32009L0146[1]

A Bizottság 2009/146/EK irányelve ( 2009. november 26.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az alumínium-foszfid, a kalcium-foszfid, a magnézium-foszfid, a cimoxanil, a dodemorf, a 2,5-diklór-benzoesav-metilészter, a metamitron, a szulkotrion, a tebukonazol és a triadimenol hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról szóló 2008/125/EK bizottsági irányelv helyesbítéséről (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 2009/146/EK IRÁNYELVE

(2009. november 26.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az alumínium-foszfid, a kalcium-foszfid, a magnézium-foszfid, a cimoxanil, a dodemorf, a 2,5-diklór-benzoesav-metilészter, a metamitron, a szulkotrion, a tebukonazol és a triadimenol hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról szóló 2008/125/EK bizottsági irányelv helyesbítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdése második albekezdésének második francia bekezdésére,

mivel:

(1) A 2008/125/EK bizottsági irányelv (2) terminológiai hibákat tartalmaz az alumínium-foszfid, a kalcium-foszfid és a magnézium-foszfid engedélyezhető felhasználásai tekintetében. Ezeket a hibákat ki kell javítani.

(2) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2008/125/EK irányelv mellékletét a következőképpen kell helyesbíteni:

1. A 266. számú sor (alumínium-foszfid) hetedik oszlopának (Egyedi rendelkezések) A. részében az első és a második mondat helyébe a következő szöveg lép:

"Kizárólag rovarirtó, rágcsálóirtó, vakondirtó és nyúlirtó szerként való használata engedélyezhető, alumínium-foszfidot tartalmazó késztermék formájában.

Rágcsálóirtó, vakondirtó és nyúlirtó szerként kizárólag kültéri használata engedélyezhető."

2. A 267. számú sor (kalcium-foszfid) hetedik oszlopának (Egyedi rendelkezések) A. részében az első mondat helyébe a következő szöveg lép:

"Kizárólag rágcsálóirtó és vakondirtó szerként való kültéri használata engedélyezhető, kalcium-foszfidot tartalmazó késztermék formájában."

3. A 268. számú sor (magnézium-foszfid) hetedik oszlopának (Egyedi rendelkezések) A. részében az első és a második mondat helyébe a következő szöveg lép:

"Kizárólag rovarirtó, rágcsálóirtó, vakondirtó és nyúlirtó szerként való használata engedélyezhető, magnézium-foszfidot tartalmazó késztermék formájában.

Rágcsálóirtó, vakondirtó és nyúlirtó szerként kizárólag kültéri használata engedélyezhető."

2. cikk

A tagállamok legkésőbb 2010. február 28-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Ezeket a rendelkezéseket 2010. március 1-jétől alkalmazzák.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. november 26-án.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(2) HL L 344., 2008.12.20., 78. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009L0146 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009L0146&locale=hu