31997R1466[1]

A Tanács 1466/97/EK rendelete (1997. július 7.) a költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról

A TANÁCS 1466/97/EK RENDELETE

(1997. július 7.)

a költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 99. cikke (5) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

a Szerződés 189c. cikkében ( 2 ) említett eljárásnak megfelelően,

(1)

mivel a Stabilitási és növekedési paktum a rendezett állami pénzügyek célkitűzésén mint olyan eszközön alapul, amely a munkahelyteremtést eredményező kedvező árstabilitás és dinamikus fenntartható növekedés feltételeit erősíti;

(2)

mivel a Stabilitási és növekedési paktumot ez a rendelet, amelynek célja a költségvetési pozíciók felügyeletének megerősítése és a gazdaságpolitikák felügyeletének összehangolása, az 1467/97/EK ( 3 ) tanácsi rendelet, amelynek célja a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsítása és pontosítása, valamint a Stabilitási és növekedési paktumról ( 4 ) szóló,1997. június 17-i európai tanácsi rendelet alkotja, amely az Európai Unióról szóló szerződés D. cikkével összhangban határozott politikai iránymutatást ad annak érdekében, hogy a Stabilitási és növekedési paktumot szigorúan és határidőre végrehajtsák, különösen pedig, hogy tiszteletben tartsák a költségvetési egyensúly közeli vagy többletet tartalmazó helyzetére vonatkozó középtávú célkitűzést, amely iránt valamennyi tagállam elkötelezett, és meghozzák azokat a korrekciós költségvetési intézkedéseket, amelyeket stabilitási és konvergenciaprogramjuk célkitűzéseinek eléréséhez szükségesnek tartanak, ha a középtávú költségvetési célkitűzéstől való tényleges vagy várható jelentős eltérést mutató információval rendelkeznek;

(3)

mivel a gazdasági és monetáris unió (GMU) harmadik szakaszában a tagállamokra a Szerződés 104c. cikkének megfelelően egyértelműen vonatkozik a túlzott költségvetési hiány elkerülésének szerződéses kötelezettsége; mivel a Szerződéshez csatolt, az egyes Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságára vonatkozó rendelkezésekről szóló (11. sz.) jegyzőkönyv 5. cikke értelmében a 104c. cikk (1) bekezdését az Egyesült Királyságra csak akkor kell alkalmazni, ha belép a harmadik szakaszba; mivel a 109e. cikk (4) bekezdése alapján a túlzott hiány elkerülésére vonatkozó kötelezettséget továbbra is alkalmazni kell az Egyesült Királyságra;

(4)

mivel a költségvetés egyensúlyközeli, vagy többletet tartalmazó helyzetére vonatkozó középtávú célkitűzés megtartása lehetővé teszi a tagállamok számára a szokásos ciklikus ingadozások kezelését, miközben a költségvetési hiányt a GDP 3 %-os referenciaértékén belül tartják;

(5)

mivel a 99. cikk (3) és (4) bekezdésének többoldalú felügyeleti eljárását célszerű egy korai előrejelzési rendszerrel kiegészíteni, amely alapján a Tanács már egy korai szakaszban figyelmezteti a tagállamokat, hogy költségvetési kiigazító intézkedéseket szükséges tenniük a költségvetési hiány túlzottá válásának elkerülése érdekében;

(6)

mivel a 99. cikk (3) és (4) bekezdésében meghatározott többoldalú felügyeleti eljárásnak továbbra is figyelemmel kell kísérnie az egyes tagállamok és a Közösség gazdasági fejlődését, valamint a gazdaságpolitikák összeegyeztethetőségét a 99. cikk (2) bekezdésében említett átfogó iránymutatásokkal; mivel e fejlődés figyelemmel kíséréséhez az információkat stabilitási és konvergenciaprogramok formájában célszerű bemutatni;

(7)

mivel a gazdasági és monetáris unió első két szakaszában a konvergenciaprogramokkal szerzett hasznos tapasztalatokra építeni kell;

(8)

mivel a közös valutát bevezető tagállamok, a továbbiakban "résztvevő tagállamok", a 109j. cikkel összhangban meg fogják valósítani a magas fokú fenntartható konvergenciát, különösen pedig a fenntartható költségvetési egyenleget; mivel ezekben a tagállamokban a rendezett költségvetési egyenleg fenntartására lesz szükség az árstabilitás biztosításához, és a termelés és foglalkoztatás fenntartható növekedési feltételeinek megerősítéséhez; mivel szükséges, hogy a résztvevő tagállamok középtávú programokat - a továbbiakban "stabilitási programok" - terjesszenek be; mivel ezeknek a programoknak a lényeges tartalmát meg kell határozni;

(9)

mivel a közös valutát nem bevezető tagállamoknak, a továbbiakban "kívülálló tagállamok" olyan politikát kell majd folytatniuk, amelynek célja a magasfokú fenntartható konvergencia; mivel szükséges, hogy ezek a tagállamok középtávú programokat - a továbbiakban "konvergenciaprogramok" - terjesszenek be; mivel ezeknek a konvergenciaprogramoknak a lényeges tartalmát meg kell határozni;

(10)

mivel a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszában az árfolyam-mechanizmus megállapításáról szóló, 1997. június 16-i határozatában az Európai Tanács meghatározta azokat a határozott politikai iránymutatásokat, amelyekkel összhangban az EMU harmadik szakaszában egy árfolyam-mechanizmust, a továbbiakban "ERM2" alakítanak ki; mivel az ERM2-höz csatlakozó kívülálló tagállamok valutáinak lesz egy középárfolyama az euróval szemben, amely támpontot ad politikájuk megfelelőségének megítéléséhez; mivel az ERM2 azt is segíteni fogja, hogy ők és az eurót bevezető tagállamok a devizapiacokon védve legyenek a nyomásokkal szemben; mivel a Tanács megfelelő felügyeletének lehetővé tétele érdekében az ERM2-höz nem csatlakozó kívülálló tagállamok előterjesztik konvergenciaprogramjaik stabilitásra irányuló politikáit, megelőzve ez által a reálárfolyam egyenetlenségeit, és a nominális árfolyam rendkívüli ingadozásait;

(11)

mivel a gazdaság alapjainak tartós konvergenciája a fenntartható árfolyam-stabilitás előfeltétele;

(12)

mivel a stabilitási programok és a konvergenciaprogramok, valamint azok aktuális változatainak benyújtására határidőket kell megállapítani;

(13)

mivel az áttekinthetőség és a tájékozott nyílt vita érdekében szükséges, hogy a tagállamok stabilitási programjaikat és konvergenciaprogramjaikat nyilvánosságra hozzák;

(14)

mivel a stabilitási programok és konvergenciaprogramok, valamint különösen azok középtávú költségvetési célkitűzésének és az e célkitűzéshez vezető tervezett korrekciós pályának a vizsgálata és figyelemmel kisérése során a Tanácsnak figyelembe kell vennie az egyes tagállamok gazdaságának megfelelő ciklikus és strukturális jellemzőit;

(15)

mivel ebben az összefüggésben különös figyelmet kell fordítani a költségvetési egyenleg egyensúlyközeli, vagy többletet tartalmazó állapotára vonatkozó költségvetési célkitűzéstől való jelentős eltérésére; mivel célszerű, hogy a Tanács korai előrejelzést tegyen annak megelőzése érdekében, hogy valamely tagállamban a költségvetési hiány túlzottá váljon; mivel a költségvetés tartós eltérése esetén célszerű, ha a Tanács ajánlásait megerősíti, és nyilvánosságra hozza; mivel a kívülálló tagállamok vonatkozásában a Tanács intézkedésekre vonatkozó ajánlásokat tehet, amelyeket konvergenciaprogramjaik érvényre juttatásához meg kell tenni;

(16)

mivel a konvergencia- és a stabilitási programok egyaránt a 104c. cikkben említett gazdasági konvergencia feltételeinek teljesítéséhez vezetnek,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. SZAKASZ

CÉL ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Ez a rendelet a Tanács többoldalú felügyeletének részeként rögzíti a stabilitási programok és a konvergenciaprogramok tartalmára, beterjesztésére, vizsgálatára és figyelemmel kisérésére vonatkozó szabályokat, hogy korai szakaszban megelőzze a túlzott költségvetési hiány keletkezését, és segítse a gazdaságpolitikák felügyeletét és összehangolását.

2. cikk

E rendelet alkalmazásában "résztvevő tagállam" az a tagállam, amely a közös valutát a Szerződéssel összhangban bevezeti, "kívülálló tagállam" pedig az a tagállam, amely a közös valutát nem vezeti be.

1A. SZAKASZ

KÖZÉPTÁVÚ KÖLTSÉGVETÉSI CÉLKITŰZÉSEK

2a. cikk

Valamennyi tagállam költségvetési helyzetére differenciált középtávú célkitűzés vonatkozik. Ezen országspecifikus középtávú költségvetési célkitűzések eltérhetnek az egyensúlyközeli vagy többletet tartalmazó helyzetre vonatkozó követelménytől. A célkitűzéseknek a GDP 3 %-os költségvetési hiány tekintetében biztonsági tartalékot kell meghatározniuk, biztosítaniuk kell a fenntarthatóság irányába tett gyors előrehaladást, valamint ezt figyelembe véve mozgásteret kell biztosítaniuk a költségvetési műveletek számára, különösen a közberuházások szükségességére való tekintettel.

E tényezők figyelembevételével az eurót bevezető tagállamok és az ERM2-tagállamok számára ki kell jelölni országspecifikus, egy meghatározott skálán belül a GDP - 1 %-a és az egyensúly vagy a többlet közötti középtávú költségvetési célkitűzéseket, amelyek ciklikusan igazított, az egyszeri és átmeneti intézkedésektől mentes költségvetési helyzetre vonatkoznak.

A tagállamok középtávú költségvetési célkitűzését valamely jelentős szerkezeti reform megvalósításakor felül lehet, négyévenként pedig minden esetben felül kell vizsgálni.

2. SZAKASZ

STABILITÁSI PROGRAMOK

3. cikk

(1) Az egyes résztvevő tagállamok a Szerződés 99. cikkének értelmében rendszeres időközönként benyújtják a Tanácshoz és a Bizottsághoz a többoldalú felügyelet céljából szükséges információkat egy stabilitási program formájában, amely lényeges alapot biztosít a munkahelyteremtést elősegítő árstabilitás és a dinamikus, fenntartható növekedés számára.

(2) A stabilitási program a következő információkat mutatja be:

a) a középtávú költségvetési célkitűzést és az államháztartási többletre/hiányra vonatkozó ezen célkitűzéshez vezető korrekciós pályát, valamint az államadósság arányának várható alakulását;

b) a várt gazdasági fejlődésre és a lényeges közgazdasági változókra vonatkozó főbb feltételezéseket, amelyek a stabilitási program megvalósítása szempontjából lényegesek, úgymint a kormányzati beruházási kiadások, a reál bruttó hazai termék (GDP) növekedése, a foglalkoztatás és az infláció;

c) a program célkitűzéseinek elérése érdekében tett és/vagy javasolt költségvetési és egyéb gazdaságpolitikai intézkedések részletes és mennyiségi értékelését, amely tartalmazza a közvetlen, hosszú távú költségmegtakarítást - többek között a növekedés lehetőségének fokozása révén - eredményező jelentős szerkezeti reformok részletes költség-haszon elemzését is;

d) egy elemzést arról, hogy a főbb közgazdasági feltételezések változásai hogyan befolyásolják a költségvetési egyenleget és az adósságot;

e) adott esetben a középtávú költségvetési célkitűzés eléréséhez szükséges korrekciós pályától történő eltérés indokait.

(3) Az államháztartási többlet/hiány arányára és az adósság arányának változására vonatkozó, valamint a (2) bekezdés a) és b) pontjában említett főbb közgazdasági feltételezésekre vonatkozó információk összeállítása évente történik, és lefedi a folyó és az előző évet, valamint legalább a következő három évet.

4. cikk

(1) A stabilitási programokat 1999. március 1-jéig kell benyújtani. Ezt követően a naprakésszé tett programokat évente kell benyújtani. A közös valutát egy későbbi szakaszban bevezető tagállam stabilitási programját a közös valutában való részvételükről a Tanács által hozott határozattól számított hat hónapon belül nyújtják be.

(2) A tagállamok stabilitási programjukat és a naprakésszé tett programjukat nyilvánosságra hozzák.

5. cikk

(1) A Bizottság és a Szerződés 114. cikkével létrehozott bizottság értékelése alapján a Tanács a Szerződés 99. cikke értelmében a többoldalú felügyelet keretében megvizsgálja az érintett tagállam által benyújtott középtávú költségvetési célkitűzést, értékeli, hogy a program alapját képező közgazdasági feltételezések reálisak-e, a középtávú költségvetési célkitűzéshez vezető korrekciós pálya megfelelő-e, és a korrekciós pálya tiszteletben tartása érdekében tett és/vagy javasolt intézkedések elegendőek-e a középtávú költségvetési célkitűzésnek a ciklus alatt történő eléréséhez.

A középtávú költségvetési célkitűzéshez vezető korrekciós pálya értékelése során a Tanács megvizsgálja, hogy az érintett tagállam elérte-e a középtávú költségvetési célkitűzésének teljesítéséhez szükséges, az egyszeri és egyéb átmeneti intézkedésektől mentes, ciklikusan igazított egyenlegre vonatkozó éves javulást, a GDP 0,5 %-át véve viszonyítási alapul. A Tanács figyelembe veszi, hogy a gazdaságilag kedvező időszakokban a kiigazító erőfeszítések erőteljesebbek-e, míg gazdaságilag kedvezőtlen időszakokban az erőfeszítések korlátozottabbak lehetnek.

Azon tagállamoknak a középtávú költségvetési célkitűzés eléréséhez vezető korrekciós pályája meghatározásakor, amelyek még nem érték el ezt a célt, valamint a középtávú célkitűzést már elért országoknak ezen célkitűzéstől való átmeneti eltérésének lehetővé tételekor a Tanács - azzal a feltétellel, hogy a hiányra vonatkozó referenciaérték tekintetében megfelelő biztonsági tartalék áll rendelkezésre, illetve a költségvetés helyzete az elvárások szerint a program időtartama alatt visszatér a középtávú költségvetési célkitűzéshez - figyelembe veszi azon jelentős szerkezeti reformok végrehajtását, amelyek, többek között a növekedés lehetőségének fokozása révén, közvetlen hosszú távú költségmegtakarítást eredményeznek, és ezáltal az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságát igazolhatóan befolyásolják.

Különleges figyelmet kell fordítani a több pilléren alapuló - egy kötelező, tőkefedezeti pillért is magában foglaló - rendszer bevezetésére irányuló nyugdíjreformokra. Az ilyen reformokat végrehajtó tagállamok számára lehetővé kell tenni a középtávú költségvetési célkitűzésük eléréséhez szükséges pályától vagy magától a célkitűzéstől történő - az államilag irányított pillér reformjának nettó költségét tükröző - eltérést, azzal a feltétellel, hogy az eltérés átmeneti, és a hiányra vonatkozó referenciaérték tekintetében megfelelő biztonsági tartalék áll rendelkezésre.

A Tanács megvizsgálja továbbá, hogy a stabilitási program tartalma elősegíti-e a gazdaságpolitikák szorosabb összehangolását, és hogy az érintett tagállamok gazdaságpolitikái megfelelnek-e az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatásoknak.

(2) A Tanács az (1) bekezdésben említett stabilitási program vizsgálatát általában a program benyújtásától számított három hónapon belül végzi el. A Tanács a Bizottságtól kapott ajánlás alapján, és a 114. cikk által létrehozott bizottsággal folytatott konzultációt követően véleményezi a programot. Ha a Tanács a 99. cikkel összhangban megállapítja, hogy valamely program célkitűzéseit és tartalmát meg kell erősíteni, a Tanács saját véleménye alapján felkéri az érintett tagállamot, hogy módosítsa programját.

(3) A naprakésszé tett stabilitási programot a 114. cikk által létrehozott bizottság a Bizottság értékelése alapján megvizsgálja; szükség esetén a naprakésszé tett programokat az e cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban a Tanács is megvizsgálhatja.

6. cikk

(1) A 99. cikk (3) bekezdésével összhangban a többoldalú felügyelet részeként a Tanács a résztvevő tagállamok tájékoztatása, valamint a Bizottság és a 114. cikk által létrehozott bizottság értékelése alapján figyelemmel kíséri a stabilitási programok végrehajtását, különös tekintettel a költségvetési egyenlegnek a középtávú költségvetési célkitűzéstől vagy az ahhoz vezető korrekciós pályától való tényleges vagy várható jelentős eltérésének megállapítására az államháztartási többletre/hiányra vonatkozó programban meghatározottak szerint.

(2) Abban az esetben, ha a Tanács megállapítja, hogy a költségvetési egyenleg a középtávú költségvetési célkitűzéstől, vagy az ahhoz vezető korrekciós pályától jelentősen eltér, a túlzott költségvetési hiány keletkezésének megakadályozása érdekében tett korai előrejelzés céljával a 99. cikk (4) bekezdésével összhangban ajánlással fordul az érintett tagállamhoz, hogy hozza meg a szükséges kiigazító intézkedéseket.

(3) Abban az esetben, ha a Tanács a további ellenőrzés során úgy ítéli meg, hogy a költségvetési egyenleg jelentős eltérése a középtávú költségvetési célkitűzéstől, vagy az ahhoz vezető korrekciós pályától tartós, vagy romlik, a Tanács a 99. cikk (4) bekezdésével összhangban ajánlást tesz az érintett tagállamnak, hogy azonnali kiigazító intézkedéseket tegyen, és az említett cikkben foglaltak szerint ajánlását nyilvánosságra hozhatja.

3. SZAKASZ

KONVERGENCIAPROGRAMOK

7. cikk

(1) Az egyes kívülálló tagállamok a Szerződés 99. cikkének értelmében rendszeres időközönként benyújtják a Tanácshoz és a Bizottsághoz a többoldalú felügyelet céljából szükséges információkat egy konvergenciaprogram formájában, amely lényeges alapot biztosít a munkahelyteremtést elősegítő árstabilitás és a dinamikus, fenntartható növekedés számára.

(2) A konvergenciaprogram a következő információkat mutatja be, különös tekintettel a konvergenciával összefüggő változókra:

a) a középtávú költségvetési célkitűzést és az államháztartási többletre/hiányra vonatkozó célkitűzéshez vezető korrekciós pályát, valamint az államadósság arányának várható alakulását; a középtávú monetáris politika célkitűzéseit; e célkitűzések összefüggését az ár- és árfolyam stabilitással;

b) a várt gazdasági fejlődésre és a lényeges közgazdasági változókra vonatkozó főbb feltételezéseket, amelyek a konvergenciaprogram megvalósítása szempontjából lényegesek, úgymint a kormányzati beruházási kiadások, a reál GDP növekedése, a foglalkoztatás és az infláció;

c) a program célkitűzéseinek elérése érdekében tett és/vagy javasolt költségvetési és egyéb gazdaságpolitikai intézkedések részletes és mennyiségi értékelését, amely tartalmazza a közvetlen, hosszú távú költségmegtakarítást - többek között a növekedés lehetőségének fokozása révén - eredményező jelentős szerkezeti reformok részletes költség-haszon elemzését is;

d) egy elemzést arról, hogy a főbb közgazdasági feltételezések változásai hogyan befolyásolják a költségvetési egyenleget és az adósságot;

e) adott esetben a középtávú költségvetési célkitűzés eléréséhez szükséges korrekciós pályától történő eltérés indokait.

(3) Az államháztartási többlet/hiány arányára és az adósság arányának változására vonatkozó, valamint a (2) bekezdés a) és b) pontjában említett főbb gazdasági feltételezésekre vonatkozó információk összeállítása évente történik, és lefedi a folyó és az előző évet, valamint legalább a következő három évet.

8. cikk

(1) A konvergenciaprogramokat 1999. március 1-jéig kell benyújtani. Ezt követően a naprakésszé tett programokat évente kell benyújtani.

(2) A tagállamok konvergenciaprogramjukat és a naprakésszé tett programjukat nyilvánosságra hozzák.

9. cikk

(1) A Bizottság és a Szerződés 114. cikkével létrehozott bizottság értékelése alapján a Tanács a Szerződés 99. cikke értelmében a többoldalú felügyelet keretében megvizsgálja az érintett tagállam által benyújtott középtávú költségvetési célkitűzést, értékeli, hogy a program alapját képező közgazdasági feltételezések reálisak-e, a középtávú költségvetési célkitűzéshez vezető korrekciós pálya megfelelő-e, és a korrekciós pálya tiszteletben tartása érdekében tett és/vagy javasolt intézkedések elegendőek-e a középtávú költségvetési célkitűzésnek a ciklus alatt történő eléréséhez.

A Tanács a középtávú költségvetési célkitűzéshez vezető korrekciós pálya értékelése során figyelembe veszi, hogy a gazdaságilag kedvező időszakokban a korrekciós erőfeszítések erőteljesebbek-e, míg gazdaságilag kedvezőtlen időszakokban az erőfeszítések korlátozottabbak lehetnek. Az ERM2-tagállamok esetében a Tanács megvizsgálja, hogy az érintett tagállam elérte-e a középtávú költségvetési célkitűzésének teljesítéséhez szükséges, az egyszeri és egyéb ideiglenes intézkedésektől mentes, ciklikusan kiigazított egyenlegre vonatkozó éves javulást, a GDP 0,5 %-át véve viszonyítási alapul.

Azon tagállamoknak a középtávú költségvetési célkitűzés eléréséhez vezető korrekciós pályája meghatározásakor, amelyek még nem érték el ezt a célt, valamint a középtávú célkitűzést már elért országoknak ezen célkitűzéstől való átmeneti eltérésének lehetővé tételekor a Tanács - azzal a feltétellel, hogy a hiányra vonatkozó referenciaérték tekintetében megfelelő biztonsági tartalék áll rendelkezésre, illetve a költségvetés helyzete az elvárások szerint a program időtartama alatt visszatér a középtávú költségvetési célkitűzéshez - figyelembe veszi azon jelentős szerkezeti reformok végrehajtását, amelyek, többek között a növekedés lehetőségének fokozása révén, közvetlen hosszú távú költségmegtakarítást eredményeznek, és ezáltal az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságát igazolhatóan befolyásolják.

Különleges figyelmet kell fordítani a több pilléren alapuló - egy kötelező, tőkefedezeti pillért is magában foglaló - rendszer bevezetésére irányuló nyugdíjreformokra. Az ilyen reformokat végrehajtó tagállamok számára lehetővé kell tenni a középtávú célkitűzésüktől vagy magától a célkitűzéstől történő - az államilag irányított pillér reformjának nettó költségét tükröző - eltérést, azzal a feltétellel, hogy az eltérés átmeneti, és a hiányra vonatkozó referenciaérték tekintetében megfelelő biztonsági tartalék áll rendelkezésre.

A Tanács megvizsgálja továbbá, hogy a konvergenciaprogram tartalma elősegíti-e a gazdaságpolitikák szorosabb összehangolását, és hogy az érintett tagállamok gazdaságpolitikái megfelelnek-e az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatásoknak.

(2) A Tanács az (1) bekezdésben említett konvergenciaprogram vizsgálatát általában a program benyújtásától számított három hónapon belül végzi el. A Tanács a Bizottságtól kapott ajánlás alapján, és a 114. cikk által létrehozott bizottsággal folytatott konzultációt követően véleményezi a programot. Ha a Tanács a 99. cikkel összhangban megállapítja, hogy valamely program célkitűzéseit és tartalmát meg kell erősíteni, a Tanács saját véleménye alapján felkéri az érintett tagállamot, hogy módosítsa programját.

(3) A naprakésszé tett konvergenciaprogramot a 114. cikk által létrehozott bizottság a Bizottság értékelése alapján megvizsgálja; szükség esetén a naprakésszé tett programokat az e cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban a Tanács is megvizsgálhatja.

10. cikk

(1) A 99. cikk (3) bekezdésével összhangban a többoldalú felügyelet részeként a Tanács a kívülálló tagállamok e rendelet 7. cikkének (2) bekezdése a) pontjának megfelelő tájékoztatása, valamint a Bizottság és a 114. cikk által létrehozott bizottság értékelése alapján figyelemmel kíséri a konvergenciaprogramok végrehajtását, különös tekintettel a költségvetési egyenlegnek a középtávú költségvetési célkitűzéstől vagy az ahhoz vezető korrekciós pályától való tényleges, vagy várható jelentős eltérésének megállapítására az államháztartási többletre/hiányra vonatkozó programban meghatározottak szerint.

Emellett a Tanács figyelemmel kíséri a kívülálló tagállamok gazdaságpolitikáit a konvergenciaprogramok célkitűzéseinek szempontjából annak biztosítása érdekében, hogy politikájuk a stabilitáshoz kötődjön, és így megelőzzék az árfolyam egyenetlenségeket, és a rendkívüli nominális árfolyam-ingadozásokat.

(2) Abban az esetben, ha a Tanács megállapítja, hogy a költségvetési egyenleg a középtávú költségvetési célkitűzéstől, vagy az ahhoz vezető korrekciós pályától jelentősen eltér, a túlzott költségvetési hiány keletkezésének megakadályozása érdekében tett korai előrejelzés céljával a 99. cikk (4) bekezdésével összhangban ajánlással fordul az érintett tagállamhoz, hogy hozza meg a szükséges kiigazító intézkedéseket.

(3) Abban az esetben, ha a Tanács a további ellenőrzés során úgy ítéli meg, hogy a költségvetési egyenleg jelentős eltérése a középtávú költségvetési célkitűzéstől, vagy az ahhoz vezető korrekciós pályától tartós, vagy romlik, a Tanács a 99. cikk (4) bekezdésével összhangban ajánlást tesz az érintett tagállamnak, hogy azonnali kiigazító intézkedéseket tegyen, és az említett cikkben foglaltak szerint ajánlását nyilvánosságra hozhatja.

4. SZAKASZ

KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

11. cikk

Az e rendeletben ismertetett többoldalú felügyelet részeként a Tanács elvégzi a 99. cikk (3) bekezdésben ismertetett átfogó értékelést.

12. cikk

A 99. cikk (4) bekezdése második albekezdésével összhangban a Tanács elnöke és a Bizottság az Európai Parlamenthez intézett jelentésébe beépíti az e rendelet értelmében elvégzett többoldalú felügyelet eredményeit.

13. cikk

Ez a rendelet 1998. július 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) HL C 368., 1996.12.6., 9. o.

( 2 ) Az Európai Parlament 1996. november 28-i véleménye (HL C 380., 1996.12.16., 28. o.), a Tanács 1997. április 14-i közös álláspontja (HL C 146., 1997.5.30., 26. o.) és az Európai Parlament 1997. május 29-i határozata (HL C 182., 1997.6.16.).

( 3 ) HL L 209., 1997.8.2., 6. o.

( 4 ) HL C 236., 1997.8.2., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31997R1466 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31997R1466&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01997R1466-20050727 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01997R1466-20050727&locale=hu