32008L0125[1]

A Bizottság 2008/125/EK irányelve ( 2008. december 19. ) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az alumínium-foszfid, a kalcium-foszfid, a magnézium-foszfid, a cimoxanil, a dodemorf, a 2,5-diklór-benzoesav-metilészter, a metamitron, a szulkotrion, a tebukonazol és a triadimenol hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 2008/125/EK IRÁNYELVE

(2008. december 19.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az alumínium-foszfid, a kalcium-foszfid, a magnézium-foszfid, a cimoxanil, a dodemorf, a 2,5-diklór-benzoesav-metilészter, a metamitron, a szulkotrion, a tebukonazol és a triadimenol hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

(1)

A 451/2000/EK ( 2 ) és az 1490/2002/EK bizottsági rendelet ( 3 ) megállapítja a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram harmadik szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat, és létrehozza azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétel céljából értékelni kell. E jegyzék tartalmazza az alumínium-foszfidot, a kalcium-foszfidot, a magnézium-foszfidot, a cimoxanilt, a dodemorfot, a 2,5-diklór-benzoesav-metilésztert, a metamitront, a szulkotriont, a tebukonazolt és a triadimenolt.

(2)

E hatóanyagok esetében a bejelentők által javasolt felhasználási kört illetően megtörtént az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatásoknak a 451/2000/EK és az 1490/2002/EK rendelet szerinti értékelése. Az említett rendeletek kijelölik a referens tagállamokat, amelyek az 1490/2002/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdése értelmében kötelesek a tárgyban értékelő jelentést és ajánlást benyújtani az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (EFSA). Az alumínium-foszfid, a kalcium-foszfid, a magnézium-foszfid, a 2,5-diklór-benzoesav-metilészter és a szulkotrion esetében a referens tagállam Németország volt, amely az alumínium-foszfidra, a kalcium-foszfidra, a magnézium-foszfidra és a 2,5-diklór-benzoesav-metilészterre vonatkozóan 2007. június 19-én, a szulkotrionra vonatkozóan pedig 2006. augusztus 9-én minden releváns információt benyújtott. A metamitron és a triadimenol esetében a referens tagállam az Egyesült Királyság volt, amely 2007. augusztus 22-én, illetve 2006. május 29-én minden releváns információt benyújtott. A cimoxanil esetében a referens tagállam Ausztria volt, amely 2007. június 15-én minden releváns információt benyújtott. A dodemorf esetében a referens tagállam Hollandia volt, amely 2007. február 9-én minden releváns információt benyújtott. A tebukonazol esetében a referens tagállam Dánia volt, amely 2007. március 5-én minden releváns információt benyújtott.

(3)

A tagállamok és az EFSA az értékelő jelentéseket szakmailag megvizsgálták, és azokat az alumínium-foszfid, a kalcium-foszfid és a metamitron esetében 2008. szeptember 29-én, a magnézium-foszfid esetében 2008. szeptember 30-án, a cimoxanil és dodemorf esetében 2008. szeptember 17-én, a 2,5-diklór-benzoesav-metilészter esetében 2008. szeptember 26-án, a szulkotrion esetében 2008. július 31-én, a tebukonazol és a triadimenol esetében pedig 2008. szeptember 25-én benyújtották a Bizottsághoz, az EFSA tudományos jelentései ( 4 ) formájában. A tagállamok és a Bizottság az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében megvizsgálták a jelentéseket, majd az alumínium-foszfidról, a kalcium-foszfidról, a magnézium-foszfidról, a cimoxanilről, a dodemorfról, a 2,5-diklór-benzoesav-metilészterről, a metamitronról, a szulkotrionról, a tebukonazolról, illetve a triadimenolról szóló bizottsági vizsgálati jelentésként 2008. október 28-án véglegesítették őket.

(4)

A különböző vizsgálatok szerint az alumínium-foszfidot, a kalcium-foszfidot, a magnézium-foszfidot, a cimoxanilt, a dodemorfot, a 2,5-diklór-benzoesav-metilésztert, a metamitront, a szulkotriont, a tebukonazolt, illetve a triadimenolt tartalmazó növényvédő szerek várhatóan általában - és különösen a vizsgált, és a Bizottság vizsgálati jelentéseiben részletesen ismertetett felhasználási célokat illetően - megfelelnek a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott követelményeknek. Ezeket a hatóanyagokat ezért indokolt felvenni az I. mellékletbe, hogy az említett irányelv rendelkezései szerint valamennyi tagállamban engedélyezni lehessen az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szereket.

(5)

Ettől függetlenül indokolt további információkat beszerezni egyes konkrét kérdésekről. A 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (1) bekezdése szerint feltételekhez lehet kötni valamely hatóanyagnak az I. mellékletbe való felvételét. A metamitron esetében indokolt felkérni a bejelentőt, hogy szolgáltasson további adatokat a talajban képződő M3 jelű bomlásterméknek a felszín alatti vizekre gyakorolt hatásáról, a vetésforgóban termesztett növényekben lévő szermaradékról, a rovarevő madarakra jelentett hosszú távú kockázatokról, és az olyan madarakra és emlősökre jelentett speciális kockázatokról, amelyeknek pocsolyavízből a szervezetébe kerülhet az anyag. A szulkotrion esetében indokolt felkérni a bejelentőt, hogy szolgáltasson további adatokat a keletkező ciklohexadion talajban és vízben lejátszódó bomlásáról és a rovarevő madarakra jelentett hosszú távú kockázatokról. Indokolt előírni a tebukonazol további vizsgálatát a madarakra és emlősökre vonatkozó kockázatfelmérés megerősítése céljából, és az adatokat a bejelentőnek be kell nyújtania. Indokolt továbbá előírni a tebukonazol és triadimenol további vizsgálatát a lehetséges endokrinromboló tulajdonságaik tekintetében, amint megjelenik az OECD-nek az endokrinromboló tulajdonságok vizsgálatáról szóló útmutatója, vagy pedig a Közösség egyeztetett útmutatója. Végül pedig indokolt előírni a triadimenol további vizsgálatát a kémiai specifikáció és madarakra és emlősökre vonatkozó kockázatfelmérés megerősítése céljából, és az adatokat a bejelentőnek be kell nyújtania.

(6)

Egy hatóanyagnak az I. mellékletbe történő felvétele előtt megfelelő határidőt kell biztosítani arra, hogy a tagállamok és az érdekelt felek felkészülhessenek a hatóanyag felvételéből fakadó új kötelezettségek teljesítésére.

(7)

A 91/414/EGK irányelvben előírt, egy adott hatóanyagnak az I. mellékletbe történő felvételéből fakadó kötelezettségek fenntartása mellett indokolt a felvétel után hat hónapot hagyni arra, hogy a tagállamok felülvizsgálhassák az alumínium-foszfidot, a kalcium-foszfidot, a magnézium-foszfidot, a cimoxanilt, a dodemorfot, a 2,5-diklór-benzoesav-metilésztert, a metamitront, a szulkotriont, a tebukonazolt, illetve a triadimenolt tartalmazó növényvédő szerekre már kiadott engedélyeket, és ezáltal biztosíthassák a 91/414/EGK irányelvben és különösen annak 13. cikkében előírt követelmények, valamint az I. mellékletben meghatározott vonatkozó feltételek teljesülését. A tagállamoknak a 91/414/EGK irányelvnek megfelelően szükség szerint módosítaniuk kell, újakkal kell helyettesíteniük vagy vissza kell vonniuk az érvényes engedélyeket. A fenti határidőtől eltérve hosszabb időt kell biztosítani a III. melléklet szerinti, az egyes növényvédő szerek összes felhasználási céljára vonatkozó teljes dossziénak a 91/414/EGK irányelvben meghatározott egységes elvek szerinti benyújtására és értékelésére.

(8)

A 3600/92/EGK rendelet keretében értékelt és a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe korábban felvett hatóanyagok kapcsán szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy nehézségeket okozhat annak értelmezése, hogy a már kiadott engedélyek jogosultjait milyen kötelezettségek terhelik az adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatban. A további nehézségek elkerülése végett szükségesnek látszik pontosítani a tagállamok kötelességeit, különösen azt, hogy meg kell győződniük arról, hogy az engedély jogosultja bizonyítottan hozzáfér az említett irányelv II. mellékletében leírt követelményeknek megfelelő dossziéhoz. E pontosítás ugyanakkor az I. mellékletet módosító, korábban elfogadott irányelvekhez képest nem ró új kötelezettségeket a tagállamokra vagy az engedélyek jogosultjaira.

(9)

A 91/414/EGK irányelvet ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(10)

Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A tagállamok legkésőbb 2010. február 28-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Ezeket a rendelkezéseket 2010. március 1-jétől alkalmazzák.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

(1) Az alumínium-foszfidot, a kalcium-foszfidot, a magnézium-foszfidot, a cimoxanilt, a dodemorfot, a 2,5-diklór-benzoesav-metilésztert, a metamitront, a szulkotriont, a tebukonazolt, illetve a triadimenolt hatóanyagként tartalmazó növényvédő szerekre kiadott engedélyeket a tagállamok a 91/414/EGK irányelvnek megfelelően 2010. február 28-ig szükség szerint módosítják vagy visszavonják.

A fenti időpontig különösen arról kell meggyőződniük, hogy az említett irányelv I. mellékletében az alumínium-foszfidra, a kalcium-foszfidra, a magnézium-foszfidra, a cimoxanilre, a dodemorfra, a 2,5-diklór-benzoesav-metilészterre, a metamitronra, a szulkotrionra, a tebukonazolra és a triadimenolra előírt feltételek, az adott hatóanyag bejegyzésének B. részében leírtak kivételével, teljesülnek-e, és hogy az engedély jogosultja rendelkezik-e az említett irányelv II. mellékletében szereplő követelményeknek megfelelő dossziéval, vagy ilyenhez hozzáférhet-e, az említett irányelv 13. cikkében meghatározott feltételeknek megfelelően.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően valamennyi olyan engedélyezett növényvédő szer esetében, amely alumínium-foszfidot, kalcium-foszfidot, magnézium-foszfidot, cimoxanilt, dodemorfot, 2,5-diklór-benzoesav-metilésztert, metamitront, szulkotriont, tebukonazolt, illetve triadimenolt tartalmaz egyedüli hatóanyagként vagy olyan hatóanyagok egyikeként, amelyek legkésőbb 2009. augusztus 31-ig felvételre kerülnek a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében található jegyzékre, a tagállamok a 91/414/EGK irányelv VI. mellékletében előírt egységes alapelvekkel összhangban, az irányelv III. mellékletében foglalt követelményeknek megfelelő dosszié alapján, és az irányelv I. mellékletében az alumínium-foszfid, kalcium-foszfid, magnézium-foszfid, cimoxanil, dodemorf, 2,5-diklór-benzoesav-metilészter, metamitron, szulkotrion, tebukonazol, illetve triadimenol bejegyzése B. részének figyelembevételével újból elvégzik a növényvédő szer értékelését. Az értékelés alapján meghatározzák, hogy a szer megfelel-e a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének b), c), d) és e) pontjában megállapított feltételeknek.

Ezt követően a tagállamok:

a) ha a növényvédő szerben az alumínium-foszfid, a kalcium-foszfid, a magnézium-foszfid, a cimoxanil, a dodemorf, a 2,5-diklór-benzoesav-metilészter, a metamitron, a szulkotrion, a tebukonazol, illetve a triadimenol az egyedüli hatóanyag, akkor legkésőbb 2014. február 28-ig szükség szerint módosítják vagy visszavonják az engedélyt, vagy

b) az alumínium-foszfidot, a kalcium-foszfidot, a magnézium-foszfidot, a cimoxanilt, a dodemorfot, a 2,5-diklór-benzoesav-metilésztert, a metamitront, a szulkotriont, a tebukonazolt és a triadimenolt több hatóanyag egyikeként tartalmazó szer esetében 2014. február 28-ig, illetve az adott hatóanyagot a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe felvevő irányelvben a módosításra vagy visszavonásra előírt időpontig - amelyik későbbi - szükség szerint módosítják vagy visszavonják az engedélyt.

4. cikk

Ez az irányelv 2009. szeptember 1-jén lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében található táblázat a következő bejegyzésekkel egészül ki:

SzámKözhasználatú név, azonosítószámokIUPAC-néTisztaság (1)HatálybalépésA jegyzéken szereplés lejárataEgyedi rendelkezések
„266Alumínium-foszfid
CAS-szám: 20859-73-8
CIPAC-szám: 227
Alumínium-foszfid≥830 g/kg2009. szeptember 1.2019. augusztus 31.A. RÉSZ Kizárólag rovarirtó, rágcsálóirtó, vakondirtó és nyúlirtó szerként való használata engedélyezhető, alumínium-foszfidot tartalmazó késztermék formájában.Rágcsálóirtó, vakondirtó és nyúlirtó szerként kizárólag kültéri használata engedélyezhető.Csak szakképzett személyek használhatják.
B. RÉSZA VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc-és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2008. október 28-án véglegesített, az alumínium-foszfidra vonatkozó vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található következtetéseket.Ebben az átfogó értékelésben a tagállamok külön figyelmet fordítanak a következőkre:
— a fogyasztók védelme. Gondoskodnak arról, hogy a szer raktári kártevők elleni használata esetén az alumínium-foszfidot tartalmazó, elhasznált készterméket eltávolítsák az élelmiszercikkek közül, majd ezt követően megfelelő várakozási időt alkalmazzanak,
— a szerrel foglalkozók és más dolgozók biztonsága. Gondoskodnak arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen megfelelő egyéni védőfelszerelés és légzésvédelem használata,
— a szerrel foglalkozók és más dolgozók védelme beltéri füstöléses fertőtlenítés alatt,
— ta szerrel foglalkozók és más dolgozók védelme beltéri használat esetén a helyiségbe való visszatéréskor (a füstölés után),
— a kívülállók védelme a gáz kiszivárgása ellen, beltéri használat esetén,
— a madarak és emlősök védelme. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek, mint például a lyukak lezárása és a granulátumok tökéletes betakarása földdel,
— a vízi élőlények védelme. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek (például védősávok alkalmazása a kezelt terület és felszíni vizek között).
267Kalcium-foszfid
CAS-szám: 1305-99-3
CIPAC-szám: 505
Kalcium-foszfid≥ 160 g/kg2009. szeptember 1.2019. augusztus 31.A. RÉSZ Kizárólag rágcsálóirtó és vakondirtó szerként való kültéri használata engedélyezhető, kalcium-foszfidot tartalmazó késztermék formájában.Csak szakképzett személyek használhatják.
B. RÉSZA VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc-és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2008. október 28-án véglegesített, a kalcium-foszfidra vonatkozó vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található következtetéseket.Ebben az átfogó értékelésben a tagállamok külön figyelmet fordítanak a következőkre:
— a szerrel foglalkozók és más dolgozók biztonsága. Gondoskodnak arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő egyéni védőfelszerelés és légzésvédelem használata,
— a madarak és emlősök védelme. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek, mint például a lyukak lezárása és a granulátumok tökéletes betakarása földdel,
— a vízi élőlények védelme. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek (például védősávok alkalmazása a kezelt terület és felszíni vizek között).
268Magnézium-foszfid
CAS-szám: 12057-74-8
CIPAC-szám: 228
Magnézium-foszfid≥ 880 g/kg2009. szeptember 1.2019. augusztus 31.A. RÉSZ Kizárólag rovarirtó, rágcsálóirtó, vakondirtó és nyúlirtó szerként való használata engedélyezhető, magnézium-foszfidot tartalmazó késztermék formájában.Rágcsálóirtó, vakondirtó és nyúlirtó szerként kizárólag kültéri használata engedélyezhető.Csak szakképzett személyek használhatják.
B. RÉSZA VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc-és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2008. október 28-án véglegesített, a magnézium-foszfidra vonatkozó vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található következtetéseket.Ebben az átfogó értékelésben a tagállamok külön figyelmet fordítanak a következőkre:
— a fogyasztók védelme. Gondoskodnak arról, hogy a szer raktári kártevők elleni használata esetén a magnézium-foszfidot tartalmazó, elhasznált készterméket eltávolítsák az élelmiszercikkek közül, majd ezt követően megfelelő várakozási időt alkalmazzanak,
— a szerrel foglalkozók biztonsága. Gondoskodnak arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen megfelelő egyéni védőfelszerelés és légzésvédelem használata,
— a szerrel foglalkozók és más dolgozók védelme beltéri füstöléses fertőtlenítés alatt,
— a szerrel foglalkozók és más dolgozók védelme beltéri használat esetén a helyiségbe való visszatéréskor (a füstölés után),
— -a közelben tartózkodók védelme a gáz kiszivárgása ellen beltéri használat esetén,
— a madarak és emlősök védelme. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek, mint például a lyukak lezárása és a granulátumok tökéletes betakarása földdel,
— a vízi élőlények védelme. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek (például védősávok alkalmazása a kezelt terület és felszíni vizek között).
269Cimoxanil
CAS-szám: 57966-95-7
CIPAC-szám: 419
1-[(E/Z)-2-ciano-2-metoxiiminoacetil]-3-etilkarbamid> 970 g/kg2009. szeptember 1.2019. augusztus 31.A. RÉSZKizárólag gombaölő szerként való használata engedélyezhető.
B. RÉSZA VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc-és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2008. október 28-án véglegesített, a cimoxanilre vonatkozó vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található következtetéseket.Ebben az átfogó értékelésben a tagállamok külön figyelmet fordítanak a következőkre:
— a szerrel foglalkozók és más dolgozók biztonsága. Gondoskodnak arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen megfelelő egyéni védőfelszerelés használata,
— a felszín alatti vizek védelme, ha a hatóanyagot érzékeny talajokon, illetve éghajlati adottságú területeken alkalmazzák,
— a vízi élőlények védelme. Gondoskodnak arról, hogy az engedély feltételei között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések (például védősáv alkalmazása).
270Dodemorf
CAS-szám: 1593-77-7
CIPAC-szám: 300
cisz/transz-[4-ciklododecil]-2,6-dimetilmorfolin≥ 950 g/kg2009. szeptember 1.2019. augusztus 31.A. RÉSZKizárólag gombaölő szerként való használata engedélyezhető, üvegházi dísznövényeknél.
B. RÉSZA VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc-és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2008. október 28-án véglegesített, a dodemorfra vonatkozó vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található következtetéseket.Ebben az átfogó értékelésben a tagállamok külön figyelmet fordítanak a következőkre:
— a szerrel foglalkozók és más dolgozók biztonsága. Gondoskodnak arról, hogy adott esetben a felhasználás feltételei között szerepeljen megfelelő egyéni védőfelszerelés használata,
— a felszín alatti vizek védelme, ha a hatóanyagot érzékeny talajokon alkalmazzák,Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.
2712,5-Diklór-benzoesav-metilészter
CAS-szám: 2905-69-3
CIPAC-szám: 686
metil-2,5-tdiklór-benzoá≥ 995 g/kg2009. szeptember 1.2019. augusztus 31.A. RÉSZKizárólag növekedésszabályozó és gombaölő szerként való használata engedélyezhető, borszőlő oltásához.
B. RÉSZA VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc-és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2008. október 28-én véglegesített, a 2,5-diklór-benzoesav-metilészterre vonatkozó vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található következtetéseket.
272Metamitron
CAS-szám: 41394-05-2
CIPAC-szám: 381
4-amino-4,5-dihidro-3-metil-6-fenil-1,2,4-triazin-5-on≥ 960 g/kg2009. szeptember 1.2019. augusztus 31.A. RÉSZKizárólag gyomirtó szerként való használata engedélyezhető.
B. RÉSZMetamitront tartalmazó növényvédő szerek gumós növényektől különböző növényekhez való felhasználásának engedélyezése iránti kérelmek elbírálásakor a tagállamok külön figyelmet fordítanak a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában előírt kritériumokra, és az engedély kiadása előtt gondoskodnak arról, hogy valamennyi szükséges adat és információ rendelkezésre álljon.A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc-és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2008. október 28-én véglegesített, a metamitronra vonatkozó vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található következtetéseket.Ebben az átfogó értékelésben a tagállamok külön figyelmet fordítanak a következőkre:
— a szerrel foglalkozók biztonsága. Gondoskodnak arról, hogy adott esetben a felhasználás feltételei között szerepeljen egyéni védőfelszerelés használata,
— a felszín alatti vizek védelme, ha a hatóanyagot érzékeny talajokon, illetve éghajlati adottságú területeken alkalmazzák,
— a madarakra és emlősökre, valamint a megcélzottól különböző szárazföldi növényekre jelentett kockázat.Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.Az érintett tagállamok előírják további adatok szolgáltatását a talajban képződő M3 jelű bomlásterméknek a felszín alatti vizekre gyakorolt hatásáról, a vetésforgóban termesztett növényekben lévő szermaradékról, a rovarevő madarakra jelentett hosszú távú kockázatokról, és az olyan madarakra és emlősökre jelentett speciális kockázatokról, amelyeknek pocsolyavízből a szervezetébe kerülhet az anyag. Biztosítják, hogy a bejelentők, akik kérelmezték a metamitron felvételét ebbe a mellékletbe, ezeket az adatokat legkésőbb 2011. augusztus 31-ig eljutassák a Bizottsághoz.
273Szulkotrion
CAS-szám: 99105-77-8
CIPAC-szám: 723
2-(2-klór-4-mezilbenzoil)ciklohexan-1,3-dion-1,3-dion≥ 950 g/kg
Szennyezők:
— hidrogén-cianid: legfeljebb 80 mg/kg
— toluol: legfeljebb 4 g/kg
1 September 2009.31 August 2019.A. RÉSZKizárólag gyomirtó szerként való használata engedélyezhető.
B. RÉSZA VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc-és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2008. október 28-án véglegesített, a szulkotrionra vonatkozó vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található következtetéseket.Ebben az átfogó értékelésben a tagállamok külön figyelmet fordítanak a következőkre:
— a szerrel foglalkozók biztonsága. Gondoskodnak arról, hogy adott esetben a felhasználás feltételei között szerepeljen megfelelő egyéni védőfelszerelés használata,
— a rovarevő madarakra, a megcélzottól különböző vízi és szárazföldi növényekre, és a megcélzottól különböző ízeltlábúakra jelentett kockázat.Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.Az érintett tagállamok előírják további adatok szolgáltatását a keletkező ciklohexadion talajban és vízben lejátszódó bomlásáról és a rovarevő madarakra jelentett hosszú távú kockázatokról. Biztosítják, hogy a bejelentő, aki kérelmezte a szulkotrion felvételét ebbe a mellékletbe, ezeket az adatokat legkésőbb 2011. augusztus 31-ig eljutassa a Bizottsághoz.
274Tebukonazol
CAS-szám: 107534-96-3
CIPAC-szám: 494
(RS)-1-p-klór-fenil-4,4-dimetil-3-(1H-1,2,4-triazol1-il-metil)pentan-3-ol≥ 905 g/kg2009. szeptember 1.2019. augusztus 31.A. RÉSZKizárólag gombaölő szerként való használata engedélyezhető.
B. RÉSZA VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc-és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2008. október 28-án véglegesített, a tebukonazolra vonatkozó vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található következtetéseket.Ebben az átfogó értékelésben a tagállamok külön figyelmet fordítanak a következőkre:
— a szerrel foglalkozók és más dolgozók biztonsága. Gondoskodnak arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen megfelelő egyéni védőfelszerelés használata,
— a fogyasztók étkezési kitettsége a tebukonazol (triazol) bomlástermékeinek,
— a magevő madarak és emlősök, valamint a növényevő emlősök védelme. Gondoskodnak arról, hogy az engedély feltételei között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések,
— a vízi élőlények védelme. Gondoskodnak arról, hogy az engedély feltételei között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések (például védősáv alkalmazása).Az érintett tagállamok előírják a madarakra és emlősökre vonatkozó kockázatfelmérés megerősítéséhez szükséges további adatok benyújtását. Gondoskodnak arról, hogy a bejelentő, aki kérelmezte a tebukonazol felvételét ebbe a mellékletbe, ezeket az adatokat legkésőbb 2011. augusztus 31-ig eljutassa a Bizottsághoz.Az érintett tagállamok előírják, hogy a bejelentő az OECD endokrinromboló tulajdonságok vizsgálatáról szóló útmutatójának, vagy pedig a Közösség egyeztetett útmutatójának megjelenésétől számított két éven belül további információkat szolgáltasson a Bizottságnak a tebukonazol lehetséges endokrinromboló tulajdonságai tekintetében.
275Triadimenol
CAS-szám: 55219-65-3
CIPAC-szám: 398
(1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-klór-fenoxi)-3,3-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol≥ 920 g/kg
»A« izomer (1RS,2SR), »B« izomer (1RS,2RS)
»A« diasztereomer, RS + SR, tartomány: 70–85%
»B« diasztereomer, RR + SS, tartomány: 15–30%
2009. szeptember 1.2019. augusztus 31.A. RÉSZKizárólag gombaölő szerként való használata engedélyezhető.
B. RÉSZA VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc-és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2008. október 28-én véglegesített, a triadimenolra vonatkozó vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található következtetéseket.Ebben az átfogó értékelésben a tagállamok külön figyelmet fordítanak a következőkre:
— N-metilpirolidon jelenléte készítményekben a szerrel foglalkozók, más dolgozók és kívülállók expozíciója tekintetében,
— a madarak és emlősök védelme. Az ismert kockázatok tekintetében adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket (például védősávok használata) kell alkalmazni.Az érintett tagállamok biztosítják, hogy a bejelentő eljuttassa a Bizottsághoz a következő információkat:
— további adatok a kémiai specifikációhoz,
— a madarakra és emlősökre vonatkozó kockázatfelmérés folytatásához szükséges adatok,
— halaknál az endokrinromboló tulajdonságok kockázatfelmérésének folytatásához szükséges adatok.Biztosítják, hogy a bejelentő, aki kérelmezte a triadimenol felvételét ebbe a mellékletbe, ezeket az adatokat legkésőbb 2011. augusztus 31-ig eljutassa a BizottsághozAz érintett tagállamok előírják, hogy a bejelentő az OECD endokrinromboló tulajdonságok vizsgálatáról szóló útmutatójának, vagy pedig a Közösség egyeztetett útmutatójának megjelenésétől számított két éven belül további információkat szolgáltasson a Bizottságnak a triadimenol lehetséges endokrinromboló tulajdonságai tekintetében.”
(1) A hatóanyagok azonosításával és specifikációjával kapcsolatban további részletek a vizsgálati jelentésben találhatók.

( 1 ) HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

( 2 ) HL L 55., 2000.2.29., 25. o.

( 3 ) HL L 224., 2002.8.21., 23. o.

( 4 ) Az EFSA 182. tudományos jelentése (2008). Az alumínium-foszfid hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felmérésének szakmai vizsgálatából levont következtetések (véglegesítve: 2008. szeptember 29-én).

Az EFSA 183. tudományos jelentése (2008). A kalcium-foszfid hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felmérésének szakmai vizsgálatából levont következtetések (véglegesítve: 2008. szeptember 29-én).

Az EFSA 190. tudományos jelentése (2008). A magnézium-foszfid hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felmérésének szakmai vizsgálatából levont következtetések (véglegesítve: 2008. szeptember 30-án).

Az EFSA 167. tudományos jelentése (2008). A cimoxanil hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felmérésének szakmai vizsgálatából levont következtetések (véglegesítve: 2008. szeptember 17-én).

Az EFSA 170. tudományos jelentése (2008). A dodemorf hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felmérésének szakmai vizsgálatából levont következtetések (véglegesítve: 2008. szeptember 17-én).

Az EFSA 180. tudományos jelentése (2008). A 2,5-diklór-benzoesav-metilészter hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felmérésének szakmai vizsgálatából levont következtetések (véglegesítve: 2008. szeptember 26-án).

Az EFSA 185. tudományos jelentése (2008). A metamitron hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felmérésének szakmai vizsgálatából levont következtetések (véglegesítve: 2008. szeptember 29-én).

Az EFSA 150. tudományos jelentése (2008). A szulkotrion hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felmérésének szakmai vizsgálatából levont következtetések (véglegesítve: 2008. július 31-én).

Az EFSA 176. tudományos jelentése (2008). A tebukonazol hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felmérésének szakmai vizsgálatából levont következtetések (véglegesítve: 2008. szeptember 25-én).

Az EFSA 177. tudományos jelentése (2008). A triadimenol hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felmérésének szakmai vizsgálatából levont következtetések (2008. szeptember 25-én).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008L0125 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008L0125&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02008L0125-20091128 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02008L0125-20091128&locale=hu

Tartalomjegyzék