31997L0076[1]

A Tanács 97/76/EK irányelve (1997. december 16.) a 77/99/EGK és a 72/462/EGK irányelvnek a darált húsra, az előkészített hús és egyes állati eredetű más termékekre vonatkozó szabályok tekintetében történő módosításáról

A Tanács 97/76/EK irányelve

(1997. december 16.)

a 77/99/EGK és a 72/462/EGK irányelvnek a darált húsra, az előkészített hús és egyes állati eredetű más termékekre vonatkozó szabályok tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

mivel a 92/5/EGK irányelvvel [3] módosított, a húsipari termékek és egyes állati eredetű más termékek előállítását és forgalmazását érintő egészségügyi problémákról szóló, 1976. december 21-i 77/99/EGK tanácsi irányelv [4] rendelkezik a 88/657/EGK irányelv 2. cikkében említett húsnak az előkészített hús előállításában való felhasználása lehetőségéről;

mivel a 88/657/EGK irányelv 1996. január 1-től hatályát vesztette, és helyébe a darált hús és az előkészített húsok előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó követelmények megállapításáról szóló, 1994. december 14-i 94/65/EK tanácsi irányelv [5] lépett; mivel a jogbiztonság érdekében a 88/657/EGK irányelvre tett hivatkozásokat megfelelően módosítani kell;

mivel a 77/99/EGK irányelvből törölni kell azon rendelkezéseket, amelyek ideiglenes jellegük miatt már elévültek;

mivel továbbá a gyomor, a hólyag és a belek sajátos feldolgozási körülményei miatt e termékekre a 77/99/EGK irányelvben megállapítottaktól eltérő intézkedéseket kell alkalmazni; mivel ésszerű határidőt kell megállapítani, amelyen belül a tagállamok ezen új intézkedések betartására mind a hazai előállításuk, mind pedig harmadik országból származó importjuk tekintetében felkészülnek,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 77/99/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk a) pontja ii. alpontjának ötödik francia bekezdésében és a 2. cikk d) pontjában a 88/657/EGK irányelvre tett hivatkozás helyébe a 94/65/EK irányelvre tett hivatkozás lép.

2. A 3. cikkben:

a) az A.1. pont második francia bekezdése a következőképpen módosul: "- a 9. cikk (1) bekezdésének megfelelően..."

b) az A.1. pont a következő albekezdéssel egészül ki:

"vagy amelyet a 9. cikk (2) bekezdése szerint bejegyeztek és ellenőriztek;"

c) az A.9. pont a következőképpen módosul:

- az a) bekezdést el kell hagyni,

- a "b) 1993. július 1-től" szavakat el kell hagyni,

- az i. pont a) pontra és a ii. pont b) pontra módosul.

3. A 9. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

"2. A tagállamok az 1. cikkben foglalt eltérést kiterjeszthetik a 64/433/EGK irányelv 4. cikke A. szakasza a) pontjának i. alpontjában, valamint C., D. és E. szakaszában említett létesítményekre, elfogadva azt, hogy a fenti létesítményekben a termékfeldolgozásnak meg kell felelnie az ezen irányelvben foglalt egyéb követelményeknek."

4. A 13. cikk (1) bekezdésének c) pontjában az "1993. július 1-jéig, a D. mellékletben meghatározott egészségügyi bizonyítvány" szavakat el kell hagyni.

5. A 13. cikk (1) bekezdésének utolsó albekezdésében a 88/657/EGK irányelvre tett hivatkozás helyébe a 94/65/EK irányelvre tett hivatkozás lép.

6. A 21. cikket el kell hagyni.

7. A B. melléklet III. fejezete 2. pontjának első és második francia bekezdésében a 88/657/EGK irányelvre tett hivatkozás helyébe a 94/65/EK irányelvre tett hivatkozás lép.

8. A B. melléklet V. fejezete 4. pontja ötödik francia bekezdésének szövege a következő:

"- Ha valamely tagállam jogszabályai megengedik a keményítő vagy állati, illetve növényi eredetű fehérje alkalmazását nem technológiai célra, az ilyen anyagok felhasználását a termékleírásban fel kell tüntetni."

9. A C. melléklet III. fejezete helyébe az ezen irányelv mellékletében foglalt szöveg lép.

2. cikk

A 72/462/EGK irányelv [6] 21.b. cikke második albekezdésben az "1997. december 31." dátum helyébe az "1998. december 31." dátum lép.

3. cikk

A Bizottságnak a kérdésre vonatkozó javaslatokkal ellátott jelentése alapján, amelyről a Tanács minősített többséggel határoz, a Tanács 2001. december 31-e előtt felülvizsgálja a mellékletben foglalt rendelkezéseket azzal a céllal, hogy felülvizsgálja azon létesítmények működését szabályzó feltételeket, ahonnan a belek eredetileg származnak.

4. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1999. január 1-je előtt megfeleljenek.

Ezekről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják az első bekezdés szerinti intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell csatolni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azon főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

5. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

6. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1997. december 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

F. Boden

[1] HL C 341., 1994.12.5., 206. o.

[2] HL C 397., 1994.12.31., 37. o.

[3] HL L 57., 1992.3.2., 1. o.

[4] HL L 26., 1977.1.31. Legutóbb a 95/68/EK irányelvvel (HL L 332., 1995.12.30., 10. o.) módosított irányelv.

[5] HL L 368., 1994.12.31., 10. o.

[6] HL L 302., 1972.12.31., 28. o. Legutóbb a 96/91/EK irányelvvel (HL L 13., 1997.1.16., 26. o.) módosított irányelv.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

"III. FEJEZET Tisztított, sózott, vagy szárított és/vagy hőkezelt gyomor, hólyag és bél előállítását, forgalomba hozatalát és importját szabályzó feltételek

Az A. mellékletben és a B. melléklet II. fejezetében leírt feltételeken túlmenően a gyomrot, hólyagot és belet feldolgozó létesítményeknek meg kell felelniük az alábbi feltételeknek:

1. a nyersanyagoknak olyan állatokból kell származniuk, amelyeket a levágást megelőző élőállat vizsgálat és levágást követő húsvizsgálat alapján emberi fogyasztásra alkalmasnak találtak;

2. a környezeti hőmérsékleten el nem tartható termékeket kiszállításukig az e célra szolgáló helyiségekben kell tárolni; különösen a nem sózott és nem szárított termékeket 3 °C-nál alacsonyabb hőmérsékleten kell tartani;

3. a nyersanyagokat a származási vágóhídról a létesítménybe kielégítő higiéniai feltételek mellett, és - ha a vágás és a nyersanyagok elszállítása közt eltelt idő alapján ez szükséges - hűtve kell szállítani. Az ilyen anyagok szállítására szolgáló járművek és konténerek belső felülete legyen sima, könnyen mosható, tisztítható és fertőtleníthető. A hűtőszállításra szolgáló járművek kialakítása tegye lehetővé, hogy az előírt hőmérsékletet a szállítás teljes tartama alatt biztosítani tudják;

4. külön helyiségeket kell biztosítani az egyedi- és gyűjtőcsomagolásra szolgáló anyagok tárolására;

5. a termékek egyedi- és gyűjtőcsomagolásra higiénikus körülmények között, az erre szolgáló helyiségben vagy helyen kerüljön sor;

6. fa alkalmazása tilos; azonban faraklapok használata engedélyezett az érintett termékeket tartalmazó tárolóeszközök szállítására."

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31997L0076 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31997L0076&locale=hu

Tartalomjegyzék