31990R3572[1]

A Tanács 3572/90/EGK Rendelete (1990. december 4.) a közúti, vasúti és belvízi közlekedésről szóló egyes irányelveknek, határozatoknak és rendeleteknek a német újraegyesítés következtében történő módosításáról

A Tanács 3572/90/EGK rendelete

(1990. december 4.)

a közúti, vasúti és belvízi közlekedésről szóló egyes irányelveknek, határozatoknak és rendeleteknek a német újraegyesítés következtében történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösség létrehozó szerződésre és különösen annak 75. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a Közösség egy sor jogszabályt fogadott el a közúti, vasúti és belvízi közlekedés vonatkozásában;

mivel a német újraegyesítés időpontjától fogva a közösségi jogot teljes egészében alkalmazni kell a volt Német Demokratikus Köztársaság területén;

mivel a közúti, vasúti és belvízi közlekedésre vonatkozó egyes közösségi jogszabályokat úgy kell módosítani, hogy azok figyelembe vegyék a kérdéses területen fennálló különleges helyzetet;

mivel külön határidőt kell megállapítani arra, hogy a volt Német Demokratikus Köztársaság területén hatályos szabályok megfeleljenek a közösségi jogszabályoknak;

mivel az ezen összefüggésben biztosított mentességeknek átmeneti jellegűeknek kell lenniük, és a közös piac működését csak a lehető legcsekélyebb mértékben zavarhatják;

mivel a közúti, vasúti és belvízi közlekedés helyzetéről a volt Német Demokratikus Köztársaság területén és az e közlekedésekre vonatkozó helyi szabályokról elégtelen információk állnak rendelkezésre ahhoz, hogy a hozzáigazítások természetét vagy a mentességek terjedelmét véglegesen meg lehessen határozni; mivel ahhoz, hogy e helyzetben fejlődés következhessen be, egyszerűsített eljárást kell megállapítani a Szerződés 145. cikke harmadik francia bekezdésének megfelelően;

mivel a legutóbb a 89/438/EGK irányelvvel [4] módosított 74/561/EGK [5] és 74/562/EGK [6] irányelv rendelkezéseit olyan módon kell alkalmazni, hogy egyrészt tiszteletben tartsák a volt Német Demokratikus Köztársaság területén már működő fuvarozók megszerzett jogait, másrészt időt biztosítsanak a működést a közelmúltban megkezdett fuvarozók részére, hogy megfelelhessenek a pénzügyi helyzetre és a szakmai alkalmasságra vonatkozó egyes rendelkezéseknek;

mivel a német újraegyesítés időpontjától kezdve a volt Német Demokratikus Köztársaság területén nyilvántartásba vett közúti járművek jogállása megfelel a többi tagállamban bejegyzett közúti járművek jogállásának; mivel a 3821/85/EGK rendelet [7] rendelkezéseket állapít meg a közúti járművekbe szerelt menetíró készülékekre vonatkozóan; mivel az ilyen készülékeket az új járművekbe már a gyártás során beszerelik, ezért azok beszerelése nem jelent problémát, ugyanakkor megfelelő átmeneti időszakot kell biztosítani ahhoz, hogy az ilyen készülékeket beszereljék a volt Német Demokratikus Köztársaság területén még az újraegyesítés előtt nyilvántartásba vett járművekbe, és figyelembe kell venni az engedélyezett beszerelő műhelyek többletköltségeit és műszaki kapacitását;

mivel a "Deutsche Reichsbahn (GRD)" megnevezést szerepeltetni kell minden olyan közösségi jogszabályban, amely név szerint említi a vasúttársaságokat; mivel meg kell határozni azt az időpontot, amikortól a kérdéses szabályokat alkalmazni kell;

mivel a belvízi hajózás szerkezeti fejlesztéseire vonatkozó közösségi jogszabályokat úgy kell módosítani, hogy tekintettel legyenek a volt Német Demokratikus Köztársaság területén alapított belvízi közlekedési vállalkozások különleges helyzetére,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

"(5) A volt Német Demokratikus Köztársaság területére vonatkozóan az (1) és (2) bekezdésben megadott időpontokat az alábbiak váltják fel:

- az (1) bekezdésben "1978. január 1." helyett "1989. október 3.",

- a (2) bekezdésben "1974. december 31.", "1978. január 1.", illetve "1980. január 1." helyett "1989. október 2.", "1992. január 1.", illetve "1992. július 1.""

2. cikk

"(4) A volt Német Demokratikus Köztársaság területére vonatkozóan az (1) és (2) bekezdésben megadott időpontokat az alábbiak váltják fel:

- az (1) bekezdésben "1978. január 1." helyett "1989. október 3."

- a (2) bekezdésben "1974. december 31.", "1978. január 1." helyett "1989. október 2.""1992. január 1.", illetve "1992. július 1.""

3. cikk

"20a. cikk

Ezt a rendeletet 1991. január 1-jéig nem kell alkalmazni a volt Német Demokratikus Köztársaság területén a fenti időpont előtt nyilvántartásba vett járművekre.

Ezt a rendeletet 1993. január 1-jéig nem kell alkalmazni az ilyen járművekre, ha azok csak a Németországi Szövetségi Köztársaság területén belül végeznek szállítási szolgáltatást. Ezt a rendeletet ugyanakkor a hatálybalépése napjától kell alkalmazni a veszélyes árukat szállító járművekre."

4. cikk

A közösségi gépjármű-vezetői engedély bevezetéséről szóló, 1980. december 4-i 80/1263/EGK tanácsi irányelv [8] 8. cikkének (1) bekezdése az alábbi albekezdéssel egészül ki:

"E bekezdés rendelkezéseit a volt Német Demokratikus Köztársaságban kiállított gépjármű-vezetői engedélyekre is alkalmazni kell."

5. cikk

A vasúttársaságok listáját, amely az alábbi helyeken szerepel:

- a vasúti, közúti és belvízi közlekedési közszolgáltatás fogalmában benne rejlő kötelezettségek terén a tagállamok tevékenységéről szóló, 1969. június 26-i 1191/69/EGK tanácsi rendelet [9] 19. cikkének (1) bekezdése,

- a vasúti vállalkozások elszámolásainak normalizálására vonatkozó közös szabályokról szóló, 1969. június 26-i 1192/69/EGK tanácsi rendelet [10] 3. cikkének (1) bekezdése,

- a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos strukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről szóló, 1970. június 4-i 1108/70/EGK tanácsi rendelet [11] II. mellékletének A.1. pontja "Vasút - Alaphálózat",

- a vasúti vállalkozások számviteli rendszereinek és éves beszámolóinak összehasonlíthatóságához szükséges intézkedésekről szóló, 1977. december 12-i 2830/77/EGK tanácsi rendelet [12] 2. cikke,

- a vasúti vállalkozásokra vonatkozó egységes költségelszámolási elvek megállapításáról szóló, 1978. szeptember 19-i 2183/78/EGK tanácsi rendelet [13] 2. cikke,

- a vasúti vállalkozások helyzetének javításáról, valamint az ilyen vállalkozások és az államok közötti pénzügyi kapcsolatokra vonatkozó szabályok összehangolásáról szóló, 1975. május 20-i 75/327/EGK tanácsi határozat [14] 1. cikkének (1) bekezdése,

- a nemzetközi vasúti árufuvarozási díjszabásról szóló, 1982. július 19-i 82/529/EGK tanácsi határozat [15] 1. cikkének (1) bekezdése,

- a nemzetközi személy- és poggyászforgalom intézése tekintetében a vasutak kereskedelmi önállóságáról szóló, 1983. július 25-i 83/418/EGK tanácsi határozat [16] 1. cikkének (1) bekezdése,

a következő lista váltja fel:

- "- Société Nationale des Chemins de Fer Belges (SNCB)Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS),

- - Danske Statsbaner (DSB),

- - Deutsche Bundesbahn (DB),

- - Deutsche Reichsbahn (GRD),

- - Οργανιμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ),

- - Red Nacionale de los Ferrocarriles Españoles (RENFE),

- - Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF),

- - Iarnród Éireann,

- - Ente Ferrovie dello Stato (FS),

- - Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL),

- - Naamloze Vernootschap Nederlandse Spoorwegen (NS),

- - Caminhos-de-Ferro Portugueses, EP (CP),

- - British Rail (BR),

- - Northern Ireland Railways (NIR)."

6. cikk

A belvízi hajózás szerkezetének javításáról szóló, 1989. április 27-i 1101/89/EGK tanácsi rendelet [17] az alábbiak szerint módosul:

1. a 6. cikk (4) bekezdése az alábbi bekezdéssel egészül ki:

"Azon német hajók esetében, amelyeket a volt Német Demokratikus Köztársaság területén a német újraegyesítés időpontjában lajstromoztak, a hozzájárulás fizetése 1991. január 1-jétől kötelező."

2. a 6. cikk az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Amennyiben a német újraegyesítéstől számított hat hónapon belül a német kormány javasolja selejtezési akció megszervezését hajóflottáján belül azon hajók körében, amelyeket még az újraegyesítés előtt a volt Német Demokratikus Köztársaságban lajstromoztak, úgy ezt a kérést közölnie kell a Bizottsággal. A Bizottság a (7) bekezdés szerint és az 1102/89/EGK bizottsági rendeletben [18] rögzített elvekkel azonos elvek alapján állapítja meg a selejtezési tevékenységre vonatkozó szabályokat."

3. a 8. cikk (3) bekezdésének a) pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki:

"Az (1) és (2) bekezdésben megállapított feltételek azokra a hajókra sem vonatkoznak, amelyek 1990. szeptember 1. előtt a volt Német Demokratikus Köztársaságban építés alatt álltak, ha az átadásuk és üzembe helyezésük időpontja 1991. január 31. előtti."

4. a 8. cikk (3) bekezdésének b) pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki:

"Az (1) és (2) bekezdésben megállapított feltételek azokra a hajókra vonatkoznak, amelyek a német újraegyesítést követően a német flotta tagjává váltak, de amelyeket 1990. szeptember 1-jén a volt Német Demokratikus Köztársaságban nem lajstromoztak."

5. a 10. cikk az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A tagállamok meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy 1991. január 1. előtt biztosítsák a 6. cikk (4) bekezdésének negyedik albekezdésében és a 8. cikk (3) bekezdése a) és b) pontjának második albekezdésében foglalt rendelkezések betartását, és erről értesítik a Bizottságot."

7. cikk

(1) A 2183/78/EGK és a 2830/77/EGK rendeletet csak 1992. január 1-jétől kell alkalmazni a volt Német Demokratikus Köztársaság területén.

(2) A 1192/69/EGK rendeletet csak 1993. január 1-jétől kell alkalmazni a volt Német Demokratikus Köztársaság területén.

8. cikk

A 75/327/EGK, 82/529/EGK és 83/418/EGK határozatot csak 1993. január 1-jétől kell alkalmazni a volt Német Demokratikus Köztársaság területén.

9. cikk

(1) A nyilvánvaló hiányosságok megszüntetéséhez és az ezen irányelv rendelkezéseinek technikai kiigazításához szükséges intézkedések a 10. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően fogadhatók el.

(2) A kiigazító intézkedések célja a Közösség jogszabályai koherens alkalmazásának biztosítása az ezen irányelv hatálya alá tartozó ágazatban a volt Német Demokratikus Köztársaság területén, a területre jellemző sajátos körülmények és a szabályok alkalmazásával járó különleges nehézségek kellő figyelembevételével.

A kiigazító intézkedéseknek tiszteletben kell tartaniuk az említett szabályozás elveit, és szorosan összefüggésben kell lenniük az ezen irányelvvel előírt mentességek egyikével.

(3) Az (1) bekezdésben említett intézkedések 1992. december 31-ig hozhatók meg. Alkalmazásuk ugyanerre az időszakra korlátozódik.

10. cikk

A Bizottság képviselője tervezetet nyújt be a bizottság számára a meghozandó intézkedésekről. A bizottság az elnöke által az ügy sürgősségére tekintettel megállapított határidőn belül véleményt nyilvánít a tervezetről. A véleményt a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében a Tanácsnak a Bizottság javaslata alapján elfogadandó határozataira előírt többséggel kell meghozni. A bizottságban a tagállamok képviselőinek szavazatait az említett cikkben meghatározott módon kell súlyozni. Az elnök nem szavazhat.

A Bizottság a tervezezett intézkedéseket elfogadja, ha azok összhangban vannak a bizottság véleményével.

Ha a tervezett intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, vagy a bizottság nem nyilvánított véleményt, a Bizottság a meghozandó intézkedésekről haladéktalanul javaslatot terjeszt a Tanács elé. A Tanács minősített többséggel határoz.

Ha a javaslatnak a Tanács elé terjesztésétől számított három hónapon belül a Tanács nem határozott, a javaslatot a Bizottság fogadja el.

11. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1990. december 4-én.

a Tanács részéről

az elnök

G. De Michelis

[1] HL L 263., 1990.9.26., 34. o., módosítva 1990. október 25-én és 1990. november 28-án

[2] 1990. november 21-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] 1990. november 20-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[4] HL L 212., 1989.7.22., 101. o.

[5] HL L 308., 1974.11.19., 18. o.

[6] HL L 308., 1974.11.19., 23. o.

[7] HL L 370., 1985.12.31., 8. o.

[8] HL L 375., 1980.12.31., 1. o.

[9] HL L 156., 1969.6.28., 1. o.

[10] HL L 156., 1969.6.28., 8. o.

[11] HL L 130., 1970.6.15., 4. o.

[12] HL L 334., 1977.12.24., 13. o.

[13] HL L 258., 1978.9.21., 1. o.

[14] HL L 152., 1975.6.12., 3. o.

[15] HL L 234., 1982.8.9., 5. o.

[16] HL L 237., 1983.8.26., 32. o.

[17] HL L 116., 1989.4.28., 25. o.

[18] HL L 116., 1989.4.28., 30. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31990R3572 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31990R3572&locale=hu