34/1996. (VII. 9.) AB határozat

Alsópáhok Községi Közös Tanácsnak a köztisztaságról szóló 1/1989. rendelete alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság tanácsrendeleti előírás alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára, valamint e rendelkezés polgári perekben való alkalmazhatósága tilalmának megállapítására irányuló indítvány alapján meghozta a következő

határozatot:

Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy Alsópáhok Községi Közös Tanácsnak a köztisztaságról szóló 1/1989. rendelete 6. § (2) bekezdése alkotmányellenes, ezért ezt a rendelkezést megsemmisíti.

Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy Alsópáhok Községi Közös Tanácsnak a köztisztaságról szóló 1/1989. rendelete 6. §. (2) bekezdése a Keszthelyi Városi Bíróság előtt 1.P.20.243/1996., 1.P.20/227/1996., 1.P.20.202/1996., 1.P.20.216/1996., 1.P.20.228/1996., 1.P.20.229/1996., 1.P.20.211/1996., 1.P.20.201/1996., 1.P.20.200/1996., 1.P.20.190/1996., 1.P.20.181/1996., 1.P.20.180/1996., 1.P.20.172/1996., 1.P.20.168/1996., 1.P.20.161/1996., 1.P.20.160/1996., 1.P.20.159/1996., 1.P.20.157/1996., 1.P.20.149/1996. sz. alatt folyamatban lévő ügyekben az 1995. június 10-ét követően előírt szolgáltatási kötelezettségeket illetően nem alkalmazható.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

INDOKOLÁS

I.

A Keszthelyi Városi Bíróság bírája - a bírósági eljárások felfüggesztése mellett - az Alkotmánybíróság eljárását kezdeményezte és indítványozta Alsópáhok Községi Közös Tanácsnak a köztisztaságról szóló 1/1989. rendelete (a továbbiakban: Tr.) 6. § (2) bekezdése alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését.

Álláspontja szerint ez az előírás ellentétes az Alkotmány 9. § (1) bekezdésével, valamint az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvényben foglalt szabályozással, mivel a piacgazdaság alkotmányos elvének sérelmével rendelkezik arról, hogy a szemétszállítás díját a szolgáltatást végző határozza meg. A bíró kérelme arra is irányult, hogy az Alkotmánybíróság a Keszthelyi Városi Bíróság előtt folyamatban lévő ügyekben tiltsa meg a Tr. kifogásolt rendelkezéseinek alkalmazását.

II.

Az Alkotmánybíróság a rendelkező részben foglalt döntését a következőkre alapozta:

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény a jogszabályok között említi a törvényerejű rendeletet, az államtitkári rendelkezést és a tanácsrendeletet is. Noha ilyen jogszabályokat ma már nem lehet kibocsátani, a hatályos törvényerejű rendeletek, államtitkári rendelkezések és tanácsrendeletek mindaddig alkalmazandóak, ameddig kifejezetten hatályon kívül nem helyezik vagy meg nem semmisítik őket. Alkotmányosságuk és törvényességük elbírálásánál azonban az az irányadó, hogy az Alkotmány hatályos szövegével, illetőleg a jelenleg hatályban lévő magasabb szintű jogszabályokkal nincsenek-e ellentétben. Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság a Tr.-t az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Kötv.) rendelkezéseivel vetette össze.

1. A Kötv. (amely 1995. június 10-én lépett hatályba) több tárgykörben is rendeletalkotási felhatalmazást állapít meg a helyi önkormányzat képviselő-testülete számára.

A Kötv. 1. § (1) bekezdése a következő rendelkezést tartalmazza: "A helyi önkormányzat által szervezett, a települési szilárd és folyékony hulladék összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését biztosító helyi közszolgáltatással ellátott területen lévő ingatlan tulajdonosa, használója (a továbbiakban együtt: tulajdonos) az ingatlanon keletkező szilárd és folyékony hulladék elhelyezéséről - a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott módon - a helyi közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni, ha jogszabály vagy hatósági határozat eltérően nem rendelkezik."

A Kötv. 2. § f) pontja szerint a helyi önkormányzat rendeletben állapítja meg a települési szilárd hulladék elszállítása, mint közszolgáltatás alapján "a tulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, a díj mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények eseteit, vagy a szolgáltatás ingyenességét". A Tr. kifogásolt előírása viszont úgy rendelkezik, hogy "a szemétszállítási díjat az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója köteles a szolgáltatónak megfizetni az általa meghatározott mértékben és módon".

A Kötv. és az Ör. idézett rendelkezései összevetésével az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az Ör. alkotmányellenesen írta elő a települési szilárd hulladék elszállítását végző szolgáltató számára a szolgáltatás díja és e díj mértéke meghatározásának jogát és kötelezettségét. E díjat és annak mértékét kizárólag a helyi önkormányzat jogosult - és egyúttal köteles - rendeletében meghatározni. Mindezek alapján az Alkotmánybíróság a támadott rendelkezést megsemmisítette.

2. Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 43. § (1) bekezdése szerint az Alkotmánybíróság által megsemmisített jogszabályi rendelkezést "az erről szóló határozatnak a hivatalos lapban való közzététele napjától nem lehet alkalmazni".

Az idézettek figyelembevételével, a kezdeményezésben foglalt kérelem alapján az Alkotmánybíróság úgy határozott, hogy a Kötv. hatálybalépését követően keletkezett szolgáltatási kötelezettségeket illetően megtiltja a Tr. megsemmisített előírása alkalmazását az indítványozó által megjelölt, a rendelkező részben meghatározott ügyekben.

Dr. Ádám Antal s. k.,

előadó alkotmánybíró

Dr. Kilényi Géza s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Schmidt Péter s. k.,

alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 473/B/1996/3.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére