Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

31989R1235[1]

A Tanács 1235/89/EGK rendelete (1989. május 3.) a tojás piacának közös szervezéséről szóló 2771/75/EGK rendelet, valamint a baromfihús piacának közös szervezéséről szóló 2777/75/EGK rendelet módosításáról

A Tanács 1235/89/EGK rendelete

(1989. május 3.)

a tojás piacának közös szervezéséről szóló 2771/75/EGK rendelet, valamint a baromfihús piacának közös szervezéséről szóló 2777/75/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a legutóbb a 3207/88/EGK rendelettel [4] módosított 2771/75/EGK rendelet [5] és a 3907/87/EGK rendelettel [6] módosított 2777/75/EGK rendelet [7] rendelkezik a zsilipárak és lefölözések negyedévenkénti, elsősorban a takarmánygabonák alapján történő meghatározásáról; mivel tekintettel e közeli kapcsolatra és arra a tényre, hogy a gabona gazdasági éve július 1-jén kezdődik, a zsilipárak és a lefölözések alkalmazásának időpontját egy hónappal előrébb kell hozni; mivel ezáltal a negyedévek egybe fognak esni a naptári negyedévekkel;

mivel a 2771/75/EGK és 2777/75/EGK rendelet 5. és 7. cikke rendelkezik a származék együtthatók és az alapösszegek megállapítása alapjának legalább évenként egyszeri felülvizsgálatáról; mivel a tojás-, és baromfihús-piac irányításának tapasztalata és a gyakorlati megfontolások alapján e rendelkezések a továbbiakban nem látszanak helytállónak, mivel ezért el kell törölni ezeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2771/75/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk (2) bekezdésének e) pontját el kell hagyni.

2. A 4. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő lép:

"(1) A héjas tojásra kivetett lefölözés a következőkből áll:

a) egy olyan részösszeg, mely egyenlő egy kilogramm héjas tojás Közösségen belüli előállításához szükséges takarmánygabona mennyiségének Közösségen belüli és világpiaci ára közötti különbséggel.

A takarmánygabonák Közösségen belüli árát évente egyszer határozzák meg egy július 1-jén kezdődő 12 hónapos időszakra, e gabonák küszöbára és annak havi növekedése alapján. Ezeket alkalmazzák a lefölözés meghatározására minden év július 1-jétől.

A takarmánygabonák világpiaci árait negyedévenként határozzák meg az e gabonák esetében azt a negyedévet megelőző hónap előtt végződött öt hónap során feljegyzett árak alapján, amelyre vonatkozóan az említett összetevőt számítják.

Az október 1-jétől, január 1-jétől és április 1-jétől alkalmazandó lefölözések meghatározásakor azonban a takarmánygabonák világpiaci árait csak akkor kell figyelembe venni, ha ezzel egyidejűleg egy új zsilipárat is meghatároznak;

b) egy olyan összetevő, amely minden év április 1-jét megelőző 4 negyedév során uralkodó zsilipárak átlagának 7 %-ával egyenlő.

Ezt az összetevőt évente egyszer határozzák meg egy július 1-jén kezdődő 12 hónapos időszakra."

3. Az 5. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő lép:

"(2) Az (1) bekezdésben említett mennyiségeket és kapcsolatot kifejező összetevőt a 17. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően állapítják meg."

4. A 7. cikk (2) bekezdésének utolsó albekezdése helyébe a következő lép:

"Az október 1-jétől, január 1-jétől és április 1-jétől alkalmazandó zsilipár meghatározásakor a takarmánygabonák világpiaci árainak változásait csak akkor kell figyelembe venni, ha a takarmánygabonák mennyiségi árai minimális eltérést mutatnak az előző negyedévre vonatkozó zsilipár számításánál alkalmazott árhoz képest."

2. cikk

A 2777/75/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk (2) bekezdésének e) pontját el kell hagyni.

2. A 4. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő lép:

"(1) A vágott baromfira kivetett lefölözés a következőkből áll:

a) egy olyan részösszeg, amely egyenlő egy kilogramm vágott baromfi Közösségen belüli előállításához szükséges, a baromfiféléktől függően eltérő takarmánygabona mennyiségének Közösségen belüli és világpiaci ára közötti különbséggel.

A takarmánygabonák Közösségen belüli árait évente egyszer határozzák meg egy július 1-jén kezdődő 12 hónapos időszakra, e gabonák küszöbára és annak havi növekedése alapján. Ezeket alkalmazzák a lefölözés meghatározására minden év július 1-jétől.

A takarmánygabonák világpiaci árait negyedévente határozzák meg az e gabonák esetében annak a negyedévnek a kezdetét megelőző hónap előtt végződött öt hónap során feljegyzett árak alapján, amelyre vonatkozóan az említett összetevőt számítják.

Az október 1-jétől, január 1-jétől és április 1-jétől alkalmazandó lefölözések meghatározásakor azonban a takarmánygabonák világpiaci árait csak akkor kell figyelembe venni, ha azzal egyidejűleg egy új zsilipárat is meghatároznak;

b) egy részösszegből, amely minden év április 1-jét megelőző 4 negyedév során uralkodó zsilipárak átlagának 7 %-ával egyenlő.

Ezt az összetevőt évente egyszer határozzák meg egy július 1-jén kezdődő 12 hónapos időszakra."

3. Az 5. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő lép:

"(3) Az (1) bekezdésben említett kapcsolatokat kifejező együtthatót a 17. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően határozzák meg."

4. A 7. cikk (2) bekezdésének utolsó albekezdése helyébe a következő lép:

"Az október 1-jétől, január 1-jétől és április 1-jétől alkalmazandó zsilipár meghatározásakor azonban a takarmánygabonák világpiaci árainak változásait csak akkor kell figyelembe venni, ha a takarmánygabonák mennyiségi árai minimális eltérést mutatnak az előző negyedévre vonatkozó zsilipár számításánál alkalmazott árhoz képest."

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1989. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1989. május 3-án.

a Tanács részéről

az elnök

P. Solbes

[1] HL C 82., 1989.4.3., 49. o.

[2] HL C 120., 1989.5.16.

[3] A véleményt 1989. március 31-én nyújtották be (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[4] HL L 286., 1988.10.20., 2. o.

[5] HL L 282., 1975.11.1., 49. o.

[6] HL L 370., 1987.12.30., 14. o.

[7] HL L 282., 1975.11.1., 77. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31989R1235 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31989R1235&locale=hu