Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

32000L0005[1]

A Bizottság 2000/5/EK irányelve (2000. február 25.) a 89/48/EGK irányelvet kiegészítve a szakoktatás és szakképzés elismerésének második általános rendszeréről szóló 92/51/EGK tanácsi irányelv C. és D. mellékletének módosításárólEGT vonatkozású szöveg.

A Bizottság 2000/5/EK irányelve

(2000. február 25.)

a 89/48/EGK irányelvet kiegészítve a szakoktatás és szakképzés elismerésének második általános rendszeréről szóló 92/51/EGK tanácsi irányelv C. és D. mellékletének módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 97/38/EK bizottsági irányelvvel [1] módosított, a 89/48/EGK irányelvet kiegészítve a szakoktatás és szakképzés elismerésének második általános rendszeréről szóló, 1992. június 18-i 92/51/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 15. cikkére,

mivel:

(1) Az Egyesült Királyság és az Osztrák Köztársaság kormánya indokolt kérelmeket nyújtott be a 92/51/EGK irányelv C. és D. mellékletének módosítására.

(2) Az Egyesült Királyságban biztosított "okleveles mentálhigiéniai szociális munkás" és "védjegyügynök" képzést a 92/51/EGK irányelv C. mellékletéből törölni kell. Az "okleveles mentálhigiéniai szociális munkás" szakma nincs szabályozva az Egyesült Királyságban. A "védjegyügynök" képzés mostantól a 92/51/EGK irányelv 1. cikke a) pontja első albekezdése második francia bekezdésének i. alpontjában szereplő meghatározásnak felel meg.

(3) Az "okleveles hulladékgazdálkodási műszaki szakember" képesítést nyújtó, az Egyesült Királyságban biztosított képzést fel kell venni a 92/51/EGK irányelv C. mellékletébe, feltéve hogy a képesítést 3-as és 4-es szintű Nemzeti Szakmai Képesítésként (NVQ) akkreditálták az Egyesült Királyságban.

(4) A 92/51/EGK irányelv C. mellékletének 5. szakaszában szereplő szövegrészt, amely szerint az említett szakaszban ismertetett képzés Nemzeti Szakmai Képesítésként (NVQ) akkreditált képesítést vagy a Nemzeti Szakmai Képesítési Tanács által jóváhagyott vagy egyenértékűnek elismert képesítést nyújt, módosítani kell. Az Egyesült Királyságban már nem bocsátanak ki jóváhagyást az egyenértékűként való elismerésre. A Nemzeti Szakmai Képesítési Tanács helyébe egy másik hatóság lépett. Az illetékes hatóságot nem szükséges meghatározni az irányelvben.

(5) A gyermekek és fiatalkorúak gondozására szakosodott ápolók és pszichiátriai szakápolók részére Ausztriában bevezetett új alapképzést fel kell venni a 92/51/EGK irányelv C. mellékletébe. Ez a képzés a 92/51/EGK irányelv 1. cikke a) pontja első albekezdése második francia bekezdésének i. alpontjában ismertetett felsőfokú képzéshez hasonló szintű képesítést nyújt, és hasonló szintű felelősségi és tevékenységi körrel járó állás betöltését teszi lehetővé.

(6) A Nemzeti Szakmai Képesítési Tanácsra való utalást a 92/51/EGK irányelv D. mellékletéből törölni kell. Helyébe egy másik hatóság lépett, és az irányelvben nem szükséges meghatározni az illetékes hatóságot.

(7) Az ezen irányelvben meghatározott intézkedések megfelelnek a 92/51/EGK irányelv 15. cikke alapján létrehozott bizottság véleményének,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 92/51/EGK irányelv C. és D. melléklete az ezen irányelv mellékletében foglaltaknak megfelelően módosul.

2. cikk

(1) A tagállamok elfogadják azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2001. február 27. előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2000. február 25-én.

a Bizottság részéről

Frederik Bolkestein

a Bizottság tagja

[1] HL L 184., 1997.7.12., 31. o.

[2] HL L 209., 1992.7.24., 25. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A. A 92/51/EGK irányelv C. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az 1. Szakasz

"Paramediciniai és szociálpedagógiai képzés"

a

"Hollandiában - állatorvosi asszisztens (

dierenartsassistent)"

után a következő szövegrésszel egészül ki:

- speciális alapképzés gyermekek és fiatalkorúak gondozására szakosodott ápolók részére,

- speciális alapképzés pszichiátriai szakápolók részére."

2. Az 5. Szakasz

"Az Egyesült Királyságban alkalmazott, Nemzeti Szakmai Képesítést (National Vocational Qualifications) vagy Skóciai Szakmai Képesítést (Scottish Vocational Qualifications) nyújtó akkreditált képzések"

első bekezdése a következőképpen módosul:

a)

a következő képzési típusokat törölni kell:

- "okleveles mentálhigiéniai szociális munkás (approved social worker - mental health)",

- "védjegyügynök (trade mark agent)"

b) utolsó francia bekezdésként az "okleveles hulladékgazdálkodási technológus (certified technically competent person in waste management)" szövegrésszel egészül ki;

c) A "vagy a Nemzeti Szakmai Képesítési Tanács által jóváhagyott vagy egyenértékűnek elismert" szöveget törölni kell.

B. A 92/51/EGK irányelv D. melléklete a következőképpen módosul:Az első bekezdésből "a Nemzeti Szakmai Képesítési Tanács által" szövegrészt el kell hagyni.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32000L0005 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32000L0005&locale=hu

Tartalomjegyzék