32005R1055[1]

A Tanács 1055/2005/EK rendelete (2005. június 27.) a költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról szóló 1466/97/EK rendelet módosításáról

A TANÁCS 1055/2005/EK RENDELETE

(2005. június 27.)

a költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról szóló 1466/97/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 99. cikke (5) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére (1),

a Szerződés 252. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1) A stabilitási és növekedési paktum eredetileg a költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról szóló, 1997. július 7-i 1466/97/EK tanácsi rendeletből (3), a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és pontosításáról szóló, 1997. július 7-i 1467/97/EK tanácsi rendeletből (4) valamint a stabilitási és növekedési paktumról szóló, 1997. június 17-i európai tanácsi állásfoglalásból (5) állt. A stabilitási és növekedési paktum hasznosnak bizonyult a költségvetési fegyelem rögzítése szempontjából, ezáltal hozzájárult a fenntartható növekedés és a munkahelyteremtés ösztönzéséhez szükséges, alacsony inflációs rátával és alacsony kamatlábbal jellemezhető, magas fokú makrogazdasági stabilitáshoz.

(2) 2005. március 20-án a Tanács elfogadta "A stabilitási és növekedési paktum végrehajtásának javításáról" szóló jelentést, melynek célja a költségvetés-politikai keret irányításának javítása és a nemzeti felelősség növelése a paktum gazdasági alapjainak megerősítése és hatékonyságának fokozása révén - mind a prevenció, mind a korrekció területén -, az államháztartás hosszú távú fenntarthatósága, a megelőzés ösztönzése, valamint az elkövetkező nemzedékek túlzott megterhelésének elkerülése. A jelentést 2005. március 23-i ülésén az Európai Tanács a következtetéseiben (6) elfogadta, és kinyilvánította, hogy a jelentés aktualizálja és kiegészíti a stabilitási és növekedési paktumot és annak immár szerves részét képezi.

(3) A 2005. tavaszi Európai Tanács ülésén elfogadott, 2005. március 20-i Ecofin-jelentésnek megfelelően a tagállamok, a Tanács és a Bizottság újra megerősítik azon elkötelezettségüket, hogy - egymást segítve és egymásra nyomást gyakorolva - a Szerződést és a stabilitási és növekedési paktumot hatékonyan és időben végrehajtják, továbbá szoros és konstruktív együttműködésben járnak el a gazdasági és költségvetési felügyelet során, hogy a paktum szabályainak biztos voltát és hatékonyságát garantálják.

(4) Az 1466/97/EK rendeletet módosítani kell annak érdekében, hogy lehetővé tegye a stabilitási és növekedési paktum végrehajtása kapcsán jóváhagyott továbbfejlesztések teljes körű alkalmazását.

(5) A stabilitási és növekedési paktum meghatározza a tagállamok arra vonatkozó kötelezettségét, hogy tartaniuk kell magukat azon középtávú célkitűzéshez, miszerint "egyensúlyközeli vagy többletet tartalmazó" költségvetési helyzetet érnek el. Az Uniót jellemző gazdasági és költségvetési különbségek fényében a középtávú költségvetési célkitűzéseket az egyes tagállamokra nézve differenciálni kell, hogy figyelembe lehessen venni a gazdasági és költségvetési helyzetnek, illetve fejlődésnek, valamint az államháztartás fenntarthatóságához kapcsolódó költségvetési kockázatoknak a sokszínűségét, a várható demográfiai változásokat is tekintetbe véve. Az egyes tagállamok esetében a középtávú költségvetési célkitűzés eltérhet az egyensúlyközeli vagy többletet tartalmazó költségvetési helyzettől. Az euroövezetbe tartozó és az ERM2-tagállamok számára ezért elkészülne az országspecifikus középtávú költségvetési célkitűzések meghatározott skálája, amely ciklikusan igazított, az egyszeri és átmeneti intézkedésektől mentes költségvetési helyzetre vonatkozó célkitűzéseket tartalmazna.

(6) A teljes költségvetési ciklusra vonatkozó költségvetési politika kiegyensúlyozottabb megközelítését kell megvalósítani a gazdaságilag kedvező időszakokban tanúsított fokozott költségvetési fegyelem révén, a prociklikus politikák elkerülésének, valamint a középtávú költségvetési célkitűzések fokozatos elérésének a céljával. A középtávú költségvetési célkitűzések betartása lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy anélkül birkózzanak meg a szokásos ciklikus ingadozásokkal, hogy a költségvetési hiány elérné a GDP 3 %-át jelentő referenciaértéket, valamint biztosítja, hogy gyors előrelépést tegyenek a költségvetés hosszú távú fenntarthatósága felé. Ennek figyelembevételével a célkitűzések betartása költségvetési mozgásteret nyit, elsősorban a közberuházások számára.

(7) A középtávú költségvetési célkitűzésüket még el nem ért tagállamoknak lépéseket kell tenniük annak érdekében, hogy az a ciklus folyamán megvalósuljon. Középtávú költségvetési célkitűzéseik elérése érdekében az euroövezetbe vagy az ERM2-övezetbe tartozó tagállamoknak a ciklikusan igazított - egyszeri és egyéb átmeneti intézkedésektől mentes - megfelelő éves minimumkiigazítást kell teljesíteniük.

(8) A paktum növekedésorientált jellegének fokozása érdekében azon országoknak a középtávú költségvetési célkitűzés eléréséhez vezető korrekciós pályája meghatározásakor, amelyek még nem érték el ezt a célt, valamint a középtávú célkitűzést már elért országoknak ezen célkitűzéstől való átmeneti eltérésének lehetővé tételekor figyelembe kell venni azokat a jelentős szerkezeti reformokat, amelyek - többek között a növekedés lehetőségének fokozása révén - közvetlen, hosszú távú költségmegtakarítást eredményeznek, és ezáltal az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságát igazolhatóan befolyásolják. Annak érdekében, hogy az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságán egyértelműen javító szerkezeti reformokat semmi ne akadályozza, különleges figyelmet kell fordítani a több pilléren alapuló - egy kötelező, tőkefedezeti pillért is magában foglaló - rendszer bevezetésére irányuló nyugdíjreformokra, mivel ezek a reformok a végrehajtási időszakban az államháztartás rövid távú romlásával járnak.

(9) A Tanács által a stabilitási és konvergenciaprogramok vizsgálata számára kitűzött határidőket azok alapos értékelése érdekében meg kell hosszabbítani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1466/97/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A szöveg a következő új címsorral és cikkel egészül ki:

"1A. SZAKASZ

KÖZÉPTÁVÚ KÖLTSÉGVETÉSI CÉLKITŰZÉSEK

2a. cikk

Valamennyi tagállam költségvetési helyzetére differenciált középtávú célkitűzés vonatkozik. Ezen országspecifikus középtávú költségvetési célkitűzések eltérhetnek az egyensúlyközeli vagy többletet tartalmazó helyzetre vonatkozó követelménytől. A célkitűzéseknek a GDP 3 %-os költségvetési hiány tekintetében biztonsági tartalékot kell meghatározniuk, biztosítaniuk kell a fenntarthatóság irányába tett gyors előrehaladást, valamint ezt figyelembe véve mozgásteret kell biztosítaniuk a költségvetési műveletek számára, különösen a közberuházások szükségességére való tekintettel.

E tényezők figyelembevételével az eurót bevezető tagállamok és az ERM2-tagállamok számára ki kell jelölni országspecifikus, egy meghatározott skálán belül a GDP - 1 %-a és az egyensúly vagy a többlet közötti középtávú költségvetési célkitűzéseket, amelyek ciklikusan igazított, az egyszeri és átmeneti intézkedésektől mentes költségvetési helyzetre vonatkoznak.

A tagállamok középtávú költségvetési célkitűzését valamely jelentős szerkezeti reform megvalósításakor felül lehet, négyévenként pedig minden esetben felül kell vizsgálni."

2. A 3. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

a) az a) pont helyébe a következő szöveg lép:

"a) a középtávú költségvetési célkitűzést és az államháztartási többletre/hiányra vonatkozó ezen célkitűzéshez vezető korrekciós pályát, valamint az államadósság arányának várható alakulását;"

b) a c) pont helyébe a következő szöveg lép:

"c) a program célkitűzéseinek elérése érdekében tett és/vagy javasolt költségvetési és egyéb gazdaságpolitikai intézkedések részletes és mennyiségi értékelését, amely tartalmazza a közvetlen, hosszú távú költségmegtakarítást - többek között a növekedés lehetőségének fokozása révén - eredményező jelentős szerkezeti reformok részletes költség-haszon elemzését is;"

c) a bekezdés a következő e) ponttal egészül ki:

"e) adott esetben a középtávú költségvetési célkitűzés eléréséhez szükséges korrekciós pályától történő eltérés indokait.";

3. Az 5. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1) bekezdés első albekezdésének helyébe a következő albekezdések lépnek:

"1. A Bizottság és a Szerződés 114. cikkével létrehozott bizottság értékelése alapján a Tanács a Szerződés 99. cikke értelmében a többoldalú felügyelet keretében megvizsgálja az érintett tagállam által benyújtott középtávú költségvetési célkitűzést, értékeli, hogy a program alapját képező közgazdasági feltételezések reálisak-e, a középtávú költségvetési célkitűzéshez vezető korrekciós pálya megfelelő-e, és a korrekciós pálya tiszteletben tartása érdekében tett és/vagy javasolt intézkedések elegendőek-e a középtávú költségvetési célkitűzésnek a ciklus alatt történő eléréséhez.

A középtávú költségvetési célkitűzéshez vezető korrekciós pálya értékelése során a Tanács megvizsgálja, hogy az érintett tagállam elérte-e a középtávú költségvetési célkitűzésének teljesítéséhez szükséges, az egyszeri és egyéb átmeneti intézkedésektől mentes, ciklikusan igazított egyenlegre vonatkozó éves javulást, a GDP 0,5 %-át véve viszonyítási alapul. A Tanács figyelembe veszi, hogy a gazdaságilag kedvező időszakokban a kiigazító erőfeszítések erőteljesebbek-e, míg gazdaságilag kedvezőtlen időszakokban az erőfeszítések korlátozottabbak lehetnek.

Azon tagállamoknak a középtávú költségvetési célkitűzés eléréséhez vezető korrekciós pályája meghatározásakor, amelyek még nem érték el ezt a célt, valamint a középtávú célkitűzést már elért országoknak ezen célkitűzéstől való átmeneti eltérésének lehetővé tételekor a Tanács - azzal a feltétellel, hogy a hiányra vonatkozó referenciaérték tekintetében megfelelő biztonsági tartalék áll rendelkezésre, illetve a költségvetés helyzete az elvárások szerint a program időtartama alatt visszatér a középtávú költségvetési célkitűzéshez - figyelembe veszi azon jelentős szerkezeti reformok végrehajtását, amelyek, többek között a növekedés lehetőségének fokozása révén, közvetlen hosszú távú költségmegtakarítást eredményeznek, és ezáltal az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságát igazolhatóan befolyásolják.

Különleges figyelmet kell fordítani a több pilléren alapuló - egy kötelező, tőkefedezeti pillért is magában foglaló - rendszer bevezetésére irányuló nyugdíjreformokra. Az ilyen reformokat végrehajtó tagállamok számára lehetővé kell tenni a középtávú költségvetési célkitűzésük eléréséhez szükséges pályától vagy magától a célkitűzéstől történő - az államilag irányított pillér reformjának nettó költségét tükröző - eltérést, azzal a feltétellel, hogy az eltérés átmeneti, és a hiányra vonatkozó referenciaérték tekintetében megfelelő biztonsági tartalék áll rendelkezésre."

b) A (2) bekezdésben a "két hónapon belül" kifejezés helyébe a "három hónapon belül" kifejezés lép.

4. A 7. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

a) az a) pont helyébe a következő szöveg lép:

"a) a középtávú költségvetési célkitűzést és az államháztartási többletre/hiányra vonatkozó célkitűzéshez vezető korrekciós pályát, valamint az államadósság arányának várható alakulását; a középtávú monetáris politika célkitűzéseit; e célkitűzések összefüggését az ár- és árfolyam stabilitással;"

b) a c) pont helyébe a következő szöveg lép:

"c) a program célkitűzéseinek elérése érdekében tett és/vagy javasolt költségvetési és egyéb gazdaságpolitikai intézkedések részletes és mennyiségi értékelését, amely tartalmazza a közvetlen, hosszú távú költségmegtakarítást - többek között a növekedés lehetőségének fokozása révén - eredményező jelentős szerkezeti reformok részletes költség-haszon elemzését is;"

c) a bekezdés a következő e) ponttal egészül ki:

"e) adott esetben a középtávú költségvetési célkitűzés eléréséhez szükséges korrekciós pályától történő eltérés indokait."

5. A 9. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1) bekezdés első albekezdésének helyébe a következő albekezdések lépnek:

"1. A Bizottság és a Szerződés 114. cikkével létrehozott bizottság értékelése alapján a Tanács a Szerződés 99. cikke értelmében a többoldalú felügyelet keretében megvizsgálja az érintett tagállam által benyújtott középtávú költségvetési célkitűzést, értékeli, hogy a program alapját képező közgazdasági feltételezések reálisak-e, a középtávú költségvetési célkitűzéshez vezető korrekciós pálya megfelelő-e, és a korrekciós pálya tiszteletben tartása érdekében tett és/vagy javasolt intézkedések elegendőek-e a középtávú költségvetési célkitűzésnek a ciklus alatt történő eléréséhez.

A Tanács a középtávú költségvetési célkitűzéshez vezető korrekciós pálya értékelése során figyelembe veszi, hogy a gazdaságilag kedvező időszakokban a korrekciós erőfeszítések erőteljesebbek-e, míg gazdaságilag kedvezőtlen időszakokban az erőfeszítések korlátozottabbak lehetnek. Az ERM2-tagállamok esetében a Tanács megvizsgálja, hogy az érintett tagállam elérte-e a középtávú költségvetési célkitűzésének teljesítéséhez szükséges, az egyszeri és egyéb ideiglenes intézkedésektől mentes, ciklikusan kiigazított egyenlegre vonatkozó éves javulást, a GDP 0,5 %-át véve viszonyítási alapul.

Azon tagállamoknak a középtávú költségvetési célkitűzés eléréséhez vezető korrekciós pályája meghatározásakor, amelyek még nem érték el ezt a célt, valamint a középtávú célkitűzést már elért országoknak ezen célkitűzéstől való átmeneti eltérésének lehetővé tételekor a Tanács - azzal a feltétellel, hogy a hiányra vonatkozó referenciaérték tekintetében megfelelő biztonsági tartalék áll rendelkezésre, illetve a költségvetés helyzete az elvárások szerint a program időtartama alatt visszatér a középtávú költségvetési célkitűzéshez - figyelembe veszi azon jelentős szerkezeti reformok végrehajtását, amelyek, többek között a növekedés lehetőségének fokozása révén, közvetlen hosszú távú költségmegtakarítást eredményeznek, és ezáltal az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságát igazolhatóan befolyásolják.

Különleges figyelmet kell fordítani a több pilléren alapuló - egy kötelező, tőkefedezeti pillért is magában foglaló - rendszer bevezetésére irányuló nyugdíjreformokra. Az ilyen reformokat végrehajtó tagállamok számára lehetővé kell tenni a középtávú célkitűzésüktől vagy magától a célkitűzéstől történő - az államilag irányított pillér reformjának nettó költségét tükröző - eltérést, azzal a feltétellel, hogy az eltérés átmeneti, és a hiányra vonatkozó referenciaérték tekintetében megfelelő biztonsági tartalék áll rendelkezésre."

b) A (2) bekezdésben a "két hónapon belül" kifejezés helyébe a "három hónapon belül" kifejezés lép.

6. A Szerződés 103. és 109c. cikkére való hivatkozások helyébe a rendelet teljes szövegében a 99., illetve a 114. cikkre való hivatkozás lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2005. június 27-én.

a Tanács részéről

az elnök

J.-C. JUNCKER

(1) HL C 144., 2005.6.14., 17. o.

(2) Az Európai Parlament 2005. június 9-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem jelent meg), a Tanács 2005. június 21-i közös álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem jelent meg) és az Európai Parlament 2005. június 23-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem jelent meg).

(3) HL L 209., 1997.8.2., 1. o.

(4) HL L 209., 1997.8.2., 6. o.

(5) HL C 236., 1997.8.2., 1. o.

(6) Az Európai Tanács 2005. március 22-23-i ülése következtetéseinek 2. melléklete.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005R1055 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005R1055&locale=hu