1995. évi XLII. törvény

az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről[1]

Az Országgyűlés a helyi önkormányzati feladatkörbe tartozó, a köztisztasággal és a településtisztasággal, valamint az élet- és vagyonbiztonsággal összefüggő egyes - közszolgáltatás útján megvalósuló - közfeladatok ellátásának elősegítése érdekében a következő törvényt alkotja:

1. § (1)[2] A kéményseprő-ipari közszolgáltatás biztosítása a megyei, megyei jogú városi és a fővárosi önkormányzat kötelező feladata, amelynek a működési területén való ellátását a községi, városi önkormányzat, illetőleg azok társulása a megyei önkormányzattól átvállalhatja.

(2)[3] A helyi önkormányzat által szervezett, az e törvényben meghatározott kéményseprő-ipari közszolgáltatást a helyi közszolgáltatással ellátott területen levő ingatlan tulajdonosa, használója (a továbbiakban együtt: tulajdonos) köteles igénybe venni.

(3)[4] A helyi önkormányzat a kötelező közszolgáltatás elvégzésére nyilvános pályázatot hirdet meg.

2. § A helyi önkormányzat rendeletben állapítja meg:

a) a helyi közszolgáltatás megnevezését, a közszolgáltatással ellátott terület határait;

b) a nyilvánosan meghirdetett pályázatot elnyerő, a közszolgáltatást végző intézmény vagy szakvállalkozás (a továbbiakban együtt: szolgáltató) megnevezését, illetőleg annak a működési területnek a határait, amelyen belül a szolgáltató a közszolgáltatás teljes körét valamennyi tulajdonos tekintetében rendszeresen köteles ellátni;

c) a közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a szolgáltató és a tulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, a szolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit [Ptk. 226. § (1) bek.];

d) közüzemi szolgáltatás (Ptk. 388. §) esetén a közüzemi szerződés létrejöttének módját, valamint a szolgáltatás igénybevételének, korlátozásának, megtagadásának - jogszabályban nem rendezett - módját és feltételeit;

e)[5] az érintett közfeladattal összefüggő - jogszabályban nem rendezett - helyi önkormányzati hatósági feladatot, hatáskört;

f) az elvégzendő szolgáltatás alapján a tulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, a díj mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények eseteit, vagy a szolgáltatás ingyenességét.

2/A. §[6] (1) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása a következő feltételek mellett vállalható át:

a) az átvállalásról a községi, városi önkormányzat, illetőleg azok társulása az átvállalás időpontját megelőző legalább hat hónappal korábban dönt, és erről haladéktalanul értesíti a megyei önkormányzatot,

b) az átvállalásra a következő év január 1. napjával kerülhet sor,

c) az átvállalást írásbeli megállapodásba kell foglalni,

d) a községi, városi önkormányzat a következő év január 1-jei hatálybalépéssel megalkotja a közszolgáltatásra vonatkozó rendeletét, az átadó megyei önkormányzat pedig úgy módosítja a rendeletét, hogy annak hatálya a feladatot átvállaló önkormányzat(ok) ra az átvállalás időpontjától már nem terjedhet ki.

(2) Ha a községi, városi önkormányzat, illetőleg azok társulása a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátását nem vállalja tovább, a feladatnak a megyei önkormányzat részére történő visszaadása során az (1) bekezdésben foglaltak megfelelő alkalmazásával kell eljárni.

(3) A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás átvállalására és visszaadására az átadó önkormányzatnak a közszolgáltatás ellátására irányuló, a kéményseprő-ipari közszolgáltatóval kötött szerződésében meghatározott időtartam lejárta után vagy a közszolgáltatási szerződést kötött felek közös megegyezése esetén kerülhet sor.

2/B. §[7] (1) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás átadására, illetőleg visszaadására vonatkozó megállapodásnak tartalmaznia kell:

a) a kéményseprő-ipari közszolgáltatással érintett működési területet;

b) a feladat átvállalásának, illetőleg visszaadásának kezdő időpontját;

c) a folyamatban lévő ügyek iratainak az ügy számát és jellegét feltüntető jegyzékét;

d) a feladat visszaadásának szabályait.

(2) A kéményseprő-ipari közszolgáltatással összefüggő folyamatban lévő ügyek iratait az átadás, illetve a visszavétel napjáig kell az átvevő részére átadni.

3. § E törvény alkalmazásában

a)[8]

b)[9]

c)[10]

d)[11]

e)[12]

f)[13] kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás: a lakásban, helyiségben a tüzelőberendezés égéstermékének elvezetésére szolgáló kémény járatának és tartozékainak időszakos ellenőrzése, tisztítása, műszaki felülvizsgálata, a használat és a műszaki megoldás megfelelőségének vizsgálata.

4. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)[14]

(3)[15] A településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter rendeletben* állapítja meg a kéményseprő-ipari közszolgáltatás szakmai követelményeit, valamint a tevékenység körét és az ellátásra való jogosultság feltételeit.[16]

(4)[17] Felhatalmazást kap a közszolgáltatást szervező megyei (fővárosi) önkormányzat, hogy a kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételének részletes szabályait - a közszolgáltatás ellátását átvállaló települési önkormányzatok illetékességi területére ki nem terjedő hatállyal -rendeletben állapítsa meg.

(5)[18] Felhatalmazást kap a kéményseprő-ipari közszolgáltatást szervező azon települési önkormányzat, amely a közszolgáltatás ellátását a megyei (fővárosi) önkormányzattól átvállalta, hogy a közszolgáltatás igénybevételének részletes szabályait rendeletben határozza meg.

5. §[19] (1) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás tekintetében a díj mértékét a kémény típusa (egyedi, gyűjtő, központi), a tüzelési mód, a kémény igénybevételének jellege (üzemelő vagy tartalék) és a kéményseprő-ipari közszolgáltatáshoz tartozó kéményseprő körzet településszerkezete figyelembevételével kell meghatározni. A közszolgáltatás díjának a hatékonyan működő vállalkozás ráfordításaira és a működés fejleszthető fenntartásához kell fedezetet biztosítani.

(2) A díj megállapításához a közszolgáltatás ellátója a szolgáltatás módján és rendjén alapuló költségelemzést készít. A helyi önkormányzat a díj megállapításánál a fejlesztési célú költséghányadot figyelembe veheti.

(3) Ha a közszolgáltató szervezet más tevékenységet is folytat, akkor köteles a kéményseprő-ipari közszolgáltatás költségeit a számviteli előírásoknak megfelelően elkülönítetten nyilvántartani.

(4) A helyi önkormányzat képviselő-testületeinek a díj megállapításakor ki kell kérnie a fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseleti szerveinek véleményét.

(5) A díjat az elvégzett szolgáltatás alapján - a tulajdonos és a közszolgáltató eltérő megállapodása hiányában - utólag kell megfizetni.

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1995. május 9-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1995. május 26.

[2] Megállapította a 2005. évi CXLIII. törvény 1. §-a. Hatályos 2006.01.01.

[3] Megállapította a 2000. évi XLIII. törvény 57. § (1) bekezdése. Hatályos 2001.01.01.

[4] Módosította a 2000. évi XLIII. törvény 57. § (4) bekezdése. Hatályos 2001.01.01.

[5] Módosította a 2012. évi XXXI. törvény 37. § 4. pontja. Hatályos 2012.04.15.

[6] Beiktatta a 2005. évi CXLIII. törvény 2. §-a. Hatályos 2006.01.01.

[7] Beiktatta a 2005. évi CXLIII. törvény 2. §-a. Hatályos 2006.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi XLIII. törvény 57. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2001.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi XLIII. törvény 57. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2001.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi XLIII. törvény 57. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2001.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi XLIII. törvény 57. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2001.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi XLIII. törvény 57. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2001.01.01.

[13] Megállapította a 2005. évi CXLIII. törvény 3. §-a. Hatályos 2006.01.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 197. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[15] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 170. § (1) bekezdés g) pontja. Hatályos 2007.01.01

[16] * Szabályozására lásd 27/1996. (X. 30.) BM rendelet

[17] Megállapította a 2005. évi CXLIII. törvény 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[18] Beiktatta a 2005. évi CXLIII. törvény 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[19] Beiktatta a 2000. évi XLIII. törvény 57. § (3) bekezdése. Hatályos 2001.01.01.