6 | | 1307-96-6 |

kobalt(II)-oxid CoO |

215-156-7 | | 1308-04-9 |

kobalt(III)-oxid Co2O3 |

215-157-2 | | 1308-06-1 |

trikobalt-tetraoxid Co3O4 |

215-160-9 | | 1308-38-9 |

króm(III)-oxid Cr2O3 |

215-167-7 | | 1309-36-0 |

pirit (FeS2) FeS2 |

215-168-2 | | 1309-37-1 |

vas(III)-oxid Fe2O3 |

215-169-8 | | 1309-38-2 |

magnetit Fe3O4 |

215-171-9 | | 1309-48-4 |

magnézium-oxid MgO |

215-174-5 | | 1309-60-0 |

ólom-dioxid O2Pb |

215-175-0 | | 1309-64-4 |

antimon(III)-oxid O3Sb2 |

215-181-3 | | 1310-58-3 |

kálium-hidroxid HKO |

215-185-5 | | 1310-73-2 |

nátrium-hidroxid HNaO |

215-199-1 | | 1312-76-1 |

kovasav, káliumsó |

215-202-6 | | 1313-13-9 |

mangán-dioxid, érc a 26.fej.szerint MnO2 |

215-204-7 | | 1313-27-5 |

molibdén-trioxid MoO3 |

215-208-9 | | 1313-59-3 |

nátrium-oxid Na2O |

215-211-5 | | 1313-82-2 |

nátrium-szulfid Na2S |

215-222-5 | | 1314-13-2 |

cink-oxid OZn |

215-235-6 | | 1314-41-6 |

mínium O4Pb3 |

215-236-1 | | 1314-56-3 |

foszfor-pentoxid O5P2 |

215-242-4 | | 1314-80-3 |

foszfor-pentaszulfid P2S5 |

215-263-9 | | 1317-33-5 |

molibdén-diszulfid MoS2 |

215-266-5 | | 1317-35-7 |

mangán-tetraoxid Mn3O4 |

215-267-0 | | 1317-36-8 |

ólom(II)-oxid OPb |

215-269-1 | | 1317-38-0 |

réz(II)-oxid CuO |

215-270-7 | | 1317-39-1 |

réz(I)-oxid Cu2O |

215-277-5 | | 1317-61-9 |

vas-tetroxid Fe3O4 |

215-280-1 | | 1317-70-0 |

anatáz (TiO2) O2Ti |

215-282-2 | | 1317-80-2 |

rutil (TiO2) O2Ti |

215-283-8 | | 1318-02-1 |

Zeolitok Szilícium-dioxidot (SiO2) és alumínium(III)-oxidot (Al2O3) különböző arányban tartalmazó, valamint fém-oxidokat tartalmazó kristályos alumínium-szilikátok. Előállításuk a szilárd alumínium-szilikátok vagy a nátrium-hidroxid, a timföldhidrát és a nátrium-szilikát reakciójában kapott gél hidrotermális kezelésével történik. Az elsődlegesen kapott termékekbe vagy a természetben előforduló zeolitokba ioncsere révén újabb kationokat lehet bevinni. Az egyes zeolitokat jelöléssel azonosítják, a kristályszerkezetet és a túlsúlyban lévő kationt megadva, például KA, CaX, NaY. |

215-293-2 | | 1319-77-3 |

krezol, tiszta C7H8O |

215-306-1 | | 1320-67-8 |

metoxi-propanol C4H10O2 |

215-325-5 | | 1321-74-0 |

divinil-benzol, tiszta C10H10 |

215-475-1 | | 1327-36-2 |

aluminát-szilikát |

215-477-2 | | 1327-41-9 |

alumínium-klorid, bázis |

215-481-4 | | 1327-53-3 |

arzén(III)-oxid As2O3 |

215-524-7 | | 1328-53-6 |

C.I. színezék, zöld, 7 Az anyag a Színmutatóban a C.I.74260 színmutató-szám alatt szerepel. |

215-535-7 | | 1330-20-7 |

xilol, izomerek keveréke, tiszta C8H10 |

215-540-4 | | 1330-43-4 |

nátrium-tetraborát, vízmentes B4Na2O7 |

215-548-8 | | 1330-78-5 |

trisz(metil-fenil)-foszfát C21H21O4P |

215-565-0 | | 1331-92-6 |

fahéjaldehid, monopentil-származék C14H18O |

215-570-8 | | 1332-37-2 |

vas-oxid |

215-587-0 | | 1333-39-7 |

hidroxi-benzolszulfonsav C6H6O4S |

215-605-7 | | 1333-74-0 |

hidrogén H2 |

215-607-8 | | 1333-82-0 |

króm-trioxid CrO3 |

215-609-9 | | 1333-86-4 |

korom |

215-647-6 | | 1336-21-6 |

ammónia, vizes oldat H5NO |

215-657-0 | | 1338-02-9 |

nafténsavak, rézsók |

215-676-4 | | 1341-49-7 |

ammónium-hidrogén-difluorid F2H5N |

215-681-1 | | 1343-88-0 |

kovasav, magnéziumsó |

215-683-2 | | 1343-98-2 |

kovasav |

215-684-8 | | 1344-00-9 |

kovasav, alumínium-nátrium-só |

215-687-4 | | 1344-09-8 |

kovasav, nátriumsó |

215-691-6 | | 1344-28-1 |

alumínium(III)-oxid Al2O3 |

215-693-7 | | 1344-37-2 |

C.I. színezék, sárga, 34 Az anyag a Színmutatóban a C.I.77603 színmutató-szám alatt szerepel. |

215-695-8 | | 1344-43-0 |

mangán(II)-oxid MnO |

215-710-8 | | 1344-95-2 |

kovasav, kalciumsó |

215-960-8 | | 1461-25-2 |

tetrabutil-ón C16H36Sn |

216-074-4 | | 1490-04-6 |

DL-mentol C10H20O |

216-099-0 | | 1498-51-7 |

etil-diklór-foszfát C2H5Cl2O2P |

216-207-6 | | 1528-48-9 |

triheptil-benzol-1,2,4-trikarboxilát C30H48O6 |

216-341-5 | | 1561-92-8 |

nátrium-2-metil-2-propén-1-szulfonát C4H8O3S.Na |

216-353-0 | | 1563-66-2 |

karbofurán C12H15NO3 |

216-381-3 | | 1570-64-5 |

4-klór-o-krezol C7H7ClO |

216-643-7 | | 1633-05-2 |

stroncium-karbonát CH2O3.Sr |

216-653-1 | | 1634-04-4 |

terc-butil-metil-éter C5H12O |

216-732-0 | | 1655-29-4 |

dinátrium-naftalin-1,5-diszulfonát C10H8O6S2.2Na |

216-734-1 | | 1655-43-2 |

dinátrium-naftalin-1,6-diszulfonát C10H8O6S2.2Na |

216-768-7 | | 1663-39-4 |

terc-butil-akrilát C7H12O2 |

216-917-6 | | 1698-53-9 |

4,5-diklór-2,3-dihidro-2-fenil-3-piridazinon C10H6Cl2N2O |

216-920-2 | | 1698-60-8 |

kloridazon C10H8ClN3O |

217-031-2 | | 1724-39-6 |

ciklododekanol C12H24O |

217-090-4 | | 1738-25-6 |

3-dimetil-amino-propionitril C5H10N2 |

217-175-6 | | 1762-95-4 |

ammónium-tiocianát CHNS.H3N |

217-326-6 | | 1817-47-6 |

p-nitro-kumol C9H11NO2 |

217-406-0 | | 1836-75-5 |

nitrofen C12H7Cl2NO3 |

217-451-6 | | 1854-26-8 |

4,5-dihidroxi-1,3-bisz(hidroxi-metil)-2-imidazolidinon C5H10N2O5 |

217-565-6 | | 1888-91-1 |

N-acetil-hexán-laktám C8H13NO2 |

217-615-7 | | 1910-42-5 |

paraquat-diklorid C12H14N2.2Cl |

218-577-4 | | 2186-92-7 |

p-(dimetoxi-metil)-anizol C10H14O3 |

218-717-4 | | 2217-82-5 |

nátrium-[1,1'-bifenil]-4-szulfonát C12H10O3S.Na |

218-791-8 | | 2235-43-0 |

pentanátrium-hidrogén-C,C′,C″--nitrilo-trisz(metil-foszfonát) C3H12NO9P3.5Na |

218-817-8 | | 2243-62-1 |

1,5-naftilén-diamin C10H10N2 |

218-962-7 | | 2303-17-5 |

triallát C10H16Cl3NOS |

218-986-8 | | 2307-55-3 |

ammónium-2,4-diklór-fenoxi-acetát C8H6Cl2O3.H3N |

218-996-2 | | 2310-17-0 |

fozalon C12H15ClNO4PS2 |

219-283-9 | | 2402-79-1 |

2,3,5,6-tetraklór-piridin C5HCl4N |

219-330-3 | | 2416-94-6 |

2,3,6-trimetil-fenol C9H12O |

219-397-9 | | 2431-50-7 |

2,3,4-triklór-1-butén C4H5Cl3 |

219-460-0 | | 2439-35-2 |

2-(dimetil-amino)-etil-akrilát C7H13NO2 |

219-463-7 | | 2439-55-6 |

N-metil-oktadecil-amin C19H41N |

219-488-3 | | 2444-90-8 |

dinátrium-4,4′-izopropilén-difenolát C15H16O2.2Na |

219-660-8 | | 2492-26-4 |

nátrium-benzotiazol-2-il-szulfid C7H5NS2.Na |

219-669-7 | | 2494-89-5 |

2-[(p-amino-fenil)-szulfonil]-etil-hidrogén-szulfát C8H11NO6S2 |

219-754-9 | | 2524-03-0 |

O,O-dimetil-klór-tiofoszfát C2H6ClO2PS |

219-755-4 | | 2524-04-1 |

O,O-dietil-klór-tiofoszfát C4H10ClO2PS |

219-799-4 | | 2536-05-2 |

2,2′-metilén-difenil-diizocianát C15H10N2O2 |

219-835-9 | | 2549-53-3 |

tetradecil-metakrilát C15H34O2 |

219-854-2 | | 2551-62-4 |

kén-hexafluorid F6S |

219-952-5 | | 2581-34-2 |

4-nitro- m-krezol C7H7NO3 |

219-956-7 | | 2582-30-1 |

amino-guanidinium-hidrogén-karbonát CH6N4.CH2O3 |

220-120-9 | | 2634-33-5 |

1,2-benzizotiazol-3(2 H)-on C7H5NOS |

220-329-5 | | 2720-73-2 |

kálium-O-pentil-ditiokarbonát C6H12ATS2.K |

220-433-0 | | 2764-72-9 |

6,7-dihidro-dipiridol[1,2- a:2′,1′-c]pirazindiilium C12H12N2 |

220-548-6 | | 2807-30-9 |

2-(propil-oxi)-etanol C5H12O2 |

220-608-1 | | 2835-06-5 |

DL-α-fenil-glicin C8H9NO2 |

220-666-8 | | 2855-13-2 |

3-amino-metil-3,5,5-trimetil-ciklohexil-amin C10H22N2 |

220-688-8 | | 2867-47-2 |

2-dimetil-amino-etil-metakrilát C8H15NO2 |

220-694-0 | | 2869-34-3 |

tridecil-amin C13H29N |

220-767-7 | | 2893-78-9 |

troklozén-nátrium C3HCl2N3O3.Na |

221-221-0 | | 3033-77-0 |

2,3-epoxi-propil-trimetil-ammónium-klorid C6H14NO.Cl |

221-242-5 | | 3039-83-6 |

nátrium-etilén-szulfonát C2H4O3S.Na |

221-496-7 | | 3120-74-9 |

4-(metil-tio)- m-krezol C8H10ATS |

221-508-0 | | 3126-80-5 |

tetrakisz(2-etil-hexil)-benzol-1,2,4,5-tetrakarboxilát C42H70O8 |

221-641-4 | | 3173-72-6 |

1,5-naftilén-diizocianát C12H6N2O2 |

221-717-7 | | 3209-22-1 |

1,2-diklór-3-nitro-benzol C6H3Cl2NO2 |

221-838-5 | | 3251-23-8 |

réz(II)-nitrát Cu.2NO3 |

221-882-5 | | 3268-49-3 |

3-(metil-tio)-propionaldehid C4H8ATS |

221-975-0 | | 3302-10-1 |

3,5,5-trimetil-kapronsav C9H18O2 |

222-037-3 | | 3323-53-3 |

adipinsav, 1,6-hexándiaminnal alkotott vegyület (1:1) C6H16N2.C6H10O4 |

222-048-3 | | 3327-22-8 |

(3-klór-2-hidroxi-propil)-trimetil-ammónium-klorid C6H15ClNO.Cl |

222-376-7 | | 3452-97-9 |

3,5,5-trimetil-1-hexanol C9H20O |

222-823-6 | | 3622-84-2 |

N-butil-benzolszulfonamid C10H15NO2S |

222-884-9 | | 3648-20-2 |

diundecil-ftalát C30H50O4 |

222-885-4 | | 3648-21-3 |

diheptil-ftalát C22H34O4 |

222-981-6 | | 3687-46-5 |

decil-oleát C28H54O2 |

223-051-2 | | 3709-43-1 |

dinátrium-4,4′-dinitro-sztilbén-2,2′-diszulfonát C14H10N2O10S2.2Na |

223-289-7 | | 3811-04-9 |

kálium-klorát ClHO3.K |

223-498-3 | | 3926-62-3 |

nátrium-klór-acetát C2H3ClO2.Na |

223-622-6 | | 3982-91-0 |

tiofoszforil-triklorid Cl3PS |

223-795-8 | | 4075-81-4 |

kalcium-dipropionát C3H6O2.½Ca |

223-819-7 | | 4088-22-6 |

N-metil-dioktadecil-amin C37H77N |

223-861-6 | | 4098-71-9 |

3-izocianáto-metil-3,5,5-trimetil-ciklohexil-izocianát C12H18N2O2 |

223-907-5 | | 4116-10-3 |

2-klór-N-metil-3-oxo-butiramid C5H8ClNO2 |

224-030-0 | | 4170-30-3 |

krotonaldehid C4H6O |

224-644-9 | | 4435-53-4 |

3-metoxi-butil-acetát C7H14O3 |

224-698-3 | | 4454-05-1 |

3,4-dihidro-2-metoxi-2H-pirán C6H10O2 |

224-791-9 | | 4497-58-9 |

1,2,3,4-tetrahidro-2,2,4-trimetil-kinolin C12H17N |

224-923-5 | | 4553-62-2 |

2-metil-glutaro-nitril C6H8N2 |

225-379-1 | | 4812-20-8 |

o-izopropoxi-fenol C9H12O2 |

225-533-8 | | 4904-61-4 |

ciklododeka-1,5,9-trién C12H18 |

225-625-8 | | 4979-32-2 |

N,N-diciklohexil-benzotiazol-2-szulfénamid C19H26N2S2 |

225-768-6 | | 5064-31-3 |

trinátrium-nitrilo-triacetát C6H9NO6.3Na |

225-861-1 | | 5123-63-7 |

nátrium-m-(dietil-amino)-benzol-szulfonát C10H15NO3S.Na |

225-935-3 | | 5160-02-1 |

bárium-bisz[2-klór-5-[(2-hidroxi-1-naftil)-azo-]-toluol-4-szulfonát] C17H13ClN2O4S.½Ba |

226-009-1 | | 5216-25-1 |

α,α,α,4-tetraklσr-toluol C7H4Cl4 |

226-218-8 | | 5329-14-6 |

szulfamidsav H3NO3S |

226-242-9 | | 5333-42-6 |

2-oktil-1-dodekanol C20H42O |

226-394-6 | | 5392-40-5 |

citrál C10H16O |

226-736-4 | | 5460-09-3 |

nátrium-hidrogén-4-amino-5-hidroxi-naftalin--2,7-diszulfonát C10H9NO7S2.Na |

226-939-8 | | 5567-15-7 |

2,2′[(3,3′-diklór-[1,1′-bifenil]--4,4′-diil)biszazo]-bisz[N-(4-klór--2,5-dimetoxi-fenil)-3-oxo-butiramid] C36H32Cl4N6O8 |

227-505-0 | | 5860-35-5 |

2-butén-1,1-diil-diacetát C8H12O4 |

227-813-5 | | 5989-27-5 |

(R)-p-1,8-mentadién C10H16 |

227-977-8 | | 6055-52-3 |

hexametilén-diammónium-diklorid C6H16N2.2ClH |

228-055-8 | | 6104-30-9 |

N,N′-izobutilidén-dikarbamid C6H14N4O2 |

228-126-3 | | 6140-74-5 |

pentadecil-metakrilát C19H36O2 |

228-391-5 | | 6258-06-6 |

nátrium-1-amino-4-bróm-9,10-dioxo-antracén-2-szulfonát C14H8BrNO5S.Na |

228-782-0 | | 6358-64-1 |

4-klór-2,5-dimetoxi-anilin C8H10ClNO2 |

228-787-8 | | 6358-85-6 |

2,2′-[(3,3′-diklór-[1,1′-bifenil]-4,4′-diil)--biszazo]-bisz[3-oxo-N-fenil-butiramid] C32H26Cl2N6O4 |

229-146-5 | | 6419-19-8 |

nitrilo-trimetilén-triszfoszfonsav C3H12NO9P3 |

229-347-8 | | 6484-52-2 |

ammónium-nitrát H3N.HNO3 |

229-353-0 | | 6485-55-8 |

cisz-2,6-dimetil-morfolin C6H13NO |

229-912-9 | | 6834-92-0 |

dinátrium-metaszilikát H2O3Si.2Na |

229-962-1 | | 6864-37-5 |

2,2′-dimetil-4,4′metilén-bisz(ciklohexil-amin)C15H30N2 |

230-042-7 | | 6923-22-4 |

monokrotofosz C7H14NO5P |

230-086-7 | | 6940-53-0 |

1-klór-2,5-dimetoxi-4-nitro-benzol C8H8ClNO4 |

230-785-7 | | 7320-34-5 |

tetrakálium-pirofoszfát H4O7P2.4K |

230-847-3 | | 7336-20-1 |

dinátrium-4,4′-diamino-sztilbén-2,2′-diszulfonát C14H14N2O6S2.2Na |

230-898-1 | | 7360-53-4 |

alumínium-triformiát CH2O2. ⅓Al |

230-991-7 | | 7397-62-8 |

butil-glikolát C6H12O3 |

231-068-1 | | 7428-48-0 |

sztearinsav, ólomsó C18H36O2.xPb |

231-072-3 | | 7429-90-5 |

alumínium Al |

231-081-2 | | 7434-40-4 |

etán-1,2-diil-bisz(oxi-2,1-etándiil)-biszheptanoát C20H38O6 |

231-096-4 | | 7439-89-6 |

vas Fe |

231-100-4 | | 7439-92-1 |

ólom Pb |

231-106-7 | | 7439-97-6 |

higany Hg |

231-111-4 | | 7440-02-0 |

nikkel Ni |

231-130-8 | | 7440-21-3 |

szilícium, 99,99 tömegszázaléknál több szilíciumot tartalmazó Si |

231-131-3 | | 7440-22-4 |

ezüst Ag |

231-132-9 | | 7440-23-5 |

nátrium Na |

231-141-8 | | 7440-31-5 |

ón Sn |

231-152-8 | | 7440-43-9 |

kadmium Cd |

231-158-0 | | 7440-48-4 |

kobalt Co |

231-159-6 | | 7440-50-8 |

réz Cu |

231-175-3 | | 7440-66-6 |

cink Zn |

231-177-4 | | 7440-69-9 |

bizmut Bi |

231-195-2 | | 7446-09-5 |

kén-dioxid O2S |

231-197-3 | | 7446-11-9 |

kén-trioxid O3S |

231-198-9 | | 7446-14-2 |

ólom-szulfát H2O4S.Pb |

231-208-1 | | 7446-70-0 |

alumínium-klorid AlCl3 |

231-211-8 | | 7447-40-7 |

kálium-klorid ClK |

231-212-3 | | 7447-41-8 |

lítium-klorid ClLi |

231-298-2 | | 7487-88-9 |

magnézium-szulfát H2O4S.Mg |

231-312-7 | | 7491-74-9 |

piracetam C6H10N2O2 |

231-441-9 | | 7550-45-0 |

titán-tetraklorid Cl4Ti |

231-448-7 | | 7647-15-6 |

dinátrium-hidrogán-foszfát H3O4P. 2Na |

231-449-2 | | 7558-80-7 |

nátrium-dihidrogén-foszfát H3O4P.Na |

231-509-8 | | 7601-54-9 |

trinátrium-foszfát H3O4P.3Na |

231-511-9 | | 7601-89-0 |

nátrium-perklorát ClHO4.Na |

231-545-4 | | 7631-86-9 |

szilícium-dioxid, vegyi úton készített O2Si |

231-548-0 | | 7631-90-5 |

nátrium-hidrogén-szulfit (vizes oldat) H2O3S.Na |

231-554-0 | | 7631-99-4 |

nátrium-nitrát, száraz állapotban több, mint 16,3 tömegszázalék nitrogént tartalmaz HNO3.Na |

231-555-9 | | 7632-00-0 |

nátrium-nitrit, HNO2.Na |

231-556-4 | | 7632-04-4 |

nátrium-peroxo-metaborát BHO3.Na |

231-569-5 | | 7637-07-2 |

bór-trifluorid BF3 |

231-587-3 | | 7646-69-7 |

nátrium-hidrid HNa |

231-588-9 | | 7646-78-8 |

ón-tetraklorid Cl4Sn |

231-592-0 | | 7646-85-7 |

cink-klorid Cl2Zn |

231-595-7 | | 7647-01-0 |

hidrogén-klorid ClH |

231-598-3 | | 7647-14-5 |

nátrium-klorid ClNa |

231-599-9 | | 7647-15-6 |

nátrium-bromid BrNa |

231-626-4 | | 7659-86-1 |

2-etil-hexil-merkapto-acetát C10H20O2S |

231-633-2 | | 7664-38-2 |

ortofoszforsav H3O4P |

231-634-8 | | 7664-39-3 |

hidrogén-fluorid FH |

231-635-3 | | 7664-41-7 |

ammónia, vízmentes H3N |

231-639-5 | | 7664-93-9 |

kénsav H2O4S |

231-665-7 | | 7681-38-1 |

nátrium-hidrogén-szulfát H2O4S.Na |

231-667-8 | | 7681-49-4 |

nátrium-fluorid FNa |

231-668-3 | | 7681-52-9 |

nátrium-hipoklorit ClHO.Na |

231-673-0 | | 7681-57-4 |

dinátrium-diszulfit H2O5S2.2Na |

231-714-2 | | 7697-37-2 |

salétromsav HNO3 |

231-718-4 | | 7699-45-8 |

cink-bromid Br2Zn |

231-722-6 | | 7704-34-9 |

kén, lecsapatott, szublimált, vagy kolloid S |

231-729-4 | | 7705-08-0 |

vas(III)-klorid Cl3Fe |

231-748-8 | | 7719-09-7 |

tionil-diklorid Cl2ATS |

231-749-3 | | 7719-12-2 |

foszfor-triklorid Cl3P |

231-753-5 | | 7720-78-7 |

vas-szulfát Fe.H2O4S |

231-760-3 | | 7722-64-7 |

kálium-permanganát HMnO4.K |

231-765-0 | | 7722-84-1 |

hidrogén-peroxid H2O2 |

231-767-1 | | 7722-88-5 |

tetranátrium-pirofoszfát H4O7P2.4Na |

231-768-7 | | 7723-14-0 |

foszfor P |

231-778-1 | | 7726-95-6 |

bróm Br2 |

231-784-4 | | 7727-43-7 |

bárium-szulfát, természetes Ba.H2O4S |

231-786-5 | | 7727-54-0 |

diammónium-peroxo-diszulfát H3N.½H2O8S2 |

231-793-3 | | 7733-02-0 |

cink-szulfát H2O4S.Zn |

231-818-8 | | 7757-79-1 |

kálium-nitrát HNO3.K |

231-820-9 | | 7757-82-6 |

nátrium-szulfát H2O4S.2Na |

231-821-4 | | 7757-83-7 |

nátrium-szulfit H2O3S.2Na |

231-826-1 | | 7757-93-9 |

kalcium-hidrogén-foszfát, száraz, vízmentes termék 0,005 tömegszázalék alatti flourtartalommal Ca.H3O4P |

231-830-3 | | 7758-02-3 |

kálium-bromid BrK |

231-834-5 | | 7558-11-4 |

dikálium-hidrogén-foszfát H3O4P.2K |

231-835-0 | | 7558-16-9 |

dinátrium-dihidrogén-pirofoszfát H4O7P2.2Na |

231-836-6 | | 7758-19-2 |

nátrium-klorit ClHO2.Na |

231-837-1 | | 7758-23-8 |

kalcium-tetrahidrogén-foszfát, száraz, vízmentes termék 0,005 tömegszázalék alatti flourtartalommal Ca.2H3O4P |

231-838-7 | | 7758-29-4 |

pentanátrium-trifoszfát H5O10P3.5Na |

231-843-4 | | 7758-94-3 |

vas(II)-klorid Cl2Fe |

231-845-5 | | 7758-95-4 |

ólom-diklorid Cl2Pb |

231-846-0 | | 7758-97-6 |

ólom-kromát CrH2O4.Pb |

231-847-6 | | 7757-98-7 |

réz-szulfát Cu.H2O4S |

231-867-5 | | 7772-98-7 |

nátrium-tioszulfát H2O3S2.2Na |

231-887-4 | | 7775-09-9 |

nátrium-klorát ClHO3.Na |

231-889-5 | | 7775-11-3 |

nátrium-kromát CrH2O4.2Na |

231-890-0 | | 7775-14-6 |

nátrium-ditionit H2O4S2.2Na |

231-892-1 | | 7775-27-1 |

dinátrium-peroxo-diszulfát H2O8S2.2Na |

231-900-3 | | 7778-18-9 |

kalcium-szulfát, természetes Ca.H2O4S |

231-906-6 | | 7778-50-9 |

dikálium-dikromát Cr2H2O7.2K |

231-907-1 | | 7778-53-2 |

trikálium-foszfát H3O4P.3K |

231-908-7 | | 7778-54-3 |

kalcium-hipoklorit Ca.2ClHO |

231-912-9 | | 7778-74-7 |

kálium-perklorát ClHO4.K |

231-913-4 | | 7778-77-0 |

kálium-dihidrogén-foszfát H3O4P.K |

231-915-5 | | 7778-80-5 |

kálium-szulfát, száraz állapotban több, mint 52 tömegszázalék K2O-ot tartalmaz H2O4S.2K |

231-944-3 | | 7779-90-0 |

cink-foszfát H3O4P.3/2Zn |

231-956-9 | | 7782-44-7 |

oxigén O2 |

231-957-4 | | 7782-49-2 |

szelén Se |

231-959-5 | | 7782-50-5 |

klór Cl2 |

231-964-2 | | 7782-78-7 |

nitrozil-kénsav HNO5S |

231-971-0 | | 7782-92-5 |

nátrium-amid H2NNa |

231-973-1 | | 7782-99-2 |

kénessav H2O3S |

231-977-3 | | 7783-06-4 |

hidrogén-szulfid H2S |

231-982-0 | | 7783-18-8 |

ammónium-tioszulfát H3N.½H2O3S2 |

231-984-1 | | 7783-20-2 |

ammónium-szulfát H3N.½H2O4S |

231-987-8 | | 7783-28-0 |

diammónium-hidrogén-foszfát H3N.½H3O4P |

232-051-1 | | 7784-18-1 |

alumínium-fluorid AlF3 |

232-087-8 | | 7785-70-8 |

(+)-2,3-pinén C10H16 |

232-089-9 | | 7785-87-7 |

mangán-szulfát H2O4S.Mn |

232-094-6 | | 7786-30-3 |

magnézium-klorid Cl2Mg |

232-104-9 | | 7786-81-4 |

nikkel-szulfát H2O4S.Ni |

232-143-1 | | 7789-09-5 |

diammónium-dikromát Cr2H2O7.2H3N |

232-149-4 | | 7789-21-1 |

fluor-kénsav FHO3S |

232-188-7 | | 7789-75-5 |

kalcium-fluorid CaF2 |

232-234-6 | | 7790-94-5 |

klór-kénsav ClHO3S |

232-235-1 | | 7790-98-9 |

ammónium-perklorát ClHO4.H3N |

232-245-6 | | 7791-25-5 |

szulfonil-klorid Cl2O2S |

232-259-2 | | 7703-49-8 |

hidroxil-amin H3NO |

232-287-5 | | 8001-58-9 |

Kreozot Bitumenes kőszén magas hőmérsékleten végzett karbonizálása eredményeként kapott kőszénkátrány desztillálációs terméke. Elsősorban aromás szénhidrogéneket, valamint savas és lúgos kátrányfrakciót tartalmaz. |

232-304-6 | | 8002-26-4 |

Tallolaj Tallolajgyanta, valamint a nyers tallolaj-szappan savanyításával kapott zsírsavak és a finomított bonyolult keveréke. Legalább 10 % gyantát tartalmaz. |

232-313-5 | | 8002-53-7 |

Montánviasz A barnaszén extrakciójával kapott viasz. |

232-350-7 | | 8006-64-2 |

Terpentinolaj A fenyőfa oldószeres extrakciójával, gyantájának kinyerésével, vagy feltárásával kapott különböző illékony, túlnyomórészt terpénes frakció, vagy desztillátum. Elsősorban C10H16 terpén-szénhidrogénből áll: α-pinénből, δ-pinénből, limonénből, 3-karénből, kamfénből. Egyéb aciklusos, monociklusos, vagy biciklusos terpéneket, oxigénezett terpéneket és anetolt is tartalmazhat. A pontos összetétel a finomítási módszertől, valamint a fenyőfa korától, helyétől és fajtájától függ. |

232-391-0 | | 8013-07-8 |

Szójaolaj, epoxidált |

232-394-7 | | 8013-74-9 |

o-(vagy p-)toulol-szulfonamid C7H9NO2S |

232-475-7 | | 8050-09-7 |

Gyanta Fából, főleg fenyőfából kinyert anyagok bonyolult elegye. Elsősorban gyantasavakból, valamint módosított gyantasavakból, például dimerekből és dekarboxilált gyantasavakból áll. Ide tartozik a katalitikus diszproporcionálással stabilizált gyanta is. |

232-476-2 | | 8050-15-5 |

Gyantasavak és fenyőgyantasavak, hidrogénezettek, metil-észterek |

232-482-5 | | 8050-31-5 |

Gyantasavak és fenyőgyantasavak, glicerin-észterek |

232-688-5 | | 9005-90-7 |

Terpentin Különböző extraktumok és azok fizikailag módosított származékai. Pinus palustris, Pinaceae |

233-032-0 | | 10024-97-2 |

dinitrogén-oxid N2O |

233-036-2 | | 10025-67-9 |

dikén-diklorid Cl2S2 |

233-042-5 | | 10025-78-2 |

triklór-szilán Cl3HSi |

233-046-7 | | 10025-87-3 |

foszforil-triklorid Cl3OP |

233-054-0 | | 10026-04-7 |

szilícium-tetraklorid Cl4Si |

233-060-3 | | 10026-13-8 |

foszfor-pentaklorid Cl5P |

233-118-8 | | 10039-54-0 |

bisz(hidroxil-ammónium)-szulfát H3NO.½H2O4S |

233-135-0 | | 10043-01-3 |

alumínium-szulfát Al.3/2H2O4S |

233-139-2 | | 10043-35-3 |

bórsav, nyers, természetes, száraz tömegre számolva legfeljebb 85 tömegszázalék H3BO3-at tartalmaz BH3O3 |

233-140-8 | | 10043-52-4 |

kalcium-klorid CaCl2 |

233-187-4 | | 10058-23-8 |

kálium-hidrogén-peroxo-monoszulfát H2O5S.K |

233-250-6 | | 10101-39-0 |

kalcium-szilikát Ca.H2O3Si |

233-253-2 | | 10101-53-8 |

dikróm-triszulfát Cr.3/2H2O4S |

233-267-9 | | 10102-18-8 |

nátrium-szelenit H2O3Se.2Na |

233-271-0 | | 10102-43-9 |

nitrogén-monoxid NO |

233-321-1 | | 10117-38-1 |

kálium-szulfit H2O3S.2K |

233-330-0 | | 10124-31-9 |

foszforsav, ammóniumsó H3N.xH3O4P |

233-332-1 | | 10124-37-5 |

kalcium-nitrát, vízmentes állapotban több mint 16 tömegszázalék nitrogént tartalmaz Ca.2HNO3 |

233-606-0 | | 10265-92-6 |

metamidofosz C2H8NO2PS |

233-788-1 | | 10361-37-2 |

bárium-klorid BaCl2 |

233-826-7 | | 10377-60-3 |

magnézium-nitrát, HNO3.½Mg |

234-123-8 | | 10543-57-4 |

N,N-etilén-bisz(N-acetil-acetamid) C10H16N2O4 |

234-129-0 | | 10545-99-0 |

kén-diklorid Cl2S |

234-186-1 | | 10584-98-2 |

2-etil-hexil-4,4-dibutil-10-etil-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-sztanna-tetradekanoát C28H56O4S2Sn |

234-190-3 | | 10588-01-9 |

dinátrium-dikromát Cr2H2O7.2Na |

234-294-9 | | 11071-47-9 |

izooktén C8H16 |

234-304-1 | | 11081-15-5 |

izooktil-fenol C14H22O |

234-324-0 | | 11099-06-2 |

kovasav, etilészter |

234-343-4 | | 11113-50-1 |

bórsav |

234-390-0 | | 11138-47-9 |

perbórsav, nátriumsó |

234-409-2 | | 12001-85-3 |

nafténsav, cinksók |

234-448-5 | | 12004-14-7 |

kalcium-[hexaoxo-trisz(szulfáto(2-))- dialuminát](12-) Al2O18S3.6Ca |

234-588-7 | | 12013-56-8 |

kalcium-diszilicid CaSi2 |

234-630-4 | | 12018-01-8 |

króm-dioxid CrO2 |

234-933-1 | | 12042-91-0 |

dialumínium-klorid-pentahidroxid Al2ClH5O5 |

235-067-7 | | 12065-90-6 |

pentaólom-tetraoxid-szulfát O8Pb5S |

235-105-2 | | 12068-77-8 |

dikróm-vas-tetraoxid Cr2FeO4 |

235-123-0 | | 12070-12-1 |

volfrám-karbid CW |

235-137-7 | | 12075-68-2 |

trietil-dialumínium-triklorid C6H15Al2Cl3 |

235-183-8 | | 12124-97-9 |

ammónium-bromid BrH4N |

235-184-3 | | 12124-99-1 |

ammónium-hidrogén-szulfid H5NS |

235-186-4 | | 12125-02-9 |

ammónium-klorid ClH4N |

235-227-6 | | 12136-45-7 |

kálium-oxid K2O |

235-252-2 | | 12141-20-7 |

triólom-dioxid-foszfonát HO5PPb3 |

235-380-9 | | 12202-17-4 |

tetraólom-trioxid-szulfát O7Pb4S |

235-416-3 | | 12222-60-5 |

hexanátrium-2,2′-[azo-bisz[(2-szulfonáto-4,1-fenilén)-vinilén-(3-szulfonáto-4,1-fenilén)]] bisz[H-nafto[1,2-d]triazol-5-szulfonát]C48H32N8O15S6.6Na |

235-490-7 | | 12252-33-4 |

kalcium-[ortoszilikáto(4-)]dioxo-dialuminát (2-) Al2O6Si.Ca |

235-595-8 | | 12336-95-7 |

króm-hidroxid-szulfát CrHO5S |

235-649-0 | | 12410-14-9 |

vas-klorid-szulfát ClFeO4S |

235-654-8 | | 12427-38-2 |

maneb C4H6MnN2S4 |

235-759-9 | | 12656-85-8 |

C.I. színezék, vörös, 104 Az anyag a Színmutatóban a C.I.77605 színmutató-szám alatt szerepel. |

235-837-2 | | 13001-46-2 |

kálium-O-izobutil-ditiokarbonát C5H10ATS2.K |

235-845-6 | | 13005-36-2 |

kálium-fenil-acetát C8H8O2.K |

235-921-9 | | 13048-33-4 |

hexametilén-diakrilát C12H18O4 |

236-598-7 | | 13446-48-5 |

ammónium-nitrit H3N.HNO2 |

236-670-8 | | 13463-40-6 |

pentakarbonil-vas C5FeO5 |

236-675-5 | | 13463-67-7 |

titán-dioxid O2Ti |

236-688-6 | | 13464-80-7 |

dihidrazinium-szulfát H4N2.½H2O4S |

236-878-9 | | 13530-65-9 |

cink-kromát CrH2O4.Zn |

237-004-9 | | 13573-18-7 |

trifoszforsav, nátriumsó H5O10P3.xNa |

237-066-7 | | 13598-36-2 |

foszforossav H3O3P |

237-081-9 | | 13601-19-9 |

nátrium-[hexaciano-ferrát](4-) C6FeN6.4Na |

237-158-7 | | 13674-84-5 |

trisz(2-klór-1-metil-etil)-foszfát C9H18Cl3O4P |

237-199-0 | | 13684-63-4 |

fenmedifam C16H16N2O4 |

237-215-6 | | 13693-11-3 |

titán-biszszulfát H2O4S.½Ti |

237-239-7 | | 13705-05-0 |

2,4-diklór-6-(metil-tio)-1,3,5-triazin C4H3Cl2N3S |

237-410-6 | | 13775-53-6 |

nátrium-[hexafluoro-aluminát](3-) AlF6.3Na |

237-574-9 | | 13845-36-8 |

pentakálium-trifoszfát H5O10P3.5K |

237-722-2 | | 13943-58-3 |

kálium-[hexaciano-ferrát](4-) C6FeN6.4K |

237-732-7 | | 13952-84-6 |

szek-butil-amin C4H11N |

238-688-1 | | 14639-98-6 |

ammónium-[pentakloro-cinkát](3-) Cl5Zn.3H4N |

238-877-9 | | 14807-96-6 |

zsírkő (Mg3H2(SiO3)4) H2O3Si.3/4Mg |

238-878-4 | | 14808-60-7 |

kvarc (SiO2) O2Si |

238-887-3 | | 14816-18-3 |

foxim C12H15N2O3PS |

238-932-7 | | 14861-17-7 |

4-(2,4-diklór-fenoxi)-anilin C12H9Cl2NO |

239-106-9 | | 15022-08-9 |

diallil-karbonát C7H10O3 |

239-148-8 | | 15096-52-3 |

nátrium-[hexafluoro-aluminát](3-) AlF6.3Na |

239-263-3 | | 15206-55-0 |

metil-benzoil-formiát C9H8O3 |

239-289-5 | | 15245-12-2 |

salétromsav, ammónium-kalcium-só Ca.xH3N.xHNO3 |

239-592-2 | | 15545-48-9 |

klorotoluroon C10H13ClN2O |

239-622-4 | | 15571-58-1 |

2-etil-hexil-10-etil-4,4-dioktil-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-sztanna-tetradekanoát C36H72O4S2Sn |

239-670-6 | | 15593-75-6 |

nátrium-[tetraoxo-antimonát](3-) Na. ⅓O4Sb |

239-701-3 | | 15625-89-5 |

etil-2- [[(1-oxo-allil)-oxi]-metil]-1,3-propándiil-diakrilát C15H20O6 |

239-707-6 | | 15630-89-4 |

nátrium-karbonát, hidrogén-peroxiddal alkotott 2:3 arányú keverék CH2O3.3/2H2O2.2Na |

239-784-6 | | 15687-27-1 |

ibuprofen C13H18O2 |

239-931-4 | | 15827-60-8 |

[[(foszfono-metil)-imino]-bisz(2,1-etándiil- nitrilo-biszmetilén)]-tetrakiszfoszfonsav C9H28N3O15P5 |

240-032-4 | | 15894-70-9 |

N,N″-1,6-hexándiil-bisz(N-ciano-guanidin) C10H18N8 |

240-286-6 | | 16118-49-3 |

karbetamid C12H16N2O3 |

240-347-7 | | 16219-75-3 |

5-etilidén-8,9,10-trinorborn-2-én C9H12 |

240-383-3 | | 16291-96-6 |

faszén Fa vagy más szerves anyag részleges elégetésével vagy oxidálásával kapott amorf szén. |

240-596-1 | | 16529-56-9 |

2-metil-3-butén-nitril C5H7N |

240-778-0 | | 16721-80-5 |

nátrium-hidrogén-szulfid HNaS |

240-795-3 | | 16731-55-8 |

kálium-diszulfit H2O5S2.2K |

240-896-2 | | 16871-90-2 |

kálium-[hexafluoro-szilikát](2-) F6Si.2K |

240-898-3 | | 16872-11-0 |

hidrogén-[tetrafluoro-borát](1-) BF4.H |

240-934-8 | | 16893-85-9 |

nátrium-[hexafluoro-szilikát](2-) F6Si.2Na |

240-969-9 | | 16919-27-0 |

kálium-[hexafluoro-titanát](2-) F6Ti.2K |

241-034-8 | | 16961-83-4 |

hidrogén-[hexafluoro-szilikát](2-) F6Si.2H |

241-164-5 | | 17095-24-8 |

tetranátrium-4-amino-5-hidroxi-3,6-bisz[[4-[[2-(szulfonáto-oxi)-etil]-szulfonil]-fenil]azo]-naftalin-2,7-diszulfonát C26H25N5O19S6.4Na |

241-342-2 | | 17321-47-0 |

O,O-dimetil-amido-tiofoszfát C2H8NO2PS |

241-624-5 | | 17639-93-9 |

metil-2-klór-propionát C4H7ClO2 |

242-159-0 | | 18282-10-5 |

ón-dioxid O2Sn |

242-348-8 | | 18467-77-1 |

diprogulsav C12H18O7 |

242-358-2 | | 18479-49-7 |

3,7-dimetil-1-oktén-3-ol C10H20O |

242-505-0 | | 18691-97-9 |

metabenztiazuron C10H11N3ATS |

243-215-7 | | 1966-30-9 |

3-[2,4-diklór-5-(1-metil-etoxi)-fenil]-5-(1,1-dimetil-etil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-on C15H18Cl2N2O3 |

243-473-0 | | 20030-30-2 |

2,5,6-trimetil-2-ciklohexén-1-on C9H14O |

243-723-9 | | 20306-75-6 |

N-metil-3-oxo-butiramid C5H9NO2 |

243-746-4 | | 20344-49-4 |

vas-oxid-hidroxid FeHO2 |

244-492-7 | | 21645-51-2 |

alumínium-hidroxid AlH3O3 |

244-742-5 | | 22036-77-7 |

[etilén-bisz(nitrilo-biszmetilén)]-tetrakiszfoszfonsav, nátriumsó C6H20N2O12P.xNa |

244-848-1 | | 22224-92-6 |

fenamifosz C13H22NO3PS |

245-883-5 | | 23783-42-8 |

3,6,9,12-tetraoxo-tridekanol C9H20O5 |

246-307-5 | | 24544-08-9 |

2,6-dietil-p-toluidin C11H17N |

246-309-6 | | 2459-06-2 |

6-etil-2-toluidin C9H13N |

246-347-3 | | 24602-86-6 |

tridemorf C19H39NO |

246-376-1 | | 24634-61-5 |

kálium-(E,E)-2,4-hexadienoát C6H8O2.K |

246-466-0 | | 24800-44-0 |

[(metil-etilén)-biszoxi]-dipropanol C9H20O4 |

246-562-2 | | 25013-15-4 |

vinil-toluol C9H10 |

246-585-8 | | 25057-89-0 |

bentazon C10H12N2O3S |

246-613-9 | | 25103-09-7 |

izooktil-merkapto-acetát C10H20O2S |

246-617-0 | | 25103-52-0 |

izooktánsav C8H16O2 |

246-619-1 | | 25103-58-6 |

terc-dodekántiol C12H26S |

246-672-0 | | 25154-52-3 |

nonil-fenol C15H24O |

246-673-6 | | 25154-54-5 |

dinitro-benzol C6H4N2O4 |

246-689-3 | | 25167-67-3 |

butén C4H8 |

246-690-9 | | 25167-70-8 |

2,4,4-trimetil-pentén C8H16 |

246-770-3 | | 25265-71-8 |

oxi-dipropanol C6H14O3 |

246-771-9 | | 25265-77-4 |

izovajsav, 2,2,4-trimetil-1,3-pentándiollaln képzett monoészter C12H24O3 |

246-814-1 | | 25311-71-1 |

izofenfosz C15H24NO4PS |

246-835-6 | | 25321-09-9 |

diizopropil-benzol C12H18 |

246-837-7 | | 25321-22-6 |

diklór-benzol C6H4Cl2 |

246-869-1 | | 25229-17-7 |

izodecil-alkohol C10H22O |

246-910-3 | | 25376-45-8 |

diamino-toluol C7H10N2 |

247-099-9 | | 25551-13-7 |

trimetil-benzol C9H12 |

247-134-8 | | 25620-58-0 |

trimetil-hexán-1,6-diamin C9H22N2 |

247-148-4 | | 25637-99-4 |

hexabróm-ciklododekán C12H18Br6 |

247-323-5 | | 25899-50-7 |

(Z)-pent-2-eennitriil C5H7N |

247-477-3 | | 26140-60-3 |

terfenil C18H14 |

247-571-4 | | 26266-68-2 |

etil-hexenal C8H14O |

247-693-8 | | 26444-49-5 |

difenil-tolil-foszfát C19H17O4P |

247-714-0 | | 26447-40-5 |

metilén-difenil-diizocianát C15H10N2O2 |

247-722-4 | | 26471-62-5 |

m-tolilidén-diizocianát C9H6N2O2 |

247-977-1 | | 26761-40-0 |

di-"izodecil"-ftalát C28H46O4 |

247-979-2 | | 26761-45-5 |

2,3-epoxi-propil-neodekanoát C13H24O3 |

248-092-3 | | 26896-18-4 |

izononánsav C9H18O2 |

248-097-0 | | 26898-17-9 |

dibenzil-toluol C21H20 |

248-133-5 | | 26952-21-6 |

izooktanol C8H18O |

248-206-1 | | 27070-59-3 |

ciklododekatrién C12H18 |

248-289-4 | | 27176-87-0 |

dodecil-benzolszulfonsav C18H30O3S |

248-310-7 | | 27193-28-8 |

(1,1,3,3-tetrametil-butil)-fenol C14H22O |

248-339-5 | | 27215-95-8 |

nonén C9H18 |

248-363-6 | | 27247-96-7 |

2-etil-hexil-nitrát C8H17NO3 |

248-368-3 | | 27253-26-5 |

diizotridecil-ftalát C34H58O4 |

248-405-3 | | 27323-18-8 |

klór-1,1′-bifenil C12H9Cl |

248-433-6 | | 27375-52-6 |

N-[4- (2-hidroxi-etil)-szulfonil]-fenil]-acetamid C10H13NO4S |

248-469-2 | | 27458-92-0 |

1-izotridekanol C13H28O |

248-471-3 | | 27458-94-2 |

izononil-alkohol C9H20O |

248-523-5 | | 27554-26-3 |

diizooktil-ftalát C24H38O4 |

248-654-8 | | 27776-01-8 |

benzil-toluol C14H14 |

248-704-9 | | 27871-49-4 |

metil-(S)-(-)-laktát C4H8O3 |

248-948-6 | | 28299-41-4 |

ditolil-éter C14H14O |

248-953-3 | | 28305-25-1 |

kalcium-(S)-2-hidroxi-propionát C3H6O3.½Ca |

248-983-7 | | 28348-53-0 |

nátrium-kumén-szulfonát C9H12O3S.Na |

249-048-6 | | 28473-21-4 |

nonanol C9H20O |

249-050-7 | | 28479-22-3 |

3-klór-p-tolil-izocianát C8H6ClNO |

249-079-5 | | 28553-12-0 |

di-"izononil"-ftalát C26H42O4 |

249-482-6 | | 29171-20-8 |

3,7-dimetil-6-oktén-1-in-3-ol C10H16O |

249-828-6 | | 29761-21-5 |

izodecil-difenil-foszfát C22H31O4P |

249-894-6 | | 29857-13-4 |

nátrium-1,4-diizodecil-szulfonáto-szukcinát C24H46O7S.Na |

250-178-0 | | 30399-84-9 |

izooktadekánsav C18H36O2 |

250-247-5 | | 30574-97-1 |

(E)-2-metil-2-butén-nitril C5H7N |

250-354-7 | | 30845-78-4 |

kálium-9,10-dihidro-9,10-dioxo-antracén-1-szulfonát C14H8O5S.K |

250-378-8 | | 30899-19-5 |

pentanol C5H12O |

250-439-9 | | 31027-31-3 |

p-izopropil-fenil-izocianát C10H11NO |

250-702-8 | | 31565-23-8 |

di(terc-dodecil)-pentaszulfid C24H50S5 |

250-709-6 | | 31570-04-4 |

trisz[2,4-di(terc-butil)-fenil]-foszfit C42H63O3P |

251-013-5 | | 32360-05-7 |

oktadecil-metakrilát C22H42O2 |

251-087-9 | | 32536-52-0 |

difenil-éter, oktabróm-származék C12H2Br8O |

251-835-4 | | 34123-59-6 |

3-(4-izopropil-fenil)-1,1-dimetil-karbamid C12H18N2O |

252-104-2 | | 34590-94-8 |

(2-metoxi-metil-etoxi)-propanol C7H16O3 |

252-276-9 | | 34893-92-0 |

1,3-diklór-5-izocianáto-benzol C7H3Cl2NO |

253-149-0 | | 36653-82-4 |

hexadekanol C16H34O |

253-178-9 | | 36734-19-7 |

3-(3,5-diklór-fenil)-2,4-dioxo-N-izopropil-imidazolidin-1-karboxamid C13H13Cl2N3O3 |

253-407-2 | | 37220-82-9 |

9-oktadecénsav(Z)-, 1,2,3-propántriol-észter |

253-733-5 | | 37971-36-1 |

2-foszfono-bután-1,2,4-trikarbonsav C7H11O9P |

254-159-8 | | 38861-78-8 |

1-[4-(metil-propil)-fenil]-1-etanon C12H16O |

254-320-2 | | 39148-24-8 |

alumínium-trietil-trifoszfonát C2H7O3P. 1/3Al |

254-400-7 | | 39290-78-3 |

alumínium-klorid-hidroxid-szulfát |

255-349-3 | | 41394-05-2 |

4-amino-3-metil-6-fenil-1,2,4-triazin-5-on C10H10N4O |

255-894-7 | | 42576-02-3 |

metil-5-(2,4-diklór-fenoxi)-2-nitro-benzoát C14H9Cl2NO5 |

256-103-8 | | 43121-43-3 |

1-(4-klór-fenoxi)-3,3-dimetil-1-(1,2,4-triazol-1-il)-butanon C14H16ClN3O2 |

256-176-6 | | 44992-01-0 |

[2-(akriloil-oxi)-etil]-trimetil-ammónium-klorid C8H16NO2.Cl |

256-735-4 | | 50723-80-3 |

3-izopropil-1 H-2,1,3-benzo-tia-diazin-4(3 H)-on-2,2-dioxid, nátriumsó C10H12N2O3S.Na |

256-759-5 | | 50780-99-9 |

diizobutil-malonát C11H20O4 |

257-098-5 | | 51274-00-1 |

C.I. színezék, sárga, 42 Az anyag a Színmutatóban a C.I.77492 színmutató-szám alatt szerepel. |

257-180-0 | | 51407-46-6 |

2-(4-izobutil-fenil)-propionaldehid C13H18O |

257-413-6 | | 51774-11-9 |

1-izoheptanol C7H16O |

258-290-1 | | 53003-10-4 |

salinomycin C42H70O11 |

258-556-7 | | 53445-37-7 |

2,2,4-(vagy 2,4,4-)trimetil-adipinsav C9H16O4 |

258-587-6 | | 53500-83-7 |

izopropil-3-metil-3-(p-izobutil-fenil)-oxirán-2-karboxilát C17H24O3 |

258-649-2 | | 53585-53-8 |

dibenzil-benzol, ar-metil-származék C21H20 |

259-537-6 | | 55219-65-3 |

terc-butil-6-(4-klór-fenoxi)-1 H-1,2,4-triazol-1-etanol C14H18ClN3O2 |

261-204-5 | | 58302-43-5 |

nátrium-[bisz(4-hidroxi-3-[(2-hidroxi-1-naftil)-azo]-benzolszulfonamidáto(2-))-kobaltát](1-) C32H22CoN6O8S2.Na |

261-233-3 | | 58391-97-2 |

Bórsav(H3BO3), 2-[2-(2-metoxi-etoxi)-etoxi]-etanol-észter és 2,2′-oxi-biszetanol-észter |

262-373-8 | | 60676-86-0 |

Szilícium-dioxid, üveges O2Si |

262-967-7 | | 61788-32-7 |

Terfenil, hidrogénezett |

262-977-1 | | 61788-46-3 |

Aminok, kókusz-alkil- |

263-004-3 | | 61788-76-9 |

Alkánok, klór- |

263-055-1 | | 61789-36-4 |

Nafténsavak, kalciumsók |

263-058-8 | | 61789-40-0 |

1-propán-aminium, 3-amino- N-(karboxi-metil)- N,N-dimetil-, N-kókusz-acil-származékok,hidroxidok, belső sók |

263-064-0 | | 61789-51-3 |

Nafténsav, kobaltsó |

263-066-1 | | 61789-53-3 |

Nitrilek, kókusz |

263-107-3 | | 61790-12-3 |

Zsírsavak, tallolaj |

263-120-4 | | 61790-28-1 |

Nitrilek, faggyú |

263-125-1 | | 61790-33-8 |

Aminok, faggyú-alkil |

264-150-0 | | 63449-39-8 |

Paraffinviaszok és szénhidrogén-viaszok, klór- |

264-347-1 | | 63589-25-3 |

4-diazo-3,4-dihidro-7-nitro-3-oxo-naftalin-1-szulfonsav C10H5N3O6S |

264-459-0 | | 63785-12-6 |

ammónium-hidrogén-dipropionát C3H6O2.½H3N |

264-848-5 | | 64365-17-9 |

Gyantasavak és fenyőgyantasavak, hidrogénezettek, pentaeritrit-észterek |

266-010-4 | | 65996-77-2 |

Koksz (szén) Porózus, széntartalmú, a szén magas (700 oC-nál magasabb) hőmérsékleten végzett destruktív lepárlása eredményeként keletkező anyag. Anyaga elsősorban szén. Különböző mennyiségben ként és hamut tartalmazhat. |

266-027-7 | | 65996-92-1 |

Desztillátumok (kőszénkátrány) A kőszénkátrányból hozzávetőleg 100-450 oC (212-842 oF) között nyert desztillátum. Elsősorban kettő-négy kondenzált gyűrűt tartalmazó, aromás szénhidrogénekből, fenol-származékokból és aromás nitrogénbázisokból áll. |

266-028-2 | | 65996-93-2 |

Szurok, kőszénkátrány, magas hőmérsékletű A köszénkátrány magas hőmérsékleten végzett lepárlásának maradéka. Fekete, szilárd anyag, amelynek lágyulási pontja hozzávetőleg 30-180oC (86-356oF) között van. Elsősorban három vagy több kondenzált gyűrűt tartalmazó, aromás szénhidrogének bonyolult elegye alkotja. |

266-030-3 | | 65996-95-4 |

Szuperfoszfátok, konc. A foszforit foszforsavas savazásával kapott anyag. Általában legalább 40 százalék kinyerhető foszfor(V)-oxidot (P2O5) tartalmaz. Elsősorban kalcium-foszfátból áll. |

266-041-3 | | 65997-06-0 |

Fenyőgyanta, hidrogénezett |

266-042-9 | | 65997-13-9 |

Gyantasavak, fenyőgyantasavak hidrogénezett, glicerin-észterek |

266-043-4 | | 65997-15-1 |

CaAl2O4 | Ca2Al2SiO7 |

CaAl4O7 | Ca4Al6SO16 |

CaAl12O19 | Ca12Al14Cl2O32 |

Ca3Al2O6 | Ca12Al14F2O32 |

Ca12Al14O33 | Ca4Al2Fe2O10 |

CaO | Ca6Al4Fe2O15 |

Ca2Fe2O5 | |

|

266-047-6 | | 65997-18-4 |

alumínium | mangán |

antimon | molibdén |

arzén | neodímium |

bárium | nikkel |

bizmut | nióbium |

bór | foszfor |

kadmium | kálium |

kalcium | szilícium |

cérium | ezüst |

króm | nátrium |

kobalt | stroncium |

réz | ón |

arany | titán |

vas | volfrám |

lantán | vanádium |

ólom | cink |

lítium | cirkónium |

magnézium | |

|

266-639-4 | | 67306-03-0 |

4-[3-4-(1,1-dimetil-etil)-fenil]-2-metil-propil]-2,6-dimetil-morfolin C20H33NO |

267-006-5 | | 67762-25-8 |

Alkoholok, C12-18 A vegyületek SDA szerinti anyagneve: C12-C18 alkil-alkoholok, SDA-bejelentési számuk: 16-060-00. |

267-008-6 | | 67762-27-0 |

Alkoholok, C16-18 A vegyületek SDA szerinti anyagneve: C16-C18 alkil-alkoholok, SDA-bejelentési számuk: 19-060-00. |

267-009-1 | | 67762-30-5 |

Alkoholok, C14-18 A vegyületek SDA szerinti anyagneve: C14-C18 alkil-alkoholok, SDA-bejelentési számuk: 17-060-00. |

267-019-6 | | 67762-41-8 |

Alkoholok, C10-16 A vegyületek SDA szerinti anyagneve: C10-C16 alkil-alkoholok, SDA-bejelentési számuk: 15-060-00. |

267-051-0 | | 67774-74-7 |

Benzol, C10-C13-alkil-származékok |

268-106-1 | | 68002-94-8 |

Alkoholok, C16-18 és C18 telítetlen A vegyületek SDA szerinti anyagneve: C16-C18 és C18 telítetlen alkil-alkoholok, SDA-bejelentési számuk: 11-060-00. |

268-213-3 | | 68037-49-0 |

Szulfonsavak, C10-C18-alkán-, nátriumsók |

268-531-2 | | 68122-86-1 |

Imidazolium-vegyületek, 4,5-dihidro-1-metil-2-nortallo-alkil-1-(2-tallo-amido-etil), metil-szulfátok |

268-589-9 | | 68130-43-8 |

Kénsav, C8-C18-monoalkil-észterek, nátriumsók |

268-626-9 | | 68131-73-7 |

Aminok, polietilén-poli- |

268-770-2 | | 68140-00-1 |

Amidok, kókusz, N-(hidroxi-etil)- |

268-860-1 | | 68153-01-5 |

naftalin-szulfonsavak |

268-930-1 | | 68155-00-0 |

Alkoholok, C14-18 és C16-18 telítetlen A vegyületek SDA szerinti anyagneve: C14-C18 ésC16-C18 telítetlen alkil-alkoholok, SDA-bejelentési számuk: 04-060-00. |

268-127-9 | | 68187-82-6 |

Olajok, hal-, biszulfittá alakított |

268-227-2 | | 68201-59-2 |

Gyantasavak és fenyőgyantasavak, fumársavval kezelt, nátriumsók |

268-228-8 | | 68201-60-5 |

Gyantasavak és fenyőgyantasavak, maleinsavval kezelt, nátriumsók |

269-587-0 | | 68298-96-4 |

2-[(2-hidroxi-etil)amino]-etil-dihidrogén-ortoborát C4H12BNO4 |

269-798-8 | | 68333-89-1 |

Benzol, (1-metil-etil)-, oxidált, polifenil-maradékok Nem illékony, magas forráspontú, a kumol-fenol-eljárás termékeinek desztillálásából származó desztillációs maradék. Elsősorban helyettesített fenolcsoportokat tartalmaz, szén-oxigén, illetve fenil-alifás keresztkötésekkel. |

269-922-0 | | 68391-03-7 |

Kvaterner ammóniumvegyületek, C12-18-alkil-trimetil-, kloridok A vegyületek SDA szerinti anyagneve: C12-C18 alkil-trimetil-ammónium-kloridok, SDA-bejelentési számuk: 16-045-00. |

270-115-0 | | 68411-30-3 |

Benzol-szulfonsav, C10-C13-alkil-származékok, nátriumsók |

270-184-7 | | 68412-37-3 |

Kovasav (H2SiO4), tetraetil-észter, hidrolizált |

270-407-8 | | 68439-57-6 |

Szulfonsavak, C14-C16-alkán-hidroxi- és C14-C16-alkén-, nátriumsók |

270-461-2 | | 68440-56-2 |

Gyantasavak és fenyőgyantasavak, magnéziumsók |

270-486-9 | | 68442-69-3 |

Benzol, C10-C14-monoalkil-származékok |

270-691-3 | | 68476-52-8 |

Szénhidrogének, C4, az etiléngyártás melléktermékei Az etilén-üzem krakkolási eljárásában keletkező termékek desztillációjából származó szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 4 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz. |

271-067-3 | | 68515-25-3 |

Benzol, C1-C9-alkil-származékok |

271-073-6 | | 68515-32-2 |

Benzol, C12-C14-monoalkil-származékok, frakcionálási fenéktermékek Frakcionálási fenéktermékek, melyek forráspontja hozzávetőleg 360 oC (680 oF) fölött van. |

271-083-0 | | 68515-41-3 |

1,2-Benzol-dikarbonsav, di(C7-C9-elágazó láncú és lineáris alkil)-észterek |

271-085-1 | | 68515-43-5 |

1,2-Benzol-dikarbonsav, di(C9-C11-elágazó láncú és lineáris alkil)-észterek |

271-212-0 | | 68526-55-6 |

Alkének, C8-10, C9-ben gazdag |

271-231-4 | | 68526-83-0 |

Alkének, C8-10, C9-ben gazdag |

271-233-5 | | 68526-84-1 |

Alkoholok, C8-10 izo-, C9-ben gazdag |

271-234-0 | | 68526-85-2 |

Alkoholok, C9-11 izo-, C10-ben gazdag |

271-235-6 | | 68526-86-3 |

Alkoholok, C11-14 izo-, C13-ban gazdag |

271-363-2 | | 68551-11-1 |

1-Propén, hidroformilezési termékek, magas forráspontú A propén hidroformilezésekor nyert butanal hidrogénezési termékeinek desztillációjában nyert termékek bonyolult elegye. Elsősorban szerves vegyületeket, például aldehideket, alkoholokat, észtereket, étereket és karbonsavakat tartalmaz, amelyek szénatomszáma a C4-C32 tartományban van, melyek forráspontja hozzávetőleg a 143-282 oC (289-540 oF) közötti tartományba esik. |

271-528-9 | | 68584-22-5 |

Benzol-szulfonsavak, C10-16 alkil-származékok A vegyületek SDA szerinti anyagneve: C10-C16-alkil-benzol- szulfonsavak, SDA-bejelentési számuk: 15-080-00. |

271-642-9 | | 68603-15-6 |

Alkoholok, C6-12 A vegyületek SDA szerinti anyagneve: C6-C12-alkil-alkoholok, SDA-bejelentési számuk: 13-060-00. |

271-657-0 | | 68603-42-9 |

Amidok, kókusz, N,N-bisz(hidroxi-etil) |

271-678-5 | | 68603-87-2 |

Karbonsavak, C4-6, di- |

271-774-7 | | 68608-15-1 |

Szulfonsavak, alkán-, nátriumsók |

271-801-2 | | 68608-80-0 |

Benzol, C6-12-alkil-származékok A vegyületek SDA szerinti anyagneve: C6-C12-alkil-benzolok, SDA-bejelentési számuk: 13-079-00. |

271-893-4 | | 68611-44-9 |

Szilán, diklórdimetil-, a szilícium-dioxiddal való reakció termékei |

272-490-6 | | 68855-56-1 |

Alkoholok, C12-16 |

272-492-7 | | 68855-58-3 |

Alkének, C10-16-α- A vegyületek SDA szerinti anyagneve: C10-C16-alkil-alfa-olefinek, SDA-bejelentési számuk: 15-057-00. |

272-647-9 | | 68901-05-3 |

1,3-propándiil-bisz(oxi-1,3-propándiil)-diakrilát C14H28Cl4Cr2F9NO9S |

272-740-4 | | 68910-45-2 |

Szulfonsavak, alkán-, klór-, nátriumsók |

272-924-4 | | 68920-70-7 |

Alkánok, klór-, C6-18 |

272-050-6 | | 68936-98-1 |

Benzol, (1-metil-etil)- desztillációs maradékok A kumolgyártási folyamat termékeinek desztillálásából származó szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban diizopropil-benzolt, valamint különböző, kis mennyiségű C4-helyettesített benzolszármazékokat és nehezebb nem aromás szénhidrogéneket tartalmaz. |

273-094-6 | | 68937-83-7 |

Zsírsavak, C6-10, metil-észterek |

273-095-1 | | 68937-84-8 |

Zsírsavak, C12-18, metil-észterek A vegyületek SDA szerinti anyagneve: C12-C18-alkil-karbonsav-metilészterek, SDA-bejelentési számuk: 16-010-00. |

273-114-3 | | 68938-07-8 |

Zsírsavak, C9-13, (neo)- |

273-281-2 | | 68955-55-5 |

Aminok, C12-18-alkil-dimetil-, N-oxidok A vegyületek SDA szerinti anyagneve: C12-C18-alkil-dimetil-amin-oxidok, SDA-bejelentési számuk: 16-041-00. |

273-295-9 | | 68955-98-6 |

Zsírsavak, C16-18 és C8 telítetlen, elágazó láncú és lineáris |

274-367-2 | | 70179-79-2 |

ammónium-tetraformiát CH2O2.1/4H3N |

276-451-4 | | 72187-40-7 |

4,4′-bisz[[4-[bisz(2-hidroxi-etil)-amino]-[(4-szulfo-fenil)-amino]-1,3,5-triazin-2-il]-amino]-sztilbén-2,2′-diszulfonsav, kálium-nátrium-só C40H44N12O16S4.xK.xNa |

277-704-1 | | 74070-46-5 |

2-klór-6-nitro-3-fenoxi-anilin C12H9ClN2O3 |

278-404-3 | | 76253-60-6 |

diklór-[(diklór-fenil)-metil]-metil-benzol C14H10Cl4 |

279-420-3 | | 80206-82-2 |

Alkoholok, C12-14 |

280-895-4 | | 83803-77-4 |

di-terc-dodecil-triszulfid C24H50S3 |

281-018-8 | | 83846-43-9 |

Benzoésav, 2-hidroxi-, C>13-monoalkil-származékok, kalciumsók (2:1) |

283-810-9 | | 84713-17-7 |

2,2,4-(vagy 2,4,4-)trimetil-hexán-dinitril C9H14N2 |

284-090-9 | | 84777-61-7 |

kalcium(II)-izooktanoát C8H16O2.½Ca |

284-315-0 | | 84852-06-2 |

1,2-Benzoldikarbonsav, C7-10-diizoalkil-észterek |

284-660-7 | | 84961-70-6 |

Benzol, C10-13-monoalkil-származékok desztillációs maradékok |

284-895-5 | | 84989-06-6 |

Savanyú kátrányfrakció, xilenolfrakció A 2,4- és 2,5-dimetil-fenolban gazdag savanyú kátrányfrakció, a szénkátrány nyers savanyú kátrányfrakciójának alacsony hőmérsékletű desztillálásával kinyerve |

285-207-6 | | 85049-37-2 |

Zsírsavak, C16-18 és C18 telítetlen, 2-etilhexil-észterek |

286-490-9 | | 85251-77-0 |

Gliceridek, C16-18 mono- és di- |

287-032-0 | | 85408-69-1 |

Zsírsavak, C8-18 és C16-18 telítetlen, nátriumsók |

287-075-5 | | 85409-09-2 |

Gliceridek, C8-10 |

287-476-5 | | 85535-84-8 |

Alkánok, C10-13, klór- |

287-477-0 | | 85535-85-9 |

Alkánok, C14-17, klór- |

287-479-1 | | 85535-87-1 |

Alkének, C10-13 |

287-493-8 | | 85536-13-6 |

Hangyasav, C8-10-izoalkil-észterek, C9-ben gazdag |

287-494-3 | | 85536-14-7 |

Benzolszulfonsav, 4-C10-13-szek-alkil-származékok |

287-625-4 | | 85566-16-1 |

Alkoholok, C13-15, elágazó láncú és lineáris |

287-735-2 | | 85567-22-2 |

2,5,8,10,13,16,17,20,23-nonaoxa-1,9-dibora-biciklo[7.7.7]trikozán C12H24B2O9 |

288-284-4 | | 85711-26-8 |

Alkoholok, C9-11, elágazó láncú és lineáris |

288-331-9 | | 85711-70-2 |

Szulfonsavak, C14-18-szek-alkán-, nátriumsók |

288-474-7 | | 85736-63-6 |

Kvaterner ammóniumvegyületek, C12-18-alkil-(hidroxi-etil)-dimetil-, kloridok |

289-151-3 | | 86088-85-9 |

Imidazolium-vegyületek, 4,5-dihidro-1-metil-2-nortallo-alkil-3- (2-tallo-amido-etil), metil-szulfátok |

289-219-2 | | 86290-80-4 |

Alkének, C8-10, α- |

290-178-8 | | 90082-86-3 |

Útifű, Plantago ovata, ext. A Plantago ovatából (Plantaginaceae) nyert kivonatok, és ezek fizikailag módosított származékai, például tinktúrák, esszenciák, vízmentes extraktumok, illóolajok, gyantatartalmú olajok, terpének, terpénmentes frakciók, desztillátumok, maradékok stb. |

290-580-3 | | 90193-76-3 |

1,2-Benzoldikarbonsav, C16-18-dialkil-észterek |

290-597-6 | | 90193-91-2 |

1,2-Benzoldikarbonsav, vegyes decil- és heptil-, illetve hexil- és oktil-diészterek |

290-644-0 | | 90194-34-6 |

Benzolszulfonsav, C1-18-monoalkil-származékok |

290-658-7 | | 90194-47-1 |

Benzolszulfonsav, elágazó láncú C15-36-monoalkil-származékok |

290-660-8 | | 90194-49-3 |

Benzolszulfonsav, elágazó láncú C15-36-monoalkil-származékok, kalciumsók |

291-554-4 | | 90431-32-6 |

Ólom, 2-etil-hexanoát izooktanoát komplexek, bázikus |

292-426-0 | | 90622-26-7 |

Alkének, C8-9, hidroformilezési termékek, desztillálási maradékok |

292-463-2 | | 90622-61-0 |

Alkének, C12-14, α- |

292-694-9 | | 90989-38-1 |

Aromás szénhidrogének, C8 |

292-701-5 | | 90989-44-9 |

Aromás szénhidrogének, C7-10, az etiléngyártás melléktermékei |

292-951-5 | | 91031-48-0 |

Zsírsavak, C16-18, 2-etilhexil-észterek |

293-086-6 | | 91051-34-2 |

Zsírsavak, pálmaolaj, metil-észterek |

293-145-6 | | 91051-89-7 |

Zsírsavak, faggyú, metilészterek, desztillálási maradékok |

293-263-8 | | 91053-01-9 |

Szénhidrogének, C4, 1,3-butadiénmentes, polimerizálódott, triizobutilén-frakció A nafta gőz krakkolásából származó butadiénmentes C4-frakciójának desztillációjában nyert szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban olyan olefin-szénhidrogéneket tartalmaz, melyek 8, 12, 16 és 20 szénatomszámúak, forráspontjuk pedig hozzávetőleg a 170-185 oC (338-365 oF) közötti tartományba esik. |

293-346-9 | | 91078-64-7 |

Naftalin-szulfonsavak, egyenes, vagy elágazó láncú, butil-származékok, nátriumsók |

293-721-7 | | 91082-11-0 |

Szulfonsavak, C15-25-alkán-, klór-, nátriumsók |

293-728-5 | | 91082-17-6 |

Szulfonsavak, C10-21-alkán-, fenil-észterek |

293-741-6 | | 91082-29-0 |

Szulfonil-kloridok, C10-21-alkán- |

293-744-2 | | 91082-32-5 |

Szulfonil-kloridok, C16-34-alkán-, klór- |

294-557-9 | | 91723-50-1 |

Szénhidrogének, C5-17, C6-ban gazdag, az etiléngyártás mellék-termékei |

294-595-6 | | 91744-33-1 |

Gliceridek, C10-18, mono-, di- és tri- |

295-548-2 | | 92062-33-4 |

Kátránybázisok, szén-, pikolin-frakció A bitumenes kőszénkátrányok desztillálásával nyert lúgtartalmú kátrányfrakció semlegesített savas extraktumának desztillációjában nyert piridinbázisok, amelyek forráspontja hozzávetőleg a 125-160 oC (257-320 oF) közötti tartományba esik. Elsősorban lutidineket és pikolinokat tartalmaz. |

295-571-8 | | 92112-70-4 |

Hipoklórossav, a propénnel való reakciótermékek, diklórpropán-maradékok |

295-766-8 | | 92128-69-3 |

Szénhidrogének, telítetlen,desztillálási maradékok |

295-885-5 | | 92129-83-4 |

Szulfonsavak, C19-31-alkán-, nátriumsók |

297-626-1 | | 93685-78-0 |

Szénhidrogének, C4, 1,3-butadiénmentes, polimerizálódott, dibutilén-frakció, hidrogénezett |

297-628-2 | | 93685-80-4 |

Szénhidrogének, C4, 1,3-butadiénmentes, polimerizálódott, tetraizobutilén-frakció, hidrogé-nezett |

297-629-8 | | 93685-81-5 |

Szénhidrogének, C4, 1,3-butadiénmentes, polimerizálódott, triizobutilén-frakció, hidrogénezett |

298-697-1 | | 93821-12-6 |

Alkének, C10-14 egyenes és elágazó láncú, C12-ben gazdag |

300-949-3 | | 93965-02-7 |

4,4′-bisz[[4-[bisz(2-hidroxi-etil)-amino]-[(4-szulfo-fenil)-amino]-1,3,5-triazin-2-il]-amino]-sztilbén-2,2′-diszulfonsav, nátriumsó, 2,2′-imino-dietanollal alkotott vegyület C40H44N12O16S4.xC4H11NO2.xNa |

302-189-8 | | 94094-87-8 |

Naftalinszulfonsavak, formaldehiddel és szulfonil-biszfenollal való reakciótermékek, ammóniumsók |

302-613-1 | | 94113-79-8 |

Aldehidek, C12-18 |

304-180-4 | | 94247-05-9 |

izotridecil-metakrilát C17H32O2 |

305-180-7 | | 94349-61-8 |

Aldehidek, C7-12 |

306-479-5 | | 97280-83-6 |

Dodecén, elágazó láncú |

306-523-3 | | 97281-24-8 |

Zsírsavak, C8-10, neopentil-glikollal és trimetilol-propánnal alkotott vegyes észterek |

307-146-7 | | 97552-93-7 |

Alkoholok, C12-14, reakciótermékek a dimetil-aminnal |

307-159-8 | | 97553-05-4 |

Zsírsavak, C16-18 és C16 telítetlen, izooktil-észterek, epoxidáltak |

309-928-3 | | 101357-30-6 |

Kovasav, alumínium-nátrium-só, kénezett |

310-080-1 | | 102242-49-9 |

Alkoholok, C6-24, desztillálási maradékok A 6-24 szénatomszámú zsírsav-metil-észterek hidrogénezésében nyert 6-24 szénatomszámú zsíralkoholok vákuumdesztillálásának bonyolult összetételű maradéka. Elsősorban 18-nál nagyobb szénatomszámú, telített zsíralkoholokat, dimerizációs termékeket, valamint 32-nél nagyobb szénatomszámú, hosszú szénláncú észtereket tartalmaz, melyek forráspontja 10 torr nyomáson 250 oC (482 oF) felett van. |

310-084-3 | | 102242-53-5 |

Zsírsavak, C6-24, desztillálási maradékok A 6-24 szénatomszámú elszappanosított természetes zsírok hidrogénezésében nyert 6-24 szénatomszámú zsírsavak desztillálásának bonyolult összetételű maradéka. Elsősorban 6-24 szénatomszámú zsírsavakból származó glicerideket, szterolokat és viaszésztereket tartalmaz, melyek forráspontja 10 torr nyomáson 150 oC (302 oF) felett van. |

310-085-9 | | 102242-54-6 |

Zsírsavak, C12-24, telítetlen, desztillálási maradékok A 12-24 szénatomszámú természetes zsírok elszappanosításakor nyert 12-24 szénatomszámú telítetlen zsírsavak desztillálásának bonyolult összetételű maradéka. Elsősorban 12-24 szénatomszámú telítetlen zsírsavakból származó glicerideket, szterolokat és viaszésztereket tartalmaz, melyek forráspontja 10 torr nyomáson 150 oC (302 oF) felett van. |

232-298-5 | 1 | 8002-05-9 |

Kőolaj Szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban alifás, aliciklusos és aromás szénhidrogéneket tartalmaz. Kis mennyiségben nitrogén-, oxigén- és kénvegyületeket is tartalmazhat. Ebbe a kategóriába tartoznak a könnyű, a közepes és a nehéz kőolajok, valamint a kátrányhomokból extrahált olajok. Az olyan szénhidrogén-tartalmú anyagok, amelyeket ahhoz, hogy a kőolajfinomítás nyersanyagaként szolgálhassanak, kémiailag jelentős mértékben át kell alakítani, például a nyers palaolajok, a dúsított palaolajok vagy a folyékony szén fűtőanyagok nem tartoznak ehhez a kategóriához. |

232-343-9 | 2 | 8006-14-2 |

Földgáz Természetben található nyers földgáz, vagy nyers földgázból a földgázkondenzátum, a földgázolaj és a földgázkondenzátum/földgáz eltávolításával nyert, túlnyomóan 1-4 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmazó szénhidrogének gázkeveréke. |

268-629-5 | 2 | 68131-75-9 |

Gázok (kőolaj), C3-4 A nyersolaj krakkolásából származó termékek desztillálásával nyert szénhidrogének bonyolult elegye. 3-4 szénatomszámú szénhidrogéneket, elsősorban propánt és propilént tartalmaz, amelyek forráspontja hozzávetőleg a -51-1 oC (-60-30 oF) közötti tartományba esik. |

269-624-0 | 2 | 68308-04-3 |

Véggáz (kőolaj), gázvisszanyerő létesítmény A különböző szénhidrogén-áramokból származó termékek desztillálásából származó szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 1-5 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz. |

269-625-6 | 2 | 68308-05-4 |

Véggáz (kőolaj), gázvisszanyerő létesítmény, etánmentesítő A különböző szénhidrogén-áramokból származó termékek desztillálásából származó szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 1-4 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz. |

270-071-2 | 2 | 68409-99-4 |

Gázok (kőolaj), a katalitikusan krakkolt fejtermékek A katalitikus krakkolási folyamat termékeinek desztillálásából származó szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 3-5 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja a - 48-32 oC (- 54-90 oF) közötti tartományba esik. |

270-085-9 | 2 | 68410-63-9 |

Földgáz, szárított A földgázból elkülönített szénhidrogének bonyolult elegye. 1-4 szénatomszámú, telített alifás szénhidrogéneket, elsősorban metánt és etánt tartalmaz. |

270-651-5 | 2 | 68475-57-0 |

Alkánok, C1-2 |

270-652-0 | 2 | 68475-58-1 |

Alkánok, C2-3 |

270-653-6 | 2 | 68475-59-2 |

Alkánok, C3-4 |

270-654-1 | 2 | 68475-60-5 |

Alkánok, C4-5 |

270-667-2 | 2 | 68476-26-6 |

Fűtőgázok Könnyű gázok elegye. Elsősorban hidrogént és/vagy kis molekulatömegű szénhidrogéneket tartalmaz. |

270-670-9 | 2 | 68476-29-9 |

Fűtőgázok, nyersolaj-desztillátumok A nyersolaj desztillálásából és a nafta katalitikus reformálásából származó könnyű gázok bonyolult elegye. Hidrogént és főleg 1-4 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja a -217 oC és -12 oC (423-10 oF) közötti tartományba esik. |

270-681-9 | 2 | 68476-40-4 |

Szénhidrogének, C3-4 |

270-682-4 | 2 | 68476-42-6 |

Szénhidrogének, C4-5 |

270-689-2 | 2 | 68476-49-3 |

Szénhidrogének, C2-4, C3-ban gazdag |

270-704-2 | 2 | 68476-85-7 |

Kőolajgázok, cseppfolyósított A nyersolaj desztillálásából származó szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 3-7 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja a -40 oC és + 80 oC (40-176 oF) közötti tartományba esik. |

270-705-8 | 2 | 68476-86-8 |

Kőolajgázok, cseppfolyósított, kéntelenített A merkaptánok átalakítása, vagy a savas szennyeződések eltávolítása céljából kénmentesítési folyamatnak alávetett, cseppfolyósított kőolajgáz-elegyből nyert szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 3-7 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja a -40oC és + 80oC (-40-176oF) közötti tartományba esik. |

270-724-1 | 2 | 68477-33-8 |

Gázok (kőolaj), C3-4, izobutánban gazdag Főleg 3-6 szénatomszámú szénhidrogéneket, elsősorban butánt és izobutánt tartalmazó telített és telítetlen szénhidrogének desztillálásából nyert szénhidrogének bonyolult elegye. Tartalmaz 3-4 szénatomszámú, telített és telítetlen szénhidrogéneket, elsősorban izobutánt. |

270-726-2 | 2 | 68477-35-0 |

Desztillátumok (kőolaj), C3-6, piperilénben gazdag Főleg 3-6 szénatomszámú, telített és telítetlen alifás szénhidrogének desztillálásából nyert szénhidrogének bonyolult elegye. Tartalmaz 3-6 szénatomszámú, telített és telítetlen szénhidrogéneket, elsősorban piperiléneket. |

270-754-5 | 2 | 68477-72-5 |

Gázok (kőolaj), katalitikusan krakkolt nafta, butánmentesítő, fenéktermékek, C3-5-ben gazdag A katalitikusan krakkolt nafta stabilizációjában nyert szénhidrogének bonyolult elegye. Alifás szén-hidrogéneket tartalmaz, melyek elsősorban 3-5 szénatomszámúak. |

270-757-1 | 2 | 68477-75-8 |

Gázok (kőolaj), katalitikus krakkolás, C1-5-ben gazdag A katalitikus krakkolásból származó termékek desztillálásával nyert szénhidrogének bonyolult elegye. Alifás, 1-6 szénatomszámú, elsősorban 1-5 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz. |

270-760-8 | 2 | 68477-79-2 |

Gázok (kőolaj), katalitikus reformálás, C1-4-ben gazdag A katalitikus reformálásból származó termékek desztillálásával nyert szénhidrogének bonyolult elegye. 1-6 szénatomszámú, elsősorban 1-4 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz. |

270-765-5 | 2 | 68477-83-8 |

Gázok (kőolaj), C3-5, olefin-paraffin-alkilezés 3-5 szénatomszámú, alkilezéshez használt olefin- és paraffin-szénhidrogének bonyolult elegye. A környezeti hőmérséklet általában az ilyen elegyek kritikus hőmérséklete felett van. |

270-767-6 | 2 | 68477-85-0 |

Gázok (kőolaj), C4-ben gazdag A katalitikus frakcionálásból származó termékek desztillálásával nyert szénhidrogének bonyolult elegye. 3-5 szénatomszámú, elsősorban 4 szénatomszámú alifás szénhidrogéneket tartalmaz. |

270-769-7 | 2 | 68477-87-2 |

Gázok (kőolaj), izobutánmentesítő torony, fejtermékek A bután-butilén anyagáram atmoszférikus desztillációjában nyert szénhidrogének bonyolult elegye. Alifás szénhidrogéneket tartalmaz, melyek elsősorban 3-4 szénatomszámúak. |

270-773-9 | 2 | 68477-91-8 |

Gázok (kőolaj), propánmentesítő, fejtermékek A katalitikus krakkolási folyamat gáz- és benzin-frakciójából származó termékek desztillálásával nyert szénhidrogének bonyolult elegye. Alifás szén-hidrogéneket tartalmaz, melyek elsősorban 2-4 szénatomszámúak. |

270-990-9 | 2 | 68512-91-4 |

Szénhidrogének, C3-4-ben gazdag, kőolaj-desztillátum A nyersolaj desztillálásával és kondenzálásával nyert szénhidrogének bonyolult elegye. 3-5 szénatomszámú, elsősorban 3-4 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz. |

271-032-2 | 2 | 68514-31-8 |

Szénhidrogének, C1-4 A nyersolaj termikus krakkolásával és abszorbeálási műveleteivel, valamint desztillálásával nyert szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 1-4 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a - 164 oC és - 0,5 oC (- 263 oF és 31 oF) közötti tartományban van. |

271-038-5 | 2 | 68514-36-3 |

Szénhidrogének, C1-4, kéntelenített Amerkaptánok átalakítása vagy a savas szennyeződések eltávolítása céljából kénmentesítési folyamatnak alávetett szénhidrogén-gázok szénhidrogénjeinek bonyolult elegye. Elsősorban 1-4 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a - 164 oC és - 0,5 oC (- 263-31 oF) közötti tartományba esik. |

271-259-7 | 2 | 68527-16-2 |

Szénhidrogének, C1-3 Szénhidrogének bonyolult elegye, amely elsősorban 1-3 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontjuk pedig hozzávetőleg a -164oC és -42oC (-263oF és -44oF) közötti tartományban van. |

271-261-8 | 2 | 68527-19-5 |

Szénhidrogének, C1-4, butánmentesítési frakció |

271-734-9 | 2 | 68606-25-7 |

Szénhidrogének, C2-4 |

271-735-4 | 2 | 68606-26-8 |

Szénhidrogének, C3 |

272-183-7 | 2 | 68783-07-3 |

Gázok (kőolaj), finomítói keverék A különböző finomítási folyamatok eredményeképpen nyert bonyolult elegy. Hidrogént, hidrogén-szulfidot és elsősorban 1-5 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz. |

272-205-5 | 2 | 68783-65-3 |

Gázok (kőolaj), C2-4, kéntelenített A merkaptánok átalakítása vagy a savas szennyeződések eltávolítása céljából kénmentesítési folyamatnak alávetett kőolaj-desztillátum szénhidrogénjeinek bonyolult elegye. Elsősorban főként 2-4 szénatomszámú, telített és telítetlen szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a - 51oC és -34 oC (- 60-30 oF) közötti tartományba esik. |

272-871-7 | 2 | 68918-99-0 |

Gázok (kőolaj), nyersolaj-frakcionálás, kifrakcionált A nyersolaj frakcionálásában nyert szénhidrogének bonyolult elegye. Telített, alifás szénhidrogéneket tartalmaz, melyek elsősorban 1-5 szénatomszámúak. |

272-872-2 | 2 | 68919-00-6 |

Gázok (kőolaj), hexánmentesítő, kifrakcionált Egyesített nafta-anyagáramok frakcionálásában nyert szénhidrogének bonyolult elegye. Telített, alifás szénhidrogéneket tartalmaz, melyek elsősorban 1-5 szénatomszámúak. |

273-169-3 | 2 | 68952-76-1 |

Gázok (kőolaj), katalitikusan krakkolt nafta, butánmentesítő A katalitikusan krakkolt nafta frakcionálásából nyert szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 1-4 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz. |

289-339-5 | 2 | 87741-01-3 |

Szénhidrogének, C4 |

292-456-4 | 2 | 90622-55-2 |

Alkánok, C1-4, C3-ban gazdag |

295-404-9 | 2 | 92045-22-2 |

Gázok (kőolaj), gőzkrakkoló, C3-ban gazdag A gőzzel krakkolt termékek desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban propilént és kevés propánt tartalmaz, forráspontja pedig hozzávetőleg a - 70 oC-0 oC (- 94 oF-32oF) tartományban van. |

295-405-4 | 2 | 92045-23-3 |

Szénhidrogének, C4, gőzzel krakkolt desztillátum A gőzzel krakkolt termékek desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban olyan szénhidrogénekből - főleg 1-buténből és 2-buténből -áll, melyek 4 szénatomszámúak, továbbá butánt és izobutént tartalmaz. A szénhidrogének forráspontja hozzávetőleg a - 12 oC és + 5 oC (10,4-41oF) közötti tartományban van. |

295-463-0 | 2 | 92045-80-2 |

Benzingázok, cseppfolyósított, kéntelenített, C4-frakció A cseppfolyósított benzingáz-keveréknek a merkaptánok oxidálása vagy a savas szennyeződések eltávolítása céljából végzett kénmentesítése eredményeként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 4 szénatomszámú, telített és telítetlen szénhidrogéneket tartalmaz. |

306-004-1 | 2 | 95465-89-7 |

Szénhidrogének, C4, 1,3-butadién- és izobutadién-mentes |

232-349-1 | 3A | 8006-61-9 |

Benzin, természetes A földgázból pl. hűtéssel, vagy abszorpcióval elkülönített szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 4-8 szénatomszámú, telített alifás szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a - 20 oC és + 120 oC (- 4-248oF) közötti tartományban van. |

232-443-2 | 3A | 8030-30-6 |

Nafta A földgáz desztillálásával kapott finomított, részben finomított, vagy finomítatlan termékek. Elsősorban 5-6 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 100-200 oC (212 oF és 392 oF) közötti tartományban van. |

232-453-7 | 3A | 8032-32-4 |

Ligroin A kőolaj frakcionált desztillálásával nyert szénhidrogének bonyolult elegye. A frakció forráspontja hozzávetőleg a 20-135 oC (58-275 oF) tartományban van. |

265-041-0 | 3A | 64741-41-9 |

Nafta (kőolaj), közvetlen lepárlású, nehézpárlat A nyersolaj desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 6-12 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 65-230 oC (149-446 oF) tartományban van. |

265-042-6 | 3A | 64741-42-0 |

Nafta (kőolaj), közvetlen lepárlású, teljes párlat A nyersolaj desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 4-11 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a -20 oC és + 220 oC (- 4-428 oF) közötti tartományban van. |

265-046-8 | 3A | 64741-46-4 |

Nafta (kőolaj), közvetlen lepárlású könnyűpárlat Anyersolaj desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 4-10 szénatomszámú alifás szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a - 20 oC és + 180 oC (- 4-56 oF) közötti tartományban van. |

265-192-2 | 3A | 64742-89-8 |

Szolvensnafta (kőolaj), könnyű alifás A nyersolaj, vagy a természetes benzin desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 5-10 szénatomszámú, telített szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 35-160oC (95-320oF) tartományban van. |

271-025-4 | 3A | 68514-15-8 |

Benzin, gőzvisszanyerés A gőzvisszanyerő rendszerekből kapott gázokból hűtéssel elkülönített szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 4-11 szénatomszámú, telített szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a - 20 oC és + 196 oC (- 4-384 oF) közötti tartományban van. |

271-727-0 | 3A | 68606-11-1 |

Benzin, közvetlen lepárlású, atmoszférikus lepárló üzem A nyersolaj desztillálásakor az atmoszférikus lepárló üzemben kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Forráspontja hozzávetőleg a 36,1-193,3 oC (97-380 oF) tartományban van. |

271-186-3 | 3A | 68783-12-0 |

Nafta (kőolaj), kénmentesítetlen A különböző finomítási folyamatok nafta-anyagáramjainak desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 5-12 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 0-230 oC (25-446 oF) tartományban van. |

272-931-2 | 3A | 68921-08-4 |

Desztillátumok (kőolaj), közvetlen lepárlású, könnyű benzin frakcionálás, stabilizáló, fejtermékek A közvetlen lepárlású könnyű benzin frakcionálásakor kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Telített alifás szénhidrogéneket tartalmaz, melyek elsősorban 3-6 szénatomszámúak. |

309-945-6 | 3A | 101631-20-3 |

Nafta (kőolaj), közvetlen lepárlású nehézpárlat, aromás tartalmú A nyers kőolaj desztillálásakor kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban olyan szénhidrogéneket tartalmaz, melyek 8-12 szénatomszámúak, forráspontjuk pedig hozzávetőleg a 130-210 oC (266-410 oF) tartományban van. |

265-066-7 | 3B | 64741-64-6 |

Nafta (kőolaj), teljes, alkilezett Az izobután és rendszerint 3-5 szénatomszámú monoolefin-szénhidrogének reakciójában kapott reakciótermékek desztillásakor kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 7-12 szénatomszámú, telített, elágazó láncú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 90-220 oC (194-428 oF) tartományban van. |

265-067-2 | 3B | 64741-65-7 |

Nafta (kőolaj), nehéz, alkilezett Az izobután és rendszerint 3-5 szénatomszámú monoolefin-szénhidrogének reakciójában kapott reakciótermékek desztillásakor kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 9-12 szénatomszámú, telített, elágazó láncú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 150-220 oC (302-428 oF) tartományban van. |

265-068-8 | 3B | 64741-66-8 |

Nafta (kőolaj), könnyű, alkilezett Az izobután és rendszerint 3-5 szénatomszámú monoolefin-szénhidrogének reakciójában kapott reakciótermékek desztillásakor kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 7-10 szénatomszámú, telített, elágazó láncú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 90-160 oC (194-320 oF) tartományban van. |

265-073-5 | 3B | 64741-70-4 |

Nafta (kőolaj), izomerizáció A 4-6 szénatomszámú, egyenes láncú paraffinok katalitikus izomerizációjában kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban telített szénhidrogéneket, például izobutánt, izopentánt, 2,2-dimetil-butánt, 2-metil-pentánt és 3-metil-pentánt tartalmaz. |

265-086-6 | 3B | 64741-84-0 |

Nafta (kőolaj), oldószerrel finomított, könnyű Oldószeres extrakciós folyamat raffinátumaként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 5-11 szénatomszámú alifás szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 35-190 oC (95-374 oF) közötti tartományban van. |

265-095-5 | 3B | 64741-92-0 |

Nafta (kőolaj), oldószerrel finomított, nehéz Oldószeres extrakciós folyamat raffinátumaként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 7-12 szénatomszámú alifás szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 90-230 oC (194-446 oF) tartományban van. |

271-267-0 | 3B | 68527-27-5 |

Nafta (kőolaj), teljes, alkilezett, bután-tartalmú Az izobután és rendszerint 3-5 szénatomszámú monoolefin-szénhidrogének reakciójában kapott reakciótermékek desztillásakor kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 7-12 szénatomszámú, telített, elágazó láncú szénhidrogéneket, valamint kevés butánt tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 35-200 oC (95-428 oF) tartományban van. |

295-315-5 | 3B | 91995-53-8 |

Desztillátumok (kőolaj), gőzzel végzett krakkolásból származó nafta, oldószeresen finomított, hidrogénnel kezelt könnyűpárlatok A gőzzel krakkolt naftából származó hidrogénnel kezelt, könnyű desztillátum oldószeres extrahálásának raffinátumaként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. |

295-436-3 | 3B | 92045-55-1 |

Szénhidrogének, hidrogénnel kezelt, könnyű naftadesztillátumok, oldószeresen finomított A hidrogénnel kezelt,majd ezt követően oldószeresen extrahált és desztillált nafta desztillálásában kapott szénhidrogének elegye. Elsősorban telített szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 94-99 oC (201-210 oF) tartományban van. |

295-440-5 | 3B | 92045-58-4 |

Nafta (kőolaj), izomerizáció, C6-frakció A katalitikusan izomerizált benzin desztillációjában kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban hexán-izomereket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 60-66 oC (140-151 oF) tartományban van. |

295-446-8 | 3B | 92045-64-2 |

Szénhidrogének, C6-7, benzinkrakkolás, oldószeresen finomított Az előhidrogénezett, krakkolt naftából desztillálással kapott, benzolban gazdag, katalitikusan teljesen hidrogénezett szénhidrogén-frakcióból a benzol szorpciójával kikapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 6-7 szénatomszámú paraffin- és naftén-szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 70-100 oC (158-212 oF) tartományban van. |

309-871-4 | 3B | 101316-67-0 |

Szénhidrogének, C6-ban gazdag, hidrogénnel kezelt, könnyű nafta desztillátumok, oldószeresen finomított A hidrogénnel kezelt, majd ezt követően oldószeresen extrahált és desztillált nafta desztillálásában kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban telített szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 65-70 oC (149-158 oF) tartományban van. |

265-055-7 | 3C | 64741-54-4 |

Nafta (kőolaj), katalitikusan krakkolt, nehéz A katalitikus krakkolási folyamat termékeinek desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 6-12 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 65-230 oC (148-446 oF) tartományban van. Viszonylag nagyobb arányban tartalmaz telítetlen szénhidrogéneket. |

265-056-2 | 3C | 64741-55-5 |

Nafta (kőolaj), katalitikusan krakkolt, könnyű A katalitikus krakkolási folyamat termékeinek desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 4-11 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a - 20 oC és + 190 oC (-4-374 oF) közötti tartományban van. Viszonylag nagyobb arányban tartalmaz telítetlen szénhidrogéneket. |

270-686-6 | 3C | 68476-46-0 |

Szénhidrogének, C3-11, katalitikus krakkolás, desztillátumok A katalitikus krakkolási folyamat termékeinek desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 3-11 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja maximálisan hozzávetőleg 204 oC (400 oF). |

272-185-8 | 3C | 68783-09-5 |

Nafta (kőolaj), katalitikusan krakkolt, könnyű desztillátumok A katalitikus krakkolási folyamat termékeinek desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 1-5 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz. |

295-311-3 | 3C | 91995-50-5 |

Desztillátumok (kőolaj), nafta gőzzel való krakkolásából származó, könnyű, aromás, hidrogénnel kezelt A nafta gőzzel való krakkolásából származó könnyű desztillátumok kezelésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban aromás szénhidrogéneket tartalmaz. |

295-431-6 | 3C | 92045-50-6 |

Nafta (kőolaj), katalitikusan krakkolt, nehéz, kéntelenített A merkaptánok átalakítása vagy a savas szennyeződések eltávolítása céljából kénmentesítési folyamatnak alávetett katalitikusan krakkolt kőolaj-desztillátumok szénhidrogénjeinek bonyolult elegye. Elsősorban főként 6-12 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja a 60-200 oC (140-392 oF) közötti tartományba esik. |

295-441-0 | 3C | 92045-59-5 |

Nafta (kőolaj), katalitikusan krakkolt, könnyű, kéntelenített A merkaptánok átalakítása vagy a savas szennyeződések eltávolítása céljából kéntelenítési folyamatnak alávetett katalitikusan krakkolt nafta szénhidrogénjeinek bonyolult elegye. Elsősorban olyan szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 35-210 oC (95-410 oF) közötti tartományba esik. |

295-794-0 | 3C | 92128-94-4 |

Szénhidrogének, 8-12 szénatomszámú, katalitikus krakkolás, kémiailag semlegesített A katalitikus krakkolás frakciójának desztillációjában kapott szénhidrogének bonyolult elegye, amelyet lúgos mosásnak vetettek alá. Elsősorban olyan szénhidrogéneket tartalmaz, melyek 8-12 szénatomszámúak, forráspontjuk pedig hozzávetőleg a 130-210 oC (266-410 oF) közötti tartományba esik. |

309-974-4 | 3C | 101794-97-2 |

Szénhidrogének, C8-12, katalitikus krakkolás, desztillátumok A katalitikus krakkolás termékeinek desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 8-12 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 140-210 oC (284-410 oF) közötti tartományba esik. |

309-987-5 | 3C | 101896-28-0 |

Szénhidrogének, C8-12, katalitikus krakkolás, kémiailag semlegesített, kéntelenített |

265-065-1 | 3D | 64741-63-5 |

Nafta (kőolaj), katalitikusan reformált, könnyű A katalitikus reformálás termékeinek desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban olyan szénhidrogéneket tartalmaz, melyek 5-11 szénatomszámúak, forráspontjuk pedig hozzávetőleg a 35-190 oC (95-374 oF) tartományban van. Viszonylag nagyobb arányban tartalmaz aromás és elágazó láncú szénhidrogéneket. 10 térfogatszázalék vagy annál több benzolt tartalmazhat. |

265-070-9 | 3D | 64741-68-0 |

Nafta (kőolaj), katalitikusan reformált, nehéz A katalitikus reformálási folyamat termékeinek desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 7-12 szénatomszámú aromás szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 90-230 oC (- 49-63oF) tartományban van. |

270-660-4 | 3D | 68475-79-6 |

Desztillátumok (kőolaj) katalitikusan reformált, pentánmentesítő A katalitiklus reformálási folyamat termékeinek desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 3-6 szénatomszámú alifás szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a - 49 oC és + 63 oC (-57-145 oF) közötti tartományban van. |

270-687-1 | 3D | 68476-47-1 |

Szénhidrogének, C2-6 és C6-8, katalitikus reformálás |

270-794-3 | 3D | 68478-15-9 |

Maradékok (kőolaj), C6-8, katalitikus reformálás A 6-8 szénatomszámú nyersanyagok katalitikus reformálásának bonyolult maradéka. Elsősorban 2-6 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz. |

270-993-5 | 3D | 68513-03-1 |

Nafta (kőolaj), katalitikusan reformált, könnyű, aromásmentesített A katalitikus reformálás termékeinek desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 5-8 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 35-120 oC (95-248 oF) tartományban van. Viszonylag nagyobb arányban tartalmaz elágazó láncú szénhidrogéneket, amelyektől az aromás komponenseket elválasztották. |

271-058-4 | 3D | 68514-79-4 |

Kőolajtermékek, hidrogénnel kezelt, katalitikusan reformált reformátumok A hidrogénezve finomító katalitikus reformálási folyamatban kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Forráspontja hozzávetőleg a 27-210 oC (80-410 oF) tartományban van. |

272-895-8 | 3D | 68919-37-9 |

Nafta (kőolaj), reformált, teljes tartomány A katalitikus reformálási folyamat termékeinek desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 5-12 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 35-230 oC (90-430 oF) tartományban van. |

273-271-8 | 3D | 68955-35-1 |

Nafta (kőolaj), katalitikusan reformált A katalitikus reformálási folyamat termékeinek desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 4-12 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 30-220 oC (90-430 oF) tartományban van. Viszonylag nagyobb arányban tartalmaz aromás és elágazó láncú szénhidrogéneket. 10 térfogatszázalék, vagy annál több benzolt tartalmazhat. |

285-509-8 | 3D | 85116-58-1 |

Desztillátumok (kőolaj), katalitikusan reformált, hidrogénnel kezelt, könnyű, 8-12 szénatomszámú aromás frakció Az ásványolajnafta katalitikus reformálásával kapott alkil-benzolok bonyolult elegye. Elsősorban főként 8-12 szénatomszámú alkil-benzolokat tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 160-180 oC (320-356 oF) tartományban van. |

295-279-0 | 3D | 91995-18-5 |

Aromás szénhidrogének, C8, katalitikus reformálás származékai |

297-401-8 | 3D | 93571-75-6 |

Aromás szénhidrogének, C7-12, C8-ban gazdag Platformátumot tartalmazó frakcióból szeparálással kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 7-12 szénatomszámú (túlnyomórészt 8 szénatomszámúban gazdag) aromás szénhidrogéneket tartalmaz, de tartalmazhat nem aromás szénhidrogéneket is, mindkettő forráspontja hozzávetőleg a 130-200 oC (166-392 oF) tartományban van. |

297-458-9 | 3D | 93572-29-3 |

Benzin, C5-11, nagy oktánszámú, stabilizált, reformált Nagyrészt nafténes nafta katalitikus dehidrogénezésével kapott, nagy oktánszámú szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 5-11 szénatomszámú aromás és nem aromás vegyületeket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 45-185 oC (113-365 oF) tartományban van. |

297-465-7 | 3D | 93572-35-1 |

Szénhidrogének, C7-12, C>9-aromában gazdag, reformálás, nehéz frakció Platformátumot tartalmazó frakcióból szeparálással kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 7-12 szénatomszámú nem-aromás szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 120-210 oC (248-380 oF) tartományban van, ezenkívül 9 és annál nagyobb szénatomszámú aromás szénhidrogéneket tartalmaz. |

297-466-2 | 3D | 93572-36-2 |

Szénhidrogének, C5-11, nem-aromásban gazdag, reformálás, könnyű frakció Platformátumot tartalmazó frakcióból szeparálással kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 5-11 szénatomszámú nem-aromás szénhidrogéneket tartalmaz, amelyek melyek forráspontja hozzávetőleg a 35-125oC (94-257oF) tartományban van, ezenkívül benzolt és toluolt tartalmaz. |

265-075-6 | 3E | 64741-74-8 |

Nafta (kőolaj), termikusan krakkolt, könnyű A termikus krakkolási folyamat termékeinek desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 4-8 szénatomszámú telítetlen szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a - 10 oC és + 130 oC (14-266 oF) közötti tartományban van. |

265-079-8 | 3E | 64741-78-2 |

Nafta (kőolaj), hidrokrakkolt, nehéz A hidrokrakkolási folyamat termékeinek desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 6-12 szénatomszámú, telített szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 65-230 oC (148-446 oF) tartományban van. |

265-085-0 | 3E | 64741-83-9 |

Nafta (kőolaj), termikusan krakkolt, nehéz A termikus krakkolási folyamat termékeinek desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 6-12 szénatomszámú telítetlen szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 65-220 oC (148-428 oF) tartományban van. |

267-563-4 | 3E | 67891-79-6 |

Desztillátumok (kőolaj), aromás, nehéz Az etán és a propán termikus krakkolási folyamatában kapott termékek desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Ez a magasabb forráspontú frakció elsősorban 5-7 szénatomszámú aromás szénhidrogéneket, valamint kevés, elsősorban 5 szénatomszámú telítetlen alifás szénhidrogént tartalmaz. Benzolt is tartalmazhat. |

267-565-5 | 3E | 67891-80-9 |

Desztillátumok (kőolaj), aromás, könnyű Az etán és a propán termikus krakkolási folyamatában kapott termékek desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Ez az alacsonyabb forráspontú frakció elsősorban 5-7 szénatomszámú aromás szénhidrogéneket, valamint kevés, elsősorban 5 szénatomszámú telítetlen alifás szénhidrogént tartalmaz. Benzolt is tartalmazhat. |

270-344-6 | 3E | 68425-29-6 |

Desztillátumok (kőolaj), nafta-raffinátum pirolizis-származék, benzinkeverés A nafta és a raffinátum 816oC-on (1500oF) végzett pirolízis-frakcionálásában kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban olyan szénhidrogéneket tartalmaz, melyek 9 szénatomszámúak, forráspontjuk pedig hozzávetőleg 204oC (400oF). |

270-658-3 | 3E | 68475-70-7 |

Aromás szénhidrogének, C6-8, naftaraffinátum pirolízis-származék A nafta és a raffinátum 816oC-on (1500oF) végzett pirolízis-frakcionálásában kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 6-8 szénatomszámú aromás szénhidrogéneket tartalmaz, közöttük benzolt is. |

271-631-9 | 3E | 68603-00-9 |

Desztillátumok (kőolaj), termikusan krakkolt nafta és gázolaj A termikusan krakkolt nafta és/vagy gázolaj desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban olyan olefin-szénhidrogéneket tartalmaz, melyek 5 szénatomszámúak, forráspontjuk pedig hozzávetőleg a 33-60 oC (91-140 oF) tartományban van. |

271-632-4 | 3E | 68603-01-0 |

Desztillátumok (kőolaj), termikusan krakkolt nafta és gázolaj, C5-dimer tartalmú A termikusan krakkolt nafta és/vagy gázolaj extraktív desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban olyan szénhidrogénekből áll, amelyek 5 szénatomszámúak, valamint kevés dimerizált, 5 szénatomszámú olefint tartalmaz, a vegyületek forráspontja hozzávetőleg a 33-184 oC (91-363 oF) tartományban van. |

271-634-5 | 3E | 68603-03-2 |

Desztillátumok (kőolaj), termikusan krakkolt nafta és gázolaj, extraktív A termikusan krakkolt nafta és/vagy gázolaj extraktív desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Paraffin- és olefin-szénhidrogéneket, főleg izoamiléneket, például 2-metil-1-butént és 2-metil-2-butént tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 31-40 oC (88-104 oF) közötti tartományban van. |

273-266-0 | 3E | 68955-29-3 |

Desztillátumok (kőolaj), termikusan krakkolt, könnyű, butánmentesített, aromás A termikus krakkolás termékeinek desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban aromás szénhidrogéneket, főleg benzolt tartalmaz. |

295-447-3 | 3E | 92045-65-3 |

Nafta (kőolaj), termikusan krakkolt, könnyű, kéntelenített A nehézolaj-frakciók magas hőmérsékleten végzett termikus krakkolásából származó kőolaj-desztillátumnak a merkaptánok átalakítása céljából végzett kénmentesítése után kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban aromás, olefin- és telített szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 20-100 oC (68-212 oF) közötti tartományban van. |

265-150-3 | 3F | 64742-48-9 |

Nafta (kőolaj), hidrogénnel kezelt, nehéz Kőolajfrakció katalizátor jelenlétében végzett hidrogénezésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 6-13 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 65-230 oC (149-446 oF) közötti tartományban van. |

265-151-9 | 3F | 64742-49-0 |

Nafta (kőolaj), hidrogénnel kezelt, könnyű Kőolajfrakció katalizátor jelenlétében végzett hidrogénezésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 4-11 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a -20 oC-190 oC (- 4-374 oF) közötti tartományban van. |

265-178-6 | 3F | 64742-73-0 |

Nafta (kőolaj), hidrogénezve kéntelenített, könnyű Katalitikus hidrogénező-kénmentesítő folyamatban kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 4-11 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a - 20-190 oC (- 4-374 oF) közötti tartományban van. |

265-185-4 | 3F | 64742-82-1 |

Nafta (kőolaj), hidrogénezve kéntelenített, nehéz Katalitikus hidrogénező-kénmentesítő folyamatban kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 7-12 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 90-230 oC (194-446 oF) közötti tartományban van. |

270-092-7 | 3F | 68410-96-8 |

Desztillátumok (kőolaj), hidrogénnel kezelt, középpárlat, közepes forráspontú A középpárlat hidrogénező finomításában kapott termékek desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 5-10 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 127-188 oC (262-370 oF) közötti tartományban van. |

270-093-2 | 3F | 68410-97-9 |

Desztillátumok (kőolaj), hidrogénnel kezelt, könnyű párlat, alacsony forráspontú A könnyű párlat hidrogénező finomításában kapott termékek desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 6-9 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 3-194 oC (37-382 oF) közötti tartományban van. |

285-511-9 | 3F | 85116-60-5 |

Nafta (kőolaj), hidrogénezve kéntelenített, termikusan krakkolt, könnyű Termikusan krakkolt, hidrogénezve kéntelenített párlat frakcionálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 5-11 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 23-195 oC (73-383 oF) közötti tartományban van. |

285-512-4 | 3F | 85116-61-6 |

Nafta (kőolaj), hidrogénnel kezelt, könnyű, cikloalkán-tartalmú Kőolajfrakció desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban alkánokat és cikloalkánokat tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a - 20-190 oC (- 4-374 oF) közötti tartományban van. |

295-432-1 | 3F | 92045-51-7 |

Nafta (kőolaj), gőzzel krakkolt, nehéz, hidrogénezett |

295-433-7 | 3F | 92045-52-8 |

Nafta (kőolaj), hidrogénezve kéntelenített, teljes tartomány Katalitikus hidrogénező-kénmentesítő folyamatban kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 4-11 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 30-250 oC (86-482 oF) közötti tartományban van. |

295-438-4 | 3F | 92045-57-3 |

Nafta (kőolaj), hidrogénnel kezelt, könnyű, gőzzel krakkolt Pirolizált kőolajfrakció katalizátor jelenlétében végzett hidrogénezésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 5-11 szénatomszámú telítetlen szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 35-190 oC (95-374 oF) közötti tartományban van. |

295-443-1 | 3F | 92045-61-9 |

Szénhidrogének, C4-12, naftakrakkolás, hidrogénnel kezelt A nafta gőz jelenlétében végzett krakkolása, majd a gumiképzők ezt követő katalitikus, szelektív hidrogénezése eredményeként kapott termékek desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 4-12 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 30-230 oC (86-446 oF) közötti tartományban van. |

295-529-9 | 3F | 92062-15-2 |

Szolvensnafta (kőolaj) hidrogénezett, könnyű, naftántartalmú Kőolajfrakció katalizátor jelenlétében végzett hidrogénezésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 6-7 szénatomszámú, elsősorban cikloparaffines szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 73-85 oC (163-185 oF) közötti tartományban van. |

296-942-7 | 3F | 93165-55-0 |

Nafta (kőolaj), könnyű, gőzzel krakkolt, hidrogénezett Az etilén-előállítás céljából végzett gőzzel történő krakkolás termékeinek szeparálásával és ezt követő hidrogénezésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban telített és telítetlen paraffinokból, ciklikus paraffinokből, valamint ciklikus aromás szénhidrogénekből áll, melyek főként 4-10 szénatomszámúak, forráspontjuk pedig hozzávetőleg a 50-200 oC (122-392 oF) közötti tartományban van. A benzol-szénhidrogének aránya változó, 30 tömegszázalékot is elérhet. Kis mennyiségben ként és oxigén-vegyületeket is tartalmazhat. |

297-852-0 | 3F | 93763-33-8 |

Szénhidrogének, C6-11, hidrogénnel kezelt, aromátlanított Oldószerként kapott, az aromások nafténekké történő átalakításának céljából katalitikusan hidrogénezett szénhidrogének bonyolult elegye. |

297-853-6 | 3F | 93763-34-9 |

Szénhidrogének, C9-12, hidrogénnel kezelt, aromátlanított Oldószerként kapott, az aromások nafténekké történő átalakításának céljából katalitikusan hidrogénezett szénhidrogének bonyolult elegye. |

265-047-3 | 3G | 64741-47-5 |

Földgázkondenzátumok (kőolaj) A földgázból felületi szeparátorban, retrográd kondenzációval folyadékként leválasztott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 2-20 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz. Atmoszférikus hőmérsékleten és nyomáson folyékony halmazállapotú. |

265-048-9 | 3G | 64741-48-6 |

Földgáz (kőolaj), nyersfolyadék-keverék A földgázból gáz recikláló üzemben pl. hűtéssel vagy abszorpcióval folyadékként leválasztott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban olyan telített alifás szénhidrogéneket tartalmaz, melyek 2-8 szénatomszámúak. |

265-071-4 | 3G | 64741-69-1 |

Nafta (kőolaj), könnyű, hidrokrakkolt A hidrokrakkolás termékeinek desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 4-10 szénatomszámú, telített szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a - 20-180 oC (- 4-356 oF) közötti tartományban van. |

265-089-2 | 3G | 64741-87-3 |

Nafta (kőolaj), kéntelenített A kőolaj-naftanek a merkaptánok átalakítása vagy a savas szennyeződések eltávolítása céljából végzett kénmentesítési folyamatában kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 4-12 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a - 10-230 oC (14-446 oF) közötti tartományban van. |

265-115-2 | 3G | 64742-15-0 |

Nafta (kőolaj), savasan kezelt A kénsavas kezelés folyamatában raffinátumként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 7-12 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 90-230 oC (194-446 oF) közötti tartományban van. |

265-122-0 | 3G | 64742-22-9 |

Nafta (kőolaj), kémiailag semlegesített, nehéz A savas anyagok eltávolítása céljából végzett kezelés után kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 6-12 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 65-230 oC (149-446 oF) közötti tartományban van. |

265-123-6 | 3G | 64742-23-0 |

Nafta (kőolaj), kémiailag semlegesített, könnyű A savas anyagok eltávolítása céljából végzett kezelés után kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 4-11 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a - 20-190 oC (- 4-374 oF) közötti tartományban van. |

265-187-5 | 3G | 64742-83-2 |

Nafta, (kőolaj), könnyű, gőzzel krakkolt A vízgőz jelenlétében végzett krakkolás termékeinek desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 4-11 szénatomszámú telítetlen szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a - 20-190 oC (-4-374 oF) közötti tartományban van. Valószínűleg 10 térfogatszázalék, vagy annál több benzolt tartalmaz. |

265-199-0 | 3G | 64742-95-6 |

Szolvensnafta, (kőolaj), könnyű, aromás. Az aromás termékáramok desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 8-10 szénatomszámú aromás szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 135-210 oC (276-410 oF) közötti tartományban van. |

268-618-5 | 3G | 68131-49-7 |

Aromás szénhidrogének, C6-10, savasan kezelt, semlegesített |

270-725-7 | 3G | 68477-34-9 |

Desztillátumok (kőolaj), C3-5, 2-metil-2-buténben gazdag Általában 3-5 szénatomszámú, elsősorban izopentán- és 3-metil-1-butén-tartalmú szénhidrogének desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. 3-5 szénatomszámú, telített és telítetlen szénhidrogéneket, elsősorban 2-metil-2-butént tartalmaz. |

270-735-1 | 3G | 68477-50-9 |

Desztillátumok (kőolaj), polimerizált, gőzzel krakkolt kőolaj-desztillátumok, C5-12-frakció A polimerizált, vízgőz jelenlétében krakkolt kőolaj-desztillátum desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 5-12 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz. |

270-736-7 | 3G | 68477-53-2 |

Desztillátumok (kőolaj), gőzzel krakkolt, C5-12 frakció A vízgőz krakkolás termékeinek desztillálásával kapott szerves vegyületek bonyolult elegye. Telítetlen, szénhidrogéneket tartalmaz, melyek elsősorban 5-12 szénatomszámúak. |

270-738-8 | 3G | 68477-55-4 |

Desztillátumok (kőolaj), gőzzel krakkolt, C5-10-frakció, a vízgőz jelenlétében krakkolt könnyű kőolaj-nafta C5-frakciójával keverve |

270-741-4 | 3G | 68477-61-2 |

Extraktumok (kőolaj), hidegen savazott, C4-6 Általában 3-6 szénatomszámú, telített és telítetlen alifás szénhidrogének,főleg pentánok és amilének hideg savazásos extrakciójával előállított szerves vegyületek bonyolult elegye. Elsősorban 4-6 szénatomszámú, ezen belül főleg 5 szénatomszámú, telített és telítetlen szénhidrogéneket tartalmaz. |

270-771-8 | 3G | 68477-89-4 |

Desztillátumok (kőolaj), pentánmentesítő, fejtermékek Katalitikusan krakkolt gázból kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Alifás szénhidrogéneket tartalmaz, melyek elsősorban 4-6 szénatomszámúak. |

270-791-7 | 3G | 68478-12-6 |

Maradékok (kőolaj), butánleválasztó, fenéktermék A bután-anyagáram desztillálásának bonyolult összetételű maradéka. Alifás szénhidrogéneket tartalmaz, melyek elsősorban 4-6 szénatomszámúak. |

270-795-9 | 3G | 68478-16-0 |

Maradékolajok (kőolaj), izobutánmentesítő torony A bután-butilén anyagáram atmoszférikus desztillálásának bonyolult összetételű maradéka. Alifás szénhidrogéneket tartalmaz, melyek elsősorban 4-6 szénatomszámúak. |

271-138-9 | 3G | 68516-20-1 |

Nafta, (kőolaj), gőzzel krakkolt, középpárlat, aromás A vízgőz jelenlétében végzett krakkolás termékeinek desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 7-12 szénatomszámú, túlnyomórészt aromás szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 130-220 oC (266-428 oF) közötti tartományban van. |

271-262-3 | 3G | 68527-21-9 |

Nafta, (kőolaj), agyaggal kezelt, közvetlen lepárlású, teljes párlat A teljes tartományban közvetlenül lepárolt naftának a nyomokban jelenlévő poláros vegyületek és szennyeződések eltávolítása céljából természetes vagy módosított agyaggal rendszerint perkolációs folyamatban végzett kezelése eredményeként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 4-11 szénatomszámú, szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a - 20-220 oC (- 4-429 oF) közötti tartományban van. |

271-263-9 | 3G | 68527-22-0 |

Nafta, (kőolaj), agyaggal kezelt, közvetlen lepárlású, könnyűpárlat A közvetlen lepárlású könnyű naftának a nyomokban jelenlévő poláros vegyületek és szennyeződések eltávolítása céljából természetes vagy módosított agyaggal rendszerint perkolációs folyamatban végzett kezelése eredményeként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 7-10 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 93-180 oC (230-329 oF) közötti tartományban van. |

271-264-4 | 3G | 68527-23-1 |

Nafta, (kőolaj), gőzzel krakkolt, könnyű, aromás A gőzzel végzett krakkolás termékeinek desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 7-9 szénatomszámú, aromás szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 110-165 oC (230-329 oF) közötti tartományban van. |

271-266-5 | 3G | 68527-26-4 |

Nafta, (kőolaj), gőzzel krakkolt, könnyű, benzolmentesített Agőzzel végzett krakkolás termékeinek desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 4-12 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 80-218 oC (176-424 oF) közötti tartományban van. |

271-726-5 | 3G | 68606-10-0 |

Benzin, pirolízis, butánmentesítő fenéktermékek A propánmentesítő fenéktermékeinek frakcionálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 5-nél nagyobb szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz. |

272-206-0 | 3G | 68783-66-4 |

Nafta (kőolaj), könnyű, kéntelenített A kőolajdesztillátumnak a merkaptánok átalakítása vagy a savas szennyeződések eltávolítása céljából végzett kénmentesítési folyamatában kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 3-6 szénatomszámú, telített és telítetlen szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a -20-100 oC (- 4-212 oF) közötti tartományban van. |

272-896-3 | 3G | 68919-39-1 |

Földgázkondenzátumok A földgázból a szállítás során elkülönített és/vagy kondenzált, a kútfejnél és/vagy a termelő-, gyűjtő-, szállító- és elosztócsővezetékekből az eresztékekben, a mosótoronyban stb. összegyűjtött szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 2-8 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz. |

285-510-3 | 3G | 85116-59-2 |

Nafta (kőolaj), katalitikusan reformált, könnyű, aromásmentes frakció A katalitikusan reformált könnyű naftában az aromások szelektív abszorpciós eljárásban történő eltávolítása után visszamaradó szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 5-8 szénatomszámú paraffin-vegyületeket és ciklikus vegyületeket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 66-121 oC (151-250 oF) közötti tartományban van. |

289-220-8 | 3G | 86290-81-5 |

Benzin Szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 3-nál nagyobb szénatomszámú paraffinokat, cikloparaffinokat, aromás és olefin-szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 30-260 oC (86-500 oF) közötti tartományban van. |

292-698-0 | 3G | 90989-42-7 |

Aromás szénhidrogének, C7-8, alkilmentesítési termékek, desztillálási maradékok |

295-298-4 | 3G | 91995-38-9 |

Szénhidrogének, C4-6, pentánmentesítő, könnyű, aromás, hidrogénezve finomított A pentánmentesítő oszlop első párlataiként, az aromás anyagok hidrogénező finomítása előtt kapott anyag, amely szénhidrogének bonyolult elegyéből áll. Elsősorban főként 4-6 szénatomszámú szénhidrogéneket, ezen belül főleg pentánokat és penténeket tartalmaz. Forráspontja hozzávetőleg a 25-40 oC (77-104 oF) közötti tartományban van. |

295-302-4 | 3G | 91995-41-4 |

Desztillátumok (kőolaj), melegen szikkasztott, gőzzel krakkolt nafta, C5-ben gazdag A melegen szikkasztott, gőzzel krakkolt nafta desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban olyan szénhidrogéneket tartalmaz, melyek 4-6 szénatomszámúak, főleg 5 szénatomszámúak. |

295-331-2 | 3G | 91995-68-5 |

Extraktumok (kőolaj), katalitikusan reformált könnyű nafta oldószer A katalitikusan reformált kőolajfrakció oldószeres extrakciójának extraktumaként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 7-8 szénatomszámú aromás szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 100-200 oC (197-212 oF) közötti tartományban van. |

295-434-2 | 3G | 92045-53-9 |

Nafta (kőolaj), hidrogénezve kéntelenített, könnyű, aromásmentesített A hidrogénezve kéntelenített és aromásmentesített könnyű kőolajfrakciók desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 7 szénatomszámú paraffinokat és cikloparaffinokat tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 90-100 oC (194-212 oF) közötti tartományban van. |

295-442-6 | 3G | 92045-60-8 |

Nafta (kőolaj), könnyű, C5-ben gazdag, kéntelenített Az ásványolajnaftának a merkaptánok átalakítása vagy a savas szennyeződések eltávolítása céljából végzett kénmentesítési folyamatában kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 4-5 szénatomszámú főleg 5 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a - 10-35 oC (14-95 oF)közötti tartományban van. |

295-444-7 | 3G | 92045-62-0 |

Szénhidrogének, C8-11, naftakrakkolás, toluol-frakció Az előhidrogénezett krakkolt nafta desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 8-11 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 130-205 oC (266-401 oF) közötti tartományban van. |

295-445-2 | 3G | 92045-63-1 |

Szénhidrogének, C4-11, naftakrakkolás, aromásmentes Az előhidrogénezett krakkolt naftából a benzolt és a toluolt tartalmazó szénhidrogén-frakció és egy magasabb forráspontú frakció desztillációs elkülönítése után kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 4-11 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 30-205 oC (86-401 oF) közötti tartományban van. |

296-028-8 | 3G | 92201-97-3 |

Nafta (kőolaj), könnyű, melegen szikkasztott, gőzzel krakkolt A hőkezelés után vízgőzzel krakkolt nafta frakcionálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 4-6 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 0-80 oC (32-176 oF) közötti tartományban van. |

295-903-4 | 3G | 93165-19-6 |

Desztillátumok (kőolaj), C6-ban gazdag Kőolaj kiindulási anyag desztillálásával kapott szénhidrogének bonyo lult elegye. Elsősorban olyan szénhidrogéneket tartalmaz, melyek 5-7 szénatomszámúak, főleg 6 szénatomszámúak, forráspontjuk pedig hozzávetőleg a 60-70 oC (140-159 oF) közötti tartományban van. |

302-639-3 | 3G | 94114-03-1 |

Benzin, pirolízis, hidrogénezett A pirolízis-benzin hidrogénezésének desztillációs frakciója. Forráspontja hozzávetőleg a 20-200 oC (68-392 oF) közötti tartományban van. |

305-750-5 | 3G | 95099-23-7 |

Desztillátumok (kőolaj), gőzzel krakkolt, C8-12-frakció, polimerizált, desztilláció, könnyű A gőzzel krakkolt kőolaj-desztillátumok polimerizált 8-12 szénatomszámú frakciójának desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 8-12 szénatomszámú aromás szénhidrogéneket tartalmaz. |

308-261-5 | 3G | 97926-43-7 |

Extraktumok, (kőolaj), nehéz nafta oldószer, agyaggal kezelt A nehéz nafta oldószeres kőolaj-extraktum derítőfölddel végzett kezelésének eredményeként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 6-10 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 80-180 oC (175-356 oF) közötti tartományban van. |

308-713-1 | 3G | 98219-46-6 |

Nafta (kőolaj), könnyű, gőzzel krakkolt, benzolmentesített, melegen szikkasztott A gőzzel krakkolt, benzolmentesített könnyű kőolaj-nafta kezelésével és desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 7-12 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 95-200 oC (203-392 oF) közötti tartományban van. |

308-714-7 | 3G | 98219-47-7 |

Nafta (kőolaj), könnyű, gőzzel krakkolt, melegen szikkasztott A gőzzel krakkolt könnyű kőolaj-nafta kezelésével és desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 5-6 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 35-80 oC (95-176 oF) közötti tartományban van. |

309-862-5 | 3G | 101316-56-7 |

Desztillátumok (kőolaj), C7-9 , C8-ban gazdag, hidrogénezve kéntelenített, aromásmentesített A hidrogénezve kéntelenített és aromásmentesített könnyű kőolajfrakció desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban olyan szénhidrogénekből áll, amelyek 7-9 szénatomszámúak, ezen belül túlnyomórészt 8 szénatomszámú paraffinokat és cikloparaffinokat tartalmaz, a vegyületek forráspontja pedig hozzávetőleg a 120-130 oC (248-266 oF) közötti tartományban van. |

309-870-9 | 3G | 101316-66-9 |

Szénhidrogének, C6-8, hidrogénezett, szorpcióval aromásmentesített, toluol-raffinálás A katalizátor jelenlétében hidrogénnel kezelt krakkolt benzin szénhidrogén-frakciójából a toluol-szorpció alatt kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 6-8 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 80-135 oC (176-275 oF) közötti tartományban van. |

309-976-5 | 3G | 101795-01-1 |

Nafta (kőolaj), kéntelenített, könnyű Az ásványolajnaftának a merkaptánok átalakítása vagy a savas szennyeződések eltávolítása céljából végzett kénmentesítési folyamatában kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 5-8 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 20-130 oC (68-266 oF) közötti tartományban van. |

310-012-0 | 3G | 102110-14-5 |

Szénhidrogének, C3-6 szénatomszámú, C5-ben gazdag, gőzzel krakkolt nafta A gőzzel krakkolt nafta desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban olyan szénhidrogéneket tartalmaz, melyek 3-6 szénatomszámúak, főleg 5 szénatomszámúak. |

310-013-6 | 3G | 102110-15-6 |

Szénhidrogének, C5-ben gazdag, diciklo-pentadién-tartalmú A gőzös krakkolás folyamatában kapott termékek desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban olyan szénhidrogénekből áll, amelyek 5 szénatomszámúak, valamint diciklo-pentadiént tartalmaz, a vegyületek forráspontja pedig hozzávetőleg a 30-170 oC (86-338 oF) közötti tartományban van. |

310-057-6 | 3G | 102110-55-4 |

Maradékok (kőolaj), gőzzel krakkolt, könnyű, aromás A nagyon könnyű termékek elvétele utáni, 5-nél nagyobb szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmazó maradék vízgőz jelenlétében végzett krakkolás, vagy más hasonló folyamat eredményeként kapott termékek desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban aromás szénhidrogéneket tartalmaz, melyek 5-nél nagyobb szénatomszámúak, forráspontjuk pedig hozzávetőleg 40oC (104oF) felett van. |

232-366-4 | 3H | 8008-20-6 |

Kerozin (kőolaj) A nyersolaj desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 9-16 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 150-290 oC (320-554 oF) közötti tartományban van. |

265-191-7 | 3H | 64742-88-7 |

Szolvensnafta (kőolaj), középpárlat, alifás A nyersolaj vagy a természetes nafta desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 9-12 szénatomszámú, telített szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 140-220 oC (284-428 oF) közötti tartományban van. |

265-200-4 | 3H | 64742-96-7 |

Szolvensnafta (kőolaj), nehéz, alifás A nyersolaj vagy a természetes benzin desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 11-16 szénatomszámú, telített szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 190-290 oC (374-554 oF) közötti tartományban van. |

295-418-5 | 3H | 92045-37-9 |

Kerozin (kőolaj), közvetlen lepárlású, széles tartományú frakció Az atmoszférikus desztilláció széles tartományú szénhidrogén-tüzelőnyag frakciójaként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Forráspontja hozzávetőleg a 70-220 oC (158-428 oF) közötti tartományban van. |

265-194-3 | 3I | 64742-91-2 |

Desztillátumok (kőolaj), gőzzel krakkolt A gőzzel krakkolt termékek desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 7-16 szénatomszámú telítetlen szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 90-290 oC (190-554 oF) közötti tartományban van. |

270-728-3 | 3I | 68477-39-4 |

Desztillátumok (kőolaj), krakkolt, sztrippelt, gőzzel krakkolt kőolaj-desztillátumok, C8-10 frakció A krakkolt, sztrippelt, gőzzel krakkolt desztillátumok desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. 8-10 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 129-194 oC (264-382 oF) közötti tartományban van. |

270-729-9 | 3I | 68477-40-7 |

Desztillátumok (kőolaj), krakkolt, sztrippelt, gőzzel krakkolt kőolaj-desztillátumok, C10-12 frakció A krakkolt, sztrippelt, gőzzel krakkolt desztillátumok desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban aromás, C10-12 szénhidrogéneket tartalmaz. |

270-737-2 | 3I | 68477-54-3 |

Desztillátumok (kőolaj), gőzzel krakkolt, C8-12 frakció A gőzzel krakkolt termékek desztillálásával kapott szerves vegyületek bonyolult elegye. Elsősorban főként 8-12 szénatomszámú telítetlen szénhidrogéneket tartalmaz. |

285-507-7 | 3I | 85116-55-8 |

Kerozin (kőolaj), hidrogénezve kéntelenített, termikusan krakkolt A hidrogénezve kéntelenített, termikusan krakkolt desztillátum frakcionálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 8-16 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 120-283 oC (284-541 oF) közötti tartományban van. |

292-621-0 | 3I | 90640-98-5 |

Aromás szénhidrogének, CAEGT;10, gőzzel krakkolt, hidrogénnel kezelt A gőzzel krakkolt, katalitikusan hidrogénezett termékek desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 10-nél nagyobb szénatomszámú aromás szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 150-320 oC (302-608 oF) közötti tartományban van. |

292-637-8 | 3I | 90641-13-7 |

Nafta (kőolaj), gőzzel krakkolt, hidrogénnel kezelt, C9-10 aromásban gazdag A gőzzel krakkolt termékek desztillálásával majd katalizátor jelenlétében végzett hidrogénezésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban aromás, 9-10 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 140-200 oC (284-392 oF) közötti tartományban van. |

309-881-9 | 3I | 101316-80-7 |

Szolvensnafta (kőolaj), hidrokrakkolt, nehéz, aromás A hidrokrakkolt kőolaj-desztillátum desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 9-16 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 235-290 oC (455-554 oF) közötti tartományban van. |

265-074-0 | 3J | 64741-73-7 |

Desztillátumok (kőolaj), alkilezett A rendszerint 3-5 szénatomszámú monoolefin-szénhidrogének és az izobután reakciótermékeinek desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 11-17 szénatomszámú elágazó láncú, telített szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 205-320 oC (401-608 oF) közötti tartományban van. |

265-099-7 | 3J | 64741-98-6 |

Extraktumok (kőolaj), nehéz szolvensnafta Az oldószeres extrakciós folyamat extraktumaként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 7-12 szénatomszámú aromás szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 90-220 oC (194-428 oF) közötti tartományban van. |

265-132-5 | 3J | 64742-31-0 |

Desztillátumok (kőolaj), kémiailag semlegesített, könnyű A savas anyagok eltávolításánal céljával végzett kezelés eredményeképpen kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 9-16 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 150-290 oC (302-554 oF) közötti tartományban van. |

265-149-8 | 3J | 64742-47-8 |

Desztillátumok (kőolaj), hidrogénnel kezelt, könnyű Kőolajfrakció katalizátor jelenlétében végzett hidrogénezésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 9-16 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 150-290 oC (302-554 oF) közötti tartományban van. |

265-184-9 | 3J | 64742-81-0 |

Kerozin (kőolaj), hidrogénezve kéntelenített A szerves kén hidrogén-szulfiddá történő átalakítása, majd a hidrogén-szulfid ezt követő eltávolítása céljából hidrogénezett kőolaj alapanyagból nyert szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 9-16 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 150-290 oC (302-554 oF) közötti tartományban van. |

265-198-5 | 3J | 64742-94-5 |

Szolvensnafta (kőolaj), nehéz, aromás Az aromás anyagáram desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 9-16 szénatomszámú aromás szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 165-290 oC (330-554 oF) közötti tartományban van. |

269-778-9 | 3J | 68333-23-3 |

Nafta (kőolaj), nehéz, kokszolási A fluid kokszoló termékeinek desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 6-15 szénatomszámú telítetlen szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 157-288 oC (315-550 oF) közötti tartományban van. |

285-508-2 | 3J | 85116-57-0 |

Nafta (kőolaj), katalitikusan reformált, hidrogénezve kéntelenített, nehéz, aromás frakció A katalitikusan reformált, hidrogénezve kéntelenített nafta frakcionálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 7-13 szénatomszámú aromás szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 98-218 oC (208-424 oF) közötti tartományban van. |

294-799-5 | 3J | 91770-15-9 |

Kerozin (kőolaj), kéntelenített Kőolaj-desztillátumnak a merkaptánok átalakítása vagy a savas szennyeződések eltávolítása céljából végzett kénmentesítési folyamatában kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 9-16 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 130-290 oC (266-554 oF) közötti tartományban van. |

295-416-4 | 3J | 92045-36-8 |

Kerozin (kőolaj), oldószeresen finomított, kéntelenített Kőolaj oldószeres finomításával és kénmentesítésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Forráspontja hozzávetőleg a 150-260 oC (302-500 oF) közötti tartományban van. |

297-854-1 | 3J | 93763-35-0 |

Szénhidrogének, C9-16, hidrogénnel kezelt, aromásmentesített Az aromások nafténekké történő átalakításának céljával katalitikusan hidrogénezett oldószerek szénhidrogénjeinek bonyolult elegye. |

307-033-2 | 3J | 97488-94-3 |

Kerozin (kőolaj), oldószeresen finomított, hidrogénezve kéntelenített |

309-864-6 | 3J | 101316-58-9 |

Desztillátumok (kőolaj), hidrogénezve kéntelenített, teljes, középpárlat, kokszolási A hidrogénezve kéntelenített kokszolási desztillátum frakcionálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 8-16 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 120-283 oC (248-541 oF) közötti tartományban van. |

309-882-4 | 3J | 101316-81-8 |

Szolvensnafta (kőolaj), hidrogénezve kéntelenített, nehéz, aromás Kőolajfrakció katalitikus hidrogénező kénmentesítésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 10-13 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 180-240 oC (356-464 oF) közötti tartományban van. |

309-884-5 | 3J | 101316-82-9 |

Szolvensnafta (kőolaj), hidrogénezve kéntelenített, középpárlat Kőolajfrakció katalitikus hidrogénező kénmentesítésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 10-13 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 175-220 oC (347-428 oF) közötti tartományban van. |

309-944-0 | 3J | 101631-19-0 |

Kerozin (kőolaj), hidrogénnel kezelt A kőolaj desztillálásával és ezt követő hidrogénező finomításával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 12-16 szénatomszámú alkánokat, cikloalkánokat és alkil-benzolokat tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 230-270 oC (446-518 oF) közötti tartományban van. |

265-043-1 | 4A | 64741-43-1 |

Gázolajok (kőolaj), közvetlen lepárlású A nyersolaj desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 11-25 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 205-400 oC (401-752 oF) közötti tartományban van. |

265-044-7 | 4A | 64741-44-2 |

Desztillátumok (kőolaj), közvetlen lepárlású középpárlat A nyersolaj desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 11-20 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 205-345 oC (401-653 oF) közötti tartományban van. |

272-341-5 | 4A | 68814-87-9 |

Desztillátumok (kőolaj), teljes, közvetlen lepárlású, középpárlat A nyersolaj desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 9-25 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 150-400 oC (320-752 oF) közötti tartományban van. |

272-817-2 | 4A | 68915-96-8 |

Desztillátumok (kőolaj), közvetlen lepárlású, nehézpárlat A nyersolaj atmoszférikus desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Forráspontja hozzávetőleg a 288-471 oC (550-880 oF) közötti tartományban van. |

272-818-8 | 4A | 68915-97-9 |

Gázolajok (kőolaj), közvetlen lepárlású, magas forráspontú A nyersolaj atmoszférikus desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Forráspontja hozzávetőleg a 282-349 oC (540-660 oF) közötti tartományban van. |

294-454-9 | 4A | 91722-55-3 |

Desztillátumok (kőolaj), oldószeresen viasztalanított, közvetlen lepárlású, középpárlat Kőolajfrakcióból a normál paraffinok oldószeres kristályosítással történő eltávolításával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 11-20 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 205-345 oC (401-653 oF) közötti tartományban van. |

295-528-3 | 4A | 92062-14-1 |

Szolvensnafta (kőolaj), nehéz A kőolaj desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 10-20 szénatomszámú szénhidrogéneket és kis mennyiségű aromást tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 185-210 oC (365-410 oF) közötti tartományban van. |

296-468-0 | 4A | 92704-36-4 |

Gázolajok, (kőolaj), közvetlen lepárlású, agyaggal kezelt Kőolajfrakciónak a nyomokban jelenlévő poláros vegyületek és szennyeződések eltávolítása céljából természetes vagy módosított agyaggal kontaktálási vagy perkolációs folyamatban végzett kezelése eredményeként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 10-25 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 160-410 oC (320-770 oF) közötti tartományban van. |

265-060-4 | 4B | 64741-59-9 |

Desztillátumok (kőolaj), katalitikusan krakkolt, könnyű Katalitikus krakkolási folyamat termékeinek desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 9-25 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 150-400 oC (302-752 oF) közötti tartományban van. Viszonylag nagy mennyiségben tartalmaz biciklikus, aromás szénhidrogéneket. |

265-062-5 | 4B | 64741-60-2 |

Desztillátumok (kőolaj), katalitikusan krakkolt, középpárlat Katalitikus krakkolási folyamat termékeinek desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 11-30 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 205-450 oC (401-842 oF) közötti tartományban van. Viszonylag nagy mennyiségben tartalmaz triciklikus, aromás szénhidrogéneket. |

265-078-2 | 4B | 64741-77-1 |

Desztillátumok (kőolaj), hidrokrakkolt, könnyű Hidrokrakkolási folyamat termékeinek desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 10-18 szénatomszámú, telített szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 160-320 oC (320-608 oF) közötti tartományban van. |

265-084-5 | 4B | 64741-82-8 |

Desztillátumok (kőolaj), termikusan krakkolt, könnyű Termikus krakkolás termékeinek desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 10-22 szénatomszámú telítetlen szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 160-370 oC (320-698 oF) közötti tartományban van. |

269-781-5 | 4B | 68333-25-5 |

Desztillátumok (kőolaj), hidrogénezve kéntelenített, könnyű, katalitikusan krakkolt A szerves kén hidrogén-szulfiddá való átalakítása, majd a hidrogén-szulfid ezt követő eltávolítása céljából hidrogénezett, könnyű, katalitikusan krakkolt desztillátumok szénhidrogénjeinek bonyolult elegye. Elsősorban 9-25 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 150-400 oC (302-752 oF) közötti tartományban van. Viszonylag nagy mennyiségben tartalmaz biciklusos, aromás szénhidrogént. |

270-662-5 | 4B | 68475-80-9 |

Desztillátumok (kőolaj), könnyű, gőzzel krakkolt, nafta A gőzzel krakkolt termékek többszörös desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 10-18 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz. |

270-727-8 | 4B | 68477-38-3 |

Desztillátumok (kőolaj), krakkolt, gőzzel krakkolt kőolaj-desztillátumok A krakkolt, gőzzel krakkolt desztillátum és/vagy a desztillátum frakcionált termékeinek desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 10 és a kis molekulatömegű polimerek szénatomszáma közötti szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz. |

271-260-2 | 4B | 68527-18-4 |

Gázolajok (kőolaj), gőzzel krakkolt A gőzzel krakkolt termékek desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 9-nél nagyobb szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 205-400 oC (400-752oF) közötti tartományban van. |

285-505-6 | 4B | 85116-53-6 |

Desztillátumok (kőolaj), hidrogénezve kéntelenített, termikusan krakkolt, középpárlat A hidrogénezve kéntelenített, termikusan krakkolt desztillátumok frakcionálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 11-25 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 205-400 oC (401-752 oF) közötti tartományban van. |

295-411-7 | 4B | 92045-29-9 |

Gázolajok (kőolaj), termikusan krakkolt, hidrogénezve kéntelenített |

295-514-7 | 4B | 92062-00-5 |

Maradékok (kőolaj), hidrogénezett, gőzzel krakkolt nafta A hidrogénnel kezelt, gőzzel krakkolt nafta desztillálásának maradékfrakciójaként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban olyan szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 200-350 oC (32-662 oF) közötti tartományban van. |

295-517-3 | 4B | 92062-04-9 |

Maradékok (kőolaj), gőzzel krakkolt nafta desztillátum A magas hőmérsékleten gőzzel krakkolt nafta effluensei szeparálásának oszlop-fenéktermékeként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Forráspontja hozzávetőleg a 147-300 oC (297-572 oF) közötti tartományban van, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 50oC-on 18 cSt. |

295-991-1 | 4B | 92201-60-0 |

Desztillátumok (kőolaj), katalitikusan krakkolt, könnyű, termikusan degradált A katalitikus krakkolási folyamat termékeinek desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye, melyet hőátadó fluidumként használtak. Elsősorban olyan szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 190-340 oC (374-644 oF) közötti tartományban van. Valószínűleg tartalmaz szerves kénvegyületeket. |

297-905-8 | 4B | 93763-85-0 |

Maradékok (kőolaj), melegen szikkasztott, gőzzel krakkolt nafta. A gőzzel krakkolt, melegen szikkasztott nafta desztillálási maradékaként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Forráspontja hozzávetőleg a 150-350 oC (302-662 oF) közötti tartományban van. |

307-662-2 | 4B | 97675-88-2 |

Szénhidrogének, C16-20, oldószeresen viasztalanított, hidrokrakkolt, paraffinos desztillálási maradék A hidrokrakkolt paraffinos desztillátum desztillálási maradékának oldószeres viasztalanítási folyamatában kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 16-20 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja hozzávetőleg a 360-500 oC (680-932 oF) közötti tartományban van, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig körülbelül 100 oC-on (212 oF) 4,5 cSt. |

308-278-8 | 4B | 97926-59-5 |

Gázolajok (kőolaj), könnyű, vákuum, termikusan krakkolt, hidrogénezve kéntelenített A termikusan krakkolt, könnyű vákuum-kőolaj katalitikus hidrogénező kénmentesítésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 14-20 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 270-370 oC (518-698 oF) közötti tartományban van. |

309-865-1 | 4B | 101316-59-0 |

Desztillátumok (kőolaj), hidrogénezve kéntelenített, középpárlat, kokszolási A hidrogénezve kéntelenített kokszolási desztillátumok frakcionálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 12-21 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 200-360 oC (392-680 oF) közötti tartományban van. |

309-939-3 | 4B | 101631-14-5 |

Desztillátumok (kőolaj), nehéz, gőzzel krakkolt A gőzzel krakkolt nehéz maradékok desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban nagymértékben alkilezett aromás nehéz szénhidrogénekből áll, melyek forráspontja hozzávetőleg a 250-400 oC (482-752 oF) közötti tartományban van. |

265-049-4 | 5A | 64741-49-7 |

Kondenzátumok (kőolaj), vákuumtorony A nyersolaj atmoszférikus desztillálási maradéka vákuumdesztillálásának legalacsonyabb forráspontú anyagáramaként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 11-25 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 205-400 oC (401-752 oF) közötti tartományban van. |

265-059-9 | 5A | 64741-58-8 |

Gázolajok (kőolaj), könnyű, vákuum A nyersolaj atmoszférikus desztillálási maradékának vákuumdesztillálásában kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 13-30 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 230-450C közötti tartományban van. |

265-190-1 | 5A | 64742-87-6 |

Gázolajok (kőolaj), hidrogénezve kéntelenített, könnyű, vákuum A katalitikus hidrogénező kénmentesítés folyamatában kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 13-30 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 230-450 oC (446-842 oF) közötti tartományban van. |

295-407-5 | 5A | 92045-24-4 |

Gázolajok (kőolaj), hidrogénnel kezelt, könnyű, vákuum A könnyű vákuum kőolaj-gázolajok katalizátor jelenlétében végzett hidrogénező finomításával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 13-30 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 230-450 oC (446-842 oF) közötti tartományban van. |

295-408-0 | 5A | 92045-26-6 |

Gázolajok (kőolaj), könnyű, vákuum, oldószeresen viasztalanított A kőolaj-desztillátum oldószeresen, vákuum alkalmazása mellett végzett paraffinmentesítésekor kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 20-30 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 40 oC-on 20-25 cSt. |

295-409-6 | 5A | 92045-27-7 |

Gázolajok (kőolaj), oldószeresen finomított, könnyű, vákuum Oldószeres extrakciós folyamat raffinátumaként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 13-30 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 230-450 oC (446-842 oF) közötti tartományban van. |

307-750-0 | 5A | 97722-01-5 |

Gázolajok, könnyű, nafténes, vákuum A nyers nafténes olaj vákuumdesztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 13-27 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspontja hozzávetőleg a 240-400 oC (464-752 oF) közötti tartományban van. Az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 40 oC-on (104 oF) 9,5 cSt. |

307-754-0 | 5A | 97722-05-9 |

Szénhidrogének, C16-20, hidrogénnel kezelt desztillátum, vákuumdeszt., könnyű A 100 oC-on (212 oF) 2 cSt viszkozitású desztillátum katalitikus hidrogénező finomításának effluensei vákuumdesztillálásának első párlataiként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 16-20 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 290-350 oC (554-662 oF) közötti tartományban van. |

307-756-3 | 5A | 97722-07-1 |

Szénhidrogének, C11-17, nafténes, középpárlat A 40 oC-on 2,2 cSt viszkozitású nafténes desztillátum vákuumdesztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 11-17 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 200-300 oC (392-572 oF) közötti tartományban van. |

309-693-7 | 5A | 100684-22-8 |

Gázolajok (kőolaj), könnyű, vákuum, szénnel kezelt A könnyű vákuum kőolaj-gázolajnak a nyomnyi mennyiségben jelenlevő poláros anyagok és a szennyezők eltávolítása céljából végzett aktív szenes kezelése eredményeként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 13-30 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz. |

309-694-2 | 5A | 100684-23-9 |

Gázolajok (kőolaj), könnyű, vákuum, agyaggal kezelt A könnyű vákuum kőolaj-gázolajnak a nyomnyi mennyiségben jelenlevő poláros anyagok és a szennyezők eltávolítása céljából végzett derítőföldes kezelése eredményeként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 13-30 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz. |

265-088-7 | 5B | 64741-86-2 |

Desztillátumok (kőolaj), kéntelenített, középpárlat Kőolaj-desztillátumnak a merkaptánok átalakítása vagy a savas szennyeződések eltávolítása céljából végzett kénmentesítési folyamatában kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 9-20 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 150-345 oC (302-653 oF) közötti tartományban van. |

265-092-9 | 5B | 64741-90-8 |

Gázolajok (kőolaj), oldószeresen finomított Oldószeres extrakciós folyamat raffinátumaként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 11-25 szénatomszámú alifás szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 205-400 oC (401-752 oF) közötti tartományban van. |

265-093-4 | 5B | 64741-91-9 |

Desztillátumok (kőolaj), oldószeresen finomított, középpárlat Oldószeres extrakciós folyamat raffinátumaként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 9-20 szénatomszámú alifás szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 150-345 oC (302-653 oF) közötti tartományban van. |

265-112-6 | 5B | 64742-12-7 |

Gázolajok (kőolaj), savasan kezelt Kénsavas kezelési folyamat raffinátumaként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 13-25 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 230-400 oC (446-752 oF) közötti tartományban van. |

265-113-1 | 5B | 64742-13-8 |

Desztillátumok (kőolaj), savasan kezelt, középpárlat Kénsavas kezelési folyamat raffinátumaként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 11-20 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 205-345 oC (401-653 oF) közötti tartományban van. |

265-114-7 | 5B | 64742-14-9 |

Desztillátumok (kőolaj), savasan kezelt, könnyű Kénsavas kezelési folyamat raffinátumaként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 9-16 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 150-290 oC (302-554 oF) közötti tartományban van. |

265-129-9 | 5B | 64742-29-6 |

Gázolajok (kőolaj), kémiailag semlegesített A savas anyagok eltávolítása céljából végzett kezelés eredményeként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 13-25 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 230-400 oC (446-752 oF) közötti tartományban van. |

265-130-4 | 5B | 64742-30-9 |

Desztillátumok (kőolaj), kémiailag semlegesített, középpárlat A savas anyagok eltávolítása céljából végzett kezelés eredményeként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 11-20 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 205-345 oC (401-653 oF) közötti tartományban van. |

265-139-3 | 5B | 64742-38-7 |

Desztillátumok (kőolaj), agyaggal kezelt, középpárlat Kőolajfrakciónak a nyomokban jelenlévő poláros vegyületek és szennyeződések eltávolítása céljából természetes vagy módosított agyaggal, rendszerint perkolációs folyamatban végzett kezelése eredményeként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 9-20 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 150-345 oC (302-653 oF) közötti tartományban van. |

265-148-2 | 5B | 64742-46-7 |

Desztillátumok (kőolaj), hidrogénnel kezelt, középpárlat Kőolajfrakció katalitikus hidrogénezése eredményeként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 11-25 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 205-400 oC (401-752 oF) közötti tartományban van. |

265-182-8 | 5B | 64742-79-6 |

Gázolajok (kőolaj), hidrogénezve kéntelenített A szerves kén hidrogén-szulfiddá való átalakítása, majd a hidrogén-szulfid ezt követő eltávolítása céljából hidrogénezett kőolaj alapanyagból nyert szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 13-25 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 230-400 oC (446-752 oF) közötti tartományban van. |

265-183-3 | 5B | 64742-80-9 |

Desztillátumok (kőolaj), hidrogénezve kéntelenített, középpárlat A szerves kén hidrogén-szulfiddá való átalakítása, majd a hidrogén-szulfid ezt követő eltávolítása céljából hidrogénezett kőolaj alapanyagból nyert szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 11-25 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 205-400 oC (401-752 oF) közötti tartományban van. |

269-822-7 | 5B | 68334-30-5 |

Tüzelőanyagok, dízel A nyersolaj desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 9-20 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 163-357 oC (325-675 oF) közötti tartományban van. |

270-671-4 | 5B | 68476-30-2 |

Tüzelőanyag-olaj, 2.sz. Desztillált olaj, amelynek minimális viszkozitása 37,7 °C-on (100oF) 32,6 SUS, maximális viszkozitása pedig 37,7oC-on (100oF) 37,9 SUS. |

270-673-5 | 5B | 68476-31-3 |

Tüzelőanyag-olaj, 4.sz. Desztillált olaj, amelynek minimális viszkozitása 37,7oC-on (100oF) 45 SUS, maximális viszkozitása pedig 37,7oC-on (100oF) 125 SUS. |

270-676-1 | 5B | 68476-34-6 |

Tüzelőanyagok, dízel, 2.sz. Desztillált olaj, amelynek minimális viszkozitása 37,7oC-on (100oF) 32,6 SUS, maximális viszkozitása pedig 37,7oC-on (100oF) 40,1 SUS. |

270-719-4 | 5B | 68477-29-2 |

Desztillátumok (kőolaj), a katalitikus reformer frakcionáló desztillálási maradéka, magas forráspontú A katalitikus reformer frakcionáló maradékának desztillálásából kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Forráspontja hozzávetőleg a 343-399 oC (650-750 oF) közötti tartományban van. |

270-721-5 | 5B | 68477-30-5 |

Desztillátumok (kőolaj), a katalitikus reformer frakcionáló desztillálási maradéka, közepes forráspontú A katalitikus reformer frakcionáló maradékának desztillálásából kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Forráspontja hozzávetőleg a 288-371 oC (550-700 oF) közötti tartományban van. |

270-722-0 | 5B | 68477-31-6 |

Desztillátumok (kőolaj), a katalitikus reformer frakcionáló maradéka, alacsony forráspontú A katalitikus reformer frakcionáló maradékának desztillálásából kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Forráspontja hozzávetőleg 288 oC (550 oF) alatt van. |

292-615-8 | 5B | 90640-93-0 |

Desztillátumok (kőolaj), különlegesen finomított, középpárlat Kőolajfrakciónak a szűrés, centrifugálás, atmoszférikus desztilláció, vákuumdesztilláció, savazás, semlegesítés, agyagos kezelés közül több műveletben történő kezelése eredményeképpen kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 10-20 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz. |

295-294-2 | 5B | 91995-34-5 |

Desztillátumok (kőolaj), a katalitikus reformer, nehéz, aromás, konc. Katalitikusan reformált kőolajpárlat desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 10-16 szénatomszámú aromás szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 200-300 oC (392-572 oF) közötti tartományban van. |

300-227-8 | 5B | 93924-33-5 |

Gázolajok, paraffinos A paraffinok erőteljes katalitikus hidrogénező finomításaiból származó effluensek desztillálásával kapott szénhidrogén-elegy újbóli desztillálásával kapott desztillátum. Forráspontja hozzávetőleg a 190-330 oC (374-594 oF) közötti tartományban van. |

307-035-3 | 5B | 97488-96-5 |

Nafta (kőolaj), oldószeresen finomított, hidrogénezve kéntelenített, nehéz |

307-659-6 | 5B | 97675-85-9 |

Szénhidrogének, C16-20 szénatomszámú, hidrogénnel kezelt, középpárlat desztillátum, desztillálás, könnyű A közép-desztillátum hidrogénezéséből származó effluensek vákuumdesztillálásának kezdeti párlataiként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 16-20 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 290-350 oC (554-662 oF) közötti tartományban van, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 100 oC-on (212 oF) 2 cSt. |

307-660-1 | 5B | 97675-86-0 |

Szénhidrogének, C12-20 szénatomszámú, hidrogénnel kezelt, paraffinos, desztillálás, könnyű A nehéz paraffinok katalizátor jelenlétében végzett hidrogénezéséből származó effluensek vákuumdesztillálásának kezdeti párlataiként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 12-20 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 230-350 oC (446-662 oF) közötti tartományban van, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 100 oC-on (212 oF) 2 cSt. |

307-757-9 | 5B | 97722-08-3 |

Szénhidrogének, C11-17, oldószerrel extrahált, nafténes, könnyű A 40 oC-on (104 oF) 2,2 cSt viszkozitású, könnyű, nafténes desztillátum aromásainak extrahálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 11-17 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 200-300 oC (392-572 oF) közötti tartományban van. |

308-128-1 | 5B | 97862-78-7 |

Gázolajok, hidrogénnel kezelt A paraffinok katalizátor jelenlétében végzett hidrogénezéséből származó effluensek újbóli desztillálásában kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 17-27 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 330-340 oC (626-644 oF) közötti tartományban van. |

309-667-5 | 5B | 100683-97-4 |

Desztillátumok (kőolaj), szénnel kezelt, könnyű, paraffinos Kőolajból származó olajfrakciónak a nyomokban jelenlévő poláros vegyületek és szennyeződések eltávolítása céljából aktív szénnel végzett kezelése eredményeként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 12-28 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz. |

309-668-0 | 5B | 100683-98-5 |

Desztillátumok (kőolaj), szénnel kezelt, középpárlat, paraffinos Kőolajnak a nyomokban jelenlévő poláros vegyületek és szennyeződések eltávolítása céljából aktív szénnel végzett kezelése eredményeként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 16-36 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz. |

309-669-6 | 5B | 100683-99-6 |

Desztillátumok (kőolaj), agyaggal kezelt, középpárlat, paraffinos Kőolajnak a nyomokban jelenlévő poláros vegyületek és szennyeződések eltávolítása céljából derítőfölddel végzett kezelése eredményeként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 16-36 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz. |

265-045-2 | 6A | 64741-45-3 |

Maradékok (kőolaj), atmoszférikus torony A nyersolaj atmoszférikus desztillációjának bonyolult maradéka. Elsősorban 20-nál nagyobb szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg 350oC-nál (662oF) magasabb. Valószínűleg 5 tömegszázalék, vagy több, 4-6 tagú, kondenzált gyűrűt tartalmazó, aromás szénhidrogént tartalmaz. |

265-058-3 | 6A | 64741-57-7 |

Gázolajok (kőolaj), nehéz, vákuum A nyersolaj atmoszférikus desztillálási maradékának vákuumdesztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 20-50 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 350-600 oC (662-1112 oF) közötti tartományban van. Valószínűleg 5 tömegszázalék, vagy több, 4-6 tagú, kondenzált gyűrűt tartalmazó, aromás szénhidrogént tartalmaz. |

265-063-0 | 6A | 64741-61-3 |

Desztillátumok (kőolaj), nehéz, katalitikusan krakkolt. A katalitikus krakkolási folyamat termékeinek desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 15-35 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 260-500 oC (500-932 oF) közötti tartományban van. Valószínűleg 5 tömegszázalék, vagy több, 4-6 tagú, kondenzált gyűrűt tartalmazó, aromás szénhidrogént tartalmaz. |

265-064-6 | 6A | 64741-62-4 |

Tisztított olajok (kőolaj), katalitikusan krakkolt A katalitikus krakkolási folyamat termékeinek desztillálása után maradékfrakcióként visszamaradt szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 20-nál nagyobb szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg 350 oC (662 oF) felett van. Valószínűleg 5 tömegszázalék, vagy több, 4-6 tagú, kondenzált gyűrűt tartalmazó, aromás szénhidrogént tartalmaz. |

265-069-3 | 6A | 64741-67-9 |

Maradékok (kőolaj), katalitikus reformáló frakcionáló A katalitikus reformálási folyamat termékeinek desztillálása után maradékfrakcióként visszamaradt szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 10-25 szénatomszámú aromás szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 160-400 oC közötti tartományban van. Valószínűleg 5 tömegszázalék, vagy több, 4-6 tagú, kondenzált gyűrűt tartalmazó, aromás szénhidrogént tartalmaz. |

265-076-1 | 6A | 64741-75-9 |

Maradékok (kőolaj), hidrokrakkolt A hidrokrakkolási folyamat termékeinek desztillálása után maradékfrakcióként visszamaradt szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 20-nál nagyobb szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg 350oC (662oF) felett van. |

265-081-9 | 6A | 64741-80-6 |

Maradékok (kőolaj), termikusan krakkolt A termikus krakkolási folyamat termékeinek desztillálása után maradékfrakcióként visszamaradt szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 20-nál nagyobb szénatomszámú telítetlen szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg 350oC (662oF) felett van. Valószínűleg 5 tömegszázalék, vagy több, 4-6 tagú, kondenzált gyűrűt tartalmazó, aromás szénhidrogént tartalmaz. |

265-082-4 | 6A | 64741-81-7 |

Desztillátumok (kőolaj), termikusan krakkolt, nehéz A termikus krakkolási folyamat termékeinek desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 15-36 szénatomszámú telítetlen szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 260-480 oC (500-896 oF) közötti tartományban van. Valószínűleg 5 tömegszázalék, vagy több, 4-6 tagú, kondenzált gyűrűt tartalmazó, aromás szénhidrogént tartalmaz. |

265-162-9 | 6A | 64742-59-2 |

Gázolajok (kőolaj), hidrogénnel kezelt, vákuum Kőolajfrakció katalizátor jelenlétében történő hidrogénezésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 13-50 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 230-600 oC (446-1112 oF) közötti tartományban van. Valószínűleg 5 tömegszázalék, vagy több, 4-6 tagú, kondenzált gyűrűt tartalmazó, aromás szénhidrogént tartalmaz. |

265-181-2 | 6A | 64742-78-5 |

Maradékok (kőolaj), hidrogénezve kéntelenített, atmoszférikus torony Az atmoszférikus torony maradékának elsősorban a szerves kénvegyületek eltávolításához szükséges körülmények mellett végzett katalitikus hidrogénezésének eredményeként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 20-nál nagyobb szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg 350 oC (662 oF) felett van. Valószínűleg 5 tömegszázalék, vagy több, 4-6 tagú, kondenzált gyűrűt tartalmazó, aromás szénhidrogént tartalmaz. |

265-189-6 | 6A | 64742-86-5 |

Gázolajok (kőolaj), hidrogénezve kéntelenített, nehéz, vákuum Hidrogénező kénmentesítés folyamatban kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 20-50 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 350-600 oC (662-1112 oF) közötti tartományban van. Valószínűleg 5 tömegszázalék, vagy több, 4-6 tagú, kondenzált gyűrűt tartalmazó, aromás szénhidrogént tartalmaz. |

265-193-8 | 6A | 64742-90-1 |

Maradékok (kőolaj), gőzzel krakkolt. A gőzzel krakkolt (beleértve az etilén előállítása céljából végzett vízgőzös krakkolást is) termékek desztillálása után maradékfrakcióként visszamaradt szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 14-nél nagyobb szénatomszámú telítetlen szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg 260 oC (500 oF) felett van. Valószínűleg 5 tömegszázalék, vagy több, 4-6 tagú, kondenzált gyűrűt tartalmazó, aromás szénhidrogént tartalmaz. |

269-777-3 | 6A | 68333-22-2 |

Maradékok (kőolaj), atmoszférikus A nyersolaj atmoszférikus desztillálásának bonyolult összetételű maradéka. Elsősorban 11-nél nagyobb szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg 200 oC (392 oF) felett van. Valószínűleg 5 tömegszázalék, vagy több, 4-6 tagú, kondenzált gyűrűt tartalmazó, aromás szénhidrogént tartalmaz. |

269-782-0 | 6A | 68333-26-6 |

Tisztított olajok (kőolaj), hidrogénezve kéntelenített, katalitikusan krakkolt A szerves kén hidrogén-szulfiddá való átalakítása, majd a hidrogén-szulfid ezt követő eltávolítása céljából hidrogénezett katalitikusan krakkolt, derített olaj szénhidrogénjeinek bonyolult elegye. Elsősorban 20-nál nagyobb szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg 350 oC (662 oF) felett van. Valószínűleg 5 tömegszázalék, vagy több, 4-6 tagú, kondenzált gyűrűt tartalmazó, aromás szénhidrogént tartalmaz. |

269-783-6 | 6A | 68333-27-7 |

Desztillátumok (kőolaj), hidrogénezve kéntelenített, katalitikusan krakkolt, középpárlat A szerves kén hidrogén-szulfiddá való átalakítása, majd a hidrogén-szulfid ezt követő eltávolítása céljából hidrogénezett, katalitikusan krakkolt közép-desztillátumok szénhidrogénjeinek bonyolult elegye. Elsősorban 11-30 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 205-450 oC (401-842 oF) közötti tartományban van. Viszonylag nagyobb mennyiségű triciklikus aromás szénhidrogént tartalmaz. |

269-784-1 | 6A | 68333-28-8 |

Desztillátumok (kőolaj), hidrogénezve kéntelenített, katalitikusan krakkolt, nehéz A szerves kén hidrogén-szulfiddá való átalakítása, majd a hidrogén-szulfid ezt követő eltávolítása céljából hidrogénezett, katalitikusan krakkolt, nehéz desztillátumok szénhidrogénjeinek bonyolult elegye. Elsősorban 15-35 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 260-500 oC (500-932 oF) közötti tartományban van. Valószínűleg 5 tömegszázalék, vagy több, 4-6 tagú, kondenzált gyűrűt tartalmazó, aromás szénhidrogént tartalmaz. |

270-674-0 | 6A | 68476-32-4 |

Üzemanyagolaj, maradékok, közvetlen lepárlású gázolajok, nagy kéntartalmú |

270-675-6 | 6A | 68476-33-5 |

Üzemanyagolaj, maradék A különböző finomítási anyagáramokból származó folyékony termék, általában maradékok. Az összetétel bonyolult, és a nyersolaj lelőhelyétől függően változik. |

270-792-2 | 6A | 68478-13-7 |

Maradékok (kőolaj), katalitikus reformáló frakcionáló maradék desztillálás A katalitikus reformáló frakcionáló maradékának bonyolult összetételű desztillálási maradéka. Forráspontja hozzávetőleg 399 oC (750 oF) felett van. |

270-796-4 | 6A | 68478-17-1 |

Maradékok (kőolaj), nehéz kokszolási gázolaj és vákuum-gázolaj A nehéz kokszolási gázolaj és a vákuum-gázolaj desztillálása után maradékfrakcióként visszamaradt szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 13-nál nagyobb szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg 230 oC (446 oF) felett van. |

270-983-0 | 6A | 68512-61-8 |

Maradékok (kőolaj), nehéz kokszolási és könnyű vákuum- A nehéz kokszolási gázolaj és a könnyű vákuum-gázolaj desztillálása után maradékfrakcióként visszamaradt szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 13-nál nagyobb szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg 230 oC (446 oF) felett van. |

270-984-6 | 6A | 68512-62-9 |

Maradékok (kőolaj), könnyű vákuum A nyersolaj atmoszférikus desztillálási maradékának vákuumdesztillálása után visszamaradt bonyolult összetételű maradék. Elsősorban 13-nál nagyobb szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg 230 oC (446 oF) felett van. |

271-013-9 | 6A | 68513-69-9 |

Maradékok (kőolaj), gőzzel krakkolt, könnyű A gőzzel krakkolt termékek desztillálása után visszamaradt bonyolult összetételű maradék. Elsősorban olyan aromás és telítetlen szénhidrogéneket tartalmaz, melyek 7-nél nagyobb szénatomszámúak, forráspontjuk pedig hozzávetőleg a 101-555 oC (214-1030 oF) közötti tartományban van. |

271-384-7 | 6A | 68553-00-4 |

Üzemanyagolaj, 6.sz. Desztillált olaj, amelynek minimális viszkozitása 37,7 oC-on (100 oF) 900 SUS, maximális viszkozitása pedig 37,7 oC-on (100 oF) 9000 SUS. |

271-763-7 | 6A | 68607-30-7 |

Maradékok (kőolaj), atmoszférikus lepárló üzem, kis kéntartalmú A nyersolaj atmoszférikus lepárlásának maradékfrakciójaként kapott szénhidrogének kis kéntartalmú, bonyolult elegye. A közvetlen lepárlású benzin-frakció, kerozin-frakció és gázolaj-frakció eltávolítása utáni maradék. |

272-184-2 | 6A | 68783-08-4 |

Gázolajok (kőolaj), atmoszférikus, nehéz A nyersolaj desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 7-35 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 121-510 oC (250-950 oF) közötti tartományban van. |

272-187-9 | 6A | 68783-13-1 |

Maradékok (kőolaj), kokszolási gázmosó, kondenzált gyűrűs aromás tartalmú A termikus krakkolási folyamat termékei és a vákuum-maradék desztillálása után maradékfrakcióként visszamaradt szénhidrogének rendkívül bonyolult összetételű elegye. Elsősorban főként 20-nál nagyobb szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg 350 oC (662 oF) felett van. Valószínűleg 5 tömegszázalék, vagy több, 4-6 tagú, kondenzált gyűrűt tartalmazó, aromás szénhidrogént tartalmaz. |

273-263-4 | 6A | 68955-27-1 |

Desztillátumok (kőolaj), kőolaj-maradékok, vákuum A nyersolaj atmoszférikus desztillálási maradékának vákuumdesztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. |

273-272-3 | 6A | 68955-36-2 |

Maradékok (kőolaj), gőzzel krakkolt, gyantatartalmú A gőzzel krakkolt kőolaj-maradékok desztillációjának bonyolult összetételű maradéka. |

274-683-0 | 6A | 70592-76-6 |

Desztillátumok (kőolaj), középpárlat, vákuum A nyersolaj atmoszférikus desztillálási maradékának vákuumdesztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 14-42 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 250-545 oC (482-1013 oF) közötti tartományban van. Valószínűleg 5 tömegszázalék, vagy több, 4-6 tagú, kondenzált gyűrűt tartalmazó, aromás szénhidrogént tartalmaz. |

274-684-6 | 6A | 70592-77-7 |

Desztillátumok (kőolaj), könnyű, vákuum A nyersolaj atmoszférikus desztillálási maradékának vákuumdesztillá lásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 11-35 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 250-545 oC (482-1013 oF) közötti tartományban van. |

274-685-1 | 6A | 70592-78-8 |

Desztillátumok (kőolaj), vákuum A nyersolaj atmoszférikus desztillálási maradékának vákuumdesztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 15-50 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 270-600 oC (518-1112 oF) közötti tartományban van. Valószínűleg 5 tömegszázalék, vagy több, 4-6 tagú, kondenzált gyűrűt tartalmazó, aromás szénhidrogént tartalmaz. |

285-555-9 | 6A | 85117-03-9 |

Gázolajok (kőolaj), hidrogénezve kéntelenített, kokszolási, nehéz, vákuum A nehéz kokszolási desztillátumok hidrogénező kénmentesítésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 18-44 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 304-548 oC (579-1018 oF) közötti tartományban van. Valószínűleg 5 tömegszázalék, vagy több, 4-6 tagú, kondenzált gyűrűt tartalmazó, aromás szénhidrogént tartalmaz. |

295-396-7 | 6A | 92045-14-2 |

Üzemanyagolaj, nehéz, nagy kéntartalmú A nyers kőolaj desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 25-nél nagyobb szénatomszámú alifás, aromás és cikloalifás szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg 400 oC (752 oF) felett van. |

295-511-0 | 6A | 92061-97-7 |

Maradékok (kőolaj), katalitikusan krakkolt A katalitikus krakkolási folyamat termékeinek desztillálása után maradékfrakcióként visszamaradt szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 11-nél nagyobb szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg 200 oC (392 oF) felett van. |

295-990-6 | 6A | 92201-59-7 |

Desztillátumok (kőolaj), középpárlat, katalitikusan krakkolt, termikusan degradált A katalitikus krakkolási folyamat termékeinek desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye, melyet hőátadó fluidumként használtak. Elsősorban olyan szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 220-450 oC (428-842 oF) közötti tartományban van. Valószínűleg tartalmaz szerves kénvegyületeket. |

298-754-0 | 6A | 93821-66-0 |

Maradékolajok (kőolaj) A finomítói frakcionáló krakkolási folyamatok maradékaként kapott szénhidrogének, kénvegyületek és fémtartalmú szerves vegyületek bonyolult elegye. Az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása 100 o C-on 2 cSt-nál nagyobb. |

308-733-0 | 6A | 98219-64-8 |

Maradékok, gőzzel krakkolt, melegen szikkasztott A gőzzel krakkolt nafta desztillálásával és kezelésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban telítetlen szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg 180 oC (356 oF) felett van. |

278-011-7 | 6B | 74869-21-9 |

Kenőzsírok Elsősorban 12-50 szénatomszámú szénhidrogének bonyolult elegye. Az alkálifémek, az alkáliföldfémek és/vagy alumíniumvegyületek szerves sóit tartalmazhatja. |

265-051-5 | 7A | 64741-50-0 |

Desztillátumok (kőolaj), könnyű, paraffinos A nyersolaj atmoszférikus desztillálási maradékának vákuumdesztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 15-30 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 100 oF-on 100 SUS-nál kisebb (40 oC-on 19 cSt). Viszonylag nagyobb arányban tartalmaz a nyersolaj e desztillálási tartományában szokásosan jelen lévő telített alifás szénhidrogéneket. |

265-052-0 | 7A | 64741-51-1 |

Desztillátumok (kőolaj), nehéz, paraffinos A nyersolaj atmoszférikus desztillálási maradékának vákuumdesztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 20-50 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 100oF-on legalább 100 SUS (40 oC-on 19 cSt). Viszonylag nagyobb arányban tartalmaz telített alifás szénhidrogéneket. |

265-053-6 | 7A | 64741-52-2 |

Desztillátumok (kőolaj), könnyű, nafténes A nyersolaj atmoszférikus desztillálási maradékának vákuumdesztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 15-30 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 100 oF-on 100 SUS-nál kisebb (40 oC-on 19 cSt). Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz. |

265-054-1 | 7A | 64741-53-3 |

Desztillátumok (kőolaj), nehéz, nafténes A nyersolaj atmoszférikus desztillálási maradékának vákuumdesztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 20-50 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 100 oF-on legalább 100 SUS (40 oC-on 19 cSt). Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz. |

265-117-3 | 7A | 64742-18-3 |

Desztillátumok (kőolaj), savasan kezelt, nehéz, nafténes A kénsavas kezelés raffinátumaként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 20-50 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 100 oF-on legalább 100 SUS (40 oC-on 19 cSt). Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz. |

265-118-9 | 7A | 64742-19-4 |

Desztillátumok (kőolaj), savasan kezelt, könnyű, nafténes A kénsavas kezelés raffinátumaként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 15-30 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 100 oF-on 100 SUS-nál kisebb (40 oC-on 19 cSt). Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz. |

265-119-4 | 7A | 64742-20-7 |

Desztillátumok (kőolaj), savasan kezelt, nehéz, paraffinos A kénsavas kezelés raffinátumaként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 20-50 szénatomszámú, telített szénhidrogéneket tartalmaz, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 100 oF-on legalább 100 SUS (40 oC-on 19 cSt). |

265-121-5 | 7A | 64742-21-8 |

Desztillátumok (kőolaj), savasan kezelt, könnyű, paraffinos A kénsavas kezelés raffinátumaként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 15-30 szénatomszámú, telített szénhidrogéneket tartalmaz, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 100 oF-on 100 SUS-nál kisebb (40 oC-on 19 cSt). |

265-127-8 | 7A | 64742-27-4 |

Desztillátumok (kőolaj), kémiailag semlegesített, nehéz, paraffinos A savas anyagok eltávolításának céljával végzett kezelés eredményeként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 20-50 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 100 oF-on legalább 100 SUS (40 oC-on 19 cSt). Viszonylag nagyobb arányban tartalmaz alifás szénhidrogéneket. |

265-128-3 | 7A | 64742-28-5 |

Desztillátumok (kőolaj), kémiailag semlegesített, könnyű, paraffinos A savas anyagok eltávolításának céljával végzett kezelés eredményeként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 15-30 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 100 oF-on 100 SUS-nál kisebb (40 oC-on 19 cSt). |

265-135-1 | 7A | 64742-34-3 |

Desztillátumok (kőolaj), kémiailag semlegesített, nehéz, nafténes A savas anyagok eltávolításának céljával végzett kezelés eredményeként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 20-50 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 100 oF-on legalább 100 SUS (40 o C-on 19 cSt). Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz. |

265-136-7 | 7A | 64742-35-4 |

Desztillátumok (kőolaj), kémiailag semlegesített, könnyű, nafténes A savas anyagok eltávolításának céljával végzett kezelés eredményeként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 15-30 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 100F-on 100 SUS-nál kisebb (40 oC-on 19 cSt). Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz. |

232-455-8 | 7B | 8042-47-5 |

Fehér ásványolaj (kőolaj) Különlegesen finomított kőolaj-ásványolaj, amely kőolajfrakció kénsavval és óleummal, vagy hidrogénezéssel vagy a hidrogénezés és a savas kezelés kombinálásával végzett intenzív kezelésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. A feldolgozási folyamat még további mosást és kezelést is tartalmazhat. Telített, elsősorban 15-50 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz. |

276-735-8 | 7B | 72623-83-7 |

Kenőolajok (kőolaj), C>25, hidrogénnel kezelt, aszfaltmentes vákuummaradék alapú Az oldószeresen aszfaltmentesített maradékolaj két lépésben történő katalitikus hidrogénezésével, az egyes hidrogénezési lépések közötti viaszmentesítéssel kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 25-nél nagyobb szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 40 oC-on 440 cSt. Viszonylag nagyobb arányban tartalmaz telített szénhidrogéneket. |

295-425-3 | 7B | 92045-44-8 |

Kenőolajok (kőolaj), hidrogénnel kezelt, aszfaltmentes vákuummaradék alapú Az oldószeresen finomított maradék hidrogénezésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 50-nél nagyobb szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 40 oC-on 650-750 cSt. |

295-426-9 | 7B | 92045-45-9 |

Kenőolajok (kőolaj), hidrogénnel kezelt, oldószeresen finimított, aszfaltmentes vákuummaradék alapú Az oldószeresen finomított maradék hidrogénezésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban olyan szénhidrogéneket tartalmaz, melyek 40-nél nagyobb szénatomszámúak, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 40 oC-on 450-500 cSt. |

295-550-3 | 7B | 92062-35-6 |

Fehér ásványolaj (kőolaj), könnyű Különlegesen finomított ásványolaj, amely kőolajfrakció kénsavval és óleummal, vagy hidrogénezéssel vagy a hidrogénezés és a savas kezelés kombinálásával végzett intenzív kezelésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 12-nél nagyobb szénatomszámú, telített szénhidrogéneket tartalmaz. |

265-077-7 | 7C | 64741-76-0 |

Desztillátumok (kőolaj), nehéz, hidrokrakkolt A hidrokrakkolás termékeinek desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban olyan telített szénhidrogéneket tartalmaz, melyek 15-39 szénatomszámúak, forráspontjuk pedig hozzávetőleg a 260-600 oC (500-1112 oF) közötti tartományban van. |

265-090-8 | 7C | 64741-88-4 |

Desztillátumok (kőolaj), oldószeresen finomított, nehéz, paraffinos Az oldószeres extrakciós folyamat raffinátumaként kapott szénhidro gének bonyolult elegye. Elsősorban főként 20-50 szénatomszámú, telített szénhidrogéneket tartalmaz, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 100 oF-on legalább 100 SUS (40 oC-on 19 cSt). |

265-091-3 | 7C | 64741-89-5 |

Desztillátumok (kőolaj), oldószeresen finomított, könnyű, paraffinos Az oldószeres extrakciós folyamat raffinátumaként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 15-30 szénatomszámú, telített szénhidrogéneket tartalmaz, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 100 oF-on 100 SUS-nál kisebb (40 oC-on 19 cSt). |

265-096-0 | 7C | 64741-95-3 |

Maradékolajok (kőolaj), oldószeresen aszfaltmentesített Maradék 3-4 szénatomszámú oldószerrel aszfaltmentesített, oldószerben oldható frakciójaként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 25-nél nagyobb szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg 400 oC (752 oF) felett van. |

265-097-6 | 7C | 64741-96-4 |

Desztillátumok (kőolaj), oldószeresen finomított, nehéz, nafténes Az oldószeres extrakciós folyamat raffinátumaként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 20-50 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 100 oF-on legalább 100 SUS (40 oC-on 19 cSt). Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz. |

265-098-1 | 7C | 64741-97-5 |

Desztillátumok (kőolaj), oldószeresen finomított, könnyű, nafténes Az oldószeres extrakciós folyamat raffinátumaként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 15-30 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 100o F-on 100 SUS-nál kisebb (40 oC-on 19 cSt). Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz. |

265-101-6 | 7C | 64742-01-4 |

Maradékolajok (kőolaj), oldószeresen finomított Maradék poláros szerves oldószerrel például fenollal vagy furfurállal finomított, oldószerben oldhatatlan frakciójaként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 25-nél nagyobb szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg 400 oC (752 oF) felett van. |

265-137-2 | 7C | 64742-36-5 |

Desztillátumok (kőolaj), agyaggal kezelt, nehéz, paraffinos Kőolajfrakciónak a nyomokban jelenlévő poláros vegyületek és szennyeződések eltávolítása céljából természetes, vagy módosított agyaggal kontaktálási vagy perkolációs folyamatban végzett kezelése eredményeként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 20-50 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 100 oF-on legalább 100 SUS (40 oC-on 19 cSt). Viszonylag nagyobb arányban tartalmaz telített szénhidrogéneket. |

265-138-8 | 7C | 64742-37-6 |

Desztillátumok (kőolaj), agyaggal kezelt, könnyű, paraffinos Kőolajfrakciónak a nyomokban jelenlévő poláros vegyületek és szennyeződések eltávolítása céljából természetes, vagy módosított agyaggal kontaktálási vagy perkolációs folyamatban végzett kezelése eredményeként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 15-30 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 100 oF-on 100 SUS-nál kisebb (40 oC-on 19 cSt). Viszonylag nagyobb arányban tartalmaz telített szénhidrogéneket. |

265-143-5 | 7C | 64742-41-2 |

Maradékolajok (kőolaj), agyaggal kezelt Maradékolajnak a nyomokban jelenlévő poláros vegyületek és szennyeződések eltávolítása céljából természetes vagy módosított agyaggal kontaktálási vagy perkolációs folyamatban végzett kezelése eredményeként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 25-nél nagyobb szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg 400 oC felett van. |

265-146-1 | 7C | 64742-44-5 |

Desztillátumok (kőolaj), agyaggal kezelt, nehéz, nafténes Kőolajfrakciónak a nyomokban jelenlévő poláros vegyületek és szennyeződések eltávolítása céljából természetes, vagy módosított agyaggal kontaktálási vagy perkolációs folyamatban végzett kezelése eredményeként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 20-50 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 100 oF-on legalább 100 SUS (40 °C-on 19 cSt). Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz. |

265-147-7 | 7C | 64742-45-6 |

Desztillátumok (kőolaj), agyaggal kezelt, könnyű, nafténes Kőolajfrakciónak a nyomokban jelenlévő poláros vegyületek és szennyeződések eltávolítása céljából természetes, vagy módosított agyaggal kontaktálási vagy perkolációs folyamatban végzett kezelése eredményeként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 15-30 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 100 oF-on 100 SUS-nál kisebb (40 oC-on 19 cSt). Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz. |

265-155-0 | 7C | 64742-52-5 |

Desztillátumok (kőolaj), hidrogénnel kezelt, nehéz, nafténes Kőolajfrakció katalizátor jelenlétében végzett hidrogénezése eredményeként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 20-50 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 100 oF-on legalább 100 SUS (40 oC-on 19 cSt). Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz. |

265-156-6 | 7C | 64742-53-6 |

Desztillátumok (kőolaj), hidrogénnel kezelt, könnyű, nafténes Kőolajfrakció katalizátor jelenlétében végzett hidrogénezése eredményeként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 15-30 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 100 oF-on 100 SUS-nál kisebb (40 oC-on 19 cSt). Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz. |

265-157-1 | 7C | 64742-54-7 |

Desztillátumok (kőolaj), hidrogénnel kezelt, nehéz, paraffinos Kőolajfrakció katalizátor jelenlétében végzett hidrogénezése eredményeként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 20-50 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 100 oF-on legalább 100 SUS (40 oC-on 19 cSt). Viszonylag nagyobb arányban tartalmaz telített szénhidrogéneket. |

265-158-7 | 7C | 64742-55-8 |

Desztillátumok (kőolaj), hidrogénnel kezelt, könnyű, paraffinos Kőolajfrakció katalizátor jelenlétében végzett hidrogénezése eredményeként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 15-30 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 100 oF-on 100 SUS-nál kisebb (40 oC-on 19 cSt). Viszonylag nagyobb arányban tartalmaz telített szénhidrogéneket. |

265-159-2 | 7C | 64742-56-9 |

Desztillátumok (kőolaj), oldószeresen viasztalanított, könnyű, paraffinos Kőolajfrakcióból a normál paraffinok oldószeres kristályosítással történő eltávolítása eredményeként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 15-30 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 100 oF-on 100 SUS-nál kisebb (40 oC-on 19 cSt). |

265-160-8 | 7C | 64742-57-0 |

Maradékolajok (kőolaj), hidrogénnel kezelt Kőolajfrakció katalizátor jelenlétében végzett hidrogénezése eredményeként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 25-nél nagyobb szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg 400 oC (752 oF) felett van. |

265-166-0 | 7C | 64742-62-7 |

Maradékolajok (kőolaj), oldószeresen viasztalanított Maradékolajból a hosszú, elágazó szénláncú szénhidrogének oldószeres kristályosítással történő eltávolítása eredményeként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 25-nél nagyobb szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg 400 oC (752 oF) felett van. |

265-167-6 | 7C | 64742-63-8 |

Desztillátumok (kőolaj), oldószeresen viasztalanított, nehéz, nafténes Kőolajfrakcióból a normál paraffinok oldószeres kristályosítással történő eltávolítása eredményeként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 20-50 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 100 oF-on legalább 100 SUS (40 oC-on 19 cSt). Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz. |

265-168-1 | 7C | 64742-64-9 |

Desztillátumok (kőolaj), oldószeresen viasztalanított, könnyű, nafténes Kőolajfrakcióból a normál paraffinok oldószeres kristályosítással történő eltávolítása eredményeként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 15-30 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 100 oF-on 100 SUS-nál kisebb (40 oC-on 19 cSt). Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz. |

265-169-7 | 7C | 64742-65-0 |

Desztillátumok (kőolaj), oldószeresen viasztalanított, nehéz, paraffinos Kőolajfrakcióból a normál paraffinok oldószeres kristályosítással történő eltávolítása eredményeként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 20-50 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 100oF-on legalább 100 SUS (40 oC-on 19 cSt). |

265-172-3 | 7C | 64742-68-3 |

Nafténes olajok (kőolaj), katalitikusan viasztalanított, nehéz Katalitikus viasztalanítási folyamat eredményeként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 20-50 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 100 oF-on legalább 100 SUS (40 oC-on 19 cSt). Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz. |

265-173-9 | 7C | 64742-69-4 |

Nafténes olajok (kőolaj), katalitikusan viasztalanított, könnyű Katalitikus viasztalanítási folyamat eredményeként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 15-30 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 100 oF-on 100 SUS-nál kisebb (40 oC-on 19 cSt). Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz. |

265-174-4 | 7C | 64742-70-7 |

Paraffinolajok (kőolaj), katalitikusan viasztalanított, nehéz Katalitikus viasztalanítási folyamat eredményeként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 20-50 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 100 oF-on legalább 100 SUS (40 oC-on 19 cSt). |

265-176-5 | 7C | 64742-71-8 |

Paraffinolajok (kőolaj), katalitikusan viasztalanított, könnyű Katalitikus viasztalanítási folyamat eredményeként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 15-30 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 100 oF-on 100 SUS-nál kisebb (40 oC-on 19 cSt). |

265-179-1 | 7C | 64742-75-2 |

Nafténes olajok (kőolaj), komplex, viasztalanított, nehéz Megfelelő szerrel, például karbamiddal végzett kezelés eredményeként az egyenes láncú praffin szénhidrogének szilárd anyagként való eltávolításával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 20-50 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 100 oF-on legalább 100 SUS (40 oC-on 19 cSt). Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz. |

265-180-7 | 7C | 64742-76-3 |

Nafténes olajok (kőolaj), komplex, viasztalanított, könnyű Katalitikus viasztalanítási folyamat eredményeként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 15-30 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 100 oF-on 100 SUS-nál kisebb (40 oC-on 19 cSt). Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz. |

276-736-3 | 7C | 72623-85-9 |

Kenőolajok (kőolaj), C20-50, hidrogénnel kezelt, semleges olajalapú, nagy viszkozitású A könnyű vákuum-gázolaj, a nehéz vákuum-gázolaj és az oldószeresen aszfaltmentesített maradékolaj két lépésben történő katalitikus hidrogénezésével, az egyes hidrogénezési lépések közötti viaszmentesítéssel kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 20-50 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 40 oC-on körülbelül 112 cSt. Viszonylag nagyobb arányban tartalmaz telített szénhidrogéneket. |

276-737-9 | 7C | 72623-86-0 |

Kenőolajok (kőolaj), C15-30, hidrogénnel kezelt, semleges olajalapú A könnyű vákuum-gázolaj és a nehéz vákuum-gázolaj két lépésben történő katalitikus hidrogénezésével, az egyes hidrogénezési lépések közötti viaszmentesítéssel kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorbanfőként 15-30 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 40 oC-on körülbelül 15 cSt. Viszonylag nagyobb arányban tartalmaz telített szénhidrogéneket. |

276-738-4 | 7C | 72623-87-1 |

Kenőolajok (kőolaj), C20-50, hidrogénnel kezelt, semleges olajalapú A könnyű vákuum gázolaj, a nehéz vákuum-gázolaj és az oldószeresen aszfaltmentesített maradékolaj két lépésben történő katalitikus hidrogénezésével, az egyes hidrogénezési lépések közötti viaszmentesítéssel kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 20-50 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 40 oC-on körülbelül 32 cSt. Viszonylag nagyobb arányban tartalmaz telített szénhidrogéneket. |

278-012-2 | 7C | 24869-22-0 |

Kenőolajok Oldószeres extrakció és viasztalanítási folyamatok eredményeként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban olyan telített szénhidrogéneket tartalmaz, amelyek 15-50 szénatomszámúak. |

292-613-7 | 7C | 90640-91-8 |

Desztillátumok (kőolaj), komplex, viasztalanított, nehéz, paraffinos A nehéz paraffinos desztillátum viasztalanításával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 20-50 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 100 oF-on 100 SUS, vagy annál nagyobb (40 oC-on 19 cSt). Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz. |

292-614-2 | 7C | 90640-92-9 |

Desztillátumok (kőolaj), komplex, viasztalanított, könnyű, paraffinos A könnyű paraffinos desztillátum viasztalanításával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 12-30 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 100 oF-on 100 SUS-nál kisebb. (40 oC-on 19 cSt). Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz. |

292-616-3 | 7C | 90640-94-1 |

Desztillátumok (kőolaj), oldószeresen viasztalanított, nehéz, paraffinos, agyaggal kezelt A nehéz paraffinos viasztalanított desztillátum semleges vagy módosított agyaggal kontaktálási, vagy perkolációs folyamatban végzett kezelése eredményeként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 20-50 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz. |

292-617-9 | 7C | 90640-95-2 |

Szénhidrogének, C20-50, oldószeresen viasztalanított, nehéz, paraffinos, hidrogénnel kezelt A nehéz paraffinos viasztalanított desztillátum katalizátor jelenlétében végzett hidrogénezése eredményeként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 20-50 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz. |

292-618-4 | 7C | 90640-96-3 |

Desztillátumok (kőolaj), oldószeresen viasztalanított, könnyű, paraffinos, agyaggal kezelt A könnyű paraffinos viasztalanított desztillátum természetes, vagy módosított agyaggal kontaktálási, vagy perkolációs folyamatban végzett kezelése eredményeként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 15-30 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz. |

292-620-5 | 7C | 90640-97-4 |

Desztillátumok (kőolaj), oldószeresen viasztalanított, könnyű, paraffinos, hidrogénnel kezelt A könnyű paraffinos viasztalanított desztillátum katalizátor jelenlétében végzett hidrogénezése eredményeként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 15-30 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz. |

292-656-1 | 7C | 90669-74-2 |

Maradékolajok (kőolaj), hidrogénnel kezelt, oldószeresen viasztalanított |

294-843-3 | 7C | 91770-57-9 |

Maradékolajok (kőolaj), katalitikusan viasztalanított |

295-300-3 | 7C | 91995-39-0 |

Desztillátumok (kőolaj), viasztalanított, nehéz, paraffinos, hidrogénnel kezelt A viasztalanított desztillátum katalizátor jelenlétében végzett intenzív hidrogénezése eredményeként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 25-39 szénatomszámú, telített szénhidrogéneket tartalmaz, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 50 oC-on körülbelül 44 cSt. |

295-301-9 | 7C | 91995-40-3 |

Desztillátumok (kőolaj), viasztalanított, könnyű, paraffinos, hidrogénnel kezelt A viasztalanított desztillátum katalizátor jelenlétében végzett intenzív hidrogénezése eredményeként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 21-29 szénatomszámú, telített szénhidrogéneket tartalmaz, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 50 oC-on körülbelül 13 cSt. |

295-305-0 | 7C | 91995-43-6 |

Desztillátumok (kőolaj), nehéz, paraffinos, kénezett A nyersolaj vákuumdesztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 20-50 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, amelyhez magasabb hőmérsékleten elemi ként adnak. |

295-316-0 | 7C | 91995-54-9 |

Desztillátumok (kőolaj), oldószeresen finomított, könnyű, nafténes, hidrogénnel kezelt Kőolajfrakció katalizátor jelenlétében végzett hidrogénezésével és az aromások eltávolítása céljából végzett oldószeres extrakciójával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 15-30 szénatomszámú nafténes szénhidrogéneket tartalmaz, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 40 oC-on 13-15 cSt. |

295-423-2 | 7C | 92045-42-6 |

Kenőolajok (kőolaj), C17-35, oldószeresen extrahált, viasztalanított, hidrogénnel kezelt |

295-424-8 | 7C | 92045-43-7 |

Kenőolajok (kőolaj), hidrokrakkolt, nem-aromás, oldószerrel paraffinmentesített |

295-499-7 | 7C | 92061-86-4 |

Maradékolajok (kőolaj), hidrokrakkolt, savasan kezelt, oldószeresen viasztalanított A savasan kezelt, hidrokrakkolt nehéz paraffinok desztillálási maradékából a paraffinok oldószeres kivonásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Forráspontja hozzávetőleg 380 oC (716 oF) felett van. |

295-810-6 | 7C | 92129-09-4 |

Paraffinolajok (kőolaj), oldószeresen finomított, viasztalanított, nehéz A kéntartalmú paraffinos nyersolajból kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban oldószeresen finomított paraffinmentesített kenőolajat tartalmaz, amelynek viszkozitása 50 oC-on 65 cSt. |

297-474-6 | 7C | 93572-43-1 |

Kenőolajok (kőolaj), alapolajok, paraffinos A nyersolaj finomításával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban aromás, nafténes és paraffinos vegyületeket tartalmaz, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 100 oF-on 120 SUS (40 oC-on 23 cSt). |

297-857-8 | 7C | 93763-38-3 |

Szénhidrogének, hidrokrakkolt, paraffinos, desztillálási maradék, oldószeresen viasztalanított |

305-588-5 | 7C | 94733-08-1 |

Desztillátumok (kőolaj), oldószeresen finomított, hidrogénnel kezelt, nehéz, hidrogénezett |

305-589-0 | 7C | 94733-09-2 |

Desztillátumok (kőolaj), oldószeresen finomított, hidrokrakkolt, könnyű A hidrokrakkolt kőolaj maradékának oldószeres aromásmentesítésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 18-27 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 370-450 oC (698-842 oF) közötti tartományban van. |

305-594-8 | 7C | 94733-15-0 |

Kenőolajok (kőolaj), C18-40, oldószeresen viasztalanított, hidrokrakkolt, desztillátumalapú A hidrokrakkolt kőolaj desztillálási maradékának oldószeres paraffinmentesítésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 18-40 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 370-550 oC (698-1022 oF) közötti tartományban van. |

305-595-3 | 7C | 94733-16-1 |

Kenőolajok (kőolaj), C18-40, oldószeresen viasztalanított, hidrogénezett, raffinátumalapú A hidrogénnel kezelt kőolaj-desztillátum oldószeres extrakciójával kapott hidrogénezett raffinátum oldószeres paraffinmentesítésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 18-40 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 370-550 oC (698-1022 oF) közötti tartományban van. |

305-971-7 | 7C | 95371-04-3 |

Szénhidrogének, C13-30, aromásban gazdag, oldószeresen extrahált, nafténes, desztillátum |

305-972-2 | 7C | 95371-05-4 |

Szénhidrogének, C16-32, aromásban gazdag, oldószeresen extrahált, nafténes, desztillátum |

305-974-3 | 7C | 95371-07-6 |

Szénhidrogének, 37-68 szénatomszámú, viasztalanított, aszfaltmentesített, hidrogénnel kezelt, vákuumdesztillálási maradékok |

305-975-9 | 7C | 95371-08-7 |

Szénhidrogének, C37-65, hidrogénnel kezelt, aszfaltmentesített, vákuumdesztillálási maradékok |

307-010-7 | 7C | 97488-73-8 |

Desztillátumok (kőolaj), hidrokrakkolt, oldószeresen finomított, könnyű A hidrokrakkolt kőolaj-desztillátumok egyikének oldószeres kezelésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 18-27 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 370-450 oC (734-1022 oF) közötti tartományban van. |

307-011-2 | 7C | 97488-74-9 |

Desztillátumok (kőolaj), oldószeresen finomított, hidrogénezett, nehéz A hidrogénezett kőolaj-desztillátum oldószeres kezelésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 19-40 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 390-550 oC (734-1022 oF) közötti tartományban van. |

307-034-8 | 7C | 97488-95-4 |

Kenőolajok (kőolaj), C18-27, hidrokrakkolt, oldószeresen viasztalanított |

307-661-7 | 7C | 97675-87-1 |

Szénhidrogének, C17-30, hidrogénnel kezelt, oldószeresen asztfaltmentesített, atmoszférikus desztillálási maradék, desztillálás, könnyű Az oldószeresen asztfaltmentesített vákuummaradék katalizátor jelenlétében végzett hidrogénezésének effluensei vákuumdesztillálásának kezdeti párlataiként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 17-30 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 300-400 oC (572-752 oF) közötti tartományban van. Az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig körülbelül 100 oC-on (212 oF) 4 cSt. |

307-755-8 | 7C | 97722-06-0 |

Szénhidrogének, C17-40, hidrogénnel kezelt, oldószeresen asztfaltmentesített, desztillálási maradék, vákuumdesztillálás, könnyű Az oldószeresen asztfaltmentesített, körülbelül 100 oC-on (212 oF) 8 cSt viszkozitású, vákuummaradék katalizátor jelenlétében végzett hidrogénező finomításának effluensei vákuumdesztillálásának kezdeti párlataiként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 17-40 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 300-500 oC (464-752 oF) közötti tartományban van. |

307-758-4 | 7C | 97722-09-3 |

Szénhidrogének, C13-27, oldószeresen extrahált, könnyű, nafténes A könnyű nafténes, 40oC-on 9,5 cSt viszkozitású desztillátum aromásainak extrahálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 13-27 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 240-400 oC (464-752 oF) közötti tartományban van. |

307-760-5 | 7C | 97722-10-6 |

Szénhidrogének, C14-29, oldószeresen extrahált, könnyű nafténes A könnyű nafténes, 40 oC-on (104 oF) 16 cSt viszkozitású desztillátum aromásainak extrahálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 14-29 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 250-425 oC (482-797 oF) közötti tartományban van. |

308-131-8 | 7C | 97862-81-2 |

Szénhidrogének, C27-42, aromásmentesített |

308-132-3 | 7C | 97862-82-3 |

Szénhidrogének, C17-30, hidrogénnel kezelt desztillátumok, könnyű desztillátumok |

308-133-9 | 7C | 97862-83-4 |

Szénhidrogének, C27-45, nafténes, vákuumdesztillált |

308-287-7 | 7C | 97926-68-6 |

Szénhidrogének, C27-45, aromásmentesített |

308-289-8 | 7C | 97926-70-0 |

Szénhidrogének, C20-58, hidrogénnel kezelt |

308-290-3 | 7C | 97926-71-1 |

Szénhidrogének, C27-42, nafténes |

309-710-8 | 7C | 100684-37-5 |

Maradékolajok (kőolaj), szénnel kezelt, oldószeresen viasztalanított Az oldószeresen viasztalanított kőolaj-maradékolajoknak a nyomokban jelen lévő poláros vegyületek és szennyezők eltávolítása céljából végzett aktív szenes kezelésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. |

309-711-3 | 7C | 100684-38-6 |

Maradékolajok (kőolaj), agyaggal kezelt, oldószeresen viasztalanított Az oldószeresen viasztalanított kőolaj-maradékolajoknak a nyomokban jelen lévő poláros vegyületek és szennyezők eltávolítása céljából végzett derítőföldes kezelésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. |

309-874-0 | 7C | 101316-69-2 |

Kenőolajok (kőolaj), C>25, oldószeresen extrahált, aszfaltmentesített, viasztalanított, hidrogénezett A vákuumdesztillálási maradékok oldószeres extrakciójával és hidrogénezésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 25-nél nagyobb szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 100 oC-on (212 oF) körülbelül 32-37 cSt. |

309-875-6 | 7C | 101316-70-5 |

Kenőolajok (kőolaj), C17-32, oldószeresen extrahált, viasztalanított, hidrogénezett Az atmoszférikus desztillálási maradékok oldószeres extrakciójával és hidrogénezésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 17-32 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 40 oC-on (104 oF) körülbelül 17-23 cSt. |

309-876-1 | 7C | 101316-71-6 |

Kenőolajok (kőolaj), C20-35, oldószeresen extrahált, viasztalanított, hidrogénezett Az atmoszférikus desztillálási maradékok oldószeres extrakciójával és hidrogénezésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 20-35 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 40 oC-on (104 oF) körülbelül 37-44 cSt. |

309-877-7 | 7C | 101316-72-7 |

Kenőolajok (kőolaj), C24-50, oldószeresen extrahált, viasztalanított, hidrogénezett Az atmoszférikus desztillálási maradékok oldószeres extrakciójával és hidrogénezésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 24-50 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 40 oC-on (104 oF) körülbelül 16-75 cSt. |

265-110-5 | 8 | 64742-10-5 |

Extraktumok (kőolaj), maradékolaj oldószer Oldószeres extrakciós folyamat extraktumaként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 25-nél nagyobb szénatomszámú aromás szénhidrogéneket tartalmaz. |

295-332-8 | 8 | 91995-70-9 |

Extraktumok (kőolaj), aszfaltmentesített, vákuum, maradék, oldószer A vákuumban aszfaltmentesített maradék oldószeres extrakciójával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 30-nál nagyobb szénatomszámú aromás szénhidrogéneket tartalmaz. Több mint 5 tömegszázalék, 4-6 tagú, kondenzált gyűrűt tartalmazó, aromás szénhidrogént tartalmaz. |

265-102-1 | 9A | 64742-03-6 |

Extraktumok (kőolaj), könnyű, nafténes, desztillátum, oldószer Oldószeres extrakciós folyamat extraktumaként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 15-30 szénatomszámú aromás szénhidrogéneket tartalmaz. Valószínűleg 5 tömegszázalék, vagy több, 4-6 tagú, kondenzált gyűrűt tartalmazó, aromás szénhidrogént tartalmaz. |

265-103-7 | 9A | 64742-04-7 |

Extraktumok (kőolaj), nehéz, paraffinos, desztillátum, oldószer Oldószeres extrakciós folyamat extraktumaként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 20-50 szénatomszámú aromás szénhidrogéneket tartalmaz. Valószínűleg 5 tömegszázalék, vagy több, 4-6 tagú, kondenzált gyűrűt tartalmazó, aromás szénhidrogént tartalmaz. |

265-104-2 | 9A | 64742-05-8 |

Extraktumok (kőolaj), könnyű, paraffinos, desztillátum, oldószer Oldószeres extrakciós folyamat extraktumaként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 15-30 szénatomszámú aromás szénhidrogéneket tartalmaz. Valószínűleg 5 tömegszázalék vagy több, 4-6 tagú, kondenzált gyűrűt tartalmazó, aromás szénhidrogént tartalmaz. |

265-111-0 | 9A | 64742-11-6 |

Extraktumok (kőolaj), nehéz, nafténes, desztillátum, oldószer Oldószeres extrakciós folyamat extraktumaként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 20-50 szénatomszámú aromás szénhidrogéneket tartalmaz. Valószínűleg 5 tömegszázalék, vagy több, 4-6 tagú, kondenzált gyűrűt tartalmazó, aromás szénhidrogént tartalmaz. |

295-341-7 | 9A | 91995-78-7 |

Extraktumok (kőolaj), könnyű, vákuum, gázolaj, oldószer A könnyű vákuum kőolaj-gázolaj oldószeres extrakciójával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 13-30 szénatomszámú aromás szénhidrogéneket tartalmaz. |

307-753-7 | 9A | 97722-04-8 |

Szénhidrogének, C26-55, aromásban gazdag Nafténes, 100 oC-on (212 oF) 27 cSt viszkozitású desztillátum oldószeres extrakciójával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 26-55 szénatomszámú aromás szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 395-640 oC (743-1184 oF) közötti tartományban van. |

272-175-3 | 9B | 68783-00-6 |

Extraktumok (kőolaj), nehéz, nafténes, desztillátum, oldószer, aromáskoncentrátum A nehéz, nafténes desztillátum oldószeres extraktumhoz és extrakciós oldószerhez történő víz hozzáadásával kapott aromás koncentrátum. |

272-180-0 | 9B | 68783-04-0 |

Extraktumok (kőolaj), oldószeresen finomított, nehéz, paraffinos desztillátum, oldószer Az oldószeresen finomított nehéz paraffinos desztillátum újbóli extrakciójában extraktumként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Telített és aromás, elsősorban 20-50 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz. |

272-342-0 | 9B | 68814-89-1 |

Extraktumok (kőolaj), nehéz, paraffinos desztillátumok, oldószeresen aszfaltmentesített A nehéz paraffinos desztillátum oldószeres extrakciójában extraktumként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. |

292-631-5 | 9B | 90641-07-9 |

Extraktumok (kőolaj), nehéz, nafténes desztillátum oldószer, hidrogénnel kezelt A nehéz, nafténes desztillátum oldószeres extraktum katalizátor jelenlétében végzett hidrogénezésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 20-50 szénatomszámú aromás szénhidrogéneket tartalmaz, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 40 oC-on legalább 19 cSt. |

292-632-0 | 9B | 90641-08-0 |

Extraktumok (kőolaj), nehéz, paraffinos desztillátum oldószer, hidrogénnel kezelt A nehéz, praffinos desztillátum oldószeres extraktum katalizátor jelenlétében végzett hidrogénezésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 21-33 szénatomszámú aromás szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 350-480 oC (662-896 oF) közötti tartományban van. |

292-633-6 | 9B | 90641-09-1 |

Extraktumok (kőolaj), könnyű, paraffinos desztillátum oldószer, hidrogénnel kezelt A könnyű, paraffinos desztillátum oldószeres extraktum katalizátor jelenlétében végzett hidrogénezésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 17-26 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 280-400 oC (536-752 oF) közötti tartományban van. |

295-335-4 | 9B | 91995-73-2 |

Extraktumok (kőolaj), hidrogénnel kezelt, könnyű, paraffinos desztillátum oldószer A katalizátor jelenlétében hidrogénezett, közép paraffinos desztillációs oldószerpárlat oldószeres extrakciójában extraktumként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 16-36 szénatomszámú aromás szénhidrogéneket tartalmaz. |

295-338-0 | 9B | 91995-75-4 |

Extraktumok (kőolaj), könnyű, nafténes desztillátum oldószer, hidrogénezve kéntelenített Oldószeres extrakciós folyamatban kapott extraktum katalizátor jelen létében történő, elsősorban a kénvegyületek eltávolításához szükséges körülmények mellett végzett hidrogénezésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 15-30 szénatomszámú aromás szénhidrogéneket tartalmaz. Valószínűleg 5 tömegszázalék, vagy több, 4-6 tagú, kondenzált gyűrűt tartalmazó, aromás szénhidrogént tartalmaz. |

295-339-6 | 9B | 91995-76-5 |

Extraktumok (kőolaj), könnyű, paraffinos desztillátum oldószer, savasan kezelt Könnyű, paraffinos, egyszerű kőolaj-desztillátumok oldószeres extrakciója extraktumának desztillációs frakciójaként kapott szénhidrogének bonyolult elegye, melyet kénsavval finomítottak. Elsősorban főként 16-32 szénatomszámú aromás szénhidrogéneket tartalmaz. |

295-340-1 | 9B | 91995-77-6 |

Extraktumok (kőolaj), könnyű, paraffinos desztillátum oldószer, hidrogénezve kéntelenített A könnyű paraffin desztillátum oldószeres extrakciójával és szerves kéntartalma hidrogén-szulfiddá történő átalakítása, majd a hidrogén-szulfid ezt követő eltávolítása céljából végzett hidrogénezésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 15-40 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 40 oC-on nagyobb, mint 10 cSt. |

295-342-2 | 9B | 91995-79-8 |

Extraktumok (kőolaj), könnyű, vákuum gázolaj oldószer, hidrogénnel kezelt A könnyű, vákuum kőolaj-gázolajok oldószeres extrakciójával és katalizátor jelenlétében végzett hidrogénezésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 13-30 szénatomszámú aromás szénhidrogéneket tartalmaz. |

296-437-1 | 9B | 92704-08-0 |

Extraktumok (kőolaj), nehéz, paraffinos desztillátum oldószer, agyaggal kezelt Kőolajfrakciónak a nyomokban jelenlévő poláros vegyületek és szennyeződések eltávolítása céljából természetes, vagy módosított agyaggal kontaktálási vagy perkolációs folyamatban végzett kezelése eredményeként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 20-50 szénatomszámú aromás szénhidrogéneket tartalmaz. Valószínűleg 5 tömegszázalék, vagy több, 4-6 tagú, kondenzált gyűrűt tartalmazó, aromás szénhidrogént tartalmaz. |

297-827-4 | 9B | 93763-10-1 |

Extraktumok (kőolaj), nehéz, nafténes desztillátum oldószer, hidrogénezve kéntelenített A szerves kén hidrogén-szulfiddá való átalakítása, majd a hidrogén-szulfid ezt követő eltávolítása céljából hidrogénezett kőolajból kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 15-50 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 40 oC-on nagyobb, mint 19 cSt. |

297-829-5 | 9B | 93763-11-2 |

Extraktumok (kőolaj), oldószeresen viasztalanított, nehéz, paraffinos desztillátum oldószer, hidrogénezve kéntelenített A szerves kén hidrogén-szulfiddá való átalakítása, majd a hidrogén-szulfid ezt követő eltávolítása céljából hidrogénezett, oldószeresen viasztalanított kőolajból kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 15-50 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 40 oC-on nagyobb, mint 19 cSt. |

309-672-2 | 9B | 100684-02-4 |

Extraktumok (kőolaj), könnyű, paraffinos desztillátum oldószer, szénnel kezelt A nyomokban jelenlévő poláros vegyületek és szennyeződések eltávolítása céljából szénnel kezelt könnyű, paraffinos, egyszerű kőolaj-desztillátum oldószeres extrakciója extraktumának desztillációs frakciójaként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 16-32 szénatomszámú aromás szénhidrogéneket tartalmaz. |

309-673-8 | 9B | 100684-03-5 |

Extraktumok (kőolaj), könnyű, paraffinos desztillátum oldószer, agyaggal kezelt A nyomokban jelenlévő poláros vegyületek és szennyeződések eltávolítása céljából derítőfölddel kezelt könnyű, paraffinos, egyszerű kőolaj-desztillátumok oldószeres extrakciója extraktumának desztillációs frakciójaként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 16-32 szénatomszámú aromás szénhidrogéneket tartalmaz. |

309-674-3 | 9B | 100684-04-6 |

Extraktumok (kőolaj), könnyű, vákuum, gázolaj oldószer, szénnel kezelt A nyomokban jelenlévő poláros vegyületek és szennyeződések eltávolítása céljából szénnel kezelt könnyű, vákuum kőolaj-gázolaj oldószeres extrakciójával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 13-30 szénatomszámú, aromás szénhidrogéneket tartalmaz. |

309-675-9 | 9B | 100684-05-7 |

Extraktumok (kőolaj), könnyű, vákuum, gázolaj oldószer, agyaggal kezelt A nyomokban jelenlévő poláros vegyületek és szennyeződések eltávolítása céljából derítőfölddel kezelt könnyű, vákuum kőolaj-gázolaj oldószeres extrakciójával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 13-30 szénatomszámú aromás szénhidrogéneket tartalmaz. |

265-105-8 | 10 | 64742-06-9 |

Extraktumok (kőolaj), közép desztillátum oldószer Oldószeres extrakciós folyamatban extraktumként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 9-20 szénatomszámú, aromás szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 150-345 oC (302-653 oF) közötti tartományban van. |

265-211-4 | 10 | 64743-06-2 |

Extraktumok (kőolaj), gázolaj oldószer Oldószeres extrakciós folyamatban extraktumként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 13-25 szénatomszámú aromás szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 230-400 oC (446-752 oF) közötti tartományban van. |

272-173-2 | 10 | 68782-98-9 |

Extraktumok (kőolaj), derített olaj oldószer, kondenzált gyűrűt tartalmazó, aromás tartalmú A katalitikusan krakkolt derített olaj oldószeres extrakciójában extraktumként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 20-nál nagyobb szénatomszámú aromás szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg 350 oC (662 oF) felett van. Valószínűleg 5 tömegszázalék vagy több, 4-6 tagú, kondenzált gyűrűt tartalmazó, aromás szénhidrogént tartalmaz. |

272-174-8 | 10 | 68782-99-0 |

Extraktumok (kőolaj), nehéz, derített olaj oldószer, kondenzált gyűrűt tartalmazó, aromás tartalmú A katalitikusan krakkolt derített olaj oldószeres extrakciójában extraktumként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 25-nél nagyobb szénatomszámú aromás szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg 425 oC (798 oF) felett van. Valószínűleg 5 tömegszázalék vagy több, 4-6 tagú, kondenzált gyűrűt tartalmazó, aromás szénhidrogént tartalmaz. |

272-177-4 | 10 | 68783-02-8 |

Extraktumok (kőolaj), középpárlat, derített olaj oldószer, kondenzált gyűrűt tartalmazó, aromás tartalmú A katalitikusan krakkolt derített olaj oldószeres extrakciójában extraktumként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 17-28 szénatomszámú aromás szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 375-450 oC (708-842 oF) közötti tartományban van. Valószínűleg 5 tömegszázalék vagy több, 4-6 tagú, kondenzált gyűrűt tartalmazó, aromás szénhidrogént tartalmaz. |

272-179-5 | 10 | 68783-03-9 |

Extraktumok (kőolaj), könnyű, derített olaj oldószer, kondenzált gyűrűt tartalmazó, aromás tartalmú A katalitikusan krakkolt derített olaj oldószeres extrakciójában extraktumként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 15-25 szénatomszámú aromás szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 340-400 oC (644-752 oF) közötti tartományban van. Valószínűleg 5 tömegszázalék vagy több, 4-6 tagú, kondenzált gyűrűt tartalmazó, aromás szénhidrogént tartalmaz. |

295-330-7 | 10 | 91995-67-4 |

Extraktumok (kőolaj), C15-30 aromás, hidrogénnel kezelt Aromás extraktum hidrogénnel történő kezelésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 15-30 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 40oC-on körülbelül 45 cSt. |

295-333-3 | 10 | 91995-71-0 |

Extraktumok (kőolaj), gázolaj oldószer, kémiailag semlegesített A gázolaj oldószeres kőolaj-extraktumnak a savas anyagok eltávolítása céljával végzett kezelése eredményeként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. |

295-334-9 | 10 | 91995-72-1 |

Extraktumok (kőolaj), gázolaj oldószer, hidrogénnel kezelt A gázolaj oldószeres kőolaj-extraktumnak katalizátor jelenlétében végzett hidrogénezése eredményeként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. |

305-590-6 | 10 | 94733-10-5 |

Extraktumok (kőolaj), hidrokrakkolt maradékolaj oldószer A hidrokrakkolt kőolaj maradékának oldószeres kezelésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 18-27 szénatomszámú, aromás szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 370-450 oC (698-842 oF) közötti tartományban van. |

307-012-8 | 10 | 97488-75-0 |

Extraktumok (kőolaj), hidrokrakkolt nehéz, oldószer Hidrokrakkolt kőolaj-desztillátum oldószeresen kezelt közép és nehéz desztillátumainak desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 18-27 szénatomszámú, aromás szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 370-450 oC (698-842 oF) közötti tartományban van. |

309-670-1 | 10 | 100684-00-2 |

Extraktumok (kőolaj), szénnel kezelt, gázolaj oldószer A nyomokban jelenlévő poláros vegyületek és szennyeződések eltávolítása céljából a gázolaj oldószeres kőolaj-extraktumok aktív szénnel történő kezelésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. |

309-671-7 | 10 | 100684-01-3 |

Extraktumok (kőolaj), agyaggal kezelt, gázolaj oldószer A nyomokban jelenlévő poláros vegyületek és szennyeződések eltávolítása céljából a gázolaj oldószeres kőolaj extraktumok derítőfölddel történő kezelésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. |

309-676-4 | 10 | 100684-06-8 |

Extraktumok (kőolaj), közép desztillátum oldószer, szénnel kezelt A nyomokban jelenlévő poláros vegyületek és szennyeződések eltávolítása céljából a közép desztillátum oldószeres kőolaj-extraktumok aktív szénnel történő kezelésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. |

309-678-5 | 10 | 100684-07-9 |

Extraktumok (kőolaj), közép desztillátum oldószer, agyaggal kezelt A nyomokban jelenlévő poláros vegyületek és szennyeződések eltávolítása céljából a közép desztillátum oldószeres kőolaj-extraktumok derítőfölddel történő kezelésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. |

232-315-6 | 11A | 8002-74-2 |

Paraffinviaszok és szénhidrogén-viaszok Kőolajfrakciókból oldószeres kristályosítással (oldószeres olajmentesítéssel) vagy kiizzasztási folyamatban kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 20-nál nagyobb szénatomszámú, egyenes láncú szénhidrogéneket tartalmaz. |

264-038-1 | 11A | 63231-60-7 |

Paraffinviaszok és szénhidrogén-viaszok, mikrokristályos Maradékolajokból oldószeres kristályosítással kapott hosszú, elágazó láncú szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 35-nél nagyobb szénatomszámú, egyenes és elágazó láncú, telített szénhidrogéneket tartalmaz. |

265-126-2 | 11A | 64742-26-3 |

Szénhidrogén-viaszok (kőolaj), savasan kezelt Kőolaj viaszfrakció kénsavas kezelésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 20-50 szénatomszámú, egyenes és elágazó láncú, telített szénhidrogéneket tartalmaz. |

265-134-6 | 11A | 64742-33-2 |

Szénhidrogén-viaszok (kőolaj), kémiailag semlegesített A savas anyagok eltávolítása céljából végzett kezeléssel kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 20-50 szénatomszámú, egyenes láncú, telített szénhidrogéneket tartalmaz. |

265-144-0 | 11A | 64742-42-3 |

Szénhidrogén-viaszok (kőolaj), agyaggal kezelt, mikrokristályos Kőolaj mikrokristályos viaszfrakciójának a nyomokban jelenlévő poláros vegyületek és szennyeződések eltávolítása céljából természetes vagy módosított agyaggal kontaktálási vagy perkolációs folyamatban végzett kezelése eredményeként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 25-50 szénatomszámú, hosszú, elágazó láncú szénhidrogéneket tartalmaz. |

265-145-6 | 11A | 64742-43-4 |

Paraffinviaszok (kőolaj), agyaggal kezelt Kőolaj viaszfrakciójának a nyomokban jelenlévő poláros vegyületek és szennyeződések eltávolítása céljából természetes vagy módosított agyaggal kontaktálási vagy perkolációs folyamatban végzett kezelése eredményeként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban olyan egyenes láncú, telített szénhidrogéneket tartalmaz, melyek 20-50 szénatomszámúak. |

265-154-5 | 11A | 64742-51-4 |

Paraffinviaszok (kőolaj), hidrogénnel kezelt Kőolaj-viasz katalizátor jelenlétében végzett hidrogénezésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 20-50 szénatomszámú, egyenes láncú paraffin szénhidrogéneket tartalmaz. |

265-163-4 | 11A | 64742-60-5 |

Szénhidrogén-viaszok (kőolaj), hidrogénnel kezelt, mikrokristályos Mikrokristályos kőolaj-viasz katalizátor jelenlétében végzett hidrogénezésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 25-50 szénatomszámú, hosszú, elágazó láncú szénhidrogéneket tartalmaz. |

285-095-9 | 11A | 85029-72-7 |

Szénhidrogén-viaszok (kőolaj), szagtalanított Paraffinfrakció vákuum alatt gőzzel történő kezelésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. A vízgőzzel illó és a szagos anyagokat jelentős mértékben eltávolították. Elsősorban főként 20-50 szénatomszámú, egyenes és elágazó láncú szénhidrogéneket tartalmaz. |

292-640-4 | 11A | 90669-47-9 |

Paraffinviaszok (kőolaj), savasan kezelt Kőolaj viaszfrakciójának kénsavas kezelési folyamatában raffinátumként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 20-nál nagyobb szénatomszámú, egyenes láncú, telített szénhidrogéneket tartalmaz. |

295-456-2 | 11A | 92045-74-4 |

Paraffinviaszok (kőolaj), alacsony olvadáspontú Kőolajfrakciókból oldószeres kristályosítással (oldószeres olajmentesítéssel), kiizzasztási vagy adduktumképző folyamatban kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 12-nél nagyobb szénatomszámú, egyenes láncú, telített szénhidrogéneket tartalmaz. |

295-457-8 | 11A | 92045-75-5 |

Paraffinviaszok (kőolaj), alacsony olvadáspontú, hidrogénnel kezelt Kőolajfrakciókból oldószeres kristályosítással (oldószeres olajmentesítéssel), kiizzasztási vagy adduktumképző folyamatban és katalizátor jelenlétében végzett hidrogénezéssel kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 12-nél nagyobb szénatomszámú, egyenes láncú, telített szénhidrogéneket tartalmaz. |

295-458-3 | 11A | 92045-76-6 |

Paraffinviaszok és szénhidrogén-viaszok, mikrokristályos, hidrogénnel kezelt Maradékolajból oldószeres kristályosítással és katalizátor jelenlétében végzett hidrogénezéssel kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 25-nél nagyobb szénatomszámú, egyenes és elágazó láncú, telített szénhidrogéneket tartalmaz. |

307-045-8 | 11A | 97489-05-9 |

Paraffinviaszok és szénhidrogén-viaszok, C19-38 |

308-140-7 | 11A | 97862-89-0 |

Paraffinviaszok (kőolaj), szénnel kezelt Kőolajfrakcióknak a nyomokban jelenlévő összetevők és szennyeződések eltávolítása céljából aktív szénnel végzett kezelésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 20-nál nagyobb szénatomszámú, egyenes láncú, telített szénhidrogéneket tartalmaz. |

308-141-2 | 11A | 97862-90-3 |

Paraffinviaszok (kőolaj), alacsony olvadáspontú, szénnel kezelt Alacsony olvadáspontú kőolajfrakcióknak a nyomokban jelenlévő összetevők és szennyeződések eltávolítása céljából aktív szénnel végzett kezelésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 12-nél nagyobb szénatomszámú, egyenes láncú, telített szénhidrogéneket tartalmaz. |

308-142-8 | 11A | 97862-91-4 |

Paraffinviaszok (kőolaj), alacsony olvadáspontú, agyaggal kezelt Alacsony olvadáspontú kőolajfrakciónak a nyomokban jelenlévő összetevők és szennyeződések eltávolítása céljából bentonittal végzett kezelésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 12-nél nagyobb szénatomszámú, egyenes láncú, telített szénhidrogéneket tartalmaz. |

308-143-3 | 11A | 97862-92-5 |

Paraffinviaszok (kőolaj), alacsony olvadáspontú, kovasavval kezelt Alacsony olvadáspontú kőolajfrakcióknak a nyomokban jelenlévő összetevők és szennyeződések eltávolítása céljából kovasavval végzett kezelésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 12-nél nagyobb szénatomszámú, egyenes láncú, telített szénhidrogéneket tartalmaz. |

308-144-9 | 11A | 97862-93-6 |

Paraffinviaszok (kőolaj), kovasavval kezelt Kőolaj paraffinviaszainak a nyomokban jelenlévő poláros vegyületek és szennyeződések eltávolítása céljából kovasavval végzett kezelésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 20-nál nagyobb szénatomszámú, egyenes és elágazó láncú, telített szénhidrogéneket tartalmaz. |

308-145-4 | 11A | 97862-94-7 |

Paraffinviaszok és szénhidrogén-viaszok, mikrokristályos, szénnel kezelt Maradékolajokból oldószeres kristályosítással kapott, a nyomokban jelenlévő poláros vegyületek és szennyeződések eltávolítása céljából szénnel kezelt szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 25-nél nagyobb szénatomszámú, egyenes és elágazó láncú, telített szénhidrogéneket tartalmaz. |

308-147-5 | 11A | 97862-95-8 |

Paraffinviaszok és szénhidrogén-viaszok, mikrokristályos, agyaggal kezelt Maradékolajokból oldószeres kristályosítással kapott, a nyomokban jelenlévő poláros vegyületek és szennyeződések eltávolítása céljából bentonittal kezelt szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 25-nél nagyobb szénatomszámú, egyenes és elágazó láncú, telített szénhidrogéneket tartalmaz. |

308-148-0 | 11A | 97862-96-9 |

Paraffinviaszok és szénhidrogén-viaszok, mikrokristályos, kovasavval kezelt Maradékolajokból oldószeres kristályosítással kapott, a nyomokban jelenlévő poláros vegyületek és szennyeződések eltávolítása céljából kovasavval kezelt szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 25-nél nagyobb szénatomszámú, egyenes és elágazó láncú, telített szénhidrogéneket tartalmaz. |

265-171-8 | 11B | 64742-67-2 |

Gacsolaj (kőolaj) Oldószeres olajmentesítés vagy viasz kiizasztási folyamat olaj-frakciójaként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 20-50 szénatomszámú elágazó láncú szénhidrogéneket tartalmaz. |

300-225-7 | 11B | 93924-31-3 |

Gacsolaj (kőolaj), savasan kezelt Gacsolajnak kénsavas kezelésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 20-50 szénatomszámú elágazó láncú szénhidrogéneket tartalmaz. |

300-226-2 | 11B | 93924-32-4 |

Gacsolaj (kőolaj), agyaggal kezelt. Gacsolajnak a nyomokban jelenlévő poláros vegyületek és szennyeződések eltávolítása céljából természetes vagy módosított agyaggal kontaktálási vagy perkolációs folyamatban végzett kezelése eredményeként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 20-50 szénatomszámú elágazó láncú szénhidrogéneket tartalmaz. |

308-126-0 | 11B | 97862-76-5 |

Gacsolaj (kőolaj), szénnel kezelt Gacsolajnak a nyomokban jelenlévő összetevők és szennyeződések eltávolítása céljából aktív szénnel végzett kezelésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 12-nél nagyobb szénatomszámú, egyenes láncú, telített szénhidrogéneket tartalmaz. |

308-127-6 | 11B | 97862-77-6 |

Gacsolaj (kőolaj), kovasavval kezelt Gacsolajnak a nyomokban jelenlévő összetevők és szennyeződések eltávolítása céljából kovasavval végzett kezelésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 12-nél nagyobb szénatomszámú, egyenes láncú, telített szénhidrogéneket tartalmaz. |

265-165-5 | 11C | 64742-61-6 |

Paraffingacs (kőolaj) Kőolajfrakció oldószeres kristályosításával (oldószeres viaszmentesítésével) vagy erősen viaszos nyersolaj desztillálási frakciójaként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 20-nál nagyobb szénatomszámú, egyenes és elágazó láncú, telített szénhidrogéneket tartalmaz. |

292-659-8 | 11C | 90669-77-5 |

Paraffingacs (kőolaj), savasan kezelt Kőolaj paraffingacs frakciójának kénsavas kezelési folyamatában raffinátumként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 20-nál nagyobb szénatomszámú, egyenes és elágazó láncú, telített szénhidrogéneket tartalmaz. |

292-660-3 | 11C | 90669-78-6 |

Paraffingacs (kőolaj), agyaggal kezelt Kőolaj paraffingacs frakciójának természetes vagy módosított agyaggal kontaktálási vagy perkolációs folyamatban végzett kezelése eredményeként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 20-nál nagyobb szénatomszámú, egyenes és elágazó láncú, telített szénhidrogéneket tartalmaz. |

295-523-6 | 11C | 92062-09-4 |

Paraffingacs (kőolaj), hidrogénnel kezelt Paraffingacs katalizátor jelenlétében végzett hidrogénezésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 20-nál nagyobb szénatomszámú, egyenes és elágazó láncú, telített szénhidrogéneket tartalmaz. |

295-524-1 | 11C | 92062-10-7 |

Paraffingacs (kőolaj), alacsony olvadáspontú Kőolajfrakció oldószeres paraffinmentesítésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 12-nél nagyobb szénatomszámú, egyenes és elágazó láncú, telített szénhidrogéneket tartalmaz. |

295-525-7 | 11C | 92062-11-8 |

Paraffingacs (kőolaj), alacsony olvadáspontú, hidrogénnel kezelt Alacsony olvadáspontú, kőolajból származó paraffingacs katalizátor jelenlétében végzett hidrogénezésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 12-nél nagyobb szénatomszámú, egyenes és elágazó láncú, telített szénhidrogéneket tartalmaz. |

308-155-9 | 11C | 97863-04-2 |

Paraffingacs (kőolaj), alacsony olvadáspontú, szénnel kezelt Alacsony olvadáspontú paraffingacsnak a nyomokban jelenlévő poláros vegyületek és szennyeződések eltávolítása céljából aktív szénnel végzett kezelésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 12-nél nagyobb szénatomszámú, egyenes és elágazó láncú, telített szénhidrogéneket tartalmaz. |

308-156-4 | 11C | 97863-05-3 |

Paraffingacs (kőolaj), alacsony olvadáspontú, agyaggal kezelt Alacsony olvadáspontú, kőolajból származó paraffingacsnak a nyomokban jelenlévő poláros vegyületek és szennyeződések eltávolítása céljából bentonittal végzett kezelésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 12-nél nagyobb szénatomszámú, egyenes és elágazó láncú, telített szénhidrogéneket tartalmaz. |

308-158-5 | 11C | 97863-06-4 |

Paraffingacs (kőolaj), alacsony olvadáspontú, kovasavval kezelt Alacsony olvadáspontú, kőolajból származó paraffingacsnak a nyomokban jelenlévő poláros vegyületek és szennyeződések eltávolítása céljából kovasavval végzett kezelésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 12-nél nagyobb szénatomszámú, egyenes és elágazó láncú, telített szénhidrogéneket tartalmaz. |

309-723-9 | 11C | 100684-49-9 |

Paraffingacs (kőolaj), szénnel kezelt Kőolajból származó paraffingacsnak a nyomokban jelenlévő poláros vegyületek és szennyeződések eltávolítása céljából aktív szénnel végzett kezelésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. |

232-373-2 | 11D | 8009-03-8 |

Petrolátum A viaszmentesített paraffinos maradékolajból félszilárd állapotban kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 25-nél nagyobb szénatomszámú, telített kristályos és folyékony szénhidrogéneket tartalmaz. |

265-206-7 | 11D | 64743-01-7 |

Petrolátum (kőolaj), oxidált A petrolátum levegővel végzett oxidációjával kapott szerves vegyületek, elsősorban nagy molekulatömegű karbonsavak bonyolult elegye. |

285-098-5 | 11D | 85029-74-9 |

Petrolátum (kőolaj), alumínium-oxiddal kezelt Petrolátumnak a poláros vegyületek és szennyeződések eltávolítása céljából Al2O3-dal végzett kezelése eredményeként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 25-nél nagyobb szénatomszámú, telített, kristályos és folyékony szénhidrogéneket tartalmaz. |

295-459-9 | 11D | 92045-77-7 |

Petrolátum (kőolaj), hidrogénnel kezelt A katalizátor jelenlétében hidrogénezett viaszmentesített paraffinos maradékolajból félszilárd állapotban kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 20-nál nagyobb szénatomszámú, telített, mikrokristályos és folyékony szénhidrogéneket tartalmaz. |

308-149-6 | 11D | 97862-97-0 |

Petrolátum (kőolaj), szénnel kezelt Kőolaj-petrolátumnak a nyomokban jelenlévő poláros vegyületek és szennyeződések eltávolítása céljából aktív szénnel végzett kezelése eredményeként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 20-nál nagyobb szénatomszámú, telített szénhidrogéneket tartalmaz. |

308-150-1 | 11D | 97862-98-1 |

Petrolátum (kőolaj), kovasavval kezelt Kőolaj-petrolátumnak a nyomokban jelenlévő poláros vegyületek és szennyeződések eltávolítása céljából kovasavval végzett kezelése eredményeként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 20-nál nagyobb szénatomszámú, telített szénhidrogéneket tartalmaz. |

309-706-6 | 11D | 100684-33-1 |

Petrolátum (kőolaj), agyaggal kezelt Kőolaj-petrolátumnak a nyomokban jelenlévő poláros vegyületek és szennyeződések eltávolítása céljából derítőfölddel végzett kezelése eredményeként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 25-nél nagyobb szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz. |

265-125-7 | 12 | 64742-25-2 |

Kenőolajok (kőolaj), savasan kezelt, fáradt Kénsavas kezelési folyamatban raffinátumként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 15-50 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz. |

265-133-0 | 12 | 64742-32-1 |

Kenőolajok (kőolaj), kémiailag semlegesített, fáradt A savas anyagok eltávolítása céljából végzett kezelés eredményeként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 15-50 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz. |

265-152-4 | 12 | 64742-50-3 |

Kenőolajok (kőolaj), agyaggal kezelt, fáradt Fáradt kenőolajnak a nyomokban jelenlévő poláros vegyületek és szennyeződések eltávolítása céljából természetes vagy módosított agyaggal kontaktálási vagy perkolációs folyamatban végzett kezelése eredményeként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban 15-50 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz. |

265-161-3 | 12 | 64742-58-1 |

Kenőolajok (kőolaj), hidrogénnel kezelt, fáradt Fáradt kenőolaj katalizátor jelenlétében történő hidrogénezésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 15-50 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz. |

270-697-6 | 12 | 68476-77-7 |

Kenőolajok, finomított, használt Használt motorolajnak a nehézfémek és az adalékok eltávolítása céljából kicsapatással, szűréssel, katalizátor jelenlétében történő hidrogénezéssel és desztillálással való kezelése eredményeként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 20-40 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 100 oF-on legalább 100 SUS (40 oC-on 19 cSt). |

274-635-9 | 12 | 70514-12-4 |

Kenőolajok, használt |

293-258-0 | 12 | 91052-94-7 |

Szénhidrogénolajok, agyaggal kezelt, fáradt Transzformátorolajok színtelenítő derítőföldön történő színtelenítésével és szűrésével kapott olajok. |

295-421-1 | 12 | 92045-40-4 |

Kenőolajok, használt, desztillált A használt kenőolajok desztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Forráspontja hozzávetőleg a 80-365 oC (176-689 oF) közötti tartományban van. |

295-422-7 | 12 | 92045-41-5 |

Kenőolajok, használt, vákuumban desztillált A használt kenőolajok vákuumdesztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Forráspontja hozzávetőleg a 200-360 oC (392-680 oF) közötti tartományban van. |

295-516-8 | 12 | 92062-03-8 |

Kenőolajok (kőolaj), használt, oldószeresen finomított, desztillált A használt kenőolajok elgőzölögtetésével és oldószeres extrakciójával kapott nehéz szénhidrogének bonyolult elegye. |

297-104-3 | 12 | 93334-30-6 |

Kenőolajok, használt, finomított, aromástartalmú |

308-935-9 | 12 | 99035-68-4 |

Desztillátumok (kőolaj), C10-50, használt, finomított Kőolaj-desztillátumból flokkulálással, dekantálással, ultraszűréssel, ultracentrifugálással és/vagy desztillálással kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 10-50 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg a 150 oC és legalább 600 oC (150 oF és legalább 600 oF) közötti tartományban van. |

309-878-2 | 12 | 101316-73-8 |

Kenőolajok (kőolaj), használt, nem katalitikusan finomított A hulladékolajok nem katalitikus hidrogénezéssel történő finomításával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 20-50 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, az anyagból kapott végtermékolaj viszkozitása pedig 100 oF-on legalább 100 SUS (40 oC-on 19 cSt). |

232-490-9 | 13 | 8052-42-4 |

Aszfalt Viszonylag nagy mennyiségű, főként >25-nél nagyobb szénatomszámú, a hidrogénnel szemben nagy szén-hidrogén aránnyal rendelkező szénhidrogént tartalmazó, nagy molekulatömegű szerves vegyületek rendkívül bonyolult elegye. Ezenkívül kis mennyiségben különböző fémeket, például nikkelt, vasat vagy vanádiumot tartalmaz. A nyersolaj desztillálásának nem illó maradékaként, vagy a maradékolaj aszfaltmentesítési vagy dekarbonizációs folyamatának raffinátumaként lehet megkapni. |

265-057-8 | 13 | 64741-56-6 |

Maradékok (kőolaj), vákuum A nyersolaj atmoszférikus desztillálási maradékának vákuumdesztillálása után visszamaradt bonyolult összetételű maradék. Elsősorban főként 34-nél nagyobb szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg 495 oC (923 oF) felett van. |

265-188-0 | 13 | 64742-85-4 |

Maradékok (kőolaj), hidrogénezve kéntelenített, vákuum A vákuum-maradék katalizátor jelenlétében történő, elsősorban a szerves kénvegyületek eltávolításához szükséges körülmények mellett végzett hidrogénezésével kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 34-nél nagyobb szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg 495 oC (923 oF) felett van. |

265-196-4 | 13 | 64742-93-4 |

Aszfalt, oxidált Hevített maradékon vagy aszfaltmentesítési folyamat raffinátumán keresztül történő, katalizátoros vagy katalizátor nélküli levegőátfúvatással kapott bonyolult összetételű, fekete színű szilárd anyag. A folyamat alapvetően oxidatív kondenzáció, aminek eredményeképpen a molekulatömeg nő. |

269-110-6 | 13 | 68187-58-6 |

Szurok, kőolaj, aromás A termikusan krakkolt vagy gőzzel krakkolt maradék és/vagy 40-180 oC (104-356 oF) közötti lágyulásponttal rendelkező, katalitikusan krakkolt derített olaj desztillálási maradéka. Elsősorban három vagy többtagú, kondenzált gyűrűt tartalmazó, aromás szénhidrogénekből álló, bonyolult összetételű anyag. |

295-284-8 | 13 | 91995-23-2 |

Aszfaltének (kőolaj) A kőolaj-maradékok - egy könnyű szénhidrogén-frakció speciális kezelésével végzett - szeparálása eredményeként bonyolult összetételű, fekete színű, szilárd anyagként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. A szén-hidrogén arány különösen nagy. A termék kis mennyiségű vanádiumot és nikkelt tartalmaz. |

295-518-9 | 13 | 92062-05-0 |

Maradékok (kőolaj), termikusan krakkolt, vákuum A termikus krakkolási folyamat termékeinek vákuumdesztillálásával kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 34-nél nagyobb szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg 495 oC (923 oF) felett van. |

307-353-2 | 13 | 97593-48-1 |

Szurok, kőolaj, oxidált A kőolaj-szurok levegőn, hozzávetőleg 200-300 oC (392-572 oF) hőmérsékleten történő oxidálásával kapott termék. |

309-713-4 | 13 | 100684-40-0 |

Maradékok (kőolaj), vákuumdesztillálási maradék, hidrogénezett A nyersolaj vákuumdesztillálási maradékaként kapott szénhidrogének bonyolult elegye. Elsősorban főként 50-nél nagyobb szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, melyek forráspontja hozzávetőleg 500 oC (932 oF) felett van. |

265-080-3 | 14 | 64741-79-3 |

Koksz (kőolaj) Kőolajfrakciók magas hőmérsékletű kezelésével kapott szilárd anyag. Széntartalmú anyagot és egy kevés olyan szénhidrogént tartalmaz, amely a hidrogénnel szemben nagy szén-hidrogén aránnyal rendelkezik. |

265-209-3 | 14 | 64743-04-0 |

Koksz (kőolaj), visszanyerés A savas olajiszapból a savas anyagok eltávolítása után magas hőmérsékleten (pl. körülbelül 537,8 oC-on (1000 oF)) visszakapott széntartalmú anyag. |

265-210-9 | 14 | 64743-05-1 |

Koksz (kőolaj), kalcinált A kőolajkokszból 1000 oC (1800 oF) feletti hőmérsékleten történő kalcinálásával kapott, bonyolult összetételű, széntartalmú rendkívül nagy molekulatömegű szénhidrogéneket is tartalmazó szilárd anyag. A kalcinált kokszban jelen lévő szénhidrogének a hidrogénnel szemben rendkívül nagy szén-hidrogén aránnyal rendelkeznek. |

[1] A kőolajtermékek 31, egy számmal vagy egy számmal és egy betűvel jelölt csoportba (1. csoport, 2. csoport, 3A. csoport, 3B. csoport, 3C. csoport, 4A. csoport stb.) vannak besorolva, lásd 35-68. oldal. Az egyes anyagcsoportokkal kapcsolatban a gyártók vagy az importőrök dönthetnek úgy, hogy csak egy adat összeállítást adnak be, azonban csak annyiban, amennyiben azok a III. melléklet 2-6. pontjai szerinti információkra vonatkoznak, ezeket az adatokat ezután az adott csoportban lévő összes anyagra alkalmazni kell.

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

A 3. ÉS A 4. CIKK HATÁLYA ALÁ NEM TARTOZÓ ANYAGOK FELSOROLÁSA

EINECS-szám | csoport | CAS szám |

200-061-5 | | 50-70-4 |

D-glucitol C6H14O6 |

200-066-2 | | 50-81-7 |

aszkorbinsav C6H8O6 |

200-075-1 | | 50-99-7 |

glükóz C6H12O6 |

200-294-2 | | 56-87-1 |

L-lizin C6H14N2O2 |

200-312-9 | | 57-10-3 |

palmitinsav, tiszta C16H32O2 |

200-313-4 | | 57-11-4 |

sztearinsav, tiszta C18H36O2 |

200-334-9 | | 57-50-1 |

szacharóz, tiszta C12H22O11 |

200-405-4 | | 57-95-7 |

α-tokoferil-acetát C31H52O3 |

200-432-1 | | 59-51-5 |

DL-metionin C5H11NO2S |

200-711-8 | | 69-65-8 |

D-mannitol C6H14O6 |

201-771-8 | | 87-79-6 |

l-szorbóz C6H12O6 |

204-007-1 | | 112-80-1 |

oleinsav, tiszta C18H34O2 |

204-664-4 | | 123-94-4 |

glicerin-sztearát, tiszta C21H42O4 |

204-696-9 | | 124-38-9 |

szén-dioxid CO2 |

205-278-9 | | 137-08-6 |

kalcium-pantotenát, D-forma C9H17NO5.½Ca |

205-582-1 | | 143-07-7 |

laurinsav C12H24O2 |

205-590-5 | | 143-18-0 |

kálium-oleát C18H34O2.K |

205-756-7 | | 150-30-1 |

DL-fenil-alanin C9H11NO2 |

208-407-7 | | 527-07-1 |

nátrium-glükonát C6H12O7.Na |

212-490-5 | | 822-16-2 |

nátrium-sztearát, tiszta C18H36O2.Na |

215-279-6 | | 1317-65-3 |

Mészkő Nem éghető szilárd anyag. Az üledékes kőzetek jellemző anyaga. Elsősorban kalcium-karbonátot tartalmaz. |

215-665-4 | | 1338-43-8 |

szorbitán-oleát C24H44O6 |

216-472-8 | | 1592-23-0 |

kalcium-disztearát, tiszta C18H36O2.½Ca |

231-147-0 | | 7440-37-1 |

argon Ar |

231-153-3 | | 7440-44-0 |

szén C |

231-783-9 | | 7727-37-9 |

nitrogén N2 |

231-791-2 | | 7732-18-5 |

Víz, desztillált, vezetőképességi vagy hasonló tisztaságú |

231-955-3 | | 7782-42-4 |

grafit C | | |

232-273-9 | | 8001-21-6 |

Napraforgóolaj Extraktumok és ezek fizikailag módosított származékai. Elsősorban a linol- és az olein- zsírsav gliceridjeit tartalmazza. (Helianthus annuus, Compositae) |

232-274-4 | | 8001-22-7 |

Szójaolaj Extraktumok és ezek fizikailag módosított származékai. Elsősorban a linol-, az olein-, a palmitin- és a sztearin- zsírsav gliceridjeit tartalmazza. (Soja hispida, Leguminosae) |

232-276-5 | | 8001-23-8 |

Pórsáfrányolaj Extraktumok és ezek fizikailag módosított származékai. Elsősorban a linol zsírsav gliceridjeit tartalmazza. (Carthamus tinctorius, Compositae) |

232-278-6 | | 8001-26-1 |

Lenmagolaj Extraktumok és ezek fizikailag módosított származékai. Elsősorban a linol-, a linolén- és az olein- zsírsav gliceridjeit tartalmazza. (Linum usitatissimum, Linaceae) |

232-281-2 | | 8001-30-7 |

Kukoricaolaj Extraktumok és ezek fizikailag módosított származékai. Elsősorban a linol-, az olein-, a palmitin- és a sztearin- zsírsav gliceridjeit tartalmazza. (Zea mays, Gramineae) |

232-293-8 | | 8001-79-4 |

Ricinusolaj Extraktumok és ezek fizikailag módosított származékai. Elsősorban a ricinol-zsírsav gliceridjeit tartalmazza. (Ricinus communis, Euphorbiaceae) |

232-299-0 | | 8002-13-9 |

Repceolaj Extraktumok és ezek fizikailag módosított származékai. Elsősorban az eruka-, a linol* és az olein- zsírsav gliceridjeit tartalmazza. (Brassica napus, Cruciferae) |

232-307-2 | | 8002-43-5 |

Lecitinek Foszforsav kolin-észterével kapcsolódott zsírsav-digliceridek bonyolult összetételű elegye. |

232-436-4 | | 8029-43-4 |

Szirupok, hidrolizált keményítő A gabonakeményítő savak vagy enzimek hatására végbemenő hidrolízise eredményeként kapott bonyolult összetételű elegy. Elsősorban d-glükózt, maltózt és maltodextrineket tartalmaz. |

232-442-7 | | 8030-12-4 |

Faggyú, hidrogénezett |

232-675-4 | | 9004-53-9 |

Dextrin |

232-679-6 | | 9005-25-8 |

Keményítő Rendszerint gabonamagvakból, például búzából, kukoricából, cirokból, vagy gyökerekből és gumókból, például burgonyából és tápiókából kapott nagy polimerizáltsági fokú szénhidrátok. Idetartozik a víz jelenlétében hevítéssel előzselatinizált keményítő is. |

232-940-4 | | 9050-36-6 |

Maltodextrin |

234-328-2 | | 11103-57-4 |

A-vitamin |

238-976-7 | | 14906-97-9 |

nátrium-D-glükonát C6H12O7.xNa |

248-027-9 | | 26836-47-5 |

D-glucitol-monosztearát C24H48O7 |

262-988-1 | | 61788-59-8 |

Zsírsavak, kókusz, metil-észterek |

262-989-7 | | 61788-61-2 |

Zsírsavak, faggyú, metil-észterek |

263-060-9 | | 61789-44-4 |

Zsírsavak, ricinusolaj |

263-129-3 | | 61790-37-2 |

Zsírsavak, faggyú |

266-925-9 | | 67701-01-3 |

Zsírsavak, C12 - C18 A vegyület azonosítása SDA Substance Name: C12 - C18 alkyl-carboxylic acid, SDA Reporting Number: 16-005-00. |

266-928-5 | | 67701-03-5 |

Zsírsavak, C16 - C18 A vegyület azonosítása SDA Substance Name: C16 - C18 alkyl carboxylic acid, SDA Reporting Number: 19-005-00. |

266-929-0 | | 67701-05-7 |

Zsírsavak, C8 - C18 és C18 telítetlen A vegyület azonosítása SDA Substance Name: C8 - C18 and C18 unsaturated alkyl carboxylic acid, SDA Reporting Number: 01-005-00. |

266-930-6 | | 67701-06-8 |

Zsírsavak, C14 - C18 és C16 - C18 telítetlen A vegyület azonosítása SDA Substance Name: C14 - C18 and C16 - C18 unsaturated alkyl carboxylic acid, SDA Reporting Number: 04-005-00. |

266-932-7 | | 67701-08-0 |

Zsírsavak, 16-18 szénatomszámú és 18 szénatomszámú telítetlen. A vegyület azonosítása SDA Substance Name: C16 - C18 and C18 unsaturated alkyl carboxylic acid, SDA Reporting Number: 11-005-00. |

266-948-4 | | 67701-30-8 |

Gliceridek, 16-18 szénatomszámú és 18 szénatomszámú telítetlen A vegyület azonosítása SDA Substance Name: C16 - C18 and C18 unsaturated trialkyl glyceride, SDA-Reporting Number: 11-001-00. |

267-007-0 | | 67764-26-9 |

Zsírsavak, 14-18 szénatomszámú és 16-18 szénatomszámú telítetlen, metil-észterek A vegyület azonosítása SDA Substance Name: C14 - C18 and C16 - C18 unsaturated alkyl carboxylic acid methyl ester, SDA Reporting Number: 04-010-00. |

267-013-3 | | 67762-36-1 |

Zsírsavak, 6-12 szénatomszámú A vegyület azonosítása SDA Substance Name: C6 - C12 alkyl carboxylic acid, SDA Reporting Number: 13-005-00. |

268-099-5 | | 68002-85-7 |

Zsírsavak, C14 - C22 és C16 - C22 telítetlen A vegyület azonosítása SDA Substance Name: C14 - C22 and C16 - C22 unsaturated alkyl carboxylic acid, SDA Reporting Number: 07-005-00. |

268-616-4 | | 68131-37-3 |

Szirupok, gabona, vízmentes |

269-657-0 | | 68308-53-2 |

Zsírsavak, szója |

269-658-6 | | 68308-54-3 |

Gliceridek, faggyú, mono-, di- és tri-, hidrogénezett |

270-298-7 | | 68424-37-3 |

Zsírsavak, C14 - C22 |

270-304-8 | | 68424-45-3 |

Zsírsavak, lenmagolaj |

270-312-1 | | 68424-61-3 |

Gliceridek, C16 - C18 és C18 telítetlen, mono- és di- A vegyület azonosítása SDA Substance Name: C16 - C18 and C18 unsaturated alkyl and C16 - C18 and C18 unsaturated dialkyl glyceride, SDA Reporting Number: 11-002-00. |

288-123-8 | | 85665-33-4 |

Gliceridek, C10 - C18 |

292-771-7 | | 90990-10-6 |

Zsírsavak, C12 - C14 |

292-776-4 | | 90990-15-1 |

Zsírsavak, C12 - C18 és C18 telítetlen |

296-916-5 | | 93165-31-2 |

Zsírsavak, repceolaj, kis erukasav-tartalmú |

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

A 3. CIKK SZERINTI INFORMÁCIÓK

1. Általános információk

1.1. Az anyag megnevezése

1.2. EINECS-szám

1.3. CAS-szám

1.4. Szinonimák

1.5. Tisztaság

1.6. Szennyeződések

1.7. Összegképlet

1.8. Szerkezeti képlet

1.9. Az anyag típusa

1.10. Halmazállapot

1.11. Itt kell megadni, hogy ki adja be az adatlapot.

1.12. Évi 1000 tonnánál nagyobb mennyiségben termelt vagy importált anyag.

1.13. Itt kell megadni, hogy az anyagot az utolsó 12 hónap során termelték-e.

1.14. Itt kell megadni, hogy az anyagot az utolsó 12 hónap során importálták-e.

1.15. Osztályozás és jelölés

1.16. Felhasználási mód

1.17. Az adatlapot más gyártó vagy importőr korábban már beadta-e?

1.18. Itt kell megadni, ha más érintett gyártó vagy importőr nevében járnak el.

1.19. Egyéb megjegyzések (például ártalmatlanítási lehetőségek)

2. Fizikai-kémiai adatok

2.1. Olvadáspont

2.2. Forráspont

2.3. Sűrűség

2.4. Gőznyomás

2.5. Megoszlási együttható (log10 POW)

2.6. Vízben oldhatóság

2.7. Lobbanáspont

2.8. Öngyulladási hajlam

2.9. Gyúlékonyság

2.10. Robbanási tulajdonságok

2.11. Oxidáló tulajdonságok

2.12. Egyéb adatok és megjegyzések

3. Környezeti sors és terjedési utak

3.1. Stabilitás

3.1.1. Fotodegradáció

3.1.2. Stabilitás vízben

3.1.3. Stabilitás a talajban

3.2. Monitoringadatok (környezet)

3.3. Terjedés és eloszlás a környezeti részek között, beleértve a becsült környezeti koncentrációkat és az eloszlás terjedését is

3.3.1. Terjedés

3.3.2. Eloszlás a környezet részei között

3.4. Biológiai lebomlás

3.5. Biológiai felhalmozódás

3.6. Egyéb megjegyzések

4. Ökotoxicitás

4.1. Toxicitás halakra

4.2. Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre

4.3. Toxicitás algákra

4.4. Toxicitás baktériumokra

4.5. Toxicitás szárazföldi szervezetekre

4.6. Toxicitás talajlakó szervezetekre

4.7. Egyéb megjegyzések

5. Toxicitás

5.1. Akut toxicitás

5.1.1. Akut orális toxicitás

5.1.2. Akut inhalációs toxicitás

5.1.3. Akut dermális toxicitás

5.1.4. Akut toxicitás (egyéb felszívódási utak)

5.2. Maró hatás és irritáció

5.2.1. Bőrirritáció

5.2.2. Szemirritáció

5.3. Túlérzékenységet okozó hatás

5.4. Ismételt dózisú toxicitás

5.5. Genetikus toxicitás in vitro

5.6. Genetikus toxicitás in vivo

5.7. Karcinogenitás

5.8. Reprodukciós toxicitás

5.9. Egyéb jelentős információk

5.10. Az emberre gyakorolt hatás (expozíció) mértékéből származó tapasztalatok

6. Referenciák

--------------------------------------------------

IV. MELLÉKLET

A 4. CIKK (1) BEKEZDÉSE SZERINTI INFORMÁCIÓK

1. Általános információk

1.1. Az anyag megnevezése

1.2. EINECS-szám

1.3. CAS-szám

1.4. Szinonimák

1.5. Tisztaság

1.6. Szennyeződések

1.7. Összegképlet

1.8. Szerkezeti képlet

1.9. Az anyag típusa

1.10. Halmazállapot

1.11. Itt kell megadni, hogy ki adja be az adatlapot.

1.12. Évi 10 tonnánál nagyobb, de 1000 tonnánál kisebb mennyiségben termelt vagy importált anyag

1.13. Itt kell megadni, hogy a vegyületet az utolsó 12 hónap során gyártották-e?

1.14. Itt kell megadni, hogy a vegyületet az utolsó 12 hónap során importálták-e?

1.15. Besorolás és jelölés

1.16. Felhasználási mód

1.17. Egyéb megjegyzések

--------------------------------------------------

V. MELLÉKLET

A KÖZÖSSÉG INFORMÁCIÓS IRODÁI

A következő speciális szoftvercsomagok mágneslemezen a Közösség alábbi információs irodáiban állnak rendelkezésre

Németország

Bonn

Kommission der Europäischen Gemeinschaften

Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland

Zitelmannstraβe 22

D-5300 Bonn

Telex: 88 66 48 EUROP D

Telefax: 5 30 09 50

Berlin

Kommission der Europäischen Gemeinschaften

Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland

Auβenstelle Berlin

Kurfürstendamm 102

D-1000 Berlin

31

Telex: 18 40 15 EUROP D

Telefax: 8 92 20 59

München

Kommission der Europäischen Gemeinschaften

Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland

Vertretung in München

Erhardtstraβe 27

D-8000 München

2

Telex: 5 21 81 35

Telefax: 2 02 10 15

Belgium

Brüsszel

(a) Commission des Communautés européennes

Bureau en Belgique

(b) Commissie van de Europese Gemeenschappen

Bureau in België

Rue Archimede 73,B-1040 Bruxelles

Archimedesstraat 73,B-1040 Brussel

Telex: 26657 COMTNF B

Telefax: 2 35 01 66

Dánia

Koppenhága

Kommissionen for De Europaæiske Fællesskaber

Kontor in Danmark

Højbrohus

Østergade 61

Postbox 144

DK-1004 København

K 33

Telex: 1 64 02 COMEUR DK

Telefax: 33 11 12 03/33 14 12 44

Spanyolország

Madrid

Comisión de las Comunidades Europeas

Oficina en España

Calle de Serrano 41

5a planta

E-28001 Madrid

Telex: 4 68 18 OIPE E

Telefax: 576 03 87; 577 29 23

Barcelona

Edificio Atlantico

Av. Diagonal, 407 bis, Planta 18

08008 Barcelona

Telefax: 415 63 11

Franciaország

Párizs

Commission des Communautés européennes

Bureau de représentation en France

288, Bld. St. Germain

F-75007 Paris

Telex: Paris 611019 COMEUR

Telefax: 1 45 56 94 19/7

Marseille

Commission des Communautés européennes

Bureau á Marseille

CMCI

2, rue Henri-Barbusse

F-13241 Marseille

Cedex 01

Telex: 40 25 38 EURMA

Telefax: 91 90 98 07

Görögország

Athén

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Γραφείο στην Ελλάδα

2 Vassilissis Sofias

Case postale 1 10 02

GR-Athina

10647

Telex: 21 93 24 ECAT GR

Telefax: 7 24 46 20

Írország

Dublin

Commission of the European Communities

Office in Ireland

39 Molesworth Street

IRL-Dublin

2

Telex: 9 38 27 EUCO EI

Telefax: 71 26 57

Olaszország

Róma

Commissione delle Comunita europee

Ufficio in Italia

Via Poli 29

I-00187 Roma

Telex: 61 01 84 EUROMA I

Telefax: 6 79 16 58

Milánó

Commissione delle Comunita europee

Ufficio a Milano

Corso Magenta 59

I-20123 Milano

Telex: 31 62 00 EURMIL I

Telefax: 4 81 85 43

Luxemburg

Luxembourg

Commission des Communautés européennes

Bureau au Luxembourg

Bâtiment Jean Monnet B/0

Rue Alcide De Gasperi

L-2920 Luxembourg

Telex: 34 23/34 46/34 76 COMEUR LU

Telefax: 43 01 44 33

Hollandia

Hága

Commissie van de Europese Gemeenschappen

Bureau in Nederland

Korte Vijverberg 5

NL-2513 AB Den Haag

Telex: 3 10 94 EURCO NL

Telefax: 364 66 19

Portugália

Lisszabon

Comissăo das Comunidades Europeias

Gabinete em Portugal

Centro Europeu Jean Monnet

Largo Jean Monnet 1-10o

P-1200 Lisboa

Telex: 18810 COMEUR P

Telefax: 355 43 97

Egyesült Királyság

London

Commission of the European Communities

Office in the United Kingdom

Jean Monnet House

8 Storey's Gate

UK-London SW1P 3AT

Telex: 2 32 08 EURUK G

Telefax: 7 19 73 19 00/19 20

Belfast

Commission of the European Communities

Office in Northern Ireland

Windsor House

9/15 Bedford Street

UK-Belfast BT2 7EG

Telex: 7 41 17 CECBEL G

Telefax: 24 82 41

Cardiff

Commission of the European Communities

Office in Wales

4 Cathedral Road

PO Box 15

UK-Cardiff CF1 9SG

Telex: 49 77 27 EUROPA G

Telefax: 39 54 89

Edinburgh

Commission of the European Communities

Office in Scotland

7 Alva Street

UK-Edinburgh EH2 4PH

Telex: 72 74 20 EUEDING

Telefax: 2 26 41 05

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31993R0793 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31993R0793&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére