31970R2598[1]

A Bizottság 2598/70/EGK rendelete (1970. december 18.) az 1970. június 4-i 1108/70/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében található számlaforma egyes rovataiban feltüntetendő tételek meghatározásáról

A BIZOTTSÁG 2598/70/EGK RENDELETE

(1970. december 18.)

az 1970. június 4-i 1108/70/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében található számlaforma egyes rovataiban feltüntetendő tételek meghatározásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az 1970. június 4-i 1108/70/EGK ( 1 ) tanácsi rendeletre, amely bevezeti a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadások elszámolási rendjét és különösen 9. cikkének (1) bekezdésére,

tekintettel a kormányzati szakértők bizottságának tagjai által kifejtett véleményekre,

mivel a Bizottság feladata, hogy koordinálja az említett rendeletből származó valamennyi munkát; mivel a Bizottság különösen felel annak meghatározásáért, hogy mely tételeknek kell szerepelniük az említett rendelet I. mellékletében meghatározott számlaforma egyes rovataiban; mivel 1971. január 1-jén hatályba kell lépnie egy újonnan bevezetett szabványos és állandó elszámolási rendnek az infrastrukturális kiadásokkal kapcsolatban; mivel kellő időben megfelelő intézkedéseket kell foganatosítani annak biztosítására, hogy a számlaforma kezdettől fogva egységesen kerüljön alkalmazásra az egyes tagállamok, illetve az egyes szállítási módok tekintetében;

mivel a feladatok között szerepel az "infrastruktúra" kifejezés fogalmának meghatározása, az egyes szállítási módokra vonatkozóan a kifejezés fogalomkörébe tartozó létesítmények, épületek és berendezések megjelölésével, továbbá a feladatok között szerepel annak meghatározása, hogy mely kiadástípusoknak kell szerepelniük a számlaforma egyes rovataiban,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

Egyetlen cikk

Az 1970. június 4-i 1108/70/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében található számlaforma egyes rovataiban feltüntetendő tételeket az e rendelet elválaszthatatlan részét képező I. és II. melléklettel összhangban kell meghatározni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A "KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA" KIFEJEZÉS MEGHATÁROZÁSA ÉS FOGALOMKÖRE

Az 1970. június 4.-i 1108/70/EGK tanácsi rendelet 1. cikke alkalmazásában a "közlekedési infrastruktúra" a háromféle közlekedési mód mindazon útjait és rögzített létesítményeit jelenti, amelyek a forgalom folyamatosságához és biztonságához szükségesek.

A. VASÚT

A vasúti infrastruktúra a következő tételekből áll - amennyiben azok az állandó útvonal részét képezik -, beleértve a mellékvágányokat, azonban a vasúti javítóműhelyekben, depókban vagy mozdonyszínekben található vágányok, illetve a magántulajdonú szárnyvonalak vagy mellékvágányok kivételével:

- földterület,

- pályatest és pályaalépítmény, különösen a töltések, bevágások, vízlevezető csatornák és árkok, falazott árkok, csőátereszek, bélésfalak, oldalrézsűk védelmére ültetett növényzet stb.; utas- és áruperonok; normál sínköz és járdák; kerítésfalak, sövény, kerítések; tűzvédelmi sávok; fűtőmű-berendezések; átjárók stb.; hófogó rácsok,

- műtárgyak: hidak, csőátereszek és egyéb átmenő szerkezetek, alagutak, fedett bevágások és egyéb aluljárók; támfalak, valamint lavina, kőomlás stb. ellen védő műtárgyak,

- vasúti átjárók, beleértve a közúti forgalom biztonságát szolgáló berendezéseket,

- felépítmények, különösen: vágányok, peremes sínek, terelősínek; talpgerendák és hosszanti talpfák, az állandó pálya kisebb szerelvényei, ballasztanyag, beleértve a kavicsot és homokot; váltók, átszelések stb.; mozdonyfordító korongok és tolópadok (kivéve a kizárólag mozdonyok számára fenntartott tolópadokat),

- bekötőutak az utasok és az áruszállítás számára, beleértve a közúti bekötőutakat is,

- biztonsági, jelző- és távközlő berendezések a nyílt pályán, állomásokon és rendező-pályaudvarokon, beleértve a jelző- és távközlő rendszerek működtetéséhez használt elektromos áram termeléséhez, átalakításához és elosztásához szükséges létesítményeket; az ilyen létesítményekhez vagy üzemekhez szolgáló épületek; sínfékek,

- forgalmi és biztonsági célú világítóberendezések,

- vontatáshoz használt, elektromos áram átalakításához és továbbításához használatos üzem: alállomások, az alállomások közötti tápkábelek és csatlakozó vezetékek, hosszláncrendszerű felsővezetékek és tartóoszlopok; áramvezető sín tartóelemekkel,

- Az infrastrukturális részleg által használt épületek, beleértve a szállítási díjak beszedésére használatos létesítmények egy meghatározott részarányát.

B. KÖZÚT

A közúti infrastruktúrát a következő elemek alkotják:

- földterület,

- burkolat előtti útmunkák: bevágások, töltések, vízelvezető művek stb.; támasztótöltések és feltöltések,

- útburkolat és járulékos művek: burkolati pályák, beleértve a vízhatlanító rétegeket, peremeket, középső tartaléksávokat, vízlefolyókat és egyéb vízelvezető létesítményeket, padkák és egyéb vészleálló területek, kitérők és parkolók a nyílt úton (beleértve a megközelítésükre szolgáló utakat, illetve a parkoló és forgalmi jelzéseket), autóparkolók köztulajdonban levő beépített területeken, növényzettelepítési és tájvédelmi munkák, biztonsági berendezések stb.,

- műtárgyak: hidak, csőátereszek, felüljárók, alagutak, lavina, kőomlás stb. ellen védő műtárgyak, hófogó rácsok stb.,

- vasúti átjárók,

- forgalmi jelzések, valamint jelző- és távközlő berendezések,

- világítóberendezések,

- úthasználati díj beszedésére szolgáló létesítmények, parkolóórák,

- az infrastrukturális részleg által használt épületek.

C. BELVÍZI ÚT

A belvízi úti infrastruktúrát a következő elemek alkotják:

- földterület,

- csatornák (földmunkák, csatornameder és oldalfal, gátküszöb, kőgátak, gátpárkányok, vontatóutak és szervizutak), partvédelem, csatornahidak, szifonok és vízvezetékek, csatornaalagutak, kizárólag hajók tárolására használt szervizmedencék,

- vízleeresztő és biztonsági zsilipművek, túlfolyók az összegyűjtött vizek gravitációs leeresztéséhez, a vízszint feltöltéséhez és szabályozásához használt víz tárolására szolgáló medencék és tározók, vízszabályozó művek, áramlásmérők, szintjelzők és figyelmeztetőberendezések,

- duzzasztógátak és bukógátak (a folyómedren keresztben épített műtárgyak, melyek célja a megfelelő hajózási vízmélység fenntartása, illetve az áramlási sebesség csökkentése duzzasztott folyószakasz vagy vízmedence kialakításával), kapcsolódó műtárgyak (hallépcsők, kisegítő csatornák),

- hajózsilipek, zsilipkamrák és rézsűk, beleértve a tartalék vízgyűjtőket és a vízgazdálkodási célú gyűjtőmedencéket,

- kikötéshez használt berendezések és hullámtörők (kikötőbóják, kikötőkúpok, kikötőbakok, hajócövekek, mellvértek és ütközőballonok),

- mozgóhidak,

- hajózási bóják kihelyezéséhez használatos, jelző-, biztonsági, távközlési és világítási berendezések,

- forgalomirányítási berendezések,

- díjbeszedési berendezések,

- az infrastrukturális részleg által használt épületek.

II. MELLÉKLET

AZ 1970. JÚNIUS 4.-I 1108/70/EGK TANÁCSI RENDELET I. MELLÉKLETÉBEN TALÁLHATÓ SZÁMLAFORMA EGYES ROVATAIBAN FELTÜNTETENDŐ KIADÁSOK MEGHATÁROZÁSA

A. ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK

1.

A fent említett rendelet 2. cikke (2) bekezdésének rendelkezései értelmében az elszámolásban azokat a kiadásokat kell feltüntetni, amelyek közvetlenül az infrastruktúra megépítésével, fenntartásával, üzemeltetésével és igazgatásával kapcsolatos munkák, szolgáltatások és anyagok költségeinek fedezésére szolgálnak. E rendelkezések ezért kizárják a később felmerülő kiadások fedezésére kialakított, évente elkülönített felújítási, biztosítási vagy tartalékalapok szerepeltetését az említett számlaformában.

2.

Az egyes infrastruktúrák esetében a számlaforma különböző rovatai alatt azoknak a kiadásoknak az összegét kell figyelembe venni, amelyek az adott infrastruktúrával kapcsolatban felmerültek, függetlenül a kiadások finanszírozásának módjától.

Mindazonáltal, ha egyazon berendezés vonatkozásában a kiadásokat akár közvetve, akár közvetlenül két vagy több infrastrukturális igazgatási egység viseli, akkor az egyes igazgatási egységek elszámolásában csak a rájuk indokoltan terhelhető nettó kiadást kell szerepeltetni. Hasonlóképpen, ha a hatóságok hozzájárulást nyújtanak egyes infrastrukturális igazgatási egységek számára, a hozzájárulás összegét le kell vonni az igazgatási egység tekintetében felmerült kiadások összegéből. A vasutak esetében a levont összegeket elkülönítve kell feltüntetni. Az ilyen összegek különösen a következők ellentételezéséhez kapcsolódhatnak:

- infrastrukturális kiadások (az 1107/70/EGK rendelet ( 2 ) 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja),

- nyugdíjakkal és egyéb nyugellátásokkal összefüggő kifizetések (az 1192/69/EGK rendelet ( 3 ) 4. cikke (1) bekezdésének c) pontja, III. osztály).

3.

A leszerelt - eladott vagy újra felhasznált - berendezések és felszerelések értékével ellentételezni kell a számlaformában a megfelelő rovatokban szerepeltetett kiadásokat, figyelembe véve a vasutak esetében az ezzel kapcsolatban a vasúttársaságok és hatóságok között létrejött megállapodásokban szereplő egyedi feltételeket.

4.

Az infrastrukturális részleg által használt egyedi berendezések és eszközök megvásárlásával, fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat, illetve az említett részleg által szolgáltatási célra használt szállítással kapcsolatos kiadásokat a megfelelő költségkategóriánál, ha ilyen nincs, az "Általános költségek" között kell szerepeltetni.

5.

A szerelési és raktározási díjakat rendszerint hozzá kell adni az infrastrukturális részlegnek szállított anyagok és áruk számlázási árához. Amennyiben a díjak közvetlen hozzáadása nem lehetséges, e díjakat az "Általános költségek" rovatban kell szerepeltetni.

B. A KÜLÖNBÖZŐ ROVATOKBAN SZEREPELTETETT TÉTELEK LEÍRÁSA

1. A három szállítási mód mindegyikénél közös kategóriák

- Beruházási kiadások (A1, B1, C1 kategória)

- A beruházási kiadások közé tartozik minden olyan kiadás (a személyi állománnyal, illetve harmadik felek által nyújtott termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban), amely infrastrukturális létesítmények építésével, bővítésével, rekonstrukciójával és felújításával kapcsolatos, beleértve az ilyen munkálatokhoz kapcsolódó eseti kiadásokat és kutatási költségeket. Ez a meghatározás azonban nem zárja ki azt, hogy a nemzeti jogszabályok rendelkezései értelmében egyes kisebb beruházási kiadások a "folyó kiadások" kategóriában szerepeljenek.

- Folyó kiadások (A2, B2, C2 kategória)

- A folyó kiadások közé tartozik minden olyan kiadás (a személyi állománnyal, illetve harmadik felek által nyújtott termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban), amely az infrastruktúra fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos.

- Általános költségek (A3, B4, C4 kategória)

- Az általános költségek közé tartozik az infrastruktúra létrehozásával és kezelésével ténylegesen megbízott adminisztrációs, felügyeleti és ellenőrzési részlegek valamennyi kiadása, valamint a közvetlenül érintett általános adminisztratív részlegek kiadásainak az a része, amely az infrastruktúrára terhelhető. Az általános költségek közé tartozik minden olyan kiadás, amelyet nem vettek közvetlenül figyelembe a számlaforma egyéb rovataiban.

- E költségek különösen a következőket tartalmazzák:

- a személyi állomány bérköltsége, valamint a központi, regionális és helyi adminisztratív és technikai részlegek üzemeltetési költsége, a munkálatok felügyeletével és átvételével kapcsolatos költségek,

- az állandó személyi állomány nyugdíjával kapcsolatos kifizetések és egyéb munkáltatói kifizetések (családi támogatások, egészségbiztosítási hozzájárulás, baleset-biztosítási díj, hozzájárulás a nem állandó személyi állomány nyugdíjjárulékához stb.),

- az infrastrukturális részlegnél alkalmazott személyi állomány részére biztosított szolgálati szállással kapcsolatos költségek, levonva abból a felszámított bérleti díjakat,

- a javítási és karbantartási részleg kiszolgálóépületeivel (elsősorban tárolók, szerszámraktárak) kapcsolatos költségek, amennyiben azok nem kerültek közvetlenül figyelembevételre a számlaforma egyéb rovataiban.

2. Kizárólag a közúti közlekedésre vonatkozó rovatok

- Útburkolat karbantartásával kapcsolatos kiadások (B20 kategória):

- Ide elsősorban azok a kiadások tartoznak, amelyek az utak terhelés elleni mechanikai ellenállásával kapcsolatos munkákra vonatkoznak. Ide tartoznak a rugalmas burkolatok javításával, illetve a szilárd burkolatszakaszok karbantartásával kapcsolatos kiadások.

- Közlekedésrendészet (B3 kategória):

- A közlekedésrendészettel kapcsolatos kiadások közé tartoznak a közlekedés felügyeletével és ellenőrzésével kapcsolatos rendőrségi szolgáltatási kiadások, beleértve a kifejezetten az ilyen szolgáltatások által használt épületekkel, járművekkel és berendezésekkel kapcsolatos kiadásokat.

3. Kizárólag a belvízi útra vonatkozó rovatok

- Rendőrség vízi rendészeti szerve (C3 kategória):

- A vízi rendészettel kapcsolatos kiadások közé tartozik a vízi rendészettel összefüggő valamennyi kiadás, beleértve a kifejezetten az ilyen szolgáltatások által használt épületekkel, kikötőhelyekkel és hajókkal kapcsolatos kiadásokat.

( 1 ) HL L 130., 1970.7.15. 4. o.

( 2 ) HL L 130., 1970.6.15., 1. o.

( 3 ) HL L 156., 1970.6.28., 8. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31970R2598 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31970R2598&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01970R2598-20040520 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01970R2598-20040520&locale=hu

Tartalomjegyzék